Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grootschalige Geneeskundige Bijstand"

Transcriptie

1 Grootschalige Geneeskundige Bijstand Eindrapport ontwikkelfase GGB model 14 november 2014 GGD GHOR Nederland Ambulance Zorg Nederland Het Rode Kruis Landelijk Netwerk Acute Zorg Instituut Fysieke Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport pag. 1 van 15

2 Inhoud 1. Inleiding 2. De aanleiding voor herziening van het huidige model 3. Het proces tot nu toe 4. Het resultaat: beschrijving GGB model 5. De werking van het GGB model in de praktijk 6. Financiering: kosten en dekking 7. Conclusies: inhoudelijk en financieel 8. Het vervolg: implementatiefase GGB model pag. 2 van 15

3 Colofon Leden stuurgroep GGB: Joost Bernsen Mac Honigh Arold Reusken Suzanne Laszlo Frank van der Aart Pauline Veldhuis Cilie Alberda GGD GHOR Nederland (voorzitter) Ambulancezorg Nederland Landelijk Netwerk Acute Zorg Rode Kruis Instituut Fysieke Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Leden programmateam GGB: Henk Schenk Programmaleider Will van Roessel GGD GHOR Nederland Gijs Roest Ambulancezorg Nederland Murvin Chan Rode Kruis Jeroen Sannen Instituut Fysieke Veiligheid Gerrit Tichelaar Programmasecretaris (IFV) pag. 3 van 15

4 1. Inleiding Het project Grootschalige Geneeskundige Bijstand is in 2011 van start gegaan om een invulling te geven aan het vervolg op de Geneeskundige Combinatie (GNK-C), die momenteel het einde van de technische levensduur aan het bereiken is. Een belangrijke doelstelling van het project was om te bezien, wat er nog echt nodig is. Welke leemte ontstaat er, als de GNK-C ophoudt te bestaan? Op welke wijze kan dat ingevuld worden? Daarbij was vanaf het begin af aan duidelijk, dat veel sterker dan voorheen aangesloten moet worden op de reguliere zorgverlening. Doelmatigheid, flexibiliteit, verbeteren van de responstijd en kostenefficiëntie hebben bij de aanpak voorop gestaan. Daarbij was de wens van alle betrokken partijen, die in onze stuurgroep vertegenwoordigd waren, om het model niet groter te maken dan strikt noodzakelijk. Door in te zetten op flexibiliteit, maar uniformiteit op de aspecten waar dit strikt noodzakelijk is, is het GGB-model overal in het land toepasbaar. Daarmee is er sprake van een eenduidig landelijk bijstandsconcept. Alleen voor de Waddeneilanden is gekozen voor een afwijkende invulling, omdat deze eilanden voor de ambulancezorg niet in korte tijd op voldoende schaal te bereiken zijn. Tijdens de projectperiode heeft de stuurgroep geworsteld met een dubbele problematiek: Vanuit de inhoud is de vraag geweest; wanneer worden de grenzen van het presterend vermogen van de zorg bereikt? Aansluitend was de opgave om concreet te maken op welke doelmatige en praktische wijze dan aanvullende capaciteit beschikbaar kan komen. Daarnaast was het nodig om uitvoerig stil te staan bij de consequenties van de veranderende verantwoordelijkheidstoedeling van de diverse partijen, die bij deze vorm van ketenzorg betrokken zijn. Dat was een complex proces, dat bovendien nog voortgezet zal worden. In de komende jaren zal de wet- en regelgeving verder uit kristalliseren en kunnen ook nieuwe financieringsarrangementen tot stand komen. Voor dit moment kan de stuurgroep vaststellen, dat er een goed en robuust model ontwikkeld is, dat voorziet in het bieden van aanvullende geneeskundige bijstandscapaciteit bij grootschalige incidenten, wat zowel een stevige basis biedt om inhoudelijk verder op door te bouwen voor specifieke behoeftestellingen als hanteerbaar blijft bij wijzigende verantwoordelijkheden. Alles is erop gericht om op 1 januari 2016 operationeel te kunnen zijn. Zodra er voldoende zekerheden zijn in het programma - naar verwachting is dat komend voorjaar het geval wordt de definitieve ingangsdatum bekendgemaakt. Tijdens het doorlopen traject zijn veel mensen betrokken geweest, die hun bijdragen geleverd hebben om stapsgewijs het nieuwe concept mee te ontwikkelen. Een woord van dank is op zijn plaats voor al deze inbreng. Joost Bernsen, voorzitter stuurgroep pag. 4 van 15

5 2. De aanleiding voor herziening van het huidige model Het huidige model, de Geneeskundige Combinatie (GNK-C) is in 1998 ingevoerd door het toenmalige ministerie van BZK. Met deze GNK-C werd voorzien in een apart hulpverleningsinstrument om bij een grootschalig incident gewonden ter plaatse de eerste opvang en behandeling te kunnen bieden, in afwachting van vervoer naar een ziekenhuis. De GNK-C was bij aanvang een belangrijke aanvulling bij de grootschalige geneeskundige hulpverlening. Ontwikkelingen in de acute zorg gingen snel en al binnen vijf jaar werden knelpunten zichtbaar. Een eerste beleidsmatige evaluatie in 2003 benoemde de nodige verbeterpunten. Met name werd gewezen op de gebrekkige aansluiting bij de reguliere zorg. Ook het aantal inzetten is beperkt geweest. De laatste jaren is deze vorm van bijstand gemiddeld zestien maal per jaar ingezet. Deels was dat met de totale combinatie, soms betrof het ook de inzet van één onderdeel, zoals de SIGMA-teams (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) van het Rode Kruis. De acute zorgverlening in Nederland heeft zich sinds 1998 verder ontwikkeld; ambulancediensten zijn verder geprofessionaliseerd en de slagkracht is toegenomen, traumateams hebben als heli- MMT (Mobiel Medisch Team) hun rol uitgewerkt en ook afdelingen van spoedeisende hulp bij ziekenhuizen hebben hun werkwijze verbeterd om bij grootschalige calamiteiten adequaat zorg te kunnen bieden. Inhoudelijk sluit het huidige GNK-C model daardoor steeds minder goed aan bij de huidige ketenzorg. Op basis van het beperkte aantal inzetten heeft het ministerie van VenJ in 2009 de vraag opgeworpen of dit concept nog doorgezet moest worden. Kernvraag hierbij was: welke leemte ontstaat er, als de GNK-C ophoudt te bestaan? Als reactie daarop heeft GHOR Nederland aangegeven dat er zeker nog behoefte is aan een instrument dat zich richt op het vergroten van de prehospitale geneeskundige capaciteit met hulpverleners, materieel en onderdak bij (te verwachten) grote of langdurige incidenten met veel slachtoffers, met name op moeilijk bereikbare plaatsen of onder slechte weersomstandigheden. 1 De kernvraag is of er bij grootschalige incidenten voldoende capaciteit beschikbaar is via de reguliere zorg. In 2011 is deze vraag bij de start van het project GGB via oriënterende interviews voorgelegd aan opinieleiders en stakeholders. Centraal in deze interviews stonden de ervaringen met het GNK-C-model en de richting waarin dit model zich de komende jaren zou kunnen of moeten ontwikkelen. Uit deze interviews kwam een duidelijke behoefte naar voren aan een effectievere en efficiëntere opzet van de grootschalige geneeskundige bijstand. Hierbij kwam ook naar voren dat de grenzen van de reguliere zorg bij grotere incidenten snel overschreden worden. In het project GGB is tijdens de visieontwikkeling gebleken dat bij een incident met gewonden (met mechanisch letsel) in elk geval behoefte is aan een aanvullende geneeskundige voorziening. In specifieke gevallen en bij kleinere aantallen gewonden kan GGB ook een belangrijke aanvulling bieden op de reguliere zorg. 1 De Geneeskundige Combinatie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid, GHOR Nederland, Binnen het model is een aantal van 250 slachtoffers gehanteerd. Dit was de uitkomst van een onderzoek binnen het project, dat aangaf dat bij dit aantal het presterend vermogen van de reguliere ambulancezorg in vrijwel geheel Nederland tekort schiet zonder aanvullende voorzieningen. pag. 5 van 15

6 3. Het proces tot nu toe Voorjaar 2012 is het programma Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) van start gegaan onder leiding van een stuurgroep GGB. Hierbij zijn de belangrijkste partners binnen het GNK-C-model betrokken: Ambulancezorg Nederland (AZN), GGD GHOR Nederland, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het Rode Kruis en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 3. Hun doel was het ontwikkelen van een nieuw GGB model. De partners hebben als randvoorwaarden benoemd dat het nieuwe model: past binnen de vigerende wet- en regelgeving; nauw aansluit bij de reguliere acute hulpverlening en de nieuwe protocollen voor opgeschaalde situaties, inclusief meldkamerprocedures; landelijk uniform is, maar tegelijk ook ruimte biedt voor specifieke eisen en omstandigheden in de verschillende veiligheidsregio s; robuust genoeg is om een ramp met 250 slachtoffers met voornamelijk mechanisch letsel aan te kunnen; extra hulpverleningspotentieel genereert als aanvulling op en ondersteuning van de reguliere professionele zorg; doelmatiger (en vooral ook kostenefficiënter) is dan het huidige GNK-C model. In april 2013 is het visierapport GGB opgeleverd, met daarin drie aanbevelingen om tijdens grootschalige incidenten tot een grotere slagkracht te komen: 1. Versterk de opschalingsorganisatie van de reguliere ambulancezorg; 2. Zorg dat de aandacht van de ambulancezorg zich zoveel mogelijk kan richten op de zwaargewonden door de verzorging van de lichtgewonden over te laten aan (georganiseerde) hulpverlening door burgers; 3. Werk een logistiek model uit, alsmede een systeem van kwaliteitsborging. GGD GHOR Nederland heeft deze aanbevelingen op 26 april en 24 mei 2013 besproken en onderschreven. De bestuursadviescommissie GHOR van het Veiligheidsberaad is vanaf maart 2013 bij de discussie betrokken. Ook het bestuur van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft de uitgangspunten overgenomen. Vervolgens waren voor de ambulancesector de aanbevelingen in het visierapport GGB aanleiding om zich te bezinnen op de nieuwe rol tijdens opgeschaalde situaties. In november 2013 stelden de leden van Ambulancezorg Nederland (AZN) het visiedocument Verantwoorde ambulancezorg bij rampen en crises vast. Daarin staat dat nieuwe kwaliteitsnormen nodig zijn voor het handelen van de ambulancesector onder deze specifieke omstandigheden. Als uitvloeisel daarvan nam AZN het initiatief voor het project RAV s Voorbereid, dat in januari 2014 daadwerkelijk van start ging. Ook is de stuurgroep GGB toen aangevuld met adviseurs vanuit het Rode Kruis en IFV. Eind 2013 ging het GGB-project een fase waarin de uitgangspunten bij de diverse partners nader werden uitgewerkt. Er bleek brede behoefte aan een aanscherping van de rol, het aanbod en de verantwoordelijkheid van de bij GGB betrokken partijen. Dit betrof concreet de taak- en rolverdeling tussen ambulancezorg en GHOR en de wijze waarop de burgerhulpverlening (vooral een verantwoordelijkheid van het Rode Kruis) 3 Het RK en het IFV zijn als lid opgenomen in de stuurgroep na het besluit dat zij als enige geschikte partij een deel van de invulling van het GGB model voor hun rekening zouden nemen. pag. 6 van 15

7 ingevuld en aangestuurd zou moeten worden. Deze discussie maakte het voor de stuurgroep GGB noodzakelijk om de invoering van het nieuwe GGB model met een jaar uit te stellen (van 1 januari 2015 naar 1 januari 2016); dit betekent ook dat het vigerende GNK-C model nog een jaar langer operationeel is. In de periode juni-september 2014 is veel energie gestoken in overleg en afstemming binnen GGD GHOR Nederland van de verantwoordelijkheden en positie van partners binnen het nieuwe GGB model. Op 12 september is de notitie Nadere positiebepaling GHOR in het inzetmodel GGB door de Raad van DPG s (Directeuren Publieke Gezondheid) unaniem vastgesteld. Deze notitie is aansluitend (eind september) ook onderschreven door BAC-GHOR en het DB van het Veiligheidsberaad. De vraag tot op welke hoogte de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor opgeschaalde zorg is als punt op de horizon geplaatst. Daarbij is afgesproken de komende vijf jaar de verantwoordelijkheidsverdeling nader te bepalen. Het GGB-model biedt voor de komende vijf jaar een concreet en werkbaar bijstandsconcept, dat ook bij een aangepaste verantwoordelijkheidstoedeling en nog veranderende wetgeving (zoals de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Zorgverzekeringswet) toepasbaar blijft. Eind september 2014 hebben de vier betrokken landelijke organisaties overeenstemming bereikt over de inhoudelijke vorm van het nieuwe GGB model en ieders bijdrage hieraan. Binnen deze vier organisaties is besluitvorming bestuurlijke voorbereid. Randvoorwaarde voor de invoering ervan is dat de huidige hybride (samengestelde) financiering gehandhaafd blijft en daarnaast: dat elke betrokken partner zijn bijdrage ook voor het nieuwe model blijft leveren. Er is berekend dat de totale kosten voor het nieuwe model substantieel lager zullen zijn dan onder het GNK-C-model het geval is. In hoofdstuk 6 van deze notitie zijn deze kosten en dekking(en) nader uitgewerkt. In oktober en november 2014 vindt afrondende bestuurlijke besluitvorming plaats bij de betrokken partijen. Het definitieve besluit over invoering van het voorgestelde GGB model wordt genomen in het Veiligheidsberaad (VB) en is geagendeerd voor 28 november De implementatie start direct na de formele besluitvorming en neemt een periode van één jaar in beslag. Tijdens deze implementatiefase zullen betrokken organisaties hun medewerkers aanvullend opleiden, trainen in en laten oefenen met het werken conform het nieuwe GGB-model. Ook wordt het nieuwe materiaal besteld. Ambitie is dat het nieuwe model met ingang van 2016 operationeel is. pag. 7 van 15

8 4. Het resultaat: beschrijving GGB model Het GGB model zorgt tijdens crisissituaties voor een grotere slagkracht in de geneeskundige hulpverlening, omdat de afstemming tussen de verschillende onderdelen optimaal is. Naast de maximale inzet van de capaciteit van zorginstellingen wordt binnen het model ook gebruikgemaakt van vrijwilligers in georganiseerd verband. Het GGB model bestaat uit vier integrale onderdelen: 1. Adequaat opgeschaalde ambulancezorg van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV s); 2. Nieuw systeem van noodhulpteams van het Rode Kruis; 3. Aanvullende logistieke middelen vanuit het IFV; 4. Regie en coördinatie vanuit de GHOR en borging van de ketenkwaliteit, inclusief de ondersteunende rol van het IFV in de operationele voorbereiding en de instandhouding. Ad. 1 Vertrekpunt voor het nieuwe GGB model is de regulier opschaalde ambulancezorg. Een van de eerste stappen richting het nieuwe model is dan ook het samen met de ambulancezorg (AZN) verbeteren van de opgeschaalde ambulancezorg. De voorbereiding van het in januari 2014 door AZN gestarte project RAV s voorbereid is eind september 2014 afgerond; vanaf oktober 2014 start de implementatie die eind 2015 voltooid moet zijn. Tijdens deze implementatie is er vooral aandacht voor het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van het ambulancepersoneel voor inzetten tijdens opgeschaalde situaties; dit omvat onder meer nieuwe opkomstprocedures, de wijze van optreden, het omgaan met de uit vrijwilligers bestaande noodhulpteams en inzet van nieuw materieel, met name het nieuwe calamiteitenvoertuig (incl. uitrusting). Bij grote incidenten zal - naast ambulancebijstand van andere regio s - ook gebruikgemaakt worden van de inzet van vrij (eigen) ambulancepersoneel. Zij begeven zich in calamiteitensituaties (onder andere met het nieuwe calamiteitenvoertuig) naar het incident. In het calamiteitenvoertuig zit extra medisch materiaal en een tent om ook onder slechte weersomstandigheden te kunnen werken. Ad. 2 De aandacht van de noodhulpteams gaat tijdens grote incidenten uit naar de lichtgewonde slachtoffers. Doordat de noodhulpteams deze groep snel kunnen opvangen en adequate verzorging kunnen bieden, hebben de medewerkers van de ambulancedienst hun handen vrij voor de hulpverlening aan de zwaargewonden. De noodhulpteams kennen ook een nieuw opkomstsysteem waardoor het eerste team in veel gevallen binnen een landelijk dekkend systeem al binnen 30 tot 45 minuten na oproep aanwezig zal zijn op het rampterrein. De leden van de noodhulpteams hebben een speciale uitgebreide EHBO-opleiding gevolgd waarin zij ook geleerd hebben te werken onder opgeschaalde omstandigheden. Ad. 3 Het nieuwe logistieke systeem voorziet in het verstrekken van 38 calamiteitenvoertuigen voor de RAV en 25 noodhulpvoertuigen voor de noodhulpteams van het Rode Kruis, alsmede uitrustingen met medische materialen en tenten in de voertuigen. De benodigde investering bedraagt ongeveer een derde van de kosten die gemoeid zouden zijn met de (anders noodzakelijke) vervanging van materialen binnen het oude GNK-C model. Nieuw is ook dat het beheer van medische materialen door de RAV s (incl. voertuigen) en Rode Kruis-regio s zélf wordt uitgevoerd. Door dit materiaal te laten mee rouleren met de reguliere materialen wordt voorkomen dat medicijnen en pag. 8 van 15

9 verbandmiddelen expireren en weggegooid moeten worden. Dit werkt kostenbesparend. Zie voor nadere uitwerking hoofdstuk 6. Ad. 4 De GHOR voert binnen het verband van de Veiligheidsregio haar wettelijke taak van regie en coördinatie uit, met het regionale risicoprofiel als kader. Vanuit deze basis stemt de GHOR met de verschillende ketenpartners in de witte kolom af, om tot een goede aansluiting op elkaar te komen. Zorginstellingen hebben de wettelijke opdracht om zich aantoonbaar voor te bereiden op opgeschaalde zorg. Bij zeer grote incidenten of onder bijzondere omstandigheden zullen echter capaciteitsproblemen ontstaan. Het GGB model levert een bijdrage in de uitbreiding van deze capaciteit. De landelijke GGB-slagkracht is afhankelijk van een optimale samenwerking en afstemming tussen de ketenpartners in een multidisciplinair verband. Om dit te realiseren zal het IFV de GHOR ondersteunen in de operationele voorbereiding en in stand houding, met name op het gebied van materieel en uitrusting. Onder verantwoordelijkheid van de GHOR zal ook de ontwikkeling en het beheer van een GGBkwaliteitsmodel worden opgepakt. De GHOR bewaakt per regio en op landelijk niveau de optimale werking van de ketensamenwerking. Elke afzonderlijke partij binnen het model kent een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteitsinrichting en uitvoering. pag. 9 van 15

10 5. De werking van het GGB model in de praktijk Tijdens de medische hulpverlening bij een groot incident met veel slachtoffers zijn verschillende fasen te onderkennen. Die doen zich voor in tijdsintervallen met een verschillend karakter. Onderstaande indeling is kwalitatief en niet strikt te scheiden; in de praktijk zullen de fasen geleidelijk in elkaar overlopen. De onderstaande uitwerking beperkt zich tot een monodisciplinaire beschouwing. 0 5 minuten Fase van chaos na een incident De eerste emoties van betrokkenen en omstanders zijn die van verbazing, angst, ongeloof en ontreddering. Vrij snel herpakken enkelen zich en gaan hulp verlenen. Niet alle betrokkenen of omstanders zullen dit doen; wie kennis heeft van EHBO of anderszins medisch geschoold is, zal eerder bereid zijn te helpen. Deze omstanders brengen slachtoffers eerst in veiligheid, ze alarmeren de hulpdiensten en ze gaan over tot het verlenen van eerste hulp. De hulpverlening verloopt in deze fase ongecoördineerd minuten Fase van inventarisatie en triage door de hulpdiensten De gealarmeerde hulpdiensten - waaronder ambulances - komen snel ter plaatse. De ambulancemedewerkers maken in eerste instantie een inventarisatie van het aantal gewonden en de mate van verwondingen: de zogenaamde primaire triage. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen de zwaargewonden (T1/T2) en lichtgewonden (T3). Doel van dit proces is het optimaal inzetten van beschikbare middelen en capaciteit om zoveel mogelijk slachtoffers te redden en zoveel mogelijk (permanent) letsel te voorkomen. In deze fase zijn - naast de hulpverlenende omstanders - slechts een beperkt aantal professionele medische hulpverleners op de rampplek aanwezig. Het is de bedoeling dat er een goede samenwerking tussen deze beide groepen ontstaat. Bij de meldkamers draait ondertussen een protocol opgeschaalde ambulancezorg. Dit bestaat - naast het opstarten van de GRIP procedure - uit het oproepen van de OvDG, ambulancebijstand van naburige regio s en traumateams (MMT) en het in werking stellen van het gewondenspreidingsplan naar de ziekenhuizen. Ook al het vrije ambulancepersoneel wordt door de meldkamers opgeroepen, evenals de noodhulpteams van het Rode Kruis. RAV - calamiteitenteams en RK - noodhulpteams gaan met voertuigen, en hun uitrustingen naar de rampplek minuten Fase van optimale samenwerking tussen RAV- en MMTzorgprofessionals en RK - noodhulpteams. Meerdere calamiteitenteams, traumateams, noodhulpteams en de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) komen ter plaatse. De OvDG neemt de leiding en de chaos gaat over in orde. Er geldt een duidelijke taakverdeling tussen de teams als het gaat om de zorg voor gewonden. De ambulanceprofessionals en traumateams concentreren zich op de zwaargewonde slachtoffers. De noodhulpteams van het Rode Kruis verzorgen de lichtgewonden. De noodhulpteams kunnen omstanderhulp versterken door hen te begeleiden in de uitvoering. pag. 10 van 15

11 minuten Fase van uitbreiding en opvolging Extra hulpverleningscapaciteit (mensen en middelen) uit de rest van het land komt ter plaatse op het rampterrein. De zwaarst gewonde slachtoffers zijn inmiddels afgevoerd naar diverse ziekenhuizen. De zorg voor de lichtgewonden wordt door de noodhulpteams overgedragen aan de teams Bevolkingszorg, uiteraard voor zover deze slachtoffers daarvan gebruik willen maken. De bestuurlijke coördinatiestructuur (GRIP) is operationeel en er wordt aandacht besteed aan het managen van multidisciplinaire hulpverlening, communicatie met de bevolking en bestuurlijke afstemming. pag. 11 van 15

12 6. Financiering: kosten en dekking Eén van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het nieuwe GGB-model is dat deze niet alleen inhoudelijk doelmatiger, maar tevens tegen lagere kostprijs dan het huidige GNK-C model gerealiseerd gaat worden. Voor zowel de initiële investeringen (2015) als de jaarlijkse exploitatiekosten (vanaf 2016) is dat gerealiseerd. De kostencomponenten worden bepaald door de volgende onderdelen: De calamiteitenteams RAV (exclusief logistiek materieel) De RAV s worden binnen het geheel van haar opschalingsplan ten aanzien van GGB verantwoordelijk voor de inzet van de calamiteitenteams; deze teams worden tijdens opgeschaalde situaties ingevuld met het opgeroepen vrij ambulancepersoneel. Het personeel moet ook geschoold worden voor de nieuwe situatie. Dit brengt opleidingskosten met zich mee voor ontwikkeling van een nieuw bijscholingspakket en inpassing in het reguliere jaarlijkse scholingsprogramma van de RAV s. Daarnaast zijn er kosten voor stalling en beheer van het calamiteitenvoertuig en de uitrusting daarin. De uitrusting sluit aan op de dagelijks gebruikte ALS-hulpkoffers van de RAV. Het beheer wordt ondergebracht in de reguliere logistieke bedrijfsvoering van de RAV. De inzet van de Medisch Mobiele Teams (MMT s) van de traumacentra wordt binnen het opschalingsplan afgestemd met de inzet van de calamiteitenteams. De noodhulpteams van het Rode Kruis (exclusief logistiek materieel) Het Rode Kruis wordt verantwoordelijk voor de inzet van de noodhulpteams. De initiële (organisatorische) kosten voor de inrichting van de noodhulpteams bedragen circa 1,3 miljoen euro welke in aanvulling op de evenementenhulp nog gemaakt moeten worden om het concept geborgd te kunnen inzetten bij noodhulp. De jaarlijkse exploitatiekosten voor de 25 noodhulpteams (voor het inzetbaar houden van de teams) komen op 1,15 miljoen euro. De opleiding en training sluiten aan op de basisopleiding voor hulpverlening tijdens evenementen. Het totaalbedrag is opgebouwd uit kosten voor werving, opleiding en training van de vrijwilligers, personele ondersteuning en beheerskosten materieel. Logistiek materieel De introductie van het GGB model gaat gepaard met een initiële investering in voertuigen en materieel. Het IFV zal zorgdragen voor de initiële aanschaf van deze voertuigen en uitrustingen van calamiteitenteams en noodhulpteams t.b.v. de RAV s en het Rode Kruis. Tevens zal het IFV zorgen voor een beperkte bovenregionale extra voorraad van niet-medische middelen. Daarnaast wordt voorzien in de aanschaf van een aangepaste uitrusting voor de vervanging van de huidige 5 GNK-C s op de Waddeneilanden, dit ten behoeve van de noordelijke RAV s. De totale kosten zijn op basis van het investeringsplan geraamd op 8,5 9 miljoen euro. Met de implementatie draagt IFV eigendom en beheer van de calamiteitenvoertuigen over aan de RAV s. Ondersteuning en beheer De GHOR is verantwoordelijk voor de organisatie en samenwerking in de keten. Daartoe moet - in aanvulling op de specifieke vakbekwaamheid per partner - ook de samenwerking voorbereid en beoefend worden. Daarvoor wordt vooralsnog uitgegaan van hetzelfde bedrag als nu voor de GNK-C, zijnde 0,4 miljoen euro. Het IFV faciliteert pag. 12 van 15

13 daarbij en draagt in dat kader zorg voor operationele voorbereiding en instandhouding van het GGB model als geheel. Het beheer en onderhoud van de voertuigen van het Rode kruis (gedurende de eerste vijf jaar) en beheer van het bovenregionale steunpunt materieel maken hier onderdeel van uit. De kosten daarvan worden binnen de begroting van het IFV geraamd op circa 0,5 miljoen euro. Dekking Evenals bij het GNK-C vereist het GGB model inspanning om samenwerking en afstemming mogelijk te maken. Hoewel deze inspanning binnen het GGB model aanzienlijk lager ligt dan binnen het GNK-C is de vraag aan de orde hoe de kosten gedekt kunnen worden die bóven op de bekostiging van de inzet van middelen komt, die door RAV s, traumacentra en Rode Kruis al in hun reguliere begroting dragen. Deze jaarlijkse exploitatielast voor GGB wordt gecalculeerd op 2,5 miljoen euro. Ter vergelijking: voor de GNK-C bedraagt de exploitatielast thans jaarlijks 4,4 miljoen euro. Aan de bestaande financiers van de GNK-C wordt daarom gevraagd om voor een periode van vijf jaar de nog benodigde middelen beschikbaar te blijven stellen vanuit het budget dat nu beschikbaar is voor de bekostiging van de GNK-C. De basis daarvoor is de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om een landelijk bijstandsconcept te kunnen realiseren, waar in de toekomst op voortgebouwd kan worden. Als uitwerking van de bekostiging wordt voorgesteld: Dat het ministerie van VenJ (via voortzetting van haar subsidie aan het Rode Kruis) en de GHOR/veiligheidsregio s gezamenlijk op basis van een nader te bepalen verdeelsleutel de jaarlijkse exploitatiekosten van de noodhulpteams financieren. Daarmee is een totaalbedrag gemoeid van 1,15 miljoen euro. De RAV draagt binnen haar begroting de kosten voor opleiding en inzet van het ambulancepersoneel, dat de calamiteitenteams gaat vullen. Het beheer en stalling van de calamiteitenvoertuigen wordt geregeld door de RAV s. In het kader van het herzien van het landelijke modelconvenant GHOR-AZN kunnen in de regionale convenanten tussen RAV en GHOR in het kader van de overgangsperiode op grond van regionale omstandigheden eventueel nog specifieke afspraken gemaakt worden, zo hebben de besturen van AZN en GGD GHOR Nederland afgesproken. Voor de ontwikkeling van opleidingsmateriaal zullen de RAV s een beroep doen op de OTO-gelden van het ROAZ; Van de traumacentra worden geen extra inspanningen gevraagd, wel dat ze hun MMT s blijven inzetten binnen de opschaling op basis van hun reguliere financiering; De GHOR/Veiligheidsregio s blijven zorgdragen voor de kosten van gezamenlijk oefenen (0,4 miljoen euro) en voor de afstemming met alle betrokken partijen. Het IFV draagt zorg voor de initiële aanschaf van logistiek materieel (8,5 9 miljoen euro eenmalig) en zal daarnaast ondersteunen in de operationele voorbereiding en instandhouding (o.a. beheer) (circa 0,5 miljoen euro). In 2015 is sprake van een overgangsjaar waarin naast het in stand houden van de huidige GNK-C ook de uitgaven voor implementatie van het nieuwe GGB-model hun beslag zullen krijgen. De dekking daarvan kan voor een groot deel gevonden worden in het minimaliseren van de huidige GNK-C kosten. pag. 13 van 15

14 7. Conclusies: inhoudelijk en financieel Binnen het project is duidelijk geworden, dat er na opheffing van de GNK-C een leemte ontstaat met een tekort aan hulpverleningscapaciteit. Op basis van de gestelde randvoorwaarden (paragraaf 3) is GGB als bijstandsmodel uitgewerkt. Getoetst aan deze randvoorwaarden wordt geconcludeerd: 1. Het nieuwe bijstandsmodel is een vorm van ketensamenwerking, waarbij de inbreng van de betrokken partijen past binnen de vigerende wet- en regelgeving. Daarmee is sprake van een wettelijk kader, wat de nu uitgewerkte samenwerking een niet-vrijblijvend karakter geeft. Daarbij is vastgesteld, dat de verantwoordelijkheden zich nog verder aan het ontwikkelen zijn, waardoor in de toekomst ruimte is voor aanpassing van de onderlinge taken en verantwoordelijkheden. Het GGB-model biedt voor de komende vijf jaar een concreet en werkbaar bijstandsconcept, dat ook bij een aangepaste verantwoordelijkheidstoedeling toepasbaar blijft. 2. GGB is een bijstandsconcept, dat aansluit op de reguliere acute hulpverlening van ambulancezorg en traumateams. De basis van de bijstandsverlening is gelegen in het nieuwe opschalingsplan van de ambulancezorg, waarin de reguliere zorgcapaciteit van de RAV wordt geoptimaliseerd. De aanvullende voorzieningen in het GGB-model sluiten daar op aan. 3. GGB is uitgewerkt als een landelijk uniform bijstandsconcept, waarin regio s elkaar bijstand kunnen verlenen. Binnen het concept is ruimte voor flexibiliteit en regionaal maatwerk, zowel ten aanzien van het organiseren van het vrijwilligers potentieel als extra taken, die een noodhulpteam kan gaan vervullen. Op basis van een landelijk model-convenant zal de daadwerkelijke uitwerking in regionale convenanten worden vastgelegd. Voor de Waddeneilanden is een specifieke invulling uitgewerkt. 4. Het model is voldoende robuust om een incident met 250 gewonde slachtoffers overal in het land en op alle tijdstippen aan te kunnen. Daarbij zijn de responstijden korter dan eerder voor de GNK-C werden gehanteerd. 5. GGB is gebaseerd op het maximaal kunnen mobiliseren van beschikbare ambulance- en MMT-capaciteit, en heeft daar in aanvullende zin extra hulpverleningspotentieel aan toegevoegd middels de - uit georganiseerde vrijwilligers bestaande -noodhulpteams, die de verzorging van lichtgewonde slachtoffers als taak hebben. Daarmee kan de professionele zorg zich concentreren op de zwaarder gewonde slachtoffers. 6. Zowel in de investeringssfeer als in de exploitatiesfeer is het nieuwe GGB-model substantieel goedkoper dan de huidige GNK-C. De vervanging van materialen binnen de huidige GNK-C zou een initiële investering van circa 30 miljoen euro vereisen, terwijl de initiële investering voor het nieuwe GGB model voor circa 8,5 9 miljoen euro gerealiseerd kan worden. De jaarlijkse exploitatiekosten voor het GGB model gaan van 4,3 miljoen euro naar 2,5 miljoen euro. De opdracht om te komen tot een aanzienlijke kostenreductie is hiermee bereikt. pag. 14 van 15

15 8. Het vervolg: implementatiefase GGB model Om het GGB model tot uitvoering te brengen heeft elke betrokken organisatie (GHOR, AZN, het Rode Kruis en het IFV) een implementatieproject gedefinieerd. De projectleiders uit de voorbereidingsfase zijn ook projectleider voor de implementatie. Deze implementatieprojecten maken deel uit van het GGB programma onder regie van de stuurgroep GGB, waarvan GGD GHOR Nederland voorzitter is. De implementatieplannen van de betrokken organisaties omvatten onder meer: GGD GHOR Nederland o Landelijke afspraken met ministeries van VenJ en VWS. o Communicatie en afstemming van het GGB model binnen de totale crisisstructuur. o Ontwikkelen van landelijke modelconvenanten voor GHOR met RAV s en Rode Kruis noodhulpteams. o Informeren van het Veiligheidsberaad. RAV s o Implementatie opschalingsplan inclusief meldkamerprocedures. o Landelijke spreiding calamiteitenvoertuigen. o Ontwikkelen OTO (Opleiding, Training en Oefening) materialen. o Training en oefening ambulancepersoneel. Rode Kruis o Implementatie noodhulpteams. o Landelijke spreiding noodhulpteams. o Training en oefening noodhulpteam-vrijwilligers. IFV o Uitlevering voertuigen en uitrustingen GGB voor: de RAV s; het Rode Kruis; de steunpunten voor bovenregionaal materieel; de Waddeneilanden. o Daarnaast onder regie van de GHOR verantwoordelijk voor: de operationele voorbereiding en instandhouding van het GGB model, met als belangrijkste instrument een Leidraad GGB 4. Dit document dient in gezamenlijkheid te worden ontwikkeld, te worden beheerd en door partijen te worden geoperationaliseerd; ondersteuning van multidisciplinaire oefening; het materiaal voor opleiding, training en oefening; het beheer van de voertuigen van het Rode Kruis; inname en afvoer oude GNK-C (gereed medio 2016, na uitrol GGB model). 4 De leidraad bevat alle bestuurlijke en operationele GGB afspraken waardoor gezamenlijk efficiënt en effectief optreden mogelijk wordt. Het betreft hier zowel voorbereidende als ook optredende operationele afspraken. pag. 15 van 15

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Memo. Algemene toelichting AGP 12

Memo. Algemene toelichting AGP 12 Memo AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 11 april 2016 Bijlage : 2 Steller : Hinke Linzel (GHOR), Eugene Geurtsen (RK) Onderwerp : Invoering Grootschalige Geneeskundige Bijstand Algemene toelichting

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) Versie 1.0, december 2015 Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) versie 1.0 december 2015 Pag. 1 van 44 Colofon Auteur: Drs. Carian Cools

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014 Model opschalingsplan ambulancezorg RAV S VOORBEREID Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving en doel... 4 1.2 Context... 4 1.3 Referenties... 4 1.4 Uniformiteit... 5 1.5 Implementatie...

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013 1 > Retouradres Postbus 20301 00 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 00 EA Den Haag Turfmarkt 147 11 DP Den Haag Postbus 20301 00 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Een terroristische aanslag:

Een terroristische aanslag: Een terroristische aanslag: Zorgsector Brabant in de hoogste versnelling Themabijeenkomst crisisbeheersing & OTO 6 juli 2016 02 Geachte collega, Stel, er vindt een terroristische aanslag plaats in Brabant.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie

Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus CK DEN HAAG (070) ECCVA/U

Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus CK DEN HAAG (070) ECCVA/U Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus 95404 2508 CK DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8320 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie VNG en Veiligheidberaad op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad inzake

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel ijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie IC Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij ijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Op 1 januari 2011 treedt de Wet ambulancezorg (WAZ) in werking. De wet is op 2 december

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie