Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding"

Transcriptie

1 Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Een onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid C.H.M. van der Palen Masterscriptie Publiek Management Universiteit Utrecht Begeleiding: Dr. A.J. Meijer 21 augustus 2012, Utrecht

2 Auteur C.H.M. (Chris) van der Palen Studentnummer: Begeleiding Dr. A.J. (Albert) Meijer Dr. C.H.M. (Karin) Geuijen (2 de lezer) B.P. (Peter) van Dam (contactpersoon Inspectie Veiligheid en Justitie) Onderwijsinstelling Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatie Wetenschap (USBO) Master Publiek Management Datum 21 augustus 2012, Utrecht 2

3 Samenvatting Toezicht door de overheid is in de huidige risicosamenleving niet meer weg te denken. De samenleving verwacht dat er toezicht gehouden wordt om de veiligheid te garanderen. Op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt de toezichtfunctie vervuld door de Inspectie Veiligheid en Justitie. Met haar toezicht geeft zij inzicht in de prestaties van besturen en hulpverleningsdiensten, en doet zij aanbevelingen om de rampenbestrijding op orde te brengen. Hiermee voorziet zij in een informatie verzamelfunctie en een beïnvloedende functie voor de overheid. De bestuurlijke context waarin zij haar toezicht uitvoert is complex. Veranderingen in de toezichtfunctie van de overheid, de opkomst van New Public Management, bezuinigingen en wetswijzigingen hebben ertoe geleid dat effectief toezicht de norm is geworden voor goed toezicht. In 2010 komt uit het rapport De Staat van de Rampenbestrijding naar voren dat, ondanks het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie, de rampenbestrijding niet op orde is. Hieruit volgt dat aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie, bedoeld om de rampenbestrijdingsorganisatie conform wet- en regelgeving op orde te brengen, niet overal opgevolgd zijn. Blijkbaar is de effectiviteit van de beïnvloedende toezichtfunctie van de Inspectie Veiligheid en Justitie niet optimaal. Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan de effectiviteit van het toezicht op de rampenbestrijding door de beïnvloedende factoren op de doorwerking te bepalen en aanbevelingen te doen om de doorwerking te vergroten. Allereerst wordt in dit onderzoek de gepercipieerde doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is kwalitatief onderzoek uitgevoerd op bestuurlijk niveau in vier veiligheidsregio s: Rotterdam-Rijnmond, Noord-Holland-Noord, Groningen en IJsselland. Deze regio s zijn gekozen op basis van een different case design. Het bestuurlijke niveau is gekozen omdat daar de kaders voor de rampenbestrijdingsorganisatie bepaald worden en de besluitvorming over de begroting plaatsvindt. Om een realistisch beeld van de gepercipieerde doorwerking te geven is onderscheid gemaakt in vier soorten doorwerking: agenderende doorwerking, politiekstrategische doorwerking, instrumentele doorwerking en conceptuele doorwerking. Om de factoren die deze doorwerking beïnvloeden te bepalen is een theoretisch onderzoeksmodel ontwikkeld om in de specifieke context van toezichthouder en toezichtveld onderzoek te doen. Door dit onderzoeksmodel te testen in de vier onderling verschillende veiligheidsregio s is beredeneerd welke factoren het belangrijkste zijn voor de doorwerking. Om aanbevelingen aan de Inspectie VenJ te doen om de doorwerking van haar aanbevelingen te vergroten is de beïnvloedbaarheid van deze factoren door de Inspectie VenJ onderzocht. Uit de resultaten volgt dat instrumentele en conceptuele doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ plaatsvindt. Hieruit is af te leiden dat de beïnvloedende toezichtfunctie van de Inspectie VenJ effect heeft. Agenderende en politiek-strategische doorwerking vinden ook plaats. Hoewel deze twee vormen van doorwerking niet rechtstreeks effect hebben op de beïnvloedende toezichtfunctie, spelen zij wel een rol in het 3

4 effect van de aanbevelingen. Echter blijkt uit het onderzoek dat instrumentele doorwerking niet altijd plaatsvindt en dat er verschillen zitten tussen de onderzochte veiligheidsregio s. De beïnvloedende toezichtfunctie van de Inspectie VenJ heeft dus niet het optimale effect. Uit het onderzoek komt naar voren dat meerdere factoren meespelen in de doorwerking van aanbevelingen. De twee belangrijkste factoren die invloed hebben op de doorwerking van aanbevelingen zijn de afstemming van de aanbevelingen op de veiligheidsregio en de bestuurlijke belangstelling in het thema veiligheid. Wanneer aanbevelingen niet afgestemd zijn op de veiligheidsregio vindt instrumentele doorwerking niet altijd plaats. Instrumentele doorwerking zou alsnog kunnen plaatsvinden wanneer het bestuur van de veiligheidsregio besluit financiële middelen vrij te maken en/of de kaders voor de rampenbestrijding bij te stellen. Hiervoor is bestuurlijke belangstelling in het thema veiligheid van groot belang. Deze belangstelling wordt beïnvloed door meerdere andere factoren: de kenmerken van de aanbevelingen, de reputatie van de Inspectie VenJ, de sanctioneringmogelijkheid, de wettelijke basis van de aanbevelingen, de interactie tussen toezichtveld en toezichthouder, de presentatie van de aanbevelingen, de timing van de aanbevelingen, de politieke belangstelling in veiligheid en de media-aandacht voor veiligheid. Op regioniveau spelen het aantal veiligheidsrisico s, de bestuurlijke besluitvorming en de staat van de rampenbestrijding een rol in de mate en soort van doorwerking. Een aantal van deze factoren zijn door de Inspectie VenJ te beïnvloeden waardoor de doorwerking van aanbevelingen mogelijk vergroot kan worden. Hiervoor worden in dit onderzoek aanbevelingen gedaan aan de Inspectie VenJ. 4

5 Voorwoord Toezicht is in de huidige risicosamenleving niet meer weg te denken en speelt een rol om de veiligheid in Nederland te garanderen en crisissen of rampen te voorkomen. Als samenleving verwachten wij ook van de overheid dat zij er zorg voor draagt dat de crisisbeheersing en rampenbestrijding op orde zijn en dat wij ons veilig kunnen voelen. De roep om overheidstoezicht is hierdoor groot en dient meerdere doelen voor de overheid en samenleving. Maar in de huidige bestuurlijke context verwachten wij dat toezicht wel effectief is. Toezicht moet werken, moet dus effect hebben, mag niet falen, en mag geen last zijn voor het toezichtveld. Al met al is goed toezicht houden nog niet zo eenvoudig. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding, uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie. Naast een maatschappelijke bijdrage dient dit onderzoek ook de wetenschap. Onderzoek wordt gedaan naar de doorwerking van aanbevelingen in het toezichtveld van de Inspectie Veiligheid en Justitie en zo de effectiviteit van de beïnvloedende toezichtfunctie die de overheid heeft. Voor mij persoonlijk dient dit onderzoek als mijn afstudeerscriptie voor de master Publiek Management welke ik het afgelopen jaar heb gevolgd aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht. Het eindproduct dat voor u ligt is het resultaat van een onderzoek waar ik met veel plezier en groeiende interesse in het veld van toezicht, effectiviteit van organiseren en crisisbeheersing aan hebt gewerkt. Echter onderzoek, en ook studeren, doe je nooit alleen. Ik wil dan ook mijn collega studenten, docenten, collega s bij de Inspectie Veiligheid en Justitie en iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek bedanken. Een extra dankwoord voor hun rol in de totstandkoming van dit rapport gaat uit naar drie personen. Allereerst wil ik mijn collegaonderzoeker bij de Inspectie Veiligheid en Justitie Gerco Liefhebber bedanken. Zijn rol als sparringpartner en klankbord heeft mij zeer geholpen om de lijn van mijn onderzoek terug te vinden op momenten dat ik deze zelf uit het oog verloren was. Daarna gaat mijn dank uit naar Peter van Dam voor de tijd die hij gestoken heeft om mij inzicht te geven in de complexe rol van toezicht en voor zijn kritische, doch vaak terechte, feedback. Als laatste gaat mijn dank uit naar Albert Meijer die als mijn scriptiebegeleider de wetenschappelijke waarde van mijn onderzoek heeft bewaakt. Chris van der palen 21 augustus 2012, Utrecht 5

6 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Voorwoord 5 Inhoudsopgave 6 Hoofdstuk 1: Opzet en probleemstelling Aanleiding onderzoek Probleemanalyse Afbakening onderzoek Doel- en vraagstelling Doelstelling Vraagstelling Wetenschappelijke relevantie Maatschappelijke relevantie Leeswijzer 16 Hoofdstuk 2: Toezicht op de rampenbestrijding Inleiding Functies en stijlen van toezicht Definiëring van toezicht Functies van toezicht Stijlen van toezicht Ontwikkeling van toezicht op de rampenbestrijding Toezicht en de ontwikkeling van de risicosamenleving De roep om efficiënt en effectief toezicht De aanname van de Wet Veiligheidsregio s Komende ontwikkelingen Conclusies 27 Hoofdstuk 3: Doorwerking en factoren die doorwerking beïnvloeden Inleiding Doorwerking Definiëring doorwerking Soorten doorwerking Relatie doorwerking met beleidsbenadering van de ontvanger Factoren die doorwerking beïnvloeden Kenmerken van aanbevelingen Afstemming op de behoefte van het toezichtveld Organisatie van de Inspectie VenJ 37 6

7 3.3.4 Interactie tussen de Inspectie VenJ en het toezichtveld Presentatie en nazorg van aanbevelingen Institutionele kenmerken van het toezichtveld Beïnvloedbaarheid van de factoren voor doorwerking Conclusies 42 Hoofdstuk 4: Onderzoeksopzet Inleiding Verantwoording onderzoeksopzet Onderzoekstrategie Onderzoeksmethoden en technieken Onderzoeksproces Verantwoording afbakening onderzoek Verantwoording casusselectie Verantwoording bestuurlijke niveau en geïnterviewde actoren Verantwoording gepercipieerde doorwerking Betrouwbaarheid en validiteit Operationalisatie Gepercipieerde doorwerking Factoren die doorwerking beïnvloeden 55 Hoofdstuk 5: Inspectie VenJ Inleiding Functie van de Inspectie VenJ Uitvoering en toezichtstijl Positionering en uitvoering van de toezichtfunctie Toezichtstijl van de Inspectie VenJ Conclusies 63 Hoofdstuk 6: Empirische bevindingen: vier casussen Inleiding Algemene beschrijving veiligheidsregio s Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Beschrijving veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Doorwerking van aanbevelingen Factoren die doorwerking beïnvloeden Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Beschrijving veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Doorwerking van aanbevelingen Factoren die doorwerking beïnvloeden Veiligheidsregio Groningen Beschrijving veiligheidsregio Groningen 70 7

8 6.5.2 Doorwerking van aanbevelingen Factoren die doorwerking beïnvloeden Veiligheidsregio IJsselland Beschrijving veiligheidsregio IJsselland Doorwerking van aanbevelingen Factoren die doorwerking beïnvloeden Conclusies 75 Hoofdstuk 7: Analyse en casusvergelijking Inleiding Casusanalyse Analyse veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Analyse veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Analyse veiligheidsregio Groningen Analyse veiligheidsregio IJsselland Casusvergelijking Beïnvloedbare factoren om de doorwerking te beïnvloeden Conclusies 99 Hoofdstuk 8: Conclusies, aanbevelingen en reflectie Inleiding Conclusie Aanbevelingen Reflectie op de wetenschappelijke relevantie Reflectie op de maatschappelijke relevantie 106 Literatuurlijst 108 Bijlagen 111 8

9 Hoofdstuk 1: Opzet en probleemstelling 1.1 Aanleiding onderzoek De Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: Inspectie VenJ) houdt namens de minister van Veiligheid en Justitie onafhankelijk toezicht op de rampenbestrijding in Nederland en geeft daarmee inzicht in de prestaties van besturen en hulpverleningsdiensten. Door middel van openbaarmaking van haar onderzoekrapporten en aanbevelingen die hierin gedaan worden aan de veiligheidsregio s, probeert zij een bijdrage te leveren aan het op orde brengen van de rampenbestrijding in Nederland (Website Inspectie VenJ). Het toezicht van de Inspectie VenJ heeft hiermee een informatie verzamelfunctie en een beïnvloedende functie voor de overheid. In 2008 stelde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevr. Guusje ter Horst, dat de rampenbestrijding begin 2010 op orde moest zijn. De veiligheidsregio s, verantwoordelijk voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding, zouden dan minimaal moeten voldoen aan de basisvereisten crisismanagement zoals deze waren opgenomen in het ontwerp Besluit Veiligheidsregio s. Begin 2010 wordt de Wet Veiligheidsregio s (hierna: Wet Vr) en het daarbij horende Besluit Veiligheidsregio s (hierna: Besluit Vr) aangenomen door de Eerste Kamer. Gelijk hierop volgend komt de voorloper van de Inspectie VenJ, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (hierna Inspectie OOV), met het rapport: De Staat van de Rampenbestrijding. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat de rampenbestrijding niet in alle veiligheidsregio s op orde is en dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende regio s (Inspectie OOV, 2010, p. 13). De Inspectie VenJ had in aanloop naar deze eerste staat van de rampenbestrijding de veiligheidsregio s, middels de systematische onderzoeken ADR 1 en RADAR 2, aanbevelingen gedaan om de rampenbestrijding op orde te krijgen. Met behulp van deze aanbevelingen konden de veiligheidsregio s zich voorbereiden op de ingebruikname van Wet Vr. Het doel van deze aanbevelingen was invloed uit te oefenen op, en informatie te verstrekken aan, de veiligheidsregio s zodat zij op orde zouden zijn conform wet- en regelgeving. Echter blijkt uit het rapport: De Staat van de Rampenbestrijding dat de veiligheidsregio s niet op orde zijn. Blijkbaar is van de aanbevelingen van de Inspectie VenJ niet overal, en in verschillende mate in verschillende regio s, gebruik gemaakt. Hieruit kan worden afgeleid dat er een probleem is met de doorwerking van aanbevelingen in het toezichtveld, en dat er verschillen zitten in de doorwerking in verschillende regio s. Voor de Inspectie VenJ betekent dit dat de effectiviteit van haar beïnvloedende toezichtfunctie niet optimaal is. Het is voor de Inspectie VenJ dus van belang erachter te komen welke factoren de doorwerking van haar aanbevelingen beïnvloeden, zodat zij hierop kan inspelen en de effectiviteit van haar toezicht kan vergroten. 1 Algemene Doorlichting Rampenbestrijding 2 RAmpenbestrijding Doorlichtings ARrangement 9

10 1.2 Probleemanalyse Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ in het veld waarop toezicht gehouden wordt niet optimaal is en dat hieruit volgt dat de beïnvloedende toezichtfunctie niet het optimale effect heeft. In deze paragraaf wordt verklaard waarom dit een probleem is. Ten eerste verwacht de samenleving van de overheid dat zij toezicht houdt om de veiligheid te garanderen. Deze toezichtfunctie is de afgelopen 15 jaar continue onder verandering (Mertens, 2009). Een belangrijke ontwikkeling hierin voor het toezicht op de rampenbestrijding is dat het Nederland in de 21 ste eeuw zich heeft ontwikkeld tot een risicosamenleving (Boutellier, 2005; Winter, 2010). Hieraan ten grondslag liggen ernstige incidenten zoals de Bijlmerramp in 1992, de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de cafébrand in Volendam in Dergelijke incidenten leidden tot de roep om een risicoloze samenleving waarin ernstige incidenten en rampen niet zouden voorkomen. De samenleving verwacht stabiliteit en veiligheid, en de overheid zou daarvoor moeten zorgen. Door deze ontwikkelingen is de belangstelling voor toezicht en handhaving groter geworden (Winter, 2010; Mertens, 2008; Van Dam, 2009). De overheid wordt geacht toezicht te houden op de organisaties en besturen die voor de rampenbestrijding verantwoordelijk zijn en invloed uit te oefenen op naleving van wet- en regelgeving. Ten tweede hebben de laatste jaren enkele ontwikkelingen plaatsgevonden die het toezicht op de rampenbestrijding door de Inspectie VenJ complexer maken. Allereerst vinden onder invloed van de New Public Management stroming bestuurlijke ontwikkelingen plaats naar een kleinere overheid en is er een streven naar efficiëntie, effectiviteit, legitimiteit en controleerbaarheid (Hood, 1991; Noordegraaf, 2004; Mertens, 2009). Daarbij vinden er bezuinigingen plaats op het overheidsapparaat. Echter stelt de overheid dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de veiligheid, er dient value for money geleverd te worden (Inspectie OOV, 2011, p. 7). Door de toename van toezicht en prestatie-eisen staan publieke organisaties steeds meer onder druk om aantoonbaar te presteren. Hierdoor worden de output en effectiviteit van organisaties steeds belangrijker (De Bruijn, 2007). In 2005 publiceert de overheid de tweede Kaderstellende Visie op Toezicht, waarin effectief toezicht als norm wordt benoemd voor goed toezicht. Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat de legitimiteit van een rijksinspectie werd gekoppeld aan de mate waarin zij voldoet aan haar taken. Voor de Inspectie VenJ geldt dat haar toezichtrapporten moeten bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van de organisaties waarop zij toezicht houdt. Met andere woorden: de Inspectie VenJ moet met haar toezicht bijdragen aan het op orde komen van veiligheidsregio s. Ten derde heeft een wetswijziging in 2010 ervoor gezorgd dat het toetsingskaderkader van de Inspectie VenJ gekoppeld werd aan de nieuwe wetgeving. Met de inwerkingtreding van de Wet Vr worden hulpverleningsdiensten en gemeenten gedwongen om op basis van verlengd lokaal bestuur intensief samen te werken in geval zich een ramp of crisis voordoet. 10

11 In het bijhorende Besluit Vr zijn nadere detaillistische normen aan de prestaties en vormgeving van de veiligheidsregio vastgesteld. De Inspectie VenJ wordt door deze wetswijziging gedwongen de veiligheidsregio s op naleving van deze wet te toetsen. Voor deze situatie kon de Inspectie VenJ haar eigen toetsingskader opstellen (Van Dam, 2012). Met het in werking treden van de Wet Vr veranderde de rol van de Inspectie VenJ naar een toezichthouder die toetst en rapporteert aan de hand van wettelijke eisen. Deze ontwikkeling heeft consequenties gehad voor de toezichtstijl van de Inspectie VenJ en de relatie tussen de Inspectie VenJ en haar toezichtveld. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, blijkt uit het rapport: De Staat van de Rampenbestrijding (Inspectie OOV, 2010) dat de rampenbestrijding niet overal, en in verschillende mate in verschillende regio s, op orde is. Hieruit volgt dat aanbevelingen van de Inspectie VenJ niet altijd doorwerking vinden en dat de effectiviteit van haar beïnvloedende toezichtfunctie niet optimaal is. Mogelijk sluit de toezichtstijl van de Inspectie VenJ niet aan bij het toezichtveld, waardoor aanbevelingen niet gebruikt worden. En wellicht spelen er nog andere factoren mee. Voor de Inspectie VenJ is dit, gezien de bovenstaande ontwikkelingen, een probleem. Daarbij stelt de Inspectie VenJ in haar Meerjarenvisie maximaal effect uit haar toezicht te willen halen en bij te willen dragen aan de veiligheid van de samenleving. Dit wil zij dit doen met een minimale toezichtlast voor het toezichtveld. Hiermee komt zij tegemoet aan de effectiviteiteis van de overheid. Ook beoogt zij bij te dragen aan het huidige regeerakkoord van het (sinds 23 april 2012 demissionaire) kabinet Rutte-Verhagen, waarin verbetering van de veiligheid één van de speerpunten van de minister van Veiligheid en Justitie is. Als laatste wil de Inspectie VenJ zich ontwikkelen tot dé gezaghebbende inspectie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Bos, 2012). Om aan de visie van de Inspectie VenJ te voldoen, en tegemoet te komen aan de wensen van de overheid, dient de Inspectie VenJ de effectiviteit van haar toezicht te vergroten. Een mogelijkheid om dit te doen is ervoor te zorgen dat de doorwerking van haar aanbevelingen groter wordt. Hiervoor is het nodig dat inzicht wordt verkregen in de factoren die de doorwerking van de aanbevelingen beïnvloeden. Door in te spelen op deze factoren kan de Inspectie VenJ haar toezichtstijl mogelijk beter afstemmen op het toezichtveld, en zo de effectiviteit van haar toezicht vergroten. Ook draagt dit bij aan de versterking van haar legitimiteit en gezaghebbende rol, en kan mogelijk de toezichtlast op het toezichtveld verkleind worden. 1.3 Afbakening onderzoek Afbakening van dit onderzoek is nodig om de haalbaarheid en diepgang te verzekeren. Hierom zijn de volgende afwegingen gemaakt. Dit onderzoek behandelt het toezicht van de Inspectie VenJ op de rampenbestrijding in de Nederlandse veiligheidsregio s. De andere toezichttaken van de Inspectie VenJ maken geen onderdeel uit van dit onderzoek. Doordat onderzoek wordt gedaan naar de doorwerking van 11

12 aanbevelingen en de factoren die daarop invloed hebben ligt de focus op de beïnvloedende toezichtfunctie die de Inspectie VenJ heeft. De andere toezichtfuncties worden in deze rapportage wel verklaard. De focus van dit onderzoek ligt op de factoren die de doorwerking van aanbevelingen uit toezichtrapporten van de Inspectie VenJ beïnvloeden op bestuurlijk niveau in de veiligheidsregio. Het bestuurlijke niveau bestaat uit leden van het dagelijks- en algemeen bestuur. Deze keuze is gemaakt omdat op bestuurlijk niveau de begroting en kaders voor de rampenbestrijding tot stand komen. Het vermoeden bestaat dat juist op dit niveau doorwerking van aanbevelingen noodzakelijk is om financiële middelen vrij te maken en beleid te creëren oftewel aan te passen. Om een extra perspectief te hebben op de doorwerking en de factoren die hier invloed op hebben, en om een controle uit te oefenen op data verkregen van het bestuur, wordt hiernaast ook onderzoek gedaan binnen het ambtelijke apparaat van de veiligheidsregio s. Hierdoor wordt een brede dataset verkregen. Gezien de focus op de factoren die de doorwerking beïnvloeden, wordt voor dit rapport onderzoek gedaan naar de gepercipieerde doorwerking. Dit wel zeggen dat de doorwerking niet kwantitatief, maar kwalitatief bepaald wordt in de percepties van de geïnterviewde actoren. Hierdoor zullen geen harde cijfers over de mate van doorwerking uit dit onderzoek komen. Om voldoende diepgaand onderzoek te kunnen doen in het toezichtveld is gekozen om het onderzoek te beperken tot vier veiligheidsregio s, te noemen: Rotterdam-Rijnmond, Noord- Holland-Noord, Groningen en IJsselland. 1.4 Doel- en vraagstelling In bovenstaande paragrafen is het probleem dat de basis voor dit onderzoek vormt geanalyseerd en afgebakend. In deze paragraaf wordt de doelstelling voor dit onderzoek verklaard en er wordt beschreven welke hoofdvraag beantwoord wordt om aan de doelstelling te voldoen. Deze hoofdvraag wordt uitgewerkt in tien deelvragen Doelstelling Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de Inspectie VenJ en de Universiteit Utrecht, en heeft een tweeledige doelstelling. In de eerste plaats heeft dit onderzoek een verklarend doel. Er wordt beoogt inzicht te geven in de gepercipieerde doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ en de factoren die hierop invloed hebben. Hiermee geeft het inzicht in de effectiviteit van het toezicht van de Inspectie VenJ. Hiervoor wordt een theoretisch onderzoeksmodel ontwikkeld, welke getest wordt in de empirie. In de tweede plaats heeft dit onderzoek een voorschrijvend doel. In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan aan de Inspectie VenJ om de doorwerking van haar aanbevelingen binnen de veiligheidsregio s te vergroten. Hiermee beoogt dit onderzoek bij te dragen aan de effectiviteit van het toezicht van de Inspectie VenJ. Hiervoor wordt de beïnvloedbaarheid die de Inspectie VenJ kan 12

13 uitoefenen op de factoren onderzocht. Dit kan worden samengevat in de volgende doelstelling: Doelstelling: Het is de doelstelling van dit onderzoek om factoren te onderscheiden die de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ beïnvloeden en aanbevelingen te doen aan Inspectie VenJ om de doorwerking van haar aanbevelingen te vergroten Vraagstelling Bovenstaande doelstelling leidt concreet tot de volgende vraagstelling: Centrale vraagstelling: Welke factoren beïnvloeden de doorwerking van aanbevelingen uit toezichtrapporten van de Inspectie VenJ en hoe kan de Inspectie VenJ de doorwerking van haar aanbevelingen vergroten? Om de centrale vraagstelling te beantwoorden wordt deze opgesplitst in tien deelvragen. Deze vragen zijn onderverdeeld in contextuele, theoretische en empirische deelvragen en leiden via een systematische afhandeling tot beantwoording van de centrale vraagstelling. Hieronder wordt kort uitgelegd waarop de deelvragen antwoord geven en in welke hoofdstukken van dit rapport dat gedaan wordt. Hierdoor wordt de structuur van dit rapport duidelijk. Contextuele deelvragen 1. Wat zijn de verschillende functies en stijlen van toezicht? 2. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op de rampenbestrijding in Nederland? Theoretische deelvragen 3. Wat is doorwerking? 4. Welke factoren beïnvloeden doorwerking? 5. Welke factoren voor doorwerking zijn te beïnvloeden door de Inspectie VenJ? Empirische deelvragen 6. Hoe is het toezicht op de rampenbestrijding door de Inspectie VenJ te kenmerken? 7. Hoe zijn de onderzochte veiligheidsregio s te kenmerken? 8. Wat is de gepercipieerde doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ? 9. Welke factoren beïnvloeden de gepercipieerde doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ? 10. Welke factoren kan de Inspectie VenJ beïnvloeden om de doorwerking te vergroten? 13

14 De eerste en tweede deelvraag zijn contextbeschrijvend. De eerste deelvraag verklaart de verschillende functies en stijlen van toezicht. De tweede deelvraag verklaart de ontwikkelingen in het toezicht op de rampenbestrijding die ten grondslag liggen aan de huidige probleemsituatie. Hierdoor wordt de context waarin de Inspectie VenJ haar toezicht houdt duidelijk. Deze twee deelvragen worden beantwoord in Hoofdstuk 2: Toezicht op de rampenbestrijding. De derde, vierde en vijfde deelvraag onderzoeken in de literatuur wat bekend is over de begrippen doorwerking en de factoren die doorwerking beïnvloeden. Het doel hiervan is inzichtelijk maken wat reeds bekend is over deze literatuur en een theoretisch model te ontwikkelen waarmee de specifieke empirie waarop dit onderzoek zich richt onderzocht kan worden. Voor beantwoording van de derde deelvraag wordt een passende definitie voor het begrip doorwerking gezocht en wordt onderzocht welke verschillende soorten van doorwerking er zijn. Voor beantwoording van de vierde deelvraag wordt onderzocht welke factoren de doorwerking van aanbevelingen uit toezichtrapporten beïnvloeden. Aangezien nog niet eerder op deze manier onderzoek gedaan is naar dit onderwerp wordt het theoretische model uit meerdere bronnen samengesteld. De vijfde deelvraag onderzoekt de beïnvloedbaarheid van de factoren voor doorwerking door de Inspectie VenJ. Dit wordt gedaan om later aanbevelingen te kunnen doen aan de Inspectie VenJ om de doorwerking te vergroten. Deze drie deelvragen worden beantwoord in Hoofdstuk 3: Doorwerking en factoren die doorwerking beïnvloeden. Wanneer de context en theorie van dit onderzoek beschreven zijn wordt in Hoofdstuk 4: Onderzoeksopzet de onderzoeksaanpak verantwoord. In dit hoofdstuk wordt het theoretisch model uit hoofdstuk 3 geoperationaliseerd, zodat in de specifieke context waarin de Inspectie VenJ zich bevindt onderzoek gedaan kan worden. In Hoofdstuk 5: Inspectie VenJ wordt de zesde deelvraag beantwoord. Deze deelvraag onderzoekt in de empirie hoe het toezicht van de Inspectie VenJ te kenmerken is. Het doel van dit hoofdstuk is inzicht geven in de toezichtfunctie van de Inspectie VenJ, aangezien deze voor veel partijen niet duidelijk is. Hiermee wordt duidelijk hoe en waarom de Inspectie VenJ toezicht houdt op de wijze waarop zij dat nu doet. In dit hoofdstuk wordt de Inspectie VenJ gepositioneerd in haar rol als toezichthouder op de rampenbestrijding en worden de functie en stijl van toezicht die de Inspectie VenJ verklaard waarmee zij in de huidige context, zoals beschreven in hoofdstuk 2, haar toezichtfunctie uitvoert. In Hoofdstuk 6: Empirische bevindingen: vier casussen worden de empirische bevindingen beschreven. Deze bevindingen komen tot stand door het onderzoeksmodel toe te passen binnen de veiligheidsregio s Rotterdam-Rijnmond, Noord-Holland-Noord, Groningen en IJsselland. Hierop voorafgaand wordt een algemene beschrijving van de veiligheidsregio s gegeven en worden per casus de specifieke kenmerken van de onderzochte veiligheidsregio s onderzocht. Deze specifieke kenmerken verschillen per veiligheidsregio en 14

15 spelen mogelijk op regioniveau een rol in de ambitie van bestuurders om de regio op orde te krijgen, de prioriteit die gegeven wordt aan het thema veiligheid en de besluitvorming op bestuurlijk niveau. Door deze kenmerken inzichtelijk te maken kunnen in de analyse de veiligheidsregio s beter met elkaar vergeleken worden. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de zevende deelvraag. In Hoofdstuk 7: Analyse en casusvergelijking worden de resultaten uit hoofdstuk 6 geanalyseerd en worden de vier casussen met elkaar vergeleken. Door deze analyse wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren de doorwerking beïnvloeden in de verschillende veiligheidsregio s. Door de vier casussen te vergelijken wordt gezocht naar verschillen en overeenkomsten tussen de veiligheidsregio s die mogelijk invloed hebben op de doorwerking en de beïnvloedende factoren. Hiermee wordt antwoord gegeven op de resterende drie empirische deelvragen. De achtste en negende deelvraag dragen bij aan het verklarende deel van de doelstelling. De tiende deelvraag draagt bij aan het voorschrijvende deel van de doelstelling. De achtste deelvraag onderzoekt de gepercipieerde doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie VenJ op bestuurlijk niveau. Ook wordt er onderzocht of er verschillende soorten doorwerking te onderscheiden zijn. De negende deelvraag onderzoekt de factoren die de doorwerking van aanbevelingen op bestuurlijk niveau in een veiligheidsregio beïnvloeden. De tiende deelvraag onderzoekt welke factoren voor de doorwerking de Inspectie VenJ kan beïnvloeden om de doorwerking van haar aanbevelingen te vergroten. In Hoofdstuk 8: Conclusies, aanbevelingen en reflectie wordt eerst antwoord gegeven op de centrale vraagstelling. Daarna worden aanbevelingen gedaan aan de Inspectie VenJ om de doorwerking van haar aanbevelingen, en zo de effectiviteit van haar toezicht, te vergroten. Als laatste wordt het onderzoek gereflecteerd op de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. 1.5 Wetenschappelijk relevantie Dit onderzoek heeft wetenschappelijke relevantie om de volgende redenen. In de eerste plaats draagt dit onderzoek bij aan het onderzoek naar doorwerking en de factoren die hier invloed op hebben. De body of knowledge van het onderzoek naar doorwerking is substantieel (Bekkers et al, 2004; Houten, 2008; De Kool, 2007). Echter weinig onderzoek is gedaan naar de doorwerking van aanbevelingen van een rijksinspectie. In dit onderzoek wordt op basis van bestaande literatuur een theoretisch onderzoeksmodel ontwikkeld om de doorwerking van aanbevelingen van een rijksinspectie te onderzoeken. Dit model wordt in de empirie getoetst op haar validiteit, waarop in hoofdstuk 8 gereflecteerd wordt. In de tweede plaats wordt de relatie gelegd tussen doorwerking van aanbevelingen van een rijksinspectie en de effectiviteit van toezicht. Hiermee wordt bijgedragen aan het onderzoek naar de effecten en effectiviteit van toezicht van rijksinspecties (Bestuurlijke werkgroep 15

16 Alders, 2005; Mertens, 2005; Winter, 2010; Janssens, 2005). In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen meerdere vormen van doorwerking van aanbevelingen, en zo dus ook meerdere effecten die aanbevelingen kunnen hebben. Daarbij worden de factoren die hieraan ten grondslag liggen inzichtelijk gemaakt, en wordt de beïnvloedbaarheid van deze factoren onderzocht. Hierdoor wordt een breed, reëel beeld geschetst van de effectiviteit van aanbevelingen van een rijksinspectie in de empirie. 1.6 Maatschappelijke relevantie Dit onderzoek heeft maatschappelijke relevantie om de volgende redenen. In de eerste plaats is dit onderzoek relevant voor de Inspectie VenJ. Door de doorwerking van haar aanbevelingen te onderzoeken geeft dit onderzoek inzicht in de effectiviteit van haar toezicht op de rampenbestrijding. Daarbij worden de beïnvloedende factoren van deze doorwerking bepaald. Hiermee wordt inzicht geven in de o.a. de reputatie van de Inspectie VenJ in het toezichtveld en de waarde die aan haar aanbevelingen wordt toegekend. Ook wordt de beïnvloedbaarheid van de factoren onderzocht en worden aanbevelingen gedaan om de doorwerking van de aanbevelingen te vergroten. Door deze aanbevelingen kan mogelijk de toezichtstijl bijgeschaafd worden, zodat de effectiviteit van haar toezichtfunctie groter wordt. In de tweede plaats is dit onderzoek relevant voor het toezichtveld van de Inspectie VenJ. In dit onderzoek wordt de wijze waarop de Inspectie VenJ haar toezicht houdt en de bestuurlijke ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen verklaard. Door dit inzichtelijk te maken neemt mogelijk de onzekerheid en ambiguïteit in de relatie tussen de toezichthouder en het toezichtveld af. Verder wordt met dit onderzoek de mogelijkheid geboden feedback te geven over de toezichtstijl van de Inspectie VenJ en waarde die aan haar aanbevelingen gegeven wordt. Hierdoor kan de Inspectie VenJ haar aanbevelingen en toezicht mogelijk beter afstemmen op de behoefte van het toezichtveld. Dit kan bijdragen aan de relatie met de Inspectie VenJ, kennisdeling en vermindering van de toezichtlast. In de derde plaats kan dit onderzoek inzichten geven aan andere rijksinspecties. Echter dient rekening gehouden te worden met de specifieke context waarin de Inspectie VenJ opereert en kunnen onderzoeksresultaten niet rechtstreeks overgenomen worden. In de vierde plaats kunnen inzichten en aanbevelingen uit dit onderzoek bijdragen aan het op orde komen van de rampenbestrijding in Nederland. De Inspectie VenJ houdt als rijksinspectie toezicht op rampenbestrijding en draagt via haar aanbevelingen bij aan de ontwikkeling en kwaliteit hiervan. Wanneer het toezicht van de Inspectie VenJ beter afgestemd is op de veiligheidsregio s zullen mogelijk meer aanbevelingen overgenomen worden en zal de rampenbestrijdingsorganisatie (sneller) op orde komen. 16

17 1.7 Leeswijzer Dit onderzoek is geschreven voor wetenschappers, toezichthouders en toezichtveld, en algemene belangstellenden. Aangezien deze diverse groep lezers verschillende achtergronden en specifieke kennisniveaus heeft op het gebied van toezicht en de literatuur over doorwerking, wordt in deze leeswijzer aangegeven welke hoofdstukken relevant zijn voor de verschillende lezers. Het tweede hoofdstuk behandelt de verschillende stijlen en functies van toezicht. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het toezicht op de rampenbeschrijving beschreven. Hierdoor wordt het ontstaan van de huidige probleemsituatie inzichtelijk gemaakt. Dit hoofdstuk is interessant voor het toezichtveld en algemene belangstellenden, omdat het inzicht geeft in de situatie van de toezichthouder. Het derde hoofdstuk behandelt de literatuur over doorwerking en factoren die doorwerking beïnvloeden. Aan de hand van deze literatuur wordt een theoretisch onderzoeksmodel ontwikkeld. Dit hoofdstuk is voornamelijk interessant voor wetenschappers. Het vierde hoofdstuk behandelt de verantwoording van de onderzoeksaanpak en de operationalisatie het theoretisch onderzoeksmodel. Dit hoofdstuk is interessant voor wetenschappers en geïnteresseerde, kritische toezichthouders en actoren uit het toezichtveld. Het vijfde hoofdstuk behandelt het toezicht op de rampenbestrijding door de Inspectie VenJ. Hierin wordt duidelijk op welke wijze de Inspectie VenJ invulling geeft aan haar toezichtfunctie en waarom zij dit op deze wijze doet. Dit hoofdstuk is erg interessant voor het toezichtveld, omdat het inzicht geeft in het hoe en waarom van de werkwijze van de Inspectie VenJ. Het zesde hoofdstuk behandelt de empirische resultaten van het onderzoek in de vier veiligheidsregio s. Dit hoofdstuk is voornamelijk interessant voor toezichthouders. Het zevende hoofdstuk analyseert en vergelijkt de resultaten van het onderzoek in de vier veiligheidsregio s. Daarnaast wordt de beïnvloedbaarheid van de factoren geanalyseerd. Dit hoofdstuk is voor wetenschappers, toezichthouders, toezichtveld en algemene belangstellen interessant. Het achtste hoofdstuk behandelt de conclusies, aanbevelingen en reflectie op de wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde. Dit hoofdstuk is voor wetenschappers, toezichthouders, toezichtveld en algemene belangstellenden interessant. 17

18 Hoofdstuk 2: Toezicht op de rampenbestrijding 2.1 Inleiding In hoofdstuk 1 is beschreven dat de effectiviteit van het toezicht van de Inspectie VenJ niet optimaal is, en dat dit een probleem is. In dit hoofdstuk wordt verklaard hoe deze probleemsituatie heeft kunnen ontstaan. Ook wordt hierdoor duidelijk in welke (bestuurlijke) context de Inspectie VenJ haar toezichttaak uitvoert. Allereerst wordt beschouwd welke functies en stijlen van toezicht bestaan. Dit is van belang om later in het rapport (in hoofdstuk 5) de toezichtstijl van de Inspectie VenJ te kenmerken. Daarna worden de (beleids) ontwikkelingen in het toezicht op de rampenbestrijding beschreven. Hiermee wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de volgende twee deelvragen: wat zijn de verschillende functies en stijlen van toezicht? en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op de rampenbestrijding in Nederland?. Dit hoofdstuk heeft de volgende opbouw. In paragraaf 2.2 worden de verschillende functies en stijlen van toezicht beschouwd. Eerst wordt het begrip toezicht gedefinieerd (paragraaf 2.2.1). Daarna worden de verschillende functies van toezicht beschreven (paragraaf 2.2.2). Als laatste worden drie verschillende toezichtstijlen beschreven (paragraaf 2.2.3). In paragraaf 2.3 worden de (beleids) ontwikkelingen in het toezicht op de rampenbestrijding beschouwd. Deze opsomming is niet uitputtend, maar beschrijft wel de belangrijkste gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het huidige toezicht op de rampenbestrijding. Eerst wordt de ontwikkeling van de risicosamenleving en de daarbij horende roep om meer toezicht beschreven (paragraaf 2.3.1). Daarna worden de ontwikkelingen beschreven die leidden tot de vraag om efficiënt en effectief toezicht (paragraaf 2.3.2). Hierop volgend wordt het effect van de ingebruikname van de Wet Vr en het bijhorende Besluit Vr beschouwd (paragraaf 2.3.3). Als laatste worden de komende ontwikkelingen in het toezicht op de rampenbestrijding beschreven (paragraaf 2.3.4). In paragraaf 2.4 staan de conclusies van dit hoofdstuk. 2.2 Functies en stijlen van toezicht Definiëring van toezicht Het begrip toezicht wordt door Blomburg in het boek Handhaving (Michiels & Muller, 2006, p. 19) gedefinieerd als het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften. Hoewel deze definitie aangeeft wat er onder toezicht verstaan wordt, namelijk naleving op wet en regelgeving houden, is deze definitie nog wel erg algemeen. De meest gangbare definitie van toezicht in Nederland is opgesteld in de Kaderstellende Visie op Toezicht: het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren (Ministerie van BZK, 2005, p. 10) 18

19 Uit deze definitie wordt duidelijk dat toezicht gaat over informatie verzamelen en toetsen of de geconstateerde situatie overeenkomt met de eisen die daarvoor vastgesteld zijn. Daarbij gaat het om oordeelvorming, dus blijkbaar wordt na de toetsing bepaald of de situatie goed of fout is. En als laatste kan een toezichthouder, eventueel, interveniëren wanneer een bepaalde situatie niet aan de regels voldoet. Maar met bovenstaande definitie is toezicht echter nog niet strikt afgebakend. Want op wie wordt toezicht gehouden? Wat is de aanleiding om toezicht te houden? En wat gebeurt er als de toezichthouder constateert dat wet of regels niet nageleefd worden. De toezichtfunctie dient nog verder uitgesplitst te worden. Wanneer toezicht rechtstreeks gericht is op burgers en bedrijven, spreken we van eerstelijns toezicht. Wanneer een publieke toezichthouder toezicht houdt op het handelen van medeoverheden spreken we van tweedelijns toezicht (Ministerie BZK, 2003, p. 18). Het gaat dan om een overheidsorganisatie die toezicht houdt op een andere overheidsorganisatie. De aanleiding om een organisatie, persoon, etc. onder toezicht te plaatsen kan verschillen. Er wordt gesproken van repressief toezicht wanneer toezicht ingesteld wordt naar aanleiding van concrete aanwijzingen dat wetten of regels niet worden nageleefd (Ministerie BZK, 2003, p. 18). Het toezicht komt dan pas na overtreding tot stand. Hier tegenover staat preventief toezicht. Preventief toezicht omvat alle vormen van toezicht die niet in verband staan met concrete aanwijzingen voor niet-naleving. Toezicht kan dan bijvoorbeeld systematisch of, in sommige gevallen, thematisch van aard zijn. Daarbij kan de interveniërende actie die een toezichthouder (soms) kan uitoefenen na constatering van niet-naleving verschillen. Er kan sprake zijn van corrigerend- en signalerend toezicht (Ministerie BZK, 2003, p. 18). Corrigerend toezicht is toezicht dat interventie omvat. Bij deze vorm van toezicht heeft de toezichthouder handhavende dwangmiddelen tot haar beschikking om naleving van regelgeving te bewerkstellen, en niet-naleving te bestraffen. Daartegenover staat signalerend toezicht. Deze vorm van toezicht legt de nadruk legt op informatievergaring en oordeelvorming, zonder dat interventie plaatsvindt door de toezichthouder. Dit wil overigens niet zeggen dat interventie uitblijft. Informatie die verzameld is kan doorgegeven worden aan organisaties die wel beschikken over handhavende middelen. Bovengenoemde vormen van toezicht komen terug in drie, door het kabinet onderscheiden, vormen van toezicht: nalevingtoezicht, uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht (Ministerie van BZK, 2005, p. 14). Bij nalevingtoezicht wordt toezicht gehouden op handelingen van burgers en bedrijven, gericht op de naleving van wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om eerstelijns toezicht dat repressief of preventief kan plaatsvinden, waarbij handhavende middelen afhangen van de toezichthouder. Bij uitvoeringstoezicht vindt toezicht plaats op de uitvoering van publieke taken door zelfstandige organisaties. Het kan hierbij gaan om zowel eerste- als tweedelijns toezicht. Ook hier kan onderzoek repressief of preventief plaatsvinden, en zijn de handhavende middelen afhankelijk van de toezichthouder. Interbestuurlijk toezicht is het geheel van processen die plaatsvinden in het 19

20 kader van de rechtsbetrekkingen tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, Wgr-regio s en de waterschappen die gaan over de beoordeling van de taakbehartiging van de lagere door de hogere overheden. Het gaat hierbij om tweedelijns toezicht. Wederom kan toezicht zowel repressief als preventief plaatsvinden, en ligt het aan de toezichthouder of handhavende middelen toegepast kunnen worden. Uit de definitie en de verschillende vormen van toezicht die door de overheid onderscheiden worden, blijkt dat toezicht verschillende functies kan hebben. De volgende paragraaf gaat hier verder op in Functies van toezicht Toezicht en handhaving zijn, zoals uit de bovenstaande paragraaf blijkt, verbonden met regulering, waardoor het door de overheid gebruikt kan worden als een indirecte vorm van sturing (Mertens, 2005, p. 1) Door middel van toezicht houden wordt geprobeerd een adequaat handelingspatroon van de onder toezichtstaande te bevorderen en/of af te dwingen. Dit handelingspatroon is vastgelegd is beleid en regelgeving (Ministerie van BZK, 2005, p. 3). Hiermee is toezicht: In essentie een wettelijk gelegitimeerde beïnvloeding van het gedrag van een rechtspersoon ten einde een maatschappelijk gewenst handelingspatroon te bereiken (Mertens, 2005, p. 1). Met deze beschrijving wordt een belangrijke functie gegeven die toezicht voor de overheid heeft, namelijk het beïnvloeden van gedrag. Echter is toezicht, zoals in de vorige paragraaf al bleek, niet zo eenduidig te beschrijven. En dat geldt ook voor de verschillende functies die toezicht heeft. De afgelopen 15 jaar hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden en is het toezicht in een voortdurende staat van reconstructie (Mertens, 2009, p. 3). Er worden nieuwe toezichthoudende organisaties opgericht en er vinden reorganisaties plaats binnen bestaande organisaties. Deze ontwikkelingen in het toezicht zijn volgens Mertens (2009) verbonden met de aard en wijze van besturing vanuit de overheid en de verantwoordelijkheidstoedeling die daarbij hoort. Met deze ontwikkelingen veranderden de functies van toezicht. Deze functies kunnen zowel een maatschappelijke rol als een hulpmiddel voor de overheid vervullen (Van Dam, 2009). In Nederland wordt toezicht al uitgevoerd zolang al er vormen van overheidsregulering zijn (Van Dam, 2009, p. 13). Veel van het toezicht dat we nu kennen, en in het bijzonder in de vorm van inspecties, heeft zijn wortels in de 19e eeuw (Mertens, 2008, p. 48). Hieruit volgt dat in Nederland een sterke, en in tijd constante, behoefte is aan toezicht (Van Dam, 2009, p. 13). De belangrijkste functie in de begintijd was als feedback leverancier vanuit de samenleving. Halverwege het laatste decennium van de vorige eeuw komt hier een functie bij, namelijk: 20

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Zelfredzaamheid bij rampen en crises Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Freya Newton Houten, augustus 2010 1 COLOFON Studie Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bestuurskunde

Nadere informatie

Niet gelijk, wel gelijkwaardig Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen kerndepartementen en agentschappen beïnvloeden.

Niet gelijk, wel gelijkwaardig Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen kerndepartementen en agentschappen beïnvloeden. Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen kerndepartementen en agentschappen beïnvloeden. Y.C.L. Raets 1 Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

het Ministerie van Defensie

het Ministerie van Defensie Verbeter de (Defensie)wereld, begin bij een ander Onderzoek naar de kloof tussen beleid en uitvoering bij het Ministerie van Defensie Roy Nazloomian Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Heeft het verleden nog een toekomst?

Heeft het verleden nog een toekomst? Heeft het verleden nog een toekomst? Perspectieven voor het middenbestuur Hedi van Dijk - Poot Jet Lepage Marc Plaum Remco Schimmel Juni 2010 Toepassingsfase MPA-opleiding In opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

De staat van toezicht. Sector- en themastudies

De staat van toezicht. Sector- en themastudies De staat van toezicht Sector- en themastudies De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap De kansen en valkuilen uiteengezet Master thesis Planologie C.G. Kooij Februari 2012 2 Colofon Titel: De rol van sociale media

Nadere informatie