De rol van de eigen identiteit en de eigen effectiviteitsverwachtingen bij het stoppen met roken: een literatuuronderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van de eigen identiteit en de eigen effectiviteitsverwachtingen bij het stoppen met roken: een literatuuronderzoek."

Transcriptie

1 Wassenaarseweg 56 Postbus CE Leiden TNO-rapport De rol van de eigen identiteit en de eigen effectiviteitsverwachtingen bij het stoppen met roken: een literatuuronderzoek. T F Datum 6 december 2007 Auteur(s) M.R. Crone, N.M.C. van Kesteren Opdrachtgever STIVORO voor een Rookvrije Toekomst Projectnummer /01.01 Aantal pagina's Aantal bijlagen 28 (incl. bijlagen) Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport 2 / 28

3 TNO-rapport 3 / 28 Samenvatting en conclusies Het beïnvloeden van de eigen identiteit, of meer specifiek de stopperidentiteit ten aanzien van de intentie om te stoppen met roken, het tijdelijk stoppen met roken en het succesvol stoppen met roken kan mogelijk een belangrijke rol spelen in de nieuwe campagne van STIVORO. Echter, over het belang van deze determinant voor het verklaren en het veranderen van gedrag is nog weinig bekend. Daarom wordt in dit rapport nagegaan wat er in de literatuur onder eigen identiteit wordt verstaan en wat er bekend is over de relatie tussen eigen identiteit en gezondheidsgedrag in het algemeen en de relatie tussen eigen identiteit en roken en stoppen met roken in het bijzonder. Een andere belangrijke rol in de nieuwe campagne is mogelijk weggelegd voor de eigen effectiviteitsverwachtingen van rokers ten aanzien van het stoppen met roken. Over de rol van de eigen effectiviteit bij het stoppen met roken is meer bekend dan over de eigen identiteit. In deze rapportage richten we ons ook vooral op wat volgens de literatuur de rol van eigen effectiviteitsverwachtingen is geweest in eerdere/andere campagnes en op het belang van verschillende vormen van eigen effectiviteit bij het stoppen met roken. In deze samenvatting zullen de belangrijkste resultaten en conclusies van dit literatuuronderzoek gepresenteerd worden. In het verdere rapport zal dieper ingegaan worden op de literatuur die gevonden is. In het eerste hoofdstuk wordt kort de aanleiding van het onderzoek beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt de literatuur die gevonden is over eigen identiteit gepresenteerd en in het derde hoofdstuk de literatuur over de eigen effectiviteitsverwachtingen. De rol van de eigen identiteit Bij de eigen identiteit gaat het om hoe iemand zich zelf beschrijft. Mensen gebruiken allerlei sociaaldemografische kenmerken, sociale rollen (ouderschap), en andere categorieën (roken, lichamelijk actief) om zichzelf te beschrijven in termen van wie ik ben.. Hierbij kan eigen identiteit heel algemeen gedefinieerd worden maar ook specifiek gericht op een gedrag (ik zie mijzelf als roker of niet-roker). Hoe duidelijker een eigen identiteit ten aanzien van een gedrag aanwezig is, hoe aannemelijker het wordt dat iemand zich volgens deze identiteit zal gedragen. Dus naarmate iemand zich zelf meer ziet als roker of juist als ex-roker des te waarschijnlijker hij of zij zich volgens dit gedrag zal gedragen. De validiteit van de eigen identiteit, naast de determinanten van de Theorie van Gepland Gedrag (attitudes, sociale norm en eigen effectiviteit), is voor verschillende gedragingen vastgesteld: o.a. stemgedrag, consumptie van organisch verbouwd voedsel, cannabis gebruik, gebruik van een dieet met een laag vetgehalte, letten op gewicht, alcoholconsumptie, beweeggedrag, voorbehoedsmiddelen gebruik, binnenshuis roken in bijzijn van kinderen, roken door jongeren. Ook voor rookgedrag is uit een aantal onderzoeken bekend dat de eigen identiteit van invloed is op het stoppen met roken. Het komt er op neer dat personen die zich eerder zien als niet-roker, als stopper of als ex-roker een hogere intentie hebben om te stoppen met roken en ook beter in staat zijn om hun intentie om te stoppen met roken om te zetten in een gedrag.

4 TNO-rapport 4 / 28 Het besluit om een gedrag te veranderen betekent, volgens West (2006), namelijk een verandering in identiteit. Het betekent een nieuw zelfbeeld van iemand die zich anders gedraagt. Iemand die van zichzelf overtuigd is dat hij/zij een andere identiteit wil, zal beter om weten te gaan met moeilijke situaties doordat hij/zij in deze moeilijke situaties met deze nieuwe identiteit bezig zal zijn. Een identiteitsherziening is volgens Kearney e.a (2003) dan ook een belangrijk punt dat leidt tot de eerste stap naar gedragsverandering. Over effectieve voorlichtingstrategieën om de eigen identiteit ten aanzien van een specifiek gedrag te veranderen is nog weinig bekend. Wel worden suggesties gegeven voor een aantal strategieën, namelijk: het creëren van een nieuwe eigen identiteit door iemand over zichzelf na te laten denken in een nieuwe en een verbeterde manier, het bekrachtigen van een andere al bestaande eigen identiteit; zo kwam in een onderzoek naar binnenshuis roken in het bijzijn van kinderen naar voren dat de eigen identiteit als ouder er voor zorgde dat de eigen identiteit als roker minder belangrijk werd. Het zou in dit geval zinvol kunnen zijn om het belang van de ouderrol te benadrukken (Moan, 2005), het verhogen van de zichtbaarheid en de haalbaarheidsverwachtingen van mogelijke andere identiteiten. De rol van de eigen effectiviteitsverwachtingen De eigen effectiviteitsverwachtingen zijn belangrijk bij het stoppen met roken en bij het volhouden van het stoppen met roken. Voorafgaand aan een stoppoging is een roker actief bezig met zijn/haar vaardigheden om te stoppen met roken. Naarmate men langer is gestopt, daalt de actieve aandacht voor deze vaardigheden. De eigen effectiviteitsverwachtingen spelen een belangrijkere rol als er al eerder een kortdurende stoppoging ondernomen is. Verder kunnen te hoge eigen effectiviteitsverwachtingen averechts werken en ervoor zorgen dat het uiteindelijk niet lukt om te stoppen met roken; men is er te overtuigd van dat het stoppen met roken wel zou lukken zonder dat er geanticipeerd wordt op moeilijke situaties. De eigen effectiviteitsverwachtingen om het stoppen met roken vol te houden stijgen als men de eerste stopdag doorstaan heeft. Als er toch een (tijdelijke) terugval plaatsvindt dan gaat dit over het algemeen vooraf door een daling van de eigen effectiviteitsverwachtingen in de periode daarvoor. Een lagere eigen effectiviteitsverwachting voorafgaand aan de stoppoging betekent tijdens het stoppen ook een lagere eigen effectiviteit bij moeilijke situaties. Vooral negatieve emotionele situaties gaan samen met een daling van de eigen effectiviteit om niet te roken. Personen die strategieën ontwikkelen om met moeilijke situaties bij het stoppen met roken om te gaan zijn beter in staat om het stoppen met roken vol te houden. Bovendien blijkt dat naarmate er meer strategieën tegelijkertijd gebruikt worden, men beter in staat is een moeilijk moment te weerstaan. Dit geeft aan dat het voor de eigen effectiviteit belangrijk kan zijn mensen na te laten denken over voor hen bruikbare copingstrategieën bij moeilijke momenten bij het stoppen met roken. Hierbij kan gedacht worden aan het formuleren van implementatie intenties. Bij stoppen met roken zou het formuleren van implementatie intenties gericht kunnen zijn op het formuleren

5 TNO-rapport 5 / 28 van strategieën die ingezet kunnen worden bij moeilijke situaties. Andere methoden die ingezet kunnen worden voor het verbeteren van de eigen effectiviteitsverwachtingen zijn: Ervaring: door ervaring leert men omgaan met moeilijke situaties. Plaatsvervangende ervaring: ervaring door naar de ervaringen van iemand anders te kijken die met succes een moeilijke situatie machtig wordt, bijvoorbeeld iemand die succesvol stopt met roken of die het lukt om niet te gaan roken in een moeilijke situatie. Mondelinge overtuiging door anderen: het overtuigen van de roker dat hij/zij de vaardigheden heeft om te stoppen met roken. Emotionele prikkeling: individuen bewust maken van lichamelijke en emotionele prikkelingen die zich kunnen voordoen bij het stoppen met roken, van de effecten van deze prikkelingen op hun eigen effectiviteit en gedrag, en er voor zorgen dat zij strategieën ontwikkelen om deze lichamelijke en emotionele gevoelens, die zich bij het stoppen met roken voor kunnen doen, kunnen controleren. Onderzoek toont dat voorlichtingscampagnes tot nu toe weinig gericht zijn op de eigen effectiviteitsverwachtingen van rokers. Indien men echter aan ex-rokers vraagt welke TV-spotjes bijgedragen hebben aan het stoppen met roken dan worden wel de spotjes met stoptips genoemd. Dit suggereert dat informatie gericht op eigen vaardigheden belangrijk kan zijn. Algemene conclusies De eigen identiteit en de eigen effectiviteitsverwachtingen zijn belangrijke elementen bij het veranderen van gedrag. Het lijkt erop dat personen die hun eigen identiteit herevalueren en zich daadwerkelijk gaan zien als stopper, niet-roker of ex-roker een grotere kans hebben om te slagen en langdurig te stoppen met roken. De eigen effectiviteitsverwachtingen spelen vervolgens een belangrijke rol in de periode net voor, op de eerste stopdag en in de periode na de eerste stopdag. Een sterkere stopperidentiteit is een belangrijke intrinsieke motivatie om te stoppen met roken en zal ook van invloed zijn op de eigen effectiviteitsverwachting. In het algemeen kan dan ook gesteld worden dat hoe meer intrinsieke motivatie, hoe meer volharding in pogingen om het doel te bereiken. Er is nog weinig bekend over effectieve methoden om de eigen identiteit te veranderen. Wel zijn er suggesties voor een aantal methoden. Zo lijkt het benadrukken van een identiteit die niet goed samen gaat met de rokeridentiteit een veelbelovende strategie. Hierbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan de haalbaarheid van deze nieuwe ex-rokeridentiteit of stopperidentiteit. Als rokers voor zichzelf realistische eigen effectiviteitsverwachtingen ontwikkelen en haalbare copingstrategieën bedenken om met moeilijke situaties om te gaan, dan is de kans groter dat hun stoppoging succesvol is. Het formuleren van implementatie intenties kan een belangrijke rol spelen bij het bedenken en het vervolgens inzetten van copingstrategieën.

6 TNO-rapport 6 / 28

7 TNO-rapport 7 / 28 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies Inleiding Onderzoeksvraag Methode Dit rapport De rol van eigen identiteit Overzicht eigen identiteit Eigen identiteit en de andere gedragsdeterminanten Eigen identiteit en persoonlijke kenmerken Eigen identiteit en voorlichtingsstrategieën De rol van eigen effectiviteitsverwachtingen Definitie Eigen effectiviteitsverwachtingen en stoppen met roken Eigen effectiviteitsverwachtingen en copingstrategieën bij terugval Eigen effectiviteitsverwachtingen en persoonlijke kenmerken Eigen effectiviteitsverwachtingen en gezondheidsvoorlichting Dankwoord Referenties... 25

8 TNO-rapport 8 / 28

9 TNO-rapport 9 / 28 1 Inleiding Het komende jaar wordt een bijzonder jaar voor de rookontmoediging in Nederland. Net zoals in 2003/2004, zal er in 2008 sprake zijn van verschillende activiteiten die samenvallen: per 1 april zal een accijnsverhoging worden doorgevoerd in april/mei zal de 24-uur-niet-roken actie georganiseerd worden (deze actie is gericht op rokers uit de lagere welstandsgroepen zonder of met een geringe stopintentie met als doel deze te vergroten) in mei/juni/juli zal een stoppen-met-roken (kwantiteits)campagne worden gevoerd (gericht op alle rokers in Nederland, met als doel het aantal stoppogingen te vergroten) waarin naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe vorm van hulp bij stoppen wordt gelanceerd: destopsite.nl (met als doel de stoppogingen zo succesvol mogelijk te laten verlopen). per 1 juli zal het rookverbod in de horeca worden ingevoerd, dat begeleid wordt door een invoeringscampagne. Wat betreft de stoppen-met-roken (kwantiteits)campagne wil STIVORO graag voortbouwen op het onderzoek dat ASCoR heeft uitgevoerd naar de STIVOROcampagnes rond de jaarwisseling Twee belangrijke onderzoeksresultaten waren onder andere dat (van den Putte e.a. 2005): stopperidentiteit de belangrijkste determinant was van stopintentie, tijdelijk stoppen en succesvol stoppen. Stopperidentiteit werd gemeten door de gemiddelde score te berekenen van twee stellingen: 'binnen drie maanden stoppen met roken past bij wie ik ben' en 'binnen drie maanden stoppen past bij hoe ik wil leven'. eigen effectiviteit wat betreft succesvol stoppen op plaats twee stond. Eigen effectiviteit werd gemeten door de gemiddelde score te berekenen op de uitspraak: 'stel dat u binnen de komende 3 maanden wilt stoppen met roken. Hoe zeker bent u ervan dat het u zou lukken?': dit werd gevraagd voor zeven verschillende situaties. 1.1 Onderzoeksvraag Aan TNO is gevraagd om een advies te schrijven over de mogelijke rol van de determinanten eigen identiteit en eigen effectiviteit in een nieuwe campagne over stoppen met roken. Voor dit advies is een literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij is nagegaan hoe de eigen identiteit gedefinieerd wordt en wat er bekend is over de toegevoegde waarde van de eigen identiteit bij de verklaring van gezondheidsgedrag (met name bij (stoppen met) roken). Verder is in kaart gebracht hoe de eigen identiteit werkt en of er al eerdere pogingen zijn ondernomen om de eigen identiteit te beïnvloeden als het gaat om gedragsverandering en of de rol van de eigen identiteit verschilt naar achtergrondkenmerken, zoals sociaaleconomische status (SES, geslacht en opleiding). Over de rol van de eigen effectiviteit bij het stoppen met roken is meer bekend dan over de eigen identiteit. In het advies hebben we ons ook vooral gericht op wat de rol van eigen effectiviteitsverwachtingen is geweest in eerdere/andere campagnes en het belang van verschillende vormen van eigen effectiviteit bij het stoppen met roken.

10 TNO-rapport 10 / Methode Voor dit literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databases. De belangrijkste databases hierbij waren National library of medicine (medline) en PsychInfo. Verder is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Dat wil zeggen referenties van gevonden artikelen zijn nagegaan en relevante artikelen zijn hieruit opgevraagd. 1.3 Dit rapport In dit rapport wordt eerst de samenvatting en de conclusies van dit literatuuronderzoek gepresenteerd, vervolgens wordt er dieper ingegaan op de aanleiding (hoofdstuk 1), de rol van de eigen identiteit (hoofdstuk 2) en de rol van eigen effectiviteitsverwachting bij het stoppen met roken (hoofdstuk 3).

11 TNO-rapport 11 / 28 2 De rol van eigen identiteit Het beïnvloeden van de eigen identiteit, of meer specifiek de stopperidentiteit, ten aanzien van de stopintentie, het tijdelijk stoppen en het succesvol stoppen kan mogelijk een belangrijke rol spelen in de nieuwe campagne van STIVORO. Echter, over het belang van deze determinant voor het verklaren en het veranderen van gedrag is nog weinig bekend. Daarom zal in dit hoofdstuk worden bekeken wat er onder eigen identiteit wordt verstaan en wat er bekend is als het gaat om de relatie tussen eigen identiteit en gezondheidsgedrag in het algemeen en de relatie tussen eigen identiteit en roken en stoppen met roken in het bijzonder. 2.1 Overzicht eigen identiteit Definitie Het construct eigen identiteit komt voort uit de identiteitstheorie (Tajfel & Turner, 1986). Volgens de identiteitstheorie gebruiken mensen sociaal belangrijke categorieën om zichzelf te beschrijven. In de identiteitstheorie wordt onderscheid gemaakt tussen groepsidentiteit en eigen identiteit. De groepsidentiteit gaat over de identificatie van jezelf met een groep. In het geval van roken verwijst dit naar de mate waarin iemand zichzelf identificeert met de groep rokers. De eigen identiteit gaat over de wijze waarop iemand zichzelf beschrijft. Mensen gebruiken sociaaldemografische kenmerken, sociale rollen (ouderschap), en andere sociaalrelevante categorieën (roken, lichamelijk actief) om zichzelf te beschrijven in termen van wie ik ben.. De eigen identiteit kan algemeen gedefinieerd worden, maar ook specifiek gericht zijn op een gedrag ( ik zie mijzelf als roker ). Dit laatste wordt ook wel omschreven als het veelzeggende kenmerk van het ik dat gerelateerd is aan een bepaald gedrag Hoe duidelijker een bepaalde eigen identiteit ten aanzien van een gedrag aanwezig is, hoe aannemelijker het wordt dat iemand zich volgens deze identiteit zal gedragen (Moan, 2005) Eigen identiteit en de Theorie van Gepland Gedrag (TGG) Volgens de identiteitstheorie is het belangrijk om identiteitsprocessen mee te nemen in het voorspellen van gedrag; eigen identiteit zou gedrag voorspellen nadat rekening gehouden is met attitudes en sociale norm. Volgens Charng e.a. (1988) kan de voorspelling van gedrag verbeterd worden door variabelen mee te nemen die het zelfbeeld van een persoon meten in relatie tot het betreffende gedrag. Daarbij is de veronderstelling dat hoe meer een persoon zich identificeert met het gedrag in kwestie, hoe gemotiveerder deze persoon zal zijn om zich conform dit gedrag te gedragen (Charng e.a., 1988). De validiteit van eigen identiteit, in aanvulling op de TGG determinanten (attitudes, sociale invloed, eigen effectiviteit), is vastgesteld voor onder ander stemgedrag, consumptie van organisch verbouwd voedsel, cannabis gebruik, gebruik van een dieet met een laag vetgehalte, letten op gewicht, alcoholconsumptie, beweeggedrag, voorbehoedsmiddelen gebruik, binnenshuis roken in bijzijn van kinderen, roken door jongeren, oversteekgedrag (Conner e.a. 1999; Moan 2005; Evans e.a. 1998; Fekadu e.a., 2001; Sparks e.a., 1998; Armitage e.a., 1999; Bissonnette e.a. 2001; Jackson e.a., 2003). De eigen identiteit voorspelde de intentie om het gedrag uit te voeren of het gedrag zelf, ook na rekening gehouden te hebben met de andere TGG-determinanten. Het lijkt er op

12 TNO-rapport 12 / 28 dat de eigen identiteit inderdaad iets toevoegt aan de voorspelling van intentie en gedrag Eigen identiteit en stoppen met roken Ook met betrekking tot het stoppen met roken hebben verschillende studies aangetoond dat de eigen identiteit van invloed is op het stoppen. Zo zijn er een drietal onderzoeken die de invloed van eigen identiteit hebben onderzocht (Moan, 2005; van den Putte, 2005; West 2006). De wijze waarop eigen identiteit in deze onderzoeken gedefinieerd is, verschilt wel van elkaar. Terwijl het onderzoek van Moan (2005) de invloed van de rokeridentiteit onderzoekt (in hoeverre zie ik mijzelf als roker), is het onderzoek van van den Putte (2005) gericht op de invloed van de stopperidentiteit (in hoeverre past stoppen met roken bij wie ik ben) en het onderzoek van West (2006) op de invloed van de ex-rokeridentiteit (in hoeverre zie ik mijzelf als ex-roker). Het onderzoek dat naar de rol van de rokeridentiteit gekeken heeft vond dat de rokeridentiteit vooral een voorspellende (negatieve) rol had bij daadwerkelijk stoppen met roken, maar minder bij de intentie om te stoppen met roken. Dit suggereert dat rokers die zich minder als roker zien beter in staat zijn om hun intentie om te stoppen met roken om te zetten in een gedrag (Moan, 2005). Een vraag die opkomt bij dit onderzoek is of degenen die zich minder als roker zien misschien ook degenen zijn die minder nicotineafhankelijk zijn, waardoor het voor hen makkelijker is om te stoppen met roken. Zo kwam uit een onderzoek naar rokeridentiteit en rookgedrag van studenten (van jaar) naar voren dat de helft zichzelf niet zag als roker ondanks het feit dat ze ten tijde van het onderzoek rookten. Degenen die zich niet als rokers zagen, rookten vaker onregelmatig, vonden zich minder vaak verslaafd, hadden vaker niet-rokende vrienden, gingen liever uit met niet-rokers, en rookten om andere redenen dan vanwege stressreductie (Levinson e.a. 2007). De resultaten van het onderzoek naar de rol van de stopperidentiteit toonden aan dat deze identiteit van belang was bij zowel de stopintentie als bij een (succesvolle) stoppoging. De rokers die van tevoren dachten dat stoppen met roken beter bij hen paste, hadden niet alleen een grotere kans om te stoppen met roken, maar ook om dit met succes te doen (van den Putte e.a., 2006). Het onderzoek van West (2006) kijkt niet zozeer naar de aanvullende rol van eigen identiteit op de TGG, maar het geeft desalniettemin interessante resultaten die belangrijk zijn om hier te noemen. Uit dit onderzoek naar de invloed van de exrokeridentiteit op stoppen met roken, bleek dat de helft van de rokers die probeerde te stoppen met roken, en dit al een week volhield, zichzelf ook als ex-rokers zagen. Ongeveer de helft van de personen die zich op dat moment als ex-roker zag hield het stoppen met roken minstens 6 maanden vol. Dit in tegenstelling tot degenen die deze verandering in identiteit niet doorgemaakt hadden; van deze groep bleek niemand het stoppen met roken 6 maanden vol te houden. 2.2 Eigen identiteit en de andere gedragsdeterminanten Toch worden er vraagtekens gezet bij de rol van de eigen identiteit in gedragsverklaring en -beïnvloeding. Zo wordt aangegeven dat de eigen identiteit voor een belangrijk deel verklaard wordt door eerder gedrag en dat eigen identiteit eigenlijk een andere vorm van het meten van de attitude is (Sparks e.a. 1998). Hieronder wordt ingegaan op de rol van de eigen identiteit in relatie tot eerder gedrag, attitudes, sociale invloed, eigen effectiviteit en gedragscontrole bij de voorspelling van intentie en gedrag. Tenslotte, zal worden ingegaan op het belang van eigen identiteit in relatie tot persoonlijke kenmerken van mensen.

13 TNO-rapport 13 / Eigen identiteit en eerder gedrag Volgens Fekadu & Kraft (2001) is een belangrijk verschil tussen de TGG en de identiteitstheorie de wijze waarop eerder gedrag wordt geconceptualiseerd. De identiteitstheorie gaat er van uit dat eigen identiteit van invloed is op gedrag, maar dat deze invloed afhankelijk is van eerder gedrag. Naarmate iemand langer een bepaalde rol heeft ingenomen, des te waarschijnlijker het is dat de intentie om het betreffende gedrag uit te voeren bepaald wordt door de identiteit horende bij dat gedrag en in mindere mate door de determinanten van de TGG. Dit in tegenstelling tot de TGG waar er geen rol is weggelegd voor eerder gedrag als moderator. Zo is in verschillende onderzoeken een significant interactie-effect aangetoond van eerder gedrag op de relatie tussen eigen identiteit en intentie (zie ook artikel Fekadu & Kraft, 2001): de eigen identiteit wordt belangrijker naarmate iemand al langer of vaker dat gedrag vertoond heeft. Sommige studies vonden een omgekeerd interactie-effect van eerder gedrag op de eigen identiteit-intentie relatie. Dus niet hoe langer of vaker een persoon een bepaald gedrag heeft uitgevoerd hoe sterker de relatie tussen eigen identiteit en intentie, maar juist hoe zwakker de relatie tussen eigen identiteit en intentie (Fekadu & Kraft 2001; Smith 2007). Tenslotte, is in een aantal onderzoeken helemaal geen interactie-effect aangetoond van eerder gedrag met identiteit. Volgens Fekadu & Kraft (2001) moet een mogelijke verklaring voor deze wisselende uitkomsten gezocht worden in de verscheidenheid aan gedragingen die onderzocht werden In een ander onderzoek, waarin eigen identiteit werd onderzocht als determinant van de intentie om te gaan bewegen en van beweeggedrag, verwachtten de onderzoekers dat eigen identiteit naast de TGG variabelen en eerder beweeggedrag een belangrijke voorspeller zou zijn van zowel de intentie als het gedrag (Jackson e.a.,2003). Echter, zodra eerder beweeggedrag werd meegenomen in de analyses was de eigen identiteit geen significante voorspeller meer van de intentie om te bewegen. Deze resultaten geven aan dat de rol van eerder gedrag in relatie tot eigen identiteit nog niet duidelijk is. Verder is de vraag of eerder gedrag een rol speelt bij het vormen van een nieuwe eigen identiteit. Het gaat immers om een nieuwe identiteit, waarbij een nieuw gedrag een rol speelt. Iemand die rookt en van plan is om binnenkort te stoppen met roken kan in zichzelf bezig zijn met het vormen van deze voor hem/haar nieuwe niet-rokeridentiteit. Dit zal waarschijnlijk slechts deels gevoed worden door eerdere stoppogingen Eigen identiteit en attitudes ten aanzien van een gedrag Volgens verschillende onderzoekers moet eigen identiteit gezien worden als een andere manier om attitudes te meten. Als deze veronderstelling klopt, dan zou dit betekenen dat de eigen identiteit geen significante toevoeging is aan de verklaring van de gedragsintentie en het gedrag. Dit is echter in tegenstrijd met de resultaten van verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat de eigen identiteit, in aanvulling op attitudes, zowel intentie als gedrag voorspelt. Volgens Sparks & Guthrie (1998) weerspiegelt eigen identiteit dan ook een ander aspect van de attitude. Zo is het, volgens hen, vaak niet duidelijk of mensen wel tot een algemene attitude komen door alle belangrijke aspecten van deze attitude in beschouwing te nemen (zoals verondersteld wordt in de TGG). Het is waarschijnlijker dat mensen een attitude ten aanzien van een bepaald gedrag vormen door zich te

14 TNO-rapport 14 / 28 baseren op een aantal van al deze belangrijke aspecten en dat hun attitude ook strijdige evaluaties verwoordt (mensen zijn ambivalent en ervaren bijvoorbeeld zowel voor- als nadelen van een bepaald gedrag). Sparks & Guthrie suggereren daarom dat de volgende twee uitgangspunten van belang zijn in het begrijpen van de voorspellende rol van eigen identiteit in de attitude-gedrag modellen. Ten eerste, kunnen mensen tegenstrijdige waarden en tegenstrijdige attitudes hebben die niet goed tot uiting komen in de attitudemaat van de TGG. Ten tweede, kan een deel van deze waarden die niet tot uiting komen in de attitudemaat wel tot expressie komen in de eigen identiteit. Zij concluderen daarom dat er bekeken moet worden of een verklaring van de rol van eigen identiteit gezocht kan worden in een meer gedifferentieerde attitudemaat. Indien we naar stoppen met roken kijken betekent dit dat rokers zowel positieve als negatieve overtuigingen ten aanzien van stoppen met roken kunnen hebben. En dat het belang van deze verschillende waarden niet goed naar voren komt in de attitudemaat van de TGG. De mate waarin iemand zichzelf als een roker, ex-roker of stopper ziet zou dan extra informatie geven over hoe iemand daadwerkelijk denkt over (stoppen met) roken Eigen identiteit en sociale invloed Onderzoekers suggereren dat de bevinding dat subjectieve norm vaak een minder belangrijke rol speelt in het voorspellen van intenties, komt door de wijze waarop de subjectieve norm geoperationaliseerd is. Een kritiekpunt is dat de operationalisatie van subjectieve norm niet alle vormen van sociale invloed ondervangt. Om deze reden hebben onderzoekers geprobeerd om andere constructen aan de TGG toe te voegen die sociale invloed meten, zoals groepsnormen, groepsidentificatie en eigen identiteit, descriptieve normen en injunctieve normen (Haggar e.a., 2006; van den Putte e.a., 2005). De inclusie van de eigen identiteit in dit geval is gebaseerd op de hypothese dat individuen nadenken over hun sociaal gedefinieerde rollen als ze een bepaald gedrag gaan uitvoeren of dit van plan zijn te doen. Individuen zijn van plan om een bepaald gedrag uit te voeren omdat dat gedrag overeenkomt met hun persoonlijke overtuigingen en met hun sociaal gedefinieerde rol (eigen identiteit) (Terry e.a., 1999). In dit geval wordt de eigen identiteit niet los gezien van de sociale identiteit die iemand heeft. In het geval van stoppen met roken betekent dit dat personen zich als stopper gaan zien omdat het niet-roken beter past bij hun overtuigingen over wie zij zelf zijn. Echter, deze eigen identiteit is niet helemaal los te zien van hun sociale rol Eigen identiteit en eigen effectiviteit en gedragscontrole Over de rol van de eigen identiteit bij de eigen effectiviteit is in de literatuur weinig te vinden. Wel heeft Robert West (West 2006) het in zijn Theorie van Verslaving over de relatie tussen zelfcontrole en eigen identiteit. Volgens West (2006) vraagt elke gedragsverandering om zelfcontrole en deze zelfcontrole komt voort uit de eigen identiteit. Het besluit om een gedrag te veranderen betekent een verandering in identiteit. Het betekent een nieuw zelfbeeld van iemand die zich anders gedraagt. Deze nieuwe identiteit komt niet voort uit berekening en analyse; het komt voort uit een fundamentele heroriëntatie en herevaluatie dit wordt ook wel genoemd een moment van helderheid. Deze heroriëntatie komt ook naar voren in een onderzoek waarbij naar verschillende kwalitatieve studies naar gedragsverandering is gekeken. Volgens dit onderzoek is een

15 TNO-rapport 15 / 28 kritische revisie van jezelf en jouw situatie de sleutel tot gedragsverandering en het 6 maanden of langer volhouden hiervan. Deze identiteitsherziening kan gezien worden als een (eerste) omslagpunt, dat leidt tot een kleine stap in de richting van gedragsverandering. Als deze eerste stap succesvol is, bijvoorbeeld een persoon krijgt positieve feedback (beloning) op deze mogelijke nieuwe identiteit, dan kan meer gedragsverandering volgen. Deze gedragsverandering versterkt de nieuwe identiteit, wat nieuw gedrag weer mogelijk maakt. Dit proces van identiteitsherziening en gedragsverandering wordt in gang gezet door bewustwording van de zorgwekkende gevolgen van het gedrag en de bewustwording dat deze gevolgen niet overeen komen met belangrijke, al lang bestaande, waarden en doelen. Daarbij is het van belang op te merken dat deze gevolgen niet altijd direct te maken hoeven te hebben met het gedrag in kwestie (de directe gezondheidsgevolgen). Ze kunnen ook indirect te maken hebben met het gedrag, zoals een auto-ongeluk door te veel alcohol of verlies van voogdijschap (Kearney e.a., 2003). Deze resultaten suggereren dat zelfcontrole belangrijk zou kunnen zijn bij de eigen identiteit en vooral bij het vormen van een nieuwe identiteit. Iemand die van zichzelf overtuigd is een andere identiteit te willen, zal beter om weten te gaan met moeilijke situaties doordat hij/zij in deze moeilijke situaties bewust met deze nieuwe identiteit bezig zal zijn. Onderzoek toont ook aan dat een roker die wil stoppen met roken en zichzelf ook daadwerkelijk ziet als een stopper of als een ex-roker een veel grotere kans heeft om succesvol te stoppen dan iemand die zichzelf toch voornamelijk als roker beschouwt (van den Putte e.a., 2005; West, 2006). 2.3 Eigen identiteit en persoonlijke kenmerken De invloed van eigen identiteit bij sommige mensen De vraag waar Hagger e.a. (2006) zich op hebben gericht is of eigen identiteit een belangrijke invloed heeft op intentie en of dit afhankelijk is van het type mens. Zo kan de ene persoon zijn sociale identiteit belangrijk vinden bij het vormen van intenties, terwijl een andere persoon vooral naar zijn eigen overtuigingen kijkt. Dit hebben Hagger e.a. (2006) bekeken voor een aantal intentionele gedragingen (in totaal 30 gedragingen, zoals bed opmaken, winkelen, naar alle colleges gaan, papier recycleren). In totaal deden 241 studenten mee aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen met TGG determinanten, eigen identiteit en intentie. Twee weken later vulden ze een gedragsvragenlijst in. De onderzoeksresultaten toonden voor alle gedragsintenties aan dat de toevoeging van eigen identiteit zorgde voor een stijging in de verklaarde variantie (gemiddeld 6%). Vervolgens werden de groepen ingedeeld in een eigen identiteit-georiënteerde groep en een TGG-georiënteerde groep: respectievelijk de personen waarbij intentie hoog gecorreleerd was met de eigen identiteit en de personen waarbij intentie hoog gecorreleerd was met de TGG-determinanten. Bij eigen identiteitgeoriënteerde personen was de eigen identiteit bij bijna alle intenties de belangrijkste voorspeller van de intentie terwijl dit bij de TGG-georiënteerde personen maar bij 40% van de intenties het geval was. Bij de TGG-georiënteerde personen was de invloed van de attitudes op intentie het belangrijkste. De analyses laten dus zien dat eigen identiteit intentie voorspelt, maar dat de grootte van de invloed bepaald wordt door het type persoon, en wel of een persoon meer georiënteerd is op zijn eigen identiteit dan wel op zijn eigen overtuigingen ten aanzien van een gedrag.

16 TNO-rapport 16 / 28 Hagger e.a. (2006) gaan er in dit geval wel vanuit dat de eigen identiteit niet losgekoppeld kan worden van de sociale identiteit. Iemand vindt zichzelf een roker of niet-roker vanwege zijn sociale rol. Sommige rokers zouden volgens dit onderzoek roken omdat ze meer gericht zijn op hun eigen identiteit als roker: dus ze roken omdat ze zichzelf meer als een roker zien en zichzelf dus ook meer identificeren met de groep rokers. Maar er zouden volgens dit onderzoek ook rokers zijn die roken vanwege hun eigen opvattingen en niet vanwege hun eigen identiteit. Er is echter niet naar het veranderen van gedrag gekeken. Het is daarom niet duidelijk of het onderscheid tussen eigen identiteit-georiënteerde personen en TGGgeoriënteerde personen ook van belang is bij het veranderen van gedrag. Dus stoppen sommige mensen met roken omdat zij hun eigen identiteit als roker herevalueren en stoppen andere mensen juist omdat hun eigen opvattingen over roken veranderen? Eigen identiteit en achtergrondkenmerken. Uit onderzoek is weinig bekend over of de invloed van eigen identiteit afhankelijk is van achtergrondkenmerken, zoals sociaal economische status, opleidingsniveau en geslacht. Alleen in een onderzoek van Lund e.a. (2005) komt naar voren dat een lagere sociaal economische status samengaat met een sterkere toekomstige rokeridentiteit. Uit onderzoek van Moan (2005) naar rookgedrag binnenshuis in bijzijn van de kinderen kwam naar voren dat voor vaders de rokeridentiteit van belang was voor de intentie om niet binnenshuis te roken. Voor moeders was de rokeridentiteit niet belangrijk. In aanvulling op deze bevindingen bleek dat de rokeridentiteit voor vaders een minder belangrijke voorspeller van de intentie om binnenshuis te roken werd naarmate de ouderidentiteit belangrijker werd. In onderzoek naar milieubewuste voedselkeuzes (Bissonnette & Contento 2001) komt naar voren dat meisjes hoger dan jongens scoorden op hun gepercipieerde eigen identiteit als gezondheidsbewuste en milieubewuste persoon. Ook jongeren met hoog opgeleidde ouders scoorden hoger op deze twee eigen identiteitsvormen. 2.4 Eigen identiteit en voorlichtingsstrategieën Het aantal interventies met als doel het veranderen of bestendigen van de eigen identiteit is beperkt (Van Empelen e.a., 2006). Sommige strategieën zijn echter veelbelovend. De strategieën die genoemd worden zijn deels gericht op eigen identiteiten die nog niet goed ontwikkeld zijn en deels gericht op al bestaande zelfbeelden Voorlichtingsstrategieën voor eigen identiteiten die nog niet goed ontwikkeld zijn Er worden twee strategieën beschreven voor het beïnvloeden van zelfbeelden die, volgens de auteurs, nog niet goed ontwikkeld zijn: 1) anticiperen op gedragservaring, en 2) veranderen van ideeën over zichzelf. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden bereikt door een gewenst imago te belichten met als doel om het gewenste imago te stimuleren en het ongewenste imago te veranderen. Gerrard e.a (in press, zie referentie in artikel van van Empelen e.a., 2006) toonden bijvoorbeeld aan dat door ongewenste imago s minder aantrekkelijk voor jongeren te maken het mogelijk was om het alcoholgebruik bij jongeren te verminderen. Deze imagoverandering kan effectief zijn 1) wanneer risicogedrag benaderd wordt voordat mensen intenties over dit gedrag ontwikkelen, 2) wanneer mensen zich levendig het ongewenste image voor kunnen stellen, de ongewenste waarden die bij dit image horen kunnen accepteren, en het belang van het vermijden van deze waarden kunnen accepteren, en 3) wanneer gewenste en

17 TNO-rapport 17 / 28 ongewenste images tegelijkertijd worden benaderd, waarbij het gewenste image als doel fungeert Voorlichtingsstrategieën voor al bestaande eigen identiteiten In één rapportage over de eigen identiteit geeft Moan (2005) aan hoe de eigen identiteit van rokers en niet-rokers mogelijk beïnvloed kan worden. Volgens Moan (2005) zijn er nog maar weinig pogingen gedaan om hier ideeën over te ontwikkelen, alleen O Keefe heeft twee mogelijke manieren gesuggereerd om de eigen identiteit te veranderen. Ten eerste, zou bij iemand een nieuwe eigen identiteit gecreërd kunnen worden door hem/haar uit te nodigen over zichzelf na te denken op een nieuwe en verbeterde manier. Ten tweede, zou een al bestaande eigen identiteit kunnen worden bekrachtigd. Zoals hierboven al besproken, bleek uit onderzoek van Moan (2005) naar binnenshuis roken in het bijzijn van kinderen dat de eigen identiteit als ouder ervoor zorgde dat de eigen identiteit als roker minder belangrijk werd. Het zou in dit geval zinvol kunnen zijn om het belang van de ouderrol te benadrukken (Moan, 2005). Ook in een onderzoek naar drugsgebruik kwam naar voren dat het conflict tussen het verslaafd zijn en andere gewaardeerde identiteiten een belangrijke bijdrage leverde aan het veranderen van gedrag (Downey e.a., 2000). Van Empelen e.a. (2006) geven nog drie strategieën aan die van belang kunnen zijn bij het beïnvloeden van reeds bestaande zelfbeelden. Een opmerking hierbij is dat de auteurs het in dit artikel hebben over zelfbeelden en niet over eigen identiteit. De strategieën die ze noemen voor het beïnvloeden van zelfbeelden zijn: 1. zich richten op centrale eigen waarden om consistent gezondheidsgedrag te bevorderen, 2. het bevestigen van opvattingen over zichzelf om bedreigingen voor zichzelf te verminderen en de acceptatie van gezondheidsboodschappen te verhogen, en 3. het verhogen van de zichtbaarheid en de gepercipieerde haalbaarheid van mogelijke andere ikken. De eerste twee strategieën zijn vooral gericht op het bestendigen van gezond gedrag terwijl de laatste strategie gericht is op het veranderen van bestaand gedrag. Bij het veranderen van bestaand gedrag geven Van Empelen e.a. (2006) aan dat het om gedragsverandering te bewerkstelligen belangrijk is mogelijkheden in te bouwen aan de hand waarvan mensen hun eigen waarde kunnen behouden. Indien personen bedreigende informatie ontvangen dan kunnen ze deze informatie voor zich zelf neutraliseren, door bijvoorbeeld de gegevens op een manier te interpreteren die hun reeds bestaande overtuigingen ondersteunt of door deze informatie uit hun gedachten te zetten. In een onderzoek naar de rol van rokeridentiteit bij het wel of niet effectief vinden van antirook video s komt bijvoorbeeld naar voren dat studenten (leeftijd jaar) die zichzelf op de langere termijn als rokers zien de video s als minder effectief zien. Zij reageren het meest defensief op vijf van de acht spotjes die zij te zien krijgen. Dit zijn vooral spotjes die gaan over de persoonlijke gevolgen van roken zoals, de lange termijn gezondheidsgevolgen, over meeroken, over hoe vies roken is, over romantische afwijzing en over dat roken niet cool is. De drie waarop ze niet negatiever reageren dan anderen zijn de spotjes over verslaving, over industriële manipulatie en over stoppen met roken (Freeman e.a. 2001). Bij het veranderen van gedrag is het mogelijk de eigen integriteit (eigen waarde) te bevestigen, door mensen bijvoorbeeld na te laten denken over voor hen belangrijke waarden die irrelevant zijn voor de bedreiging, of door hen succes te laten behalen in een niet gerelateerde domein van eigen waarde (Sherman, 2002). Sherman e.a. (2000) toonden aan dat wanneer mensen persoonlijk relevante gezondheidsinformatie

18 TNO-rapport 18 / 28 ontvingen en zichzelf op andere manieren konden bevestigen, zowel meer risico s aan het ongezonde gedrag zagen en daarna ook vaker het gezondere gedrag vertoonden. Zo kreeg een groep leerlingen een filmpje te zien over het HIV-risico van onveilige seksuele contacten. De helft van deze groep kreeg van tevoren informatie waarmee zij zichzelf konden bevestigen ( self-affirmation ), de andere helft niet. De zelfbevestigde groep reageerde door de informatie te accepteren en ook vaker condooms te gebruiken.

19 TNO-rapport 19 / 28 3 De rol van eigen effectiviteitsverwachtingen 3.1 Definitie Dit tweede deel van de literatuurstudie is gericht op het belang van de eigen effectiviteit bij het stoppen met roken. Over de rol van de eigen effectiviteit bij het stoppen met roken is meer bekend dan over de eigen identiteit. In deze rapportage hebben we ons ook vooral gericht op wat de rol van eigen effectiviteitsverwachtingen is geweest in eerdere/andere campagnes en het belang van verschillende vormen van eigen effectiviteit bij het stoppen met roken. Hierbij zal ingegaan worden op de eigen effectiviteitsverwachtingen ten aanzien van het wel of niet stoppen met roken en ten aanzien van het wel of niet volhouden van het stoppen met roken. Gepercipieerde eigen effectiviteit omvat de persoonlijke inschattingen die een persoon heeft over zijn vaardigheden om een gewenst gedrag uit te voeren (De Vries e.a., 1987). Eigen effectiviteit komt voort uit de Sociale Cognitie Theorie van Bandura (Conner, 2006). Volgens deze theorie is een aantal factoren cruciaal bij het beïnvloeden van gedrag. Eigen effectiviteit is één van deze factoren. Bandura s hypothese is dat eigen effectiviteitsverwachtingen zelfregulerende cognities zijn die bepalen of bepaalde gedragingen gestart worden, hoeveel moeite er aan besteed zal worden en hoe lang het gedrag volgehouden zal worden in geval van obstakels en mislukkingen. Eigen effectiviteit heeft een belangrijke motiverende rol bij het starten met een gedrag en heeft daarnaast een directe relatie met gedrag. 3.2 Eigen effectiviteitsverwachtingen en stoppen met roken Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat eigen effectiviteit belangrijk is bij het stoppen met roken (Conner & Norman, 2006). Zo is zelfvertrouwen in het overwinnen van barrières een voorspeller van het al dan niet doen van pogingen om te stoppen met roken (Dijkstra & de Vries, 2000). Ook in onderzoek van Yzer & van der Putte (2006) is aangetoond dat eigen effectiviteit de intentie om te stoppen voorspelt. De eigen effectiviteit was het minst belangrijk in de groep die nog nooit een stoppoging had ondernomen en het meest belangrijk in de groep die een stoppoging van een gemiddelde duur had ondernomen (1 tot 7 dagen). In ander onderzoek is gekeken naar de eigen effectiviteit en zijn rol bij de verschillende fases van de Stages of Change (Hoving e.a., 2006). Hieruit kwam naar voren dat de rokers die in de voorbereidende fase van het stoppen met roken zaten, inderdaad een hogere eigen effectiviteitsverwachting hadden dan de personen in de precontemplatie en contemplatie fase. Bovendien voorspelde eigen effectiviteit de transitie van de voorbereidende fase naar de actiefase (stoppen). De rokers in de voorbereidende fase, die na 12 maanden nog steeds gestopt waren met roken, hadden een hogere eigen effectiviteit dan de rokers die niet gestopt waren. Uit onderzoek van Dijkstra & Ten Wolde (2005) kwam naar voren dat des te gemotiveerde een roker is om te stoppen met roken des te actiever iemand bezig is met het interpreteren van eigen vaardigheden. Verder bleek dat naarmate iemand langer gestopt was, hij/zij minder actief bezig was met het interpreteren van zijn/haar vaardigheden om te stoppen met roken: rond die periode denkt men vaker na over of een stoppoging succesvol zal zijn en over hoe zeker ze er van zijn dat het hen zal lukken

20 TNO-rapport 20 / 28 om te stoppen met roken. Dus het daadwerkelijk bezig zijn met de eigen effectiviteitsverwachtingen was een tijdelijke fase in de transitie van het ene naar het andere gedrag. Zo lang het doel van stoppen met roken nog niet bereikt was, dan waren vooral de positieve interpretaties van eigen effectiviteit geassocieerd met pogingen om te stoppen. Indien men aangaf vaak te denken dat het stoppen met roken wel zou lukken, dan deed men eerder een stoppoging. Als men al wel gestopt was met roken, dan waren vooral de negatieve interpretaties geassocieerd met relevante gedragingen zoals terugvallen: indien een stopper aangaf vaak te denken dat het niet zal lukken om te stoppen met roken werd de kans groter dat deze roker terugviel. Personen met alleen positieve interpretaties van hun eigen effectiviteit ondernamen minder vaak een stoppoging dan de personen met positieve én negatieve interpretaties van hun eigen effectiviteit. Deze uitkomst bevestigde de hypothese dat te veel positieve eigen effectiviteitinterpretaties kunnen leiden tot een onderschatting van het aantal persoonlijke problemen bij het stoppen met roken. Bij de ex-rokers was het net andersom: degenen met alleen positieve interpretaties (17%), hadden een significant lager risico om terug te vallen dan degenen die naast positieve interpretaties ook een aantal negatieve interpretaties hadden (50%). De eigen effectiviteitsverwachting is belangrijk bij het wel of niet doen van een stoppoging. Deze effectiviteit wordt belangrijker als men al eerder een stoppoging van ongeveer een week heeft gedaan. Indien men een langere stoppoging heeft ondernomen is de eigen effectiviteitsverwachting minder belangrijk, net als wanneer men nog nooit een stoppoging heeft ondernomen. Voorlichting over eigen effectiviteit zal daarom waarschijnlijk een groter effect hebben op de groep die al eerder kortdurend gestopt is met roken (Yzer & van den Putte, 2006). Verder kan opgemerkt worden dat voorafgaand aan een stoppoging een roker actiever aan de gang gaat met zijn/haar vaardigheden om te stoppen met roken. Naarmate men langer gestopt is, is men minder actief bezig met deze vaardigheden. Indien men te veel positieve verwachtingen heeft van het stoppen met roken, dan kan dit leiden tot een onderschatting van de problemen die men tegenkomt bij het stoppen met roken. 3.3 Eigen effectiviteitsverwachtingen en copingstrategieën bij terugval De rol van eigen effectiviteitsverwachtingen bij terugval Een overzichtsartikel uit 2000 naar factoren die van belang zijn bij het volhouden van het stoppen met roken liet zien dat belangrijke voorspellers van terugval zijn tijdelijke misstappen, een jongere leeftijd, een grote nicotine afhankelijkheid, lage eigen effectiviteit, zorgen over het gewicht en eerdere stoppogingen (Ockene e.a., 2000). Een lage eigen effectiviteit is dus belangrijk bij het volhouden van het stoppen. Ook Gwaltney e.a. (2002) vonden dat terugval periodes voorspeld werden door de eigen effectiviteit om niet te roken. In een recenter onderzoek van Gwaltney e.a. (2005), waarbij ze stoppers dagelijks naar hun eigen effectiviteit vroegen, kwam naar voren dat als het stoppen met roken volgehouden werd na de eerste stopdag de eigen effectiviteit hoger werd en dat de positieve uitkomstverwachtingen van roken lager werden. Ook bleek dat voorafgaand aan de eerste terugval de eigen effectiviteit lager was en dat de positieve uitkomstverwachtingen van roken hoger waren. Uit het onderzoek kwam niet naar voren dat terugvallen vooraf gingen door (omgevings)invloeden die in de uren/minuten voorafgaand aan de terugval plaatsvonden. Het onderzoek liet eerder zien

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Gedragsverandering via campagnes

Gedragsverandering via campagnes Gedragsverandering via campagnes Versie Datum 18 mei 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Vergroten effectiviteit campagnes Projectnummer EP030012 Versienummer Locatie # 3602336 Projectleiders Babs

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering?

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Cora Bartelink Februari 2013 Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken voor hun problemen of hun ongezonde

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay

Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay Wie vinden na afronding van hun opleiding gemakkelijk een baan en wie hebben daar

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen TNO-rapport KvL/JPB/2006/064 Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie:

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Een onderzoek naar de predictieve validiteit van drie online vragenlijsten die zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Ontwerpen voor gedragsverandering

Ontwerpen voor gedragsverandering Ontwerpen voor gedragsverandering Een campagne ter preventie van gehoorbeschadiging bij jongeren door harde muziek in het uitgaansleven Afstudeerverslag 1 Afstudeerverslag Afstudeerverslag Document Afstudeerverslag

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Motivational Interviewing

Motivational Interviewing Motivational Interviewing Een bewerking van het artikel: Voorlichtingsmehodieken Motivational Interviewing DiabeteszorgBeter (jan. 2007) 1. Inleiding Motivational Interviewing (MI) is een directieve persoongerichte

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Dus gebruik oordoppen

Dus gebruik oordoppen Dus gebruik oordoppen AFSTUDEERVERSLAG LUUK SIMONSE Auteur Luuk Simonse Studentnummer 5157410 Academisch jaar 2014-2015 Periode van afstuderen Periode A Opleiding Communicatie en Media Design Naam schoolbegeleider

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. KvL/B&G 2005.084 April 2005 1 / 125 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Datum April 2005 Auteur(s) K.I. Proper I. Bakker K. van Overbeek B. Bergstra M.W.

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut / Rutgers WPF Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie