Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit"

Transcriptie

1 Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit 1. Inleiding DNB heeft in het kader van toezicht op gedrag en cultuur in het eerste kwartaal van 2012 een themaonderzoek naar bestuurlijke effectiviteit bij zes pensioenfondsen 1 uitgevoerd. Elk deelnemend pensioenfonds beschikt over specifieke bevindingen. Deze bevindingen zijn en blijven vertrouwelijk. Deze nota zet observaties uiteen die DNB heeft opgedaan tijdens de onderzoeken en die bij de onderzochte fondsen in algemene zin herkenbaar zijn. 1.1 De onderzoeksmethodiek DNB heeft de effectiviteit van het pensioenfondsbestuur onderzocht door vier onderzoeksmethodes te combineren, namelijk deskresearch, self-assessments, interviews en een observatie van een bestuursvergadering. De bevindingen zijn vervolgens geïntegreerd en in een interactieve sessie aan het fonds teruggekoppeld. Hierna hebben de pensioenfondsen een schriftelijke rapportage ontvangen van de bevindingen en conclusies. 1.2 Groepsdynamiek Het themaonderzoek naar bestuurlijke effectiviteit heeft zich gericht op het gedrag en de cultuur binnen het bestuur van de betrokken fondsen. De groepsdynamiek en in het bijzonder het leiderschap, de besluitvorming en de communicatie binnen het bestuur stonden hierin centraal. In meer algemene zin hebben wij onze aandacht ook gevestigd op de mate waarin pensioenfondsbesturen hun bestuursstijl dan wel onderlinge interactie en wijze van handelen kunnen aanpassen al naar gelang de omstandigheden waarin het fonds verkeert. Wij verwijzen u hiervoor naar de voorbeelden die in deze nota uiteen zijn gezet. Het onderzoek heeft geleid tot een beeld dat en kenmerken van gedrag die de effectiviteit van het bestuur belemmeren of juist versterken. Het doel van het onderzoek is geweest om de observaties op dit vlak aan de orde te stellen. Het bestuur is zich hierdoor bewust geworden van de eigen dynamiek en de invloed hiervan op de effectiviteit. Deze bewustwording is van groot belang voor een positieve ontwikkeling van een effectieve bestuurderscultuur. 1.3 Vervolg op het onderzoek Mede op basis van voornoemde observaties heeft DNB een gemeenschappelijk referentiekader voor bestuurlijke effectiviteit binnen de pensioensector opgesteld dat u kunt gebruiken bij de jaarlijkse zelfevaluatie. Wij verwijzen u hiervoor naar de bijlage die aan dit rapport is gehecht. DNB zal nagaan of de gewenste ontwikkeling in gedrag bereikt is door in 2013 een steekproef te houden bij een aantal pensioenfondsen, waarbij de zelf-evaluaties en bijbehorende verbeteracties en resultaten zullen worden opgevraagd. 1.4 Opbouw van het rapport In dit rapport treft u allereerst een beschrijving aan van wat wij onder bestuurlijke effectiviteit en de bijbehorende begrippen leiderschap, besluitvorming en communicatie verstaan. Daarnaast hebben wij per deelonderwerp een aantal conclusies geformuleerd gebaseerd op observaties die wij tijdens het onderzoek hebben opgedaan. Deze conclusies beschrijven gedrag en praktische situaties die wij bij de pensioenfondsen hebben aangetroffen en die in onze ogen positief bijdragen aan de bestuurlijke effectiviteit. Zij zijn bedoeld om de gehele sector te inspireren en voorbeelden te geven. Zij zijn niet bedoeld om kritiekloos op te volgen, maar om te kijken hoe pensioenfondsen daar binnen hun eigen context positief gebruik van kunnen maken. 1 Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij drie bedrijfstakpensioenfondsen en drie ondernemingspensioenfondsen. Alle onderzochte fondsen zijn middelgrote tot grote pensioenfondsen. 1

2 De conclusies worden geïllustreerd met concrete situaties (good practices) waarin het bestuur effectief gedrag laat zien. Wij schetsen daarnaast ook situaties waarin wij het gedrag van het bestuur niet effectief vinden (bad practices). 2. Beschrijving leiderschap, besluitvorming en communicatie 2.1. Bestuurlijke effectiviteit Bestuurlijke effectiviteit is de randvoorwaarde voor een goed functionerend pensioenfonds. Hierin speelt de interactie tussen enerzijds bestuursleden onderling en anderzijds de dynamiek tussen bestuur en bestuursondersteuning een doorslaggevende rol. Bij bestuurlijke effectiviteit spelen drie begrippen een rol: leiderschap, besluitvorming en communicatie Leiderschap Leiderschap 2 ziet in de eerste plaats op de voorzitter(s) van het bestuur, die een sturende rol heeft (hebben) in het proces om de gemeenschappelijke doelstellingen van het fonds te bereiken. Leiderschap betekent daarnaast dat ook de overige bestuursleden zich steeds rekenschap geven van de gemeenschappelijke doelen en belangen van het pensioenfonds, dat zij daar een actieve bijdrage aan leveren en elkaar op die bijdrage (laten) aanspreken. Dit laatste, waarbij mensen een leidende rol nemen zonder formeel de leider te zijn, noemen wij informeel leiderschap. Bestuurders maken daarbij bewust gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten en bespreken die ook met elkaar, om te zorgen voor verdere ontwikkeling. Goed leiderschap impliceert dat onderwerpen bespreekbaar zijn: het bestuur stimuleert een positief kritische houding en geeft ruimte voor het bespreken van besluiten, andere opvattingen, fouten en taboes. Daarnaast betekent goed leiderschap het tonen van voorbeeldgedrag: het bestuur laat voorbeeldgedrag zien door in lijn met de organisatiedoelstelling te handelen en (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen Besluitvorming Besluitvorming 3 gaat over de manier waarop een groep mensen tot een keuze komt om een bepaalde weg in te slaan. De mate van evenwichtigheid en consistentie zijn hierin een graadmeter voor de kwaliteit. Besluitvorming wordt vastgelegd in notulen, waaruit duidelijk blijkt hoe het besluitvormingsproces is verlopen en wat de afwegingen zijn geweest. Zowel tijdens de bestuursvergadering als in de vastlegging worden belangen expliciet gemaakt en is duidelijk hoe met tegengeluiden wordt omgegaan. Ieders inbreng is duidelijk en wordt gehoord. Daarnaast wordt getoetst in hoeverre opvolging wordt gegeven aan de uitvoering en monitoring van voorgenomen besluiten. Tijdens dit onderzoek zijn wij uitdrukkelijk weggebleven van de inhoud. Daarmee hebben wij bewust buiten beschouwing gelaten of wij het al dan niet eens waren met de weg die het fonds op het voorliggende besluitvormingsproces was ingeslagen. 2 Leiderschap omvat enerzijds het beïnvloeden van anderen met als doel te begrijpen en overeenstemming te bereiken over wat er gedaan moet worden en hoe, en anderzijds het faciliteren van individuele en collectieve inspanningen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. (Gary Yukl, 1998) 3 Het proces om te komen tot een bepaald, gemotiveerd besluit door een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden. 2

3 2.4. Communicatie Communicatie 4 gaat over de manier waarop een boodschap wordt overgebracht, de woordkeuzes die worden gemaakt en de momenten die worden gekozen om de boodschap over te brengen. Effectieve communicatie bevordert bespreekbaarheid en transparantie. Het is een ieder duidelijk waar betrokkenen mee bezig zijn. Het gaat over zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Bestuurders zijn in staat om boodschappen bondig en tegelijkertijd weldoordacht en overwogen over te brengen. Emotionele communicatiestijlen worden over het algemeen zoveel mogelijk vermeden. De rol van emoties tijdens communicatie wordt echter wel onderkend. Emoties en gevoelens worden net als feiten en meningen gezien als data die de communicatie kunnen beïnvloeden, wat een reden vormt om ze te onderzoeken. 3. Conclusies geïllustreerd aan de hand van good en bad practices In dit hoofdstuk krijgt u ter inspiratie een aantal good en bad practices, verdeeld over de drie deelgebieden van bestuurlijke effectiviteit namelijk leiderschap, besluitvorming en communicatie. 3.1 Leiderschap Faciliterend leiderschap bestuursvoorzitter werkt effectief De inzet van een faciliterende leiderschapsstijl door de bestuursvoorzitter komt de effectiviteit van het bestuur als collectief ten goede. Een faciliterende leiderschapsstijl heeft zowel positieve kenmerken van een democratische als een dominante leiderschapsstijl in zich verenigd. Positief aan de democratische stijl is dat gestuurd wordt op een actieve en effectieve inbreng van alle betrokkenen en dat niet alleen naar resultaat maar ook naar acceptatie daarvan door belanghebbenden gekeken wordt. Positief aan de dominante leiderschapsstijl is dat er daadkrachtig gestuurd wordt op het behalen van resultaat binnen een gestelde tijd.. Wij zagen tijdens ons onderzoek dat bestuursvoorzitters die faciliterend leiden naast sturing op proces en inhoud ook aandacht besteden aan de interactie en relatie tussen bestuursleden. Hiermee wordt de invloed en impact van (non-verbale) communicatie en gevoelens duidelijk en bespreekbaar. Binnen een pensioenfonds is een ervaren bestuursvoorzitter werkzaam die nauwgezet stuurt op het proces om tot samenwerking en resultaten te komen. Hij stuurt niet alleen op de inhoudelijke totstandkoming van resultaten maar adresseert ook de intermenselijke verhoudingen, de samenwerkingsrelatie, eventuele weerstanden en dilemma s die de effectiviteit van het bestuur (kunnen) beïnvloeden. Zijn leiderschap draagt bij aan een sfeer waarin lastige onderwerpen bespreekbaar zijn. Hierdoor kunnen ook de gevoeligheden rond die onderwerpen aan de orde komen. Lastige onderwerpen brengt de voorzitter bijvoorbeeld in door zijn eigen dilemma s te schetsen, waardoor het voor anderen gemakkelijker wordt ook hun dilemma s op tafel te leggen. De voorzitter zorgt op die manier voor openheid en verbinding tussen bestuursleden, die nodig is om wezenlijke onderwerpen als het toekomstperspectief van het fonds bespreekbaar te maken en om vervolgstappen hierin te zetten. Bewust gebruik maken van informeel leiderschap werkt effectief De aanwezigheid van informeel leiderschap binnen een pensioenfondsbestuur beïnvloedt de bestuurlijke effectiviteit in positieve zin, met name als deze vorm van leiderschap bewust wordt ingezet. Bestuursleden kijken daarbij niet alleen naar (de houding en het gedrag van) de formele leider (de bestuursvoorzitter) maar 4 De uitwisseling van informatie die plaatsvindt tussen mensen die zich bewust zijn van elkaars aanwezigheid. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd (gebaseerd op definitie van Frank Oomkes, Wageningse sociaal psycholoog) 3

4 hebben ook aandacht voor hun eigen en elkaars inbreng en bijdrage. Bestuursleden laten zich hierop aanspreken en spreken elkaar hierop aan. Iedereen voelt zich in gelijke mate verantwoordelijk voor de te bereiken doelen. De bestuurders zijn zich bewust van elkaars talenten, kwaliteiten en valkuilen, en houden daar rekening mee bij het organiseren van samenwerkingsprocessen en het inrichten van commissies. Bij een pensioenfonds zijn tijdens de vergaderingen bewust rollen aan bestuurders toebedeeld op basis van hun sterke kanten. Zo is er een bestuurder die meer strategisch kijkt en die bewaakt dat de strategische vragen voldoende aandacht krijgen, zoals de vraag of het fonds met het oog op de uitgezette koers met de goede onderwerpen bezig is. Of de vraag in hoeverre de onderliggende ínvestmentbeliefs van het bestuur nog steeds valide zijn tegen het licht van de ontwikkelingen in de financiële markten. Een andere bestuurder met een sterk gevoel voor wat onderhuids speelt, bewaakt vooral de samenwerking en adresseert zo nodig de spanningen en gevoeligheden die deze in de weg staan. De bestuurders hebben elkaar dergelijke verantwoordelijkheden bewust toebedeeld waardoor zij elkaars sterktes optimaal inzetten. Concreet voorbeeld van niet-effectief bestuur: Binnen een pensioenfonds zijn de bestuursvoorzitters de enige met een actieve houding ten opzichte van de andere bestuursleden die een reactieve houding vertonen. De voorzitters besteden hier geen aandacht aan maar trekken zelf veel naar zich toe of delegeren taken aan het bestuursbureau. Daardoor wordt de laid-back houding van bestuursleden beloond en leidt het in stand houden van deze rolverdeling tot een informatiekloof tussen de voorzitters en de overige bestuursleden, die daardoor nog reactiever worden. 3.2 Besluitvorming Getrapt besluitvormingsproces bevordert evenwichtige belangenafweging De inrichting van een getrapt besluitvormingsproces bij de behandeling van complexe onderwerpen bevordert de kwaliteit van besluitvorming. Een belangrijk voordeel dat hiermee kan worden behaald is dat beeldvorming wordt gescheiden van oordeelsvorming en uiteindelijke besluitvorming. Daarnaast komen de rollen en verhoudingen tussen de geledingen binnen het bestuur op de achtergrond te staan ten faveure van de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Eén en ander bevordert een evenwichtige belangenafweging. Bij een pensioenfonds worden de fases van beeldvorming enerzijds, en oordeelsvorming en besluitvorming anderzijds bij complexe onderwerpen bewust uit elkaar getrokken. Men organiseert eerst een gesprek in het bestuur om het onderwerp te verkennen, alle perspectieven, invalshoeken en relevante belangen in kaart te brengen. In die fase is er geen plaats voor oordeelsvorming, men heeft zelfs met elkaar afgesproken dat dat verboden is. Het grote voordeel is dat alle bestuurders op deze manier min of meer gedwongen worden om zich te verdiepen in belangen en gezichtspunten die niet meteen de hunne zijn en die wat verder van hen af liggen. In een tweede gesprek gaat men de fase van oordeelsvorming en besluitvorming in, waarbij vanuit de brede blik op het onderwerp mogelijke scenario s worden doordacht, met voors en tegens. De scenario s worden in klein comité voorbereid op basis van de opbrengsten van de eerste bijeenkomst en tijdens de tweede bijeenkomst in het voltallige bestuur besproken. Er wordt dan ook gekeken hoe de scenario s passen bij het beleid dat het fonds voorstaat. De overeenkomsten en verschillen in opvattingen van bestuurders worden tijdens die tweede bijeenkomst in kaart gebracht en er wordt bepaald welk scenario op de meeste steun kan rekenen en waarom. Bij de verschilpunten wordt gekeken waar deze uit voortkomen en wat er aan te doen is. Op deze manier heeft iedereen de kans om zich goed in een onderwerp te verdiepen, alle kanten en belangen te beschouwen, alvorens een afgewogen besluit te nemen dat in grote mate gedragen wordt door het gehele bestuur. 4

5 Concreet voorbeeld van niet-effectief bestuur: Een pensioenfonds heeft commissies aangesteld voor de voorbereiding van besluiten. Er is een groot verschil in hoe de adviezen van de commissies door de leden van het bestuur worden ervaren. Voor de één is een advies min of meer een gelopen race, terwijl het voor de ander nog steeds een discussiestuk vormt. Over het algemeen zijn de voorbereide adviezen echter hamerstukken, waarover in het bestuur geen vragen meer gesteld en/of fundamentele discussies gevoerd worden. Ook worden er geen scenario s aangeboden of door het bestuur gevraagd. Er wordt steeds één mogelijkheid aangeboden. Het bestuur ziet niet welke andere interessante mogelijkheden zijn afgewogen en waarom deze zijn afgevallen. Voor de kwaliteit en acceptatie van besluiten is het echter van belang dat het bestuur weet wat de status van adviezen is, meerdere scenario s opvraagt, kritische vragen stelt, onafhankelijk de voors en tegens afweegt en beargumenteert waarom het adviezen wel of niet overneemt. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk en moet verantwoording kunnen afleggen aan de belanghebbenden van het pensioenfonds. Proactieve rol bestuur richting sociale partners Een proactieve rol van het fonds richting de sociale partners beïnvloedt de kwaliteit van besluitvormingsprocessen op een positieve manier. Door duidelijk vanuit het fonds aan te geven wat wel en niet binnen de mogelijkheden van uitvoerbaarheid ligt, kan het fonds proactief de verwachtingen van de sociale partners managen. Daarmee wordt voorkomen dat de sociale partners een pensioencontract- of regeling sluiten waarvan het fonds achteraf moet zeggen dat deze onuitvoerbaar is. Sommige pensioenfondsen geven tevoren bij de sociale partners aan wat zij als mogelijke scenario s zien voor de (nieuwe) pensioenovereenkomst of pensioenregeling met daarbij per scenario de consequenties voor alle belanghebbenden en de uitvoerbaarheid voor het pensioenfonds. Dit kan goed werken als er inderdaad meerdere scenario s worden aangereikt en de insteek vooral is om de randvoorwaarden aan te geven waaronder het pensioenfonds de pensioenovereenkomst of pensioenregeling kan uitvoeren. Op deze manier wordt voorkomen dat het pensioenfonds met een pensioenovereenkomst of pensioenregeling wordt opgezadeld die achteraf niet of lastig uitvoerbaar blijkt. Concreet voorbeeld van niet-effectief bestuur: Een pensioenfonds heeft een bepaalde regeling en heeft berekend wat daarvoor de kostendekkende premie is. Twee bestuurders zien aankomen dat de hoogte van die kostendekkende premie op veel bezwaren zal stuiten bij hun achterban. Daarom geven ze namens het fonds het advies aan de sociale partners om het opbouwpercentage van de pensioenen te verlagen, waardoor de kostendekkende premie ook omlaag kan. Het verschil met het positieve voorbeeld is dat hier de belangen van het pensioenfonds en van de sociale partners volstrekt door elkaar lopen. Zo is hier geen sprake van meerdere scenario s en het stellen van randvoorwaarden, maar wordt er in één bepaalde richting gestuurd. Het is daarbij niet duidelijk welk belang de bestuurders voor ogen hebben gehad, het belang van de werkgevers respectievelijk de werknemers, of de belangen van alle betrokkenen (deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden e.d.) bij het pensioenfonds. Bewustwording ingroup/outgroup denken Pensioenfondsbesturen kunnen de kwaliteit van besluitvorming in positieve zin beïnvloeden door zich bewust te zijn van het fenomeen ingroup/outgroup denken en daar bewust aandacht aan te besteden. Ingroup/outgroup denken betekent het volgende: Mensen categoriseren zichzelf en vinden dat zij op basis van bepaalde kenmerken (leeftijd, geslacht, politieke voorkeur, interesses, kennisgebied e.d.) tot een bepaalde groep behoren. Die groep kan wisselen, al naar gelang de sociale situatie waar men zich in bevindt.. Dat men tot de ene groep behoort, betekent ook dat men zich niet tot de andere groep vindt behoren. Sterker nog: op 5

6 grond van het lidmaatschap van de ene groep zet men zich vaak af tegen de andere groep. De groep waartoe men behoort is de ingroup, de andere groep waartegen men zich afzet de outgroup. Bij het pensioenfonds kan ingroup/outgroup gedrag ontstaan door een sterke scheiding tussen de werkgevers- en werknemersleden, ervaren en onervaren bestuurders, jongeren en ouderen, gezaghebbers en niet gezaghebbers. Zo n scheiding kan tot uitdrukking komen door de wijze waarop men aan de bestuurstafel zit (bijvoorbeeld altijd tegenover elkaar), door vooroverleg in bepaalde subgroepen maar denk ook aan een verschillende waardering van elkaars inbreng. Als het bestuur alert is op dergelijke signalen, dan kan het nagaan in hoeverre de besluitvorming binnen het fonds daaronder te lijden heeft (een effect zou kunnen zijn dat men elkaars inbreng te weinig serieus neemt). Concreet voor beeld van effectief bestuur: Bij het bestuur van een pensioenfonds zitten werkgevers- en werknemersbestuursleden door elkaar en gaat iedereen op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om. De onervaren bestuurders hadden wel het gevoel dat hun inbreng minder werd gewaardeerd dan die van de ervaren bestuurders, maar dat is bespreekbaar gemaakt. De onervaren bestuurders voelen zich na dat gesprek vrijer om vragen van algemene aard te stellen. De ervaren bestuurders zien in dat zij sterk vanuit een expertrol bezig zijn en dat juist de vragen van bestuurders met een andere achtergrond vaak de goede vragen zijn die niemand meer durft te stellen uit angst voor prestigeverlies. Concreet voorbeeld van niet-effectief bestuur: Bij een ander pensioenfonds vinden principiële discussies eerst per subgroep plaats, waarbij de subgroepen bestaan uit de werkgevers en de werknemers. De subgroep bepaalt vervolgens wat er in het voltallige bestuur wordt ingebracht en vormt dus als het ware een filter. De subgroepen gaan ook met een bepaalde verwachting van elkaar het gesprek in het voltallige bestuur aan, en op basis van die verwachting wapent men zich voor de discussie. Het vertrekpunt in het voltallige bestuur is dus niet een open gesprek waarin men gezamenlijk tot meningsvorming komt, maar een vooringenomen standpunt per subgroep, waarvan men elkaar wil gaan overtuigen. In het beste geval weet men die standpunten te overbruggen, maar het gevaar is groot dat sprake is van een onderhandeling in plaats van een gezamenlijk besluitvormingsproces. De kwaliteit van besluitvorming is afhankelijk van de inzet van kritisch vermogen binnen het bestuur De kwaliteit van besluitvorming wordt positief beïnvloed als het bestuur over voldoende kritisch vermogen beschikt en dit vermogen goed weet in te zetten tijdens de besluitvorming. Belangrijk hierbij bleek tijdens het onderzoek dat bestuursleden elkaar (positief) kritisch bevragen en de ruimte bieden om over en weer een luisin-de-pels-rol op zich te nemen tijdens discussies. Dit kan alleen als bestuursleden zich niet aangevallen voelen door vragen van anderen, want dan zullen zij weinig geneigd zijn tot het geven van informatie. Dit betekent dat de vragenstellers hun vragen zo moeten formuleren dat in hun vragen geen (voor)oordeel besloten ligt. Vragen die met ja, maar beginnen bevatten veelal zo n (voor)oordeel waardoor degene die moet antwoorden in de verdediging gedrukt wordt. Verder is het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat juist de gezond verstand vragen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming. Zulke vragen kunnen door álle bestuursleden worden gesteld. Voorwaarde hiervoor is een veilige omgeving waarin niemand zich gegeneerd hoeft te voelen om die vragen te stellen. Bestuursleden die op een bepaald terrein over een minder grote expertise beschikken, kunnen bij uitstek de meer principiële vragen stellen, zoals in welke mate brengt dit product ons dichter bij ons doel? of welk risico lopen wij als we dit (niet) doen? Als die vragen helder en duidelijk beantwoord kunnen worden door de experts op het terrein, zonder dat sprake is van allerlei technische verhandelingen, dan draagt dat bij aan de kwaliteit van de besluitvorming. Kritische vragen zijn niet goed mogelijk bij een te dominante bestuurdersstijl van de voorzitter, dat remt juist het stellen van vragen af. Verder geldt dat een taakgerichte manier van besturen veelal leidt tot gesprekken van operationele aard en een focus op technische inhoud en de korte termijn (lees: de waan van de dag). Dat 6

7 gaat ten koste van de aandacht voor lange termijn doelstellingen en de meer fundamentele vragen. Daardoor bestaat het gevaar van ad hoc beslissingen, die niet consistent zijn met de strategie en het beleid van het fonds. Alleen maar taakgericht sturen leidt dus ook tot een vermindering van de kwaliteit van de besluitvorming. Bij het bestuur van een pensioenfonds is er een verschil in deskundigheid op beleggingsgebied tussen de ervaren en de minder ervaren bestuurders. Aanvankelijk leidde dat ertoe dat de ervaren bestuurders de discussies voerden met de vermogensbeheerder en riskmanager, terwijl de minder ervaren bestuurders zich geneerden om vragen te stellen vanwege hun gebrek aan kennis. Ze wilden niet overkomen als leken of de discussie vertragen door naar zaken te vragen die voor de experts gesneden koek leken. Het verschil aan inbreng tijdens de discussies werd in het bestuur besproken en de voorzitter nodigde de onervaren bestuurders uit om hun gêne opzij te zetten en voortaan al hun zogenaamde domme vragen te stellen. Het merendeel van die vragen bleek heel relevant te zijn en te gaan over de werkelijke toegevoegde waarde van bepaalde risicovolle producten. Met deze vragen dwongen de meer onervaren bestuurders de vermogensbeheerder om heel concreet en transparant te worden en informatie te geven die eerder niet boven tafel was gekomen. Concreet voorbeeld van niet-effectief bestuur: Bij een ander pensioenfonds zijn de portefeuilles verdeeld en vinden discussies in het bestuur veelal plaats tussen de portefeuillehouders en de specialisten (van het bestuursbureau, de vermogensbeheerder e.d.). Bestuursleden doen nauwelijks mee aan discussies die niet over hun portefeuille gaan. Meer strategische vragen als doen wij de goede dingen, hoe past dit in onze totaalstrategie, komen alleen op de jaarlijkse heidedagen aan de orde maar niet tijdens de reguliere bestuursvergaderingen. De discussies zijn dan ook voornamelijk technisch inhoudelijk van aard. Op de jaarlijkse heidedagen is het echter heel moeilijk om alsnog de brug te slaan tussen de portefeuillehouders en de overige bestuursleden, omdat men gedurende het jaar daar te weinig aandacht aan heeft besteed. Er ontstaat dus steeds meer inhoudelijke verkokering waardoor de kwaliteit van besluitvorming wordt aangetast. 3.3 Communicatie Functioneel gebruik van informele communicatie bevordert de bestuurlijke effectiviteit Met formele communicatie bedoelen we de formele momenten die in de agenda van het bestuur zijn vrijgemaakt om met elkaar te overleggen. Denk hierbij aan de bestuursvergaderingen, vergaderingen van bestuurscommissies of heidedagen. Tegelijkertijd worden er ook ad hoc momenten gecreëerd om met elkaar van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld om te polsen hoe een medebestuurslid denkt over een voorliggend onderwerp of om nadere tekst en uitleg te krijgen over een zojuist gevoerde discussie. Vaak wordt gedacht dat DNB informele communicatie afkeurt. Dat is echter niet zo. Informele communicatie kan er aan bijdragen dat discussies tijdens formele overlegmomenten gemakkelijker verlopen of dat misverstanden voortijdig uit de weg worden geruimd. Uiteraard is het van belang dat er een balans bestaat tussen beide soorten communicatie. Een valkuil is dat extra verkregen informatie tijdens een 1-2tje niet of te laat gedeeld wordt met andere bestuursleden. Hierdoor kan informatie-asymmetrie ontstaan tussen bestuursleden. In potentie kan dit juist belemmerend werken in de besluitvorming en het gevoel van ingroup/outgroup denken versterken. Zowel het delen van informatie (brengplicht) als het vergaren van informatie bij collega s (haalplicht) en transparantie hierover zijn cruciaal. 7

8 De beleggingscommissie van een pensioenfonds laat begin dit jaar een aanpassing van het beleggingsbeleid agenderen. Tijdens de bestuursvergadering wordt hierover in algemene zin met elkaar van gedachten gewisseld. De beleggingscommissie vormt zich ondertussen via informeel overleg een beeld van wat de precieze aanpassing moet zijn en overweegt of zij dit zelf in gang kan zetten dan wel de inschakeling van een beleggingsexpert nodig is. De voorzitter van de beleggingscommissie maakt de gedachtegang van de commissie kenbaar aan de bestuursvoorzitter en de directeur van het bestuursbureau. Dit leidt tot verdere discussies over het uitbestedingsbeleid dat het fonds tot nog toe gehanteerd heeft. Ook dit gaat buiten de formele bestuursvergadering om. Vervolgens besluit de beleggingscommissie in samenspraak met bestuursvoorzitter en het bestuursbureau de belangrijkste knelpunten te agenderen en de voor- en nadelen uiteen te zetten in een memo zodat de overige bestuursleden zich een goed beeld kunnen vormen. Afgesproken wordt dat tijdens de eerstkomende vergadering een belangrijk deel van de vergadering zal worden ingeruimd om over dit onderwerp te discussiëren alvorens een besluit hierover te nemen. Voordat deze vergadering plaats vindt, zoeken enkele bestuursleden beleggingscommissieleden op om te toetsen of zij het memo goed hebben begrepen. Vervolgens vindt de formele bestuursvergadering plaats. De discussie is constructief. Zonder dat van aftikken sprake is, wordt aan het eind van de bestuursvergadering een besluit genomen. Dit is mogelijk geworden doordat dit onderwerp tijdig werd geagendeerd, iedereen op tijd werd betrokken en geraadpleegd en zowel een haal- als een brengplicht werd gevoeld door alle bestuursleden. Concreet voorbeeld van niet-effectief bestuur: Bij een pensioenfonds is er nauwelijks tot geen contact tussen bestuursleden buiten de formele overlegmomenten om. Tijdgebrek is een belangrijke oorzaak hiervan. Tijdens bestuursvergaderingen worden veel verduidelijkingsvragen gesteld. Deze gaan niet alleen over de inhoud maar ook over doe, achtergrond en intenties van bestuursleden. Tijdens het onderzoek geven meerdere bestuursleden aan dat informele contacten zouden kunnen bijdragen aan betere en constructievere discussies. Deze wens is echter nog door geen enkel bestuurslid kenbaar gemaakt. Communicatie is effectief als er naast inhoud en procedure ook aandacht is voor gedrag en cultuur Bij de good practices over leiderschap refereerden wij al aan de faciliterende leiderschapsstijl van de bestuursvoorzitter die aandacht heeft voor enerzijds inhoud en proces en anderzijds zich bewust is van de interactie en relatie tussen bestuursleden. Uiteraard is het niet alleen de taak van de bestuursvoorzitter om de invloed en impact van non-verbale communicatie en gevoelens duidelijk en bespreekbaar te maken; ieder bestuurslid zou zich de moeite moeten getroosten om te reageren op de houding of het gedrag van medebestuursleden als deze hem opvallen of raken. Tegelijkertijd moet een bestuurslid zich vrij voelen om deze interventie te kunnen plegen. Dit vraagt een basis in onderling vertrouwen en wederzijds respect. Voor veel pensioenfondsen is het elkaar direct aanspreken op gedrag en feedback geven nog in ontwikkeling. De manier waarop dat gebeurt, is bepalend voor de effectiviteit hiervan. Uiteraard kan het bestuur hiermee spelen door verschillende communicatiestijlen in te zetten zolang de intentie maar zuiver is. De bestuursleden van een pensioenfonds kennen elkaar goed. Men weet wat men van elkaar kan verwachten en men respecteert elkaars mening. Er wordt goed naar elkaar geluisterd en iedereen wordt serieus genomen. Niemand voelt zich tekort gedaan en tijdens bestuursvergaderingen komt ter sprake wat echt ter sprake moet komen. De bestuursleden hebben een gedeeld beeld van de kernwaarden van het pensioenfonds en dragen deze ook uit. Men aarzelt niet om vanuit emoties te communiceren, maar dit kan en is onderdeel van het spel. Zo voeren bestuursleden weliswaar verhitte discussies tijdens de vergadering maar zij verlaten deze ook weer 8

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Voorzitters aan het woord

Voorzitters aan het woord Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen Aandachtspunten voor voorzitters en commissarissen Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie