Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen"

Transcriptie

1 Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie

2

3 Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim Slimmer organiseren, slimmer reizen Rapportage van het afstudeeronderzoek naar de wijze waarop de inzet van mobiliteitsmanagementmaatregelen zo effectief mogelijk plaatsvindt, op basis van eerder behaalde resultaten en effecten. Martijn Hoogenraad & Gijs van der Kolk Datum publicatie Vrijdag 14 juni 2013 Kenmerk Definitief Onder begeleiding van Hans Klaren & Jos Vrieling (Royal HaskoningDHV) Janet van der Hoeven & Stefan Wattimena (Hogeschool Windesheim)

4 I. Voorwoord Voor u ligt de eindrapportage van het afstudeeronderzoek dat wij hebben uitgevoerd ter afsluiting van onze opleiding Mobiliteit (Verkeerskunde) aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om u dit resultaat aan te mogen bieden. Wij presenteren deze rapportage dan ook met gepaste trots.

5 Het centrale onderwerp in dit afstudeeronderzoek is mobiliteitsmanagement. De keuze voor dit onderwerp is vooral gemaakt omdat mobiliteitsmanagement ons boeit. Het intrigeert ons hoe mensen als u en wij iedere dag opnieuw reizen en welke keuzes daarbij bewust worden gemaakt, of juist niet... De tijdsbesteding in een mensenleven bestaat voor een groot deel uit reizen. Zonder reizen zijn en komen mensen letterlijk nergens. Reizen maakt dat een land als Nederland is geworden tot het land dat het nu is. Het lijkt echter soms wel alsof dit vele reizen ons juist afremt. Files, vertragingen en daardoor langere reistijden, maken ons juist minder mobiel. Met als mogelijk gevolg dat een land als Nederland minder aantrekkelijk wordt. Wij hebben de overtuiging dat mobiliteitsmanagement een effectief middel is om Nederland mobiel en bereikbaar te houden. Met dit afstudeeronderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een effectieve inzet van mobiliteitsmanagement. De uitkomsten van ons onderzoek geven initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen een handreiking om juiste maatregelen effectief te organiseren in hun specifieke situatie. Initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van overheden, adviseurs van verkeerskundige adviesbureau s en bedrijven die het reizen van hun werknemers organiseren. Het resultaat van dit onderzoek was zonder hulp van anderen nooit op het gewenste niveau geweest. Zoals het een correct voorwoord betaamd, gebruiken wij dit voorwoord om onze dank uit te spreken naar de mensen die ons hebben ondersteund tijdens de uitvoering van dit afstudeeronderzoek. Wij bedanken Royal HaskoningDHV, in het bijzonder Hans Klaren en Jos Vrieling, voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van dit afstudeeronderzoek en de begeleiding daarvan. Wij bedanken Janet van der Hoeven en Stefan Wattimena voor de scherpe adviezen tijdens de begeleiding in hun rol als docenten van Hogeschool Windesheim. Speciale dank gaat uit naar Friso Metz van het KPVV, die in zijn aanstekelijke enthousiasme ons rijkelijk heeft voorzien van informatie en ons met deskundigen, van zowel binnen als buiten de landsgrenzen, in contact heeft gebracht. Verder bedanken we Frans Hoogenraad en Nel van Willigen voor de belangenloze medewerking aan dit onderzoek door het becommentariëren van alle concept producten. Helaas is deze bladzijde al bijna gevuld en is het daarom niet mogelijk alle mensen bij naam te noemen, die we nog niet hebben bedankt. In het bijlagenboek dat bij deze rapportage is opgesteld, staan de namen van alle deskundigen die met hun wijsheid en kunde ons hebben ondersteund tijdens dit onderzoek. Dat deze namen niet specifiek in dit voorwoord zijn benoemd, betekent niet dat onze dank minder is. Dit afstudeeronderzoek vormt de afsluiting van onze vier jaar studie aan de opleiding Mobiliteit (Verkeerskunde) aan Hogeschool Windesheim. We zijn trots op het resultaat dat we hebben bereikt en we wensen u dan ook veel plezier toe bij het lezen van dit rapport. Gijs van der Kolk Steenwijk, 14 juni 2013 Martijn Hoogenraad Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage VIII -

6 II. Samenvatting Mobiliteitsmanagement is niet meer weg te denken als middel voor het oplossen van bereikbaarheidsproblematiek. De laatste jaren is de ontwikkeling van mobiliteitsmanagementmaatregelen snel verlopen. Hoewel initiatoren van maatregelen diverse literatuur, hulpmiddelen en methodes tot hun beschikking hebben, lijkt de werkbank van mobiliteitsmanagement rommelig en vol te liggen met allerlei losse maatregelen. Het probleem dat de aanleiding van dit afstudeeronderzoek vormt, is dat het in Nederland ontbreekt aan een gestructureerd en gefundeerd overzicht van kenmerken die van invloed zijn op de effectiviteit van mobiliteitsmanagementmaatregelen. Het resultaat van dit afstudeeronderzoek is een handreiking aan initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen die hen ondersteunt in het organiseren van de juiste maatregelen in hun specifieke situatie. De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is om bij te dragen aan een effectieve inzet van mobiliteitsmanagement, het ondersteunen van initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen en een bijdrage te leveren aan de kennis binnen het vakgebied van mobiliteitsmanagement. De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek luidt: Op welke wijze is, op basis van de effecten van eerder uitgevoerde mobiliteitsmanagementmaatregelen, een juiste keuze voor de inzet van mobiliteitsmanagementmaatregelen mogelijk? Als eerste is gestart met een studie naar de ontwikkeling van mobiliteitsmanagement in zowel Nederland als andere Europese landen en een studie naar de positie van mobiliteitsmanagement in het overheidsbeleid (deelvraag 1). Uit deze studie komt naar voren dat er de afgelopen jaren een sterke bewustwording heeft plaatsgevonden dat het beter benutten van infrastructurele netwerken goedkoper en beter realiseerbaar is dan het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Mobiliteitsmanagement heeft zich, onder meer door de hiervoor beschreven ontwikkeling, een stevige positie afgedwongen in Nederland. De overheid investeert voornamelijk in mobiliteitsmanagement op regionale schaal, door middel van het verstrekken van subsidies. Mobiliteitsmanagement in andere landen wordt in vergelijking met Nederland gekenmerkt door andere aanleidingen (als mileu- en gezondheidsproblematiek), doelstellingen en het betrekken van meerdere doelgroepen. Door meerdere doelgroepen te betrekken in mobiliteitsmanagement is de kans op een positief effect groter. Een voorbeeld van een maatregel met een, voor Nederland redelijk onbekende doelgroep, is een maatregel die wordt georganiseerd in Londen met als doel om schoolkinderen lopend naar school te laten reizen. De aanleiding ligt hier in de autoproblematiek rondom (basis)scholen. Een tweede voorbeeld is dat er in Zwitserland maatregelen worden georganiseerd die als doel hebben de luchtkwaliteit van de Alpengebieden te beschermen. Ervaringen uit andere Europese landen kunnen input leveren voor mobiliteitsmanagementmaatregelen in Neder-land. Dit wordt onderschreven door mobiliteitsmanagementdeskundigen die over dit onderzoek zijn geïnterviewd. Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn vier deelvragen opgesteld. Vervolgens is studie verricht naar literatuur en hulpmiddelen die initiatoren van maatregelen ondersteunen in het organiseren van de juiste IV -VI Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage

7 maatregelen in hun specifieke situatie (deelvraag 2). Flexibiliteit is het woord dat in deze studie meerdere malen naar voren komt. Iedere situatie waarin mobiliteitsmanagementmaatregelen worden georganiseerd is uniek. Het is daarom van belang flexibiliteit te hanteren in het organiseren van mobiliteitsmanagementmaatregelen. Op deze wijze sluit de maatregel zo goed mogelijk aan bij de situatie en de reiziger. Verder komt naar voren dat het duidelijk vaststellen en vervolgens categoriseren van de doelgroep een belangrijke stap in het organisatieproces is. Als de doelgroep bekend is, dan kan de maatregel goed op de doelgroep worden afgestemd. Initiatoren kunnen gebruik maken van diverse hulpmiddelen om maatregelen te organiseren. Drie bekende methodes zijn extra uitgelicht in dit onderzoek. De SUMO-methode ondersteunt de initiator door in negen overzichtelijke stappen de maatregelen systematisch uit te werken. SUMO maakt inzichtelijk welke doelen op welke wijze worden behaald. Dit maakt monitoren, bijsturen en evalueren gemakkelijker. De ToeKanmethode is vooral gericht op maatregelen bij wegwerkzaamheden. Deze maatregelen zijn eenvoudiger op te zetten dan permanente maatregelen, omdat de boodschap naar de weggebruiker duidelijk is: laat de auto staan of rijdt een andere route. SUMO en ToeKan hebben beiden gemeen dat ze focussen op de doelgroep en het nieuwe gewenst gedrag van de doelgroep. Het derde hulpmiddel is de MaxExplorer. Dit is een online toolkit voor initiatoren uit heel Europa. Deze online toolkit geeft een aanzet in de goede richting, op bais van een aantal vragen die de initiator beantwoord worden een aantal maatregelen gepresenteerd. De initiator moet wel zelf beslissen welke maatregelen in zijn situatie past. De MaxExplorer is vooral een ondersteunend middel. In de zoektocht naar kenmerken die van invloed zijn op de effectiviteit van maatregelen zijn in de analysefase evaluatierapporten van uitgevoerde mobiliteitsmanagementmaatregelen geanalyseerd (deelvraag 3). Op basis van de uitkomsten van deze analyse is een lijst met invloedrijke kenmerken vastgesteld. De kenmerken geven inzicht in wat precies zorgt voor het effect van een maatregel. Een aantal belangrijke kenmerken zijn: - flexibiliteit en persoonlijke benadering dragen sterk bij aan de effectiviteit van een maatregel. Flexibiliteit kan persoonlijk zijn voor de reiziger, maar kan zich ook uiten in de opzet en sturing door de initiator bij de uitvoering van de maatregel; - het straffen en belonen van gedrag is effectief. Het effect van belonen, vooral financieel belonen, is altijd groter en positiever dan het effect van maatregelen die straffen; - aansluiten van de maatregelen op de persoonlijke leefwereld van de doelgroep is belangrijk. Hierbij valt te denken aan het wegnemen van drempels die forenzen ervaren tegenover het reizen met de trein. Ook het belonen van schoolkinderen met stickers of een trofee is hiervan een voorbeeld. - persoonlijke benadering van de reiziger is effectief. Fysieke persoonlijke benadering is in deze categorie het meest effectief. Dit zijn vier voorbeelden van invloedrijke kenmerken. De uiteindelijke lijst met kenmerken is vele malen langer. Om de kenmerken te structureren zijn deze gesorteerd naar vier doelgroepen: Nieuwe inwoners, Kinderen & Onderwijs, Werkgevers & en Werknemers en Vrijetijdsbesteding & Toerisme. Om de kenmerken toepasbaar te maken voor initiatoren zijn deze vertaald naar succesfactoren. Deze succesfactoren zijn praktische handvatten die initiatoren ondersteunen in het organiseren van een effectieve maatregel. (deelvraag 4). De succesfactoren zijn verdeeld in twee groepen: één groep met succesfactoren die ondersteunen in het keuzeproces (de wat -vraag) en één groep met succesfactoren die ondersteunen in het organisatieproces (de Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage VII IV-

8 II. Samenvatting hoe -vraag). Een terugkerend kenmerk in de succesfactoren is dat de maatregel vaak vanuit het oogpunt en het belang van de initiator wordt georganiseerd (bijvoorbeeld het oplossen van parkeerproblematiek), maar dat het daarbij essentieel is de doelgroep (reizigers) als uitgangspunt te nemen. De succesfactoren zijn in één tot drie woorden omschreven. Bij iedere succesfactor is een toelichting beschikbaar die de initiator duidelijk maakt op welke wijze de succesfactor moet worden toegepast. Een aantal voorbeelden van succesfactoren: - aanleiding. Omschrijf de aanleiding voor het organiseren van de maatregel duidelijk. Dit maakt voor alle betrokken partijen duidelijk wat er gebeurt als geen actie wordt ondernomen; - voorwerk. Neem kennis van en trek lering uit eerder uitgevoerde maatregelen; - maatregelencombinatie. Een combinatie van maatregelen is altijd effectiever dan een maatregel die op zichzelf staand wordt georganiseerd. Met meerdere maatregelen kan een bredere doelgroep worden bereikt; - doelgroepselectie. Selecteer de doelgroep zo gedetailleerd mogelijk. Selecteer alleen reizigers waar de gewenste gedragsverandering ook daadwerkelijk mogelijk is; - persoonlijke benadering. Zorg dat de maatregel een gezicht krijgt. Reizigers voelen zich eerder betrokken als ze persoonlijk worden benaderd, in plaats van een benadering in een grote groep. De succesfactoren zijn verwerkt in een toolbox. De toolbox bevat naast de succesfactoren, ook links naar praktijkvoorbeelden, aanvullende informatie en tips om rekening te houden met gedragskenmerken van de doelgroep. Deze toolbox ondersteunt initiatoren om allereerst de juiste maatregel te kiezen en het vervolgens de maatregel te organsieren. Dit alles draagt bij aan het vergroten van de effectiviteit van de maatregel die wordt georganiseerd. Geconcludeerd kan worden dat de effecten en ervaringen van uitgevoerde mobiliteitsmanagementmaatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het op een juiste wijze organiseren van nieuwe maatregelen. De succesfactoren en toolbox ondersteunen initiatoren in het toepassen van de ervaringen van eerder uitgevoerde maatregelen. De succesfactoren en de toolbox nemen initiatoren daarmee veel werk uit handen. De initiator kan met enkele klikken op de muis veel informatie tot zich nemen en praktisch in de eigen situatie toepassen. Met de uitkomsten van dit afstudeeronderzoek is de werkelijkheid als het ware simpeler gemaakt. De vele losliggende gereedschappen op de werkbank van mobiliteitsmanagement zijn geordend en opgeruimd. Het gereedschap dat op de werkbank lag is gestructureerd en vervolgens georganiseerd opgeborgen in een gereedschapskist (toolbox). De gebruiker van het gereedschap kan eenvoudig de juiste lade van de toolbox openen om het gereedschap te vinden. Aan het onderzoek worden een aantal aanbevelingen meegegeven. Ten eerste wordt aanbevolen verder onderzoek te doen naar de wijze waarop omgevings- en doelgroepkenmerken de effectiviteit van maatregelen beinvloeden. Dit onderzoek vraagt enkele jaren van onderzoek en past niet binnen een bachalor afstudeeronderzoek. Verder wordt aanbevolen de toolbox regelmatig bij te werken en deze zo actueel mogelijk te houden. Een tweede aanbeveling over de toolbox is om deze verder te programmeren en niet meer te laten werken in Microsoft Excel, maar op eigen software te laten werken. -VIII Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage

9 Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage IX-

10 III. Summary Mobility management is an important measurement to resolve accessibility problems. In the recent years, mobility management developed quickly. Although initiators of measures have various literature, tools and methods at their disposal to organize measure in a good way, the workbench of mobility management seems to be scattered among all kinds of individual measures. The problem in the Netherlands is the lack of an structured and wellfounded overview of issues that influences the effectiveness of mobility management measures. This problem can resolve in a choice of measures that do not fully meet the objectives of the initiator. This is a missed opportunity. The result of this thesis is a guide for initiators of mobility management measures that supports them in organizing appropriate measures in their particular situation. The objective of this research is to contribute to an effective organization of mobility management, supporting initiators of mobility management measures and contribute to the knowledge within the field of mobility. The main question in thesis is: In what way can a right choice for the organization of mobility management measures be made, based on the effects of earlier organized mobility management measures? To answer this main question, four sub-questions are created. At first, a study was done on the development of mobility in the Netherlands and other European countries and on the position of mobility management in the policy of the Dutch government (sub-question 1). This study shows that the better use of infrastructure networks is cheaper and better to realize, than the construction of new infrastructure. Mobility management has enforced a strong position in the Netherlands, also through the development described above. Mobility management for example is incorporated into the mobility policy of the government. The government also invests in mobility management, mainly through subsidies for regional partnerships of local authorities. Other reasons, objectives and target groups, compared to the Netherlands, characterize mobility management in Europe. By involving more target groups in mobility management measures, the chance of a positive effect will increase. Experiences from other European countries provide input for mobility management measures in the Netherlands. An example a measure with another target group is organized in London with the objective to let schoolchildren travel to school by foot. The reason for this measure lies in the car problems around the (primary) schools. In Switzerland are, for example, measures organized with the objective to protect the air quality of the Alpes. Tourists are encouraged to travel by bike through these areas. Then a study was done on literature, tools and methods that support initiators of mobility management in organizing the appropriate measures in their particular situation (sub-question 2). Out of the study on literature can be concluded that the term flexibility is important. Any situation where mobility management is organized is unique. When this is included in the organization of mobility management measures, the effectiveness will increase. IV -X Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage

11 It also became clear that specifying and categorizing the target group is an important step in the process to increase the effectiveness. Initiators can use various toolkits and methods to organize measures. Three well-known methods are highlighted in this research. The SUMO-method supports the initiator by showing nine easy steps to imply the measure systematically. SUMO shows which goals are achieved in what way. This makes monitoring, adapting and evaluating more easy. The ToeKanmethod focuses more on measures around road works. Measures at road works are easier to organize than permanent measures. The reasons for this is that the message to road users is clear; leave the car or take another route. SUMO and ToeKan have in common that they both focus on the target group and the new desired behavior of the target group. The third method is MaxExplorer, a toolkit for European initiators of mobility management. This online toolkit provides a start in the right direction, the initiators must decide by themselves which measure they want to organize. In the quest for discovering characteristics that influence the effectiveness evaluations reports of mobility management measures were analyzed. (sub-question 3). Based on the results of this analysis, a list of characteristics is created. Some important characteristics are: - Flexibility and personal approach will contribute to the effectiveness of a measure. Flexibility can be personal for the traveler, but can also be translated by the initiator into the design and management of the measure. - Influencing the behavior of the travelers by rewarding and punishing is effective. The effect of rewarding, especially financially rewarding, is always bigger and more positive than the effect of measures that punish. - Connecting the measures on the personal lives of the target group is essential for a good effect. Examples are the feeling that commuters feel against the train, but also rewarding children with stickers or a trophy. These are examples of some important characteristics. The final list of characteristics is much longer. The characteristics are sorted by four target groups: New residents, Children & Education, Employers & Employees and Leisure & Tourism. The characteristics provide insight into what exactly creates the effect of a measure. The characteristics are processed into success factors, so initiators can easy the success factors easily. (sub-question 4). The success factors can be divided into two groups: one group of success factors that supports in the selection process (the what question) and a group of success factors that supports in the organization process (the how question). A recurring subject in the success factors is that measures are often organized from the perspective and interests of the initiator (for example solving parking problems), but in the organization it is essential to take the target group (travelers) as the starting point. All the success factors are described in one to three words. The explanation of the success factor tells the initiator in which way the success factor can be applied. Some examples of success factors: - Reason. Describe the reason clearly for organizing the measure. This provides insight in what happens if no action took place, for all involved parties. - Measures Combination. A combination of measures is always more effective than a single measure organized on its own. With several measures a wider target group can be reached. - Target Selection. Select the target as detailed as possible. Only Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage IV XI -

12 III. Summary select travelers where the desired chance of behavior is actually possible. - Personal approach. Ensure that the measure gets a face. Travelers feel more involved if they are approached personally. The success factors are integrated in a toolbox. In addition to the success factors, the toolbox includes links to examples, information and tips about the behavioral characteristics of the target groups. This contributes to increasing the effectiveness of mobility management measures. The toolbox is a useful tool that initiators can use when choosing and organizing mobility measures. toolbox regularly to keep it close to the reality of the user. A second recommendation for the toolbox is to program and make it work on own software. In the end it can be concluded that the effects and experiences of mobility management measures, which were implemented earlier, contribute to the organization of new measures. The success factors and toolbox, which are developed in this thesis, supports initiators in applying lessons from earlier implemented measures in their own organization process. The success factors and the toolbox save the initiator a lot of work. The initiator does not need to read several evaluation reports, but can read much information just with a few mouse clicks. With the results of this thesis, the reality is made simpler. The many loose tools on the workbench of mobility management are cleared. The tools that lay on the workbench are structured and organized, and then stored in a toolbox. The user of the tools can simply open the right drawer of the toolbox to find the tools to use. A number of recommendations is given to this research. At first, it is recommended to do an further research on which environmental- and target group characteristics influences the effectiveness of measures. This research asks of a several years of research and does not fit within a bachelor graduate research. It is also recommended to update the 12 XII Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage

13 Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage XIII 13

14 IV. Inhoud

15 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer Het onderzoek Probleemstelling Doelstelling Onderzoeksvragen Werkwijze Uitgangspunten en randvoorwaarden Wat houdt mobiliteitsmanagement in? Mobiliteitsmanagement; verleden, heden & toekomst Hulpmiddelen, methodes en toolkits Effectiviteit beïnvloedende kenmerken Onderzoekssystematiek Categoriseren maatregelen Doelgroepen Type maatregel Analyse maatregelen Selectie maatregelen Checklist Uitkomsten analyse Algemene kenmerken Kenmerken doelgroep nieuwe inwoners Kenmerken doelgroep kinderen en onderwijs Kenmerken doelgroep werknemers en werkgevers Kenmerken doelgroep toerisme en vrijetijdsbesteding Deelconclusie deelvraag Factoren voor succes Mobiliteitsmanagement als proces Succesfactoren Algemene succesfactoren Nieuwe inwoners Kinderen & onderwijs Werknemers en werkgevers Vrijetijdsbesteding en toerisme Toolbox Deelconclusie deelvraag Conclusie Terugblik op deelvragen Conclusie Aanbevelingen Nawoord 54 Bronnenoverzicht 56 Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage XVI -

16 1. Inleiding Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen, met als uitgangspunt dat iedere individu reist op de voor hem of haar meest optimale wijze. Mobiliteitsmanagementmaatregelen kunnen diverse doelen dienen. Zo worden maatregelen georganiseerd om files te verminderen, de parkeerdruk bij een bedrijf te reguleren of om forenzen op de fiets naar het werk te laten reizen. Het vakgebied mobiliteitsmanagement is divers, dynamisch en heeft zich de afgelopen jaren sterk en snel ontwikkeld. Veel nieuwe maatregelen zijn ontwikkeld.

17 1.1 Aanleiding Het palet aan mogelijk te organiseren mobiliteitsmanagementmaatregelen is divers. Talloze mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd, waarbij vaak nieuwe maatregelen zijn ontwikkeld. Het ontbreekt in Nederland echter aan een overzicht van kenmerken die de effectiviteit van maatregelen beïnvloeden. Een dergelijk overzicht kan initiatoren van maatregelen ondersteunen in het organiseren van de juiste maatregelen. Het ontbreken van dit overzicht is de aanleiding voor het uitvoeren van dit afstudeeronderzoek. Momenteel zijn de vele studies vaak gebaseerd op ervaringen van experts (EPOMM 2009) en zijn de studies vaak een opsomming van de effecten van de verschillende mobiliteitsmanagementmaatregelen, zoals de databases van het KPVV en de SUMObase. van maatregelen. Hoofdstuk 4 vormt de beantwoording van deelvraag 3. In deelvraag 3 is een analyse uitgevoerd van uitgevoerde mobiliteitsmanagementmaatregelen. In dit hoofdstuk is gezocht naar kenmerken die de effectiviteit van mobiliteitsmanagementmaatregelen beïnvloeden. Hoofdstuk 5 is de beantwoording van de vierde en laatste deelvraag. In deze deelvraag zijn succesfactoren opgesteld die ondersteunen in de organisatie van mobiliteitsmanagementmaatregelen. Deze factoren zijn verwerkt in een toolbox. De conclusie is beschreven in hoofdstuk 6. In de conclusie is antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Ook zijn in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen gedaan. Afgesloten is met een persoonlijk nawoord van de onderzoekers aan de lezers van dit rapport. Deze afsluiting vormt hoofdstuk Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet uiteengezet. Deze bestaat uit de probleemstelling, doelstelling, onderzoeksvragen, werkwijze en de afkadering. In hoofdstuk 3 zijn deelvraag 1 en deelvaag 2 beantwoord. In hoofdstuk 3 is van beide deelvragen een samenvatting opgenomen. Deze gehele tekst van de beantwoording is te lezen in het Bijlagenboek. Deelvraag 1 gaat in op de ontwikkeling van mobiliteitsmanagement in Nederland en andere Europese landen en behandelt de positie van mobilteitsmanagement in het Nederlandse overheidsbeleid. Deelvraag 2 gaat in op literatuur, hulpmiddelen en methodes die de initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen ondersteunen in het organiseren Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage 17

18 2. Het onderzoek In dit hoofdstuk staat de opzet van dit afstudeeronderzoek centraal. Eerst zijn de probleemstelling en de doelstelling beschreven, die voortvloeien uit de aanleiding uit hoofdstuk 1. Vervolgens zijn de onderzoeksvragen beschreven. De onderzoeksvragen zijn in deze werkwijze gekoppeld aan vier onderzoeksfasen. Het geheel is ten slotte afgekaderd in de uitgangspunten en randvoorwaarden. De inhoud van dit hoofdstuk is een samenvatting van het onderzoeksplan dat voor dit afstudeeronderzoek opgesteld is. Voor uitgebreide informatie over de opzet van dit onderzoek wordt verwezen naar dit onderzoeksplan.

19 2.1 Probleemstelling De aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is dat het in Nederland ontbreekt aan een gestructureerd en gefundeerd overzicht van kenmerken die van invloed zijn op de effectiviteit van mobiliteitsmanagementmaatregelen. Dit kan bij initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen leiden tot het maken van een keuze voor maatregelen die niet geheel aansluiten bij hun doelstellingen. Het mogelijk gevolg daarvan is dat kansen voor mobiliteitsmanagement niet optimaal worden benut en de doelstellingen van de initiator niet worden behaald. Dit is een gemiste kans. 2. Ten tweede stelt de toolkit initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen in staat op eenvoudige wijze maatregelen te organiseren en de indicatoren daarbij toe te passen. 3. Ten derde levert dit onderzoek een bijdrage aan de kennis van mobiliteitsmanagement binnen het vakgebied van de verkeerskunde. Deze drie subdoelen dragen mede bij aan de bereikbaarheid in Nederland in de toekomst. 2.2 Doelstelling Het resultaat van dit afstudeeronderzoek is een handreiking aan initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen die hen ondersteunt in het organiseren van passende maatregelen in hun specifieke situatie. Deze handreiking bestaat uit indicatoren voor een effectieve inzet van mobiliteitsmanagementmaatregelen, die vervolgens zijn verwerkt in een toolkit. De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan een toegankelijke en effectieve werkwijze bij het organiseren van mobiliteitsmanagementmaatregelen. Hierdoor kunnen de effecten van mobiliteits-managementmaatregelen worden geoptimaliseerd. De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is drieledig: 1. Ten eerste levert dit onderzoek een bijdrage aan een effectieve inzet van mobiliteitsmanagement in de toekomst. Dit door onder meer indicatoren te presenteren over de keuze en het organiseren van de maatregelen. 2.3 Onderzoeksvragen De hoofdvraag die in dit afstudeeronderzoek wordt beantwoord, luidt: Op welke wijze is, op basis van de effecten van eerder uitgevoerde mobiliteitsmanagementmaatregelen, een juiste keuze voor de inzet van mobiliteitsmanagementmaatregelen mogelijk? Het organiseren van de juiste mobiliteitsmanagementmaatregelen is essentieel om aan de doelstellingen van de initiator te voldoen. Een maatregel, of een pakket van meerdere maatregelen, die voldoet aan de doelstellingen van de initiator kan als effectief worden gezien. Om de hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek te beantwoorden, zijn vier deelvragen opgesteld. In figuur 2.1 is de samenhang tussen de deelvragen weergegeven. De deelvragen zijn als volgt geformuleerd: Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage 19

20 2. Het onderzoek het Nederlandse mobiliteitsbeleid. De formulering van deelvraag 1 is anders dan in het Onderzoeksplan. De reden voor het aanpassen van de vraagstelling ligt in het feit dat de originele vraagstelling suggereert dat er cijfermatig gepresenteerd wordt wat mobiliteitsmanagement heeft opgebracht. - Deelvraag 2: Op welke wijze ondersteunen literatuur en hulpmiddelen initiatoren bij het organiseren van de juiste maatregelen in hun specifieke situatie? Initiatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen kunnen bij het kiezen van maatregelen gebruik maken van literatuur en hulpmiddelen. In deze deelvraag wordt een analyse uitgevoerd van deze literatuur en deze hulpmiddelen. Deze analyses worden aangevuld met interviews van mobiliteitsmanagementdeskundigen. - Deelvraag 3: Welke kenmerken van een mobiliteitsmanagementmaatregel beïnvloeden de effectiviteit van de maatregel? Op basis van de verworven informatie in deelvraag 1 en 2 wordt een checklist opgesteld, aan de hand waarvan evaluatierapporten van uitgevoerde maatregelen worden geanalyseerd. Doel van deze deelvraag is om kenmerken vast te stellen die de effectiviteit van maatregelen beïnvloeden. Figuur 2.1. De schematisch weergegeven samenhang tussen de vier deelvragen die in dit afstudeeronderzoek aan bod komen. - Deelvraag 1: Hoe heeft mobiliteitsmanagement zich ontwikkeld tot wat het nu is en welke kansen zijn er voor de toekomst?. Deze deelvraag gaat in op de ontwikkeling van mobiliteitsmanagement in de afgelopen jaren in zowel Nederland als andere Europese landen. Ook wordt ingegaan op de positie van mobiliteitsmanagement in - Deelvraag 4: Welke indicatoren zijn op te stellen voor het toepassen van juiste mobiliteitsmanagementmaatregelen en op welke wijze zijn deze indicatoren te verwerken in een toolkit? Op basis van de in deelvraag 3 gevonden kenmerken, worden in deze deelvraag indicatoren opgesteld. Deze indicatoren geven organisatoren van mobiliteitsmanagementmaatregelen handvatten om maatregel te organiseren. Vervolgens worden deze indicatoren verwerkt in een toolkit, zodat initiatoren de indicatoren op eenvoudige wijze in hun dagelijkse 20 Slimmer organiseren, slimmer reizen Eindrapportage

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS UNIVERSITEIT TWENTE ARCADIS J. VAN DELDEN ARNHEM, JUNI 2009

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN Een empirisch onderzoek naar de bijdrage van prestatie management instrumenten bij de sturing van de organisatie door de leiding van olieraffinaderijen Culemborg,

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

Construction Management & Engineering Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente

Construction Management & Engineering Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente Product: Opleiding: Titel: Subtitel: Auteur: Studentnummer: Afstudeerrapport Construction Management & Engineering Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente Monitoring van prestaties

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen A.T.G. Hoekstra, MSc, dr. J. Mesken & drs. W.P. Vlakveld R-2010-7 Zelfstandig of begeleid naar

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen STUREN OP TRANS FORMATIE Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen Leandra Rodenhuis Januari 2012 Master Thesis Technische Universiteit

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin (TNO), D. Ooms (TNO), W. Zwinkels (TNO) De lange weg naar werk Beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Simone Onrust, Lotte Voorham Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Effectiviteit en werkzame mechanismen Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN

NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN 2 1 NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN - eindrapport - Joost van den Tillaart Janneke Stouten Ger Homburg Amsterdam, november 2012 Regioplan publicatienr.

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk Opdrachtgever RWI De lange weg naar werk Conclusie Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop... [et al.] Onderzoek De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Reële opties bij gebiedsontwikkeling

Reële opties bij gebiedsontwikkeling Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische waarde van fysieke flexibiliteit Plaats Datum Auteur Baarn 8 juli 2009 Joost van Blokland Colofon Titel Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische

Nadere informatie

Michiel Dam en Kevin Wessels

Michiel Dam en Kevin Wessels THE HUMAN FIREWALL OF BEHAVIORAL INFORMATION SECURITY Radboud Universiteit Nijmegen Master Thesis Informatiekunde November 2008 Auteurs: Afstudeernummers: Eerste begeleider: Tweede begeleider: Eerste Referent:

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Scriptie Frank van der Helm

Scriptie Frank van der Helm Scriptie Frank van der Helm Elementaire punten economische bijdrage Datum: 28-5-2009 Naam: Frank van der Helm Studentennummer: 413887 Opleiding: Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie