Colofon. Van de voorzitter. Inhoud. Dear family members!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Van de voorzitter. Inhoud. Dear family members!"

Transcriptie

1

2 Colofon Van de voorzitter Het Crommelin Journal is een uitgave van de Stichting Familie Crommelin. Het Crommelin Journal verschijnt twee keer per jaar in het voorjaar en najaar. Het Crommelin Journal wordt verzonden aan alle deelnemers van de Stichting Familie Crommelin. Deelnemers zijn zelf verplicht de juiste adresgegevens te verstrekken aan de Stichting Familie Crommelin. Het Crommelin Journal zal ook gepubliceerd worden op de website van de stichting: Stichting Familie Crommelin, 2005, niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Redactieadres: Beekhuizenseweg AB Velp T : +31 (0) E : Redactie: Lous Crommelin (Velp) Alexander Crommelin (Naarden) Robert Crommelin (Bussum) Inhoud Eerste lustrum : een moment op bij stil te staan (Bestuur Stichting Familie Crommelin) In de familie opgetekend (Henk Visser) Dear family members! Here we are with the second issue in 2005 of our Journal. You will find many interesting materials concerning our family and the activities of our Foundation. Thank you for your contributions money, articles for this journal, research, or just support- it motivates to know that our Foundation serves its purpose! We will inform you on the future plans in this issue. The use of English language illustrates our wish to become more international and to reach our family members in different parts of the world. This is the first issue of our journal that will also be published on our websitewww.crommelin.org marking an important milestone in the development of our Foundation Two family members Annemarie and Liesbeth have indicated they want to focus their activities for our Foundation on creating suitable ways for a family archive and offering consultancy to family members on their questions concerning family objects and archives They have left the Bestuur and we thank them a lot for their past and continued energy devoted to our family! We hope you will enjoy this issue of our Journal and should you want to react or seek contact with us, do not hesitate to do so: Robert Crommelin, chairman From Cortengurgh to Kortenburg to Oranje Nassau Oord (Govert Deketh) Life at t Malster in Brummen, The Netherlands (Jeanne Rosen-Crommelin) Crommelin Journal najaar

3 Eerste lustrum : een moment om stil te staan Bestuur Stichting Familie Crommelin Het idee om onze familiestichting op te richten ontstond tijdens de familiereünie van 1997 in Amsterdam. In 2000 kreeg dit een formeel vervolg toen de Stichting Familie Crommelin werd opgericht. Dit betekent dat we nu 5 jaar bestaan en we kunnen concluderen dat de startfase voorbij is. Inmiddels bestaan we, voorzien we in een behoefte, brengen een aantrekkelijk journaal uit en doen door ons bestaan verschillende buitenlandse, maar ook Nederlandse Crommelins beseffen dat zij de familieband waarderen. Een goed moment om ons - in dialoog met andere familieleden (ook al heeft een stichting geen leden) - te bezinnen over de vraag: hoe willen we onze stichting verder vorm en inhoud geven? Het bestuur van de Stichting Familie Crommelin heeft in overleg met enkele familieleden onlangs besloten een aantal duidelijke speerpunten voor de komende jaren te definiëren waarlangs de activiteiten van de stichting zich verder zullen moeten ontplooien. Deze doelstellingen en activiteiten zullen wij in dit document nader toelichten. Wij nodigen alle familieleden uit om te reageren en suggesties te doen omtrent deze doelstellingen en de rol van de Stichting voor de komende jaren binnen de familie Crommelin. Het doel van de stichting We hebben onze stichting opgericht om in de breedste zin des woords onze familieband te koesteren, te behouden en te ontwikkelen. Hoe? Door het verleden te eren, het heden te vieren en de toekomst te creëren. Het verleden eren We eren ons verleden door het te onderzoeken, te beschrijven en te documenteren. Verhalen over onze familiegeschiedenis, de Hugenoten, het familiewapen en anekdotes en wetenswaardigheden over bijzondere familieleden zullen we verzamelen en publiceren via verschillende media. Genealogische gegevens en andere informatie over de familie en haar bezittingen zal geïnventariseerd worden zodat het behouden blijft voor de toekomst. Het heden vieren We vieren het heden door regelmatig en voor verschillende doelgroepen activiteiten te organiseren die gezellig zijn, de familieband aanhalen en gelegenheid geven nieuwe familieleden te leren kennen. In toenemende mate veranderen we daarbij qua karakter van nationaal naar internationaal en van oud naar jong. De toekomst creëren Contacten en informatie-uitwisseling tussen de familieleden, over de hele wereld bieden nieuwe kansen voor het opzetten van leuke en interessante contacten. Velen realiseren zich niet dat familiegenoten het erg aardig vinden over kleine of grote dingen van anderen te lezen en dat het dus waardevol is je eigen verhaal te vertellen in een familiemedium. Contactgegevens van familieleden zijn erg belangrijk in de onderlinge verhoudingen tussen familieleden. Concrete activiteiten Familie Website Al vele malen zijn wij erop gewezen dat een goede website het ultieme medium is voor informatievoorziening over- en tussen familieleden. Hiermee willen we de uitwisseling van kennis over familie(verleden) en het aanhalen van de familieband bevorderen. Hoewel de domeinnaam ( inmiddels bekend is, moet de website nu nadere invulling krijgen. Bij het opzetten van de website denken wij voornamelijk aan de volgende onderdelen: Crommelin Journal najaar

4 familiegeschiedenis, anekdotes en verhalen archief, stamboom en genealogie stichting en ledenlijst Vanzelfsprekend heeft een dergelijk project nogal wat voeten in aarde en zullen wij wel enige tijd en middelen nodig hebben om dit goed van de grond te krijgen. Vandaar dat wij meerdere familieleden zullen benaderen met het verzoek een belangrijke rol te spelen in de informatievoorziening via en het onderhouden van - de website. Journal Naast een goede website zal (onder andere voor de ouderen) het Journal twee keer per jaar blijven verschijnen (in voorjaar en najaar). Wel zal het journal vaker gaan verwijzen naar de website alwaar de meerderheid van de informatie opgeslagen zal blijven. Onze internationalisering betekent ook dat ons Journaal deels in het Engels zal gaan verschijnen. Datzelfde geldt voor de website. Genealogie In samenwerking met het Centraal Bureau van de Genealogie willen we onze stamboom actueel houden. We roepen daartoe de familieleden op geboortes, huwelijken en sterfgevallen op te geven aan het bestuur van de Stichting. Het goed bijhouden van deze gegevens vereenvoudigt een eventuele nieuwe uitgave van het Blauwe Boekje in de toekomst. Archief Inmiddels zijn contacten gelegd met het gemeente archief van onder andere Amsterdam die ons gaan helpen bij het opbouwen en onderhouden van een goed familiearchief. Hiermee willen we onze familieleden adviseren over hun Crommelin bezittingen en eventueel te ondersteunen in hun beslissingen hierover inzake behoud, archivering, schenking of restauratie, danwel te bemiddelen bij verkoop. U zult hier later nader over geïnformeerd worden. De hoofddoelstelling van de reünie is naar de mening van het bestuur het bieden van veel gelegenheid voor uitwisseling en contact. Daarom hebben we besloten om de reünie voortaan eens in de 3 jaar te organiseren. Teneinde de reünie ook aantrekkelijk te houden voor de jongeren en de familieband reeds van jongs af aan te stimuleren, zal de reünie voortaan meer vanuit het jongerenoogpunt benaderd worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de volgende reünie in een dierentuin georganiseerd zal worden. Voor de buitenlanders (en geïnteresseerde Nederlanders) zal rondom de reünie een apart programma worden georganiseerd met roots achtige elementen (zoals het weekend in St Quentin), teneinde ook in deze behoefte te voorzien. 65+ lunch De jaarlijkse ouderenreünie wordt vanaf volgend jaar toegankelijk voor alle Crommelins (en aanverwanten) die de leeftijd van 65 jaar zijn gepasseerd. Hiermee willen wij de continuïteit van deze gewaardeerde vorm van familiebijeenkomst waarborgen en tevens ook voor de ouderen een leuke vorm van samenzijn organiseren teneinde de familieband ook in deze groep waar nog nodig aan te halen. Overig Het Bestuur van de Stichting wil een centrale rol spelen in de contacten tussen familieleden. Familieleden moeten met vragen aangaande de familie terecht kunnen bij het bestuur. Het bestuur weet vervolgens bij wie het familielid met zijn/haar vraag terecht kan. Verder is het wenselijk onze definitie van wie welkom is op onze activiteiten te verruimen: verschillende nietnaamgenoten zijn grote kenners en fans van onze familie en het verrijkt ons hen uit te nodigen. We zullen trachten hen ook aan te schrijven voor deze evenementen. Familiereünie Crommelin Journal najaar

5 Middelen/Financiën Genoemde activiteiten vergen de nodige financiering. Met name de website, Journal en een professioneel archief vragen om investering en jaarlijks terugkerende kosten. De komende tijd worden de kosten nader geïnventariseerd. Ten aanzien van de financiering hanteert de stichting de volgende uitgangspunten: - De jaarlijkse kosten hopen we te kunnen betalen uit de jaarlijkse contributie. Deze contributie wordt thans lang niet door alle deelnemers voldaan. We vermoeden dat de hoogte van het bedrag hier mede debet aan is en zullen dit bedrag opnieuw vaststellen en daar waar nodig aanpassen. We stellen ons voor om hierin te differentiëren al naar gelang leeftijd, gezinssamenstelling en nationaliteit. We willen de contributie niet verplicht stellen, maar doen wel een dringend beroep, nu en in de toekomst, op alle deelnemers om de contributiebijdrage te betalen. - De reünies moeten in beginsel zichzelf financieren. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zullen locatie en activiteiten niet tot het speerpunt van de reünies gemaakt worden. Uitgangspunt bij elke reünie is dat de kosten geen reden mogen zijn voor familieleden om wel of niet te komen. - Het bestuur van de stichting verwelkomt schenkingen en legaten en zal de nodige maatregelen treffen om dit te vereenvoudigen en te faciliteren. Deze bron van inkomsten kan een enorme steun in de rug betekenen voor verschillende familieactiviteiten, zoals hierboven beschreven. Naarden, Oktober 2005 In de familie opgetekend door Henk Visser Het Nederlands Patriciaat heeft in de laatste uitgave van het blauwe boekje uit 1997 alle tot dan bekende gegevens betreffende het geslacht Crommelin van Wickevoort Crommelin vermeld. Het is een boeiend naslagwerk voor iedereen die in de familiegeschiedenis geïnteresseerd is. Wat er niet in voorkomt zijn de documents humains, waarin familieleden van zo lang geleden weer tot leven komen. In de komende Journaals zal zo nu en dan een nagelaten document of brief worden gepubliceerd, waarin mensen en omstandigheden van vroeger dichterbij komen en ons vaak meer laten weten over het leven toen, dan alleen de formele antecedenten. Het voornemen om tot min of meer regelmatige publicaties te komen houdt in dat mensen in de familie die beschikken over oude brieven, documenten en vooral dagboeken, hiervan kennis geven aan het redactiesecretariaat. Wij hopen dat deze publicaties een extra dimensie geven aan de familie historie en wellicht meer helderheid zullen verschaffen over oude mensen en dingen die voorbij gingen - om Louis Couperus te parafraseren. Het brieven- en aantekeningenboek van Maria Crommelin ( ), in het bezit van Robert Daniël te Naarden Met zijn broer Claude Daniël uit het eerste huwelijk van zijn vader, stond Gulian Cornelis Crommelin ( ) in de eerste helft van de 19 e eeuw aan het hoofd van de firma Daniël Crommelin en Zoonen. Verschil van inzicht over de ontwikkeling van het beleid maakte een einde aan Crommelin Journal najaar

6 deze samenwerking. Het was in een periode dat veel oude handelshuizen in Amsterdam in problemen kwamen en verdwenen. Gulian Cornelis trok zich terug uit de firma en kocht het landgoed De Lathmer in Wilp bij Deventer om zich daar te vestigen. In zijn opdracht werd het aanwezige landhuis gesloopt en architect van Lunteren kreeg de opdracht een villa in Italiaanse stijl te ontwerpen. Zijn oudste dochter Maria werd geboren in Zij woonde later met haar jongste zuster Agatha Elisabeth op het buiten Wijnbergen tussen Olst en Diepenveen. Dit huis is nog aanwezig en is blijkens een foto in het album uiterlijk nauwelijks veranderd. Zoals blijkt uit haar aantekeningen heeft Maria zich vooral betrokken gevoeld bij haar jongste broer Hendrik, geboren toen zijn 19 jaar oud was. Na zijn dood wordt deze betrokkenheid overgedragen op zijn zoon Armand, voor wie zij in 1908 het huis Okkenbroek in de gelijknamige plaats bij Deventer / Bathmen liet bouwen. Ook dit huis is nog aanwezig. Voordat de Lathmer werd gebouwd verbleef Gulian Cornelis ter plaatse. Hij schreef in december 1849 vandaar aan zijn oudste dochter : (Alvorens de Lathmer bewoond was ) Vandaag was de dooi bijzonder sterk, de lucht compleet warm en tegen den middag sterke regen welke mij een nat pak bezorgd heeft terwijl ik met den Heer van Lunteren veel buiten moest zijn. Door de vorst die in den grond zit, maakt de regen den kleigrond al heel onaangenaam en zag U in mijn gedachten op klompen rondlopen. Die gedachte is mij nog vreemd hoe zal de Lathmer er wel uitzien als alles er is, dat, zoo als wij hopen toekomende jaar gebeuren zal, het is mij nu nog zo eenzaam hier de beesten zijn alle wel tot de konijntjes incluis, die een warm hoekje hebben, bij de kleine varkentjes. Het paard is veel beter, zeg dit vooral aan Claude, en heeft vanmiddag voor het eerst een kleine wandeling gemaakt, om aan de lucht te gewennen. Het schaatsen rijden is natuurlijk geheel over en het ijs met water bedekt. Zeg aan Mama dat ik den Heer van Lunteren met veel genoegen bij mij had, en h ij mij zijn plan reeds vóór Kersttijd denkt te brengen in Amsterdam. Maandag en misschien Dinsdag moet ik hier nog zijn. Geloof intusschen dat ik zeer naar u allen verlang en niet langer als noodig is blijven zal. Ik verbeeld mij hoe Gij bij elkander zit op den zondagavond, groot en klein, allen goed met het een of ander tot Bes en Rob toe. Geef allen een zoen van Papa te beginnen met Mama te eindigen met de kleine Louise. Groet de juffrouw zeer van mij. Zijt in gedachte, lieve dochter, omhelsd door Uw liefh. Papa De Diligence is heden nog niet langs gekomen. De Lathmer 16 december 1849 Lieve Marie, Daar Mama morgen met de post eenen brief van mij krijgt is nu de beurt aan U, om U daardoor zonder uitstel te toonen hoeveel genoegen het mij gaf eenen brief van mijn oudste dochter te ontvangen. Ik bedank er U voor en was blijde te zien dat alles wel was en dat de kleine Louise a l(?) gewandeld had. Het schijnt in Amsterdam al evenals hier geweest te zijn. Donderdag minder koud Ik krijg daar zoo berigt, dat te Deventer de brug van de middag nedergelegd is, zodat ik hoop dat de Diligence deze brief morgenochtend weder als naar gewoonte zal kunnen medenemen. Crommelin Journal najaar

7 From Cortenbergh to Kortenburg to Oranje Nassau Oord Govert C. Deketh Excerpts (parts concerning the Crommelin family), taken mostly from the book 100 Jaar Oranje Nassau Oord By Mieke Mintjes-Beumer, photo s by Jan Boelens (2001) Prologue Oranje Nassau Oord was opened as a TB sanatorium in It was a gift by (then) Queen-Mother Emma (van Waldeck-Pyrmont). We highlight here some historical milestones regarding this estate, which during was owned by my Mother s great grandfather, Mr. Reinhard Crommelin (Page 7: Amsterdam 1810 Wageningen 1871). A.D Abdinghof monastery The existence of Cortenbergh goes back to a tithe-scroll (tinsrol) dating back almost 650 years. It stated the estate was tithable (tiendplichtig) to the Abdinghof monastery in Paderborn (Nordrhein-Westfalen). Scroll: Item bona dicta Cortenbergh xxij den. bonarium (Bernard van WC would translate this as The estate Cortenbergh owes the monastery 22 farthings ). Early history: the precise origin of the estate Cortenbergh remains a bit mysterious and nebulous. However, around 950 Wichman IV, a nobleman of mixed (Lorraine/Saxon) blood, palsgrave of Hamaland (incl. Felua-Veluwe) and margrave (military commander) of Frisia, marries Liutgard van Vlaanderen. Not having a (male) heir, and in order to keep his county possessions under his own control, he begins in 968 to rebuild his castle on the Elterberg into a canon Wichman s feudal counties in the 900 s nunnery ( jufferenstift ) for young ladies of noble descent. His eldest daughter Luitgard (she had the same name as her mother) is the first abbess. He gives his feudal estates (leengoederen) to the nunnery to provide income and later also donates his other personal county properties, incl. Felua (Veluwe). Paderborn Cathedral (Dom) Crommelin Journal najaar

8 The Cortenbergh estate boundaries reached Wageningen and - on the eastern side they bordered upon the Renkum brooks. A.D Onze Lieve Vrouwe Klooster, Renkum In 1450 the Abdinghof monastery in Paderborn legates the ownership of estate Cortenbergh to the Onze Lieve Vrouwe Klooster (The Virgin Mary Cloister) in Renkum. The founding of this cloister is a story in itself. Early history: after Wichman s death in 975, Adela, his second daughter succeeded him as countess of Hamaland. Legend has it she wanted to take possession of her Father properties legated to the monastery, and for a long time fierce struggles took place. Her ally was her second husband Balderik. A son from her first marriage, Meinwerk became in 1009 bishop of Paderborn, where he founded the Abdinghof monastery and, legend has it he disposed of Balderik and imprisoned his mother (sic!) until she died. When in 1031 Meinwerk inaugurated the rebuilt Abdinghof, he donated several properties in Renkum to the monastery. This included a chapel. The history indicates a well-known chapel in Renkum south of the Dorpsstraat by the name of Onse Lieve Vrouwe Capelle. It was located in the outer marches, known as Kloosterweitjes ( Monastery Meadows ) to the local people. History goes that in 1380 this chapel by miraculous ways obtained a statuette of the Virgin Mary, Renkum then becoming a destination for many pilgrimages. Reinald IV Duke, of Gelre, his ancestors apparently being very devoted to the Onse Lieve Vrouwe Capelle, decided in 1405 to found a nunnery in Renkum: Enen Regulier Cloister van Sunte Augustijns Regulen (a regular nunnery for Augustine Sisters). Sometime before A.D until 1780-Grunsfoort Castle Somewhat interwoven with the history of Cortenbergh is the history of the adjacent Grunsfoort estate and castle, home of one count and several dukes, but also occupied over time by less distinguished proprietors. The castle was constructed at some time unknown to us (but before 1371) and going to ruin, it was finally pulled down in The castle had a castle-yard, a double moat and a gate with drawbridge. Several amusing legends and stories worth reading are referred to in the book ( 100 Jaar ONO ). The castle was home of the family van Lynden from 1611 until Then it Crommelin Journal najaar

9 had two further occupants (the van Goldsteins & van Pabst families) until the castle s demolition in Neighbouring estate Cortenbergh was occupied by Jonkheer van Raesfelt whose descendants sold the castle to the van Lynden family in 1702, combining the two estates in one of about 100 ha. The period afterwards, until 1839, saw several more owners, demolition of the castle, the building of a house on the Cortenbergh and several heath land the existing house with his wife, Frederica Wilhelmina Crommelin (a 1 st cousin) and two children. However, the family grew rapidly (they had a total of 11 children by 1852) and it was clear to Mr. Crommelin that more spacious living quarters were needed. (The architect wrote: Dit huis werd aanvankelijk door den Heer Crommelin betrokken, doch met het voornemen zich een beter verblijf te doen bouwen, dat voor zijn talrijk gezin eene grotere ruimte aanbood en waarvan de indeeling der vertrekken meer in overeenstemming was met de eischen van den tegenwoordigen tijd en met zijnen smaak ) In November 1854 architect L.H. Eberson proposed a plan for a 30 room manor house, which would be constructed about 60 feet away from the domain additions leading to a grand property of about 200 ha in A.D De Kortenburg - Mr. Oranje Nassau Oord - King Willem III added a floor De Kortenburg where Reinhard lived Reinhard Crommelin In this year Mr. Reinhard Crommelin bought De Kortenburg from Mrs. Antje Vander (?). He initially started living in old house, on slightly elevated grounds. The old house was to be demolished. The estate was re-baptized into De Kortenburg. The Crommelin family lived here until Reinhard s death in A.D De Kortenburg- Grunsfoort-Oranje Nassau Oord Mr. Godard Willem, Count van Rechteren bought De Kortenburg from great-uncle Reinhard, renamed the property Grunsfoort and lived there from 1872 until He was a great hunter and often organized hunting parties for distinguished guests, amongst whom King Willem III. Enthralled by the Crommelin Journal najaar

10 property, King Willem III agreed with Count van Rechteren to buy the estate as a summer residence for his second wife, Queen Emma. King Willem III was already in his 60 s when he married Emma (then 21 years ) in King Willem III and Queen Emma The king renamed the estate Oranje Nassau Oord to underline the centuriesold relationship between the House of Reinhard Crommelin Orange and the Nassau lineage (Emma s mother, Queen Helena was also a countess of Nassau). He also made multiple changes (added a floor) and additions (a coach house and stables) to the estate, reshaping it almost into a palace. King Willem III, suffering from a kidney disease passed away in 1890 and Queen Emma had been sworn in as queenregent and guardian for Wilhelmina, then 10 years old. Wilhelmina was inaugurated as Queen of the Netherlands in At that time, as a token of national appreciation Queen-regent Emma was presented with a gift from the Dutch people in the amount of 300,000 guilders. When accepting this gift Princess Emma spoke the following words: Sedert lang was mijn wensch eene stichting in het leven te roepen, waaraan ik geloof dat grote behoefte bestaat. Ik bedoel een sanatorium voor longlijders. In den eerste plaats ten bate van hen, die de middelen missen om in het buitenland hulp te zoeken tegen de vreselijke kwaal die helaas in ons vaderland zoo veelvuldig voorkomt en zulke ernstige gevolgen na zich sleept. Ik hoop eerlang de beschikking te krijgen over het landgoed Oranje Nassau s Oord te Renkum en dit af te staan voor het doel dat mij lief is. Door deskundigen voorgelicht stel ik mij voor op dat landgoed het eerste Nederlandsche Sanatoriom te stichten. In her speech she said (Note: a bit of a shortcut here in English): I have long wished to found a TB sanatorium. I would like to donate the estate ONO, along with the national gift of Nfl 300,000 from the Dutch nation to this effect. (Note: the fact that TB made many victims in the Netherlands at the time, and also that Emma s eldest sister Sophia died of TB probably helped develop this idea in Emma s mind). In reality, this didn t suffice to finance the sanatorium foundation and Emma donated an additional Nfl 200,000 from her private means. In October 1901 the ceremonial opening of the sanatorium ONO was done by Her Crommelin Journal najaar

11 Majesty the Queen, in the name of H.M. Queen Mother. Postscript: Mijn Moeder stuurde mij dit boek, 100 Jaar ONO, en al lezende leek het me interessant om enkele delen te vertalen voor onze buitenlandse familieleden (en ook voor onze Hollandse familieleden, die zoals vele Crommelins menige taal zo uitstekend spreken). Er zijn wat aanvullende gegevens bijgekomen die ik via Internet heb kunnen bemachtigen. Mijn doel was om een HEEL klein stukje familie geschiedenis in perspectief te zetten. Dit excerpt is bij lange na geen vervanging van het echte boek (zoals wij vroeger wel bij eindexamens konden doen-sic!) en ik raad een ieder aan het 100 Jaar ONO boek in zijn geheel door te nemen. Er is enorm veel meer in te vinden en bijzonder leuk geschreven. Att.: Descendants of Reinhard Crommelin an abbreviated genealogy report NOTE: This is an abbreviated genealogy report of the Kortenburg Crommelin Branch, which started in 1810 with REINHARD CROMMELIN. The point demonstrated here is that the continuing existence of this Kortenburg Branch has been (and remained so until January 2005) entirely dependent on exactly one son in each generation. REINHARD and his son ADRIAAN HERMAN WIJNAND had between them many sons but only one son in each generation continued the male Crommelin lineage. When I received this book from my Mother, I thought the Crommelin parts might interest some of our non-dutch family members, several of them I have recently met and others I have corresponded with extensively on family matters in the past year in search of the exciting Crommelin history. Geneva, March 2005 Tomb-stone Reinhard Crommelin, Onder de Bomen, Renkum In this descendants report we are showing this male lineage only. Additional details about ALL descendants can of course be found in the Nederlands Patriciaat, 80 th edition, Jaar Oranje Nassau Oord By Mieke Mintjes-Beumer, photo s by Jan Boelens (2001) Uitgeverij Kontrast Oosterbeek (ISBN ) Generation No REINHARD CROMMELIN was born October 10, 1810 in Amsterdam, The Netherlands, and died November 2, 1871 in Huize den Kortenburg, Wageningen, The Netherlands. He married FREDERIKA WILHELMINA CROMMELIN May 26, 1837 in Leeuwarden, The Crommelin Journal najaar

12 Netherlands. Notes for REINHARD CROMMELIN: Dr. in law (Jurist), Utrecht 1836, Lawyer 1841, amateur photographer and drawer, deacon of the English Reformed church in Amsterdam REINHARD had 11 children, of whom 6 sons, but only son, ADRIAAN HERMAN WIJNAND continued the male descendent line. Generation No ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN was born March 5, 1845 in Amsterdam, The Netherlands, and died June 27, 1884 in Utrecht, The Netherlands. He married ANTONIA CATHARINA IJSSEL DE SCHEPPER June 21, 1876 in Deventer, The Netherlands. Notes for ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN: Dr. in law (Jurist) Utrecht 1869, Notary in Utrecht He had three sons, but only one son, ADAM continued the male Crommelin lineage. Generation No ADAM CROMMELIN was born March 8, 1879 in Amsterdam, The Netherlands, and died June 24, 1964 in Bilthoven, The Netherlands. He married MARGARETHA OLOWINE VAN DER MERSCH February 4, 1909 in Haarlem, The Netherlands. Notes for ADAM CROMMELIN: Dr. in law (Jurist) Utrecht 1908, Dr. Staatswetenschappen (Political Science - Civic Law) Utrecht 1914, Clerk (griffier) of the district court, Vianen , Dep. Clerk of the Arnhem County Court , Director of the Amsterdamsche Hypotheekbank. ADAM had three children of whom one son, FREDERIK REINHARD continued the male lineage. Generation No FREDERIK REINHARD CROMMELIN was born January 17, 1910 in The Hague, The Netherlands, and died April 6, 1983 in Holten, The Netherlands. He married MELLINE JEANETTE LUCIE CONSTANTIA SICHTERMAN October 27, 1938 in Almelo, The Netherlands. Notes for FREDERIK REINHARD CROMMELIN: Officer of the Order of Oranje Nassau, Mayor of Vollenhove , and , then of Hellendoorn FREDERIK REINHARD had three children of whom one son, ROBERT DANIEL continued the male lineage. Generation No ROBERT DANIEL CROMMELIN was born January 8, 1940 in Driebergen- Rijsenburg, The Netherlands. He married Drs. CARLA ANGENITA JOHANNA TROOST September 6, 1969 in Doetinchem, The Netherlands. Notes for ROBERT DANIEL CROMMELIN: Jurist 1970 Utrecht, Statutory Director of Delta Lloyd Insurance N.V. Amsterdam, Knight of the Order of Oranje Nassau (2001). ROBERT DANIEL had three children of whom one son, ADRIAAN HERMAN WIJNAND is continuing the male lineage. Generation No ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN was born January 5, 1971 in Utrecht, The Netherlands. He married PHILIPPINE CORNELIE RISCH on June 9, 2001 Notes for ADRIAAN HERMAN WIJNAND CROMMELIN: Jurist Utrecht 1999; MBA Nijenrode 2004; Quality manager law firm, Utrecht. ADRIAAN WIJNAND has until now two sons, ROBERT DANIEL and DOUWE PHILIP KORNELIS. Generation No ROBERT DANIEL 17 CROMMELIN was born November 3, 2002, Amsterdam, The Netherlands. DOUWE PHILIP KORNELIS CROMMELIN was born January 6, 2005, Blaricum, The Netherlands. Crommelin Journal najaar

13 Life at t Malster in Brummen, the Netherlands Jeanne Rosen-Crommelin was born at t Malster the 25 th of February 1917, two years younger than her sister Laura. They were daughters of Lou and Too Crommelin-Doorman. Jeanne married George Rosen in His work as a German diplomat brought them all over the world with their daughter Nina. Jeanne now lives in London and reminisced about growing up and living at t Malster in conversation with Judith Crommelin Melby. shopping for their mothers my mother never asked us - we got little sweet rosy things in each shop and we shared them, she had five in her mouth and I had ten. All these funny little memories. We lived near Brummen, a lovely village on the IJssel river with a square in the centre and a pavilion, where music was played at the Queen s birthday. Happy We had such a happy youth, yes, that s the word, no troubles. We walked to school - about twenty minutes -, but not at lunchtime father picked us up with a car and a horse. We had three different carriages in the stable. And then at four we had to walk again: with the children of the farmers who lived behind us. They had to do the Mother Too and father Lou Crommelin Journal najaar

14 A real country-house t Malster was a real country-house. Chestnut trees lined the lane leading from the main street to a gate, which was always left open. In the front garden, on each side of the house, grew beautiful old beech-trees. It was a lovely sight to see the house from that side. Inside there was one big corridor from the front to the backdoor with a long carpet. Every Saturday the gardener rolled it up, hung it out and beat it with a matteklopper. We did not have a hover of course. Our gardener was married to grandmother s cook, who came from Zeeland, was very stately and twelve years older than her husband. Harm, the gardener, arrived every morning at 7.30 am to collect the shoes that were in the corridor and polish them. He had his own space on the first floor with all the shoe-polish and his gear and then he put the shoes back and knocked on our door to say good morning to Laura and me. He was cross-eyed, so we never knew where he was looking. Mum let them sit in the kitchen in the evening, and the whole kitchen was a mystery to me, because it was dark and there was one privilege given: a little lamp and then they sat there in the kitchen holding hands without saying a word. Once I opened the door and instantly felt like an intruder. I must have been about 6 years old and sensing the atmosphere, I quickly closed the door and thought I should never do this again. They did get married, I think. Once I opened the door and instantly felt like an intruder. I must have been about 6 years old and sensing the atmosphere, I quickly closed the door and thought I should never do this again. They did get married, I think. Father with our horse Irma Laura, Mama and me The mystery of the cross-eyed postman Mum had one living-in servant who fell in love with the postman. Getting dressed I was always so excited and involved playing with my friends that I never managed to get to the loo in time and fiddle with all the buttons and hooks on my underwear. Our nanny would be angry with me and slap me on the back. Oh, yes, we had to change, of course, after father and mother had had a rest in the afternoon. Mother changed into another dress for tea and father changed too. He had these flat shoes, with bows on them. Crommelin Journal najaar

15 As we had no central heating, our bed rooms were icy cold. Every morning mother would wash us with water from a jug and bowl and when we screamed out because of the cold, she would stuff the soap into our mouths. I thought this was pretty cruel. Eventually my parents inherited some money, I think, and then we had a proper bathroom and central heating that was fantastic! I was fifteen then. Laura and I were very different and we did not get along very well when we were children. She was quieter, studious and liked reading books. However, later on we became the greatest of friends. A birthday party These days people have television and cinema, but we, well for birthday-parties for instance, we did a lovely thing: we all got a little piece of land and we all had to make our own garden of it. Then a gardener came from the village, who gave prices, nice prijsjes. Dinner parties There were also dinner parties, where we were allowed to sit at the table and Laura and I said: if they say interesting things with BIG, important words we Me, Laura, our ducks and geese must write them down. So we sat with a piece of paper and a pen and listened to the conversation. There was the living-in servant and the other one, who cycled home after she had served the table. Yes, and the gardener we always had the most wonderful fruits and vegetables, mum never went to a shop. Meat, she ordered by wind-up telephone and this man came an hour later on his bicycle and delivered the meat. The motteballetjes who came by car People came to these dinner-parties by carriage and horse there were no automobiles. The first people who came by car a Ford- were our old tantetjes Agaath and Marie, who called us and said: We come by CAR! Very churchy people and THEY bought a car. We nearly collapsed you see, they were such motteballetjes. They came, very slowly of course but it was a car. I remember well we would visit them for Sunday-lunch, travelling from Brummen to Wilp and when Laura and I would announce ourselves at the front door, they would open the door and our visit by stating: For God s sake let s all be quiet. Then we would have our lunch: veal, green peas and puree. Days out We never really went on holiday; rather people came to stay with us. The only time we went anywhere was when the German Mark was devalued and we all went on a small trip to Düsseldorf, where I bought a pair of summer shoes with square toes. That was the fashion then. We would ice skate a lot in winters and father had a big slee, where people sat in front covered by a plaid, and we would hook our little sleetjes to fathers big one and slalomed behind him, all the way to the forest. We also went there in the summer and one day as we had gone out father lost the way. There were hardly roads, just sandy, and the horses needed water and we did not know weather to go left or right. Crommelin Journal najaar

16 Badenweiler: Liesbeth Hoogenraad, Laura, aunth Phine Crommelin- Vrolijk with her sons Willem and Robert, my cousins, mother and me With grandfather Doorman We saw a farmhouse and father went all the way down and came back with water and so we came home safely but it was a long distance you know, where you easily could lose the way. The General and his fountain pen Holland was so quiet then so few people I loved to cycle, but with my nanny I had to walk and that I hated. I learned to cycle rather late, at the age of 12 and then my grandfather Doorman, mothers father, he had been a general in the army, a very strict man. Well I said to him: I can cycle now and he said, well, I ll come and watch and I was so nervous- and there I went into the bushes and he said, no you must try again until you can ride to the gate and he dipped his pen into the ink and wrote his letters I still see him drying his pen on the inside of his jacquet, it was full of ink, I could not understand. It was wonderful to go and visit them in the Hague. Opposite to their house was a hairdresser, I was so excited to go there, I had very straight hair and so much wanted curls. So mum said o.k. we go, but the next day the curls were gone again Father Lou My father ran t Malster and its lovely garden he was brought up in Switzerland, where his mother took her children after my grandfather (Willem Jacob Elias- from the Lathmer)) died in Her daughters had a nasty cough, so they lived in the mountains in Mont Fleurie. He was home, taking care of the whole place, the horses. Everybody liked him, he was a good man. Not always to my sister. He could be so angry with her when she was - not sweet, but sixteen. We had scenes at home, when we were nasty we were sent away from the dining table to the veranda and had to stay there. Once the lady who made mothers dresses had left one there, with a voile I put the scissors in it, it was a row, I was locked in my room. Sinterklaas and Christmas were wonderful Sinterklaas and Zwarte Piet came and we got presents not for Christmas, but from Sinterklaas only. The servants would sit in the other room and get presents too and wine. For Christmas we had a tree with real candles, and a bucket of water behind it. Our vegetables and fruit were grown at home and what was left was sold at market. I loved those juicy pears, luscious raspberries and crunchy salads. Crommelin Journal najaar

17 Unfortunately, meals in those days often consisted of meat with fatty gravy and Fathers fruit trees and vegetables overcooked vegetables, which I detested. I preferred to eat salad, but this was not considered proper food. Sometimes I would still be sitting at table at three in the afternoon with a plate of cold meat and mashed potato, which I landscaped into mountains and valleys. By then the gravy had congealed and nothing would persuade me to eat up. Swimming in the IJssel and dancing at matchmaking parties On summerdays we went to swim in the IJssel river, close to us was an bend in the river and a whirlpool and Laura got in it, it was so frightening, we tried to save her, but a man came and got her out. We were so full of it but could not talk about it because grandmother Doorman had a weak hart. Dancing we had to learn when we got older, it was all organized you see you would have a party and before that a family of our class would give a dinnerparty- all meant to get to know other people, it felt like no real fun, it was geared towards arranging good marriages. Off course that did not work with my sister and I not at all. I loved cloths, but we had this dressmaker, she would make our dresses, always very simple- not fashion, you see my first real dress I got from C&A. It was a check, brown, yellow and orange check. I cut it deeper out and then I put a piece of lace so that people would think: O she is wearing lace underwear, but during the dancing- I didn t know the thing hang on one threat- my whole secret was obvious. Yess, it s Mozart! Mother took us to concerts we loved it. It took hours and hours to get there: from Brummen to Arnhem by carriage and horse and back! She was not really happy on the country, she was from the Hague and stayed with an uncle and aunth in Brummen, where she met my father, who already lived at t Malster, as a bachelor with two poedels and a horse. So they thought: we must bring these two together and that s how it went, I think. They were not a very good match, but mother made a good life for herself and was a very good mother. She couldn t boil an egg, but she always made chambermusic people came to play Oooh, my uncle Charles Smissaert, who played the violin- we were already in bed we knew exactly where he went wrong with the Beethoven-sonates- he just couldn t get it right, but mum didn t mind, she had a purpose with playing the piano, you see. And then twenty years later my father, who favoured military marches, noticed one morning, when she was playing: Is n t that Mozart your re playing? And mum, all happy and over the moon at the recognition: Yess it s Mozart!! Her dear husband..after all those years. I had a good voice and got singinglessons, but when mum died she said: I did not push you enough in singing, but my experience is, that if you really want something, you fight for it and you do it, you cannot blame your mother or Crommelin Journal najaar

18 anyone else. Laura was a boekewurm, she read a lot. The healer Father got on very well with me: he said: you can imitate people so well and so he wrote a play for me and I had the main part in it. One of the roles he wrote after an eccentric young man that I remember in particular. He looked after people s stoves, prepairing them in the autumn for the winter. My mother remarked that although he did manual work, he never seemed to have dirty hands. Well, one day he found that if he put his hand over a normal glass of water, it would begin to fizz and when someone drank this water he or she would feel healed by it. I saw it with my own eyes - he took a glass of water, put his hand on it and then it became all fizzy. He covered it with a silk handkerchief and my grandmother drank it and slept like a rose. He never sent bills to anyone, but people gave him money and he bought a country house with furniture and servants and married a woman with lots of money, who wore high heels and was beautifully groomed. That was quite a thing in our village! War When war broke out, both Laura and I went back to Brummen we wanted to be with mum and dad we were horrified and did not know what would happen, although we had heard lots of stories about the First World War when we were little. The Germans would come at our door and ask for lots of things. Father and mother would crying but I gave them a big mouth and said: you cannot get all you want here But still they took it the horse of course. And we never got it back. It was our way of transport, I ll never forget, a lovely horse. They would ask and ask and never stop, it was terrible. They were staying in the center of Brummen. I couldn t stand the sight of blood, but I was working in an emergency hospital, located in a café in Brummen. Laura worked there too. There was no running water, only a pump outside and no electricity, but oil lamps. I learned to put up with the sight of blood, I had to. Women were treated on one side, men on the other and babies were born on the stage at the end. Sometimes we hid young men on the run, so that they would not be taken away to Germany and forced labour. Once when I was on night duty all alone with forty patients, I could hear one of the men snoring and then stop completely. I checked him and was sure he had died, so I completed the necessary paperwork and pulled a screen around his bed. Imagine my surprise the next day when a loud snore came from his bed and he was still alive! I did not know yet that you had to lift the eyelids of a man who has died to check. In those days there was not much food at home, we had to get it and find it ourselves, but we were not so bad off as people in Holland: they came to us all the way from Amsterdam by bike, just to get a piece of bread. Often we had strangers at our kitchen table, that mum would feed and give some food to take back home. There were no cows left. I have seen them dragged into trains by the germans to go to Germany.The farmers had nothing left. We had sugarbeets we grated them and put them in a cloth overnight and it was sweet juice and we boiled it. And of course we had a kitchen garden, sheep and a spinning wheel, so we had wool, which I washed and exchanged for meat and eggs at a farm nearby. Liberation We would ride bicycles without tires that we learned in those days. It was bad but still better than walking. One day father said : I haven t seen a sign of a German today. Let s go to Zuthen and see what s going on. So we rattled on our bikes with no tires and just before we got to Zutphen a military car came to us and stopped on the main road and out came two Canadians and I began to cry and could only say: you must liberate us. He looked at his watch and said: By six o clock we ll be in Berlin and gave me Crommelin Journal najaar

19 Laura, picking mushrooms near our house a Craven A sigarette I ll never forget and a slice of white bread. We danced cheek to cheek through the night that evening. That was the liberation. I ll never forget It s like yesterday. My mother never complained when we left home, not even later when we went abroad and even when Laura died just before Christmas in a car accident in Indonesia in 1948, where she was very happy and working as a trained nurse. Jeanne, in her London home, 2005 After the war I started working as a social worker, first in Holland, later in England. After we married, my husband George always said : I m her last case. I cherish my memories of a happy youth at t Malster such a lovely place, such carefree years. Crommelin Journal najaar

20 Money $ As treasurer of the Crommelin Foundation money is the subject I need to inform you about the contributions, Many of you made enabled us to send you this journal, to design a website, to organise reunions and to develop other plans for the future. However more money is needed if we want to expand and become a worldwide Crommelin network. We ask for a voluntary contribution of 35 euro (adults) 15 euro (children) Accountnumber: at the Rabobank Bussum The Netherlands Swiftnumber: nl71 rabo Adressenlijst Bestuur Het bestuur van de Stichting Familie Crommelin bestaat uit de volgende familieleden: Robert Crommelin (voorzitter) Hortensiuslaan GV Naarden T : / E : Lous Crommelin van Genderen Stort (secretaris) Beekhuizenseweg AB Velp T : / E : Alexander Crommelin (penningmeester) Van Halllaan CS Naarden T : / E : Bernard van Wickevoort Crommelin Koksche Strasse 23a Osnabrück, Duitsland T : / E : Wynand Crommelin Ferdinand Bollaan HR Naarden T : / E : Crommelin Journal najaar

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden:

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden: ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FOUR Beste leerling! Nog één keer wil aandacht schenken aan de huiswerkplanning. Ik wil je aandacht vragen voor het zinnetje uit les 1: Doe nooit twee talen achter elkaar!

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Tip! Let op deze (of vergelijkbare) signaalwoorden: Past Simple. Wanneer gebruik je de past simple? Voorbeeld: Hele werkwoord + ed

Tip! Let op deze (of vergelijkbare) signaalwoorden: Past Simple. Wanneer gebruik je de past simple? Voorbeeld: Hele werkwoord + ed Past Simple Hele werkwoord + ed OF Onregelmatig werkwoord (2 e rijtje) I You He She It walked studied played laughed worked We went You taught They knew Wanneer gebruik je de past simple? Als iets in het

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Animal friends. Animal friends

Animal friends. Animal friends 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends Momi the African elephant and Otto the Labrador both live at the Greenwood Animal Park in California. They are very good friends

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Scourge of Ethar The Game

Scourge of Ethar The Game Scourge of Ethar The Game IG 101/102 Team 1, Firstblood teamleden: Daniel Bijlsma, Peter Martens, Sievajet Rahimbaksh, Mick Tozer, Dennis Balk en Joey Rommers docent: Casper van Est type game: Platform,

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden.

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. 1 read 1 Welke feestartikelen kun je in deze webshop kopen? prijsjes voor spelletjes op een feest kleine cadeautjes voor

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN He, pas nu goed op, En huil niet zo dom, Pruilen is een flop, Ik zeg je waarom Hij maakt nu een lijst,

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant!

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Juli 2015 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Als ik door de school loop, hoor ik regelmatig uit de

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie