Activiteitenplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2013"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2013

2 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum handicap+studie Postbus BP 's-hertogenbosch Bezoekadres: Churchilllaan 11/17 (17e verdieping) Utrecht Tel:

3 Inhoudsopgave 1 Kaders Context Studenten met een functiebeperking Stimulerende overheid Instellingen aan zet Naar een landelijk expertisecentrum handicap+studie nieuwe stijl Activiteiten Informatievoorziening Tools en producten Professionalisering Studiebijeenkomsten en congressen Netwerken en faciliteren bevorderen wettelijke condities Begeleiding en advisering Onderzoek Ontwikkeling Strategie en positionering Adviesraad Forum studenten Samengaan handicap+studie en CINOP Personeel toerusten voor nieuwe taak: instelling centraal in plaats van student Kwaliteitszorg verder ontwikkelen en aansluiten op systeem van CINOP Bijlage: begroting III

4 1 Kaders In dit activiteitenplan staat beschreven welke activiteiten handicap+studie in 2013 binnen de kaders van het beleidsplan onderneemt op basis van de OCW-subsidie. Voor dit activiteitenplan zijn richtinggevend: Beleidsplan handicap+studie Adviescommissie Maatstaf en het daarin opgenomen referentiekader met zeven aandachtspunten voor het wegnemen van barrières voor studenten met een functiebeperking binnen instellingen voor hoger onderwijs. Brief staatssecretaris OCW aan Tweede Kamer 30 juni 2011 Aanbieding van en reactie op het advies Landelijk Expertisecentrum Studeren met een functiebeperking. De middelen, die handicap+studie ter beschikking gesteld worden door het ministerie OCW. De wensen en behoeften van de ho-instellingen voor zover deze passen binnen de genoemde kaders. Handicap+studie inventariseert wensen van de instellingen via contactpersonen, die verenigd zijn in het overleg studentendecanen universiteiten en het LOShbo. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt tussen dienstverlening voor universiteiten en hogescholen. handicap+studie, november

5 2 Context Expertisecentrum handicap+studie bestaat al meer dan vijfenzestig jaar. Momenteel staat zij voor de uitdaging door te groeien tot een dienstverlenend expertisecentrum ten behoeve van het hoger onderwijs. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen die geleid hebben tot deze nieuwe fase voor handicap+studie. De ontwikkelingen zijn een samenspel van beleid van de overheid, beleid van de onderwijsinstellingen en de rol van handicap+studie zelf. De ontwikkelingen vormen de context voor het activiteitenplan Studenten met een functiebeperking Het aantal studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs wordt in uiteenlopende onderzoeken geschat tussen de 8% en 16%. De gebruikerstoets Studeren met een handicap 2010 wijst uit dat 10% van de studenten in het hoger onderwijs tijdens hun studie hinder ondervindt van hun handicap of functiebeperking. Dat komt neer op zo n studenten. Studenten hebben te maken met een groot aantal uiteenlopende functiebeperkingen. Opvallend is dat in de loop van de tijd naast de fysieke beperkingen ook psychische beperkingen steeds meer om aandacht vragen (zoals een stoornis in het autistische spectrum, depressiviteit en concentratieproblemen). Dit zijn over het algemeen onzichtbare functiebeperkingen. De top 5 van beperkingen wordt gevormd door: dyslexie; chronische aandoening/ziekte; depressieve klachten of stemmingsstoornissen; beperking in concentratie; beperkt uithoudingsvermogen. Bovendien heeft meer dan de helft van deze studenten meer dan één beperking. Recent onderzoek toont aan dat -hoewel er vooruitgang is- het studiesucces van studenten met een functiebeperking nog steeds achterblijft bij andere studenten wat betreft studie-uitval, studievertraging en aantal behaalde studiepunten. 2.2 Stimulerende overheid Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren verschillende stimulerende maatregelen genomen om de instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs te motiveren tot betere ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Expertisecentrum handicap+studie heeft daarin een intermediaire rol vervuld. Zo heeft handicap+studie een rol vervuld in het aanjagen van de projecten vanuit de zogenaamde impulsgelden ( ) en het ondersteunen van de uitvoering van het plan van aanpak terugdringing belemmeringen studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs ( ) waar c.a. 30 instellingen aan hebben deelgenomen. Bij de subsidie van het ministerie van OCW aan handicap+studie is steeds de vraag geweest of een organisatie als handicap+studie nodig is en/of de instellingen voor hoger onderwijs onder eigen verantwoordelijkheid structureel beleid voor studenten met een functiebeperking zullen voeren. Het ministerie van OCW heeft daarvoor de afgelopen jaren adviezen ingewonnen en onderzoeken laten uitvoeren. Zo adviseert de commissie Maatstaf (2010) maatregelen te nemen die gericht zijn op het wegnemen van barrières voor studenten met een functiebeperking binnen de instellingen voor hoger onderwijs. De handicap+studie, november

6 commissie raadt de overheid aan te komen tot kaders en randvoorwaarden om de kwaliteit van onderwijs voor studenten met een functiebeperking te borgen. De thema s uit het referentiekader van de commissie Maatstaf zijn hieronder weergegeven. 1 Informatievoorziening en voorlichting 2 Fysieke toegankelijkheid 3 Begeleiding 4 Deskundigheid 5 Leerroutes 6 Toetsing en examinering 7 Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit Het referentiekader dient als maatstaf voor producten, diensten en voorzieningen die instellingen voor hoger onderwijs minimaal moeten bieden om studenten met een functiebeperking redelijk en adequaat te kunnen opleiden. Expertisecentrum handicap+studie integreert het referentiekader van de commissie Maatstaf met zijn zeven aandachtspunten voor de onderwijspraktijk zo veel mogelijk in haar dienstverlening. Medewerkers van handicap+studie organiseren hun werk volgens deze zeven thema s. Ook organiseert handicap+studie studiebijeenkomsten rond de zeven thema s voor het onderwijsveld. 2.3 Instellingen aan zet Instellingen voor hoger onderwijs als geheel (docenten, studentendecanen, managers en bestuur) zijn nu zelf aan zet om vanuit hun verantwoordelijkheid voor alle studenten beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor studenten met een functiebeperking. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat (in 2009) een derde van de instellingen voor hoger onderwijs beleid voor studenten met een functiebeperking heeft geformuleerd. Het rapport van Berenschot (2011) toont aan dat in veel instellingen het beleid nog in ontwikkeling is; de uitvoering van het beleid laat bovendien vaak nog op zich wachten. De stand van zaken verschilt overigens sterk per instelling, faculteit of opleiding. Meestal hebben de studentendecanen het voortouw bij het uitvoeren van de activiteiten. Studentendecanen geven aan dat het adviseren van studenten en het verstrekken van informatie over het algemeen soepel verloopt. Bij begeleiding van de studenten ervaren zij meer knelpunten. De studentendecanen houden zich bovendien weinig bezig met het ontwikkelen van beleid. Als zij dat wel doen, lopen ze vaak tegen obstakels aan, met name in het hoger beroepsonderwijs. De docenten in het hoger onderwijs vinden de begeleiding van studenten met een functiebeperking veelal een lastige opgave: zij geven aan de daarvoor benodigde kennis en tijd te missen. Ook blijkt uit onderzoek dat zij niet altijd begrip kunnen opbrengen voor studenten met een (niet) zichtbare functiebeperking. Ook in de organisatie van het onderwijs (flexibiliteit in het programma) en bij de toetsing en examinering ervaren studenten en instellingen nog steeds knelpunten. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar studenten met een functiebeperking in het hbo en wo is er relatief weinig bekend over hoe de instellingen met de wensen en behoeften van deze studenten moeten omgaan. De beschikbare informatie is afkomstig uit onderzoek van 2009 (of eerder) of uit het recente onderzoek van Berenschot (2011). handicap+studie, november

7 De overheid legt nu weliswaar de verantwoordelijkheid bij de instellingen voor hoger onderwijs, maar blijft alert dat er ook daadwerkelijk instellingsbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd voor studenten met een functiebeperking. Een nieuw instrument dat de overheid daarvoor inzet, is de verankering van beleid voor studenten met een functiebeperking via het accreditatiekader. Reeds langer bestaande instrumenten van de overheid blijven bovendien actueel: de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; de wet op het hoger onderwijs (WHW) en in het bijzonder de onderwijs- en examenregeling en de OCW-regeling Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap van 4 december Ook de vorming van een landelijk expertisecentrum ten behoeve van de instellingen ziet het ministerie van OCW als belangrijk instrument. Het ministerie heeft in 2011 onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan een expertisefunctie en de vormgeving daarvan. Dat leidt tot het rapport van Berenschot. Voortbordurend op de lijnen die de commissie Maatstaf reeds heeft uitgezet, geeft het rapport de mogelijke inrichting, benodigde dienstverlening en positionering van een dergelijk expertisecentrum weer. Er is daarbij breder gekeken dan alleen naar handicap+studie. Er is een viertal scenario s opgesteld. Het scenario handicap+studie nieuwe stijl, een verdere ontwikkeling van het huidige expertisecentrum, komt als voorkeursscenario uit de bus. De staatssecretaris van OCW heeft in aansluiting daarop midden 2011 aan handicap+studie gevraagd met een transitieplan te komen. De staatssecretaris geeft aan (in een brief aan de Tweede Kamer; 30 juni 2011) te verwachten dat het huidige handicap+studie zich omvormt op de volgende punten: ondersteuning van de instellingen centraal in het profiel; geen individuele dienstverlening naar studenten meer (wel algemene informatieverstrekking naar studenten); meer vraaggestuurd werken; sturing vanuit de instellingen; kwaliteit van de dienstverlening versterken; op gedifferentieerde wijze aansluiten bij de vraag; een positief-inspirerende beeldvorming betreffende studenten die met een functiebeperking gaan studeren; inspirerend rolmodel bieden; samenwerking zoeken met een andere organisatie met verwante doelstellingen en daar zo mogelijk bedrijfsmatig in opgaan. De staatssecretaris heeft voor de transitiefase een basissubsidie gecontinueerd (tot en met in elk geval 2014) en bovendien een overall evaluatie aangekondigd, die in beeld zal brengen of de gewenste veranderingen doorgevoerd zijn. 2.4 Naar een landelijk expertisecentrum handicap+studie nieuwe stijl Sinds 2008 richt handicap+studie zich steeds meer op de instellingen en minder op individuele studenten. Expertisecentrum handicap+studie ontwikkelt activiteiten gericht op ondersteuning van de instellingen, zoals de expertisereeks (periodieke bijeenkomsten waar handicap+studie zijn kennis deelt met de instellingen); tools voor proefaccreditatie; gesprekken met de instellingen om hun behoeften te peilen; incompany trainingen en de handicap+studie monitor (die naast generieke informatie ook informatie per instelling kan bieden). Via de telefonische infolijn staat handicap+studie medewerkers van de instellingen -meestal studentendecanen- ter zijde. handicap+studie, november

8 In 2011 is het bestuur van handicap+studie op zoek gegaan naar een organisatie met verwante doelstellingen. Na een oriëntatieronde zijn de gesprekken met CINOP geïntensiveerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot bestuurlijke overname van handicap+studie door CINOP per 1 juli De stichting CINOP is een maatschappelijke onderneming, die als leerexpert nationaal en internationaal meerwaarde levert voor overheden, onderwijsinstellingen, arbeidsmark- en sectororganisaties en bedrijven, waardoor deze organisaties beter worden toegerust om (beroeps)onderwijs, (beroeps)opleidingen en duurzame ontwikkeling verder te verbeteren en te vernieuwen. Daarmee draagt CINOP bij aan de ontwikkeling van studenten, werknemers en burgers, zodat zij duurzaam kunnen participeren in een veranderende arbeidsmarkt en samenleving. De focus van CINOP is Leven Lang Leren. In juli 2012 is handicap+studie verhuisd naar de CINOP-vestiging in Utrecht aan de Churchilllaan. Marian de Groot is sindsdien directeur van handicap+studie. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van studeren met een functiebeperking en adviseren van onderwijsinstellingen. handicap+studie, november

9 3 Activiteiten 3.1 Informatievoorziening en kennis over studeren met een functiebeperking ontsluiten ten behoeve van het hoger onderwijsveld; optreden als kennismakelaar; beschikbaar stellen van algemene kennis over studeren met een functiebeperking aan studenten, als aanvulling op de specifieke informatie van de onderwijsinstelling; kort advies geven aan instellingen voor hoger onderwijs. Resultaten nieuwsflits, minimaal 12 keer per jaar per te verzenden aan ruim 900 abonnees; website is up to date, zakelijk, toegankelijk en biedt instellingen en studenten informatie over studeren met functiebeperking; in overleg met het veld worden over, vier thema s papers, uitgebracht; de infolijn is buiten de kerst- en zomervakantie vijf dagen per week bereikbaar voor vragen van instellingen; via social media krijgen instellingen voor hoger onderwijs actuele informatie over kennis en nieuwsfeiten. Activiteit Medewerkers van handicap+studie zorgen dat ze zich goed informeren over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Zij ontsluiten deze kennis over studeren met functiebeperking voor het onderwijsveld. Deze kennis en informatie wordt via de website, de maandelijks te versturen digitale Nieuwsflits en social media (o.a. LinkedIngroepen en Twitter) verspreid. De website van handicap+studie krijgt een zakelijker uitstraling, nu de focus van het werk van handicap+studie verschoven is van de studenten naar de instellingen. Op de website is een duidelijk onderscheid tussen informatie voor instellingen en studenten. Voor degenen die werken in het onderwijs biedt de website actuele informatie over weten regelgeving, onderwijsinstellingen, functiebeperkingen, onderzoek en de thema s van de commissie Maatstaf. Studenten kunnen op de website informatie vinden over rechten en financiën, studeren en studietips, onderwijsinstellingen en functiebeperkingen. De website wordt jaarlijks getoetst op toegankelijkheid door Accessibility. Handicap+studie houdt ten behoeve van de instellingen een agenda bij van relevante bijeenkomsten, trainingen en congressen. In overleg met de instellingen -via de overleggen van de studentendecanen van universiteiten en LOShbo- werkt handicap+studie aan dossiers en publicaties over concretisering van Universal Design for Learning (als uitwerking van de uitkomsten van het congres van handicap+studie op 10 december 2012), aansluitingsproblematiek, examinering en toetsing en stage. Dagelijks is de infolijn van handicap+studie buiten de vakantieperiodes telefonisch bereikbaar voor vragen van instellingen over studeren met een functiebeperking. Deze handicap+studie, november

10 vragen worden in een bestand bijgehouden. Veelvoorkomende vragen worden met antwoorden op de website gezet. Handicap+studie zal, voor zover het budget het toelaat, de informatie voor studenten ook in het Engels beschikbaar stellen op de website. 3.2 Tools en producten Verspreiden van tools en producten, die ondersteunen bij ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van studeren met een functiebeperking. Resultaten In overleg met instellingen en in aansluiting op de thema s van de commissie Maatstaf en Universal Design for Learning zijn tools en producten ontwikkeld en/of ontsloten op het gebied van bij voorbeeld: beleid studeren met een functiebeperking en voorbereiding instellingsaccreditatie; toetsing en examinering; digitale toegankelijkheid; informatievoorziening; intake en studiekeuzebegeleiding; deskundigheidsbevordering; beeldvorming. Activiteit In samenspraak met de instellingen stellen we vast welke onderwerpen in 2013 de aandacht verdienen op de volgende niveaus: strategisch (studeren met een functiebeperking als onderdeel van instellingsaudits); tactisch-strategisch: ondersteunend materiaal voor de studentendecanen (die goed ingewerkt zijn en vaak een instellings- of domeinbrede taak hebben); operationeel: ondersteunend t.b.v. de studieloopbaanbegeleiders, mentoren en docenten die op de werkvloer te maken hebben met studenten met een beperking. Met een aantal instellingen gaan we via pilots aan de slag. De producten en tools uit deze pilots worden op de website geplaatst. 3.3 Professionalisering en Deskundigheid van docenten, begeleiders, studentendecanen en managers over studeren met een functiebeperking vergroten binnen de instellingen. Resultaten minimaal 150 deelnemers hebben deelgenomen aan een training van handicap+studie; training Effectief beïnvloeden is beschikbaar. Activiteit Handicap+studie biedt trainingen aan voor eerstelijns begeleiders, tweede lijns begeleiders en ICT-ers. handicap+studie, november

11 Voor de eerstelijns begeleiders is er een docententraining beschikbaar van anderhalf uur, die vooralsnog gratis in company uitgevoerd kan worden. Deze training is gericht op het leren signaleren van studenten met een functiebeperking, het goed en op tijd kunnen doorverwijzen en het kennis nemen van enige quick wins. Beginnende studentendecanen kunnen de training Studeren met een functiebeperking volgen, die onder andere via LOShbo aangeboden wordt. Daarnaast zijn een aantal (verdiepings)trainingen beschikbaar: instroom; ASS; ADHD; informatieverwerking; zelfmanagement; toeleiding naar stage en stagebegeleiding; digitale didactiek en toegankelijkheid. De volgende train-de-trainer-modules zijn beschikbaar: ASS; instroom. Studentendecanen kunnen deze module(s) volgen, waarna ze hem zelf in-house kunnen geven. Komend jaar willen we tevens een training effectief beïnvloeden ontwikkelen en aanbieden voor studentendecanen, die werk willen maken van het agenderen van studeren met een functiebeperking op verschillende niveaus in de organisatie, zoals examencommissie, domein/faculteitsdirectie, facilitaire dienst/nieuwbouw, studiekeuze, intake en voorlichting, e.d. De trainingen worden zowel via open inschrijving als in company aangeboden. Ontwikkelkosten worden vanuit de basissubsidie bekostigd, uitvoeringskosten gedeeltelijk uit bijdrage van deelnemers. 3.4 Studiebijeenkomsten en congressen Informatie geven aan medewerkers van de instellingen over en hen betrekken bij actuele onderwerpen met betrekking tot studeren met een beperking. Bijwonen van congressen en bijeenkomsten om kennis te ontsluiten en over te dragen aan instellingen. Resultaat studiebijeenkomsten verzorgd over psychische beperking, ICT en functiebeperking, studie- en beroepskeuze en examinering en/of andere onderwerpen, vast te stellen in overleg met vertegenwoordigers van de instellingen met in totaal minimaal 150 deelnemers; nieuwe kennis en inzichten uit (inter)nationale congressen ter beschikking gesteld aan ho-instellingen. handicap+studie, november

12 Activiteit Handicap+studie signaleert op basis van incidentie, onderzoeksgegevens en in overleg met contactpersonen van de instellingen welke onderwerpen de moeite waard zijn om nader met elkaar te verkennen. Na keuze van een thema wordt een studiebijeenkomst gepland, georganiseerd en wordt de inhoud -indien nodig samen met deskundigenontwikkeld. Motivering voor de keuze van de thema s voor de studiebijeenkomsten: Psychische beperkingen worden vaker geïndiceerd. Instellingen hebben veel vragen over de wijze waarop ze kunnen omgaan met studenten met psychische beperkingen en wat dit betekent voor studeerbaarheid en studiesucces van deze studenten. ICT en functiebeperking is actueel, omdat ICT (denk aan het gebruik van Elektronische Leer Omgevingen) een steeds grotere plaats inneemt in de studie. Er leven veel vragen over de wijze waarop toegankelijkheid gerealiseerd kan worden voor studenten met een functiebeperking. Studie- en beroepskeuze is -zeker voor studenten met een functiebeperking- van groot belang in het kader van voorkomen van uitval en studievertraging. Rekening houden met studenten met functiebeperking bij toetsing en examinering is niet vanzelfsprekend. Wat is ervoor nodig om hierbij deze studenten niet uit te sluiten of te benadelen. Voor deelname aan de studiebijeenkomsten wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Handicap+studie zal tevens meewerken aan studiebijeenkomsten en congressen van andere organisaties, als ze daar een bijdrage kan leveren aan kennisverspreiding over succesvol studeren met functiebeperking in het hoger onderwijs. Handicap+studie neemt deel aan de LINK/AHEAD conferentie (internationaal netwerk Learning Inclusive Network and Know how) in april in Dublin over Universal Design en deelt de resultaten via website en wellicht een studiebijeenkomst met de instellingen in Nederland. 3.5 Netwerken en faciliteren bevorderen wettelijke condities Halen en brengen van kennis met betrekking tot studeren met een beperking. Signalen uit het veld bundelen en adresseren. Resultaat handicap+studie en haar dienstverlening zijn bekend bij de instellingen; handicap+studie is op de hoogte van de vraagstukken en ontwikkelingen binnen de instellingen; handicap+studie deelt kennis met de instellingen; instellingen kennen handicap+studie en haar dienstverlening; actuele problemen rond studeren met een functiebeperking in het ho zijn onder de aandacht gebracht van het ministerie OCW, politiek en College voor Rechten van de Mens. handicap+studie, november

13 Activiteit Handicap+studie neemt deel aan, werkt samen met en stemt af met digitale en fysieke platforms en netwerken, zoals LBS-csh en LOS-hbo, LINK (internationaal netwerk op gebied van studeren met een functiebeperking in het ho), SIHO (Stichting Inclusief Hoger Onderwijs, België). Tevens bezoeken medewerkers contactpersonen van de instellingen om de situatie in de instellingen te bespreken en na te gaan of handicap+studie een bijdrage kan leveren aan beleid en uitvoering daarvan. Handicap+studie neemt initiatief om kennis te delen, deskundigheidsbevordering aan te bieden, gezamenlijk projecten te starten, e.d. door in goed contact te blijven met (de netwerken van) de instellingen kan handicap+studie goed inspelen op de vragen van de instellingen en haar dienstverlening daarop afstemmen. Handicap+studie onderhoudt contacten met fondsen om na te gaan of specifieke projectideeën wellicht door hen gefinancierd kunnen worden. Handicap+studie verzamelt signalen over problemen voor studenten met een functiebeperking en speelt die door naar het ministerie OCW en indien nodig het College voor de Rechten van de Mens en de politiek. 3.6 Begeleiding en advisering ontwikkeling en implementatie van beleid op gebied van studeren met een functiebeperking; adviseren bij proefaudits en voorbereiding instellingsaudit op gebied van studeren met een functiebeperking; creëren van aandacht en ruimte voor studeren met een functiebeperking in de basisopleiding en bij- en nascholingsprogramma voor docenten ho. Resultaat voor twee instellingen zijn opdrachten uitgevoerd gericht op het opstellen van een Maatstaf-proof beleidsplan i.k.v. instellingsaccreditatie; bij twee instellingen is procesgerichte advisering uitgevoerd op een of meer aspecten van studeren met een functiebeperking; er is in vijf instellingen een quickscan accreditatie uitgevoerd op verzoek van instellingen die zich voorbereiden op een instellingsaccreditatie. Activiteit Op aanvraag van instellingen zal handicap+studie samen met projectleiders en/of beleidsmedewerkers van instellingen (beleids- en implementatie) plannen uitwerken en uitvoeren. Concreet zijn we binnen Hogeschool Windesheim al bezig met het implementeren van beleid op het gebied van kwaliteitszorg en borging, digitale toegankelijkheid, informatievoorziening en scholing/deskundigheidsbevordering. We zijn in gesprek met de VSNU en de HBO-raad. Momenteel vindt evaluatie en bijstelling van het BKO-programma plaats en zoeken we ruimte om daarbinnen aandacht te besteden aan studeren met een functiebeperking. handicap+studie, november

14 3.7 Onderzoek (Laten) uitvoeren van onderzoek ten behoeve van onderwijsinstellingen. Resultaat De jaarlijkse gebruikerstoets Studeren met een functiebeperking is gepubliceerd. Activiteit In opdracht van handicap+studie wordt door een nog te selecteren onderzoeksbureau een analyse uitgevoerd van de relevante NSE-gegevens. 3.8 Ontwikkeling ontwikkelen van nieuwe producten; good practices beschrijven. Onderwerpen/thema s (nader in te vullen in overleg met de instellingen): stage (uit onderzoek en ervaring blijkt dat stage voor studenten met een beperking een belangrijke reden voor studievertraging is). Hoe kan handicap+studie instellingen faciliteren/ontlasten en daarbij aansluiten bij bestaande initiatieven (bijv. De normaalste zaak van mvo); agenderen studeren met een functiebeperking op managementniveau in de instellingen; Universal Design for Learning in samenwerking met SIHO concretiseren. Resultaat Aantal good practices van verschillende hoger onderwijsinstellingen toegankelijk beschreven op de website, waaronder voorbeelden hoe studeren met een functiebeperking hoger op de agenda te krijgen in de instellingen. samenwerking met initiatieven op gebied van maatschappelijk ondernemen om (meer) stages voor studenten met een functiebeperking te realiseren; concrete producten/activiteiten vanuit UDL voor de instellingen ter beschikking stellen. Activiteit In contact en overleg met instellingen een aantal good practices identificeren. De aanpak beschrijven en ter beschikking stellen op de website. Nagaan of andere instellingen hiermee aan de slag willen. Instellingen daarbij begeleiden. Contact met MVO-Nederland en De normaalste zaak (initiatief voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) leggen. Afspraken maken over samenwerking met handicap+studie en/of regionale dienstverlening voor en met de instellingen voor hoger onderwijs. In samenwerking met SIHO (Stichting Inclusief Hoger Onderwijs, België), die al enige jaren bezig is met de uitwerking van UDL en een aantal hoger onderwijs instellingen producten en aanpakken ontwikkelen. handicap+studie, november

15 3.9 Strategie en positionering formuleren van een realistische toekomstvisie voor de middellange termijn; ontwikkelen van een concreet communicatieplan dat aansluit bij de nieuwe opdracht van handicap+studie; realiseren van transitie met betrekking tot dienstverlening, zoals in beleidsplan omschreven. Resultaat visie en strategie zijn gereed; nieuw opdracht handicap+studie is uitgewerkt en is breed en intensief gecommuniceerd met de ho-instellingen en andere relevante stakeholders op basis van een communicatieplan. De contacten met de instellingen zijn aangehaald; instellingen weten waar handicap+studie in de nieuwe constellatie voor staat en wat ze er wel -en niet- van kunnen verwachten en vragen; omvang, focus en doelgroepen zijn bepaald; bij de doelgroepen is het aanbod van de dienstverlening bekend; handicap+studie beschikt over een relevant en actueel relatiebestand; de marketingstrategie is bekend bij de medewerkers van handicap+studie en wordt nageleefd; handicap+studie medewerkers weten wat van hen wordt verwacht qua taakstelling en acquisitie en handelen daarnaar. Activiteit We werken, op basis van de gesprekken met de instellingen, de Adviesraad, OCW, onze inzichten vanuit UDL en Disability Studies, onze visie op de rol, die handicap+studie de komende jaren kan spelen, verder uit. Dit doen we in het voorjaar van Vervolgens stellen we een communicatieplan op, dat aansluit bij deze visie. Dit voeren we uit, terwijl we verder bouwen aan relevante relaties met het veld. We bakenen daarbij de aard, omvang, focus en de doelgroepen van onze dienstverlening af. We starten met de uitvoering van dit communicatieplan en communiceren op basis daarvan ons aanbod. We houden ons relatiebestand actueel Adviesraad adviseren handicap+studie over strategie en beleid; als ambassadeur optreden in het hoger onderwijsveld. Resultaat adviesraad is tweemaal bijeen gekomen; handicap+studie heeft concrete suggesties een aangrijpingspunten voor haar strategie en beleid gekregen; de leden van de adviesraad dragen belang van handicap+studie actief uit. handicap+studie, november

16 Activiteit De Adviesraad komt in 2013 tweemaal bijeen. De agenda wordt opgesteld in overleg tussen de directeur en de bestuurder van handicap+studie. In ieder geval zal aandacht besteed worden aan visie en strategie van handicap+studie, de wijze waarop studeren met een functiebeperking hoger op de agenda van de instellingen kan komen en de vraag hoe de arbeidsmarktpositie van studenten met een functiebeperking verbeterd kan worden. In 2012 zijn leden voor de Adviesraad geworven. De Adviesraad bestaat uit: Henny Morshuis, bestuurder handicap+studie, CINOP. Frank van der Duyn Schouten, voorzitter Netspar, Universiteit Tilburg. Pauline Meurs, hoogleraar Erasmus Universiteit. Paul van Maanen, voorzitter CvB Hogeschool Leiden. Jan-Willem Meinsma, lid CvB Hogeschool Windesheim. Willem Louwens, voorzitter directie Rabobank Den Bosch. Jules Croonen, directeur HR Shell Nederland. Marian de Groot, directeur handicap+studie Forum studenten de activiteiten van handicap+studie beoordelen op relevantie en effectiviteit voor studenten met een beperking; input leveren voor nieuwe activiteiten ten behoeve van de onderwijsinstellingen. Resultaat forum is enige keren geraadpleegd; zichtbaar in de communicatie; er zijn nieuwe studenten geworven voor het forum. Activiteit Handicap+studie heeft een bestand van studenten met een functiebeperking, die via het internet geraadpleegd kunnen worden. Jaarlijks moet dit bestand vernieuwd worden, omdat studenten afstuderen of afhaken. Viermaal per jaar leggen we studenten specifieke kwesties voor en vragen we hen om feedback op concrete producten en ideeën. Een keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor de studenten, waarop een thema centraal staat. In 2013 is dat UDL en wat UDL kan betekenen voor studenten met een functiebeperking Samengaan handicap+studie en CINOP handicap+studie integreert in de CINOP-organisatie en professionaliseert daarmee haar werkprocessen. Resultaat handicap+studie maakt optimaal gebruik van de expertise en back office van CINOP vice versa. handicap+studie, november

17 Activiteit Met het bestuurlijk samengaan van handicap+studie en CINOP is in 2012 een eerste stap gezet naar de organisatorische inbedding van handicap+studie in CINOP. Dit biedt een aantal voordelen. In 2012 werd gezamenlijke huisvesting gerealiseerd. In 2013 volgt P&O (gespreks- en beoordelingscyclus, scholingsplan), FZ (begroting, gezonde bedrijfsvoering, maandrapportages, accountantscontrole), communicatie en PR (communicatieplan en uitvoering) en business support (secretariële ondersteuning, infolijn) van CINOP ook ingezet worden voor handicap+studie. Tevens kan in sommige gevallen gezamenlijk opgetrokken worden naar buiten. Hiermee worden de werkprocessen van handicap+studie verder geprofessionaliseerd en de organisatie steviger naar buiten neergezet Personeel toerusten voor nieuwe taak: instelling centraal in plaats van student personeel toerusten om op een professionele wijze contact te onderhouden met de instellingen voor hoger onderwijs; adviesvaardigheden ontwikkelen om een goede gesprekspartner en dienstverlener voor de instellingen te kunnen zijn. Resultaat Scholingsplan is opgesteld en er is uitvoering aan gegeven. De scholing in 2013 betreft relatiemanagement (gestart eind 2012, loopt door in 2013) en adviesvaardigheden. Activiteit In samenwerking met de afdeling P&O wordt het scholingsplan opgesteld. Vervolgens wordt de scholing ingekocht bij een passende aanbieder en uitgevoerd Kwaliteitszorg verder ontwikkelen en aansluiten op systeem van CINOP Overschakelen op een beleidscyclus die is gebaseerd op het PDCA-principe. Resultaat Een werkend systeem van kwaliteitszorg, waarbij de medewerkers activiteiten en dienstverlening evalueren en vastleggen. Activiteit CINOP heeft een werkend kwaliteitszorgsysteem, waarbij de werkprocessen beschreven zijn, geëvalueerd en vastgelegd worden. Handicap+studie gaat aansluiten bij dit systeem. De medewerkers zullen begin 2013 ingewerkt worden. Tweemaandelijks zal in de individuele voortgangsoverleggen en maandelijks in het gezamenlijke werkoverleg zal de voortgang van het activiteitenplan gemonitord worden. Activiteiten die met instellingen uitgevoerd worden, worden tevens geëvalueerd met deze instellingen, zodat er gezamenlijk lering getrokken kan worden. handicap+studie, november

18 Met de opdrachtgever OCW vindt voortgangsoverleg plaats. Handicap+studie zorgt dat OCW tussentijds op de hoogte gesteld wordt van de stand van zaken en de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan. handicap+studie, november

19 4 Bijlage: begroting Begroting handicap+studie op stichtingsniveau voorlopig = status ter goedkeuring door het bestuur handicap+studie Prognose Begroting Opmerkingen voor begroting 2013 geheel 2012 geheel 2013 Ontvangen subsidies Overheidssubsidie - structureel bekend Diverse externe gelden Resultaat eigen fondsenwerving Extern advies/opdrachten Symposium Verkoop materialen/brochures Detachering Jansen - ZonMw Ontvangen projectgelden Overige baten Stichting Prof. J.W. van Belkum Fonds )projecten ingediend Stichting Dr. G.C. Heringa Fonds ) bij steunfondsen Huuropbrengsten - - Overige inkomsten Opbrengst beleggingen Rente-inkomsten TOTAAL INKOMSTEN Ten laste van bestemmingsreserve - Onderzoeken Acquisitie Uit onderhanden werk Aan onderhanden werk Beschikbaar budget lopend jaar Personeelskosten Personeel in loondienst (fte.) 6,72 * Personeel organisatie * Personeel kenniscentrum - - * Personeel Accountmanagement - - Personeel niet in loondienst Uitkering Ziekteverzuim - - Reiskosten (woon-werk) Verzuimverz./Arbodienst Scholing Diverse personeelskosten handicap+studie, november

20 Doorbelaste personeelskosten Diverse nagekomen posten Kantoor- en huisvestingskosten Huur kantoorruimte Servicekosten Onderhoud en afschrijving verbouwing Onderhoud en afschrijving inventaris Beveiliging; externe opslag Schoonmaak Onroerende zaakbelasting Doorbelaste huisvestingskosten - Kosten verhuizing (incl. afkoop contr.) SLA CINOP Kosten bestuur(der) SLA Cinop Organisatiekosten Drukwerk en kantoorbenodigdheden Telefoon Porti Kopieerkosten (incl. printcopier) Contributies en abonnementen Verzekeringen (incl. alarm + brandblus) Bankkosten Kosten fondsenwerving en advertenties - - Accountantskosten Advieskosten (incl. financiën) Reiskosten (zakelijk) Vergaderkosten Diverse bureaukosten Automatisering Kantoorautomatisering (hardware) Kantoorautomatisering (software) Afschrijving apparatuur + voorziening SLA Cinop Communicatie en PR Advertentiekosten Deelname Bin.- en Btl. activiteiten Website; statistiek Brochures/publicaties Expertisecentrum Onderzoeksbudget (derdejaars) Marketing & Acquisitie Uitgave Monitor (tweedejaars) x per 2 jaar Organisatie expertdagen "watmijbeteft.nl" Algemene kosten handicap+studie, november

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Naam rapport Activiteitenplan 2014 Datum December 2013 Versie 1.3 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap + studie Drs. M.A. de Groot Drs. M.A. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Welkom Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Expertisecentrum handicap + studie Lex Jansen www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014. Expertisecentrum handicap + studie Nieuwe stijl

Beleidsplan 2012-2014. Expertisecentrum handicap + studie Nieuwe stijl Beleidsplan 2012-2014 Expertisecentrum handicap + studie Nieuwe stijl 1 Voorwoord bestuur In haar ruim 65-jarig bestaan heeft de Stichting handicap + studie veel voor studerenden met een functiebeperking

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 15 oktober 2013 Directie Hoger onderwijs en studiefinanciering Ministerie van OCW Anja van den Broek, Marjolein Muskens & Jeroen Winkels Meerjarig onderzoek 2008-2012

Nadere informatie

De transformatie van handicap + studie. Een externe evaluatie. Evelien Sombekke Jeroen Winkels

De transformatie van handicap + studie. Een externe evaluatie. Evelien Sombekke Jeroen Winkels De transformatie van handicap + studie Een externe evaluatie Evelien Sombekke Jeroen Winkels Projectnummer: 34001847 Opdrachtgever: Ministerie van OCW 2015 ITS, Radboud Universiteit Behoudens de in of

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken. Een voldoende halen, of laten zien wat je kan? Welkom! conferentie Versterking examencommissies.

Klik om de stijl te bewerken. Een voldoende halen, of laten zien wat je kan? Welkom! conferentie Versterking examencommissies. Klik om de stijl te bewerken Een voldoende halen, of laten zien wat je kan? Welkom! conferentie Versterking examencommissies 9 maart 2016 VSNU Klik om de stijl te (even bewerken voorstellen) Lex Jansen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Colofon Titel Beleidsplan 2015-2017 Auteur Marian de Groot Versie 1.0 Datum September 2014 Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Tel: 073-6800783

Nadere informatie

Stichting prof. dr. J.W. Van Belkum-Fonds. Activiteitenoverzicht 2015

Stichting prof. dr. J.W. Van Belkum-Fonds. Activiteitenoverzicht 2015 Stichting prof. dr. J.W. Van Belkum-Fonds Activiteitenoverzicht 2015 Colofon Titel Activiteitenoverzicht 2015 Stichting prof. dr. J.W. Van Belkum-Fonds Auteur Patricia Defesche, Marian de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

Concept Activiteitenplan 2015

Concept Activiteitenplan 2015 Concept Activiteitenplan 2015 Titel Activiteitenplan 2015 Auteur Team H + S Versie 1.2 Datum November 2014 Projectnummer Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Tel: 073-6800783

Nadere informatie

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking SOP 2-daagse Diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs, 30 juni 2017 Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie

Nadere informatie

BELEID STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING LEZING DISABILITY STUDIES 1 OKTOBER 2015

BELEID STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING LEZING DISABILITY STUDIES 1 OKTOBER 2015 BELEID STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING LEZING DISABILITY STUDIES 1 OKTOBER 2015 2 Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013 PROGRAMMA Introductie Het VU-beleid functiebeperking Monitoring: a) Aanleiding

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Betekenis geven aan data. expertworkshop

Betekenis geven aan data. expertworkshop Betekenis geven aan data expertworkshop , Wie staat er voor u? Judith Jansen Beleidsadviseur handicap + studie judith.jansen@handicap-studie.nl 06-54675612 , Wat komt er aan bod? Effect cijfers voor handicap

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Slim beleggen Studeren met een functiebeperking: van beleid tot implementatie

Slim beleggen Studeren met een functiebeperking: van beleid tot implementatie Slim beleggen Studeren met een functiebeperking: van beleid tot implementatie Slim beleggen is niet eenvoudig! Hoe krijg je studeren met een functiebeperking hoger op de beleidsagenda van de onderwijsinstelling?

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Succesvol studeren met psychische klachten?! De rol van de onderwijsinstellingen bij de begeleiding van studenten met psychische klachten

Succesvol studeren met psychische klachten?! De rol van de onderwijsinstellingen bij de begeleiding van studenten met psychische klachten Succesvol studeren met psychische?! De rol van de onderwijsinstellingen bij de begeleiding van studenten met psychische Sietske Sportel, adviseur Expertisecentrum handicap + studie Participatie door educatie,

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017 handicap + studie. [Subtitel]

Activiteitenplan 2017 handicap + studie. [Subtitel] Activiteitenplan 2017 handicap + studie [Subtitel] Colofon Titel Activiteitenplan 2017 handicap + studie Auteur Marian de Groot Versie 1 Datum september 2016 Project h + s ([Projectnummer]) Stichting CINOP

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

CONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013

CONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 CONCEPT BEGROTING 2014 ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 Parkinson Vereniging Bunnik Begroting Baten 2014 2013 2013 Basissubsidie PBF 201.250 258.750 258.750 Basissubisie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken. Studie en psyche. Studiemiddag Ervaringswijzer 20 januari 2015 Sietske Sportel handicap + studie

Klik om de stijl te bewerken. Studie en psyche. Studiemiddag Ervaringswijzer 20 januari 2015 Sietske Sportel handicap + studie Klik om de stijl te bewerken Studie en psyche Studiemiddag Ervaringswijzer 20 januari 2015 Sietske Sportel handicap + studie Klik om de stijl te bewerken uit het hoger onderwijs Rollen 2014/2015 Klik om

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 355 Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Present Besturendag 19 november 2016

Present Besturendag 19 november 2016 Present Besturendag 19 november 2016 Afscheid van bestuursleden André Rouvoet Marco van der Graaf Erik Dannenberg Voorzitter Present Nederland Lunch en workshoprondes Workshops: 1. Mogelijkheden van de

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Een student met dyslexie of autisme?! Wat betekent dat voor mij als docent? RU Onderwijsdag 2013 WELKOM! 1 Kennismaking Hanke van Buren Judith Jansen André Baars Jeroen

Nadere informatie

WERKEN AAN KWALITEITSZORG

WERKEN AAN KWALITEITSZORG WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN WWW.CINOP.NL 2 WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN Hoe werk

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016. Expertisecentrum handicap + studie

Activiteitenplan 2016. Expertisecentrum handicap + studie Activiteitenplan 2016 Expertisecentrum handicap + studie Colofon Titel Activiteitenplan 2016 Expertisecentrum handicap + studie Auteur Team h + s Datum 25 februari 2016 Versie 1.2 Expertisecentrum handicap

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

De Bibliotheek als gids

De Bibliotheek als gids De Bibliotheek als gids de Bibliotheek Begroting 2014 Openbare bibiiotheek Bernheze Post Omschrijving Bernheze Begroting 2014 Bernheze Begroting 2013 Bernheze Exploitatie 2012 4 Lasten 40 Bestuur en organisatie

Nadere informatie

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg Bedrijfsplan januari 2012 september 2013 Stichting Zin in Jeugdzorg Inleidend: meerjarenplan 2010-2013 De Stichting Zin in Jeugdzorg heeft vlak na de oprichting een ambitieus meerjarenplan geschreven.

Nadere informatie

Wat heb je (nodig)? Zijn officiële diagnoses vereist voor het toekennen van voorzieningen?

Wat heb je (nodig)? Zijn officiële diagnoses vereist voor het toekennen van voorzieningen? Wat heb je (nodig)? Zijn officiële diagnoses vereist voor het toekennen van voorzieningen? 1 Intro Om aanspraak te kunnen maken op aanpassingen dient de student in het hoger onderwijs nu nog vrijwel altijd

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting prof. dr. G.C. Heringa-Fonds

Jaarverslag Stichting prof. dr. G.C. Heringa-Fonds Jaarverslag 2015 Stichting prof. dr. G.C. Heringa-Fonds Colofon Titel Jaarverslag 2015 Stichting prof. dr. G.C. Heringa-Fonds Auteur Henny Morshuis Versie 1 Datum Stichting prof. dr. G.C. Heringa-Fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders

Toetsen, niet minder maar anders Toetsen, niet minder maar anders Tips voor een soepel proces van aanvraag Toelichting Begrippen Handicap + studie heeft deze tool ontworpen als aanvulling op het Referentiemodel Toetsing niet Het proces

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Kwaliteitszorg gewaarborgd

Kwaliteitszorg gewaarborgd Kwaliteitszorg gewaarborgd Maatstafthema Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit Congres handicap + studie 8 dec. 2014 Schrijf svp op het naambordje: uw naam uw onderwijsinstelling de functie of rol

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Aan het werk voor studenten met dyslexie Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Hoe kunnen we werken aan goede begeleiding tijdens de

Nadere informatie

Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking

Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking 25 mei 2011 Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking Advies in opdracht van het Ministerie van OCW Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking Advies in opdracht

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren

Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren Opdrachtgever MBO Diensten / MBO Raad Projectleider Focus op standaarden in examinering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Bronnen: Nel Hofmeester Ontwikkel je eigen leerstijl bijeenkomst 4 Expertisecentrum handicap + studie Regeringsbeleid leren/studeren met een

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Warme overdracht voor studenten met een functiebeperking. Liesbeth Geling 2011

Warme overdracht voor studenten met een functiebeperking. Liesbeth Geling 2011 Warme overdracht voor studenten met een functiebeperking Liesbeth Geling 2011 Programma Introductie Facts & figures Wettelijk kader Wat maakt een student succesvol Instroom warme overdracht Vragen handicap

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Jaarverslag handicap + studie

Jaarverslag handicap + studie Jaarverslag 2013 handicap + studie Colofon Titel Jaarverslag 2013, handicap + studie Auteur Inge den Boer Versie 1.0 Datum April 2014 Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken WELKOM

Klik om de stijl te bewerken WELKOM Klik om de stijl te bewerken WELKOM Klik om de stijl bewerken Eline Thijssen Consultant handicap Eline.thijssen@handicap-studie.nl 06-23580724 www.handicap-studie.nl Over Klik om handicap de stijl te bewerken

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

WIE VOERT DE REGIE? STUDENT OF INSTELLING?

WIE VOERT DE REGIE? STUDENT OF INSTELLING? WIE VOERT DE REGIE? STUDENT OF INSTELLING? handicap + studie Linda Nieuwenhuijsen Nationale dyslexie conferentie 2010 13 oktober 2010 WIE IS VERANTWOORDELIJK? STUDENT, INSTELLING OF OVERHEID? handicap

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking

41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking 41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking Wegwijs aan Aeres Hogeschool Dronten en Almere Maart 2017 27 OER Aeres Hogeschool (DR/AL) Studeren met een functiebeperking 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Studeren met een. functiebeperking

Studeren met een. functiebeperking Studeren met een functiebeperking OPTIMAAL STUDEREN AAN DE CHE! Vaak heb je geen hulp nodig, maar soms is een duwtje in de rug prettig! 2 Wat is een functiebeperking? Waarschijnlijk denk jij bij het woord

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Convenant studeren met een handicap

Convenant studeren met een handicap logo VU Convenant studeren met een handicap In werking tredend op 23 juni 2005, volgens artikel 12 De ondergetekenden, hierna te noemen partijen in dit convenant, 1. Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs,

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep Inleiding Vanaf 2014 kunnen jongeren zonder vooropleiding via de Entreeopleiding alsnog een diploma halen dat toegang geeft tot het mbo niveau 2. Alle mbo-scholen zijn nu aan de slag om de entreeopleidingen

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie