Colofon. Van de voorzitter. Inhoud. Dear family members!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Van de voorzitter. Inhoud. Dear family members!"

Transcriptie

1

2 Colofon Van de voorzitter Het Crommelin Journal is een uitgave van de Stichting Familie Crommelin. Het Crommelin Journal verschijnt twee keer per jaar in het voorjaar en najaar. Het Crommelin Journal wordt verzonden aan alle deelnemers van de Stichting Familie Crommelin. Deelnemers zijn zelf verplicht de juiste adresgegevens te verstrekken aan de Stichting Familie Crommelin. Het Crommelin Journal zal ook gepubliceerd worden op de website van de stichting: Stichting Familie Crommelin, 2005, niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Redactieadres: Beekhuizenseweg AB Velp T : +31 (0) E : Redactie: Lous Crommelin (Velp) Alexander Crommelin (Naarden) Robert Crommelin (Bussum) Inhoud Eerste lustrum : een moment op bij stil te staan (Bestuur Stichting Familie Crommelin) In de familie opgetekend (Henk Visser) Dear family members! Here we are with the second issue in 2005 of our Journal. You will find many interesting materials concerning our family and the activities of our Foundation. Thank you for your contributions money, articles for this journal, research, or just support- it motivates to know that our Foundation serves its purpose! We will inform you on the future plans in this issue. The use of English language illustrates our wish to become more international and to reach our family members in different parts of the world. This is the first issue of our journal that will also be published on our websitewww.crommelin.org marking an important milestone in the development of our Foundation Two family members Annemarie and Liesbeth have indicated they want to focus their activities for our Foundation on creating suitable ways for a family archive and offering consultancy to family members on their questions concerning family objects and archives They have left the Bestuur and we thank them a lot for their past and continued energy devoted to our family! We hope you will enjoy this issue of our Journal and should you want to react or seek contact with us, do not hesitate to do so: Robert Crommelin, chairman From Cortengurgh to Kortenburg to Oranje Nassau Oord (Govert Deketh) Life at t Malster in Brummen, The Netherlands (Jeanne Rosen-Crommelin) Crommelin Journal najaar

3 Eerste lustrum : een moment om stil te staan Bestuur Stichting Familie Crommelin Het idee om onze familiestichting op te richten ontstond tijdens de familiereünie van 1997 in Amsterdam. In 2000 kreeg dit een formeel vervolg toen de Stichting Familie Crommelin werd opgericht. Dit betekent dat we nu 5 jaar bestaan en we kunnen concluderen dat de startfase voorbij is. Inmiddels bestaan we, voorzien we in een behoefte, brengen een aantrekkelijk journaal uit en doen door ons bestaan verschillende buitenlandse, maar ook Nederlandse Crommelins beseffen dat zij de familieband waarderen. Een goed moment om ons - in dialoog met andere familieleden (ook al heeft een stichting geen leden) - te bezinnen over de vraag: hoe willen we onze stichting verder vorm en inhoud geven? Het bestuur van de Stichting Familie Crommelin heeft in overleg met enkele familieleden onlangs besloten een aantal duidelijke speerpunten voor de komende jaren te definiëren waarlangs de activiteiten van de stichting zich verder zullen moeten ontplooien. Deze doelstellingen en activiteiten zullen wij in dit document nader toelichten. Wij nodigen alle familieleden uit om te reageren en suggesties te doen omtrent deze doelstellingen en de rol van de Stichting voor de komende jaren binnen de familie Crommelin. Het doel van de stichting We hebben onze stichting opgericht om in de breedste zin des woords onze familieband te koesteren, te behouden en te ontwikkelen. Hoe? Door het verleden te eren, het heden te vieren en de toekomst te creëren. Het verleden eren We eren ons verleden door het te onderzoeken, te beschrijven en te documenteren. Verhalen over onze familiegeschiedenis, de Hugenoten, het familiewapen en anekdotes en wetenswaardigheden over bijzondere familieleden zullen we verzamelen en publiceren via verschillende media. Genealogische gegevens en andere informatie over de familie en haar bezittingen zal geïnventariseerd worden zodat het behouden blijft voor de toekomst. Het heden vieren We vieren het heden door regelmatig en voor verschillende doelgroepen activiteiten te organiseren die gezellig zijn, de familieband aanhalen en gelegenheid geven nieuwe familieleden te leren kennen. In toenemende mate veranderen we daarbij qua karakter van nationaal naar internationaal en van oud naar jong. De toekomst creëren Contacten en informatie-uitwisseling tussen de familieleden, over de hele wereld bieden nieuwe kansen voor het opzetten van leuke en interessante contacten. Velen realiseren zich niet dat familiegenoten het erg aardig vinden over kleine of grote dingen van anderen te lezen en dat het dus waardevol is je eigen verhaal te vertellen in een familiemedium. Contactgegevens van familieleden zijn erg belangrijk in de onderlinge verhoudingen tussen familieleden. Concrete activiteiten Familie Website Al vele malen zijn wij erop gewezen dat een goede website het ultieme medium is voor informatievoorziening over- en tussen familieleden. Hiermee willen we de uitwisseling van kennis over familie(verleden) en het aanhalen van de familieband bevorderen. Hoewel de domeinnaam (www.crommelin.org) inmiddels bekend is, moet de website nu nadere invulling krijgen. Bij het opzetten van de website denken wij voornamelijk aan de volgende onderdelen: Crommelin Journal najaar

4 familiegeschiedenis, anekdotes en verhalen archief, stamboom en genealogie stichting en ledenlijst Vanzelfsprekend heeft een dergelijk project nogal wat voeten in aarde en zullen wij wel enige tijd en middelen nodig hebben om dit goed van de grond te krijgen. Vandaar dat wij meerdere familieleden zullen benaderen met het verzoek een belangrijke rol te spelen in de informatievoorziening via en het onderhouden van - de website. Journal Naast een goede website zal (onder andere voor de ouderen) het Journal twee keer per jaar blijven verschijnen (in voorjaar en najaar). Wel zal het journal vaker gaan verwijzen naar de website alwaar de meerderheid van de informatie opgeslagen zal blijven. Onze internationalisering betekent ook dat ons Journaal deels in het Engels zal gaan verschijnen. Datzelfde geldt voor de website. Genealogie In samenwerking met het Centraal Bureau van de Genealogie willen we onze stamboom actueel houden. We roepen daartoe de familieleden op geboortes, huwelijken en sterfgevallen op te geven aan het bestuur van de Stichting. Het goed bijhouden van deze gegevens vereenvoudigt een eventuele nieuwe uitgave van het Blauwe Boekje in de toekomst. Archief Inmiddels zijn contacten gelegd met het gemeente archief van onder andere Amsterdam die ons gaan helpen bij het opbouwen en onderhouden van een goed familiearchief. Hiermee willen we onze familieleden adviseren over hun Crommelin bezittingen en eventueel te ondersteunen in hun beslissingen hierover inzake behoud, archivering, schenking of restauratie, danwel te bemiddelen bij verkoop. U zult hier later nader over geïnformeerd worden. De hoofddoelstelling van de reünie is naar de mening van het bestuur het bieden van veel gelegenheid voor uitwisseling en contact. Daarom hebben we besloten om de reünie voortaan eens in de 3 jaar te organiseren. Teneinde de reünie ook aantrekkelijk te houden voor de jongeren en de familieband reeds van jongs af aan te stimuleren, zal de reünie voortaan meer vanuit het jongerenoogpunt benaderd worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de volgende reünie in een dierentuin georganiseerd zal worden. Voor de buitenlanders (en geïnteresseerde Nederlanders) zal rondom de reünie een apart programma worden georganiseerd met roots achtige elementen (zoals het weekend in St Quentin), teneinde ook in deze behoefte te voorzien. 65+ lunch De jaarlijkse ouderenreünie wordt vanaf volgend jaar toegankelijk voor alle Crommelins (en aanverwanten) die de leeftijd van 65 jaar zijn gepasseerd. Hiermee willen wij de continuïteit van deze gewaardeerde vorm van familiebijeenkomst waarborgen en tevens ook voor de ouderen een leuke vorm van samenzijn organiseren teneinde de familieband ook in deze groep waar nog nodig aan te halen. Overig Het Bestuur van de Stichting wil een centrale rol spelen in de contacten tussen familieleden. Familieleden moeten met vragen aangaande de familie terecht kunnen bij het bestuur. Het bestuur weet vervolgens bij wie het familielid met zijn/haar vraag terecht kan. Verder is het wenselijk onze definitie van wie welkom is op onze activiteiten te verruimen: verschillende nietnaamgenoten zijn grote kenners en fans van onze familie en het verrijkt ons hen uit te nodigen. We zullen trachten hen ook aan te schrijven voor deze evenementen. Familiereünie Crommelin Journal najaar

5 Middelen/Financiën Genoemde activiteiten vergen de nodige financiering. Met name de website, Journal en een professioneel archief vragen om investering en jaarlijks terugkerende kosten. De komende tijd worden de kosten nader geïnventariseerd. Ten aanzien van de financiering hanteert de stichting de volgende uitgangspunten: - De jaarlijkse kosten hopen we te kunnen betalen uit de jaarlijkse contributie. Deze contributie wordt thans lang niet door alle deelnemers voldaan. We vermoeden dat de hoogte van het bedrag hier mede debet aan is en zullen dit bedrag opnieuw vaststellen en daar waar nodig aanpassen. We stellen ons voor om hierin te differentiëren al naar gelang leeftijd, gezinssamenstelling en nationaliteit. We willen de contributie niet verplicht stellen, maar doen wel een dringend beroep, nu en in de toekomst, op alle deelnemers om de contributiebijdrage te betalen. - De reünies moeten in beginsel zichzelf financieren. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zullen locatie en activiteiten niet tot het speerpunt van de reünies gemaakt worden. Uitgangspunt bij elke reünie is dat de kosten geen reden mogen zijn voor familieleden om wel of niet te komen. - Het bestuur van de stichting verwelkomt schenkingen en legaten en zal de nodige maatregelen treffen om dit te vereenvoudigen en te faciliteren. Deze bron van inkomsten kan een enorme steun in de rug betekenen voor verschillende familieactiviteiten, zoals hierboven beschreven. Naarden, Oktober 2005 In de familie opgetekend door Henk Visser Het Nederlands Patriciaat heeft in de laatste uitgave van het blauwe boekje uit 1997 alle tot dan bekende gegevens betreffende het geslacht Crommelin van Wickevoort Crommelin vermeld. Het is een boeiend naslagwerk voor iedereen die in de familiegeschiedenis geïnteresseerd is. Wat er niet in voorkomt zijn de documents humains, waarin familieleden van zo lang geleden weer tot leven komen. In de komende Journaals zal zo nu en dan een nagelaten document of brief worden gepubliceerd, waarin mensen en omstandigheden van vroeger dichterbij komen en ons vaak meer laten weten over het leven toen, dan alleen de formele antecedenten. Het voornemen om tot min of meer regelmatige publicaties te komen houdt in dat mensen in de familie die beschikken over oude brieven, documenten en vooral dagboeken, hiervan kennis geven aan het redactiesecretariaat. Wij hopen dat deze publicaties een extra dimensie geven aan de familie historie en wellicht meer helderheid zullen verschaffen over oude mensen en dingen die voorbij gingen - om Louis Couperus te parafraseren. Het brieven- en aantekeningenboek van Maria Crommelin ( ), in het bezit van Robert Daniël te Naarden Met zijn broer Claude Daniël uit het eerste huwelijk van zijn vader, stond Gulian Cornelis Crommelin ( ) in de eerste helft van de 19 e eeuw aan het hoofd van de firma Daniël Crommelin en Zoonen. Verschil van inzicht over de ontwikkeling van het beleid maakte een einde aan Crommelin Journal najaar

6 deze samenwerking. Het was in een periode dat veel oude handelshuizen in Amsterdam in problemen kwamen en verdwenen. Gulian Cornelis trok zich terug uit de firma en kocht het landgoed De Lathmer in Wilp bij Deventer om zich daar te vestigen. In zijn opdracht werd het aanwezige landhuis gesloopt en architect van Lunteren kreeg de opdracht een villa in Italiaanse stijl te ontwerpen. Zijn oudste dochter Maria werd geboren in Zij woonde later met haar jongste zuster Agatha Elisabeth op het buiten Wijnbergen tussen Olst en Diepenveen. Dit huis is nog aanwezig en is blijkens een foto in het album uiterlijk nauwelijks veranderd. Zoals blijkt uit haar aantekeningen heeft Maria zich vooral betrokken gevoeld bij haar jongste broer Hendrik, geboren toen zijn 19 jaar oud was. Na zijn dood wordt deze betrokkenheid overgedragen op zijn zoon Armand, voor wie zij in 1908 het huis Okkenbroek in de gelijknamige plaats bij Deventer / Bathmen liet bouwen. Ook dit huis is nog aanwezig. Voordat de Lathmer werd gebouwd verbleef Gulian Cornelis ter plaatse. Hij schreef in december 1849 vandaar aan zijn oudste dochter : (Alvorens de Lathmer bewoond was ) Vandaag was de dooi bijzonder sterk, de lucht compleet warm en tegen den middag sterke regen welke mij een nat pak bezorgd heeft terwijl ik met den Heer van Lunteren veel buiten moest zijn. Door de vorst die in den grond zit, maakt de regen den kleigrond al heel onaangenaam en zag U in mijn gedachten op klompen rondlopen. Die gedachte is mij nog vreemd hoe zal de Lathmer er wel uitzien als alles er is, dat, zoo als wij hopen toekomende jaar gebeuren zal, het is mij nu nog zo eenzaam hier de beesten zijn alle wel tot de konijntjes incluis, die een warm hoekje hebben, bij de kleine varkentjes. Het paard is veel beter, zeg dit vooral aan Claude, en heeft vanmiddag voor het eerst een kleine wandeling gemaakt, om aan de lucht te gewennen. Het schaatsen rijden is natuurlijk geheel over en het ijs met water bedekt. Zeg aan Mama dat ik den Heer van Lunteren met veel genoegen bij mij had, en h ij mij zijn plan reeds vóór Kersttijd denkt te brengen in Amsterdam. Maandag en misschien Dinsdag moet ik hier nog zijn. Geloof intusschen dat ik zeer naar u allen verlang en niet langer als noodig is blijven zal. Ik verbeeld mij hoe Gij bij elkander zit op den zondagavond, groot en klein, allen goed met het een of ander tot Bes en Rob toe. Geef allen een zoen van Papa te beginnen met Mama te eindigen met de kleine Louise. Groet de juffrouw zeer van mij. Zijt in gedachte, lieve dochter, omhelsd door Uw liefh. Papa De Diligence is heden nog niet langs gekomen. De Lathmer 16 december 1849 Lieve Marie, Daar Mama morgen met de post eenen brief van mij krijgt is nu de beurt aan U, om U daardoor zonder uitstel te toonen hoeveel genoegen het mij gaf eenen brief van mijn oudste dochter te ontvangen. Ik bedank er U voor en was blijde te zien dat alles wel was en dat de kleine Louise a l(?) gewandeld had. Het schijnt in Amsterdam al evenals hier geweest te zijn. Donderdag minder koud Ik krijg daar zoo berigt, dat te Deventer de brug van de middag nedergelegd is, zodat ik hoop dat de Diligence deze brief morgenochtend weder als naar gewoonte zal kunnen medenemen. Crommelin Journal najaar

7 From Cortenbergh to Kortenburg to Oranje Nassau Oord Govert C. Deketh Excerpts (parts concerning the Crommelin family), taken mostly from the book 100 Jaar Oranje Nassau Oord By Mieke Mintjes-Beumer, photo s by Jan Boelens (2001) Prologue Oranje Nassau Oord was opened as a TB sanatorium in It was a gift by (then) Queen-Mother Emma (van Waldeck-Pyrmont). We highlight here some historical milestones regarding this estate, which during was owned by my Mother s great grandfather, Mr. Reinhard Crommelin (Page 7: Amsterdam 1810 Wageningen 1871). A.D Abdinghof monastery The existence of Cortenbergh goes back to a tithe-scroll (tinsrol) dating back almost 650 years. It stated the estate was tithable (tiendplichtig) to the Abdinghof monastery in Paderborn (Nordrhein-Westfalen). Scroll: Item bona dicta Cortenbergh xxij den. bonarium (Bernard van WC would translate this as The estate Cortenbergh owes the monastery 22 farthings ). Early history: the precise origin of the estate Cortenbergh remains a bit mysterious and nebulous. However, around 950 Wichman IV, a nobleman of mixed (Lorraine/Saxon) blood, palsgrave of Hamaland (incl. Felua-Veluwe) and margrave (military commander) of Frisia, marries Liutgard van Vlaanderen. Not having a (male) heir, and in order to keep his county possessions under his own control, he begins in 968 to rebuild his castle on the Elterberg into a canon Wichman s feudal counties in the 900 s nunnery ( jufferenstift ) for young ladies of noble descent. His eldest daughter Luitgard (she had the same name as her mother) is the first abbess. He gives his feudal estates (leengoederen) to the nunnery to provide income and later also donates his other personal county properties, incl. Felua (Veluwe). Paderborn Cathedral (Dom) Crommelin Journal najaar

8 The Cortenbergh estate boundaries reached Wageningen and - on the eastern side they bordered upon the Renkum brooks. A.D Onze Lieve Vrouwe Klooster, Renkum In 1450 the Abdinghof monastery in Paderborn legates the ownership of estate Cortenbergh to the Onze Lieve Vrouwe Klooster (The Virgin Mary Cloister) in Renkum. The founding of this cloister is a story in itself. Early history: after Wichman s death in 975, Adela, his second daughter succeeded him as countess of Hamaland. Legend has it she wanted to take possession of her Father properties legated to the monastery, and for a long time fierce struggles took place. Her ally was her second husband Balderik. A son from her first marriage, Meinwerk became in 1009 bishop of Paderborn, where he founded the Abdinghof monastery and, legend has it he disposed of Balderik and imprisoned his mother (sic!) until she died. When in 1031 Meinwerk inaugurated the rebuilt Abdinghof, he donated several properties in Renkum to the monastery. This included a chapel. The history indicates a well-known chapel in Renkum south of the Dorpsstraat by the name of Onse Lieve Vrouwe Capelle. It was located in the outer marches, known as Kloosterweitjes ( Monastery Meadows ) to the local people. History goes that in 1380 this chapel by miraculous ways obtained a statuette of the Virgin Mary, Renkum then becoming a destination for many pilgrimages. Reinald IV Duke, of Gelre, his ancestors apparently being very devoted to the Onse Lieve Vrouwe Capelle, decided in 1405 to found a nunnery in Renkum: Enen Regulier Cloister van Sunte Augustijns Regulen (a regular nunnery for Augustine Sisters). Sometime before A.D until 1780-Grunsfoort Castle Somewhat interwoven with the history of Cortenbergh is the history of the adjacent Grunsfoort estate and castle, home of one count and several dukes, but also occupied over time by less distinguished proprietors. The castle was constructed at some time unknown to us (but before 1371) and going to ruin, it was finally pulled down in The castle had a castle-yard, a double moat and a gate with drawbridge. Several amusing legends and stories worth reading are referred to in the book ( 100 Jaar ONO ). The castle was home of the family van Lynden from 1611 until Then it Crommelin Journal najaar

9 had two further occupants (the van Goldsteins & van Pabst families) until the castle s demolition in Neighbouring estate Cortenbergh was occupied by Jonkheer van Raesfelt whose descendants sold the castle to the van Lynden family in 1702, combining the two estates in one of about 100 ha. The period afterwards, until 1839, saw several more owners, demolition of the castle, the building of a house on the Cortenbergh and several heath land the existing house with his wife, Frederica Wilhelmina Crommelin (a 1 st cousin) and two children. However, the family grew rapidly (they had a total of 11 children by 1852) and it was clear to Mr. Crommelin that more spacious living quarters were needed. (The architect wrote: Dit huis werd aanvankelijk door den Heer Crommelin betrokken, doch met het voornemen zich een beter verblijf te doen bouwen, dat voor zijn talrijk gezin eene grotere ruimte aanbood en waarvan de indeeling der vertrekken meer in overeenstemming was met de eischen van den tegenwoordigen tijd en met zijnen smaak ) In November 1854 architect L.H. Eberson proposed a plan for a 30 room manor house, which would be constructed about 60 feet away from the domain additions leading to a grand property of about 200 ha in A.D De Kortenburg - Mr. Oranje Nassau Oord - King Willem III added a floor De Kortenburg where Reinhard lived Reinhard Crommelin In this year Mr. Reinhard Crommelin bought De Kortenburg from Mrs. Antje Vander (?). He initially started living in old house, on slightly elevated grounds. The old house was to be demolished. The estate was re-baptized into De Kortenburg. The Crommelin family lived here until Reinhard s death in A.D De Kortenburg- Grunsfoort-Oranje Nassau Oord Mr. Godard Willem, Count van Rechteren bought De Kortenburg from great-uncle Reinhard, renamed the property Grunsfoort and lived there from 1872 until He was a great hunter and often organized hunting parties for distinguished guests, amongst whom King Willem III. Enthralled by the Crommelin Journal najaar

10 property, King Willem III agreed with Count van Rechteren to buy the estate as a summer residence for his second wife, Queen Emma. King Willem III was already in his 60 s when he married Emma (then 21 years ) in King Willem III and Queen Emma The king renamed the estate Oranje Nassau Oord to underline the centuriesold relationship between the House of Reinhard Crommelin Orange and the Nassau lineage (Emma s mother, Queen Helena was also a countess of Nassau). He also made multiple changes (added a floor) and additions (a coach house and stables) to the estate, reshaping it almost into a palace. King Willem III, suffering from a kidney disease passed away in 1890 and Queen Emma had been sworn in as queenregent and guardian for Wilhelmina, then 10 years old. Wilhelmina was inaugurated as Queen of the Netherlands in At that time, as a token of national appreciation Queen-regent Emma was presented with a gift from the Dutch people in the amount of 300,000 guilders. When accepting this gift Princess Emma spoke the following words: Sedert lang was mijn wensch eene stichting in het leven te roepen, waaraan ik geloof dat grote behoefte bestaat. Ik bedoel een sanatorium voor longlijders. In den eerste plaats ten bate van hen, die de middelen missen om in het buitenland hulp te zoeken tegen de vreselijke kwaal die helaas in ons vaderland zoo veelvuldig voorkomt en zulke ernstige gevolgen na zich sleept. Ik hoop eerlang de beschikking te krijgen over het landgoed Oranje Nassau s Oord te Renkum en dit af te staan voor het doel dat mij lief is. Door deskundigen voorgelicht stel ik mij voor op dat landgoed het eerste Nederlandsche Sanatoriom te stichten. In her speech she said (Note: a bit of a shortcut here in English): I have long wished to found a TB sanatorium. I would like to donate the estate ONO, along with the national gift of Nfl 300,000 from the Dutch nation to this effect. (Note: the fact that TB made many victims in the Netherlands at the time, and also that Emma s eldest sister Sophia died of TB probably helped develop this idea in Emma s mind). In reality, this didn t suffice to finance the sanatorium foundation and Emma donated an additional Nfl 200,000 from her private means. In October 1901 the ceremonial opening of the sanatorium ONO was done by Her Crommelin Journal najaar

11 Majesty the Queen, in the name of H.M. Queen Mother. Postscript: Mijn Moeder stuurde mij dit boek, 100 Jaar ONO, en al lezende leek het me interessant om enkele delen te vertalen voor onze buitenlandse familieleden (en ook voor onze Hollandse familieleden, die zoals vele Crommelins menige taal zo uitstekend spreken). Er zijn wat aanvullende gegevens bijgekomen die ik via Internet heb kunnen bemachtigen. Mijn doel was om een HEEL klein stukje familie geschiedenis in perspectief te zetten. Dit excerpt is bij lange na geen vervanging van het echte boek (zoals wij vroeger wel bij eindexamens konden doen-sic!) en ik raad een ieder aan het 100 Jaar ONO boek in zijn geheel door te nemen. Er is enorm veel meer in te vinden en bijzonder leuk geschreven. Att.: Descendants of Reinhard Crommelin an abbreviated genealogy report NOTE: This is an abbreviated genealogy report of the Kortenburg Crommelin Branch, which started in 1810 with REINHARD CROMMELIN. The point demonstrated here is that the continuing existence of this Kortenburg Branch has been (and remained so until January 2005) entirely dependent on exactly one son in each generation. REINHARD and his son ADRIAAN HERMAN WIJNAND had between them many sons but only one son in each generation continued the male Crommelin lineage. When I received this book from my Mother, I thought the Crommelin parts might interest some of our non-dutch family members, several of them I have recently met and others I have corresponded with extensively on family matters in the past year in search of the exciting Crommelin history. Geneva, March 2005 Tomb-stone Reinhard Crommelin, Onder de Bomen, Renkum In this descendants report we are showing this male lineage only. Additional details about ALL descendants can of course be found in the Nederlands Patriciaat, 80 th edition, Jaar Oranje Nassau Oord By Mieke Mintjes-Beumer, photo s by Jan Boelens (2001) Uitgeverij Kontrast Oosterbeek (ISBN ) Generation No REINHARD CROMMELIN was born October 10, 1810 in Amsterdam, The Netherlands, and died November 2, 1871 in Huize den Kortenburg, Wageningen, The Netherlands. He married FREDERIKA WILHELMINA CROMMELIN May 26, 1837 in Leeuwarden, The Crommelin Journal najaar

12 Netherlands. Notes for REINHARD CROMMELIN: Dr. in law (Jurist), Utrecht 1836, Lawyer 1841, amateur photographer and drawer, deacon of the English Reformed church in Amsterdam REINHARD had 11 children, of whom 6 sons, but only son, ADRIAAN HERMAN WIJNAND continued the male descendent line. Generation No ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN was born March 5, 1845 in Amsterdam, The Netherlands, and died June 27, 1884 in Utrecht, The Netherlands. He married ANTONIA CATHARINA IJSSEL DE SCHEPPER June 21, 1876 in Deventer, The Netherlands. Notes for ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN: Dr. in law (Jurist) Utrecht 1869, Notary in Utrecht He had three sons, but only one son, ADAM continued the male Crommelin lineage. Generation No ADAM CROMMELIN was born March 8, 1879 in Amsterdam, The Netherlands, and died June 24, 1964 in Bilthoven, The Netherlands. He married MARGARETHA OLOWINE VAN DER MERSCH February 4, 1909 in Haarlem, The Netherlands. Notes for ADAM CROMMELIN: Dr. in law (Jurist) Utrecht 1908, Dr. Staatswetenschappen (Political Science - Civic Law) Utrecht 1914, Clerk (griffier) of the district court, Vianen , Dep. Clerk of the Arnhem County Court , Director of the Amsterdamsche Hypotheekbank. ADAM had three children of whom one son, FREDERIK REINHARD continued the male lineage. Generation No FREDERIK REINHARD CROMMELIN was born January 17, 1910 in The Hague, The Netherlands, and died April 6, 1983 in Holten, The Netherlands. He married MELLINE JEANETTE LUCIE CONSTANTIA SICHTERMAN October 27, 1938 in Almelo, The Netherlands. Notes for FREDERIK REINHARD CROMMELIN: Officer of the Order of Oranje Nassau, Mayor of Vollenhove , and , then of Hellendoorn FREDERIK REINHARD had three children of whom one son, ROBERT DANIEL continued the male lineage. Generation No ROBERT DANIEL CROMMELIN was born January 8, 1940 in Driebergen- Rijsenburg, The Netherlands. He married Drs. CARLA ANGENITA JOHANNA TROOST September 6, 1969 in Doetinchem, The Netherlands. Notes for ROBERT DANIEL CROMMELIN: Jurist 1970 Utrecht, Statutory Director of Delta Lloyd Insurance N.V. Amsterdam, Knight of the Order of Oranje Nassau (2001). ROBERT DANIEL had three children of whom one son, ADRIAAN HERMAN WIJNAND is continuing the male lineage. Generation No ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN was born January 5, 1971 in Utrecht, The Netherlands. He married PHILIPPINE CORNELIE RISCH on June 9, 2001 Notes for ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN: Jurist Utrecht 1999; MBA Nijenrode 2004; Quality manager law firm, Utrecht. ADRIAAN WIJNAND has until now two sons, ROBERT DANIEL and DOUWE PHILIP KORNELIS. Generation No ROBERT DANIEL 17 CROMMELIN was born November 3, 2002, Amsterdam, The Netherlands. DOUWE PHILIP KORNELIS CROMMELIN was born January 6, 2005, Blaricum, The Netherlands. Crommelin Journal najaar

13 Life at t Malster in Brummen, the Netherlands Jeanne Rosen-Crommelin was born at t Malster the 25 th of February 1917, two years younger than her sister Laura. They were daughters of Lou and Too Crommelin-Doorman. Jeanne married George Rosen in His work as a German diplomat brought them all over the world with their daughter Nina. Jeanne now lives in London and reminisced about growing up and living at t Malster in conversation with Judith Crommelin Melby. shopping for their mothers my mother never asked us - we got little sweet rosy things in each shop and we shared them, she had five in her mouth and I had ten. All these funny little memories. We lived near Brummen, a lovely village on the IJssel river with a square in the centre and a pavilion, where music was played at the Queen s birthday. Happy We had such a happy youth, yes, that s the word, no troubles. We walked to school - about twenty minutes -, but not at lunchtime father picked us up with a car and a horse. We had three different carriages in the stable. And then at four we had to walk again: with the children of the farmers who lived behind us. They had to do the Mother Too and father Lou Crommelin Journal najaar

14 A real country-house t Malster was a real country-house. Chestnut trees lined the lane leading from the main street to a gate, which was always left open. In the front garden, on each side of the house, grew beautiful old beech-trees. It was a lovely sight to see the house from that side. Inside there was one big corridor from the front to the backdoor with a long carpet. Every Saturday the gardener rolled it up, hung it out and beat it with a matteklopper. We did not have a hover of course. Our gardener was married to grandmother s cook, who came from Zeeland, was very stately and twelve years older than her husband. Harm, the gardener, arrived every morning at 7.30 am to collect the shoes that were in the corridor and polish them. He had his own space on the first floor with all the shoe-polish and his gear and then he put the shoes back and knocked on our door to say good morning to Laura and me. He was cross-eyed, so we never knew where he was looking. Mum let them sit in the kitchen in the evening, and the whole kitchen was a mystery to me, because it was dark and there was one privilege given: a little lamp and then they sat there in the kitchen holding hands without saying a word. Once I opened the door and instantly felt like an intruder. I must have been about 6 years old and sensing the atmosphere, I quickly closed the door and thought I should never do this again. They did get married, I think. Once I opened the door and instantly felt like an intruder. I must have been about 6 years old and sensing the atmosphere, I quickly closed the door and thought I should never do this again. They did get married, I think. Father with our horse Irma Laura, Mama and me The mystery of the cross-eyed postman Mum had one living-in servant who fell in love with the postman. Getting dressed I was always so excited and involved playing with my friends that I never managed to get to the loo in time and fiddle with all the buttons and hooks on my underwear. Our nanny would be angry with me and slap me on the back. Oh, yes, we had to change, of course, after father and mother had had a rest in the afternoon. Mother changed into another dress for tea and father changed too. He had these flat shoes, with bows on them. Crommelin Journal najaar

15 As we had no central heating, our bed rooms were icy cold. Every morning mother would wash us with water from a jug and bowl and when we screamed out because of the cold, she would stuff the soap into our mouths. I thought this was pretty cruel. Eventually my parents inherited some money, I think, and then we had a proper bathroom and central heating that was fantastic! I was fifteen then. Laura and I were very different and we did not get along very well when we were children. She was quieter, studious and liked reading books. However, later on we became the greatest of friends. A birthday party These days people have television and cinema, but we, well for birthday-parties for instance, we did a lovely thing: we all got a little piece of land and we all had to make our own garden of it. Then a gardener came from the village, who gave prices, nice prijsjes. Dinner parties There were also dinner parties, where we were allowed to sit at the table and Laura and I said: if they say interesting things with BIG, important words we Me, Laura, our ducks and geese must write them down. So we sat with a piece of paper and a pen and listened to the conversation. There was the living-in servant and the other one, who cycled home after she had served the table. Yes, and the gardener we always had the most wonderful fruits and vegetables, mum never went to a shop. Meat, she ordered by wind-up telephone and this man came an hour later on his bicycle and delivered the meat. The motteballetjes who came by car People came to these dinner-parties by carriage and horse there were no automobiles. The first people who came by car a Ford- were our old tantetjes Agaath and Marie, who called us and said: We come by CAR! Very churchy people and THEY bought a car. We nearly collapsed you see, they were such motteballetjes. They came, very slowly of course but it was a car. I remember well we would visit them for Sunday-lunch, travelling from Brummen to Wilp and when Laura and I would announce ourselves at the front door, they would open the door and our visit by stating: For God s sake let s all be quiet. Then we would have our lunch: veal, green peas and puree. Days out We never really went on holiday; rather people came to stay with us. The only time we went anywhere was when the German Mark was devalued and we all went on a small trip to Düsseldorf, where I bought a pair of summer shoes with square toes. That was the fashion then. We would ice skate a lot in winters and father had a big slee, where people sat in front covered by a plaid, and we would hook our little sleetjes to fathers big one and slalomed behind him, all the way to the forest. We also went there in the summer and one day as we had gone out father lost the way. There were hardly roads, just sandy, and the horses needed water and we did not know weather to go left or right. Crommelin Journal najaar

16 Badenweiler: Liesbeth Hoogenraad, Laura, aunth Phine Crommelin- Vrolijk with her sons Willem and Robert, my cousins, mother and me With grandfather Doorman We saw a farmhouse and father went all the way down and came back with water and so we came home safely but it was a long distance you know, where you easily could lose the way. The General and his fountain pen Holland was so quiet then so few people I loved to cycle, but with my nanny I had to walk and that I hated. I learned to cycle rather late, at the age of 12 and then my grandfather Doorman, mothers father, he had been a general in the army, a very strict man. Well I said to him: I can cycle now and he said, well, I ll come and watch and I was so nervous- and there I went into the bushes and he said, no you must try again until you can ride to the gate and he dipped his pen into the ink and wrote his letters I still see him drying his pen on the inside of his jacquet, it was full of ink, I could not understand. It was wonderful to go and visit them in the Hague. Opposite to their house was a hairdresser, I was so excited to go there, I had very straight hair and so much wanted curls. So mum said o.k. we go, but the next day the curls were gone again Father Lou My father ran t Malster and its lovely garden he was brought up in Switzerland, where his mother took her children after my grandfather (Willem Jacob Elias- from the Lathmer)) died in Her daughters had a nasty cough, so they lived in the mountains in Mont Fleurie. He was home, taking care of the whole place, the horses. Everybody liked him, he was a good man. Not always to my sister. He could be so angry with her when she was - not sweet, but sixteen. We had scenes at home, when we were nasty we were sent away from the dining table to the veranda and had to stay there. Once the lady who made mothers dresses had left one there, with a voile I put the scissors in it, it was a row, I was locked in my room. Sinterklaas and Christmas were wonderful Sinterklaas and Zwarte Piet came and we got presents not for Christmas, but from Sinterklaas only. The servants would sit in the other room and get presents too and wine. For Christmas we had a tree with real candles, and a bucket of water behind it. Our vegetables and fruit were grown at home and what was left was sold at market. I loved those juicy pears, luscious raspberries and crunchy salads. Crommelin Journal najaar

17 Unfortunately, meals in those days often consisted of meat with fatty gravy and Fathers fruit trees and vegetables overcooked vegetables, which I detested. I preferred to eat salad, but this was not considered proper food. Sometimes I would still be sitting at table at three in the afternoon with a plate of cold meat and mashed potato, which I landscaped into mountains and valleys. By then the gravy had congealed and nothing would persuade me to eat up. Swimming in the IJssel and dancing at matchmaking parties On summerdays we went to swim in the IJssel river, close to us was an bend in the river and a whirlpool and Laura got in it, it was so frightening, we tried to save her, but a man came and got her out. We were so full of it but could not talk about it because grandmother Doorman had a weak hart. Dancing we had to learn when we got older, it was all organized you see you would have a party and before that a family of our class would give a dinnerparty- all meant to get to know other people, it felt like no real fun, it was geared towards arranging good marriages. Off course that did not work with my sister and I not at all. I loved cloths, but we had this dressmaker, she would make our dresses, always very simple- not fashion, you see my first real dress I got from C&A. It was a check, brown, yellow and orange check. I cut it deeper out and then I put a piece of lace so that people would think: O she is wearing lace underwear, but during the dancing- I didn t know the thing hang on one threat- my whole secret was obvious. Yess, it s Mozart! Mother took us to concerts we loved it. It took hours and hours to get there: from Brummen to Arnhem by carriage and horse and back! She was not really happy on the country, she was from the Hague and stayed with an uncle and aunth in Brummen, where she met my father, who already lived at t Malster, as a bachelor with two poedels and a horse. So they thought: we must bring these two together and that s how it went, I think. They were not a very good match, but mother made a good life for herself and was a very good mother. She couldn t boil an egg, but she always made chambermusic people came to play Oooh, my uncle Charles Smissaert, who played the violin- we were already in bed we knew exactly where he went wrong with the Beethoven-sonates- he just couldn t get it right, but mum didn t mind, she had a purpose with playing the piano, you see. And then twenty years later my father, who favoured military marches, noticed one morning, when she was playing: Is n t that Mozart your re playing? And mum, all happy and over the moon at the recognition: Yess it s Mozart!! Her dear husband..after all those years. I had a good voice and got singinglessons, but when mum died she said: I did not push you enough in singing, but my experience is, that if you really want something, you fight for it and you do it, you cannot blame your mother or Crommelin Journal najaar

18 anyone else. Laura was a boekewurm, she read a lot. The healer Father got on very well with me: he said: you can imitate people so well and so he wrote a play for me and I had the main part in it. One of the roles he wrote after an eccentric young man that I remember in particular. He looked after people s stoves, prepairing them in the autumn for the winter. My mother remarked that although he did manual work, he never seemed to have dirty hands. Well, one day he found that if he put his hand over a normal glass of water, it would begin to fizz and when someone drank this water he or she would feel healed by it. I saw it with my own eyes - he took a glass of water, put his hand on it and then it became all fizzy. He covered it with a silk handkerchief and my grandmother drank it and slept like a rose. He never sent bills to anyone, but people gave him money and he bought a country house with furniture and servants and married a woman with lots of money, who wore high heels and was beautifully groomed. That was quite a thing in our village! War When war broke out, both Laura and I went back to Brummen we wanted to be with mum and dad we were horrified and did not know what would happen, although we had heard lots of stories about the First World War when we were little. The Germans would come at our door and ask for lots of things. Father and mother would crying but I gave them a big mouth and said: you cannot get all you want here But still they took it the horse of course. And we never got it back. It was our way of transport, I ll never forget, a lovely horse. They would ask and ask and never stop, it was terrible. They were staying in the center of Brummen. I couldn t stand the sight of blood, but I was working in an emergency hospital, located in a café in Brummen. Laura worked there too. There was no running water, only a pump outside and no electricity, but oil lamps. I learned to put up with the sight of blood, I had to. Women were treated on one side, men on the other and babies were born on the stage at the end. Sometimes we hid young men on the run, so that they would not be taken away to Germany and forced labour. Once when I was on night duty all alone with forty patients, I could hear one of the men snoring and then stop completely. I checked him and was sure he had died, so I completed the necessary paperwork and pulled a screen around his bed. Imagine my surprise the next day when a loud snore came from his bed and he was still alive! I did not know yet that you had to lift the eyelids of a man who has died to check. In those days there was not much food at home, we had to get it and find it ourselves, but we were not so bad off as people in Holland: they came to us all the way from Amsterdam by bike, just to get a piece of bread. Often we had strangers at our kitchen table, that mum would feed and give some food to take back home. There were no cows left. I have seen them dragged into trains by the germans to go to Germany.The farmers had nothing left. We had sugarbeets we grated them and put them in a cloth overnight and it was sweet juice and we boiled it. And of course we had a kitchen garden, sheep and a spinning wheel, so we had wool, which I washed and exchanged for meat and eggs at a farm nearby. Liberation We would ride bicycles without tires that we learned in those days. It was bad but still better than walking. One day father said : I haven t seen a sign of a German today. Let s go to Zuthen and see what s going on. So we rattled on our bikes with no tires and just before we got to Zutphen a military car came to us and stopped on the main road and out came two Canadians and I began to cry and could only say: you must liberate us. He looked at his watch and said: By six o clock we ll be in Berlin and gave me Crommelin Journal najaar

19 Laura, picking mushrooms near our house a Craven A sigarette I ll never forget and a slice of white bread. We danced cheek to cheek through the night that evening. That was the liberation. I ll never forget It s like yesterday. My mother never complained when we left home, not even later when we went abroad and even when Laura died just before Christmas in a car accident in Indonesia in 1948, where she was very happy and working as a trained nurse. Jeanne, in her London home, 2005 After the war I started working as a social worker, first in Holland, later in England. After we married, my husband George always said : I m her last case. I cherish my memories of a happy youth at t Malster such a lovely place, such carefree years. Crommelin Journal najaar

20 Money $ As treasurer of the Crommelin Foundation money is the subject I need to inform you about the contributions, Many of you made enabled us to send you this journal, to design a website, to organise reunions and to develop other plans for the future. However more money is needed if we want to expand and become a worldwide Crommelin network. We ask for a voluntary contribution of 35 euro (adults) 15 euro (children) Accountnumber: at the Rabobank Bussum The Netherlands Swiftnumber: nl71 rabo Adressenlijst Bestuur Het bestuur van de Stichting Familie Crommelin bestaat uit de volgende familieleden: Robert Crommelin (voorzitter) Hortensiuslaan GV Naarden T : / E : Lous Crommelin van Genderen Stort (secretaris) Beekhuizenseweg AB Velp T : / E : Alexander Crommelin (penningmeester) Van Halllaan CS Naarden T : / E : Bernard van Wickevoort Crommelin Koksche Strasse 23a Osnabrück, Duitsland T : / E : Wynand Crommelin Ferdinand Bollaan HR Naarden T : / E : Crommelin Journal najaar

Crommelin Journaal. Redactie adres Beekhuizenseweg 23 6881 AB Velp Tel: 026-3637696 E-mail :r.crommelin@worldonline.nl

Crommelin Journaal. Redactie adres Beekhuizenseweg 23 6881 AB Velp Tel: 026-3637696 E-mail :r.crommelin@worldonline.nl Crommelin Journaal Redactie adres Beekhuizenseweg 23 6881 AB Velp Tel: 026-3637696 E-mail :r.crommelin@worldonline.nl Crommelin Journaal pagina 1 van 21 CROMMELIN JOURNAAL NAJAAR 2004 Lieve Familieleden

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913.

The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913. Perth WA November 2010 Volume 42 Issue 9 The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913. In 1945 it was badly damaged

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003 apparently Ashes WOLV Shanghai What the British say Khan Academy Elvira Tromp uit de lichting 2003 Ouderkrant Wolfert TTO nummer 37 maart 2011 apparently COLOFON Schoolleiding Wolfert Tweetalig Schoolleiding

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 2 Inkompapa De eerste dag zijn het nog je kindjes, de laatste dag vrienden 3 17 jaar Acht eerstejaars gesnapt met verkeerd polsbandje 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 7 1

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town.

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town. Double Dutch nr1 double dutch 2007 april Coming up Queen s Day Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president Vraag & aanbod Condex, yellow pages for construction boekbespreking

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen.

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur Engels CSE GL en TL Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. Maak de schrijfopdracht

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2003 - II

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2003 - II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. TEKST 1 1p 1 Je hebt net een wasmachine van het

Nadere informatie

AUSTRALIA and NEW ZEALAND. bi-monthly magazine - price (incl GST) AUS $4.95 - NZ $5.00 - vol.2 no. 4 - NOVEMBER/DECEMBER 2007.

AUSTRALIA and NEW ZEALAND. bi-monthly magazine - price (incl GST) AUS $4.95 - NZ $5.00 - vol.2 no. 4 - NOVEMBER/DECEMBER 2007. AUSTRALIA and NEW ZEALAND bi-monthly magazine - price (incl GST) AUS $4.95 - NZ $5.00 - vol.2 no. 4 - NOVEMBER/DECEMBER 2007 holland focus The final Bloemencorso in Aalsmeer A look behind the windows,

Nadere informatie

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS MACHAZINE Volume 15 - Issue 4 June 2011 COLUMNS Eudoxes KEN JE PROF! Prof. Rothkrantz WANNA PLAY A GAME? Game Theory HISTORISCH PERSOON

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 7 India Schoorsteentjes van twee euro tegen longziekten 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 4 Samurai What scientists can learn from Japanese warriors 5 Stukafest Performances

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

On Wednesday, August 13,

On Wednesday, August 13, Our Centenary Celebration PAGE 12 VOL. 100 NO. 9 18 SEPTEMBER 2014 My Belgian Waffle Story PAGE 17 The Belgian Connection Destruction of Leuven PAGE 19 No More War PAGE 22 Onder de Hoge Bescherming van

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie