Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg"

Transcriptie

1 Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg

2 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek. Verkeer en Vervoer: bureau Openbare Werken. Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Contactpersoon: ing. H.G. Beumer. Telefoon (024) Fax (024) In samenwerking met: Gemeinde Kranenburg. Ordnungs- und Sozialamt. Postfach 1162, Kranenburg (D). Contactpersoon: Herr W.Fleskes. Telefoon (02826) Fax (02826) Analyse en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Elbertbos 1, 7543 GV Enschede. Telefoon (053) Fax (053) Internet: Samenstelling: drs. Paul Oostveen. Dit rapport is te bestellen bij de opdrachtgever. Enschede / Groesbeek, mei ISBN Omslagontwerp: Annie van Deursen en Paul Oostveen. Drukwerk: Febodruk, Enschede. Vertalingen: Vertaalbureau Rojé, Haaksbergen. Overname uit dit rapport is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies (NL) blz. 5 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen (D) blz Inleiding blz Bevolkingsopbouw en migratie blz Sociale binding: grenzen vervagen? blz Grensoverschrijdingen blz Potentieel gebruik Cranenburgsestraat blz. 37 Bijlage: de vragenlijst blz. 40 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg 3

4 4 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

5 Samenvatting en conclusies Inleiding Omwille van milieu en leefbaarheid werd in 1994 een einde gemaakt aan het kortstondig gebruik van de grensovergang Cranenburgsestraat tussen Groesbeek en Kranenburg (in de volksmond ook bekend als Altena-Hettsteeg). Dit besluit van de gemeente Groesbeek leidde tot een juridisch gevecht tussen voor- en tegenstanders, uiteindelijk resulterend in een fysiek afgesloten grensovergang. Ruim tien jaar later is het grensoverschrijdend verkeer in intensiteit toegenomen, onder meer door het steeds verder wegvallen van de grenzen. Daarom wordt overwogen of er toch weer een extra grensovergang moet worden opengesteld. De gemeente Groesbeek heeft daarom, met medewerking van de gemeente Kranenburg, opdracht gegeven tot een onderzoek naar binding en verplaatsingsgedrag. Daartoe werd in december 2004 een representatieve enquête gehouden onder de inwoners van de twee gemeenten (exclusief Berg en Dal en Heilig Landstichting). De respons op de enquête bedroeg 64%. Aan het eind van elk hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsconclusies weergegeven. In deze samenvatting zijn die conclusies integraal opgenomen. Bevolkingsopbouw en migratie De gemiddelde woonduur van de bevolking in Groesbeek is vrij lang: 58% van de bevolking vanaf 16 jaar woont er sinds de geboorte en nog eens 20% langer dan 20 jaar. Van de inwoners van Groesbeek die elders zijn geboren is ruim de helft afkomstig uit de regio en slechts 1% uit Duitsland. In Kranenburg is het beeld anders. Van de volwassen bevolking is 38% in de regio geboren en 22% woont er al minstens 20 jaar. De groep inwoners die korter dan 5 jaar in de gemeente woont is met 20% veel groter dan in Groesbeek. Dat komt vooral door de Kranenburgers met Nederlandse nationaliteit: van die groep heeft 71% zich de laatste vijf jaar gevestigd. Van de Nederlanders in Kranenburg die daar niet zijn geboren (dat is 93%) woonde de helft eerder in de regio Groesbeek/Nijmegen en 10% in een andere Duitse gemeente zoals Kleve. De meeste Nederlanders in de gemeente Kranenburg wonen in de dorpen Kranenburg en Nütterden. Inmiddels heeft 21% van de volwassen inwoners van de gemeente Kranenburg de Nederlandse nationaliteit; onder inwoners vanaf 65 jaar is dat aandeel echter veel lager. Van alle personen die zich de afgelopen 10 jaar vanuit een andere gemeente vestigden in Groesbeek was ongeveer 4% afkomstig uit Duitsland. Dat cijfer is redelijk constant en de afgelopen jaren niet gestegen. Bij de personen die zijn vertrokken vanuit Groesbeek is wel een trendbreuk te zien: in de periode verhuisde 3% naar Duitsland; in de jaren was dat 8%. Vooral autochtone Nederlanders verhuisden vaker naar Duitsland. Dat zich steeds meer Nederlanders in Duitsland vestigen blijkt ook uit een landelijk onderzoek dat de gehele grensregio betrof. Vooral vanaf 2001 is het aantal Nederlanders in de Duitse grensregio sterk gestegen en de tendens zal zich waarschijnlijk voortzetten. In de top 15 van Duitse gemeenten met veel Nederlandse inwoners staat Kranenburg inmiddels op de vierde en Kleve op de tweede plaats. Kranenburg en Bad Bentheim zijn de twee gemeenten in de hele Duitse grensregio waar het aantal Nederlanders de afgelopen vier jaar het sterkst is gestegen. Slechts een klein deel van de bevolking overweegt binnen twee jaar te verhuizen, vooral vanwege persoonlijke omstandigheden. Een klein deel van hen overweegt een verhuizing over de grens. Er zijn geen aanwijzingen voor aanzienlijke verhuisstromen van Nederlanders uit Kranenburg terug naar Nederland ( spijtoptanten ); de kleine groep die wel terugkeert heeft daarvoor persoonlijke redenen (zoals werk, gezondheid of gezinsomstandigheden). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg 5

6 Conclusies Rond het jaar 2000 was sprake van een duidelijke trendbreuk in de verhuisstromen van Nederland naar Duitsland. Het aantal Nederlanders dat in de Duitse grensstreek ging wonen nam aanzienlijk toe. Kranenburg is een van de twee gemeenten langs de gehele Nederlandse grens met de sterkste toename van het aantal Nederlandse bewoners. Een groot deel van hen is afkomstig uit de regio Groesbeek/Nijmegen. Voor de komende jaren wordt een voortzetting van deze trend verwacht. Anderzijds zal geen sprake zijn van aanzienlijke verhuisstromen in omgekeerde richting ( spijtoptanten ). Hoe de migratiestromen zich verder ontwikkelen is uiteraard wel afhankelijk van de hoeveelheid nieuwbouw die kan worden gerealiseerd in Kranenburg en in andere gemeenten. Sociale binding: grenzen vervagen? Uit het eerder genoemde landelijke onderzoek blijkt dat Nederlanders in Duitsland het wonen daar vooral associëren met ruimte en rust. Ze zijn positief over de Duitse mentaliteit en de betrokkenheid bij de buurt en ze willen moeite doen om te integreren. Wel wordt de integratie geremd door de nabijheid van Nederland, waar ze nog werken, familie hebben, kinderen vaak nog naar school gaan en regelmatig wordt gewinkeld. Van de inwoners van Groesbeek en Breedeweg heeft ongeveer 15% de afgelopen twee weken familie of vrienden in Duitsland bezocht en 4% stak de grens over voor sport of vereniging. In De Horst liggen die cijfers bijna twee keer zo hoog. Onder Duitsers in Kranenburg zijn de cijfers ongeveer vergelijkbaar met de inwoners van Groesbeek. Nederlandse bewoners van Kranenburg onderhouden hun contacten in veel sterkere mate over de grens: 66% bezocht de afgelopen twee weken vrienden of familie in Nederland en 26% ging erheen voor sport of vereniging. Daarnaast stak 13% de grens over voor school, voor henzelf of hun kinderen. Dagelijkse inkopen doen de bewoners meestal in hun eigen gemeente, maar ongeveer een kwart doet dat ook wel eens over de grens. Niet-dagelijkse boodschappen worden vaker over de grens gedaan, vooral in Kleve en Nijmegen. Inwoners van Groesbeek en Duitse inwoners van Kranenburg werken vooral in hun eigen regio; ongeveer 2% van hen zegt over de grens te werken. Geheel anders ligt dat voor de Nederlanders in Kranenburg: van hen werkt 83% over de grens in Nederland (waarvan bijna de helft in Nijmegen). Aan de bewoners werd ook gevraagd of zij vaker de grens oversteken dan vijf jaar geleden. Ongeveer de helft zegt ongeveer even vaak de grens over te steken. Onder inwoners van Groesbeek en Nederlanders in Kranenburg (die er al langer dan 5 jaar wonen) is het aandeel dat vaker de grens oversteekt wel groter dan het aandeel dat zegt juist minder vaak de grens te passeren. Voor de Duitsers in Kranenburg geldt dat niet: voor hen is er niet veel veranderd. Nederlanders in Kranenburg konden overigens kiezen of zij de enquête in het Nederlands of in het Duits wilden invullen. Van hen koos 38% ervoor de vragenlijst in het Duits in te vullen. Conclusies Over het algemeen lijken Nederlanders in Duitsland wel hun best te doen om te integreren in de Duitse samenleving. Desondanks is nog steeds sprake van een sterke binding aan Nederland. De arbeidsparticipatie onder deze groep is erg hoog en 83% van de mensen die werken of studeren doen dat in Nederland. Ook voor familiebezoek en (in mindere mate) sportverenigingen steken zij regelmatig de grens over. Afgezien van deze migranten gaan ook Nederlanders in Groesbeek (die er al langer dan 5 jaar wonen) vaker de grens over dan 5 jaar geleden. Deze groep bezoekt Duitsland vooral om te winkelen, en in mindere mate voor familiebezoek en werk. Dat men vaker familie en vrienden over de grens bezoekt ligt voor de hand gezien de toename van het aantal Nederlanders dat over de grens woont. Duitsers in Kranenburg gaan niet of nauwelijks vaker de grens over dan vijf jaar geleden. De toename van het (lokale) grensverkeer komt dus vooral voor rekening van Nederlanders in zowel Groesbeek als Kranenburg. 6 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

7 Grensoverschrijdingen Inwoners van Groesbeek brengen gemiddeld 2 keer per 14 dagen een bezoek aan Duitsland. Duitsers in Kranenburg brengen gemiddeld 1,7 bezoeken aan Nederland; Nederlanders in Kranenburg 12,2 bezoeken (dus vrijwel dagelijks). De volwassen inwoners van Kranenburg en Groesbeek samen brengen per week in totaal ongeveer bezoeken aan het buurland. Ongeveer een kwart van die bezoeken komt voor rekening van Nederlanders die korter dan vijf jaar in Kranenburg wonen. Dit betreft dus een geheel nieuwe verkeersstroom. Het merendeel van de bezoeken werd gebracht met de auto. Inwoners van Groesbeek en Duitsers in Kranenburg bezoeken het buurland vooral om te winkelen en/of te tanken (60% van het aantal bezoeken); 20% betreft familie- of vriendenbezoek. Van de grensoverschrijdende ritten door Nederlanders in Kranenburg is ruim 50% gericht op het werk; winkelen en bezoek aan vrienden of familie omvatten bijna een kwart van de bezoeken. Wat de bestemming betreft zijn inwoners van Groesbeek vooral gericht op Kranenburg en Kleve. Inwoners van Kranenburg (zowel Duitsers als Nederlanders) die de grens passeren hebben vaak Groesbeek of Nijmegen als bestemming, maar ook wel andere gemeenten. De meest gebruikte grensovergangen zijn Wylerbaan-Nimwegerstraße (48%) en Nieuwe Rijksweg (N325)-Bundesstraße (B9) (22%). Conclusies Zowel in Groesbeek als Kranenburg steken vier van de tien inwoners minstens eenmaal per week de grens over. Van de Nederlanders in Kranenburg is dat echter ruim 90%. Ook bewoners van de Horst passeren vaker dan gemiddeld de grens. Inwoners van Groesbeek en Kranenburg vanaf 16 resp. 18 jaar brengen per week ongeveer bezoeken over de grens. Dat aantal is duidelijk hoger dan ongeveer vijf jaar geleden. De toename wordt vooral veroorzaakt door de groep Nederlanders die de afgelopen 5 jaar in Kranenburg is komen wonen. De nieuwe verkeersstroom door deze groep maakt ongeveer een kwart uit van het totale aantal grensoverschrijdingen door inwoners van de twee gemeenten. Ongeveer de helft van het aantal grensoverschrijdingen door bewoners van Groesbeek en Kranenburg verloopt via de Wylerbaan (bij het lottokantoor in Wyler). Potentieel gebruik Cranenburgsestraat Aan de bewoners werd tot slot gevraagd of ze een andere grensovergang zouden gebruiken indien alle grensovergangen open zouden zijn voor alle verkeer. Van de inwoners van de gemeente Groesbeek zegt dan 30% meestal en nog eens 12% af en toe een andere grensovergang te zullen gebruiken. In De Horst zijn die cijfers veel hoger, in Breedeweg lager. Van de Duitsers in Kranenburg zou dan 6% meestal een andere grensovergang gebruiken en van de Nederlanders 15%. Er werd niet specifiek gevraagd naar de grensovergang Cranenburgsestraat, maar vrijwel alle respondenten die een andere grens zouden gebruiken noemden daarbij Cranenburgsestraat. In dit rapport wordt tevens een zeer globale schatting gemaakt van het aantal grensoverschrijdingen dat mogelijk via de heropende grens Cranenburgsestraat zou lopen. Deze berekening laat zien dat het zou kunnen gaan om ongeveer een kwart van het totaal aantal grensoverschrijdingen door inwoners van Groesbeek en Kranenburg: ongeveer bezoeken aan het buurland per week (door volwassenen). Vooral inwoners van De Horst zouden voor deze grens kiezen, maar absoluut gezien maken zij slechts een klein deel van het totaal aantal grenspassanten uit. Deze cijfers zijn zeer indicatief en onder meer afhankelijk van de manier waarop de grensovergang wordt ontsloten. Conclusies Indien alle grenzen open zouden zijn, zou 30% van de inwoners van Groesbeek meestal een andere grensovergang gebruiken en 12% soms. Van de Duitsers in Kranenburg zou 6% meestal een andere grens gebruiken en van de Nederlanders 15%. Een zeer indicatieve berekening van het potentiële gebruik laat zien dat een heropende grensovergang Cranenburgsestraat mogelijk een kwart van het totaal aantal grenspassages zou kunnen verwachten wat betreft de bewoners van Groesbeek en Kranenburg. Vooral de inwoners van De Horst zouden voor deze grens kiezen, maar ze maken slechts een klein deel van het totaal aantal potentiële grenspassanten uit. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg 7

8 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen Einführung Aus Gründen der Umwelt und Lebensqualität wurde 1994 der für nur kurze Zeit benutzte Grenzübergang Cranenburgesestraat, zwischen Groesbeek und Kranenburg (im Volksmund auch bekannt als Altena-Hettsteeg), geschlossen. Dieser Entschluß der Gemeinde Groesbeek führte zu einem Rechtskampf zwischen Befürwortern und Gegnern. Das Resultat war letztendlich ein konkret abgeschlossener Grenzübergang. Gut zehn Jahre später hat der grenzüberschreitende Verkehr in Intensität zugenommen, unter anderem durch das immer weiter Wegfallen der Grenzen. Deshalb überwägt man, ob nicht doch wieder ein zusätzlicher Grenzübergang eröffnet werden soll. Die Gemeinde Groesbeek hat darum, unter Mitwirkung der Gemeinde Kranenburg, einen Untersuchungsauftrag erteilt nach Bindung und Mobilitätsverhalten. Dazu wurde im Dezember 2004 eine repräsentative Meinungsumfrage unter der Bevölkerung der beiden Gemeinde gehalten (ausschließlich Berg en Dal und Heilig Landstichting). 64% der Bevölkerung reagierte auf die Meinungsumfrage. Am Ende jeden Kapitels werden die wichtigsten politischen Schlußfolgerungen genannt. In dieser Zusammenfassung sind die Schlußfolgerungen integral aufgenommen. Bevölkerungsaufbau und Migration Die Bevölkerung in Groesbeek ist, im Durchschnitt, ziemlich standfest: 58% der Bevölkerung von 16 Jahren oder älter lebt dort seit der Geburt, und nochmals 20% länger als 20 Jahre. Von den Einwohnern der Gemeinde Groesbeek die außerhalb geboren sind, stammt gut die Hälfte aus dieser Region, und nur 1% aus Deutschland. In Kranenburg sieht das anders aus. Von der erwachsenen Bevölkerung ist 38% in dieser Region geboren und 22% wohnt dort schon mindestens 20 Jahre. Die Gruppe von Einwohnern die kürzer als 5 Jahre in dieser Gemeinde wohnt, ist mit 20% viel größer als in Groesbeek. Dies wird vor allem durch die Kranenburger mit niederländischer Staatsangehörigkeit verursacht: von dieser Gruppe hat 71% sich in den letzten 5 Jahren dort niedergelassen. Von den Niederländern in Kranenburg die dort nicht geboren wurden (das entspricht 93%), wohnte die Hälfte früher in der Region Groesbeek/ Nimwegen und 10% in anderen deutschen Gemeinden wie Kleve. Die meisten Niederländer in der Gemeinde Kranenburg wohnen in den Dörfern Kranenburg und Nütterden. Inzwischen hat 21% der erwachsenen kranenburger Einwohner die niederländische Staatsangehörigkeit; unter den Einwohnern von 65 Jahre oder älter ist dieser Anteil jedoch erheblich geringer. Von allen Personen die sich in den letzten 10 Jahren von einer anderen Gemeinde aus in Groesbeek niederließen, stammte ungefähr 4% aus Deutschland. Diese Zahl ist ziemlich konstant und stieg in den letzten Jahren nicht. Bei den Personen die aus Groesbeek wegzogen spürt man schon eine Tendenzänderung: im Zeitraum verzogen 3% nach Deutschland; in den Jahren waren das 8%. Vor allem autochthone Niederländer zogen öfter nach Deutschland um. Dass sich immer mehr Niederländer in Deutschland niederlassen, geht auch aus einer bundesweiten Studie hervor, die sich auf die ganze Grenzregion bezog (I&O Research: Wohnen in Deutschland, Enschede 2005). Vor allem seit 2001 ist die Zahl der Niederländer in der deutschen Grenzregion stark angestiegen, und die Tendenz wird sich wahrscheinlich fortsetzen. In der Bestenliste 15 deutscher Gemeinden, mit vielen niederländischen Mitbürgern, steht Kranenburg bereits an vierter und Kleve an zweiter Stelle. Kranenburg und Bad Bentheim sind die beiden Gemeinden in der ganzen deutschen Grenzregion wo die Zahl der Niederländer am stärksten gestiegen ist. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung erwägt innerhalb von zwei Jahren umzuziehen, vor allem aus persönlichen Gründen. Ein kleiner Teil von ihnen erwägt einen Umzug über die Grenze. Es bestehen keine Anzeichen für erhebliche Umzugsströme von Niederländern aus Kranenburg zurück in die Niederlande; die kleine Gruppe die doch zurückkehrt hat dafür persönliche Gründe (z.b. Arbeit, Gesundheit, oder Familienumstände). 8 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

9 Schlußfolgerungen Um das Jahr 2000 war die Rede eines deutlichen Tendenzwandels in Bezug auf die Umzugsströme von den Niederlanden nach Deutschland. Die Zahl der Niederländer die sich in der deutschen Grenzregion niederließ nahm erheblich zu. Kranenburg ist eine der beiden Gemeinden entlang der ganzen niederländischen Grenze, mit dem stärksten Zuwachs niederländischer Mitbürger. Ein großer Teil von ihnen stammt aus der Region Groesbeek/Nimwegen. Für die kommende Zeit wird eine Fortsetzung dieser Tendenz erwartet. Andererseits wird nicht die Rede von erheblichen Umzugsströmen in umgekehrter Richtung sein. Wie sich die Migrationsströme weiter entwickeln ist selbstverständlich wohl abhängig vom Umfang des Neubaus der in Kranenburg und in anderen Gemeinden realisiert werden kann. Soziale Bindung: Grenzen verblassen? Aus der vorerwähnten bundesweiten Studie geht hervor, dass Niederländer in Deutschland das Wohnen dort vor allem assoziieren mit Platz und Ruhe. Sie sind positiv über die deutsche Mentalität und über das Engagement zur Nachbarschaft. Auch strengen sie sich an zu integrieren. Wohl wird die Integration gehemmt durch die Nähe der Niederlande, wo sie noch arbeiten, Verwandte haben, die Kinder oft noch zur Schule gehen, und wo regelmäßig Einkäufe gemacht werden. Von den Einwohnern von Groesbeek und Breedeweg hat ungefähr 15% in den letzten zwei Wochen Verwandte oder Freunde in Deutschland besucht, und 4% überquerte die Grenze für Sport oder Verein. In De Horst sind die Zahlen ungefähr zwei mal so hoch. Unter Deutschen in Kranenburg sind die Zahlen ungefähr vergleichbar mit den Einwohnern von Groesbeek. Niederländische Einwohner von Kranenburg pflegen ihre Kontakte in viel intensiverem Maße über die Grenze: 66% besuchte in den letzten zwei Wochen Freunde oder Verwandte in den Niederlanden, und 26% überquerte die Grenze für Sport oder Verein. Außerdem überquerte 13% die Grenze für Schule, für sichselbst oder für ihre Kinder. Die täglichen Einkäufe machen die Bewohner meistens in ihrer eigenen Gemeinde, aber ungefähr ein Viertel macht die Einkäufe auch schon mal über die Grenze. Nicht-tägliche Einkäufe werden öfter über die Grenze gemacht, vor allem in Kleve und Nimwegen. Einwohner von Groesbeek und deutsche Einwohner von Kranenburg arbeiten hauptsächlich in ihrer eigenen Region; davon sagt ungefähr 2% jenseits der Grenze zu arbeiten. Ganz anders liegt das für die Niederländer in Kranenburg: von Ihnen arbeitet 83% über die Grenze in den Niederlanden (davon fast die Hälfte in Nimwegen). Auch fragte man die Bevölkerung, ob sie öfters die Grenze überschreiten als vor fünf Jahren. Ungefähr die Hälfte sagt ungefähr genauso oft die Grenze zu überqueren. Unter Einwohnern von Groesbeek und Niederländern in Kranenburg (die dort schon länger als fünf Jahre wohnen) ist der Anteil der öfters die Grenze überquert wohl größer als der Anteil der sagt gerade weniger oft die Grenze zu passieren. Für Deutsche in Kranenburg gilt das nicht: für sie hat sich nicht viel geändert. Niederländer in Kranenburg konnten übrigens wählen, ob sie die Umfrage in der niederländischen oder in der deutschen Sprache ausfüllen wollten, 38% hat sich für die deutsche Version entschieden. Schlußfolgerungen Im Allgemeinen sieht es so aus, dass die Niederländer sich bemühen in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Dennoch ist noch immer die Rede von einer starken Bindung mit den Niederlanden. Die Arbeitspartizipation unter dieser Gruppe ist sehr hoch und 83% der Personen die arbeiten oder studieren macht das in den Niederlanden. Auch für den Besuch der Verwandtschaft, oder (in geringerem Maße) für das Treiben von Sport überqueren sie regelmäßig die Grenze. Abgesehen von diesen Migranten überqueren auch Niederländer aus Groesbeek (die dort schon länger als fünf Jahre wohnen) öfters die Grenze als vor 5 Jahren. Diese Gruppe besucht Deutschland vor allem zum Einkauf, und im geringeren Maße für Familienbesuche und Arbeit. Dass öfters Verwandte und Freunde besucht werden liegt auf der Hand angesichts der zugenommenen Zahl der Niederländer diesseits der Grenze. Deutsche in Kranenburg überqueren nicht, oder kaum öfter die Grenze als vor fünf Jahren. Die Zunahme des (örtlichen) Grenzverkehrs kommt also vor allem auf das Konto der Niederländer aus sowohl Groesbeek als Kranenburg. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg 9

10 Grenzüberquerungen Einwohner von Groesbeek besuchen im Durchschnitt zweimal pro 14 Tage Deutschland. Deutsche aus Kranenburg besuchen die Niederlande im Durchschnitt 1,7 mal; Niederländer in Kranenburg 12,2 mal (also fast jeden Tag). Die erwachsene Bevölkerung von Kranenburg und Groesbeek zusammen, besuchen das Nachbarland insgesamt ungefähr mal pro Woche. Ungefähr ein Viertel dieser Besuche kommt auf das Konto der Niederländer, die kürzer als fünf Jahre in Kranenburg wohnen. Es handelt sich hier also um einen ganz neuen Verkehrsstrom. Die meisten Besuche werden mit dem Pkw gemacht. Einwohner von Groesbeek und Deutsche aus Kranenburg besuchen das Nachbarland vor allem zum Einkaufen und/oder zum Tanken (60% der Besuche); bei 20% der Besuche handelt es sich um Familienbesuche oder Besuche an Freunden. Von den Grenzüberschreitenden Fahrten von Niederländern aus Kranenburg bezieht sich 50% auf Arbeit; Einkäufe machen, oder Freunde besuchen umfassen fast ein Viertel der Besuche. Was das Reiseziel angeht, richten Einwohner von Groesbeek sich hauptsächlich auf Kranenburg und Kleve. Einwohner von Kranenburg (sowohl Deutsche als Niederländer) die die Grenze passieren haben oft Groesbeek oder Nimwegen als Reiseziel, aber auch wohl andere Gemeinden. Die am meist benutzten Grenzübergängen sind Wylerbaan-Nimwegerstraße (48%) und Nieuwe Rijksweg (N325)-Bundesstraße (B9) (22%). Schlußfolgerungen Sowohl in Groesbeek als Kranenburg überqueren 4 von 10 Einwohnern mindestens einmal pro Woche die Grenze. Von den Niederländern in Kranenburg beträgt dieser Prozentsatz jedoch gut 90%. Auch die Bevölkerung von De Horst passieren überdurchschnittlich die Grenze. Einwohner von Groesbeek und Kranenburg ab 16 bzw. 18 Jahren besuchen den Nachbarstaat ungefähr mal pro Woche. Diese Zahl ist bedeutend höher als vor fünf Jahren. Die Zunahme wird hauptsächlich verursacht durch die Gruppe von Niederländern die sich in den letzten fünf Jahren in Kranenburg niederließ. Der neue Verkehrsstrom der durch diese Gruppe verursacht wird, nimmt ungefähr ein Viertel der gesamten Grenzüberschreitungen von Einwohnern der beiden Gemeinden in Anspruch. Ungefähr die Hälfte der Grenzüberschreitungen von Einwohnern aus den Gemeinden Groesbeek und Kranenburg verläuft über die Wylerbaan (bei der Lottoannahmestelle in Wyler). Potentielle Benutzung Cranenburgsestraat Zum Schluß fragte man die Bewohner, ob sie einen anderen Grenzübergang benützten, wenn alle Grenzübergänge geöffnet wären für den gesamten Verkehr. Von den Einwohnern der Gemeinde Groesbeek sagt in diesem Fall 30% meistens, und nochmals 12% ab und zu, einen anderen Grenzübergang zu benutzen. In De Horst liegen diese Zahlen viel höher, in Breedeweg niedriger. Von den Deutschen in Kranenburg würden im diesen Fall 6% meistens einen anderen Grenzübergang benutzen und von den Niederländern 15%. Es wurde nicht spezifisch nach dem Grenzübergang Cranenburgsestraat gefragt, aber fast alle Befragten die eine andere Grenze benutzen würden nannten dabei Cranenburgsestraat. In diesem Bericht wird zugleich eine sehr globale Einschätzung der Zahl der Grenzüberschreitungen gemacht im Falle einer Wiedereröffnung des Grenzübergangs Cranenburgsestraat. Diese Berechnung zeigt, dass es dabei um ungefähr einen Viertel der gesamten Grenzüberschreitungen der Bürger von Groesbeek und Kranenburg handeln könnte: ungefähr Besuche ans Nachbarland pro Woche (Erwachsene). Vor allem Einwohner von De Horst würden sich für diesen Grenzübergang entscheiden, aber im absoluten Sinne sind sie nur ein kleiner Teil der Grenzpassanten insgesamt. Diese Zahlen sind sehr indikativ und unter anderem abhängig von der Art und Weise wie der Grenzübergang erschlossen wird. Schlußfolgerungen Wenn alle Grenzübergänge geöffnet wären, würden 30% der groesbeeker Bevölkerung meistens einen anderen Grenzübergang benutzen, und 12% ab und zu. Von den Deutschen in Kranenburg würden 6% meistens einen anderen Grenzübergang wählen und von den Niederländern 15%. Eine sehr indikative Berechnung des potentiellen Gebrauchs zeigt, dass ein wieder eröffneter Grenzübergang Cranenburgsestraat möglicherweise einen Viertel der gesamten Grenzüberschreitungen erwarten könnte, im Hinblick auf die groesbeeker und kraneburger Bevölkerung. Vor allem die Bevölkerung von De Horst würde sich für diesen Grenzübergang entscheiden, aber sie gehören nur zu einem kleinen Teil der potentiellen Grenzpassanten insgesamt. 10 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

11 HOOFDSTUK 1 Inleiding Aanleiding en doel Jarenlang kon de tussen de gemeenten Groesbeek en Kranenburg gelegen landsgrens enkel gepasseerd worden bij de bewaakte grensovergang Oude Kleefsebaan/Wylerbaan te Wyler. De overige grensovergangen mochten niet per auto worden gepasseerd en waren daarom voorzien van verkeerswerende obstakels. Een situatie die pas in 1993 veranderde nadat het 'Verdrag van Schengen' werd getekend. Met dit verdrag wordt een vrij verkeer van personen en goederen bewerkstelligd binnen de grenzen van de Europese Unie. Door menigeen werd dit verdrag echter ook geïnterpreteerd, als een vrijbrief voor het slopen van de fysieke obstakels bij de gesloten grensovergangen. Zo ook bij de grensovergang Cranenburgsestraat, welke in de volksmond ook wel bekend staat onder de naam Altena-Hettsteeg. Omwille van het milieu en de leefbaarheid heeft de gemeente in 1994 een einde gemaakt aan het gebruik van de grensovergang Cranenburgsestraat door het wegvak net voor de grensovergang gesloten te verklaren voor alle gemotoriseerd verkeer op meer dan 2 wielen met uitzondering van landbouwverkeer. Dit besluit is het begin geweest van een juridisch gevecht tussen voor- en tegenstanders van een open grensovergang Cranenburgsestraat. Uiteindelijk heeft de Raad van State besloten om alle genomen besluiten in deze kwestie te vernietigen met uitzondering van het voornoemde eerste besluit uit Met de aanleg van een carterrammer ter ondersteuning van die geslotenverklaring is in 2003 een daadwerkelijk einde gemaakt aan het gebruik van de Cranenburgsestraat als grensovergang. Ten opzichte van twaalf jaar terug is de situatie echter wel veranderd. Langs de gehele grens met Duitsland besluiten steeds meer bewoners van Nederlandse gemeenten te verhuizen naar de Duitse grensstreek. Financiële overwegingen (zoals grondprijzen, aftrek hypotheekrente en belastingen), krapte op de Nederlandse woningmarkt en het steeds verder wegvallen van de grenzen spelen daarbij een rol. Ook in Kranenburg vestigen zich steeds meer Nederlanders, onder meer uit Groesbeek. De nieuwe bewoners integreren min of meer in de Duitse samenleving, maar velen onderhouden ook nog banden met Nederland via bijvoorbeeld werk, sociale contacten en familie of recreatieve activiteiten. Het is waarschijnlijk dat deze ontwikkeling leidt tot een toenemend grensoverschrijdend verkeer, maar aard en motieven ervan waren niet inzichtelijk. Die toenemende grensoverschrijdende mobiliteit wordt breed gezien als een belangrijk argument voor het eventueel in ere herstellen van de kortste route tussen Groesbeek en Kranenburg. Het kan daarbij gaan om het opnieuw openstellen van het wegvak net voor de grensovergang Cranenburgestraat of om een andere, nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. De eventueel nieuwe route is daarbij niet bedoeld voor regionaal verkeer (bijvoorbeeld tussen Kleve en Nijmegen), maar voor lokaal verkeer tussen Kranenburg en het zuidelijk en oostelijk deel van de gemeente Groesbeek. Om echter een weloverwogen afweging te kunnen maken, is onder andere meer inzicht gewenst in het verplaatsingsgedrag. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg 11

12 De gemeente Groesbeek heeft daarom opdracht gegeven voor een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag tussen de gemeenten Groesbeek en Kranenburg. De gemeente Kranenburg heeft volop medewerking aan het onderzoek verleend en enkele extra vragen ingebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies uit Enschede en bestaat uit een bewonersenquête in de twee gemeenten en een analyse op bevolkingsbestanden. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de binding tussen Groesbeek en Kranenburg. Deze binding wordt geoperationaliseerd als enerzijds de verwevenheid tussen de twee gemeenten (zoals het aantal inwoners dat uit het buurland afkomstig is), maar anderzijds en vooral als het feitelijke verplaatsingsgedrag. Het is immers uiteindelijk het verplaatsingsgedrag dat belangrijk is bij de onderbouwing van een nieuw besluit over openstelling van een extra grensovergang. Bij de uiteindelijke afweging en eventueel te volgen procedures zal het verplaatsingsgedrag (en daarmee de behoefte aan openstelling) slechts een van de aspecten zijn. Verplaatsingsgedrag en binding zijn echter de enige aspecten die in dit onderzoek werden betrokken. Er is dus bijvoorbeeld niet gekeken naar zaken zoals de verkeerseffecten, mogelijke overlast, milieu-effecten, bouwprognoses en financiële aspecten. Ook verkeerstellingen maken geen onderdeel uit van dit onderzoek. Onderzoekspopulatie Omdat een eventuele extra grensovergang alleen het lokale verkeer zou moeten bedienen beperkt het onderzoek zich tot de inwoners van Groesbeek en Kranenburg. In Groesbeek wordt onderscheid gemaakt tussen de gebieden Groesbeek-noord (ten noorden van de spoorlijn), Groesbeek-zuid, De Horst en Breedeweg, omdat de nieuwe grensovergang niet voor elk gebied even urgent zal zijn. De gebiedsindeling is overeenkomstig de geografische indeling van de beschikbare bevolkingsbestanden. De gemeentelijke bebouwing aan de noordrand van de gemeente, zoals Berg en Dal en Heilig Landstichting, is niet in het onderzoek betrokken. Waar in dit rapport wordt gesproken over inwoners van Groesbeek, wordt bedoeld de inwoners van de vier genoemde gebieden (ook de omliggende gebieden buiten de bebouwde kom), exclusief Berg en Dal en Heilig Landstichting. In Kranenburg is onderscheid tussen wijken of dorpen, in het licht van de doelstelling, minder nuttig. Welke grensovergang men zou gaan gebruiken is voor inwoners van Kranenburg niet zozeer afhankelijk van hun exacte woonplaats, maar vooral van de bestemming in Nederland. Er is wel een andere belangrijke tweedeling te maken, namelijk tussen de Nederlandse bewoners en de autochtone, Duitse bevolking. Van de Nederlanders heeft het overgrote merendeel zich pas de laatste jaren gevestigd en zij zijn nog in sterke mate georiënteerd op Nederland. Daarom wordt in Kranenburg onderscheid gemaakt tussen inwoners met een Nederlandse en met een Duitse nationaliteit. Nederlanders die zich in Duitsland vestigen behouden vrijwel altijd de Nederlandse nationaliteit. Inwoners met een andere nationaliteit dan de Duitse of Nederlandse zijn in Kranenburg niet in het onderzoek betrokken. Zij maken echter slechts 2% van de totale volwassen bevolking uit. Uitvoering van het onderzoek Voor het onderzoek werd een beperkte analyse uitgevoerd op de bevolkingsbestanden van de gemeenten, met name wat betreft migratie en het aandeel Duitsers respectievelijk Nederlanders. Daarnaast is een bewonersenquête gehouden. De vragenlijst werd opgesteld in overleg tussen de gemeente Groesbeek, Gemeinde Kranenburg en het onderzoeksbureau. Voor deze enquête werden steekproeven getrokken uit de bevolkingsbestanden van Groesbeek (exclusief Berg en Dal en Heilig Landstichting) en Kranenburg. De steekproeven werden gestratificeerd naar vier woongebieden (in Groesbeek) en naar twee nationaliteiten (in Kranenburg). In elk van de zes groepen werden ongeveer 300 personen getrokken, zodanig dat per adres maximaal een persoon werd benaderd. Het was de bedoeling dat een steekproef werd getrokken uit alle inwoners van 16 jaar en ouder, maar in Kranenburg werd de leeftijdsgrens per abuis op 18 jaar gesteld. 12 Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Alcohol, Drugs & Verkeer

Alcohol, Drugs & Verkeer Alcohol, Drugs & Verkeer Een onderzoek onder bezoekers van coffeeshops en grootschalige discotheken in de regio Nijmegen (Nederland)- Kleve (Duitsland) Alex Roomer Tatiana Akouele In opdracht van: Stadsregio

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding

Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding 3 Behoeftenonderzoek Omdat de communis opinio doctorum (vgl. hoofdstuk 2.4.4) geen geschikte gegevens over de behoeften met betrekking tot het Nederlands van medewerkers in de detailhandel leverden, heb

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie