IMPACT JAARVERSLAG 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 IMPACT JAARVERSLAG 2006

2 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

3 Inhoudsopgave Woord vooraf Impact Algemene informatie Doelstelling Doelgroepen Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Vergaderingen Bestuursinformatie Samenstelling Directie Raad van Advies Samenstelling Gemeenschappelijke vergadering Structurele inbedding Nederland Europa Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Opsomming projecten Basisprogramma Toelichting Projecten Project Ministerie van VWS Toelichting Project Projecten Ministerie van BZK Toelichting Projecten Projecten Ministerie van Defensie Toelichting Projecten Project Onderzoeksraad voor de Veiligheid Toelichting Project

4 4.6 Project Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Toelichting Project Uitwerking projecten Basisprogramma Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Digitale kennisbank Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Ontwikkeling en Onderzoek Impact en Defensie Zicht op Lichamelijk Onverklaarde Klachten Cultuur sensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen Communicatie Expertisedatabank Project Ministerie van VWS Richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies Projecten Ministerie van BZK Europees project: Citizens and Resilience Oprichting Informatie en Verwijscentrum Evacuatie Libanon Implementatie van het levensbeschouwelijk element in de zorg na rampen Internationale kennisbank Nafase psychosociale zorg na rampen Project Richtlijn opvang door geüniformeerden Feiten en Fictie Project Ministerie van Defensie Advies Rotatiegesprek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Project Onderzoeksraad voor de Veiligheid Onderzoek opvang en nazorg bij de brand in het cellencomplex Schiphol Project Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Samen Slimmer Samen Sterker Overige activiteiten Congressen, symposia, werkconferenties & masterclasses Presentaties Publicaties Jaarrekening Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Adviezen Bijlage IV Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage V Europese Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage VI Impact in de media Bijlage VII Congressen, symposia, werkconferenties & masterclasses Bijlage VIII Presentaties Bijlage IX Publicaties Bijlage X Gebruikte afkortingen

5 Woord vooraf In 2006 maakt Impact haar positie als makelaar tussen kennis en praktijk opnieuw waar. Impact bestaat dit jaar vijf jaar en de diensten uit haar basispakket zijn permanent beschikbaar voor hulpverleningsorganisaties, professionals, beleidsmedewerkers, bestuurders en publiek is een bruisend jaar vol activiteiten. Er wordt een online Informatie- en Verwijscentrum voor de evacués uit Libanon opgericht. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid verzoekt Impact te participeren in het onderzoek naar de Schipholbrand. De evidenced-based multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige interventies wordt ontwikkeld en Achmea keurt het projectvoorstel Samen Slimmer, Samen Sterker goed, een handreiking voor het opzetten van een getroffenenvereniging. Het project nafase na rampen start en Impact is medeoprichter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie Is ook het jaar waarin Impact haar positie op Europees niveau bevestigt. Als onderdeel van het project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear dat in 2005 van start is gegaan, organiseert Impact in november een driedaagse conferentie voor afgevaardigden uit alle 25+ Europese lidstaten. De producten die in het kader van het project zijn ontwikkeld, worden gepresenteerd. De basis wordt gelegd voor een multidisciplinair Europees netwerk. Ook zijn, in samenwerking met Europese partners, nieuwe projectaanvragen ingediend bij de Europese Commissie die in het jaar 2007 een vervolg zullen krijgen. Impact maakt deel uit van het Standing Committee disaster and crisispsychologists van de European Federation of Psychologist Associations. De stevige Europese basis van Impact is voor Nederland een garantie dat zij optimaal profiteert van de kennisontwikkeling en de lessons learned vanuit de Europese landen. Dit komt een goede voorbereiding op rampen en calamiteiten ten goede. De resultaten van al deze activiteiten en projecten worden opgenomen in het basispakket en zorgen voor een steeds breder en vollediger dienstverlening. Kortom, Impact blijft groeien! Magda Rooze Directeur Impact 5

6 1 Impact Impact is het landelijk kennis en advies centrum psychosociale zorg na rampen. Impact adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden. Impact biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee wordt de gehele veiligheidsketen bestreken van pro-actie, preventie, preparatie en respons. Voor de geneeskundige keten betekent dit advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en de nazorg fase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk en biedt kennis en expertise op maat. Impact heeft drie hoofdportefeuilles: zorg, onderzoek en ontwikkeling en cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg bij rampen. Daarbij werkt Impact vraag gestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. Thema s die in 2006 prioriteit hebben, zijn: richtlijnontwikkeling; terrorisme; publieksvoorlichting; nafase van een ramp; belangen getroffenen; veerkracht; civiel militaire kennisuitwisseling; lange termijn psychosociale zorg. 6

7 2 Algemene informatie 2.1 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 2.2 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 2.3 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2); Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5); Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2); Kwaliteitswet zorginstellingen 1996; Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004; Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding (artikel 15); Wet bescherming persoonsgegevens 2000; Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen

8 Raad van Toezicht Raad van Advies Directeur Secretariaat Projecten Overige activiteiten Basisprogramma Projecten Ministerie van VWS Congressen, symposia & werkconferenties Project OVV Projecten Ministerie van BZK Presentaties Project SASS Projecten Ministerie van Defensie Publicaties 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming Vergaderingen De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden (één vacature) en komt in 2006 driemaal in vergadering bijeen. 8

9 In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen ( in alfabetische volgorde) aan de orde: begroting 2006; EU-conferentie; EU-project Public Health; evaluatie CGOR - Impact; Impact deelname aan de kennisdag van het Trimbos-instituut op 11 januari 2006; Impacts deelname aan het onderzoek Schipholbrand van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV); Impacts mogelijke deelname aan het Centrum voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu; jaarrekening 1e halfjaar 2006; jaarrekening 2005; jaarverslag 2005; managementrapportage 1e halfjaar 2006; multidiciplinaire richtlijn vroegtijdige interventies na rampen; samenwerking NIBRA - Impact; samenwerking RIVM Impact; werkbezoek Hongarije; werkprogramma BZK 2006; werkprogramma Impact Bestuursinformatie De RvT krijgt in 2006 inzicht in het besturen van Impact op basis van de onderstaande documenten (in alfabetische volgorde): begroting 2006; evaluatie CGOR Impact; jaarrekening 1e halfjaar 2006; jaarrekening 2005; jaarverslag 2005; managementrapportage 1e halfjaar 2006; notitie EU-project Public Health; notitie samenwerking RIVM Impact; recente ontwikkelingen (een selectie van zaken waar Impact in de periode voorafgaand aan elke vergadering mee bezig is geweest); voortgangsrapportage samenwerking RIVM Impact; werkprogramma BZK 2006; werkprogramma Impact

10 3.1.3 Samenstelling Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage I. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de RvT en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren inhoudelijk beleid. De RvA bestaat in 2006 uit negen leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA. De RvA komt in 2006 driemaal bijeen. De directeur en de beleidsmedewerkers wonen de vergaderingen van de RvA bij Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Advies zie bijlage II. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de RvT en de RvA. Deze vergadering is bedoeld om de RvA en de RvT de gelegenheid te geven met elkaar kennis te maken, elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. Wat betreft de inhoud van de vergadering wordt gekozen voor een of meer onderwerpen die beide Raden aangaan en zich op het snijvlak bevinden van beider taken en verantwoordelijkheden. 10

11 In de gezamenlijke bijeenkomst van 2006 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: lezing Veiligheid en Terrorisme door Prof. dr. Maarten van Rossem (Bijzonder Hoogleraar met als leeropdracht de Nederlandse cultuur in internationale context ); inleiding rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost door Prof.dr. B.P.R. Gersons (voorzitter van de Raad van Advies van Impact, Hoogleraar psychiatrie AMC, adviseur van het Ministerie van VWS voor zorg na rampen, lid van de Raad van Bestuur AMC de Meren) en mevrouw drs. M.W. Rooze MBA (directeur van Impact); aansluitend volgt een discussie onder leiding van Prof. Gersons. 3.5 Structurele inbedding Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. De samenwerking CGOR Impact, is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en Impact werkt mee aan de totstandkoming van het Centrum voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu van het RIVM; voor de Raad van RGF en treedt Impact op als adviseur psychosociale zorg na rampen, er is een structureel kwartaaloverleg tussen partijen; voor het Ministerie van VWS treedt Impact op als het landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen. Impact ontwikkelt instrumenten om regie en sturing kunnen geven op de inzet van de PSHOR; voor het Ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen; het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie; er is een samenwerkingsconvenant afgesloten tussen het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid en Impact; Impact heeft samen met partners de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie opgericht en maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur; Impact maakt deel uit van het kennisplatform van het Trimbos-instituut. 11

12 3.5.2 Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Terrorisme, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM (World Association of Disaster Medicine), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt op de een of andere wijze deel uit van deze netwerken en is zich ervan bewust dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbreng te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief in vier talen, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. Europese conferentie In november 2006 organiseert Impact de Europese conferentie Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear. De conferentie is tevens de start van het multidisciplinaire Europese netwerk dat Impact tot stand heeft gebracht. Door de activiteiten rond het EU-project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear heeft Impact haar netwerk uitgebreid naar de nieuwe lidstaten en een centrale, niet meer weg te denken plek in Europa ingenomen. Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologist Associations. Het Nederlands Instituut voor Psychologen maakt deelname aan dit netwerk mogelijk. EU-projecten: subsidieaanvragen Mede als gevolg van de activiteiten binnen het EU-project Citizens and Resilience en deelname namens Nederland aan het Standing Committee of disaster and crisispsychologists van de European Federation of Psychologist s Association (EFPA) blijft de kracht van Impact in Europa niet onopgemerkt. 12

13 Dit resulteert in 2006 onder andere in het verzoek aan Impact om partner te worden in vier nieuwe Europese projecten. Impact ondersteunt de subsidieaanvragen voor deze projecten, die alle in 2006 gehonoreerd zijn en in 2007 worden uitgevoerd. Het betreft de projecten: V-NET, dat leidt tot de oprichting van een Europees netwerk van Europese getroffenen van terrorisme en professionals; RED, dat zich richt op de veerkracht en het welbevinden van reddingswerkers; EURESTE, met als doel implementatie van het handbook of needs of victims in de training van hulpverleners; EUTOPA, dat tot doel heeft te komen tot standaardisering van de psychosociale zorg na rampen in Europa, zodat onderlinge bijstand van lidstaten mogelijk wordt. 13

14 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2006 zijn tien medewerkers in dienst bij Impact, allen vrouwen: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (100 en 63%), een senior beleidsmedewerker ten behoeve van het EU-project (66%), een beleidsmedewerker (66%), een junior beleidsmedewerker (88%), een projectmedewerker (66%), een managementassistent (44%), en twee secretaresses (67 en 44%). Acht van deze medewerkers werken in deeltijd en twee fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 24 tot 56 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact voorts gebruik van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning; een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk; een grafisch vormgever voor het ontwerpen van diverse uitingen van de huisstijl; twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website; een extern accountant; een freelance communicatieadviseur; een freelance tekstschrijver. Daarnaast worden de financiële administratie en personeelszaken uitbesteed. Ook wordt gebruik gemaakt van externe consultants en projectmanager op geleide van de lopende projecten Ziekteverzuim Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact is 2,25%. 14

15 4 Opsomming projecten 4.1 Basisprogramma Toelichting De projecten die onderdeel zijn van het basisprogramma worden gefinancierd uit de basissubsidie. Dit basisprogramma is het resultaat van het werk van de afgelopen vier jaar. De uitwerking in de verschillende projecten en de resultaten daarvan vormen het basispakket in de dienstverlening van Impact Projecten 1. Bereikbaarheid en advisering; 2. Impact als netwerkorganisatie; 3. Digitale kennisbank; 4. Samenwerking Centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen; 5. Ontwikkeling en Onderzoek; 6. Impact en Defensie; 7. Zicht op Lichamelijk Onverklaarde Klachten; 8. Cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg na rampen; 9. Communicatie; 10. Expertiesedatabank. Over de projecten in het basisprogramma leest u meer onder Project Ministerie van VWS Toelichting Voor het Ministerie van VWS treedt Impact op als het landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen. Impact ontwikkelt instrumenten om regie en sturing te kunnen geven op de inzet van de PSHOR. Het Ministerie van VWS subsidieert het hierna genoemde project Project Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen. U leest meer over dit project onder

16 4.3 Projecten Ministerie van BZK Toelichting Het Ministerie van BZK ziet Impact als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen. Het Ministerie van BZK subsidieert de hierna genoemde projecten Projecten 1. EU-project: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear ; 2. Oprichting Informatie en Verwijscentrum Evacuatie Libanon; 3. Implementatie van het levensbeschouwelijk element in de zorg na rampen; 4. Internationale kennisbank; 5. Nafase psychosociale zorg na rampen; 6. Richtlijn opvang door geüniformeerden na rampen, terroristische aanslagen en andere schokkende gebeurtenissen; 7. Feiten en Fictie. U leest meer over deze projecten onder Project Ministerie van Defensie Toelichting Het Ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie. Het Ministerie van Defensie subsidieert het hierna genoemde project Project Advies Rotatiegesprek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. U leest meer over dit project onder

17 4.5 Project Onderzoeksraad voor de Veiligheid Toelichting De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onafhankelijk onderzoek naar de brand in het cellencomplex op Schiphol. Het onderzoek is verdeeld in vijf deelprojecten Project De Onderzoeksraad voor Veiligheid vraagt Impact te participeren in het deelproject opvang en nazorg bij de brand in het cellencomplex Schiphol; subdeel Impact: de psychosociale zorg. U leest meer over dit project onder Project Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Toelichting In 2006 onderneemt Impact verschillende activiteiten ten behoeve van een succesvolle projectvoorstelaanvrage voor het ontwikkelen van een praktische handreiking voor het opzetten, onderhouden en eventueel afbouwen van een getroffenenvereniging / lotgenotengroep Project De Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) financiert het project Samen Slimmer Samen Sterker. U leest meer over dit project onder

18 5. Uitwerking projecten 5.1 Basisprogramma Bereikbaarheid en advisering Advies op het gebied van psychosociale zorg in de preparatiefase, de acute fase na een ramp en in de nafase. Medewerkers van Impact kunnen als adviseur ingeschakeld worden door hulpverleningsorganisaties en overheden, daarnaast is een netwerk van experts beschikbaar. De Raad van Advies met gezaghebbende adviseurs, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden, ondersteunt Impact. Impact levert advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: ondersteuning van de professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van hun werk; ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn; advisering van bestuurders in hun besluitvorming. Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden is behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. In de zomer van 2006 vindt de jaarlijkse update van de interne werkwijze voor de bereikbaarheid van Impact plaats. Voor een overzicht van de gegeven adviezen zie bijlage III Impact als netwerkorganisatie In de afgelopen jaren zijn meerdere projecten gedaan waaruit nieuwe netwerken zijn ontstaan als onderdeel van de psychosociale zorg na rampen in Nederland. Zo is het netwerk van de geestelijk verzorgers ontstaan uit het project Rampenspirit. Het netwerk voor agrohulpverleners is in kaart gebracht na de uitbraak van aviaire influenza. Ook zijn er, zowel nationaal als internationaal, netwerken ontstaan van experts op het gebied van trauma. Impact ondersteunt actief de opzet van de regionale netwerken geestelijk verzorgers en agrohulpverleners. 18

19 Het Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland (OPRON), het netwerk van professionals die een functie vervullen in de psychosociale zorg na rampen en Impact besluiten de bestaande samenwerking te intensiveren. De werkzaamheden zullen op elkaar worden afgestemd en er zal gezamenlijk worden opgetreden in de voorbereiding op rampen en in de acute fase na een ramp Digitale kennisbank Doel Wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen via de kennisbank online beschikbaar maken. De kennisbank kent acht categorieën Documentatie rampen: een overzicht van (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten plus algemene informatie over bepaalde rampen; expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen; protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen; draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven, zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten; wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten; voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen; overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen; opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Internationale kennisbank Impact streeft er met de internationale kennisbank naar om op internationaal niveau kennis uit te wisselen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. In 2006 ontvangt Impact een aanvullende subsidie van BZK voor de vertaling van belangrijke documenten over de onderwerpen cultuur sensitieve psychosociale zorg na rampen, rampenspirit, kinderen na rampen en dierziekten. 19

20 5.1.4 Samenwerking Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen Inleiding In de afgelopen decennia is Nederland getroffen door meerdere rampen. In de nasleep van deze rampen is het besef gegroeid dat de gevolgen hiervan vaak van grote omvang zijn. De zorg voor de getroffenen kan dan ook soms jarenlang nodig zijn. De ontwikkeling van een integraal nazorg beleid vanuit VWS heeft de laatste jaren duidelijk gestalte gekregen. De nazorg berust op drie beleidslijnen: opzet van een informatie- en adviescentrum (IAC); aanbod van integrale psychosociale zorg; opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek. Ondersteuning bij het aanbod van integrale psychosociale zorg is een kerntaak van Impact. Ondersteuning bij de opzet en uitvoering van gezondheidsonderzoek is een kerntaak van het Centrum gezondheidsonderzoek bij rampen (CGOR). In 2006 is de externe evaluatie van Impact en CGOR uitgevoerd. De evaluatie pakt voor Impact positief uit. De gestelde doelen die bij de oprichting zijn geformuleerd, zijn gehaald. Impact geniet bekendheid in het veld, de producten en diensten worden nuttig en relevant gevonden en de pragmatische benadering wordt gewaardeerd. Men onderschrijft de belangrijkste taak van Impact als makelaar tussen kennis en praktijk. De aanbevelingen voor een intensieve samenwerking met CGOR zijn niet sterk. De evaluatie geeft richting aan samenwerkende activiteiten maar is niet vanzelfsprekend een opmaat voor het opgaan in het Centrum voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu. De kansen voor de samenwerking worden vooral gezien rond: bekendheid richting de doelgroepen in het openbaar bestuur; samen optrekken in communicatie; onderzoek naar behoefte in het veld; gebruik maken van elkaars sterke punten. De samenwerking wordt verbreed en in het perspectief van een te vormen Centrum voor gezondheid, veiligheid en milieu gebracht Ontwikkeling en Onderzoek Voorlichtingsmateriaal en factsheets Het voorlichtingsmateriaal is digitaal beschikbaar en wordt up-to-date gehouden. Impact schrijft speciale factsheets naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, zoals dreiging van terroristische aanslagen of aardbevingen (in 2007 beschikbaar). De factsheets zijn een weerslag van de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek en de best practices. 20

21 Screeningsinstrument Ontwikkeling van een instrument voor het vroegtijdig opsporen van getroffenen met verhoogd risico op lange termijn gezondheidsklachten. Impact werkt hierin nauw samen met het Trauma TIPS project van AMC de Meren, Topzorgprogramma Psychotrauma en de ontwikkeling van het gemeentelijk Rampenplan door de GGD Amsterdam. Nationale rampen Het reeds meerdere jaren lopende project Nationale rampen is in 2006 geactualiseerd. De meest recente publicaties en rapporten zijn toegevoegd. Het rapport is uitgebreid met een analyse en een overzicht van aanbevelingen. Het rapport wordt in de loop van 2007 opgeleverd. GGD Amsterdam In samenwerking met de GGD Amsterdam is in 2005/2006 een plan voor psychosociale zorg na rampen in Amsterdam e.o. ontwikkeld. Een shortscreen maakt hier deel vanuit. De wetenschappelijke validering, die door de GGD-projectleiding voor 2006 was voorzien, heeft niet plaatsgevonden. Naar verwachting vindt dit valideringsonderzoek in de eerste helft van 2007 plaats. Interactieve DVD psycho-fysiologische aspecten van ingrijpende gebeurtenissen Een eerste uitgebreide oriëntatie vindt plaats naar mogelijkheden om te komen tot interactief audiovisueel beeldmateriaal voor rampgetroffen. Na ingrijpende gebeurtenissen ontwikkelen zij soms uiteenlopende psychische klachten als concentratieproblemen, nachtmerries, lichamelijke reacties. Laagdrempelig en in begrijpelijke taal aangeboden informatie biedt steun bij het omgaan met deze klachten. In 2007 krijgt deze activiteit verder vorm. Culturele uitwisseling Impact en China Sinds 1 september 2006 is een jonge Chinese vrouw werkzaam bij Impact en het Topzorgprogramma Psychotrauma. Zij kreeg een Constantijn Huygens Scholarship om gedurende tien maanden haar kennis rondom psychosociale zorg na rampen te verdiepen. In China werkt zij als beleidsmedewerker voor het Civil Affairs Department in de provincie Yunnan. De beleidsmedewerker Onderzoek en Ontwikkeling begeleidt de Chinese vanuit Impact. Promotieonderzoek Eind 2005 zoekt een studente contact met Impact voor het opzetten van een promotietraject. Dit resulteert in 2006 in een onderzoek getiteld: Taking a step forward. Fosterering resilience, posttraumatic growth, health and psychological wellbeing in humanitarian aid volunteers. De beleidsmedewerker 'Onderzoek en Ontwikkeling' en de voorzitter van de Raad van Advies begeleiden de studente vanuit Impact. 21

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Deze 'Handreiking bestuurlijk handelen bij crises' richt zich op de burgemeester en zijn of haar aandachtsgebieden tijdens crises. Van het crisismanagement in

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering December 2009 Inhoudsopgave INLEIDING 1. NIEUWE ACCENTEN 2. VOORTGANG 2009 en NIEUWE ACTIES 2010 SPOOR 1: De lokale

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Jaarplan SSR 2013. Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def

Jaarplan SSR 2013. Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def Jaarplan SSR 2013 Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def Jaarplan SSR 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1. Speerpunten 2013... 4 1.1. Inleiding... 4 1.2. Prioriteiten Rechtspraak

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie