Onthaal van nieuwe medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onthaal van nieuwe medewerkers"

Transcriptie

1 Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor LEIDINGGEVENDE & MENTOR Katholieke Hogeschool Limburg

2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave... 1 Het wat en waarom van mentoring... 2 Wat is mentoring?... 2 Wat is de bedoeling van mentoring?... 2 Wat zijn onze verwachtingen van de mentor?... 3 Welke hulpmiddelen stelt de KHLim ter beschikking?... 3 Gebruik van de checklist... 4 De voorbereiding van het onthaal... 5 De eerste werkdag... 6 De eerste werkweek... 7 De tweede werkweek... 8 De derde werkweek... 9 De vierde werkweek Einde tweede werkmaand Na tweede werkmaand Pagina 1 van 11

3 1. Het wat en waarom van mentoring Binnenkort komt een nieuwe medewerker bij de KHLim in de dienst. Je bent door je leidinggevende aangesproken om de rol van mentor op te nemen. Deze checklist zal je helpen om deze belangrijke taak te vervullen. Vooraleer je deze rol opneemt, willen we uitleggen wat een mentor is, wat de bedoeling ervan is, wat we concreet van jou verwachten en welke middelen je hierbij kunnen helpen. a. Wat is mentoring? Het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 regelt de verplichtingen die in acht moeten genomen worden door de werkgever en de leden van de hiërarchische lijn bij het onthaal van beginnende medewerkers. Artikel 1. Artikel 13, tweede lid, van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de medewerkers bij de uitvoering van hun werk, wordt in het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 aangevuld als volgt : «8 het onthaal van elke beginnende werknemer organiseren en een ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden. Het door de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren van het onthaal, tekent onder zijn naam een document waaruit blijkt dat in het kader van zijn taken bedoeld onder 6 en 7 de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tot het welzijn op het werk.» Mentoring houdt dus in dat een nieuwkomer begeleid wordt door een ervaren collega binnen de dienst en de organisatie. De begeleiding is laagdrempelig en informeel. De mentor werkt bij voorkeur op hetzelfde niveau als de nieuwkomer. Verder in de tekst wordt de term de leidinggevende gebruikt in plaats van de term het lid van de hiërarchische lijn. b. Wat is de bedoeling van mentoring? Het is de bedoeling dat de nieuwkomer een goede en snelle start krijgt. De mentor geeft informatie en adviezen over de dienst en de organisatie, zodat de nieuwkomer snel de nieuwe werkomgeving en de nieuwe collega s leert kennen, alsook de procedures en gebruiken aanleert. Dankzij de begeleiding en ondersteuning door de mentor zal de nieuwkomer zijn/haar werk met meer vertrouwen kunnen uitvoeren, wat de samenwerking met collega s en de inburgering in de groep zal bevorderen. Pagina 2 van 11

4 c. Wat zijn onze verwachtingen van de mentor? Elke nieuwe medewerker krijgt door de leidinggevende een mentor toegewezen en eventueel een opleider. Iedereen kan de rol van mentor opnemen op vraag van de leidinggevende. Van de mentor wordt verwacht dat hij/zij aan de hand van de checklist informatie overbrengt over de organisatie, de werking en de procedures, terwijl de opleider de nieuwkomer in zijn nieuwe taak opleidt. Afhankelijk van de dienst kan de rol mentor en opleider ook door één en dezelfde persoon worden opgenomen. In eerste instantie rekenen wij op de bereidheid van de mentor om zijn/haar kennis en ervaring met een positieve ingesteldheid te delen met de nieuwkomer en hiervoor de nodige tijd uit te trekken. De leidinggevende blijft zijn verantwoordelijkheid uitoefenen als leidinggevende. Het blijft dus de taak van de leidinggevende om de nieuwkomer taken toe te wijzen, bij te sturen en te beoordelen. De leidinggevende kan eventueel ook in samenspraak met de mentor bepaalde punten van de checklist voor zijn rekening nemen. d. Welke hulpmiddelen stelt de KHLim ter beschikking? De bijgevoegde checklist is je belangrijkste hulpmiddel. Het dient als leidraad. Daarnaast krijgt de nieuwe medewerkers zelf een onthaalbrochure van de personeelsdienst. Ook biedt het intranet heel wat informatie die de nieuwe medewerker steeds kan raadplegen. In het begin van het academiejaar organiseert de personeelsdienst een infosessie voor de nieuwe medewerkers. Ondervind je problemen met het mentoring of heb je zelf ideeën om het mentoring te verbeteren, geef ze dan door aan je leidinggevende. Ons onthaalbeleid wordt regelmatig bijgestuurd en daarbij zijn jouw voorstellen en opmerkingen onontbeerlijk. Tot slot wensen wij onze waardering uit te drukken dat jij de rol van mentor wilt opnemen. Wij hopen dat de geïnvesteerde tijd en energie jou een nieuwe waardevolle collega zal opleveren en de basis zal leggen voor een duurzame samenwerking. Pagina 3 van 11

5 2. Gebruik van de checklist Voor elke nieuwe medewerker wordt een nieuwe checklist gebruikt. De checklist omvat een reeks punten die voor elke nieuwkomer gemeenschappelijk zijn. Naast de algemene punten zijn er ook punten die enkel van toepassing zijn op één of meerdere van de volgende personeelscategorieën a. Administratief personeel b. Leidinggevend personeel c. Personeel van het onderhoud/de keuken Het toevoegen van specifieke departementale info of info specifiek gericht naar een dienst is mogelijk. Elk punt dat is afgewerkt, wordt ook afgevinkt door jou als mentor. Na het afwerken van de checklist (einde tweede werkmaand) leg je als mentor de ingevulde checklist zo vlug mogelijk voor aan de leidinggevende. De leidinggevende bespreekt met de nieuwe medewerker de onthaalperiode, vergewist zich ervan dat voldoende informatie is bezorgd aan de nieuwe medewerker, ondertekent de checklist en bezorgt ze aan de interne preventieadviseur uiterlijk binnen de drie maanden na indiensttreding van de nieuwe medewerker. Pagina 4 van 11

6 3. De voorbereiding van het onthaal Naam nieuwe medewerker: Datum in dienst: Naam leidinggevende: Naam opleider aangewezen door leidinggevende: Naam mentor aangewezen door leidinggevende: Wat moet er gebeuren vóór de nieuwe medewerker start? Nakijken met de leidinggevende om (indien noodzakelijk) praktische regelingen te treffen inzake: - voorzien van bureau, stoel, kast, bureaumateriaal, telefoon, en de nieuwe medewerker laten toevoegen aan de telefoonlijst. (dienst logistiek) - voorzien van PC, mailadres, personeelskaart, (dienst ICT) - voorzien van de nodige sleutels. (dienst logistiek) - voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen: enkel voor personeel onderhoud / keuken. (dienst logistiek) - voorzien van sticker parking Diepenbeek. (personeelsdienst) Afspreken met de leidinggevende over het verloop van de eerste werkdag Op welk tijdstip wordt de mentor verwacht om het onthaalprogramma over te nemen: Zijn er punten van de checklist onthaal die de leidinggevende wil overnemen? De collega s verwittigen over de komst van de nieuwe medewerker. Pagina 5 van 11

7 4. De eerste werkdag Welke informatie krijgt de nieuwe medewerker van de mentor op de eerste werkdag: Algemeen voor elke nieuwe medewerker Kennismakingsgesprek tussen mentor en nieuwkomer Uitleg over de rol van de mentor en het onderscheid met leidinggevende en opleider Bereikbaarheid van de mentor Voorstelling aan de collega s Rondleiding met voorstelling aan de voornaamste diensten waarmee de nieuwkomer zal samenwerken en aanwijzen van de faciliteiten (sanitair, eetplaats, vergaderzalen, nooduitgangen, brandblussers, EHBO, ) Bezoek aan de mediatheek en kennismaking met het personeel Informatie over de mogelijkheden i.v.m. het nemen van maaltijden en warme/koude dranken (waar/gewoonten binnen de dienst, ) Informatie over de parking en fietsstalling, openbaar vervoer, Doorverwijzen bij wie de nieuwkomer terecht kan voor taakinformatie (opleider, leidinggevende, administratie van de dienst, ) Doorgeven belangrijkste telefoonnummers en bereikbaarheid van de dienst Informatie over werktijden en uurrooster Belangrijke basisattitudes meegeven: respect, integriteit, betrokkenheid, samenwerking, veilig werken, Specifiek voor het personeel onderhoud/keuken Informatie over de dagindeling Uitleg bij arbeidskledij (bij wie te verkrijgen, hoeveel stuks, gebruik, herstelling, onderhoud). Pagina 6 van 11

8 5. De eerste werkweek Welke informatie krijgt de nieuwe medewerker van de mentor in de eerste werkweek: Algemeen voor elke nieuwe medewerker Uitleg bij de communicatiekanalen binnen het bestuur (hiërarchische weg, omzendbrieven, mail, intranet, telefoon, ) Uitleg bij gebruiken binnen de dienst (sleutels en sluiting van de bureaus/ het gebouw, afspraken onder de collega s, postverdeling binnen de dienst, vakantieaanvragen, ) Vergaderstructuur (wanneer en waar teamvergaderingen, agenda en inhoud van de teamvergadering) in het algemeen advies en tips geven aan de nieuwkomer en zijn/haar vragen beantwoorden Uitleg bij taakverdeling onder de collega s Introductie en instructie van de informatiebronnen door het mediatheekpersoneel (na afspraak) Kopiëren : plaatsen, code en gebruik van de kopiemachine Computergebruik : inloggen, bestandsstructuur, mailgebruik, capaciteit van de mailbox, intranet, internet,.) Brandveiligheid (vuurvergunningen, chemische agentia, ), brandevacuatie (evacuatieweg, sluiten ramen en deuren, ) en jaarlijkse brandoefening (meer informatie bij preventieadviseur). Specifiek voor administratief personeel en leidinggevend personeel Post: wijze van postverdeling op de dienst, wijze van verzenden (prior/non-prior), en deadline van postverzending Correspondentie : ondertekening van brieven (door wie) en huisstijl Pagina 7 van 11

9 6. De tweede werkweek Welke informatie krijgt de nieuwe medewerker van de mentor in de tweede werkweek: Algemeen voor elke nieuwe medewerker De vragen van de nieuwe medewerker overlopen en bespreken Overlopen of er zaken over het hoofd gezien werden in de eerste week Wie is wie binnen de instelling/het bestuur? (vooral in functie van de job): overlopen organigram Meldpunt pesten, geweld, ongewenst sexueel gedrag Uitleg over de rol van vertrouwenspersonen en interne preventieadviseur. Aangifte incidenten: bijna-ongevallen, schadegevallen en EHBO-/arbeidsongevallen, gebruik van registratieformulier, (meer informatie bij preventieadviseur). Nut van labreglementen uitleggen, het toepassen van de instructies benadrukken, code van goede labpraktijken toelichten. Specifieke departementale info / Specifieke info dienst Bijzondere informatie per departement of per dienst welke belangrijk is om mee te delen aan de nieuwe medewerker. Studiegids (ECTS-fiches, ) Cursusdienst Brandhok, stock, veiligheidskast Ingeven punten in ibamaflex Intranet ( adressen personeel en studenten, raadplegen documenten, ) Bestellingen (boeken, labomateriaal, bestelformulieren, ) Toledo Afvalbeleid van de labo s (WGK-codes, afvaltonnen, ) Restaurant (gebruik personeelskaart, openingsuren, ) Openingsuren gebouw Pagina 8 van 11

10 7. De derde werkweek Welke informatie krijgt de nieuwe medewerker van de mentor in de derde werkweek: Algemeen voor elke nieuwe medewerker De vragen van de nieuwe medewerker overlopen en bespreken Bestelprocedures: hoe benodigdheden aanvragen, veiligheidseisen bij bestelbon, indienststelling nieuwe goederen, Procedure ziekte: wie en wanneer verwittigen Procedure vakantieregeling: bij wie en hoe aanvragen Specifieke departementale info / Specifieke info dienst Bijzondere informatie per departement of per dienst welke belangrijk is om mee te delen aan de nieuwe medewerker. Pagina 9 van 11

11 8. De vierde werkweek Welke informatie krijgt de nieuwe medewerker van de mentor in de vierde werkweek: Algemeen voor elke nieuwe medewerker Bespreking houden van de afgelopen periode: vragen en indrukken overlopen en bespreken Procedures bij technische problemen: Wie en hoe verwittigen? Uitleg bij functiegesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek en het evaluatierapport. (meer informatie bij leidinggevende) Overlopen of er zaken van de checklist over het hoofd werden gezien Specifieke departementale info / Specifieke info dienst Bijzondere informatie per departement of per dienst welke belangrijk is om mee te delen aan de nieuwe medewerker. Pagina 10 van 11

12 9. Einde tweede werkmaand Welke informatie krijgt de nieuwe medewerker van de mentor in de tweede werkmaand: Algemeen voor elke nieuwe medewerker Een moment vrijmaken om de bijkomende vragen en indrukken van de nieuwe medewerker te overlopen en te bespreken Overlopen of er zaken van de checklist over het hoofd werden gezien Evaluatie van het mentoring. Mentor en nieuwkomer wisselen hun bevindingen van de afgelopen periode uit. De mentor krijgt feedback van de nieuwkomer. 10. Na tweede werkmaand Checklist voorleggen aan de leidinggevende Hierbij verklaar ik, (leidinggevende) dat.. (nieuwe medewerker) a. de nodige inlichtingen werden verstrekt met betrekking tot het welzijn op het werk b. de inlichtingen goed begrijpt en in de praktijk brengt. Datum en handtekening leidinggevende.. Uiterlijk binnen de drie maanden na indiensttreding van de nieuwe medewerker bezorgt de leidinggevende de volledige en door hem/haar ondertekende checklist aan de interne preventieadviseur. Pagina 11 van 11

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

2 kernactiviteit, aanpak, klantvriendelijkheid, )

2 kernactiviteit, aanpak, klantvriendelijkheid, ) ONTHAALFICHE Als nieuwe medewerker heb je recht op een goed onthaal. Je krijgt hierbij een overzicht van welke informatie je mag verwachten van wie: 1 = personeelsdienst, 2 = diensthoofd, 3 = opleider,

Nadere informatie

Een kalender die je op weg helpt

Een kalender die je op weg helpt Naam: Naam nieuwe medewerker: Eerste werkdag nieuwe medewerker :../../20.. Een kalender die je op weg helpt Mentor Start@KHLim Beste lezer, Wat voor je staat, is een kalender. Maar wij, de leden van de

Nadere informatie

DE ONTHAALPROCEDURE EN DE ONTHAALCHECKLIST

DE ONTHAALPROCEDURE EN DE ONTHAALCHECKLIST . DE ONTHAALPROCEDURE EN DE ONTHAALCHECKLIST Tijdens de onthaalperiode: Krijgt de nieuwe medewerker informatie over de onderneming (de missie en de waarden). Leert hij/zij de organisatiecultuur kennen.

Nadere informatie

Een kalender die je op weg helpt

Een kalender die je op weg helpt Naam: Naam mentor: Eerste werkdag nieuwe medewerker :../../20.. Een kalender die je op weg helpt Nieuwe medewerker Start@KHLim Beste lezer, Wat voor je staat, is een kalender. Maar wij, de leden van de

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure

INHOUD. Een nieuw instrument: onthaalfiche Toekomst: Evaluatiemomenten onthaalbeleid & bijsturing Onthaalbrochure ONTHAALBELEID INHOUD Waarom een onthaalbeleid? Historiek en klemtoon onthaalbeleid Sociaal Huis Oostende Verschillende onderdelen onthaal door de personeelsdienst Individueel onthaal 1e en 2e vormingsdag

Nadere informatie

EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL

EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL LEIDRAAD 4: EEN GESLAAGDE AANWERVING BEGINT BIJ HET ONTHAAL Bereid de komst van de nieuwe medewerker goed voor: Goed begonnen is half gewonnen De selectieprocedure is achter de rug. De aanwerving is een

Nadere informatie

ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING. Naam nieuwe medewerker:... Functie/dienst nieuwe medewerker:...

ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING. Naam nieuwe medewerker:... Functie/dienst nieuwe medewerker:... ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING Rollen: pa (preventieadviseur / brandweercommandant); pd (personeelsdienst), (peter of meter); (diensthoofd) om onthaalmedewerker: di directeur

Nadere informatie

Nr. Wat Van OK VANAF BEKEND WIE INDIENST

Nr. Wat Van OK VANAF BEKEND WIE INDIENST ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: SOCIAAL HUIS Rollen: pa (preventieadviseur / brandweercommandant); pd (personeelsdienst), (peter of meter); (diensthoofd) Naam nieuwe medewerker:... Functie/dienst nieuwe

Nadere informatie

#INSPIRE ONTHAALBELEID. #INSPIRE ONTHAALBELEID // LIBERFORM.BE dit is wettelijk verplicht. Dit is zeker nodig. Handige tips & tricks.

#INSPIRE ONTHAALBELEID. #INSPIRE ONTHAALBELEID // LIBERFORM.BE dit is wettelijk verplicht. Dit is zeker nodig. Handige tips & tricks. #INSPIRE ONTHAALBELEID #INSPIRE ONTHAALBELEID Er moet veel gebeuren op een eerste werkdag, o.a. allerlei administratie. Maar ook andere voorbereidingen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen

Nadere informatie

ONTHAAL IN DE VASTGOEDSECTOR. Wil u uw nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kunnen deze onthaaltools zeker helpen.

ONTHAAL IN DE VASTGOEDSECTOR. Wil u uw nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kunnen deze onthaaltools zeker helpen. ONTHAAL IN DE VASTGOEDSECTOR Wil u uw nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kunnen deze onthaaltools zeker helpen. Het vraagt tijd, moeite en vaak ook behoorlijk wat geld om goede

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Basisvorming veiligheid niveau 3 Onthaalbeleid

Basisvorming veiligheid niveau 3 Onthaalbeleid Basisvorming veiligheid niveau 3 Onthaalbeleid Ann Goeman Coördinator psychosociale aspecten Gemeenschappelijke preventiedienst GO! - Wettelijke bepalingen - Betrokken actoren - de werkgever - hiërarchische

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

AFSPRAKENKADER. voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector FASEN VAN HET ONTHAAL

AFSPRAKENKADER. voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector FASEN VAN HET ONTHAAL AFSPRAKENKADER voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector Met dit afsprakenkader willen we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de werkgever en de jonge medewerker

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van nieuwe medewerkers 1. Het KB van 25 april 2007 Het KB van 25 april 2007 wijst de hiërarchische lijn, de werkgever en de interne dienst voor preventie en

Nadere informatie

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer!

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! Lerend netwerk ongekwalificeerde instroom Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! 23 juni 2015 Definitie werkplekleren Onderwijsomgeving: Leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene

Nadere informatie

ONTHAAL IN DE VASTGOEDSECTOR. Wil u uw nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kunnen deze onthaaltools zeker helpen.

ONTHAAL IN DE VASTGOEDSECTOR. Wil u uw nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kunnen deze onthaaltools zeker helpen. ONTHAAL IN DE VASTGOEDSECTOR Wil u uw nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Dan kunnen deze onthaaltools zeker helpen. Het vraagt tijd, moeite en vaak ook behoorlijk wat geld om goede

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure Onthaal & Opname

Dienstgebonden informatiebrochure Onthaal & Opname Dienstgebonden informatiebrochure Onthaal & Opname 1 Voorwoord Beste student, Welkom op onze onthaal- en opnamedienst. Met deze brochure bieden we jou een handleiding over het reilen en zeilen op onze

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

COMMUNICATIE MATERIAAL

COMMUNICATIE MATERIAAL COMMUNICATIE MATERIAAL Poster... 3 Programma... 4 Memo/mail werkplekbegeleiders... 5 Flyer werving medewerkers... 6 Mail gast-medewerkers... 7 Tekst intranet... 8 Uitnodiging borrel... 9 2 PUURNU1415 DVDM

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

THEMANAMIDDAG DIVERSITEIT 21 JUNI 2007 KC VOORUIT, GENT TIPS OM HET ONTHAALBELEID VOOR NIEUWE WERKNEMERS TE VERBETEREN

THEMANAMIDDAG DIVERSITEIT 21 JUNI 2007 KC VOORUIT, GENT TIPS OM HET ONTHAALBELEID VOOR NIEUWE WERKNEMERS TE VERBETEREN THEMANAMIDDAG DIVERSITEIT 21 JUNI 2007 KC VOORUIT, GENT TIPS OM HET ONTHAALBELEID VOOR NIEUWE WERKNEMERS TE VERBETEREN DOOR SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN Na de selectieprocedure besluit je iemand aan te

Nadere informatie

Onthaal en opleiding in West-Vlaamse organisaties: een onderzoek naar de beleving bij werknemers. Tabellen en conclusies. 21 mei 2013.

Onthaal en opleiding in West-Vlaamse organisaties: een onderzoek naar de beleving bij werknemers. Tabellen en conclusies. 21 mei 2013. Onthaal en opleiding in West-Vlaamse organisaties: een onderzoek naar de beleving bij werknemers Tabellen en conclusies 21 mei 2013 Anja Vanroose 1 Algemene tevredenheid over onthaal Hoe tevreden ben je

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

onthaalbeleid Is jullie onthaalbeleid in balans? DOE DE SCAN onze DIVERSITEITS- CONSULENT helpt jou hierbij

onthaalbeleid Is jullie onthaalbeleid in balans? DOE DE SCAN   onze DIVERSITEITS- CONSULENT helpt jou hierbij onthaalbeleid Is jullie onthaalbeleid in balans? DOE DE SCAN onze DIVERSITEITS- CONSULENT helpt jou hierbij WWW.SCANJEWERKVLOER.BE HALLO WELKOM EEN GOED ONTHAAL IS GOED VOOR IEDEREEN Merk jij ook dat er

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie

Bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie Bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie Bij vraag 3.5 van de VCA2005/5.1 wordt gezocht naar het antwoord op de vraag of het bedrijf een bedrijfseigen VGM-voorlichting en instructie heeft opgesteld.

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerkrachten

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerkrachten Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor leerkrachten Inhoudstafel Account aanmaken School inschrijven Collega s uitnodigen Leerlingen opvolgen Tips voor opvolging leerlingen Om de school in te schrijven,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Ontwerp van type aanvangsbegeleidingsplan voor het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe leraren op de school

Ontwerp van type aanvangsbegeleidingsplan voor het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe leraren op de school Ontwerp van type aanvangsbegeleidingsplan voor het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe leraren op de school Aankomst van nieuwe leerkracht Einde augustus ACTIVITEITEN Ontvangst en onthaal

Nadere informatie

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER 05-09-2017 CHARTER Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra Met steun van: CHARTER 05-09-2017 Inhoudstafel: Stagementorschap Fase 1: basisvoorwaarden

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Inhoud. Wat is begeleid werk?

Inhoud. Wat is begeleid werk? Begeleid werk Inhoud Wat is begeleid werk? 1 Welke werkvaardigheden heb je nodig voor begeleid werk? 2 Op weg naar begeleid werk 3 Wat mag je van de jobcoach verwachten? 4 Wat mag je verwachten op de werkplek?

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Stagecoördinator? Voor alle vragen of opmerkingen in verband met de stage

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

LEERJAAR LEERLINGEN ENQUÊTES PERCENTAGE

LEERJAAR LEERLINGEN ENQUÊTES PERCENTAGE LEERJAAR LEERLINGEN ENQUÊTES Eerste leerjaar 69 49 71 % Tweede leerjaar 63 53 84 % Derde leerjaar 70 28 40 % * Vierde leerjaar 44 33 75 % Vijfde leerjaar 37 34 92 % Zesde leerjaar 45 36 80 % TOTAAL 328

Nadere informatie

Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest?

Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest? Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest? Het eerste dat u moet doen als u bent blootgesteld aan asbest is het werk stil leggen, mogelijke collega s op de hoogte stellen en de Arbeidsinspectie bellen.

Nadere informatie

Draaiboek voor het onthaal van een nieuwe medewerker

Draaiboek voor het onthaal van een nieuwe medewerker Draaiboek voor het onthaal van een nieuwe medewerker Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 1. Wettelijke verplichtingen... 3 2. De rolafbakening van de actoren in het onthaalproces... 4 2.1. De

Nadere informatie

Communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal Communicatiemateriaal ACE ARNHEM/ACHTERHOEK/LIEMERS Communicatiemateriaal V 1.0 27-01-2017 Inhoudsopgave Programma 3 Mail werkplekbegeleiders 4 Flyer werving medewerkers 5 Mail gast-medewerkers 6 Tekst

Nadere informatie

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs:

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject Wat houdt praktijk

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

School aan de waterkant BuSO Sint-Juliaan Stropkaai Gent Tel. 09/ Fax. 09/

School aan de waterkant BuSO Sint-Juliaan Stropkaai Gent Tel. 09/ Fax. 09/ Klachtenprocedure voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Wanneer een werknemer meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan hij een beroep

Nadere informatie

1. Mijn Ell@-toestel werkt niet

1. Mijn Ell@-toestel werkt niet Ell@: Veelgestelde vragen en antwoorden v3.0 Inhoudstafel 1. Mijn Ell@-toestel werkt niet... 2 1.1. Aan/uit-toets werkt niet... 2 1.2. E-id-kaart verzorgende wordt ingestoken, maar je toestel geeft aan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTES INTERNE COMMUNICATIE. V1. Hoe tevreden ben je over de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie?

RESULTATEN ENQUÊTES INTERNE COMMUNICATIE. V1. Hoe tevreden ben je over de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie? RESULTATEN ENQUÊTES INTERNE COMMUNICATIE V1. Hoe tevreden ben je over de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie? Zeer tevreden 4 Tamelijk tevreden 15 Niet tevreden, niet ontevreden

Nadere informatie

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Als administratief medewerker sta je in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken en het bijhouden

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Daar staat de nieuwe werknemer dan: alles en iedereen is nieuw, hij of zij loopt er wat onwennig bij en zit met heel wat vragen.

Daar staat de nieuwe werknemer dan: alles en iedereen is nieuw, hij of zij loopt er wat onwennig bij en zit met heel wat vragen. Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce International,

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

T-TOOL WERKVLOER/ STAGE. Mondelinge interactie STERKE SCHAKELS. Naam jongere:... Naam beoordelaar:...

T-TOOL WERKVLOER/ STAGE. Mondelinge interactie STERKE SCHAKELS. Naam jongere:... Naam beoordelaar:... T-TOOL WERKVLOER/ STAGE Naam jongere:... Naam beoordelaar:... Mondelinge interactie LUISTEREN Instructie begrijpen van begeleider, collega, baas Collega legt stap voor stap uit hoe een broodje van het

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Klas: Handboek Maatschappelijke Stage (MaS) Heerbeeck College Best Schooljaar 2018-2019 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Sociaal MaS Extra Handen Samenwerken Vrijwillig Inzet Bijdrage Maatschappij

Nadere informatie

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Evaluatieformulier Naam: Functie: Dienst/ afdeling: Diensthoofd: Aanwervingsdatum: Basiscontract: Verlenging: op te maken voor: Evaluatiedomein Tussentijdse evaluatie

Nadere informatie

Aan het werk als uitzendkracht?

Aan het werk als uitzendkracht? Xxxx Xxxx Aan het werk als uitzendkracht? ACLVB helpt je graag op weg! ACLVB is een dynamische vakbond die zijn leden bijstaat met een persoonlijke aanpak in alle sectoren. Als beginner op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Handleiding Introductieprogramma

Handleiding Introductieprogramma Handleiding Introductieprogramma Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! September 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderdelen introductieprogramma 4

Nadere informatie

Documentnummer: Opsteller/Preventieadviseur: Datum: Bladzijde. C Jan Engelen 19 januari / 5

Documentnummer: Opsteller/Preventieadviseur: Datum: Bladzijde. C Jan Engelen 19 januari / 5 C.03.06 Jan Engelen 19 januari 2015 1/ 5 Module Vermeldingen, opmerkingen, adviezen 0. Nieuwe reglementering van toepassing op de onderneming 1. Algemene bedrijfsgegevens 2. Inspraak en overleg comité

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Veilig organiseren van extra-muros activiteiten Workshop infodag contactpersonen & directie 27/08/2012 1 Probleemstelling Opdracht en uitwerking case (10 minuten) Bespreking (5 minuten per groep) Toelichting

Nadere informatie

Onthaalmap. Met succes aan de slag in de bouw DEEL SOCIALE OVERLEGORGANEN

Onthaalmap. Met succes aan de slag in de bouw DEEL SOCIALE OVERLEGORGANEN Onthaalmap Met succes aan de slag in de bouw DEEL SOCIALE OVERLEGORGANEN ONTHAALTRAJECT - INLEIDING DEEL SOCIALE OVERLEGORGANEN Goed begonnen is half gewonnen! Dat geldt zeker bij het begin van een nieuwe

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor werkgevers Inhoudstafel Account aanmaken Organisatiegegevens ingeven Een job posten Post uw job op Facebook Een job kopiëren Collega s uitnodigen Job onzichtbaar maken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale GVB Handzame

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

Sprint Slim en Snel een VA op afstand inzetten

Sprint Slim en Snel een VA op afstand inzetten Sprint Slim en Snel een VA op afstand inzetten Stap 2: communicatie inrichten Doel van deze training Hoe je de communicatiestroom transparant inricht voor een eenduidige en professionele uitstraling naar

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

TEST VOOR WERKGEVERS

TEST VOOR WERKGEVERS TEST VOOR WERKGEVERS Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

Een warm onthaal loont! Veerle Noerens, VIVO vzw Jan Creten, Diverscity ONTHAALBROCHURE. Voor leerlingen duaal leren kinderbegeleider

Een warm onthaal loont! Veerle Noerens, VIVO vzw Jan Creten, Diverscity ONTHAALBROCHURE. Voor leerlingen duaal leren kinderbegeleider Een warm onthaal loont! Veerle Noerens, VIVO vzw Jan Creten, Diverscity ONTHAALBROCHURE Voor leerlingen duaal leren kinderbegeleider Inhoud 1. De onthaalprocedure... 2 Fase 1: De informatiefase... 2 Fase

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN

10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN 10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN SNEL GOED VERDIENEN MET WERK DAT JE LEUK VINDT DOOR LAURA BABELIOWSKY WWW.BOUWEENBLOEIENDBEDRIJF.NL WAT IS EEN VIP-DAG PRECIES? Je gaat een dag met de klant aan het werk

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

Opdracht Overige Activiteiten

Opdracht Overige Activiteiten Opdracht Overige Activiteiten Wanneer je jouw BPV-uren (minimaal 60 uur) naast LOLA niet dmv externe stage maakt, kun je activiteiten uit eigen beroepspraktijk inzetten. Het is mogelijk dat je in je eigen

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Snuffelstage leerjaar 2

Snuffelstage leerjaar 2 Snuffelstage leerjaar 2 Naam Klas STAGEOVEREENKOMST Jouw gegevens Naam Klas Op deze datum ga ik stage lopen: Van uur tot uur. Gegevens van de stageplek Naam bedrijf Straat Postcode Plaats Contactpersoon

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel bij het leren. Met behulp van stageopdrachten

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense BIJLAGE 1 Overzicht van te nemen acties bij uitvoering werkinstructie plus flowchart Bijlage 1: Actielijst bij werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Kinderopvang Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie