IMPACT JAARVERSLAG 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 IMPACT JAARVERSLAG 2006

2 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

3 Inhoudsopgave Woord vooraf Impact Algemene informatie Doelstelling Doelgroepen Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Vergaderingen Bestuursinformatie Samenstelling Directie Raad van Advies Samenstelling Gemeenschappelijke vergadering Structurele inbedding Nederland Europa Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Opsomming projecten Basisprogramma Toelichting Projecten Project Ministerie van VWS Toelichting Project Projecten Ministerie van BZK Toelichting Projecten Projecten Ministerie van Defensie Toelichting Projecten Project Onderzoeksraad voor de Veiligheid Toelichting Project

4 4.6 Project Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Toelichting Project Uitwerking projecten Basisprogramma Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Digitale kennisbank Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Ontwikkeling en Onderzoek Impact en Defensie Zicht op Lichamelijk Onverklaarde Klachten Cultuur sensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen Communicatie Expertisedatabank Project Ministerie van VWS Richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies Projecten Ministerie van BZK Europees project: Citizens and Resilience Oprichting Informatie en Verwijscentrum Evacuatie Libanon Implementatie van het levensbeschouwelijk element in de zorg na rampen Internationale kennisbank Nafase psychosociale zorg na rampen Project Richtlijn opvang door geüniformeerden Feiten en Fictie Project Ministerie van Defensie Advies Rotatiegesprek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Project Onderzoeksraad voor de Veiligheid Onderzoek opvang en nazorg bij de brand in het cellencomplex Schiphol Project Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Samen Slimmer Samen Sterker Overige activiteiten Congressen, symposia, werkconferenties & masterclasses Presentaties Publicaties Jaarrekening Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Adviezen Bijlage IV Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage V Europese Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage VI Impact in de media Bijlage VII Congressen, symposia, werkconferenties & masterclasses Bijlage VIII Presentaties Bijlage IX Publicaties Bijlage X Gebruikte afkortingen

5 Woord vooraf In 2006 maakt Impact haar positie als makelaar tussen kennis en praktijk opnieuw waar. Impact bestaat dit jaar vijf jaar en de diensten uit haar basispakket zijn permanent beschikbaar voor hulpverleningsorganisaties, professionals, beleidsmedewerkers, bestuurders en publiek is een bruisend jaar vol activiteiten. Er wordt een online Informatie- en Verwijscentrum voor de evacués uit Libanon opgericht. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid verzoekt Impact te participeren in het onderzoek naar de Schipholbrand. De evidenced-based multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige interventies wordt ontwikkeld en Achmea keurt het projectvoorstel Samen Slimmer, Samen Sterker goed, een handreiking voor het opzetten van een getroffenenvereniging. Het project nafase na rampen start en Impact is medeoprichter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie Is ook het jaar waarin Impact haar positie op Europees niveau bevestigt. Als onderdeel van het project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear dat in 2005 van start is gegaan, organiseert Impact in november een driedaagse conferentie voor afgevaardigden uit alle 25+ Europese lidstaten. De producten die in het kader van het project zijn ontwikkeld, worden gepresenteerd. De basis wordt gelegd voor een multidisciplinair Europees netwerk. Ook zijn, in samenwerking met Europese partners, nieuwe projectaanvragen ingediend bij de Europese Commissie die in het jaar 2007 een vervolg zullen krijgen. Impact maakt deel uit van het Standing Committee disaster and crisispsychologists van de European Federation of Psychologist Associations. De stevige Europese basis van Impact is voor Nederland een garantie dat zij optimaal profiteert van de kennisontwikkeling en de lessons learned vanuit de Europese landen. Dit komt een goede voorbereiding op rampen en calamiteiten ten goede. De resultaten van al deze activiteiten en projecten worden opgenomen in het basispakket en zorgen voor een steeds breder en vollediger dienstverlening. Kortom, Impact blijft groeien! Magda Rooze Directeur Impact 5

6 1 Impact Impact is het landelijk kennis en advies centrum psychosociale zorg na rampen. Impact adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden. Impact biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee wordt de gehele veiligheidsketen bestreken van pro-actie, preventie, preparatie en respons. Voor de geneeskundige keten betekent dit advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en de nazorg fase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk en biedt kennis en expertise op maat. Impact heeft drie hoofdportefeuilles: zorg, onderzoek en ontwikkeling en cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg bij rampen. Daarbij werkt Impact vraag gestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. Thema s die in 2006 prioriteit hebben, zijn: richtlijnontwikkeling; terrorisme; publieksvoorlichting; nafase van een ramp; belangen getroffenen; veerkracht; civiel militaire kennisuitwisseling; lange termijn psychosociale zorg. 6

7 2 Algemene informatie 2.1 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 2.2 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 2.3 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2); Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5); Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2); Kwaliteitswet zorginstellingen 1996; Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004; Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding (artikel 15); Wet bescherming persoonsgegevens 2000; Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen

8 Raad van Toezicht Raad van Advies Directeur Secretariaat Projecten Overige activiteiten Basisprogramma Projecten Ministerie van VWS Congressen, symposia & werkconferenties Project OVV Projecten Ministerie van BZK Presentaties Project SASS Projecten Ministerie van Defensie Publicaties 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming Vergaderingen De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden (één vacature) en komt in 2006 driemaal in vergadering bijeen. 8

9 In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen ( in alfabetische volgorde) aan de orde: begroting 2006; EU-conferentie; EU-project Public Health; evaluatie CGOR - Impact; Impact deelname aan de kennisdag van het Trimbos-instituut op 11 januari 2006; Impacts deelname aan het onderzoek Schipholbrand van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV); Impacts mogelijke deelname aan het Centrum voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu; jaarrekening 1e halfjaar 2006; jaarrekening 2005; jaarverslag 2005; managementrapportage 1e halfjaar 2006; multidiciplinaire richtlijn vroegtijdige interventies na rampen; samenwerking NIBRA - Impact; samenwerking RIVM Impact; werkbezoek Hongarije; werkprogramma BZK 2006; werkprogramma Impact Bestuursinformatie De RvT krijgt in 2006 inzicht in het besturen van Impact op basis van de onderstaande documenten (in alfabetische volgorde): begroting 2006; evaluatie CGOR Impact; jaarrekening 1e halfjaar 2006; jaarrekening 2005; jaarverslag 2005; managementrapportage 1e halfjaar 2006; notitie EU-project Public Health; notitie samenwerking RIVM Impact; recente ontwikkelingen (een selectie van zaken waar Impact in de periode voorafgaand aan elke vergadering mee bezig is geweest); voortgangsrapportage samenwerking RIVM Impact; werkprogramma BZK 2006; werkprogramma Impact

10 3.1.3 Samenstelling Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage I. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de RvT en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren inhoudelijk beleid. De RvA bestaat in 2006 uit negen leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA. De RvA komt in 2006 driemaal bijeen. De directeur en de beleidsmedewerkers wonen de vergaderingen van de RvA bij Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Advies zie bijlage II. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de RvT en de RvA. Deze vergadering is bedoeld om de RvA en de RvT de gelegenheid te geven met elkaar kennis te maken, elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. Wat betreft de inhoud van de vergadering wordt gekozen voor een of meer onderwerpen die beide Raden aangaan en zich op het snijvlak bevinden van beider taken en verantwoordelijkheden. 10

11 In de gezamenlijke bijeenkomst van 2006 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: lezing Veiligheid en Terrorisme door Prof. dr. Maarten van Rossem (Bijzonder Hoogleraar met als leeropdracht de Nederlandse cultuur in internationale context ); inleiding rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost door Prof.dr. B.P.R. Gersons (voorzitter van de Raad van Advies van Impact, Hoogleraar psychiatrie AMC, adviseur van het Ministerie van VWS voor zorg na rampen, lid van de Raad van Bestuur AMC de Meren) en mevrouw drs. M.W. Rooze MBA (directeur van Impact); aansluitend volgt een discussie onder leiding van Prof. Gersons. 3.5 Structurele inbedding Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. De samenwerking CGOR Impact, is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en Impact werkt mee aan de totstandkoming van het Centrum voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu van het RIVM; voor de Raad van RGF en treedt Impact op als adviseur psychosociale zorg na rampen, er is een structureel kwartaaloverleg tussen partijen; voor het Ministerie van VWS treedt Impact op als het landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen. Impact ontwikkelt instrumenten om regie en sturing kunnen geven op de inzet van de PSHOR; voor het Ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen; het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie; er is een samenwerkingsconvenant afgesloten tussen het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid en Impact; Impact heeft samen met partners de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie opgericht en maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur; Impact maakt deel uit van het kennisplatform van het Trimbos-instituut. 11

12 3.5.2 Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Terrorisme, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM (World Association of Disaster Medicine), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt op de een of andere wijze deel uit van deze netwerken en is zich ervan bewust dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbreng te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief in vier talen, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. Europese conferentie In november 2006 organiseert Impact de Europese conferentie Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear. De conferentie is tevens de start van het multidisciplinaire Europese netwerk dat Impact tot stand heeft gebracht. Door de activiteiten rond het EU-project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear heeft Impact haar netwerk uitgebreid naar de nieuwe lidstaten en een centrale, niet meer weg te denken plek in Europa ingenomen. Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologist Associations. Het Nederlands Instituut voor Psychologen maakt deelname aan dit netwerk mogelijk. EU-projecten: subsidieaanvragen Mede als gevolg van de activiteiten binnen het EU-project Citizens and Resilience en deelname namens Nederland aan het Standing Committee of disaster and crisispsychologists van de European Federation of Psychologist s Association (EFPA) blijft de kracht van Impact in Europa niet onopgemerkt. 12

13 Dit resulteert in 2006 onder andere in het verzoek aan Impact om partner te worden in vier nieuwe Europese projecten. Impact ondersteunt de subsidieaanvragen voor deze projecten, die alle in 2006 gehonoreerd zijn en in 2007 worden uitgevoerd. Het betreft de projecten: V-NET, dat leidt tot de oprichting van een Europees netwerk van Europese getroffenen van terrorisme en professionals; RED, dat zich richt op de veerkracht en het welbevinden van reddingswerkers; EURESTE, met als doel implementatie van het handbook of needs of victims in de training van hulpverleners; EUTOPA, dat tot doel heeft te komen tot standaardisering van de psychosociale zorg na rampen in Europa, zodat onderlinge bijstand van lidstaten mogelijk wordt. 13

14 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2006 zijn tien medewerkers in dienst bij Impact, allen vrouwen: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (100 en 63%), een senior beleidsmedewerker ten behoeve van het EU-project (66%), een beleidsmedewerker (66%), een junior beleidsmedewerker (88%), een projectmedewerker (66%), een managementassistent (44%), en twee secretaresses (67 en 44%). Acht van deze medewerkers werken in deeltijd en twee fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 24 tot 56 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact voorts gebruik van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning; een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk; een grafisch vormgever voor het ontwerpen van diverse uitingen van de huisstijl; twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website; een extern accountant; een freelance communicatieadviseur; een freelance tekstschrijver. Daarnaast worden de financiële administratie en personeelszaken uitbesteed. Ook wordt gebruik gemaakt van externe consultants en projectmanager op geleide van de lopende projecten Ziekteverzuim Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact is 2,25%. 14

15 4 Opsomming projecten 4.1 Basisprogramma Toelichting De projecten die onderdeel zijn van het basisprogramma worden gefinancierd uit de basissubsidie. Dit basisprogramma is het resultaat van het werk van de afgelopen vier jaar. De uitwerking in de verschillende projecten en de resultaten daarvan vormen het basispakket in de dienstverlening van Impact Projecten 1. Bereikbaarheid en advisering; 2. Impact als netwerkorganisatie; 3. Digitale kennisbank; 4. Samenwerking Centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen; 5. Ontwikkeling en Onderzoek; 6. Impact en Defensie; 7. Zicht op Lichamelijk Onverklaarde Klachten; 8. Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen; 9. Communicatie; 10. Expertiesedatabank. Over de projecten in het basisprogramma leest u meer onder Project Ministerie van VWS Toelichting Voor het Ministerie van VWS treedt Impact op als het landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen. Impact ontwikkelt instrumenten om regie en sturing te kunnen geven op de inzet van de PSHOR. Het Ministerie van VWS subsidieert het hierna genoemde project Project Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen. U leest meer over dit project onder

16 4.3 Projecten Ministerie van BZK Toelichting Het Ministerie van BZK ziet Impact als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen. Het Ministerie van BZK subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten 1. EU-project: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear ; 2. Oprichting Informatie en Verwijscentrum Evacuatie Libanon; 3. Implementatie van het levensbeschouwelijk element in de zorg na rampen; 4. Internationale kennisbank; 5. Nafase psychosociale zorg na rampen; 6. Richtlijn opvang door geüniformeerden na rampen, terroristische aanslagen en andere schokkende gebeurtenissen; 7. Feiten en Fictie. U leest meer over deze projecten onder Project Ministerie van Defensie Toelichting Het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie. Het Ministerie van Defensie subsidieert het hierna genoemde project Project Advies Rotatiegesprek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. U leest meer over dit project onder

17 4.5 Project Onderzoeksraad voor de Veiligheid Toelichting De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onafhankelijk onderzoek naar de brand in het cellencomplex op Schiphol. Het onderzoek is verdeeld in vijf deelprojecten Project De Onderzoeksraad voor Veiligheid vraagt Impact te participeren in het deelproject opvang en nazorg bij de brand in het cellencomplex Schiphol; subdeel Impact: de psychosociale zorg. U leest meer over dit project onder Project Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Toelichting In 2006 onderneemt Impact verschillende activiteiten ten behoeve van een succesvolle projectvoorstelaanvrage voor het ontwikkelen van een praktische handreiking voor het opzetten, onderhouden en eventueel afbouwen van een getroffenenvereniging / lotgenotengroep Project De Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) financiert het project Samen Slimmer Samen Sterker. U leest meer over dit project onder

18 5. Uitwerking projecten 5.1 Basisprogramma Bereikbaarheid en advisering Advies op het gebied van psychosociale zorg in de preparatiefase, de acute fase na een ramp en in de nafase. Medewerkers van Impact kunnen als adviseur ingeschakeld worden door hulpverleningsorganisaties en overheden, daarnaast is een netwerk van experts beschikbaar. De Raad van Advies met gezaghebbende adviseurs, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden, ondersteunt Impact. Impact levert advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: ondersteuning van de professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van hun werk; ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn; advisering van bestuurders in hun besluitvorming. Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden is behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. In de zomer van 2006 vindt de jaarlijkse update van de interne werkwijze voor de bereikbaarheid van Impact plaats. Voor een overzicht van de gegeven adviezen zie bijlage III Impact als netwerkorganisatie In de afgelopen jaren zijn meerdere projecten gedaan waaruit nieuwe netwerken zijn ontstaan als onderdeel van de psychosociale zorg na rampen in Nederland. Zo is het netwerk van de geestelijk verzorgers ontstaan uit het project Rampenspirit. Het netwerk voor agrohulpverleners is in kaart gebracht na de uitbraak van aviaire influenza. Ook zijn er, zowel nationaal als internationaal, netwerken ontstaan van experts op het gebied van trauma. Impact ondersteunt actief de opzet van de regionale netwerken geestelijk verzorgers en agrohulpverleners. 18

19 Het Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland (OPRON), het netwerk van professionals die een functie vervullen in de psychosociale zorg na rampen en Impact besluiten de bestaande samenwerking te intensiveren. De werkzaamheden zullen op elkaar worden afgestemd en er zal gezamenlijk worden opgetreden in de voorbereiding op rampen en in de acute fase na een ramp Digitale kennisbank Doel Wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen via de kennisbank online beschikbaar maken. De kennisbank kent acht categorieën Documentatie rampen: een overzicht van (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten plus algemene informatie over bepaalde rampen; expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen; protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen; draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven, zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten; wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten; voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen; overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen; opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Internationale kennisbank Impact streeft er met de internationale kennisbank naar om op internationaal niveau kennis uit te wisselen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. In 2006 ontvangt Impact een aanvullende subsidie van BZK voor de vertaling van belangrijke documenten over de onderwerpen cultuur sensitieve psychosociale zorg na rampen, rampenspirit, kinderen na rampen en dierziekten. 19

20 5.1.4 Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Inleiding In de afgelopen decennia is Nederland getroffen door meerdere rampen. In de nasleep van deze rampen is het besef gegroeid dat de gevolgen hiervan vaak van grote omvang zijn. De zorg voor de getroffenen kan dan ook soms jarenlang nodig zijn. De ontwikkeling van een integraal nazorg beleid vanuit VWS heeft de laatste jaren duidelijk gestalte gekregen. De nazorg berust op drie beleidslijnen: opzet van een informatie- en adviescentrum (IAC); aanbod van integrale psychosociale zorg; opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek. Ondersteuning bij het aanbod van integrale psychosociale zorg is een kerntaak van Impact. Ondersteuning bij de opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek is een kerntaak van het Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen (CGOR). In 2006 is de externe evaluatie van Impact en CGOR uitgevoerd. De evaluatie pakt voor Impact positief uit. De gestelde doelen die bij de oprichting zijn geformuleerd, zijn gehaald. Impact geniet bekendheid in het veld, de producten en diensten worden nuttig en relevant gevonden en de pragmatische benadering wordt gewaardeerd. Men onderschrijft de belangrijkste taak van Impact als makelaar tussen kennis en praktijk. De aanbevelingen voor een intensieve samenwerking met CGOR zijn niet sterk. De evaluatie geeft richting aan samenwerkende activiteiten maar is niet vanzelfsprekend een opmaat voor het opgaan in het Centrum voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu. De kansen voor de samenwerking worden vooral gezien rond: bekendheid richting de doelgroepen in het openbaar bestuur; samen optrekken in communicatie; onderzoek naar behoefte in het veld; gebruik maken van elkaars sterke punten. De samenwerking wordt verbreed en in het perspectief van een te vormen Centrum voor gezondheid, veiligheid en milieu gebracht Ontwikkeling en Onderzoek Voorlichtingsmateriaal en factsheets Het voorlichtingsmateriaal is digitaal beschikbaar en wordt up-to-date gehouden. Impact schrijft speciale factsheets naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, zoals dreiging van terroristische aanslagen of aardbevingen (in 2007 beschikbaar). De factsheets zijn een weerslag van de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek en de best practices. 20

21 Screeningsinstrument Ontwikkeling van een instrument voor het vroegtijdig opsporen van getroffenen met verhoogd risico op lange termijn gezondheidsklachten. Impact werkt hierin nauw samen met het Trauma TIPS project van AMC de Meren, Topzorgprogramma Psychotrauma en de ontwikkeling van het gemeentelijk Rampenplan door de GGD Amsterdam. Nationale rampen Het reeds meerdere jaren lopende project Nationale rampen is in 2006 geactualiseerd. De meest recente publicaties en rapporten zijn toegevoegd. Het rapport is uitgebreid met een analyse en een overzicht van aanbevelingen. Het rapport wordt in de loop van 2007 opgeleverd. GGD Amsterdam In samenwerking met de GGD Amsterdam is in 2005/2006 een plan voor psychosociale zorg na rampen in Amsterdam e.o. ontwikkeld. Een shortscreen maakt hier deel vanuit. De wetenschappelijke validering, die door de GGD-projectleiding voor 2006 was voorzien, heeft niet plaatsgevonden. Naar verwachting vindt dit valideringsonderzoek in de eerste helft van 2007 plaats. Interactieve DVD psycho-fysiologische aspecten van ingrijpende gebeurtenissen Een eerste uitgebreide oriëntatie vindt plaats naar mogelijkheden om te komen tot interactief audiovisueel beeldmateriaal voor rampgetroffen. Na ingrijpende gebeurtenissen ontwikkelen zij soms uiteenlopende psychische klachten als concentratieproblemen, nachtmerries, lichamelijke reacties. Laagdrempelig en in begrijpelijke taal aangeboden informatie biedt steun bij het omgaan met deze klachten. In 2007 krijgt deze activiteit verder vorm. Culturele uitwisseling Impact en China Sinds 1 september 2006 is een jonge Chinese vrouw werkzaam bij Impact en het Topzorgprogramma Psychotrauma. Zij kreeg een Constantijn Huygens Scholarship om gedurende tien maanden haar kennis rondom psychosociale zorg na rampen te verdiepen. In China werkt zij als beleidsmedewerker voor het Civil Affairs Department in de provincie Yunnan. De beleidsmedewerker Onderzoek en Ontwikkeling begeleidt de Chinese vanuit Impact. Promotieonderzoek Eind 2005 zoekt een studente contact met Impact voor het opzetten van een promotietraject. Dit resulteert in 2006 in een onderzoek getiteld: Taking a step forward. Fosterering resilience, posttraumatic growth, health and psychological wellbeing in humanitarian aid volunteers. De beleidsmedewerker 'Onderzoek en Ontwikkeling' en de voorzitter van de Raad van Advies begeleiden de studente vanuit Impact. 21

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun

IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum... 5

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn!

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn! Instructies NIK Themadag Sterke schouders: De mens achter de professional = = Waar Niet Waar drs. Leonie Hoijtink dr. Hans te Brake dr. Michel Dückers 22 april 2010, Ede Niet verlegen zijn! Oefen Stelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding bladzijde 3 Organisatie bladzijde 4 Activiteiten bladzijde 4 Samenwerking bladzijde 7 Fondsenwerving bladzijde 8

Inhoud. Inleiding bladzijde 3 Organisatie bladzijde 4 Activiteiten bladzijde 4 Samenwerking bladzijde 7 Fondsenwerving bladzijde 8 Jaarplan 2015-2016 Inhoud Inleiding bladzijde 3 Organisatie bladzijde 4 Activiteiten bladzijde 4 Samenwerking bladzijde 7 Fondsenwerving bladzijde 8 Jaarplan 2015-2016 knmt fonds mondgezondheid 2 Inleiding

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Empowerment en digitale preventie

Empowerment en digitale preventie Empowerment en digitale preventie Digitaal loket voor risicogroepen mbt psychotrauma Twan Driessen & Corne Versluis Arq Psychotrauma Expert Groep Innovatie op het gebied van psychotrauma Voorspellende

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

richtlijnen basis voor kwaliteit

richtlijnen basis voor kwaliteit richtlijnen basis voor kwaliteit het IKNL alles-in-één concept Alle kankerpatiënten in Nederland hebben recht op de best mogelijke zorg tijdens en na hun behandeling. U, als zorgprofessional, zet zich

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Informatie voor onderzoekers en andere betrokkenen Aids Fonds Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Contactpersoon Marein de Jong, Irene Keizer Titel Beleidsadvies

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Samenvatting. Omschrijving OGGz

Samenvatting. Omschrijving OGGz Samenvatting Naar schatting 150 000 mensen in Nederland hebben de greep op het eigen bestaan verloren, door een combinatie van psychische en andere problemen. Ze verkommeren, verloederen en veroorzaken

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

De SUPPORT Coach. een smartphone app die ondersteuning biedt na ingrijpende gebeurtenissen. Christianne van der Meer, MSc

De SUPPORT Coach. een smartphone app die ondersteuning biedt na ingrijpende gebeurtenissen. Christianne van der Meer, MSc De SUPPORT Coach een smartphone app die ondersteuning biedt na ingrijpende gebeurtenissen Christianne van der Meer, MSc Anne Bakker, PhD Saleha Tariq, MSc Susanne van Buschbach, MSc Anne Holmersma, MSc

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update www.als-centrum.nl Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update Anita Beelen Senioronderzoeker Revalidatie AMC Projectleider Richtlijnproject Update bestaande richtlijn

Nadere informatie

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar Vertrouwen De professionals van IVP staan altijd voor u klaar 3 CRISIS Harmonie Een crisis kondigt zich zelden aan. Het is meestal kort en krachtig en altijd onverwachts. Crisisopvang bij bedrijfsongevallen,

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen LMD politie en brandweer Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Politie, brandweer en GHOR staan midden in een snel veranderende

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Uitslag (CDA) over "Anorexia-patient: ik zocht herkenning" (Ingezonden 8 juni 2010).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Uitslag (CDA) over Anorexia-patient: ik zocht herkenning (Ingezonden 8 juni 2010). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Professionaliteit verankerd. Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers

Professionaliteit verankerd. Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers Professionaliteit verankerd Kwaliteit van de professional in de schijnwerpers Kwaliteit van de professional leidt tot kwaliteit in meedoen Professionaliteit verankerd Kwaliteit van de professional in de

Nadere informatie