Rapport /2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport 270304001/2009"

Transcriptie

1 Rapport /2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude

2 RIVM-rapport /2009 Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude I. Storm J. Jansen A.J. Schut Contact: Ilse Storm Centrum Volksgezondhed Toekomst Verkennng Dt onderzoek werd verrcht n opdracht van de Raad voor de Volksgezondhed en Zorg RIVM, Postbus 1, 3720 Blthoven, Tel

3 RIVM 2009 Delen ut deze publcate mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermeldng: 'Rjksnsttuut voor Volksgezondhed en Mleu (RIVM), de ttel van de publcate en het jaar van utgave'. 2 RIVM-rapport

4 Rapport n het kort Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondheddomen op de gezondhed Een verkennende stude Er zjn dverse op aanbod en spredng van voorzenngen gerchte en jurdsche maatregelen, en enkele economsche en communcateve maatregelen buten het volksgezondhedsdomen de de (determnanten van) gezondhed van de bevolkng kunnen beïnvloeden. Een deel van deze maatregelen s nog net, of slechts op klene schaal, n Nederland ngevoerd en kan bj nvoerng potenteel gezondhedswnst opleveren. Dt bljkt ut een verkennende lteratuurstude van het RIVM waarn onderzocht s wat het effect s van maatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed van de bevolkng. Van de meeste onderzochte maatregelen s de effectvtet onvoldoende bekend. Dt komt omdat het net onderzocht s of omdat de bewjslast voor effectvtet nconsstent s. Veel kenns over effectvtet komt ut het butenland en het s nog onvoldoende bekend n hoeverre deze maatregelen ook n Nederland werkzaam zjn. Dt vergt dus nader onderzoek. Gezondhed wordt beïnvloed door veel verschllende factoren, zoals omgevngskenmerken of economsche en technologsche ontwkkelngen, de buten de scope van het volksgezondhedsbeled vallen. Beledsmaatregelen van andere sectoren kunnen daarom ndrect een potenteel postef of negatef effect hebben op de gezondhed. Deze stude geeft geen nzcht n de relateve bjdrage van de beledsmaatregelen op gezondhed, omdat dt afhangt van de grootte van de effecten en de relate tussen de determnant en gezondhed, maar het bedt wel nzcht n kansrjke samenwerkngsverbanden tussen de sector volksgezondhed en andere beledssectoren de van nvloed zjn op de gezondhed. Trefwoorden: beledsmaatregelen, determnanten, gezondhed, effectvtet RIVM-rapport

5 4 RIVM-rapport

6 Abstract Effects of polcy measures outsde publc health doman on health An exploratve study Several provsonal, legal and some economcal and communcatve measures can potentally mprove (determnants of) the health of the populaton. Some of these measures are not yet, or only partly conducted n the Netherlands. Large-scale ntroducton may lead to health beneft. Ths s the concluson of an exploratve lterature study of the RIVM nvestgatng the effects of polcy measures outsde the publc health arena on the health of the populaton. However, for most of these measures, the evdence for effectveness s lackng or nconsstent. Knowledge on effectveness often derves from nternatonal studes and t s unknown to what extent polcy measures n other countres are also effectve n the Netherlands. Hence, more research s needed. Health s determned by many dfferent factors outsde the publc health doman, such as envronmental factors or economcal or technologcal developments. Polcy measures of other polcy domans can therefore ndrectly have a potental benefcal or harmful effect on the publc health. Ths exploratve lterature study shows that several provsonal, legal and some economcal and communcatve measures can affect (determnants of) the health of the populaton. The present study does not provde nformaton on the extent of the mpact of polcy measures on health, because that depends on the sze of the effect and the assocaton between determnant and health. However, t does provde understandng of promsng collaboraton between the publc health doman and other polcy domans that have an mpact on health. Key words: polcy measures, determnants, health, effectveness RIVM-rapport

7 6 RIVM-rapport

8 Inhoud Samenvattng 9 1 Inledng Achtergrond Vraagstellng onderzoek Utwerkng vraagstellng Leeswjzer 15 2 Van zektelast naar relevante determnanten Zekten met de meeste zektelast Zektelast voor verschllende doelgroepen Geselecteerde determnanten Onderbouwng selecte 20 3 Van determnant naar effecteve beledsmaatregelen buten 23 het domen van de volksgezondhed 3.1 Beledsmaatregelen met nvloed op roken Beledsmaatregelen met nvloed op lchameljke actvtet Beledsmaatregelen met nvloed op alcohol Beledsmaatregelen met nvloed op voedng Beledsmaatregelen nvloed op de luchtkwaltet Beledsmaatregelen met nvloed op openbare rumte Beledsmaatregelen met nvloed op velghed Beledsmaatregelen met nvloed op arbedsgerelateerde stress/werkdruk Beledsmaatregelen met nvloed op socale steun 35 4 Beschouwng 37 Lteratuur 41 Bjlage I Overzchtstabellen negen geselecteerde determnanten van gezondhed 51 Bjlage II Type beledsmaatregelen volgens ndelng Van der Doelen 71 RIVM-rapport

9 8 RIVM-rapport

10 Samenvattng Inledng Gezondhed wordt beïnvloed door veel verschllende factoren (determnanten). Het Volksgezondhed Toekomst Verkennngen model (VTV-model) onderschedt verschllende groepen van determnanten zoals de leefstjl, de persoonskenmerken, de fyseke en socale omgevng, de gezondhedszorg (prevente en zorg) en externe ontwkkelngen. Op veel van deze determnanten heeft het volksgezondhedsbeled geen (drecte) nvloed. Hervoor zjn andere beledsterrenen verantwoordeljk. Het s daarom van belang meer te weten over het effect van dt beled op de volksgezondhed. Op dt moment ontbreekt het nog aan een goed overzcht van de effecten van natonale of lokale maatregelen van andere beledssectoren/terrenen op gezondhed of determnanten hervan. In deze rapportage wordt een eerste verkennng gedaan naar de effecten van maatregelen van andere beledssectoren (c.q. terrenen) op determnanten van gezondhed (c.q. zektelast). Deze verkennng s utgevoerd op bass van bestaande rapporten en webstes van (hoofdzakeljk) het RIVM. Deze vraag s n dt rapport met de onderstaande vragen nader geanalyseerd: 1. Welke maatregelen van beledssectoren of prvate partjen buten het volksgezondhedsdomen zjn van nvloed (bedoeld of onbedoeld) op de determnanten van zekten met de hoogste zektelast? 2. Wat s de effectvtet (het effect) van deze maatregelen? Methode In het onderzoek zjn de onderzoeksvragen beantwoord door achtereenvolgens te onderzoeken: 1. Wat zjn de determnanten van zekten met de hoogste zektelast? 2. Welke beledsdomenen (publeke of prvate sectoren c.q. terrenen) hebben een nvloed op deze determnanten? 3. Welke maatregelen ut de verschllende beledsdomenen zjn van nvloed? 4. Wat er bekend s over de effectvtet (of het effect) hervan? Ut de VTV2006 Zorg voor Gezondhed zjn de zekten met de hoogste zektelast geselecteerd, waarbj rekenng s gehouden met de ongeljke verdelng over de leeftjdsgroepen (De Hollander et al., 2006). Dt zjn: coronare hartzekten, angststoornssen, beroerten, depresses, COPD, dabetes, longkanker en alcoholafhankeljkhed en ongevallenletsels (prvé/verkeer). Voor de zekte met de hoogste zektelast zjn vervolgens negen bjbehorende determnanten van gezondhed geselecteerd om verder te onderzoeken, te weten: roken, overmatg alcoholgebruk, lchameljke nactvtet, voedng, mleufactoren (luchtkwaltet), nrchtng openbare rumte, velghed, ongunstge arbedsomstandgheden (arbedsgerelateerde stress/werkdruk) en socale steun. Voor een aantal determnanten s bekend n hoeverre zj aan de zektelast n Nederland bjdragen (ze Tabel 1). Voor de geselecteerde determnanten zjn verschllende beledssectoren/terrenen en bjbehorende maatregelen (soms bestaande ut meerdere nterventes) n kaart gebracht. Vervolgens s onderzocht wat de bewjslast voor effectvtet s van deze ntervente of maatregel op de determnant van gezondhed. Herbj s ondersched gemaakt n: (a) bewjslast voor effectvtet gebaseerd op één gerandomseerde tral of meerdere onderzoeken (b) ndrecte of gernge bewjslast voor effectvtet (één stude of menng van experts), (c) bewjslast voor effect op kenns (geldt alleen voor communcateve maatregelen) (d) bewjslast voor effectvtet s nconsstent en (e) bewjslast voor effectvtet s net bekend/onderzocht. Resultaten In Box 1 staan de beledsmaatregelen buten het domen van de volksgezondhed waarbj de bewjslast voor effectvtet het grootst s per type beledsnstrument en per determnant. Een deel van deze maatregelen wordt nog net of op klene schaal n Nederland utgevoerd. RIVM-rapport

11 Tabel 1. Bjdrage van determnanten aan zektelast Determnant Range DALY s a Bjdrage DALY s (%) b Roken Overmatg alcoholgebruk ,5 Lchameljke nactvtet ,1 Voedng Mleufactoren Ongunstge arbedsomstandgheden Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog Verkeersongevallen ,4 Prvéongevallen ,2 Openbare rumte n.b. n.b. Socale steun n.b. n.b. a DALY s: Dsablty Adjusted Lfe Years: Maat voor zektelast n een populate. Deze maat s samengesteld ut het aantal verloren levensjaren (door vroegtjdge sterfte) en het aantal jaren geleefd met gezondhedsproblemen (bjvoorbeeld zekte). b Bjdrage aan DALY s n %: mate waarn de determnant bjdraagt aan de zektelast veroorzaakt door 71 aandoenngen. 2,4 6, Box 1. Beledsmaatregelen buten het VGZ-domen met de meeste bewjslast voor effectvtet Communcatef Voorlchtng Economsch Subsde Economsch Heffng Versterkng aanbod en spredng Beperkng aanbod en spredng Jurdsch Wetgevng (gebod/verbod) Roken: voorlchtng op school en werk; Lchameljke actvtet: voorlchtng op school, keuzemomenten; Alcohol: voorlchtng va gezn; Voedng: voorlchtng va gezn; Luchtkwaltet: adves op maat bnnenmleu; Verkeersvelghed: campagne; Stress: socaal emotonele vaardghedstranngen n gezn (opvoedngsondersteunng). Roken: vergoedng stoppen met roken; Lchameljke actvtet: stmuleren fetsen naar het werk; Luchtkwaltet: subsde roetflters, stmulerngsregelng schone scheepvaart; Stress: kantoornrchtng. Roken: tabakaccjnzen en prjzen; Alcohol: alcoholaccjnzen en prjzen. Lchameljke actvtet: meer bewegngsonderwjs op school, wandel- en fetspaden, beweegvrendeljke nrchtng schoolplen, aanwezghed voorzenngen op loop- en fetsafstand, beweegprogramma s op werk; Voedng: samenstellng voedngsmddelen door ndustre, aanbod frsdranken en snacks n automaten op school; Alcohol: controle (blaastest) Luchtkwaltet: fetsvrendeljke steden; Openbare rumte: aanwezghed voorzenngen, wandel en fetspaden; Velghed: handhavng verkeersregels, lokale nfrastructurele maatregelen (verkeer), oefenprogramma s velghed voor ouderen; Stress: gezond roosteren, verbeteren werkfactoren, ontspannngsoefenngen. Roken: rookvrje school, rookvrje werkplek; Alcohol: beperkte beschkbaarhed verkooppunten (nclusef vergunnngen). Roken: rookverbod werkplek; Alcohol: verkooptjden alcohol, (handhavng) leeftjdsgrenzen alcohol; Luchtkwaltet: beperkng utstoot verkeer (vervulende vrachtauto s ut de stad, maxmum snelhed van 80 km/u, langzaam rjden), vervoersmanagement schoon wagenpark, garanderen gezondhedskundge kwaltet wonngen; Velghed: velghedsvoorzenngen zwembaden, voertugmaatregelen, verkeerswetgevng. 10 RIVM-rapport

12 De mate van bewjslast s het grootst voor de aanbodgerelateerde maatregelen (aanbod en spredng van voorzenngen) en jurdsche maatregelen (wet en regelgevng vooral op terren van luchtkwaltet en verkeer). Daarnaast s ook een aantal communcateve maatregelen (voorlchtngsprogramma s) of economsche maatregelen effectef. De communcateve maatregelen op terren van gezonde leefstjl vallen strkt genomen net onder maatregelen van buten het volksgezondheddomen (VGZ-domen) en horen formeel daarom net thus n dt schema. Deze maatregelen zjn nameljk geïnteerd bnnen het VGZdomen, maar worden er buten, n een settng school, werk of gezn utgevoerd. In dt rapport zjn alleen de stmulerende communcateve maatregelen (voorlchtng) beschreven. Verder ljken zowel stmulerende als represseve economsche maatregelen effectef (subsde en accjns) en s zowel het meer aanbeden van gezonde voorzenngen als het mnder aanbeden van ongezonde voorzenngen effectef. Tot slot s alleen van een aantal represseve jurdsche maatregelen effectvtet bekend (wetgevng). Er zjn geen maatregelen bekend met bewjslast voor effectvtet op socale steun. Beschouwng Deze verkennende stude laat zen dat van veel maatregelen de effectvtet net s onderzocht, of dat van een aantal andere beledsmaatregelen met een potenteel effect de bewjslast nconsstent s. De bewjslast voor effectvtet van maatregelen gercht op leefstjlfactoren s vooral gebaseerd op de nformate ut de nternatonale lteratuur. Het s onvoldoende bekend n hoeverre de maatregelen ook n Nederland werkzaam zjn. Dt geldt vooral voor de communcateve maatregelen en maatregelen gercht op het aanbod van voorzenngen. In dt rapport s net de haalbaarhed van de verschllende maatregelen en de haalbaarhed van eventuele ntersectorale samenwerkng tussen de sector volksgezondhed en andere sectoren c.q. terrenen onderzocht. De beledsmaatregelen beschreven n dt rapport grjpen aan op dverse gezondhedsdetermnanten. Van sommge determnanten s de relate met gezondhed dudeljker aangetoond dan andere. In dt rapport s alleen de mate van bewjslast beschreven, maar net de grootte van het effect op de determnant en tevens net de mate waarn de determnant gerelateerd s aan gezondhed. Het s daarom net mogeljk utspraken te doen over de mate van relevante van de maatregelen ten opzchte van elkaar. Concluse Ut deze verkennende stude naar de effectvtet van beledsmaatregelen buten het VGZ-domen op gezondhed, mag worden geconcludeerd dat: er dverse op aanbod en spredng van voorzenngen gerchte en jurdsche maatregelen, en enkele economsche en communcateve maatregelen zjn van andere beledssectoren/terrenen dan de volksgezondhed de de (determnanten van) gezondhed van de bevolkng beïnvloeden; een deel van deze maatregelen nog net, of n beperkte mate, n Nederland s ngevoerd; nvoerng van nog net ngevoerde maatregelen of opschalng van bestaande maatregelen potenteel kan leden tot gezondhedswnst. Deze stude bedt nzcht n kansrjke samenwerkngsverbanden tussen de sector volksgezondhed en andere beledssectoren c.q. terrenen de n eder geval al van nvloed zjn op de gezondhed. Op bass van deze stude kan geen concluse getrokken worden over de relateve bjdrage van de beledsmaatregelen op gezondhed, omdat dt afhangt van de grootte van de effecten en de relate tussen de determnant en gezondhed. Ondanks het fet dat de haalbaarhed van nvoerng (op grote schaal) net onderzocht s en veel kenns over effectvtet van maatregelen op leefstjl ut het butenland komt en het nog net bekend s n hoeverre deze maatregelen ook n Nederland werkzaam zjn, maakt deze verkennng dudeljk dat een nvesterng n beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen veel kansen bedt voor de gunstge beïnvloedng van belangrjke determnanten van gezondhed. RIVM-rapport

13 12 RIVM-rapport

14 1 Inledng 1.1 Achtergrond De mens n de westerse samenlevng wordt steeds ouder en leeft steeds meer jaren n goede gezondhed. Snds 1950 s de levensverwachtng voor Nederlandse mannen met 5,8 jaar gestegen tot 76,2 jaar en de van vrouwen met 8,3 jaar tot 80,9 jaar (De Hollander et al., 2006). Over langere tjd beschouwd, s de gestage verbeterng van de volksgezondhed vooral een gevolg van de toegenomen welvaart, aanvankeljk door verbeterngen n de fyseke en socale leefomstandgheden (bjvoorbeeld beter onderwjs). Ondanks dat de Nederlandse gezondhed gestaag voorut gaat, behoort Nederland net langer tot de top van de EU wat betreft gezondhed (Harbers et al., 2008). Het bljft daarom van belang de Nederlandse gezondhed verder te verbeteren Determnanten van gezondhed Gezondhed wordt beïnvloed door veel verschllende factoren (determnanten). Het VTV-model, gebaseerd op het model van Lalonde (Lalonde, 1974), onderschedt verschllende groepen van determnanten (ze Fguur 1). Net alleen de leefstjl s van nvloed op de gezondhedstoestand van ndvduen, maar ook persoonskenmerken, de fyseke en socale omgevng, en de gezondhedszorg (prevente en zorg) spelen een belangrjke rol. Daarnaast s steeds meer aandacht voor externe ontwkkelngen als determnant van gezondhed. Fguur 1. Het conceptuele model van de volksgezondhed (Bron: De Hollander et al., 2006) Socale en fyseke omgevng De socale omgevng bestaat onder meer ut het gezn waar men opgroet, de school waar men onderwjs genet en de buurt waar men woont, sport of recreëert. Werkgelegenhed en socale samenhang n de buurt en socaaleconomsche status zjn belangrjke voorbeelden van socale omgevngsfactoren. Bj fyseke omgevng spelen bjvoorbeeld mleufactoren zoals luchtvervulng een rol, maar ook groen en rumte, kenmerken van de wonng en verkeersvelghed. Voorbeelden van externe ontwkkelngen de van nvloed kunnen zjn op de gezondhed zjn de econome en technologsche ontwkkelng. De econome bepaalt mmers deels welke mddelen er worden vrjgemaakt voor de openbare gezondhedszorg. Een ontwkkelng vanut de technologe, zoals automatserng, kan een negateve nvloed hebben op lchameljke actvtet. Echter door technologsche ontwkkelngen s ook een posteve nvloed mogeljk, zoals de socale partcpate van mensen met een beperkng (Storm et al., 2007). RIVM-rapport

15 1.1.3 Omgevng wordt beïnvloed door beled buten het volksgezondhedsdomen Het aanpassen van de omgevng valt buten het domen van het volksgezondhedsbeled. Het s voor het volksgezondhedsdomen dan ook van belang om samen te werken met andere beledsdomenen (publeke en prvate beledssectoren c.q. terrenen) om de gezondhed te bevorderen of just te beschermen. In de afgelopen jaren s daarom steeds meer aandacht voor een ntegrale aanpak van gezondhed, waarbj samengewerkt wordt met één of meerdere andere beledssectoren/terrenen (ntersectoraal of ntegraal gezondhedsbeled) Invloed beled andere sectoren al langer onderkend Samenwerkng met andere beledssectoren/terrenen om de gezondhed postef te beïnvloeden s net neuw. Begn twntgste eeuw hebben beledsmaatregelen op het gebed van drnkwater, rolerng en husvul geled tot sterftedalng. Ook maatregelen op het gebed van socale wonngbouw en arbedsomstandgheden hebben een posteve nvloed op de gezondhed gehad. Het verschjnen van het Canadese Lalonde-model begn jaren zeventg met aandacht voor prevente en ntersectorale samenwerkng op het gebed van gezondhed heeft herbj een belangrjke rol gespeeld. In Nederland zjn de laatste decenna ook nota s verschenen waarn het belang van ntersectoraal samenwerken wordt benadrukt, zoals nota Gezondhed met Beled (VWS, 1991), kadernota Gezond en Wel (VWS, 1995), preventenota Kezen voor Gezond Leven (VWS, 2006) en brede preventevse Gezond zjn, Gezond bljven (VWS, 2007). Vooral n de laatste nota s explcet benoemd dat de overhed meer nvullng wl gaan geven aan ntersectoraal beled (VWS, 2007) Intersectoraal beled komt moeljk van de grond Een voorbeeld van ntersectorale samenwerkng met als doel het terugdrngen van socaaleconomsche gezondhedsverschllen s het Grotestedenbeled. Het Rjk heeft voor de derde convenantperode van het Grotestedenbeled ( ) met bestuurljke vertegenwoordgers van grote steden afspraken gemaakt over gezondhed. Eén daarvan s het nlopen van gezondhedsachterstanden (Gezond en wel n de stad). Het gaat daarbj om het vermnderen van gezondhedsachterstanden bj mensen met een lage socaaleconomsche status (lage SES). Zj hebben mmers vaak te maken met een opeenstapelng van ongunstge factoren. Enkele daarvan zjn een kwaltatef slechte wonng (vocht, lawaa, tocht), een socaal en fysek onaantrekkeljke woonomgevng, weng speelgelegenhed voor knderen, mnder kans op werk, ongezondere arbedsomstandgheden of weng mogeljkheden tot recreate. Echter, n de praktjk komt ntersectoraal beled nog moeljk van de grond. Bljkbaar zjn er nog barrères de de samenwerkng tussen de sector volksgezondhed en andere beledsectoren n de weg staan. 1.2 Vraagstellng onderzoek Op dt moment ontbreekt het nog aan een goed overzcht van de effecten van natonale of lokale maatregelen van andere beledssectoren/terrenen op gezondhed of determnanten hervan. In deze rapportage wordt een eerste verkennng gedaan naar de effectvtet van maatregelen van andere beledssectoren op determnanten van gezondhed (c.q. zektelast) op bass van bestaande rapporten en webstes van het RIVM. De centrale vraag van de Raad voor de Volksgezondhed en Zorg (RVZ) aan het RIVM was: Wat zjn de belangrjkste aangrjpngspunten voor ntersectoraal gezondhedsbeled utgaande van de effectvtet en mpact op de volksgezondhed? Deze vraag s n dt rapport met de onderstaande vragen nader geanalyseerd: 1. Welke maatregelen van beledssectoren of prvate partjen buten het volksgezondhedsdomen zjn van nvloed (bedoeld of onbedoeld) op de determnanten van zekten met de hoogste zektelast? 2. Wat s de effectvtet van deze maatregelen? 14 RIVM-rapport

16 1.3 Utwerkng vraagstellng In het onderzoek zjn de onderzoeksvragen beantwoord door achtereenvolgens te onderzoeken: 1. Wat zjn de determnanten van zekten met de hoogste zektelast? 2. Welke beledsdomen (publeke of prvate sectoren c.q. terrenen) hebben een nvloed op deze determnanten? 3. Welke maatregelen zjn van nvloed? 4. Wat s er bekend over de effectvtet hervan? Ze ook onderstaande flow. Zektelast Determnant Beledsdomen/maatregel Effectvtet Van zektelast naar relevante determnanten Bj de selecte van determnanten s allereerst utgegaan van de zekten met de meeste zektelast, zoals beschreven n de meest recente VTV (De Hollander et al., 2006, p. 70) en s er rekenng meegehouden dat zektelast en sterfte ongeljk zjn verdeeld over leeftjdsgroepen (Tabel 3.1 ut de VTV 2006, pag. 175) Van determnanten naar beledssectoren/terrenen en maatregelen Van de negen geselecteerde determnanten zjn daarna relevante beledssectoren/terrenen en beledsmaatregelen n kaart gebracht. Dt s gedaan door bestuderng van de bestaande nformate n het Kompas (www.natonaalkompas.nl), het Loket Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl) en verschllende RIVM-rapporten en enkele externe rapporten (ze Lteratuur). Er s geen extra lteratuuronderzoek gedaan. Ook zjn maatregelen van belangrjke prvate partjen meegenomen, zoals de ndustre en meda. Zowel maatregelen de al ngevoerd zjn als nog net-ngevoerde maatregelen zjn meegenomen. Een utgebred overzcht van de maatregelen per gezondhedsdetermnant s weergegeven n Bjlage I. Voor de ndelng van deze maatregelen s aangesloten bj de meest gangbare ndelng van Van der Doelen (van der Doelen, 1993) (ze Bjlage II). Hern worden communcateve, jurdsche en economsche maatregelen onderscheden. We hebben heraan toegevoegd maatregelen gercht op aanbod van voorzenngen Mate van bewjslast voor effectvtet van beledsmaatregelen buten het domen van de volksgezondhed De mate van de bewjslast voor effectvtet s n kaart gebracht op bass van dezelfde bronnen als herboven beschreven. Op bass van deze rapporten kon een ndelng gemaakt worden zoals beschreven n Box 2. Bj de beschrjvng van de effectvtet van de maatregelen s dezelfde bewoordng gebrukt als de n de verschllende rapporten werd gehanteerd. Herdoor kan het voorkomen dat de nformate ongeljksoortg s. Het vaststellen van de grootte van de effecten op gezondhed c.q. zektelast en de vergeljkng van de effecten van verschllende maatregelen s net n deze rapportage meegenomen. Dt vergt depgaander onderzoek. Box 2. Mate van bewjslast voor effectvtet * = bewjslast voor effectvtet gebaseerd op één gerandomseerde tral of meerdere onderzoeken = ndrecte of gernge bewjslast voor effectvtet (één stude of menng van expert) k = bewjslast voor effect op kenns (geldt alleen voor communcateve maatregelen) +/- = nconsstente bewjslast voor effectvtet n = bewjslast voor effectvtet net bekend/onderzocht 1.4 Leeswjzer Dt rapport beschrjft de resultaten van een verkennende stude naar de effectvtet van beledsmaatregelen en nterventes buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed. In het nledende hoofdstuk s ngegaan op de achtergrond, vraagstellng en methodek van dt onderzoek. Hoofdstuk 2 beschrjft de zekten met de hoogste zektelast en de ten bjbehorende determnanten. Ook wordt aangegeven waarom voor deze determnanten s gekozen. Hoofdstuk 3 gaat n op effecteve beledsmaatregelen buten het domen van de volksgezondhed de van nvloed zjn op de n dt onderzoek geselecteerde determnanten. Ten slotte wordt afgesloten met een beschouwng over de effectvtet van ntersectoraal gezondhedsbeled n hoofdstuk 4. RIVM-rapport

17 16 RIVM-rapport

18 2 Van zektelast naar relevante determnanten 2.1 Zekten met de meeste zektelast Ut de VTV2006 Zorg voor Gezondhed zjn de zekten met de hoogste zektelast en bjbehorende determnanten geselecteerd (De Hollander et al., 2006). Dt zjn: coronare hartzekten, angststoornssen, beroerten, depresses, COPD, dabetes, longkanker en alcoholafhankeljkhed. In Box 3 staat een overzcht weergegeven. Box 3. Zekten met de meeste zektelast en relevante determnanten 1. Coronare hartzekten: persoonljke kenmerken, bloeddruk, cholesterol, glucose-ntolerante lchaamsgewcht, roken, voedng, alcoholgebruk, lchameljke actvtet, gelud, luchtverontrengng, socale relates, arbedsomstandgheden, lage SES, etnctet; 2. Angststoornssen: persoonljke kenmerken, alcoholgebruk, lchameljke actvtet, geznsproblemen, socale relates, lfe-events, arbedsomstandgheden, lage SES; 3. Beroerte: bloeddruk, lchaamsgewcht, glucose-ntolerante, roken, voedng, alcoholgebruk, lchameljke actvtet, socale relates, lage SES, etnctet; 4. Depresse: persoonljke kenmerken, alcoholgebruk, lchameljke actvtet, geznsproblemen, socale relates, lfe-events, arbedsomstandgheden, lage SES; 5. COPD: roken, wonngontwerp, luchtverontrengng, arbedsomstandgheden, lage SES; 6. Dabetes: lchaamsgewcht, voedng, lchameljke actvtet, roken, borstvoedng, lage SES; 7. Longkanker: tabaksgebruk, arbedsomstandgheden, verkrjgbaarhed van tabak, chemsche stoffen, luchtverontrengng, lage SES; 8. Alcoholafhankeljkhed: persoonljke kenmerken, overmatg alcoholgebruk, geznsproblemen, socale relates, lfe-events, arbedsomstandgheden, verkrjgbaarhed van alcohol, lage SES. 2.2 Zektelast voor verschllende doelgroepen De zektelast s echter ongeljk verdeeld over de verschllende leeftjdsgroepen. Heronder s beschreven wat de zekten met de meeste zektelast zjn voor de doelgroepen jongeren tot 24 jaar, jongere volwassenen n de leeftjd jaar, leeftjdsgroep jaar, leeftjdsgroep jaar en de laatste levensfase (ze ook Tabel 2). Tabel 2. Top vjf van zekten de de meeste zektelast* veroorzaken naar leeftjd (s Tabel 3.2 ut de VTV-2006) Aangeboren afwjkngen 2 Verstandeljke handcap 3 Prvéongevallen 4 Infectes lage luchtwegen Alcoholafhankeljkhe Angststoornssen d Angststoornssen Depresse en dysthyme Depresse en Alcoholafhankeljkhe dysthyme d Coronare hartzekten Angststoornss en Coronare hartzekten Beroerte Coronare hartzekten Beroerte Longkanker COPD Demente Verkeersongevallen Suïcde Depresse Longkanker COPD 5 Astma Verstandeljke Verkeersongevallen Dabetes Dabetes Dabetes handcap * Zektelast s utgedrukt n DALY s. Deze zjn gedefneerd als de som van het aantal jaren verloren door vroegtjdge sterfte en het aantal jaren verles aan kwaltet van leven door het leven met een zekte. RIVM-rapport

19 2.2.1 Jongeren De gezondhedsproblematek onder jongeren (ndelng 0-19 jaar/15-24 jaar) s relatef klen. Verreweg de meeste jongeren zjn gezond. Als we kjken naar de gernge zektelast (0-19 jargen 6% van de totale zektelast) de er toch s, bljken psychsche problematek (alcoholafhankeljkhed en angststoornssen) en ongevalletsels het belangrjkst. Onder 0-19 jargen leden verkeers- (n 2005: ) en prvéongevallen (n 2005: ) tot relatef veel zektelast. De meeste gezondhedswnst onder jongeren s dan ook te behalen door prevente van psychosocale problemen en ongevalletsels. Aan de andere kant zjn op deze leeftjd ook gezondhedsbevorderende nterventes van belang/relevant de zch pas later n het leven gaan terugvertalen n gezondhedswnst, zoals nterventes gercht op leefstjlfactoren. Het paradoxale aan deze perode s dat welswaar de bass voor mogeljke gezondhedsproblemen wordt gelegd, maar dat er tegeljkertjd nog geen of nauweljks gezondhedsproblemen zjn. Dt maakt gezondhedsbevorderng bj jongeren lastg (De Hollander et al., 2006; Schrjvers en Schoemaker 2008) Jongere volwassenen Ook voor jongere volwassenen (25-44 jaar) geldt dat zj over het algemeen gezond zjn. In deze perode begnt echter wel het sptsuur van het leven. Veel mensen n deze leeftjdscategore (vooral na het 30 e jaar) combneren arbed en zorg voor knderen en/of ouders. Het fet dat psychsche stoornssen n deze leeftjdsgroep voor de meeste zektelast zorgen, staat her waarschjnljk net geheel los van. Op deze leeftjd ljkt prevente van burn-outklachten en andere psychsche stoornssen de meest aangewezen stratege om gezondhedsverles te voorkomen. Burn-outklachten zjn gedeelteljk toe te wjzen aan factoren n de arbedsstuate. Prevente van deze klachten en van andere arbedsgerelateerde gezondhedsproblemen begnt dan ook n deze levensfase. Arbedsongevallen komen bjvoorbeeld het vaakst voor onder jongere werknemers. Behalve prevente van arbedsgerelateerde gezondhedsproblemen s de arbedsstuate ook een belangrjke settng voor preventebeled. Meer bewegen en gezonder eten zjn bjvoorbeeld aspecten de va de werkplek vormgegeven kunnen worden Leeftjdsgroep van jaar In de leeftjdsfase van jaar zjn nog steeds de psychsche stoornssen een grote bron van zektelast. Maar n deze leeftjdsgroep s ook de opkomst van kanker en hart- en vaatzekten te zen. Ieder van deze dre zektegroepen s verantwoordeljk voor ongeveer 20% van de zektelast Leeftjdsgroep van jaar De grootste gezondhedsproblemen n de leeftjdsgroep van jaar zjn coronare hartzekten, beroerte, COPD, longkanker en dabetes. Hoewel de meeste gezondhedswnst s te behalen op jongere leeftjd, s ook prevente op oudere leeftjd nog steeds van belang. Stoppen met roken, meer gaan bewegen en gezonder gaan eten, heeft nog steeds effect op het voorkomen, of n eder geval utstellen of verbeteren van hart- en vaatzekten, dabetes en kanker (Van den Berg Jeths et al., 2004). Ook bewegen s van belang voor het behouden van de fyseke condte en er zjn zelfs aanwjzngen dat bewegen en fthed ook een gunstg effect hebben op het cogntef functoneren van ouderen (Kramer et al., 2005). Ouderen, anders dan jongeren, ondervnden het belang van een gezonde leefstjl voor hun gezondhed aan den ljve. Daarom staan ze over het algemeen meer open voor gezondhedsboodschappen dan de jeugd. Ondanks soms forse beperkngen kunnen mensen tevreden zjn met hun leven. Zeker n deze oudere leeftjdsgroep, bj we op eng moment toch zekten en beperkngen optreden, s nzcht n andere factoren de het welzjn verhogen van belang. Dan bljkt het ook net alleen te gaan om fyseke, maar ook om psychosocale problemen. Doordat veel ouderen derbaren verlezen en/of afhankeljk van zorg worden, kunnen zj zch depressef of eenzaam gaan voelen. Zo komen ook angststoornssen bj ouderen veel voor. Deze problemen worden bj ouderen vaak net onderkend, maar zjn wel degeljk nog te verbeteren (Stek et al., 2004; Van Tlburg en Beekman, 1997; Fokkema en Van Tlburg, 2006). Ter bestrjdng van eenzaamhed bj ouderen zjn socale contacten erg belangrjk. Ouderen kunnen antcperen op de toekomst door naast een gezonde leefstjl ook te nvesteren n een socaal netwerk (Van Overbeek en Schppers, 2004). 18 RIVM-rapport

20 2.2.5 Laatste levensfase De laatste levensfase wordt vaak gekenmerkt door functeverles en het optreden van meerdere gezondhedsproblemen tegeljkertjd (co-morbdtet). Dt kunnen zowel lchameljke als psychsche kwalen zjn. Geheugenproblemen spelen bj vrjwel edereen op een bepaalde leeftjd; bj een deel van de ouderen leden de utendeljk tot demente. In de fase dat zelfstandg functoneren net meer lukt, zjn ouderen afhankeljk van zorg Mensen met lage socaaleconomsche status De gezondhed van mensen met een lage SES s op bjna alle fronten slechter dan de van de Nederlander met een hoge SES. Zo leven lager opgeleden zes tot zeven jaar korter dan hoog opgeleden. Het gemddelde verschl n het aantal jaren dat n mnder goede ervaren gezondhed wordt doorgebracht s zelfs zesten tot negenten jaar (CBS, 2008). Laagopgeleden hebben ook meer gezondhedsproblemen dan hoogopgeleden, zoals dabetes, depresse en overgewcht. Ook allochtonen vormen een kwetsbare groep als het om gezondhed gaat. Zo komen depresseve stoornssen bjvoorbeeld vaker voor bj Turken en Marokkanen (montor gezondhedsachterstanden webste RIVM). Bj laagopgelede jongeren komen een ongezonde leefstjl en psychsche problemen vaker voor dan bj hoogopgelede jongeren (Schrjvers en Schoemaker, 2008). De socaaleconomsche en etnsche gezondhedsachterstanden zjn hardnekkg en ljken vooralsnog net mnder te worden (De Hollander et al., 2006; CBS 2008). 2.3 Geselecteerde determnanten Op bass van zektelast en sterfte, waarbj rekenng s gehouden met de ongeljke verdelng over de leeftjdsgroepen, zjn de meest relevante determnanten geselecteerd om ut te werken (ze Tabel 3): 1. Roken 2. Alcoholgebruk 3. Lchameljke nactvtet 4. Voedng 5. Luchtkwaltet (luchtverontrengng/bnnenmleu) 6. Inrchtng openbare rumte/nfrastructuur 7. Velghed (verkeer of prvé) 8. Arbedsgerelateerde stress/werkdruk (ongunstge arbedsomstandgheden) 9. Socale steun/relates Al deze determnanten zjn ook beïnvloedbaar door andere sectoren buten de volksgezondhed of zorg. Tabel 3. Relevante determnanten op bass van zektelast en sterfte verdeeld over doelgroepen Groep van Determnanten Doelgroepen determnanten Leefstjl 1. Roken 2. Alcoholgebruk 3. Lchameljke nactvtet 4. Voedng Met name jongeren, jong volwassenen en lage SES-groepen. Fyseke en socale omgevng 5. Luchtkwaltet 6. Inrchtng openbare rumte 7. Velghed (verkeer of prvé) 8. Arbedsgerelateerde stress/werkdruk 9. Socale steun/relates Met name jongeren, jong volwassenen en lage SES-groepen. Met name volwassenen Met name ouderen en lage SES-groepen RIVM-rapport

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Vlaardingen

Gezondheid in kaart. Vlaardingen Gezondheid in kaart Vlaardingen Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Vlaardingen 6 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen en websites 28

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

Waarom is de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden anders dan die van het aantal verkeersdoden?

Waarom is de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden anders dan die van het aantal verkeersdoden? Waarom is de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden anders dan die van het aantal verkeersdoden? Dr. M.C.B. Reurings, drs. H.L. Stipdonk, F. Minnaard & ir. R.G. Eenink R-2012-9 Waarom is

Nadere informatie

Met een djellaba aan kan je niet fietsen

Met een djellaba aan kan je niet fietsen Met een djellaba aan kan je niet fietsen EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE VERKLARENDE FACTOREN VOOR DE MATE VAN FIETSGEBRUIK ONDER MAROKKANEN IN AMSTERDAM AAFKE VERBEEK Wageningen, januari 2007 Begeleiders:

Nadere informatie