Zal het VN-verdrag het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beïnvloeden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zal het VN-verdrag het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beïnvloeden?"

Transcriptie

1 Zal het VN-verdrag het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beïnvloeden? Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Dit Verdrag belichaamt de wereldwijde consensus over hoe de mensenrechten van personen met een handicap kunnen worden gerealiseerd. Samen met het Kinderrechtenverdrag is het één van de meest onderschreven mensenrechtenverdragen. SOCIAAL MODEL VAN HANDICAP Een cruciaal uitgangspunt van het Verdrag is de paradigmawissel die eraan ten grondslag ligt. Het wijst de klassieke medische invulling van handicap als een vorm van defect- denken af en kiest voor het sociaal model, waarin handicap veeleer gezien wordt als een sociale constructie. Het medische model legt de nadruk op de beperking en is traditioneel gericht op het zo veel mogelijk trachten te herstellen van die beperking. Het sociaal model begrijpt handicap daarentegen als een negatieve interactie tussen maatschappelijke drempels en mensen met verschillende functionele mogelijkheden of beperkingen. Beperkingen vormen meer of minder een handicap afhankelijk van de aard van de maatschappij waarin ze zich manifesteren. Zo kan een slecht zicht in een maatschappij waar het verkrijgen van een bril niet vanzelfsprekend is, een handicap uitmaken omdat de deelname aan de maatschappij erdoor belemmerd wordt. In een westerse maatschappij waar een slecht zicht meestal op eenvoudige wijze door het dragen van een sociaal aanvaard hulpmiddel als een bril kan worden gecorrigeerd, vormt dit geen handicap. Een stoornis in de mogelijkheid tot lezen kan daarentegen wél een zodanige belemmering op deelname aan de maatschappij vormen dat dit als een handicap moet worden beschouwd. Dit uitgangspunt verklaart waarom er geen definitie van het begrip handicap is opgenomen bij de begripsomschrijvingen in artikel 2 van het VN-Verdrag. Artikel 1, dat de doelstelling van het Verdrag betreft, verduidelijkt evenwel dat personen met een handicap omvat: personen met langdurige fysieke, geestelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen belettenvolledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen teparticiperen in de samenleving. Deze definitie is dus wel probleemgeoriënteerd, maar legt het probleem niet langer bij hetindividu, maar bij de wijze waarop de maatschappij isgeorganiseerd. Men is niet gehandicapt, men wordt gehandicapt. Basisprincipes van het Verdrag zijn onder meer autonomie, nietdiscriminatie, participatie en de aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de menselijke diversiteit. Universeel ontwerp Daarnaast streeft het Verdrag naar het zogenaamde universeel ontwerp. Het nodigt ons uit om te werken aan een samenleving, waarin producten, omgevingen, programma s en diensten ook onderwijs- door iedereen in

2 de ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen wordenzonder dat aanpassing of een speciaal ontwerp nodig is. INCLUSIEF ONDERWIJSSYSTEEM In artikel 24 van dit Verdrag, gewijd aan onderwijs, wordt de verdragsluitende staten opgedragen een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus uit te bouwen. Bij de verwezenlijking van dit recht waarborgen de Staten dat personen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem, dat personen met een handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met anderen in de gemeenschap waarin zij leven, dat redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in kwestie dat personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs te faciliteren dat doeltreffende, op het individu toegesneden, ondersteunende maatregelen worden genomen in omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordt geoptimaliseerd, overeenkomstig het doel van onderwijs waarbij niemand wordt uitgesloten. De staten dienen daartoe allerlei concrete maatregelen te nemen, zoals het faciliteren van het leren van braille, alternatieve schrijfwijzen, het gebruik van ondersteunende en alternatieve communicatiemethoden, het opdoen van vaardigheden op het gebied van oriëntatie en mobiliteit en het faciliteren van ondersteuning en begeleiding. In het bijzonder het onderwijs voor kinderen, die blind, doof of doofblind zijn, moet plaatsvinden in de talen en met de communicatiemethoden en - middelen die het meest geschikt zijn voor de specifieke leerlingen in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd. Om deze rechten te helpen waarborgen, moeten de Staten die Partij zijn passende maatregelen nemen om leerkrachten aan te stellen, met inbegrip van leerkrachten met een handicap, die zijn opgeleid voor gebarentaal en/of braille en leidinggevenden en medewerkers opleiden die op alle niveaus van het onderwijs werkzaam zijn. Bij deze opleiding moeten de studenten worden getraind in het omgaan met personen met een handicap en in het gebruik van de desbetreffende ondersteunende communicatie en andere methoden, middelen en vormen van en voor communicatie, onderwijstechnieken en materialen om personen met een handicap te ondersteunen. Standaardregels voor het bevorderen van de gelijkheid van kansen van personen met een handicap Wat precies met een inclusief onderwijssysteem wordt bedoeld, vinden we in de Standaardregels voor het bevorderen van gelijke kansen voor personen met een handicap, waarnaar in de preambule van het Verdrag

3 expliciet wordt verwezen met het oog op het formuleren van beleidslijnen voor de implementatie van het verdrag. Op 20 december 1993 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities.1 Ze bevatten een sterk moreel en politiek engagement van de staten om actie te ondernemen met het oog op het creëren van gelijke kansen van personen met een handicap. Belangrijke domeinen voor de kwaliteit van het leven en voor de verwezenlijking van volledige participatie en gelijkheid werden geïdentificeerd. Onderwijs was één van deze belangrijke domeinen, en Standaardregel 6 werd hieraan gewijd. Hierin werd gesteld dat staten het principe van gelijke onderwijskansen in geïntegreerde settings zouden moeten erkennen. De standaardregel inzake onderwijs geeft vrij gedetailleerd weer wat er in concreto van de staten wordt verwacht. Zeer belangrijk om onderwijsvoorzieningen voor personen met een beperking in het mainstream onderwijs mogelijk te maken is de opdracht aan staten om een duidelijk beleid terzake uit te werken, dat begrepen en aanvaard wordt door scholen en door de ruimere maatschappij. Flexibiliteit in het curriculum is nodig, door toevoeging eraan en aanpassing ervan toe te laten, en verder moet men zorgen voor kwaliteitsmateriaal, voortdurende professionalisering en ondersteuning van leerkrachten. Geïntegreerd onderwijs en gemeenschapsgebaseerde programma s moeten gezien worden als complementaire benaderingen om kostenefficiënt onderwijs en opleiding voor personen met een beperking te organiseren. In situaties waar het algemene schoolsysteem nog niet adequaat tegemoet komt aan alle noden van personen met beperkingen, mag speciaal onderwijs worden overwogen. Dit moet gericht zijn op het voorbereiden van leerlingen op onderwijs in het algemene schoolsysteem. De kwaliteit van dit soort onderwijs moet dezelfde standaarden en ambities weerspiegelen als algemeen onderwijs en moet daar nauw mee verbonden zijn. Staten moeten mikken op een graduele integratie van speciale onderwijsdiensten in het regulier onderwijs. Alleen voor dove en doofblinde kinderen wordt in een uitzondering voorzien: door de specifieke communicatienoden van dove of doofblinde personen, is het mogelijk dat hun onderwijs beter in scholen voor dergelijke personen of in speciale klassen in reguliere scholen word verstrekt. In een initieel stadium zal moeten gefocused worden op de cultureel gevoelige instructie die resulteert in effectieve communicatievaardigheden en maximale onafhankelijkheid voor personen die doof of doofblind zijn. Salamanca-verklaring Een verdere operationalisering van de Standaardregels inzake onderwijs, werd vastgelegd op een grote UNESCO-conferentie World Conference on special needs education: access and equality in Salamanca in juni Deze conferentie leidde tot The Salamanca Statement on principles, policy and practice in special needs education en Framework for action on special needs education. Het document stelt een wereldwijde consensus te vertegenwoordigen met betrekking tot de toekomstige richting van het

4 onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De Salamanca-Verklaring stelt onder meer dat kinderen met SOB toegang moeten hebben tot reguliere scholen die hen opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat dat in staat is aan hun behoeften tegemoet te komen. Er wordt aangedrongen dat regeringen de hoogste beleidsprioriteit, ook budgettair, zouden geven aan het verbeteren van hun onderwijssystemen zodat zij in staat zijn alle kinderen in te sluiten, ongeacht hun individuele verschillen of moeilijkheden. De regeringen dienen ook als beleid en regelgeving het principe van inclusief onderwijs aan te nemen, waarbij alle kinderen in het reguliere onderwijs worden ingeschreven, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen. In het Kader voor Actie worden de beginselen van de Verklaringgeoperationaliseerd. Er worden richtlijnen voor actie op nationaal niveau aangegeven. Deze richtlijnen behelzen de terreinen beleid en organisatie, schoolfactoren, rekrutering en opleiding van onderwijskundig personeel, externe ondersteunende diensten, gemeenschapsperspectieven en behoeften inzake middelen. De richtlijnen stellen dat het nationale onderwijsbeleid moet bepalen dat een kind met een handicap naar een buurtschool zou moeten gaan, dit is de school waar het kind naartoe zou gaan als het geen handicap zou hebben. Zelfs in de uitzonderlijke situatie waarin kinderen in een speciale school zouden worden geplaatst moet ernaar gestreefd worden dat hun onderwijs niet volledig gesegregeerd wordt georganiseerd: parttime schoollopen in een reguliere school moet in dat geval aangemoedigd worden. Wat de schoolfactoren betreft geeft men ook hier aan dat onder meer moet gewerkt worden aan flexibiliteit inzake het curriculum, inclusief de wijze van toetsing. Verder wordt de centrale rol van het schoolleiderschap vermeld, waarbij zowel de aanpassing van de organisatie als het bevorderen van een positieve attitude als een taak voor de schoolleiding wordt gezien. Verder wordt gesteld dat een schoolteam, en niet een leraar afzonderlijk, de verantwoordelijkheid voor het succes of de mislukking van een leerling zou moeten krijgen. In het hoofdstuk over de rekrutering en opleiding van het onderwijskundig personeel wordt benadrukt dat de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn op de eerste plaats goed les kunnen geven vooropstellen. Opleidingen van leerkrachten zouden een positieve attitude ten opzichte van handicap moeten bijbrengen, en een goed begrip van wat kan worden bereikt in de gewone school met behulp van ondersteunende diensten. Leerkrachten moeten worden opgeleid om hun eigen autonomie en vaardigheden te kunnen gebruiken om de instructie en eventueel het curriculum aan te passen aan de noden van de leerling. Ook training in het samenwerken met externen en ouders is belangrijk.het voorzien in ondersteunende diensten is van doorslaggevend belang voor het succes van een inclusief onderwijsbeleid. Speciale scholen moeten in toenemende mate functioneren als resource centres voor gewone scholen, door ondersteuning aan te bieden voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Een coördinatie van deze ondersteuning op het niveau van schoolclusters wordt aanbevolen. Inclusief onderwijs

5 realiseren is niet de taak van het ministerie van onderwijs of van de scholen alleen. Het vereist samenwerking met families, de mobilisatie van de gemeenschap, het vrijwilligerswerk en de publieke opinie. Tot slot worden een aantal richtlijnen gegeven voor de allocatie van middelen. Hiervoor stelt het kader dat de ontwikkeling van inclusieve scholen als de meest effectieve manier om onderwijs voor allen te bereiken, erkend moet worden als een sleutelelement van het beleid. Politieke wil is nodig om de bijkomende middelen te genereren en de bestaande middelen anders in te zetten. Naast de richtlijnen voor actie op nationaal vlak, bevat het kader ook een aantal richtlijnen voor internationale (regionale) samenwerking ter verwezenlijking van inclusief onderwijs, door de uitwisseling van ervaringen en de bundeling van expertise. Uit de actie Doe mee VVKBUO 2012 Hans Verpoest Pedagogisch begeleider VVKBUO

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 INHOUD 14 18 42 48 50 62 PREAMBULE Officiële tekst en samenvatting DEEL 1 ARTIKEL 1-41 Officiële tekst en samenvatting

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK BUITENLANDSE ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG Inleiding Kort nadat de Verenigde Naties in december 2006 het Verdrag inzake

Nadere informatie

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Officiële Nederlandse vertaling Officiële tekst Officieuze samenvatting van de

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Nederlandse Taalunie Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

MET ILLUSTRATIEVE GEGEVENS OVER DE KWALITEIT VAN HET NEDERLANDSE PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERWIJS [1]

MET ILLUSTRATIEVE GEGEVENS OVER DE KWALITEIT VAN HET NEDERLANDSE PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERWIJS [1] VISIES OP ONDERWIJSKWALITEIT MET ILLUSTRATIEVE GEGEVENS OVER DE KWALITEIT VAN HET NEDERLANDSE PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERWIJS [1] Jaap Scheerens, Hans Luyten en Jan van Ravens [1] Dit onderzoek is gesubsidieerd

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie