met meervoudige problematiek Kennisdocument re- integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met meervoudige problematiek Kennisdocument re- integratie"

Transcriptie

1 Klanten met meervoudige problematiek Kennisdocument re- integratie December

2 Klanten met meervoudige problematiek Kennisdocument Re-integratie Gejo Duinkerken Hettie Graafland Peter Wesdorp 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Aanleiding Werkwijze Status van de gepresenteerde kennis 5 2. Doelgroep: klanten met meervoudige problemen Klantkenmerken 5 3. Werkloosheid veroorzakende problemen Klantgerelateerde problemen Arbeidgerelateerde problemen 7 4. Van probleemanalyse naar te beïnvloeden factoren Klantgerelateerde factoren Arbeidgerelateerde factoren Werkzame bestanddelen klantgerelateerd Werkzame bestanddelen gericht op Netwerk/sociale omgeving Werkzame bestanddelen gericht op Mindset Werkzame bestanddelen gericht op verbeteren gezondheid(sbeleving) Werkzame bestanddelen gericht op wegnemen van harde belemmeringen Werkzame bestanddelen arbeidgerelateerd Werknemers- en beroepsgerelateerde vaardigheden Afstemmen met de arbeidsmarkt Omgaan met arbeidgerelateerde belemmeringen 19 3

4 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING Wat werkt voor welke klant op welke manier en waarom? Met deze kernvraag heeft (INW) in 2009 en 2010 een zestigtal interventies opgehaald, beschreven en voor een beoordelingspanel van onderzoekers gebracht. Er zijn door dit panel van INW meerdere interventies voor welomschreven doelgroepen als succesvol beoordeeld. Deze zijn op de website gepubliceerd. De focus ligt daarbij op de werkmethodische vraag: Wat moet een professional doen om een bepaald aan werkloosheid gerelateerd probleem (mee) op te lossen? Deze interventies kennen verschillende soorten redeneringen over de werkloosheid veroorzakende en/of in stand houdende factoren. In de aanpak worden de centrale werkende bestanddelen blootgelegd waarmee deze problemen opgelost kunnen worden. Wat kunnen we van al die succesvolle interventies inmiddels leren? Dat was voor INW aanleiding om in een kennisproduct op zoek te gaan naar de grootst gemene deler, van de redeneringen en aanpakken/werkende bestanddelen die in de meeste succesvolle interventies voorkomen. Daarbij is op basis van behoeften vanuit de uitvoeringspraktijk de keuze gemaakt een kennisproduct op te stellen gericht op een specifieke doelgroep. Welke werkende bestanddelen zijn voor een bepaalde doelgroep het meest effectief? Voor dit kennisdocument is op zoek gegaan naar het antwoord op die vraag voor een veel voorkomende groep: klanten met meervoudige problematiek (multiproblematiek) WERKWIJZE Eerst zijn de werkloosheid veroorzakende en/of in stand houdende problemen voor deze groep geïnventariseerd, zoals deze in de succesvolle interventies worden beschreven. Deze blijken te clusteren tot een zevental probleemgebieden: Klantgerelateerde problemen: (1) sociale omgeving (2) psychische problemen/mindset (3) gezondheid(sbeleving) (4) omgaan met harde belemmeringen als kinderopvang, huisvesting, schulden, beperkte verstandelijke vermogens Arbeid gerelateerde problemen: (5) de aan/afwezigheid van werkgerelateerde competenties en vaardigheden (6) finetuning met de arbeidsmarkt (7) omgaan met arbeidgerelateerde belemmeringen als negatieve perceptie werkgevers, te lage verdiencapaciteit/onvoldoende productief, grote begeleidingsafhankelijkheid, etc. 4

5 Vervolgens is door alle succesvolle interventies heen per probleemgebied geanalyseerd welke werkende bestanddelen doorgaans voorkomen en effectief blijken. Hoewel elke interventie zich vaak bedient van een eigen taal en begrippenkader (er is geen standaard vakgebied re-integratie), zijn gelijksoortige elementen in globale zin samen gevat en beschreven STATUS VAN DE GEPRESENTEERDE KENNIS Het voordeel van de hier gevolgde werkwijze is dat er een goed overzicht wordt geschetst van effectief werkende bestanddelen om de gegeven problemen op te lossen. Alle in dit kennisproduct gepresenteerde werkende bestanddelen zijn door het panel op zich als effectief beoordeeld. Voor de combinaties van al deze effectief werkende bestanddelen moet echter een voorbehoud worden gemaakt. Geen enkele interventie van INW voor klanten met meervoudige problemen heeft zich op alle problemen tegelijkertijd gericht (Activerende Zorg uit Rotterdam komt er nog het dichtste bij) en daarbij ook al deze werkende bestanddelen in haar methodiek ondergebracht. Er wordt dus eigenlijk in dit kennisproduct een denkbeeldige nieuw samengestelde interventie gepresenteerd. Onbekend daarbij is echter of en hoe de verschillende onderdelen positief of negatief op elkaar inwerken. Het zou zeker de moeite waard zijn dat in de Nederlandse context te onderzoeken. Ondersteunend bewijs voor deze nieuwe interventie wordt overigens wel al gevonden in het buitenland, met name in de USA (New York), Nieuw Zeeland en Australië. 2. DOELGROEP: KLANTEN MET MEERVOUDIGE PROBLEMEN INW heeft in deze notitie ervoor gekozen dit eerste kennisproduct te richten op de doelgroep klanten met meervoudige problemen. De werkloosheid veroorzakende problemen bij de klant zijn bij de opgehaalde succesvolle interventies van verschillende aard. Door het hebben van meerdere problemen tegelijkertijd, is de zelfredzaamheid van de klant in ieder geval een centraal item is geworden. In dit kennisproduct is gekozen voor die interventies waarbij de samenwerking centraal staat tussen toeleiding naar werk enerzijds, en de zorg anderzijds KLANTKENMERKEN Het gaat binnen de doelgroep om mensen met een combinatie van de volgende kenmerken: 1. Mensen met een uitkering (/WWB/WIA/WAJONG/WW) of zonder (NUG); 2. Meervoudige problemen. Cliënten ervaren in diverse leefgebieden problemen. Deze leefgebieden zijn: dagbesteding, financiën, lichamelijke gezondheid, psychosociale gezondheid, coping (onvoldoende regie op eigen leven), sociale omgeving, fysieke omgeving, middelengebruik (excessief gebruik van alcohol, tabak), leefstijl (obesitas, e.d.) persoonlijke kenmerken (laag opgeleid, zwakbegaafd, e.d.) en zorgbehoefte. 3. Geen ernstige acute psychiatrische problematiek/verslaving/dakloosheid. 5

6 3. WERKLOOSHEID VEROORZAKENDE PROBLEMEN Waarom vinden mensen geen werk? Er worden verschillende soorten redeneringen in succesvolle interventies gehanteerd t.a.v. het werkloosheid veroorzakende en/of in stand houdende problemen. Onderscheiden worden klantgerelateerde en arbeidgerelateerde problemen. Over de volle breedte van de succesvolle interventies wordt aangegeven dat de klant met meervoudige problemen werkloos is, omdat betrokkene relatief geïsoleerd is en onvoldoende zelfredzaam is. Mensen uit de doelgroep zijn in deze redenering onvoldoende empowered, onvoldoende in staat om zelf sturing te geven aan het oplossen van hun meervoudige problemen, in combinatie met effectief zoeken, vinden en behouden van werk. Zij zijn of voelen zich ongezonder 1 dan andere mensen en hebben vaak een aantal harde belemmeringen om aan het werk te gaan en/of op een werkplek te kunnen functioneren. Het gaat hierbij doorgaans om (combinaties van) de volgende vaak genoemde aspecten van enerzijds aan de klant gerelateerd en anderzijds aan arbeid gerelateerd KLANTGERELATEERDE PROBLEMEN Netwerk/sociale omgeving 1. De klant is geïsoleerd, heeft onvoldoende productief sociaal netwerk Psychische problematiek/mindset 2. De klant heeft onvoldoende regie op eigen leven 3. De klant heeft onvoldoende geloof in eigen kunnen, heeft gebrek aan zelfvertrouwen 4. De klant is onvoldoende gemotiveerd 5. De klant heeft slachtoffergedrag, legt de reden van zijn werkloosheid buiten zichzelf Gezondheid 6. De klant heeft een negatieve gezondheid(sbeleving) en denkt/zegt daarom niet te kunnen werken 7. De klant heeft een ongezonde leefstijl, teveel en te vet eten, te weinig bewegen, etc. 1 Het gezondheidsaspect wordt wel vaak genoemd maar komt overigens het minste expliciet uitgewerkt voor in de succesvolle interventies. Het item is in de praktijk echter sterk in opmars, gezien de recent verschenen onderzoeken over de wetenschappelijk aangetoonde correlatie relatie tussen gezondheid(s)beleving, opleiding, werk en levensverwachting. 6

7 8. psychische/psychiatrische problematiek anders dan mindset Harde belemmeringen 9. De klant heeft een veelheid van mogelijke belemmeringen (gebrek aan kinderopvang, schulden, huisvestingsproblemen, een beperkt verstandelijke vermogen (vaak is dat overigens niet objectief gediagnosticeerd) etc ARBEIDGERELATEERDE PROBLEMEN Werknemers- en beroepsgerelateerde vaardigheden 10. De klant ontbeert werknemersvaardigheden (kan niet samenwerken, kan geen leiding ontvangen, kan niet in een gestructureerde omgeving functioneren); 11. De klant heeft onvoldoende beroepsgerichte competenties, heeft geen startkwalificatie. Finetuning met de arbeidsmarkt 12. De klant heeft onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt, heeft geen netwerk 13. De klant heeft inadequaat zoekgedrag naar werk. Omgaan met arbeidgerelateerde belemmeringen 14. De werkgever heeft een negatieve perceptie van de klant/doelgroep 15. Er zijn relatief weinig of geen functies die de betrokkene op een werkplek zou kunnen vervullen; de gegeven functies zijn te breed, waardoor betrokkene er niet op past; 16. De klant heeft om duurzaam te kunnen functioneren begeleiding op de werkplek nodig om zich functioneel en sociaal gezien staande te houden in de heersende bedrijfscultuur. 7

8 4. VAN PROBLEEMANALYSE NAAR TE BEÏNVLOEDEN FACTOREN Als de problemen, die de werkloosheid in stand houden/ veroorzaken, geanalyseerd zijn, welke zijn dan beïnvloedbaar en welke niet? Anders gezegd: aan welke knoppen zou er dan gedraaid kunnen worden om het probleem op te lossen? Aan welke knoppen wordt er in de succesvolle interventies gedraaid? 4.1. KLANTGERELATEERDE FACTOREN Netwerk/sociale omgeving In verschillende interventies wordt aangegeven dat klanten vaak geen of te weinig sociale steun hebben. De juiste rolmodellen ontbreken of er is sprake van verkeerde rolmodellen. Klanten zitten daardoor vast in hun eigen onproductieve systeem. Voor klanten met meervoudige problemen betekent het vaak dat zij in toenemende mate vast zitten in de zogenoemde aandachtswijken, waarin goed voorbeeldgedrag vaak ontbreekt. Bekend is dat werkgevers aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaak via netwerken werven, bijvoorbeeld via hun eigen werknemers. Gebrek aan een goed netwerk breekt de klant hier dus ook op. Mindset In verschillende interventies worden de mogelijkheden en het belang van te beïnvloeden factoren als zelfredzaamheid/empowerment/zelfsturing door klanten bij re- integratie uiteengezet. De idee is doorgaans daarbij dat zelfsturing door cliënten een middel kan zijn om de effectiviteit van re- integratie te vergroten. Het aanspreken van de zelfkennis van de cliënt kan leiden tot een traject dat beter is afgestemd op diens persoonlijke situatie. Omdat dit traject (mede) een eigen keuze is, ontstaat meer draagvlak en motivatie, waardoor de klant actiever met zijn re- integratie aan de slag gaat en de slaagkans toeneemt. Het lijkt daarom wenselijk dat cliënten die terug willen keren in het arbeidsproces een zekere mate van regie kunnen voeren in het proces. Zelfsturing (ofwel klantinvloed) is te definiëren als de mate waarin klanten van gemeenten en UWV Werkbedrijf in staat worden gesteld zelf de verantwoordelijkheid te nemen over de route (terug) naar werk en deze zelf kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zeggenschap alleen, er hoort ook bij dat de klant optimaal wordt ondersteund en gestimuleerd bij het vertalen van zijn (zelf)kennis in concrete re- integratieactiviteiten. De mate van zelfsturing verschilt in de praktijk per succesvolle interventie. Soms wordt de regie tijdelijk eerst overgenomen (b.v. Vroegtijdige Interventies Gezinnen) om te zorgen dat er eerst aan een aantal basis voorwaarden wordt voldaan. Soms wordt de regie van meet af aan bij de klant met meervoudige problemen gelegd (b.v. Werk, een zorg minder). Ook is in een aantal interventies een stapsgewijze methode te ontwaren bij het oplossen van problemen die de klant heeft: van aanvankelijk veel overnemen tot steeds meer de regie in handen van de klant leggen. De mate waarin de klant in staat wordt gesteld zelf sturing te geven lijkt o.a. afhankelijk te zijn van de ruimte die een professional en de organisatie biedt. Wie moet nu hoeveel ruimte tot zelfsturing geboden worden en op welke gronden? Hierover verschijnt na de zomer 2010 een boekje van het RWI over zelfsturing. Meestal is 8

9 de afweging bij de huidige interventies er een van ideologisch normatieve aard, ingebed in een visie. De relatie met effectiviteit is in dit geval (nog) niet transparant. Empowerment/zelfsturing wordt om nog een reden van belang gevonden. Naast het belang van zelfsturing tijdens het traject is het ook van belang voor het behouden van werk. De ontwikkelingen in de economie (overgang van een productie- naar een kennis- en diensteneconomie) hebben geleid tot andere eisen aan werknemers waarvan de capaciteit tot of competentie van zelfsturing er één is, Voor een goed functioneren van iedereen is een zekere mate van zelfsturing goed, afhankelijk van het niveau van functioneren en de arbeidscontext. Zelfsturing is met andere woorden een onderdeel van een werknemerscompetentie, per niveau en beroep verschillend. Bijvoorbeeld aan de onderkant vergt het werken in de schoonmaak, tuin- en landbouw e.d. een zekere volgzaamheid in combinatie met zelfstandigheid. Van heel veel werknemers wordt in toenemende mate verwacht dat zij in staat zijn cognitieve en interpersoonlijke vaardigheden te hanteren; dat zij empowered kunnen handelen. In die zin wordt zelfsturing niet alleen als een middel in re- integratie maar ook een doel van re- integratie gezien. Gezondheid Een slechte gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk) wordt vaak door de klant als belemmering gezien om aan het werk te komen. Naar eigen zeggen kunnen zij niet werken. Toch zijn er veel aandoeningen die de een als een onoverkomelijke belemmering ziet, terwijl de ander er gewoon mee werkt. In vrijwel alle succesvolle interventies wordt daarom gezondheidsbeleving als een belangrijke te beïnvloeden factor gezien. Het beïnvloeden van gezondheid is echter niet alleen een zaak van mindset, maar zeker ook van bewegen en het verbeteren van de leefstijl. Deze combinatie is de ingang om de klant uit zijn negatieve spiraal te krijgen. En wellicht ook een gevolg van weer gaan werken: werken als medicijn. Harde Belemmeringen Wat geldt voor gezondheid, geldt ook voor de meeste harde belemmeringen. Wat sommige klanten als onoverkomelijk zien, is voor anderen geen beletsel om gewoon te werken. Iedereen moet met schulden om kunnen gaan, moet kinderopvang regelen op moeilijke tijden, etc. In eerste instantie betreft het dus de probleembeleving als object van beïnvloeding. In de meeste succesvolle interventies wordt daar frontaal op geïntervenieerd. Soms door de klant aan het handje te nemen, soms door de klant op zijn eigen verantwoordelijkheid te wijzen, soms door eerst in te zetten op empowerment/zelfsturing. Echter, een klant blijkt niet altijd in staat om zijn problemen zelf op te lossen. Sommige klanten met meervoudige problemen zien door de bomen het bos niet meer, en spreken daarbij vaak ook onvoldoende Nederlands. Er blijkt ook een set maatschappelijke en verstandelijke vaardigheden nodig om met al de loketten om te gaan, en niet iedereen beschikt hierover. Sommige interventies richten zich op ontsluiting voor de betrokkene van de verschillende loketten van publieke dienstverlening (b.v. Bijstandsvererving Twenterand). Aan de onderkant zijn er veel klanten te vinden met beperkte verstandelijke vermogens. Vaak is dat overigens niet objectief gediagnosticeerd, al kan schoolopleiding een indicatie zijn, bijv. doorlopen van speciaal onderwijs i.p.v. regulier onderwijs. In de WWB wordt zelden een IQ-test afgenomen, in het kader van de WAJONG is er doorgaans geen objectief beeld beschikbaar. Een IQ is op zich geen beïnvloedbare factor. Wel kunnen leer- en werkomgeving zodanig aangepast worden, dat iemand er toch kan functioneren. Voorwaarde 9

10 is dan wel dat zulke mensen op gedragsniveau integreerbaar zijn, dat wil zeggen: op een bepaald niveau kunnen communiceren, zich kunnen aanpassen en voor zichzelf op kunnen komen ARBEIDGERELATEERDE FACTOREN Werknemers- en beroepsgerelateerde vaardigheden Werken veronderstelt dat iemand kan functioneren in een gestructureerde omgeving. In de omgeving wordt er van iedereen een zekere welomschreven prestatie verwacht. De omgeving kenmerkt zich door een binding, een samenhang tussen de werknemers. Dat geheel betekent dat een werker een aantal werknemersvaardigheden nodig heeft om er duurzaam in te kunnen functioneren. klanten met meervoudige problemen ontberen deze werknemersvaardigheden vaak. Hij is niet gewend op tijd zijn bed uit te komen, kan niet samenwerken, kan geen leiding ontvangen, is niet gewend om aangesproken te worden op zijn meerwaarde. Niet zelden is het een vorm van hospitalisatie: aangeleerde hulpeloosheid. De groep staat soms al veel langer buiten de normale maatschappij, waarin werken gewoon is. Zij hebben aanpassingsvermogen en functionele communicatie met andere woorden afgeleerd, zijn er niet op aangesproken. Aangeleerde hulpeloosheid (ook wel aangeduid met externe locus of control) kan soms ook weer afgeleerd worden b.v. in activeringscentra, maar veel beter nog op echte, niet gesimuleerde, werkplekken. Zulks blijkt uit de Divosamonitor en uit studies in de VS. Op echte werkplekken leren mensen optimaal hun beïnvloedingsmogelijkheden (interne locus of control) te (her)ontdekken. Maar het kan echter ook een vorm van een persoonlijkheidsstoornis zijn (zie ook onder mind- set). Soms is er dan een werkplek te vinden waarop die stoornis juist loont (autisten blijken de beste beveiligers op Schiphol te zijn, omdat zij zich niet laten afleiden). Of een werkplek, waarbij met enige aanpassing er te leven is met de stoornis. De klant heeft ook vaak onvoldoende beroepsgerichte competenties. Als zij al (ooit) voor een vak geleerd hebben, dan is het vaak lang geleden. Veel klanten met meervoudige problemen hebben echter geen startkwalificatie, hebben geen school of opleiding afgemaakt. Vaak wordt daarbij als reden genoemd dat de aangeboden leerstijl niet aansloot op hun manier van leren. Praktijkmensen leren door te doen, niet in schoolbankjes. Finetuning met de arbeidsmarkt Als je lang buiten de normale maatschappij staat, waarin werken gewoon is, dat heb je vaak ook geen kruiwagens meer (informele contacten die je bij een baas aanprijzen). Vanuit een geïsoleerde positie is daardoor vaak moeilijker om de arbeidsmarkt op te komen. Vaak weten mensen ook helemaal niet hoe ze zelf effectief kunnen zoeken. Ze denken maar aan een bepaalde strategie (b.v. brieven schrijven of opbellen). Ze hebben met andere woorden onadequaat zoekgedrag. En daarmee redden ze het niet. Omgaan met arbeidgerelateerde belemmeringen Daarbij worden ze vaak gediscrimineerd. De werkgever heeft een vooroordeel, een negatieve perceptie van de klant/doelgroep. Zij denken dat ze minder productief zijn, vaker ziek, meer problemen op de werkplek veroorzaken. Daardoor kunnen werkgevers niet zien dat zij soms juist gebaat zijn bij bepaalde mensen, mits deze precies fitten. Werkgevers, vooral in MKB, ontberen de juiste kennis over personeelsvoorziening en beleid. Daarbij lukt het 10

11 sommige klanten niet om werk te vinden en te houden. Om duurzaam te kunnen functioneren hebben zij ook nog een vorm van begeleiding op de werkplek nodig. 11

12 5. WERKZAME BESTANDDELEN KLANTGERELATEERD Hoe kunnen nu de factoren op de klantgerelateerde probleemgebieden effectief beïnvloed worden? Met welke werkzame bestanddelen? Anders gezegd: welke werkmethodieken worden gebruikt in de effectief gebleken interventies van INW? Is daar een grootste gemene deler in te ontdekken? Puntsgewijs worden aangetroffen grote lijnen (de meest voorkomende invalshoeken) per probleemgebied neergezet. Alle interventies die betrekking hebben op klanten met meervoudige problemen noemen een algemeen werkend bestanddeel: de vertrouwensrelatie tussen klant en klantmanager. De vertrouwensrelatie met de klantmanager wordt als noodzakelijke factor en als essentiële brug naar de gewone wereld (waarin werken normaal is) gezien. Die relatie moet opgebouwd en vastgehouden worden. Doorgaans door uit te gaan van de klantvraag/behoeften, steeds helder te zijn over doelen van de interventie en de stappen daar naartoe (inclusief het wijzen op rechten en plichten), in te spelen op diens concrete situatie en diens motivatie tot verandering en door daadwerkelijk ter zijde te staan bij het realiseren van die verandering WERKZAME BESTANDDELEN GERICHT OP NETWERK/SOCIALE OMGEVING De interventies in de INW databank die hierop aanhaken zijn in drie categorieën onder te verdelen: Interventies die de sociale omgeving direct betrekken in de interventie. Terug te vinden bij: Samen Werken in Kleur (allochtone vrouwen partner en kinderen worden geïnformeerd, zo nodig wordt een gezinscoach ingezet); VIG (ook inzet gezinscoach); VAC Jupsies (verbinding tussen gezinsbegeleiding en persoonsbegeleiding); VAC Jobcarving; Activeringscentrum ter doorbreking bijstandsvererving; Home Sweet Home (NB. Voor dak- en thuislozen); HEADwerk (relatie gelegd met wonen en vrije tijd); Weer aan de slag (jonge alleenstaande moeders betrekken van hele leefomgeving). Interventies waarbij een rolmodel uit eigen subcultuur/doelgroep wordt ingezet, die vergelijkbare problemen heeft overwonnen, hiermee op vruchtbare wijze heeft leren leven en voor wie dit probleem geen belemmering vormt voor werk. Terug te vinden bij: Reuma en Werk (reumapatiënt als coach ingezet, naast begeleider van rib; inzet van lotgenotencontact); Weer aan de slag (jonge alleenstaande moeder die interventie eerder succesvol doorliep als rolmodel); Cova (Stimuleren overnemen wenselijk gedrag via peergroeps); Leven en werken na Kanker (rolmodel is de re- integratieprofessional zelf) en wederom Samen Werken in Kleur (allochtone vrouwen rolmodel uit eigen culturele groep ingezet); KOM Purmerend (voorgaande klanten die interventie met succes doorliepen inzetten als rolmodel) Een iets andere categorie (en soms gericht op een iets hogere doelgroep) zijn interventies waar een zakelijk netwerk wordt geopend: Maatjesproject, Leren Werkt voor AG ers, Laat zien wat je kunt (hoger opgeleide migranten), Fith 45+, Werk na Detentie WERKZAME BESTANDDELEN GERICHT OP MINDSET Van nagenoeg alle interventies in de kennisbank van INW maakt de sociaal psychologische begeleiding van de klant onderdeel uit. De gehanteerde taal en methodieken hebben soms op het eerste gezicht een andere focus. 12

13 Bij nadere bestudering is er toch een grotere algemene lijn 2 voor de werkende bestanddelen uit te halen. Deze wordt hier gepresenteerd. 1. Motiverende gespreksvoering Vrijwel alle succesvolle interventies bedienen zich van een vorm van motiverende gespreksvoering al wordt dit in de interventies op de databank van INW zelden bij deze officiële naam benoemd (m.u.v. Activerende Zorg). Daarom wordt motiverende gespreksvoering hier als samenvattende methodiek gepresenteerd. De motivatie van de cliënt wordt in motiverende gespreksvoering uiteengerafeld in drie elementen: het belang dat de cliënt hecht aan verandering, het vertrouwen dat hij heeft dat het gaat lukken en de gereedheid om op dit moment te gaan werken aan verandering. Voor elke fase wordt een specifieke gespreksmethode of - techniek ingezet. 1. Open vragen stellen, met specifieke aandacht voor beide kanten van de ambivalentie van de cliënt; de kant vóór verandering en de kant tegen verandering worden beide belicht. 2. Reflectief luisterend reageren. Dit houdt in dat je raadt wat iemand bedoelt met een uitspraak en vervolgens checkt of deze klopt. Hiermee wordt een reactie uitgelokt. 3. Bevestigen door complimenten te geven of door uitingen van waardering en begrip. 4. Samenvatten om te versterken wat er is gezegd, aan te tonen dat je zorgvuldig hebt geluisterd en om de cliënt op het vervolg voor te bereiden. 5. Verandertaal uitlokken om zo de ambivalentie op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door er rechtstreeks naar te vragen, door bewust naar beide kanten van de ambivalentie te vragen, door uitweidingen uit te lokken en door te vragen naar extremen. Naast deze gesprekstechnieken wordt in de beschrijving van de methode ingegaan op valkuilen, het reageren op verandertaal, het reageren op weerstandstaal en het versterken van het vertrouwen in verandering. 2. Oplossingsgericht coachen Ligt bij motiverende gespreksvoering de focus op het waarom van verandering. de focus bij oplossingsgericht coachen ligt op het hoe van de verandering. Bij de interventies Outplacement door zelfsturing, Activerende Zorg, VAC Jobcarving en Meedoen dat doe je zo is deze methodiek terug te vinden. Oplossingsgericht coachen is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van cliënten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. De dienstverlener stimuleert een cliënt b.v. om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de dienstverlening ligt daarom op het vinden van oplossingen. De cliënt wordt gezien als expert. 2 Er past hier een voetnoot. Op het eerste gezicht lijken de handhavingsgerichte work first trajecten (Werk Direct uit Rotterdam en Springplank min Groningen) zich van een andere methodiek te bedienen. Een methodiek die meer van dwang als werkend bestanddeel uitgaat. Uit evaluaties van deze projecten blijkt dat deze methodiek toch weer verder is verfijnd richting empowerment. Ook vermeende fraudeurs hebben daar baat bij; het wordt nu zelfs gezien een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame uitstroom. 13

14 Het uitgangspunt van oplossingsgericht coachen is dat individuen de capaciteiten hebben om zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken. De belangrijkste taak van de dienstverlener is om de cliënt dit intrinsieke potentieel te helpen ontdekken en de cliënt in een positieve richting te leiden die de cliënt samen met de dienstverlener definieert. Het is voor de oplossing niet nodig om het probleem tot op de bodem uit te diepen. Oplossingsgericht coachen richt zich op de sterke kanten van een cliënt, omdat verondersteld wordt dat dit constructiever is dan werken aan zijn tekorten en problemen. De verwachting is dat de dienstverlening tot betere resultaten leidt wanneer een dienstverlener de sterke kanten benadrukt, hoe klein de signalen voor verbetering ook zijn. Een dienstverlener en een cliënt die samen zoeken naar de sterke kanten en hulpbronnen, zoals ondersteuning door familie of vrienden, van een cliënt, krijgen gemakkelijker een constructieve samenwerkingsrelatie. Het helpt hen zich samen te richten op de bestaande competenties van de cliënt om de doelen van de dienstverlening te bereiken. Een dergelijke samenwerking zorgt er ook voor dat de cliënt vertrouwen in en respect voor de dienstverlener krijgt. Overigens is het soms effectiever om juist de context veranderen, als een klant bijvoorbeeld in een straat woont waar niemand I(meer) werkt. De klant moet dan met zijn context breken om zich echt te kunnen oriënteren op werk. 3. Doeloriëntatie Bij deze eenduidig en meest geëvalueerde interventie van Agens (hoogste beoordeling) blijkt dat een leerdoelgerichte oriëntatie een belangrijk algemeen werkend bestanddeel is bij re- integratie. Ongeacht de persoonlijke voorkeursstijl van betrokkene levert een leergerichte doeloriëntatie substantieel meer op dan de prestatiedoelgerichte. Ook bij de interventie van TNO: Jobs is dit werkzame element traceerbaar. Mensen blijken een voorkeurstijl te hebben. Sommigen stellen zich een concreet te behalen prestatie als doel: b.v. eerste worden bij een bepaalde sollicitatie. Dat zijn prestatiedoelen. Anderen stellen zich een leerdoel centraal: leren waarom je wel of niet het gestelde target bleek te halen. Dat zijn leergerichte doelen, b.v. wat de reden is dat je niet werd uitgenodigd. Uit grootschalig onderzoek bleek dat de leerdoelgerichte oriëntatie veel effectiever is, ongeacht de voorkeurstijl van betrokkene. Een belangrijke verklaring is dat prestatiedoelgerichte mensen meer kans lopen een faalervaring op te doen. Faalervaringen zijn, zeker als ze gestapeld worden, ondermijnend voor het zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie. 4. Vergroten self-efficacy Vergroten van het vertrouwen dat mensen hebben in hun eigen kunnen blijkt voor onze doelgroep als werkend bestanddeel veel effectiever dan het kunnen zelf te beïnvloeden, b.v. door hen naar een cursus te sturen. Dit element wordt genoemd in de interventies als TNO: Jobs, Bijstandsvererving, EXIT Feijenoord, Samenwerken in kleur, Met kompas koersen op eigen kracht. In vrijwel alle interventies voor deze doelgroep speelt het (zonder dat het zo genoemd wordt) een centrale rol in de sociaal psychologische begeleiding. Kern van de methode is om mensen successen te laten boeken (en dat ook zo te benoemen) en falen te voorkomen en als het toch gebeurt (d.w.z. het einddoel niet wordt behaald), hieruit lering te trekken (zie 3). Met elke succeservaring neemt het zelfvertrouwen toe, met elke faalervaring neemt het juist weer af. Door trajecten in kleine overzichtelijke en haalbare mootjes te knippen, wordt de kans op succes (per deelstapje) groter. 5. Inspelen op probleembeleving In zijn algemeenheid wordt de probleembeleving als een belangrijk object van beïnvloeding gezien. In vrijwel alle succesvolle interventies wordt daar frontaal op geïntervenieerd. Soms door de klant aan het handje te nemen, soms door de klant op zijn eigen verantwoordelijkheid te wijzen, soms door eerst in te zetten op 14

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Multiproblematiek bij cliënten

Multiproblematiek bij cliënten Multiproblematiek bij cliënten Verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids)participatie mr. dr. Hans Bosselaar, MECCANO drs. Erica Maurits, AStri drs. Petra Molenaar-Cox, AStri dr. Rienk Prins,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Van theorie naar praktijk

Van theorie naar praktijk rotterdam.nl/onderzoek Van theorie naar praktijk Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van cluster Werk en Inkomen, gemeente Rotterdam 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie. www.divosa.

Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie. www.divosa. Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie www.divosa.nl Elke dag je vak nog beter beh eersen. Dat typeert goede klantmanagers

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS Eindrapport Auteurs: Drs. S.E. Lagerveld Dr. F.T.C. Bennenbroek April 2015 Dit onderzoek is gerealiseerd met

Nadere informatie