Activiteitenplan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2013"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2013

2 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum handicap+studie Postbus BP 's-hertogenbosch Bezoekadres: Churchilllaan 11/17 (17e verdieping) Utrecht Tel:

3 Inhoudsopgave 1 Kaders Context Studenten met een functiebeperking Stimulerende overheid Instellingen aan zet Naar een landelijk expertisecentrum handicap+studie nieuwe stijl Activiteiten Informatievoorziening Tools en producten Professionalisering Studiebijeenkomsten en congressen Netwerken en faciliteren bevorderen wettelijke condities Begeleiding en advisering Onderzoek Ontwikkeling Strategie en positionering Adviesraad Forum studenten Samengaan handicap+studie en CINOP Personeel toerusten voor nieuwe taak: instelling centraal in plaats van student Kwaliteitszorg verder ontwikkelen en aansluiten op systeem van CINOP Bijlage: begroting III

4 1 Kaders In dit activiteitenplan staat beschreven welke activiteiten handicap+studie in 2013 binnen de kaders van het beleidsplan onderneemt op basis van de OCW-subsidie. Voor dit activiteitenplan zijn richtinggevend: Beleidsplan handicap+studie Adviescommissie Maatstaf en het daarin opgenomen referentiekader met zeven aandachtspunten voor het wegnemen van barrières voor studenten met een functiebeperking binnen instellingen voor hoger onderwijs. Brief staatssecretaris OCW aan Tweede Kamer 30 juni 2011 Aanbieding van en reactie op het advies Landelijk Expertisecentrum Studeren met een functiebeperking. De middelen, die handicap+studie ter beschikking gesteld worden door het ministerie OCW. De wensen en behoeften van de ho-instellingen voor zover deze passen binnen de genoemde kaders. Handicap+studie inventariseert wensen van de instellingen via contactpersonen, die verenigd zijn in het overleg studentendecanen universiteiten en het LOShbo. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt tussen dienstverlening voor universiteiten en hogescholen. handicap+studie, november

5 2 Context Expertisecentrum handicap+studie bestaat al meer dan vijfenzestig jaar. Momenteel staat zij voor de uitdaging door te groeien tot een dienstverlenend expertisecentrum ten behoeve van het hoger onderwijs. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen die geleid hebben tot deze nieuwe fase voor handicap+studie. De ontwikkelingen zijn een samenspel van beleid van de overheid, beleid van de onderwijsinstellingen en de rol van handicap+studie zelf. De ontwikkelingen vormen de context voor het activiteitenplan Studenten met een functiebeperking Het aantal studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs wordt in uiteenlopende onderzoeken geschat tussen de 8% en 16%. De gebruikerstoets Studeren met een handicap 2010 wijst uit dat 10% van de studenten in het hoger onderwijs tijdens hun studie hinder ondervindt van hun handicap of functiebeperking. Dat komt neer op zo n studenten. Studenten hebben te maken met een groot aantal uiteenlopende functiebeperkingen. Opvallend is dat in de loop van de tijd naast de fysieke beperkingen ook psychische beperkingen steeds meer om aandacht vragen (zoals een stoornis in het autistische spectrum, depressiviteit en concentratieproblemen). Dit zijn over het algemeen onzichtbare functiebeperkingen. De top 5 van beperkingen wordt gevormd door: dyslexie; chronische aandoening/ziekte; depressieve klachten of stemmingsstoornissen; beperking in concentratie; beperkt uithoudingsvermogen. Bovendien heeft meer dan de helft van deze studenten meer dan één beperking. Recent onderzoek toont aan dat -hoewel er vooruitgang is- het studiesucces van studenten met een functiebeperking nog steeds achterblijft bij andere studenten wat betreft studie-uitval, studievertraging en aantal behaalde studiepunten. 2.2 Stimulerende overheid Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren verschillende stimulerende maatregelen genomen om de instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs te motiveren tot betere ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Expertisecentrum handicap+studie heeft daarin een intermediaire rol vervuld. Zo heeft handicap+studie een rol vervuld in het aanjagen van de projecten vanuit de zogenaamde impulsgelden ( ) en het ondersteunen van de uitvoering van het plan van aanpak terugdringing belemmeringen studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs ( ) waar c.a. 30 instellingen aan hebben deelgenomen. Bij de subsidie van het ministerie van OCW aan handicap+studie is steeds de vraag geweest of een organisatie als handicap+studie nodig is en/of de instellingen voor hoger onderwijs onder eigen verantwoordelijkheid structureel beleid voor studenten met een functiebeperking zullen voeren. Het ministerie van OCW heeft daarvoor de afgelopen jaren adviezen ingewonnen en onderzoeken laten uitvoeren. Zo adviseert de commissie Maatstaf (2010) maatregelen te nemen die gericht zijn op het wegnemen van barrières voor studenten met een functiebeperking binnen de instellingen voor hoger onderwijs. De handicap+studie, november

6 commissie raadt de overheid aan te komen tot kaders en randvoorwaarden om de kwaliteit van onderwijs voor studenten met een functiebeperking te borgen. De thema s uit het referentiekader van de commissie Maatstaf zijn hieronder weergegeven. 1 Informatievoorziening en voorlichting 2 Fysieke toegankelijkheid 3 Begeleiding 4 Deskundigheid 5 Leerroutes 6 Toetsing en examinering 7 Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit Het referentiekader dient als maatstaf voor producten, diensten en voorzieningen die instellingen voor hoger onderwijs minimaal moeten bieden om studenten met een functiebeperking redelijk en adequaat te kunnen opleiden. Expertisecentrum handicap+studie integreert het referentiekader van de commissie Maatstaf met zijn zeven aandachtspunten voor de onderwijspraktijk zo veel mogelijk in haar dienstverlening. Medewerkers van handicap+studie organiseren hun werk volgens deze zeven thema s. Ook organiseert handicap+studie studiebijeenkomsten rond de zeven thema s voor het onderwijsveld. 2.3 Instellingen aan zet Instellingen voor hoger onderwijs als geheel (docenten, studentendecanen, managers en bestuur) zijn nu zelf aan zet om vanuit hun verantwoordelijkheid voor alle studenten beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor studenten met een functiebeperking. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat (in 2009) een derde van de instellingen voor hoger onderwijs beleid voor studenten met een functiebeperking heeft geformuleerd. Het rapport van Berenschot (2011) toont aan dat in veel instellingen het beleid nog in ontwikkeling is; de uitvoering van het beleid laat bovendien vaak nog op zich wachten. De stand van zaken verschilt overigens sterk per instelling, faculteit of opleiding. Meestal hebben de studentendecanen het voortouw bij het uitvoeren van de activiteiten. Studentendecanen geven aan dat het adviseren van studenten en het verstrekken van informatie over het algemeen soepel verloopt. Bij begeleiding van de studenten ervaren zij meer knelpunten. De studentendecanen houden zich bovendien weinig bezig met het ontwikkelen van beleid. Als zij dat wel doen, lopen ze vaak tegen obstakels aan, met name in het hoger beroepsonderwijs. De docenten in het hoger onderwijs vinden de begeleiding van studenten met een functiebeperking veelal een lastige opgave: zij geven aan de daarvoor benodigde kennis en tijd te missen. Ook blijkt uit onderzoek dat zij niet altijd begrip kunnen opbrengen voor studenten met een (niet) zichtbare functiebeperking. Ook in de organisatie van het onderwijs (flexibiliteit in het programma) en bij de toetsing en examinering ervaren studenten en instellingen nog steeds knelpunten. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar studenten met een functiebeperking in het hbo en wo is er relatief weinig bekend over hoe de instellingen met de wensen en behoeften van deze studenten moeten omgaan. De beschikbare informatie is afkomstig uit onderzoek van 2009 (of eerder) of uit het recente onderzoek van Berenschot (2011). handicap+studie, november

7 De overheid legt nu weliswaar de verantwoordelijkheid bij de instellingen voor hoger onderwijs, maar blijft alert dat er ook daadwerkelijk instellingsbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd voor studenten met een functiebeperking. Een nieuw instrument dat de overheid daarvoor inzet, is de verankering van beleid voor studenten met een functiebeperking via het accreditatiekader. Reeds langer bestaande instrumenten van de overheid blijven bovendien actueel: de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; de wet op het hoger onderwijs (WHW) en in het bijzonder de onderwijs- en examenregeling en de OCW-regeling Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap van 4 december Ook de vorming van een landelijk expertisecentrum ten behoeve van de instellingen ziet het ministerie van OCW als belangrijk instrument. Het ministerie heeft in 2011 onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan een expertisefunctie en de vormgeving daarvan. Dat leidt tot het rapport van Berenschot. Voortbordurend op de lijnen die de commissie Maatstaf reeds heeft uitgezet, geeft het rapport de mogelijke inrichting, benodigde dienstverlening en positionering van een dergelijk expertisecentrum weer. Er is daarbij breder gekeken dan alleen naar handicap+studie. Er is een viertal scenario s opgesteld. Het scenario handicap+studie nieuwe stijl, een verdere ontwikkeling van het huidige expertisecentrum, komt als voorkeursscenario uit de bus. De staatssecretaris van OCW heeft in aansluiting daarop midden 2011 aan handicap+studie gevraagd met een transitieplan te komen. De staatssecretaris geeft aan (in een brief aan de Tweede Kamer; 30 juni 2011) te verwachten dat het huidige handicap+studie zich omvormt op de volgende punten: ondersteuning van de instellingen centraal in het profiel; geen individuele dienstverlening naar studenten meer (wel algemene informatieverstrekking naar studenten); meer vraaggestuurd werken; sturing vanuit de instellingen; kwaliteit van de dienstverlening versterken; op gedifferentieerde wijze aansluiten bij de vraag; een positief-inspirerende beeldvorming betreffende studenten die met een functiebeperking gaan studeren; inspirerend rolmodel bieden; samenwerking zoeken met een andere organisatie met verwante doelstellingen en daar zo mogelijk bedrijfsmatig in opgaan. De staatssecretaris heeft voor de transitiefase een basissubsidie gecontinueerd (tot en met in elk geval 2014) en bovendien een overall evaluatie aangekondigd, die in beeld zal brengen of de gewenste veranderingen doorgevoerd zijn. 2.4 Naar een landelijk expertisecentrum handicap+studie nieuwe stijl Sinds 2008 richt handicap+studie zich steeds meer op de instellingen en minder op individuele studenten. Expertisecentrum handicap+studie ontwikkelt activiteiten gericht op ondersteuning van de instellingen, zoals de expertisereeks (periodieke bijeenkomsten waar handicap+studie zijn kennis deelt met de instellingen); tools voor proefaccreditatie; gesprekken met de instellingen om hun behoeften te peilen; incompany trainingen en de handicap+studie monitor (die naast generieke informatie ook informatie per instelling kan bieden). Via de telefonische infolijn staat handicap+studie medewerkers van de instellingen -meestal studentendecanen- ter zijde. handicap+studie, november

8 In 2011 is het bestuur van handicap+studie op zoek gegaan naar een organisatie met verwante doelstellingen. Na een oriëntatieronde zijn de gesprekken met CINOP geïntensiveerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot bestuurlijke overname van handicap+studie door CINOP per 1 juli De stichting CINOP is een maatschappelijke onderneming, die als leerexpert nationaal en internationaal meerwaarde levert voor overheden, onderwijsinstellingen, arbeidsmark- en sectororganisaties en bedrijven, waardoor deze organisaties beter worden toegerust om (beroeps)onderwijs, (beroeps)opleidingen en duurzame ontwikkeling verder te verbeteren en te vernieuwen. Daarmee draagt CINOP bij aan de ontwikkeling van studenten, werknemers en burgers, zodat zij duurzaam kunnen participeren in een veranderende arbeidsmarkt en samenleving. De focus van CINOP is Leven Lang Leren. In juli 2012 is handicap+studie verhuisd naar de CINOP-vestiging in Utrecht aan de Churchilllaan. Marian de Groot is sindsdien directeur van handicap+studie. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van studeren met een functiebeperking en adviseren van onderwijsinstellingen. handicap+studie, november

9 3 Activiteiten 3.1 Informatievoorziening en kennis over studeren met een functiebeperking ontsluiten ten behoeve van het hoger onderwijsveld; optreden als kennismakelaar; beschikbaar stellen van algemene kennis over studeren met een functiebeperking aan studenten, als aanvulling op de specifieke informatie van de onderwijsinstelling; kort advies geven aan instellingen voor hoger onderwijs. Resultaten nieuwsflits, minimaal 12 keer per jaar per te verzenden aan ruim 900 abonnees; website is up to date, zakelijk, toegankelijk en biedt instellingen en studenten informatie over studeren met functiebeperking; in overleg met het veld worden over, vier thema s papers, uitgebracht; de infolijn is buiten de kerst- en zomervakantie vijf dagen per week bereikbaar voor vragen van instellingen; via social media krijgen instellingen voor hoger onderwijs actuele informatie over kennis en nieuwsfeiten. Activiteit Medewerkers van handicap+studie zorgen dat ze zich goed informeren over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Zij ontsluiten deze kennis over studeren met functiebeperking voor het onderwijsveld. Deze kennis en informatie wordt via de website, de maandelijks te versturen digitale Nieuwsflits en social media (o.a. LinkedIngroepen en Twitter) verspreid. De website van handicap+studie krijgt een zakelijker uitstraling, nu de focus van het werk van handicap+studie verschoven is van de studenten naar de instellingen. Op de website is een duidelijk onderscheid tussen informatie voor instellingen en studenten. Voor degenen die werken in het onderwijs biedt de website actuele informatie over weten regelgeving, onderwijsinstellingen, functiebeperkingen, onderzoek en de thema s van de commissie Maatstaf. Studenten kunnen op de website informatie vinden over rechten en financiën, studeren en studietips, onderwijsinstellingen en functiebeperkingen. De website wordt jaarlijks getoetst op toegankelijkheid door Accessibility. Handicap+studie houdt ten behoeve van de instellingen een agenda bij van relevante bijeenkomsten, trainingen en congressen. In overleg met de instellingen -via de overleggen van de studentendecanen van universiteiten en LOShbo- werkt handicap+studie aan dossiers en publicaties over concretisering van Universal Design for Learning (als uitwerking van de uitkomsten van het congres van handicap+studie op 10 december 2012), aansluitingsproblematiek, examinering en toetsing en stage. Dagelijks is de infolijn van handicap+studie buiten de vakantieperiodes telefonisch bereikbaar voor vragen van instellingen over studeren met een functiebeperking. Deze handicap+studie, november

10 vragen worden in een bestand bijgehouden. Veelvoorkomende vragen worden met antwoorden op de website gezet. Handicap+studie zal, voor zover het budget het toelaat, de informatie voor studenten ook in het Engels beschikbaar stellen op de website. 3.2 Tools en producten Verspreiden van tools en producten, die ondersteunen bij ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van studeren met een functiebeperking. Resultaten In overleg met instellingen en in aansluiting op de thema s van de commissie Maatstaf en Universal Design for Learning zijn tools en producten ontwikkeld en/of ontsloten op het gebied van bij voorbeeld: beleid studeren met een functiebeperking en voorbereiding instellingsaccreditatie; toetsing en examinering; digitale toegankelijkheid; informatievoorziening; intake en studiekeuzebegeleiding; deskundigheidsbevordering; beeldvorming. Activiteit In samenspraak met de instellingen stellen we vast welke onderwerpen in 2013 de aandacht verdienen op de volgende niveaus: strategisch (studeren met een functiebeperking als onderdeel van instellingsaudits); tactisch-strategisch: ondersteunend materiaal voor de studentendecanen (die goed ingewerkt zijn en vaak een instellings- of domeinbrede taak hebben); operationeel: ondersteunend t.b.v. de studieloopbaanbegeleiders, mentoren en docenten die op de werkvloer te maken hebben met studenten met een beperking. Met een aantal instellingen gaan we via pilots aan de slag. De producten en tools uit deze pilots worden op de website geplaatst. 3.3 Professionalisering en Deskundigheid van docenten, begeleiders, studentendecanen en managers over studeren met een functiebeperking vergroten binnen de instellingen. Resultaten minimaal 150 deelnemers hebben deelgenomen aan een training van handicap+studie; training Effectief beïnvloeden is beschikbaar. Activiteit Handicap+studie biedt trainingen aan voor eerstelijns begeleiders, tweede lijns begeleiders en ICT-ers. handicap+studie, november

11 Voor de eerstelijns begeleiders is er een docententraining beschikbaar van anderhalf uur, die vooralsnog gratis in company uitgevoerd kan worden. Deze training is gericht op het leren signaleren van studenten met een functiebeperking, het goed en op tijd kunnen doorverwijzen en het kennis nemen van enige quick wins. Beginnende studentendecanen kunnen de training Studeren met een functiebeperking volgen, die onder andere via LOShbo aangeboden wordt. Daarnaast zijn een aantal (verdiepings)trainingen beschikbaar: instroom; ASS; ADHD; informatieverwerking; zelfmanagement; toeleiding naar stage en stagebegeleiding; digitale didactiek en toegankelijkheid. De volgende train-de-trainer-modules zijn beschikbaar: ASS; instroom. Studentendecanen kunnen deze module(s) volgen, waarna ze hem zelf in-house kunnen geven. Komend jaar willen we tevens een training effectief beïnvloeden ontwikkelen en aanbieden voor studentendecanen, die werk willen maken van het agenderen van studeren met een functiebeperking op verschillende niveaus in de organisatie, zoals examencommissie, domein/faculteitsdirectie, facilitaire dienst/nieuwbouw, studiekeuze, intake en voorlichting, e.d. De trainingen worden zowel via open inschrijving als in company aangeboden. Ontwikkelkosten worden vanuit de basissubsidie bekostigd, uitvoeringskosten gedeeltelijk uit bijdrage van deelnemers. 3.4 Studiebijeenkomsten en congressen Informatie geven aan medewerkers van de instellingen over en hen betrekken bij actuele onderwerpen met betrekking tot studeren met een beperking. Bijwonen van congressen en bijeenkomsten om kennis te ontsluiten en over te dragen aan instellingen. Resultaat studiebijeenkomsten verzorgd over psychische beperking, ICT en functiebeperking, studie- en beroepskeuze en examinering en/of andere onderwerpen, vast te stellen in overleg met vertegenwoordigers van de instellingen met in totaal minimaal 150 deelnemers; nieuwe kennis en inzichten uit (inter)nationale congressen ter beschikking gesteld aan ho-instellingen. handicap+studie, november

12 Activiteit Handicap+studie signaleert op basis van incidentie, onderzoeksgegevens en in overleg met contactpersonen van de instellingen welke onderwerpen de moeite waard zijn om nader met elkaar te verkennen. Na keuze van een thema wordt een studiebijeenkomst gepland, georganiseerd en wordt de inhoud -indien nodig samen met deskundigenontwikkeld. Motivering voor de keuze van de thema s voor de studiebijeenkomsten: Psychische beperkingen worden vaker geïndiceerd. Instellingen hebben veel vragen over de wijze waarop ze kunnen omgaan met studenten met psychische beperkingen en wat dit betekent voor studeerbaarheid en studiesucces van deze studenten. ICT en functiebeperking is actueel, omdat ICT (denk aan het gebruik van Elektronische Leer Omgevingen) een steeds grotere plaats inneemt in de studie. Er leven veel vragen over de wijze waarop toegankelijkheid gerealiseerd kan worden voor studenten met een functiebeperking. Studie- en beroepskeuze is -zeker voor studenten met een functiebeperking- van groot belang in het kader van voorkomen van uitval en studievertraging. Rekening houden met studenten met functiebeperking bij toetsing en examinering is niet vanzelfsprekend. Wat is ervoor nodig om hierbij deze studenten niet uit te sluiten of te benadelen. Voor deelname aan de studiebijeenkomsten wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Handicap+studie zal tevens meewerken aan studiebijeenkomsten en congressen van andere organisaties, als ze daar een bijdrage kan leveren aan kennisverspreiding over succesvol studeren met functiebeperking in het hoger onderwijs. Handicap+studie neemt deel aan de LINK/AHEAD conferentie (internationaal netwerk Learning Inclusive Network and Know how) in april in Dublin over Universal Design en deelt de resultaten via website en wellicht een studiebijeenkomst met de instellingen in Nederland. 3.5 Netwerken en faciliteren bevorderen wettelijke condities Halen en brengen van kennis met betrekking tot studeren met een beperking. Signalen uit het veld bundelen en adresseren. Resultaat handicap+studie en haar dienstverlening zijn bekend bij de instellingen; handicap+studie is op de hoogte van de vraagstukken en ontwikkelingen binnen de instellingen; handicap+studie deelt kennis met de instellingen; instellingen kennen handicap+studie en haar dienstverlening; actuele problemen rond studeren met een functiebeperking in het ho zijn onder de aandacht gebracht van het ministerie OCW, politiek en College voor Rechten van de Mens. handicap+studie, november

13 Activiteit Handicap+studie neemt deel aan, werkt samen met en stemt af met digitale en fysieke platforms en netwerken, zoals LBS-csh en LOS-hbo, LINK (internationaal netwerk op gebied van studeren met een functiebeperking in het ho), SIHO (Stichting Inclusief Hoger Onderwijs, België). Tevens bezoeken medewerkers contactpersonen van de instellingen om de situatie in de instellingen te bespreken en na te gaan of handicap+studie een bijdrage kan leveren aan beleid en uitvoering daarvan. Handicap+studie neemt initiatief om kennis te delen, deskundigheidsbevordering aan te bieden, gezamenlijk projecten te starten, e.d. door in goed contact te blijven met (de netwerken van) de instellingen kan handicap+studie goed inspelen op de vragen van de instellingen en haar dienstverlening daarop afstemmen. Handicap+studie onderhoudt contacten met fondsen om na te gaan of specifieke projectideeën wellicht door hen gefinancierd kunnen worden. Handicap+studie verzamelt signalen over problemen voor studenten met een functiebeperking en speelt die door naar het ministerie OCW en indien nodig het College voor de Rechten van de Mens en de politiek. 3.6 Begeleiding en advisering ontwikkeling en implementatie van beleid op gebied van studeren met een functiebeperking; adviseren bij proefaudits en voorbereiding instellingsaudit op gebied van studeren met een functiebeperking; creëren van aandacht en ruimte voor studeren met een functiebeperking in de basisopleiding en bij- en nascholingsprogramma voor docenten ho. Resultaat voor twee instellingen zijn opdrachten uitgevoerd gericht op het opstellen van een Maatstaf-proof beleidsplan i.k.v. instellingsaccreditatie; bij twee instellingen is procesgerichte advisering uitgevoerd op een of meer aspecten van studeren met een functiebeperking; er is in vijf instellingen een quickscan accreditatie uitgevoerd op verzoek van instellingen die zich voorbereiden op een instellingsaccreditatie. Activiteit Op aanvraag van instellingen zal handicap+studie samen met projectleiders en/of beleidsmedewerkers van instellingen (beleids- en implementatie) plannen uitwerken en uitvoeren. Concreet zijn we binnen Hogeschool Windesheim al bezig met het implementeren van beleid op het gebied van kwaliteitszorg en borging, digitale toegankelijkheid, informatievoorziening en scholing/deskundigheidsbevordering. We zijn in gesprek met de VSNU en de HBO-raad. Momenteel vindt evaluatie en bijstelling van het BKO-programma plaats en zoeken we ruimte om daarbinnen aandacht te besteden aan studeren met een functiebeperking. handicap+studie, november

14 3.7 Onderzoek (Laten) uitvoeren van onderzoek ten behoeve van onderwijsinstellingen. Resultaat De jaarlijkse gebruikerstoets Studeren met een functiebeperking is gepubliceerd. Activiteit In opdracht van handicap+studie wordt door een nog te selecteren onderzoeksbureau een analyse uitgevoerd van de relevante NSE-gegevens. 3.8 Ontwikkeling ontwikkelen van nieuwe producten; good practices beschrijven. Onderwerpen/thema s (nader in te vullen in overleg met de instellingen): stage (uit onderzoek en ervaring blijkt dat stage voor studenten met een beperking een belangrijke reden voor studievertraging is). Hoe kan handicap+studie instellingen faciliteren/ontlasten en daarbij aansluiten bij bestaande initiatieven (bijv. De normaalste zaak van mvo); agenderen studeren met een functiebeperking op managementniveau in de instellingen; Universal Design for Learning in samenwerking met SIHO concretiseren. Resultaat Aantal good practices van verschillende hoger onderwijsinstellingen toegankelijk beschreven op de website, waaronder voorbeelden hoe studeren met een functiebeperking hoger op de agenda te krijgen in de instellingen. samenwerking met initiatieven op gebied van maatschappelijk ondernemen om (meer) stages voor studenten met een functiebeperking te realiseren; concrete producten/activiteiten vanuit UDL voor de instellingen ter beschikking stellen. Activiteit In contact en overleg met instellingen een aantal good practices identificeren. De aanpak beschrijven en ter beschikking stellen op de website. Nagaan of andere instellingen hiermee aan de slag willen. Instellingen daarbij begeleiden. Contact met MVO-Nederland en De normaalste zaak (initiatief voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) leggen. Afspraken maken over samenwerking met handicap+studie en/of regionale dienstverlening voor en met de instellingen voor hoger onderwijs. In samenwerking met SIHO (Stichting Inclusief Hoger Onderwijs, België), die al enige jaren bezig is met de uitwerking van UDL en een aantal hoger onderwijs instellingen producten en aanpakken ontwikkelen. handicap+studie, november

15 3.9 Strategie en positionering formuleren van een realistische toekomstvisie voor de middellange termijn; ontwikkelen van een concreet communicatieplan dat aansluit bij de nieuwe opdracht van handicap+studie; realiseren van transitie met betrekking tot dienstverlening, zoals in beleidsplan omschreven. Resultaat visie en strategie zijn gereed; nieuw opdracht handicap+studie is uitgewerkt en is breed en intensief gecommuniceerd met de ho-instellingen en andere relevante stakeholders op basis van een communicatieplan. De contacten met de instellingen zijn aangehaald; instellingen weten waar handicap+studie in de nieuwe constellatie voor staat en wat ze er wel -en niet- van kunnen verwachten en vragen; omvang, focus en doelgroepen zijn bepaald; bij de doelgroepen is het aanbod van de dienstverlening bekend; handicap+studie beschikt over een relevant en actueel relatiebestand; de marketingstrategie is bekend bij de medewerkers van handicap+studie en wordt nageleefd; handicap+studie medewerkers weten wat van hen wordt verwacht qua taakstelling en acquisitie en handelen daarnaar. Activiteit We werken, op basis van de gesprekken met de instellingen, de Adviesraad, OCW, onze inzichten vanuit UDL en Disability Studies, onze visie op de rol, die handicap+studie de komende jaren kan spelen, verder uit. Dit doen we in het voorjaar van Vervolgens stellen we een communicatieplan op, dat aansluit bij deze visie. Dit voeren we uit, terwijl we verder bouwen aan relevante relaties met het veld. We bakenen daarbij de aard, omvang, focus en de doelgroepen van onze dienstverlening af. We starten met de uitvoering van dit communicatieplan en communiceren op basis daarvan ons aanbod. We houden ons relatiebestand actueel Adviesraad adviseren handicap+studie over strategie en beleid; als ambassadeur optreden in het hoger onderwijsveld. Resultaat adviesraad is tweemaal bijeen gekomen; handicap+studie heeft concrete suggesties een aangrijpingspunten voor haar strategie en beleid gekregen; de leden van de adviesraad dragen belang van handicap+studie actief uit. handicap+studie, november

16 Activiteit De Adviesraad komt in 2013 tweemaal bijeen. De agenda wordt opgesteld in overleg tussen de directeur en de bestuurder van handicap+studie. In ieder geval zal aandacht besteed worden aan visie en strategie van handicap+studie, de wijze waarop studeren met een functiebeperking hoger op de agenda van de instellingen kan komen en de vraag hoe de arbeidsmarktpositie van studenten met een functiebeperking verbeterd kan worden. In 2012 zijn leden voor de Adviesraad geworven. De Adviesraad bestaat uit: Henny Morshuis, bestuurder handicap+studie, CINOP. Frank van der Duyn Schouten, voorzitter Netspar, Universiteit Tilburg. Pauline Meurs, hoogleraar Erasmus Universiteit. Paul van Maanen, voorzitter CvB Hogeschool Leiden. Jan-Willem Meinsma, lid CvB Hogeschool Windesheim. Willem Louwens, voorzitter directie Rabobank Den Bosch. Jules Croonen, directeur HR Shell Nederland. Marian de Groot, directeur handicap+studie Forum studenten de activiteiten van handicap+studie beoordelen op relevantie en effectiviteit voor studenten met een beperking; input leveren voor nieuwe activiteiten ten behoeve van de onderwijsinstellingen. Resultaat forum is enige keren geraadpleegd; zichtbaar in de communicatie; er zijn nieuwe studenten geworven voor het forum. Activiteit Handicap+studie heeft een bestand van studenten met een functiebeperking, die via het internet geraadpleegd kunnen worden. Jaarlijks moet dit bestand vernieuwd worden, omdat studenten afstuderen of afhaken. Viermaal per jaar leggen we studenten specifieke kwesties voor en vragen we hen om feedback op concrete producten en ideeën. Een keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor de studenten, waarop een thema centraal staat. In 2013 is dat UDL en wat UDL kan betekenen voor studenten met een functiebeperking Samengaan handicap+studie en CINOP handicap+studie integreert in de CINOP-organisatie en professionaliseert daarmee haar werkprocessen. Resultaat handicap+studie maakt optimaal gebruik van de expertise en back office van CINOP vice versa. handicap+studie, november

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie