Inhoudelijk verslag. onderzoek The Image of Wageningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk verslag. onderzoek The Image of Wageningen"

Transcriptie

1 Inhoudelijk verslag onderzoek The Image of Wageningen 123

2 Projectgegevens Titel Contactpersoon Organisatie Projectuitvoering Plaats projectuitvoering Met medewerking van The Image of Wageningen en aanvullende resultaatverspreiding Mathilde Peen Buro Room Rijklof van Goensstraat EE Den Haag +31 (0) ir. M. Peen - Buro Room ir. R. Berendsen - Buro Room ir. B. Claassen - Buro Room R. Patings - Buro Room Buro Room, Den Haag A. Janssen - Anja Janssen 2D/3D ontwerp H. Kuijpers - Landschapsarchitect E. Van Gyseghem - Gemeente Wetteren (B) V. Notte - Gemeente Wetteren (B) F. Arents - Gemeente Wetteren (B) R. Vorobjev - Gemeente Wetter (D) H. Rühling - Gemeente Wetter (D) B. Gräfen-Loer - Gemeente Wetter (D) M. Van den Wijngaart - Gemeente Wageningen J. Van Wijk - Gemeente Wageningen A. Rommerts - Gemeente Wageningen H. Den Ouden - Wageningen Monumentaal L. Ter Zee - Wageningen Monumentaal H. Harsema - Uitgeverij Blauwdruk / Ahoi Architectuurcentrum H. Preston - First Aid for Text V. Krauch - Vertaalbureau Verena Krauch Neckargemund (D) J. Wilbanks - RRM Design Group California US Z. Zhifeng - CAUP Beijing University of Technology A. Dankaart-Steenblik - Gemeente Barneveld W. Nijboer - Gemeente Barneveld T. Hendriks - Gemeente Eersel & Reusel de Mierden (regio De Kempen) Duur projecten 01 augustus september 2013 STEDENBOUW LANDSCHAP ARCHITECTUUR 2013 Buro Room Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden(n) op het auteursrecht. 2

3 Dit is een inhoudelijk verslag van het ontwerpend onderzoek The Image of Wageningen en een aanvullende opdracht voor resultaatverspreiding. Een onderzoek dat is gestart vanuit de probleemanalyse dat het stedenbouwkundig ontwerp binnen kleine tot middelgrote gemeenten meer en meer zijn functie verliest als instrument voor het maken van ruimtelijke en programmatische keuzes. Zonder goede regie is het niet goed mogelijk om visies over een lange periode vast te houden. Juist in een tijd waarin vooruitdenken en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, lijkt de publieke stedenbouw als vak van de lange adem buiten spel gezet. Hierdoor verdwijnt bij de overheid inhoudelijk de objectieve kennis van mogelijke oplossingsrichtingen van vraagstukken in de ruimtelijke ordening. Dit heeft als gevolg dat potentiële ruimtelijke kwaliteit niet wordt benut en dat kansen voor innovatieve aansturing worden gemist. In een onderzoeksperiode van augustus 2011 tot en met juni 2013 is getracht antwoord te geven op de volgende 3 centrale onderzoeksvragen: 1) 2) 3) Hoe kan de meerwaarde van het stedenbouwkundig ontwerp in de lokale ruimtelijke ontwikkeling weer aan het licht worden gebracht? Via welke strategie en met welk instrumentarium kan deze meerwaarde verankerd worden in de actuele ruimtelijke ordening? En hoe geeft dit invulling aan het publieke opdrachtgeverschap van kleine en middelgrote gemeenten? Op de volgende pagina s vindt u een beknopt verslag van deze zoektocht. Een woord van dank gaat uit naar het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Uitgeverij Blauwdruk en alle hiernaast genoemde adviseurs, lokale deskundigen, auteurs en beeldleveranciers, die dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de Kleine Gemeente(s)gids met bijbehorende digitale animatie, en in Dossier Small Town Urbanism in Scape International Magazine for Landscape Architecture and Urbanism. De publicaties zijn vanaf december 2013 bij Buro Room en Uitgeverij Blauwdruk verkrijgbaar. 3

4 Onderwerp van onderzoek is de gemeente Wageningen. Zij is hierin exemplarisch voor kleinere gemeenten die het niet ontbreekt aan ambities wat betreft de kwaliteit van de leefomgeving, maar die te weinig capaciteit, middelen, kennis of kunde hebben om vorm te geven aan ruimtelijke kwaliteit op stedenbouwkundig niveau. Het belang en de opzet van het project is tweeledig. Enerzijds is invulling gegeven aan de rol van de stedenbouw waardoor het ruimtelijke en programmatische potentieel van de stad is blootgelegd. Wageningen bestaat in jaar. Een mooi moment om de onderbelichte kwaliteiten van de stad inzichtelijk te maken zodat deze kunnen worden ingezet bij de structurele herstructeringsopgave die de kleine stad kenmerkt. Dit onderzoeksonderdeel laat de meerwaarde van samenhangende stedenbouw zien. Parallel aan dit ontwerpend onderzoek is het palet aan mogelijke stedenbouwkundige instrumenten geïnventariseerd dat ingezet kan worden in de praktijk. Zo kunnen kleinere gemeenten ook daadwerkelijk op ruimtelijke kwaliteit sturen. Hierbij is geleerd van de praktijk bij stedenbouwkundige diensten van de kleinere gemeenten Wetteren aan de Schelde (B), en Wetter aan de Ruhr (D). Daarnaast van best practices uit regio de Kempen in Noord-Brabant, Barneveld als regiogemeente van Wageningen, kleine gemeenten in de Central Valley of California (VS) en kleine steden in de dynamische regio van Beijing in China Meter Legenda Bebost stuwwallandschap Wageningse Eng Oeverwallenlandschap Uiterwaardenlandschap Veenontginningslandschap Broekontginningslandschap Figuur 1: Verschillende landschappen om de stad 4

5 Onderzoeksproces Een rapportage De eerste onderzoeksfase bestond uit een stedenbouwkundige analyse van Wageningen en actuele planvorming in de gemeente. Hierbij zijn kernkwaliteiten en typologische kenmerken opgespoord die van belang zijn bij kwaliteitsbewaking. Hierbij zijn vijf gebiedskenmerkende thema s verbeeld en verwoord die bepalend zijn voor de vorm en functie van de stad en haar stedenbouwkundige elementen; voor Wageningen als kennisstad binnen de regio Food Valley, als groene landschapsstad, als woonstad, waterstad en als verbonden stad. Deze thema s zijn uitgewerkt naar de manier waarop deze door inwoners van Wageningen worden beleefd en de wijze waarop bestaande kwaliteiten vanuit stedenbouwkundig perspectief gekoesterd, of doorontwikkeld kunnen worden. In een tweede fase zijn de stedenbouwkundige situatie en kwaliteitszorg in Wetter (D) en Wetteren (B) onderzocht. In werkateliers hebben stedenbouwkundig ambtenaren van de betreffende diensten toegelicht hoe en binnen welke organisatiestructuur zij in Noord Rijn-Westfalen en Vlaanderen opereren en welke instrumenten hen ter beschikking staan. In fase drie zijn de eerder benoemde vijf hoofdthema s verder uitgewerkt in ruimtelijke en functionele elementen die in hun onderlinge compositie ruimtelijke kwaliteit (gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde) bepalen. Op het niveau van de stad als geheel, haar netwerken en openbare ruimtes, clusters van kavels en gebouwde vormen. In totaal zijn er 40 driedimensionale bouwstenen opgetekend die elk gevormd zijn volgens een eigen systeem van stedenbouwkundige principes. Fase vier stond in het teken van de uitwerking van het instrumentenpalet. Er is een uitgebreid overzicht opgezet van planvormen, stedenbouwkundige voorschriften en organisatorische modellen waarmee kwaliteitszorg kan worden ingericht. Dit overzicht is in de context geplaatst van het systeem van (publiekrechtelijke) ruimtelijke ordening zoals we dat de afgelopen eeuwen in Nederland kennen of gekend hebben, als ook in het Belgische en Duitse systeem. In aanloop naar de nieuwe Omgevingswet zijn hier een aantal aanbevelingen gedaan die in de beoogde afwegingsvrijheid van gemeenten een rol zouden kunnen spelen. Relevante plannen die Wageningen de afgelopen 200 jaar lokaal gevormd hebben, zijn ook opgenomen in dit overzicht. In de laatste onderzoeksfase zijn alle onderzoeksbevindingen vastgelegd in de Kleine Gemeente(s)gids. Deze gids bestaat uit een deel A Stadsbiografie ruimtelijke Kwaliteit dat verbeeldt en verwoordt waar voor gezorgd zou moeten worden, deel B Instrumentenpalet kwaliteitszorg over hoe dat zou kunnen gebeuren, en een deel C Collega s aan het woord, waarin ervaringen en aanbevelingen van (buitenlandse) collega s zijn opgenomen. Deel C is het resultaat van een aanvullende opdracht tot resultaatverspreiding van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze persoonlijke verhalen zijn ook in Scape Magazine (editie najaar 13) opgenomen. Als inleiding op de (hier en daar complexe) stedenbouwkundige theorie, is in de gids een korte Animatie opgenomen. Deze animatie probeert in een simpele boodschap het gat te dichten tussen de technische en politieke dimensies van stedenbouwkunde. Voor draagvlak moet het vak immers vooraleerst begrepen worden door een niet-stedenbouwkundige doelgroep, lokale bestuurders in het bijzonder. In een korte uitlegfilm worden de principes van de stedenbouw in een eenvoudige boodschap toegelicht. In dit verslag is als toelichting op de Kleine Gemeente(s)gids een indruk gegeven van de werkwijze in beeldmateriaal. Op de nevenstaande pagina en volgende pagina zijn bijvoorbeeld kaartbeelden opgenomen uit het hoofdstuk Landschapsstad uit de Stadsbiografie. Elk hoofdstuk beschrijft in tekst en kaartbeelden de huidige situatie, de wijze waarop deze is ontstaan, en belicht in detail de ruimtelijke karakteristieken die handvaten bieden om stedenbouwkundige kwaliteit in Wageningen te bewaken of uit te bouwen. 5

6 Legenda Figuur 2: Stadsranden en stadsgroen Meter Steilrand Wageningse Berg Grebbedijk Diedenweg/Ritzema Bosweg Vestingpark Arboretum Laan Gezichtsbepalende boom Buitenplaats (Gelders Arcadië) Parkachtig wonen Parkachtig werken Stadslandbouw De Blauwe Bergen Sportlandschap In de kaartbeelden zijn 14 van de in totaal 40 relevante ruimtelijke eenheden aangegeven. Dit zijn iconen van het gezicht en de beleving van Wageningen, en belangrijke ruimtelijke componenten waar regie op kan worden gevoerd. Voor dit hoofdstuk zijn bijvoorbeeld opgetekend: 7) Veenontginningslandschap 14) Stadsrand Diedenweg 8) Broekontginningslandschap 15) Vestingpark 9) Oeverwallenlandschap 16) Groenrand Nijenoord Allee (Blauwe Bergen) 10) Bebost stuwwallandschap 17) Arboreta 11) Wageningse Eng 18) Gezichtsbepalende bomen 12) Uiterwaardenlandschap 19) Stadslandbouw 13) Steilrand Wageningse Berg 20) Stadion Wageningse Berg 6

7 Deze bouwstenen zijn weergegeven zoals in de voorbeelden in onderstaande figuren. Ze worden telkens begeleid door codes die verwijzen naar de wijze van kwaliteitszorg. Dit zijn de spreekwoordelijke knoppen waar aan gedraaid kan worden. Variabelen, waarmee invloed uitgeoefend of gestuurd kan worden op ruimtelijke kwaliteit. Dit kunnen informele of formele instrumenten zijn, planvormen of voorschriften die zijn opgenomen in deel B, waarvan op de volgende pagina een fragment is weergegeven. Ook relevante duurzaamheidsaspecten komen hierin tot uitdrukking, zoals bijvoorbeeld compact bouwen, oriëntatie op zon of wind en gevelopeningen Figuur 3: #11 Wageningse Eng Figuur 4: #21 Historisch centrum rondom de Hoogstraat 7

8 Figuur 5: Twee fragmenten uit Deel B - Kwaliteitszorg op stedenbouwkundig niveau 8

9 In de nevenstaande figuur is een fragment opgenomen van het instrumentenpalet uit deel B. Dit onderdeel van de gids bestaat uit 4 posters. Eén poster met een toelichting op de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen, en 3 posters die het instrumentenpalet voor lokale kwaliteitszorg weergeven in Nederland (toegespitst op Wageningen), Vlaanderen (met informatie uit Wetteren) en Duitsland, Noord Rijn-Westfalen, de situatie in Wetter. Het fragment links toont in de kaart de reikwijdte (contouren) van planvormen gebruikt voor formele kwaliteitszorg in Wageningen en actuele projecten (nrs). In Wageningen zijn dit voornamelijk formele verordenende planinstrumenten. Daarboven een verbeelding van de huidige organisatie van de stedenbouwkundige dienst in de gemeente. In blauw is de stedenbouwkundige vakexpertise aangegeven. Dit zijn gekwalificeerd stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten of architecten. Deze expertise bevindt zich op dit moment niet (of nauwelijks) binnen het ambtelijk apparaat. Wageningen betrekt hiervoor externe commissies. Foto: Roos Berendsen, Buro Room Wetteren aan de Schelde. Wetteren is een kleine gemeente, kleiner dan Wageningen. Maar zij heeft 2 geregistreerd stedenbouwkundig ambtenaren in haar stedenbouwkundige dienst die direct het bestuur adviseren. In Vlaanderen is een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar verplicht bij gemeenten groter dan inwoners. Foto: Roman Vorobjev, Gemeente Wetter (Ruhr) Wetter aan de Ruhr is ongeveer even groot als Wetteren, maar kent zelfs een 4 à 5 koppige stedenbouwkundige dienst. Terwijl het totaal aantal ambtenaren niet veel meer dan de helft van Wageningen is. Wetter kent geen externe commissies die het bestuur adviseert. 9

10 In deel B zijn tevens conclusies en aanbevelingen opgenomen wat betreft het vormgeven van gemeentelijke kwaliteitszorg op verschillende niveaus. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste conclusies beknopt samengevat. Kwaliteitszorg via stedenbouwkundige planvormen Nederland: meester in (krachteloze) plannen die wel grondgebieddekkend zijn, maar geen zwaartepunt hebben Via bestemmingsplannen is overal een beetje regie. Verordeningen zijn gericht op punten, niet op structuren Vlaanderen regelt met projectmatige RUP s veel meer in detail met minder opgestapelde planvorming Samenhang op stadsniveau vindt Wetteren in haar structuurplanning Duitse collega s werken met een slimme combinatie van 3 bindende plankaders voor verschillende gebieden De Omgevingswet biedt gemeenten keuzevrijheid: hier kan geleerd worden van plankaders van de buren Kwaliteitszorg via stedenbouwkundige voorschriften Bottom-line: duurzame stedenbouw is alleen geholpen met de meest noodzakelijke, gefundeerde voorschriften Naar Duits voorbeeld: er kan meer worden gedaan met minder of flexibelere regels door ze slim te combineren Minder aandacht voor beperkingen private kavels, meer proefopstellingen voor sturing op openbare ruimte Kwaliteitszorg via de organisatie van stedenbouwkundig advies aan bestuurders Voor een degelijke kwaliteitszorg compacte relatie tussen stedenbouwkundige adviseur en bestuur van belang Externe kwaliteitsteams hebben een minder sterke positie en invloed op planvorming dan interne adviseurs In Vlaanderen is de stedenbouwkundig ambtenaar spilfiguur in de organisatie rondom de ruimtelijke ordening Ambtelijke expertise delen is een interessante praktijkoplossing om ruimtelijke kwaliteit te borgen Een ander voorbeeldmodel is een mengvorm van in- en externe samenwerking rondom expertise Figuur 6: Focus op 3 niveaus van kwaliteitszorg: de belangrijkste conclusies & aanbevelingen In onderstaande figuur is een fragment van het storyboard van de animatie opgenomen. Deze komt per 1 november via de website van Buro Room beschikbaar op Bij de lancering van de kleine Gemeente(s)gids en de Scape zal het filmpje ook via andere digitale kanalen te bekijken zijn. Een leefomgeving is meer dan een verzameling gebouwen, de ruimte tussen de gebouwen is minstens zo belangrijk Figuur 7: De eerste scenes van de animatie volgens het principe keep planning simple. 10

11 Cahier (Dossier) Small Town Urbanism Ter afsluiting van dit verslag een korte inhoudsopgave van het Dossier (ca woorden) dat wordt opgenomen in Scape International Magazine for Landscape Architecture and Urbanism. Het lezerspubliek van de Scape is breder dan alleen stedenbouwkundigen of ambtenaren, en het Dossier moet voor hen ook interessant zijn. Daarom hebben we er voor gekozen de actualiteit, problematiek en eigenheid van stedenbouw in kleine steden nader te belichten. Algemener dus, dan alleen vanuit de scope van de gemeentelijke dienst, maar wel met dezelfde inhoudelijke context. Ook eens wat anders dan de metropolitane best practices die we veelal vinden in internationale stedenbouwliteratuur. De resultaten van het onderzoek The Image of Wageningen vormen het hoofdartikel van het Dossier. Hierin aandacht voor het stedenbouwkundig ambt bij diensten in kleinere gemeenten in Nederland, Belgie en Duitsland. Vragen die o.a. aan de orde komen zijn: Waarom zou er speciale aandacht voor kleine gemeenten en kleine steden moeten zijn? Wat is de kracht en wat zijn de problemen van de lokale schaal? Wat is de werkcontext en binnen welke kaders valt er van collega s te leren, ook in de internationale context? Wat zijn de opgaven waar de kleinere gemeenten voor staan en hoe gaan zij hiermee om? Daarnaast bestaat de special uit 4 portretten. Vier maal een persoonlijk verslag van een stedenbouwkundig ambtenaar van een kleine stad, waarin zij toelichten hoe zij inhoud geven aan hun vak in dienst van de stad, hoe zij positie verkrijgen in het werkveld, of zij voldoende expertise hebben en hoe zij als ervaringsdeskundige hun collega s een tip mee zouden willen geven. Stedenbouw in Wetteren (B) - Auteur: Els van Gyseghem, stedenbouwkundige Wij zoeken een antwoord op de dualiteit tussen stedelijkheid en dorpse mentaliteit Stedenbouw in Wetter (D) - Auteur: Roman Vorobjev, stedenbouwkundige Op onze schouders ligt het hele spektrum aan stedenbouwkundige opgaven Stedenbouw in Barneveld - Auteur: Mathilde Peen, Anouk Dankerts, Wim Nijboer, stedenbouwkundigen Een stedenbouwkundige doe-gemeente die floreert in crisistijden Stedenbouw in de Kempen - Auteur: Theo Hendriks, stedenbouwkundige Ons verhaal van de Kempen Vervolgens small town urbanism in Central Valley of California in de Verenigde Staten (ca woorden). In Amerika is alles groot. Het lijkt erop dat de agenda van de gemiddelde stedenbouwer er op gericht is om de hele VS te veranderen in Manhattan. Niets is minder waar. Volgens Street Sense (CNU) zijn kleine steden in Amerika de new frontier voor ruimtelijke ontwikkelingen. Hier worden groei en stedelijke vernieuwing op een natuurlijke manier gedreven door gemeenschapszin. De schaal van projecten is in verhouding tot de gemeente en een gezamenlijke onderneming, en daarmee kansrijk. Dit druist in tegen het algemene verhaal dat doorgaans wordt verteld over kleine en middelgrote steden: Small towns are dying where they are not already dead. Everyone is moving to cities. The rural brain drain, goes on and on. Dit artikel focust op kleine steden in Central Valley of California, en beschrijft een aantal uitdagingen waar specifiek kleine gemeenten aldaar voor staan en daarnaast een serie stedenbouwkundige strategieën op lokaal of juist regionaal niveau, hoe hiermee om te gaan. John Wilbanks van RRM Design Group portretteert de situatie daar met sprekende voorbeelden. En als laatste de specifieke problematiek in kleine steden in de regio Beijing in China, door dr. Zhao Zhifeng van College of Architecture and Urban Planning, Beijing UT (ca woorden). Deze problematiek ligt anders. Door de snelle economische groei verdwijnt het traditionele karakter van veel kleine Chinese steden. Dorpen worden in snel tempo opgeslokt door metropolen. Sinds 2003 hebben de onderzoekers van Beijing UT meer dan 20 kleine steden in de regio Beijing onderzocht. De karakteristiek en maat van kleinere steden spreekt bij Chinezen tot de verbeelding: Europese dorpen worden als inspiratiebron gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. In sommige andere steden is er duidelijk een verkeerde beoordeling van de schaal van bijv de openbare ruimte, die ontleent wordt aan voorbeelden in grote steden. Zo zijn er stadjes met lege pleinen van tienduizenden vierkante meters. 11

12

Elk dorp zijn eigen kleur

Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Epiloog bij de tentoonstelling en debattenreeks Rafels, randen en routes over de herkenbaarheid en kracht van het Overijsselse dorpsgezicht. AtelierOverijssel,

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties Is it all about the money...? Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties C.A.M. Hoedjes, 2006 Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Leerstoelgroep:

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming De Openbare Ruimte in Rotterdam Samen werken aan planvorming 1 Voorwoord Het maken van een scriptie vormt het sluitstuk van de opleiding Master City Developer. Deze studie staat voor het opleiden van integralisten

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Natuurverkenning twee jaar later Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 WOt-technical report 11 J. Vader & M.J. Bogaard Natuurverkenning

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel De Oude Kaart van Nederland Leegstand en herbestemming in Overijssel Zwolle April 2008 uitvoerder project: Het Oversticht Aan de Stadsmuur 79-83 Postbus 531 8000 AM Zwolle tel. 038 421 32 57 www.oversticht.nl

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor waardestellingen van groen erfgoed

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor waardestellingen van groen erfgoed Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek Voor waardestellingen van groen erfgoed Deze richtlijnen zijn bedoeld om het zorgvuldig omgaan met groen erfgoed verder te professionaliseren. Dat raakt veel belanghebbenden

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie