De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw September 2013 nr. 69. Aan de slag met een chronische ziekte p. 2. Enquête werkgelegenheid p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw September 2013 nr. 69. Aan de slag met een chronische ziekte p. 2. Enquête werkgelegenheid p."

Transcriptie

1 Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Residentie Borgeind, Borgeindstraat 13/ Schoten nummer 69 september 2013 verschijnt per jaar in jan - ma - jun - sept en nov Afgiftekantoor Leuven Mail Erkenningsnummer: P2A8311 De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw September 2013 nr. 69 Aan de slag met een chronische ziekte p. 2 Enquête werkgelegenheid p. 5 Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding p. 5 Pilootproject stakeholdersoverleg van start! p. 7 NIEUW: het VPP-alarm p. 8 Een patiëntenrecht in de kijker: recht op informatie over de gezondheidstoestand p. 9 Aanrader: Dokter ik heb ook iets te zeggen p. 10 Wist je dat p. 11

2 Aan de slag met een chronische ziekte Actief zijn op de arbeidsmarkt is belangrijk omdat het kan bijdragen tot het opnemen van een zekere sociale rol, tot het leggen van sociale contacten en tot een beter zelfbeeld in het algemeen. Voor mensen met een chronische ziekte komt niet alleen de rol die men in de samenleving vervult, maar ook de deelname aan de arbeidsmarkt in het gedrang. Nochtans wil chronisch ziek zijn niet zeggen dat je volledig inactief hoeft te worden op de (betaalde) arbeidsmarkt. Het feit dat je met een chronische ziekte sneller vermoeid bent of misschien een aantal dagen per week naar het ziekenhuis moet, betekent immers niet dat je volledig arbeidsongeschikt wilt en hoeft te zijn. Heel wat personen met een chronische ziekte zijn immers nog in staat om een aantal uren of dagen per week te werken. Als je door een arbeidshandicap moeite ondervindt om werk te vinden of om je werk goed uit te voeren, kan je een beroep doen op gespecialiseerde diensten en verschillende maatregelen die de tewerkstelling van mensen met een chronische ziekte moeten stimuleren. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM s) Je hebt recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM s) van zodra de VDAB je arbeidshandicap erkent. Een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel is een financiële tegemoetkoming die je moet helpen bij het zoeken naar werk of het uitvoeren van je job. Voor meer informatie over de erkenning van een arbeidshandicap of over de verschillende BTOM s kan je terecht in een werkwinkel van de VDAB of op Er zijn vijf bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen, namelijk tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en kleding, tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk of de opleiding, bijstand van tolken voor doven of slechthorenden, werken in een beschutte werkplaats en Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een tegemoetkoming die toegekend wordt aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap. Deze tegemoetkoming dient ter compensatie van de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van ondersteuning en van verminderde productiviteit. Voor werknemers bedraagt de VOP het eerste jaar 40% van het referteloon, voor het tweede jaar 30% en vervolgens 20% tot en met het vijfde jaar. Het referteloon is het loon plus alle verplichte werkgeversbijdragen (min de vermindering van sociale zekerheidsbedragen ten voordele van de werkgever). Het percentage van de VOP daalt na het eerste jaar omdat men ervan uitgaat dat er tijdens de inwerktijd meer ondersteuning nodig is. Voor mensen met verhoogde ondersteuningsnood kan een verhoging tot 60% worden aangevraagd. Als zelfstandige met een arbeidshandicap heb je 20 kwartalen recht op een VOP: de eerste vijf kwartalen wordt de VOP toegekend aan 40% en vanaf het zesde kwartaal is de premie 20% van het referteloon. Hier is geen verhoging mogelijk. Na vijf jaar wordt de VOP geëvalueerd om na te gaan of er nog steeds nood is aan ondersteuning. Deze evaluatie kan resulteren in het stopzetten van de premie, maar evenzeer in het behoud of verhogen van de premie indien blijkt dat de nood aan ondersteuning nog steeds groot is. 2 Samenspraak

3 Toegelaten arbeid Als je arbeidsongeschikt verklaard wordt door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds betekent dit niet automatisch dat je geen job meer kan uitoefenen op de arbeidsmarkt. De wetgeving voorziet de mogelijkheid om het werk gedeeltelijk te hervatten via het systeem van toegelaten arbeid. Heel wat personen die ziek zijn tijdens hun erkende arbeidsongeschiktheid zijn immers nog in staat om een aantal uren of dagen per week te gaan werken. Zieke en invalide werknemers die toegelaten arbeid verrichten, behouden het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast het loon van de werkgever. De som van het beroepsinkomen en de verminderde uitkering liggen altijd hoger dan het bedrag van de uitkering indien men niet deeltijds aan het werk zou gaan. Dit geeft een stimulans om te blijven werken. De procedure om een beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen als werknemer die arbeidsongeschikt is, werd in april 2013 versoepeld. Je hoeft vooraf geen toestemming meer te verkrijgen van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Je moet wel nog steeds vooraf aangifte doen en toestemming vragen, maar je hoeft vooraleer je begint te werken de toestemming niet in handen te hebben. Uiterlijk de laatste dag voor de werkhervatting moet je de adviserend geneesheer inlichten en zijn of haar toestemming vragen. De adviserend geneesheer heeft dan 30 werkdagen de tijd om de toestemming te verlenen. Redelijke aanpassingen Wanneer je aandoening ervoor zorgt dat je beperkt wordt in de zoektocht naar werk of in het uitoefenen van je job, kan je aanspraak maken op een redelijke aanpassing van de werkomgeving. 1 Iedere werknemer heeft recht op een redelijke aanpassing wanneer die geen onevenredige belasting betekent of wanneer de belasting in voldoende mate gecompenseerd wordt door bestaande maatregelen. Heel wat van deze aanpassingen worden gefinancierd door de VDAB (zie de BTOM s). Bij sollicitatie Als je selectieproeven moet afleggen, kan het zijn dat je benadeeld bent omdat je bepaalde proeven moeilijker kan uitvoeren of omdat er geen rekening wordt gehouden met ziektegebonden beperkingen. Daarom is het belangrijk dat er aanpassingen gebeuren tijdens de selectieprocedure zodat je ziekte geen hindernis vormt bij je sollicitatiegesprek. Voorbeelden van aanpassingen tijdens de selecties zijn extra tijd voor het invullen van een vragenlijst, een ruimte waar de sollicitant zich kan terugtrekken om medicatie te nemen, het mondeling afnemen van schriftelijke testen, vragenformulieren aanpassen (bijvoorbeeld op A3 in plaats van A4) en het tijdstip van de proef aanpassen aan het ritme van de sollicitant (bijvoorbeeld in de voormiddag in plaats van in de namiddag). Op de werkvloer Ook op de werkvloer kan je vragen dat er een redelijke aanpassing gebeurt, zodat je de job goed kan uitvoeren. Voorbeelden van redelijke aanpassingen op de werkvloer zijn een aangepaste bureaustoel, een speciale telefoon voor slechthorenden, een aangepast computerscherm voor slechtzienden, flexibele werkuren om werk en behandeling (bijvoorbeeld kinesitherapie) te combineren, 1 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 mei Samenspraak 3

4 verplaatsing van het kopieerapparaat om lange en vermoeiende afstanden te vermijden, herschikking van het takenpakket (bv. enkel klanten in de nabijheid van de onderneming om extra verplaatsingen te vermijden, andere klanten worden door een collega gedaan), ondersteuning door een collega, flexibele middagpauze om tijdig te eten, een kantoorruimte die in de nabijheid van een toilet gelegen is, parkeerplaats bij de ingang van het bedrijf en pauze voor de inname van medicatie. Gespecialiseerde diensten voor personen met een arbeidshandicap De volgende gespecialiseerde diensten begeleiden mensen met een arbeidshandicap bij hun zoektocht naar werk of bij het uitvoeren van hun job: Bij de dienst arbeidshandicapspecialisatie van de VDAB kan je terecht met al je vragen over een arbeidshandicap. De gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleidingsdienst (GTB) en VDAB begeleiden samen werkzoekenden bij hun zoektocht naar een job. De gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) maakt samen met de werkzoekende een diagnose van de arbeidscompetenties en stelt op basis hiervan een oriëntering op naar de arbeidsmarkt. De gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- of bemiddelingsdienst (GOB) biedt opleiding op de werkvloer en helpt om een passende job te vinden. Het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische ziekte en Arbeid Het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische ziekte en Arbeid werd in maart 2004 opgestart als een platform van (gebruikers)organisaties rond het thema tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. Het Vlaams Patiëntenplatform wisselt er informatie uit met andere organisaties en gaat met hen in overleg over het tewerkstellingsbeleid. Als vertegenwoordiger van het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische ziekte en Arbeid woont het VPP actief de vergaderingen van de commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het Stakeholdersforum van de VDAB en het Partneroverleg Werkzoekenden met een Arbeidshandicap (POWA) bij. Zo klinkt ook daar de stem van de patiënt. De visietekst van het Gebruikersoverleg kan je hier vinden: Samenspraak

5 Enquête werkgelegenheid Het is niet evident om met een chronische aandoening aan de slag te gaan of te blijven. Nochtans is werken voor personen met een chronische ziekte niet alleen belangrijk om een volwaardig inkomen te bekomen, maar ook om sociale contacten te onderhouden en om zich te integreren in de maatschappij. Daarom is het thema werkgelegenheid al jaren een belangrijk strijdpunt voor het Vlaams Patiëntenplatform. Het VPP ontwikkelde een vragenlijst over werkgelegenheid voor mensen met een chronische aandoening om de realiteit van mensen die werken met een chronische ziekte nog beter te begrijpen. Welke moeilijkheden ervaar jij om (opnieuw) aan het werk te gaan? Om alle mogelijke knelpunten in kaart te brengen, hebben we jouw hulp nodig! Hoe meer respons, hoe accurater de informatie en hoe beter gewapend we aan de slag kunnen gaan. We willen jullie dan ook vragen om de vragenlijst in te vullen via deze link: Vul de vragenlijst indien mogelijk online in. Als je graag een papieren versie wil, kan je die bij het VPP aanvragen of ). Je drukt de vragenlijst van de website best niet zelf af, omdat dan niet alle vragen weergegeven worden. Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding Het bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut is zelden terugbetaald. De niet-terugbetaalde kosten voor psychologische ondersteuning zorgen er vaak voor dat mensen deze zorg uitstellen of zelfs weigeren. Hier en daar is terugbetaling voor psychotherapie en psychologische begeleiding echter mogelijk, maar deze verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Bovendien is de informatieverstrekking over de terugbetaling niet altijd even duidelijk. Daarom maakte het Vlaams Patiëntenplatform een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding per ziekenfonds. Op onze website vind je de vergelijking en ook de informatie per ziekenfonds. Surf hiervoor naar onze website en klik door naar het thema geestelijke gezondheid. Een groeiende groep mensen heeft nood aan psychotherapie of psychologische begeleiding, die ruwweg uiteenvalt in twee groepen. Enerzijds gaat het om personen met psychosociale of psychiatrische problemen en anderzijds over personen met een (lichamelijke) chronische ziekte. Bij psychosociale en psychiatrische problemen zijn psychotherapie en psychologische begeleiding de behandeling bij uitstek, naast psychofarmaca. Ook het krijgen van een diagnose van een chronische ziekte kan echter zwaar wegen op een mensenleven. De diagnose is het startpunt van een heel verwerkingsproces. De patiënt moet zijn ziekte leren aanvaarden en zijn verdere leven inrichten rekening houdend met de mogelijke pijn en beperkingen die met deze ziekte gepaard gaan. Voor veel patiënten is dit een zware dobber en een last die ze moeilijk alleen kunnen dragen. Een psycholoog of psychotherapeut kan hierbij helpen. Samenspraak 5

6 Zelden terugbetaling Vandaag de dag wordt er vaak een terugbetaling of tussenkomst voorzien voor het verlichten van lichamelijke klachten, via medicatie of allerhande therapieën. Wanneer patiënten zich echter willen laten helpen om hun mentale of psychische toestand te verbeteren, stuiten ze op een ernstige financiële drempel. Het bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut is immers zelden terugbetaald, waardoor de kosten hoog kunnen oplopen. De niet-terugbetaalde kosten voor psychologische ondersteuning zorgen er vaak voor dat mensen deze zorg uitstellen of zelfs weigeren. Dit kan ertoe leiden dat de problematiek verslechtert, waardoor psychofarmaca of een opname in psychiatrie soms nodig zijn. Analyse over terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding Gelukkig is terugbetaling voor psychotherapie en psychologische begeleiding hier en daar mogelijk. De terugbetaling verschilt echter van ziekenfonds tot ziekenfonds. Daarnaast is de informatieverstrekking erover niet altijd even duidelijk. Daarom maakte het VPP een overzicht van de terugbetaling per ziekenfonds op basis van de informatie op de websites van de ziekenfondsen. 2 Deze informatie werd vervolgens nagelezen en waar nodig gecorrigeerd door de ziekenfondsen zelf. De analyse gaat over de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut. Ze gaat dus niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW). De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is niet inbegrepen in de verplichte verzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Het gaat dus om de aanvullende ziekteverzekering, die verschilt per ziekenfonds. Dit wil ook zeggen dat mensen die aangesloten zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering nooit recht hebben op terugbetaling voor ambulante psychologische begeleiding of psychotherapie. De verplichte ziekteverzekering voorziet wél terugbetaling voor consultaties bij psychiaters. Niet alle psychiaters bieden echter ook psychotherapie aan. De analyse gebeurde op basis van de volgende vragen: Wie heeft recht op terugbetaling voor psychotherapie of psychologische begeleiding? Om welke soort psychotherapie of psychologische begeleiding gaat het? Hoeveel bedraagt de terugbetaling en wat zijn de voorwaarden hiervoor? Welke eisen worden gesteld aan de psychotherapeut of psycholoog? Daarnaast geven we per ziekenfonds nog informatie over de precieze procedure om terugbetaling te bekomen en verwijzen we naar enkele andere initiatieven die de ziekenfondsen ondernemen om de geestelijke gezondheid te bevorderen. Resultaten Hieronder geven we enkele algemene indrukken weer. Op onze website vind je de vergelijking en ook de informatie per ziekenfonds. Surf hiervoor naar onze website en klik door naar het thema geestelijke gezondheid. 2 Het overzicht omvat de volgende ziekenfondsen: Christelijke Mutualiteit, Kas van de Sociale Solidariteit van de BMBS-Holding, Liberale Mutualiteit, Neutrale Ziekenfondsen (Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, Symbio), Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ, Euromut, Securex, Partena), Socialistische Mutualiteiten (De Voorzorg Antwerpen en Limburg, Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen, Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant). 6 Samenspraak

7 De globale resultaten in een notendop: Algemeen bekeken is er een zeer grote verscheidenheid in wat wordt terugbetaald. Het meest voorkomend is de terugbetaling voor de doelgroep kinderen en jongeren. Voor volwassenen bieden slechts enkele ziekenfondsen terugbetaling aan. De meeste ziekenfondsen preciseren geen problematiek waarvoor terugbetaling van psychotherapie mogelijk is. Hier en daar is dit wel het geval en biedt het ziekenfonds terugbetaling voor psychologische begeleiding bij kanker of chronische somatische ziekten. Er zijn grote verschillen in het aantal sessies die worden terugbetaald. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald, anderen betalen eenmalig een aantal sessies terug. Er is geen eenduidigheid in de criteria die gesteld worden aan psychotherapeuten en psychologen (van strikt gereguleerd tot helemaal niet gereguleerd). 3 Sommige ziekenfondsen bieden ook cursussen en andere gezondheidsbevorderende diensten aan We merkten ten slotte enkele knelpunten op. Zo is de informatie die online terug te vinden is bijna steeds onvolledig. Er was telkens telefonisch of schriftelijk contact nodig om volledig juiste informatie te bekomen. De meest voorkomende onduidelijkheid betreft de vraag of het aantal terugbetaalde sessies jaarlijks voorzien is of slechts eenmalig. Daarnaast zijn de criteria die gesteld worden aan psychotherapeuten en psychologen vaak ook onduidelijk op de website, evenals de procedures voor terugbetaling. Een ander knelpunt is dat de terugbetaling niet automatisch verloopt. De patiënt moet er zelf aan denken om een formulier te laten invullen en op te sturen. Pilootproject stakeholdersoverleg van start! Begin 2013 startte het Vlaams Patiëntenplatform samen met de ziekenhuiskoepel ICURO en enkele andere partners een pilootproject op dat gericht is op patiëntenparticipatie binnen ziekenhuizen. Hiervoor werd in vijf Vlaamse ziekenhuizen een zogenaamd stakeholdersoverleg opgericht, waarin interne (directie, artsen, ) en externe (patiënten, ziekenfondsen, ) stakeholders samen het beleid van het ziekenhuis evalueren. Om het ziekenhuisbeleid specifiek vanuit patiëntenoogpunt te evalueren, richtte het VPP voor elk stakeholdersoverleg ook een klankbordgroep op. In zo n klankbordgroep komen patiënten uit de regio samen om het standpunt van dé patiënt te bepalen en te onderbouwen. Vanuit elke klankbordgroep worden enkele patiëntenvertegenwoordigers afgevaardigd die dan zullen deelnemen aan het stakeholdersoverleg om daar het patiëntenstandpunt te vertegenwoordigen in naam van de klankbordgroep. De opstart van dit project vergde heel wat organisatie. De deelnemende ziekenhuizen moesten een voorzitter en secretaris zoeken voor het stakeholdersoverleg en alle betrokkenen werden gevraagd om een aantal vertegenwoordigers af te vaardigen. Het VPP richtte vijf klankbordgroepen op en ging op zoek naar patiëntenvertegenwoordigers die zich wilden engageren om deel te nemen aan het stakeholdersoverleg. Er werd eveneens een vorming georganiseerd om het project aan alle stakeholders voor te stellen. Intussen vond in elk ziekenhuis de installatievergadering van het stakeholdersoverleg plaats. Tijdens deze bijeenkomst maakten alle deelnemers kennis met elkaar en werden de agendapunten en data voor de volgende vergaderingen afgesproken. Het project ging dus succesvol van start en loopt nog tot eind 2014! Wie interesse heeft om deel te nemen aan dit project kan nog steeds aansluiten bij één van de klankbordgroepen. Elke klankbordgroep focust op één specifiek ziekenhuis, maar ervaring met dit ziekenhuis is geen vereiste om deel te nemen. Hieronder vind je een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en wie je kan contacteren binnen het VPP. 3 De beroepstitels psycholoog en psychotherapeut zijn tot op heden niet beschermd. Minister Onkelinx werkt aan een wetsontwerp om dit beter te reguleren. Het VPP gaf haar opmerkingen hierover door aan de Minister. Samenspraak 7

8 Provincie Ziekenhuis Contactpersoon VPP Antwerpen Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) Lore Dupont Limburg Jessa Ziekenhuis Hasselt Roel Heijlen Limburg geestelijke gezondheid Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem Els Meerbergen Oost-Vlaanderen Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) Aalst Els Meerbergen West-Vlaanderen Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (SZR) Sarah Defloor NIEUW: het VPP-alarm Dit najaar lanceert het VPP een nieuw kanaal om op heel korte termijn reacties en feedback van zijn leden te kunnen krijgen: het VPP-alarm. Krijg je dus binnenkort een met het onderwerp VPP-alarm, schrik dan zeker niet. Dat wil gewoon zeggen dat we met spoed een beroep doen op jouw ervaringen. Wat? We zullen het VPP-alarm steeds via aan onze leden sturen. Om ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor onze ledenverenigingen, zullen we steeds enkel de eerste contactpersoon van de vereniging contacteren. De kans bestaat dus dat jijzelf geen VPP-alarm zal ontvangen. Het kan natuurlijk altijd wel gebeuren dat de eerste contactpersoon van je vereniging het bericht doorstuurt binnen de vereniging en dat je het alsnog ontvangt. Omdat we een VPP-alarm enkel inzetten als we dringend een antwoord moeten formuleren op een bepaalde vraag, zullen we er ook steeds voor zorgen dat in het bericht vermeld is binnen welke termijn we graag van jullie een antwoord ontvangen. Wanneer? Het VPP-alarm kan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer het VPP een dringende vraag van het beleid ontvangt. Bovendien gebeurt het regelmatig dat de medewerkers van het VPP merken dat er veel vragen over een bepaald onderwerp binnenkomen. Wanneer dit het geval is, zouden we ook het VPP-alarm kunnen inzetten om te polsen naar de visie van onze leden over dit onderwerp. Testen! Binnenkort ontvangt iedere eerste contactpersoon van onze ledenverenigingen een eerste VPP-alarm. Op die manier weten deze contactpersonen zeker op voorhand hoe een dergelijk bericht er zal uitzien. Met het eerste VPP-alarm zullen we peilen naar jullie ervaringen met parkeerkaarten voor personen met een handicap. We kijken alvast uit naar jullie antwoorden op ons eerste VPP-alarm! Vragen? Heb je nog vragen of opmerkingen over het VPP-alarm? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze communicatieverantwoordelijke Lore Dupont of ). 8 Samenspraak

9 Een patiëntenrecht in de kijker: recht op informatie over de gezondheidstoestand Omdat enkele familieleden getroffen werden door borstkanker heb ik een aantal weken geleden een genetische test ondergaan. Zo kunnen ze nagaan of ik drager ben van het gen dat verantwoordelijk is voor de kanker. Ik heb me echter bedacht en wil de resultaten niet kennen. Heb ik het recht om dit aan mijn dokter te vragen? (Linda, 48 jaar) Als patiënt heb je het recht op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de (vermoedelijke) evolutie ervan. De zorgverlener zal je dus over de diagnose en prognose moeten inlichten. Ook wanneer er geen behandeling mogelijk is of je geen behandeling wenst, heb je het recht op deze informatie. De zorgverlener moet je in een duidelijke taal informeren. Dat betekent dat hij of zij rekening moet houden met onder andere je leeftijd, je opleiding en je psychische draagkracht. Meestal zal je geïnformeerd worden door middel van een gesprek. Je kan echter evenzeer vragen om die gegevens op papier te zetten. Bovendien kan je vragen dat de zorgverlener de informatie ook aan je vertrouwenspersoon meedeelt. Als je niet geïnformeerd wil worden, moet de zorgverlener dit respecteren. Je moet hier wel uitdrukkelijk om vragen. De zorgverlener noteert het verzoek in je patiëntendossier. In een aantal situaties is de zorgverlener alsnog verplicht om je te informeren. De zorgverlener moet je informeren wanneer hij of zij oordeelt dat het niet inlichten je gezondheid of die van derden ernstig in gevaar brengt. Denk bijvoorbeeld aan een besmettelijke ziekte als HIV of hepatitis. In dit geval zal de zorgverlener eerst overleg moeten plegen met een andere zorgverstrekker en met jouw vertrouwenspersoon vooraleer hij beslist om je toch in te lichten. Wanneer de zorgverlener vermoedt dat bepaalde informatie je gezondheid ernstig kan schaden, kan hij beslissen om je (tijdelijk) niet alles te vertellen. Dit noemt men de therapeutische exceptie. De zorgverlener moet ook hier vooraf een collega raadplegen en moet een schriftelijke motivering aan je patiëntendossier toevoegen. Heb je een vertrouwenspersoon aangeduid, dan moet de zorgverlener hem of haar ook informeren. Zodra het meedelen van de informatie niet langer een gevaar voor je gezondheid vormt, is de zorgverlener opnieuw verplicht je in te lichten. Samenspraak 9

10 Aanrader: Dokter ik heb ook iets te zeggen In de maand juni verscheen het boek Dokter ik heb ook iets te zeggen een volledige stand van zaken van onze gezondheidszorg van Yvo Nuyens en Hugo De Ridder. Onze directeur, Ilse Weeghmans, schreef samen met Carine Van Wanseele van Trefpunt Zelfhulp een bijdrage over hoe patiënten partners kunnen worden in de gezondheidszorg. Over het boek 40 jaar geleden legden Yvo Nuyens en Hugo De Ridder in Zeg maar A tegen je dokter de gezondheidssector onder de loep. Vandaag kijken ze opnieuw kritisch naar de sector. Zijn we nu meer of anders ziek dan vroeger? Wat met de sociale gezondheidskloof? Een mondige patiënt maar ook een kwetsbare arts? Naar het ziekenhuis of thuis? Zijn we allemaal wat gestoord? Doodgaan of sterven? Dit zijn stuk voor stuk vragen waarop specialisten uit het veld antwoorden formuleren. Met bijdragen van Lieven Annemans, Peter Degadt, Jan De Lepeleire, Jan De Maeseneer, Ri De Ridder, Raf ridder De Rycke, Dirk De Wachter, Wim Distelmans, Louis Ferrant, Ludo Fret, Herman Nys, Guy Peeters, Dirk Ramaekers, Guy Tegenbos, Hendrik Van Gansbeke, Luc Van Gorp, Maaike van Overloop, Paul Van Royen, Carine Van Wanseele, Inge Vervotte en Ilse Weeghmans Over Yvo Nuyens Yvo Nuyens is emeritus hoogleraar medische sociologie aan KU Leuven en Universiteit Antwerpen, voormalig programmadirecteur bij de Wereldgezondheidsorganisatie en adviseur bij het Global Fund HIV, Malaria en TB in Geneve. Over Hugo De Ridder Hugo de Ridder begon zijn carrière op het Instituut voor Documentatie. Nadien werkte hij jarenlang als 'Wetstraatwatcher' en stond hij bekend als diepgravend journalist van De Standaard. Hij schreef een aantal beruchte politieke bestsellers als De keien van de Wetstraat, Sire, geef me 100 dagen, Omtrent Wilfried Martens, De strijd om de 16 en Jean-Luc Dehaene mét commentaar. Tekst en beeld: 2013 LannooCampus 10 Samenspraak

11 Wist je dat een noodoproep via SMS binnenkort mogelijk wordt voor dove en slechthorende personen? Dit jaar treedt de eerste testfase in werking van een systeem waarbij doven, slechthorenden en spraakgestoorden via sms een noodoproep kunnen sturen naar de centrales. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Slechthorenden zullen zich vooraf moeten registreren om gebruik te maken van het systeem. Anderen moeten de nooddiensten mondeling blijven contacteren omdat de informatie-uitwisseling op die manier gedetailleerder is. Het registratiesysteem moet ook valse berichten voorkomen. Bron: Belga (4 april 2013). SMS-noodoproep voor doven in de steigers. De Standaard. niet eender wie een inspuiting mag toedienen? Volgens de huidige wetgeving mag een injectie (bv. met insuline of adrenaline) enkel toegediend worden door een professional of door de patiënt zelf indien hij hiervoor een opleiding kreeg van een zorgverlener. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mantelzorgers of opvoeders deze handeling niet mogen verrichten en dat ze in principe zelfs strafbaar zijn wanneer ze dit wel doen. Ook zorgverleners overtreden de wet wanneer ze bijvoorbeeld een familielid leren om een inspuiting toe te dienen bij de betrokken patiënt. Dit gaat echter in tegen het principe van zelfzorg en mantelzorg. Het Vlaams Patiëntenplatform gaat na hoe deze absurde situatie aangepakt kan worden. het VAPH regelmatig interessante informatiebrochures publiceert? Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het vroegere Vlaams Fonds) probeert aan de hand van folders zoveel mogelijk informatie te verspreiden die nuttig kan zijn voor personen met een beperking. Zo kan je op de website bij publicaties brochures vinden rond hulpmiddelen en aanpassingen, persoonlijk assistentiebudget en rechtstreeks toegankelijke hulp. Zeer recent publiceerde het VAPH eveneens een folder om mensen te informeren over de persoonsvolgende financiering die ervoor zal zorgen dat in de toekomst elke Vlaming met een beperking een basisuitkering zal ontvangen. Samenspraak 11

12 Schriftelijk Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat Heverlee Bel naar +32 (0) Mail naar Surf naar 12 Samenspraak

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

2013 Vlaams Patiëntenplatform vzw. D o s s i e r. Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding

2013 Vlaams Patiëntenplatform vzw. D o s s i e r. Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding 2013 Vlaams Patiëntenplatform vzw D o s s i e r Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding Het bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut is zelden terugbetaald. De niet-terugbetaalde

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 1. Context Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4.

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4. WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE KAART OF FINANCIËLE KATER? Sociale en fiscale maatregelen Sofie Verbruggen Sociaal Assistente LAC UZ Leuven INHOUDSTAFEL 1. Belang van informeren 2. Soorten statuten 3. Maatregelen

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

RAPPORT SURVEY CHRONISCHE AANDOENING EN WERKGELEGENHEID

RAPPORT SURVEY CHRONISCHE AANDOENING EN WERKGELEGENHEID Context RAPPORT SURVEY CHRONISCHE AANDOENING EN WERKGELEGENHEID Het is niet evident om met een chronische aandoening aan de slag te gaan of te blijven. Nochtans is werken voor personen met een chronische

Nadere informatie

Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. Alles over verpleegkundige handelingen door mantelzorgers.

Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. Alles over verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers Alles over verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. 2 ~ Socialistische Mutualiteit Brabant Neem jij de zorg op voor iemand uit je omgeving die door

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Weer aan het werk na kanker?

Weer aan het werk na kanker? Weer aan het werk na kanker? Colofon Uitgave De deputatie van de provincieraad van Limburg Herman Reynders, gouverneur-voorzitter Marc Vandeput, Walter Cremers, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul

Nadere informatie

Themanummer over werken met een chronische aandoening November 2014 Nr. 75. Werken met een chronische aandoening p. 2. Ondersteunende maatregelen p.

Themanummer over werken met een chronische aandoening November 2014 Nr. 75. Werken met een chronische aandoening p. 2. Ondersteunende maatregelen p. Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Residentie Borgeind, Borgeindstraat 13/5 2900 Schoten nummer 75 november 2014 verschijnt per jaar in jan

Nadere informatie

Themanummer over werken met een chronische aandoening November 2014 Nr. 75. Werken met een chronische aandoening p. 2. Ondersteunende maatregelen p.

Themanummer over werken met een chronische aandoening November 2014 Nr. 75. Werken met een chronische aandoening p. 2. Ondersteunende maatregelen p. Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Residentie Borgeind, Borgeindstraat 13/5 2900 Schoten nummer 75 november 2014 verschijnt per jaar in jan

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

dienst communicatie

dienst communicatie 26.02.2014 dienst communicatie Gisteren werd een cliënt en een medewerker uit P.C. Sint-Jan Baptist in Zelzate geïnterviewd naar aanleiding van onderzoek rond forensische psychiatrie. Het interview kan

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT?

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT? Als patiënt heb je heel wat rechten. Een patiënt ben je, ook al ben je niet echt ziek, bijvoorbeeld bij een bezoek aan je tandarts, apotheker, kinesitherapeut, Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten Juli 2014

VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten Juli 2014 VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten Juli 2014 1. Analyse Deze analyse gaat over de terugbetaling van ambulante consultaties bij

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Liberale mutualiteit Limburg

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Liberale mutualiteit Limburg TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Liberale mutualiteit Limburg Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds. Het

Nadere informatie

www.vdab.be 0800.30.700

www.vdab.be 0800.30.700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 0800 30 700 1 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR WERK MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING. Situering Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) Overheveling van bevoegdheden

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder?

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANVRAAG TOT TOESTEMMING OM EEN ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN TIJDENS EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Werknemersregeling) Bezorg ons dit formulier ingevuld terug voor uw werkhervatting AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN)

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Aansluitingsnummer: INSZ: BZ: Betreft: AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Belangrijk Lees dit eerst! Waarvoor dient dit formulier?

Nadere informatie

Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt Rechten van de patiënt (KB 22/08/02) In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 wet betreffende de rechten van de patiënt. In de wet op de patiëntenrechten staan

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID www.vnz.be Hoogstratenplein 1-2800 Mechelen Tel. 03 491 09 88 Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Hoogstratenplein 1 arbeidsongeschiktheid@vnz.be 2800 MECHELEN AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten MEI 2015

VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten MEI 2015 VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten MEI 2015 1. Analyse Deze analyse gaat over de terugbetaling van ambulante consultaties bij

Nadere informatie

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Bea Cantillon Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen Academische Zitting n.a.v. 100 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw,

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen 2 Van VAPH naar VDAB: sinds 01-10-2008 Overheveling bevoegdheid

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

De mutualiteit. De mutualiteit 31

De mutualiteit. De mutualiteit 31 De mutualiteit De mutualiteit 31 Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten...

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG)

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) INHOUD 1 Omschrijving 2 Tegemoetkoming in de kosten voor arbeidsgereedschap

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing Dr. Hendrik VERMEERBERGEN Dr. Dirk VAN GOOL 8 januari 2014 (Art. 100. 1 WET 10/07/1994)

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Psychologencommissie Vertrouwen in een erkend psycholoog Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Deze brochure is bestemd voor cliënten of

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega,

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega, Pagina 4 Terugkeer naar werk voor mensen met een reumatische aandoening DEEL IV: Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: wie is betrokken? Decuman Saskia, dienst voor uitkeringen, RIZIV In het 4de en laatste

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

In actie met patiëntenrechten!

In actie met patiëntenrechten! In actie met patiëntenrechten! In 2012 bestaat de Wet op de Patiëntenrechten 10 jaar. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ervaart dat deze wet nog steeds niet gekend is. De meeste patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Belangrijk Lees dit eerst!

Belangrijk Lees dit eerst! AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE Belangrijk Lees dit eerst! ARBEIDSONGESCHIKTHEID Waarvoor dient dit formulier? Dit formulier vult u in als u tijdens de periode waarin u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg. Als patiënt

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Midden-Vlaanderen Gent

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Midden-Vlaanderen Gent TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Midden-Vlaanderen Gent Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Bedrijfsarts en behandelende arts integreren voor integratie : een vermoei(en)de casus. Dr. K. Van Hoof Bedrijfsarts Agfa-Gevaert N.V.

Bedrijfsarts en behandelende arts integreren voor integratie : een vermoei(en)de casus. Dr. K. Van Hoof Bedrijfsarts Agfa-Gevaert N.V. Bedrijfsarts en behandelende arts integreren voor integratie : een vermoei(en)de casus Dr. K. Van Hoof Bedrijfsarts Agfa-Gevaert N.V. 02/12/2016 Inhoud 1.Een vermoei(en)de casus 2.Reintegratie : Actoren

Nadere informatie

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap.

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Seminarie Mimiek AZ ALMA SIJSL 20 november 2009 Luc Henau algemeen directeur GTB Van verandering tot visie In het kader

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Inhoud Werking GA Interne loopbaanbegeleiding? Externe loopbaanbegeleiding? Inzicht Psychomotorisch

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Wegwijs. Liever. Thuis. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. vzw

Wegwijs. Liever. Thuis. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers.  vzw Wegwijs Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers www.lm.be Liever Thuis vzw Inhoud Verpleegkundige handelingen 3 De mantelzorger als volwaardige partner in de zorg 4 Stap voor stap naar een attest

Nadere informatie

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg 2 Inhoud Inl e i d i n g... 3 Ve r zo r g i n g t h u i s... 4 Ve r zo r g i n g o p een pa l l i at i e v e e e n

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - mei 2017

Nieuwsbrief Talenticap - mei 2017 Nieuwsbrief Talenticap - mei 2017 Beste lezer, Het merendeel van u ontving in het verleden de digitale nieuwsbrief Hazo-zine. Deze wordt nu vervangen door Talenticap-magazine. Begin dit jaar zijn we immers

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten Juli 2014

VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten Juli 2014 VERGELIJKING TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE & PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door de verschillende mutualiteiten Juli 2014 1. Analyse Deze analyse gaat over de terugbetaling van ambulante consultaties bij

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie