Van de Redactie. Jaargang 56, no. 10, oktober Ingezonden kopij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de Redactie. Jaargang 56, no. 10, oktober 2013. Ingezonden kopij"

Transcriptie

1 Van de Redactie Jaargang 56, no. 10, oktober 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel , Redactie Dick van Rietschoten Laan van Poot 152, 2566 EE, Tel Magda van Eijck, Fuutlaan 4, tel Madelon Kranenburg Rigolettostraat 54, 2555 VT, tel Mischa Vos, Kruisbeklaan 49A, Tel Ruud van der Hoofd (webmaster) adressen of Website wijkvereniging Aan- en afmelden van leden Tel of Zie verder achterin onder Ledenadministratie Verschijning: 11 x per jaar. Oplage : 1900 exemplaren Druk Pasmans Offsetdrukkerij B.V. Forellendaal 400, 2553 LP Den Haag Ingezonden kopij Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen. Het zal toch niet waar zijn!, flitste het door ons hoofd toen we eind augustus in een naburige supermarkt langs de schappen dwaalden en daar enkele artikelen uitgestald zagen die er eigenlijk helemaal niet hoorden. Maar het was wél waar. Terwijl de zomer nog met gulle hand op aangename temperaturen trakteerde en zelfs bezig was met de voorbereiding van een subtropische grande finale, stonden we oog in oog met zakken kruidnoten, pepernoten, taaitaai, schuimpjes in de vorm van sinterklaasjes, pieten en stoombootjes en grootverpakkingen met gemengd strooigoed. Dit kon geen vergissing zijn. En dat was het ook niet, want bij een onderzoek in andere supermarkten kwamen soortgelijke artikelen aan het licht. Het valt me nog mee dat er geen kerstkransjes naast liggen, sprak een dame achter een boodschappenwagentje hoofdschuddend, maar op een toon die berusting verried. Naast het allesoverheersende Waarom? dringt zich hierbij op de vraag op wie dit soort snoepgoed al in augustus of september aanschaft, terwijl het pas tussen half november en 6 december functioneel is. Er is kennelijk toch behoefte aan, anders ga je dat als supermarktmanager niet uitstallen. Ook al hebben de producenten het spul al tijdens de zomermaanden aangeleverd, dan laat je het toch nog een poosje in het magazijn liggen, zou je zeggen. Maar zo werkt dat kennelijk niet. Afgezien van dit soort extremiteiten staat het buiten kijf dat het gezegde Regeren is vooruitzien een grote kern van waarheid bevat. Daar worden we als wijkbladredactie ook vaak mee geconfronteerd. Je wordt bijvoorbeeld op weg naar een zonovergoten strandterras aangesproken door een wijkbewoonster die alvast aandacht vraagt voor haar jaarlijkse Winter Fair. Daar wil je dan liefst nog helemaal niet aan denken. Een nog saillanter voorbeeld vindt u iets verderop in dit oktobernummer. Het bestuur van de wijkvereniging maakt zich ernstige zorgen over de viering van de allereerste Koningsdag, op 26 april volgend jaar. Als er niet genoeg vrijwilligers meedoen, gaat het feest niet door. Het is waar: eind april is nog ver weg. Maar dit soort dingen kun je toch maar beter tijdig geregeld hebben. DvR De Vogelwijk oktober

2 Het woord is aan de voorzitter... Het bestuur van de wijkvereniging heeft zich bij aanvang van het nieuwe seizoen een dagdeel teruggetrokken op de hei om na te denken over de vraag waar onze prioriteiten zouden moeten liggen. De details hierover krijgt u te horen tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 14 november, maar hier alvast enkele essenties. Geen vrijwilligers, geen activiteit U zult er op een van de volgende pagina s meer over lezen ten aanzien van Koningsdag: het bestuur heeft besloten alleen nog activiteiten te ondersteunen en te entameren waar voldoende vrijwilligers voor zijn. Zijn er onvoldoende mensen die hun schouders onder activiteiten als Koningsdag, een hardloopevenement of een kinderfeest willen zetten, dan stoppen wij met het eindeloos oproepen van kandidaten of het zelf dichtlopen van het gat. Dat is natuurlijk jammer, maar anderzijds moet je dan kennelijk constateren dat er onvoldoende draagvlak is. En dat is ook relevant om te weten. Misschien is het beter om dan energie te stoppen in andere, nieuwe activiteiten waar wijkbewoners wél mee aan de slag willen. Vragen of opmerkingen? Bestuurslid Marianne Moor weet meer! Bestuursprioriteiten Als bestuur zullen wij ons de komende maanden richten op een aantal specifieke punten. Zo willen we onderzoeken hoe we naast het wijkblad en de website nieuwe media kunnen inzetten om niet alleen de leden van onze vereniging beter en actueler te informeren, maar ook op virtuele wijze onze Vogelwijksamenleving in te richten en te benutten. Wij willen dit vooral onderzoeken om jongere bewoners van onze wijk meer bij de wijk te betrekken. Christian Pick en Henk Eleveld zullen zich hier in het bestuur mee bezig houden. Noordwestelijke Hoofdroute Vlak voor de zomer werd duidelijk dat het college van B en W een besluit had genomen over de Noordwestelijke Hoofdroute (NWH), meer specifiek ten aanzien van de rol die de Segbroeklaan en Sportlaan hierin spelen. Deze wegen zouden niet langer onderdeel moeten zijn van die NWH, ook wel de Internationale Ring genoemd. Den Haag kiest voor een U rond de stad, een stelsel met zogeheten inprikkers. Segbroeklaan en Sportlaan krijgen hooguit een binnenstedelijke verkeersfunctie, onder andere om de aanliggende wijken te ontsluiten. Inmiddels hebben we samen met andere wijken onze krachten gebundeld en een standpunt bepaald in de richting van de gemeenteraad. Die buigt zich hier later dit jaar over. Blij met het NWH-besluit In de kern komt onze reactie er op neer dat we gegeven het feit dat er op dit moment geen geld en politiek draagvlak is voor een fundamentele oplossing van dit probleem, bijvoorbeeld in de vorm van een tunnel - blij zijn met dit besluit. Daarmee komt immers na jaren gesteggel helderheid over wat de functie van deze wegen zal zijn. Als dat duidelijk is (een gewone binnenstedelijke autoverbinding, net als bijvoorbeeld de Loosduinseweg, en geen doorgaande autoroute waarbij snelle doorstroming voorop staat), kun je fatsoenlijk gaan werken aan het oplossen van knelpunten. En dan kan ook veel beter rekening worden 2 De Vogelwijk oktober 2013

3 gehouden met belangen van omwonenden. We stellen wel als voorwaarde dat er passende maatregelen worden genomen om de instroom vanaf de Zuidelijke Randweg (lees: Lozerlaan) te beperken. Als je van die Zuidelijke Randweg een soort snelweg maakt, zal de automobilist van buiten de stad ontmoedigd moeten worden om via Sportlaan en Segbroeklaan Den Haag in te gaan. Meer hierover tijdens de ledenvergadering van 14 november (noteer die datum alvast!). Heeft u vooraf nog vragen, neem dan contact op met bestuurslid Arthur Wiggers of ondergetekende. Sacramentskerk Het kerkgebouw aan de Sportlaan is ook één van onze bestuursprioriteiten. Elders in dit blad leest u over de voorgenomen sloop van de kerk en de bouwkundige plannen voor deze plek. Daarnaast speelt nog steeds het vraagstuk rond de huidige bewoners van de kerk. In eerdere contacten met de organisatie Recht op bestaan, de politie en de gemeente hebben de wijkvereniging en de omwonenden aangegeven dat in de kerk zo n 35 uitgeprocedeerde asielzoekers zouden kunnen verblijven. Inmiddels is duidelijk geworden dat de groep gegroeid is naar zo n 50 personen. Op zich zitten die mensen daar niet voor hun lol, maar de stille groei naar aanzienlijk meer mensen dan 35 is voor het bestuur wel reden om opnieuw in gesprek te gaan met alle betrokkenen, inclusief de burgemeester. We doen dit in nauw overleg met het nog steeds functionerende groepje wijkbewoners dat zich bijna een jaar geleden heeft aangemeld om hierbij betrokken te zijn. Nieuwe leden Met dit huis aan huis in de wijk verspreide nummer zoals altijd in oktober - hopen we uiteraard veel nieuwe abonnees (en dus leden van de wijkvereniging) te winnen. Ruim 600 Vogelwijkhuishoudens krijgen dit blad niet regelmatig in de bus omdat ze kennelijk geen 15 euro per jaar overhebben om lid van onze wijkvereniging te zijn. Of is het gewoon een kwestie van desinteresse of nonchalance? Bent u geen lid/abonnee? Toon uw betrokkenheid bij het wel en wee van deze mooie wijk! We maken het u o zo gemakkelijk. Wilt u dit blad 10 keer per jaar in de bus, stuur dan snel een met uw gegevens naar en dan komt alles vanzelf in orde. Wanbetalers Over nonchalance gesproken: je zou zeggen dat de leden van de wijkvereniging allemaal brave, bemiddelde mensen zijn, die trouw hun 15 euro contributie betalen. Voor de overgrote meerderheid geldt dat ook, maar toch zitten de penningmeester en de ledenadministrateur elk jaar weer met tientallen wanbetalers in hun maag. Degenen die niet meteen in januari of februari betalen, worden per brief of per aan hun verplichting herinnerd. Daar zal het voortaan ook bij blijven. Want wat we de komende tijd niet meer zullen doen is bij voortdurende wanbetaling ook nog persoonlijk contact zoeken via telefoon of huisbezoek. Na een herinnering per brief of mail maken we vanaf nu bij een uitblijvende reactie een eind aan het lidmaatschap, inclusief de bezorging van het wijkblad. Dat doen we niet graag, want hoe meer leden hoe meer draagvlak. Maar we vinden het wel zo eerlijk in de richting van mensen die wél hun contributie betalen. Soms zelfs (veel) meer dan de genoemde (minimale) 15 euro per huishouden per jaar. Waarvoor veel dank! Chris van Dam (mede namens collega-bestuursleden Peter Arends, Marianne Moor, Arthur Wiggers en de aspirant-bestuurders Christian Pick en Henk Eleveld) De Vogelwijk september

4 Appartementenflats Sportlaan passen niet bij wijkkarakter Door Chris van Dam Afgelopen zomer heeft projectontwikkelaar Kavel Vastgoed bij de gemeente een plan ingediend voor het bouwen van twee appartementencomplexen aan de Sportlaan op de plek waar nu nog de Sacramentskerk staat. Het gaat hier om een zogeheten beginselaanvraag: een schets op hoofdlijnen die aan de gemeente, met name de Welstandscommissie, wordt voorgelegd om te bezien of een bepaald bouwplan een kans maakt. Hiermee geeft de ontwikkelaar ook omwonenden de kans een beter beeld te krijgen van de plannen. Gevelrij Het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk is verre van enthousiast over het nieuwbouwplan. Ondanks het aanbod van de wijkvereniging om hierover in gesprek te gaan met een schone lei heeft Kavel Vastgoed ervoor gekozen het plan, dat zonder enig verzoek tot inspraak is opgesteld, in te dienen als beginselaanvraag. Het bouwplan wijkt in hoge mate af van het karakter van de Vogelwijk. De twee appartementengebouwen (zie de bij dit artikel afgedrukte tekening) hebben drie lagen meer dan in de De Vogelwijk oktober

5 wijk gebruikelijk is en kunnen in die zin ook een ongewenst precedent voor de wijk scheppen. De architectuur van het ingediende plan past niet bij onze wijk als geheel en detoneert in de gevelrij van de Sportlaan ter hoogte van de kerk. De architectuur is retro jaren dertig met een stedelijk karakter. Voorbeelden hiervan treft men veel in vinexwijken aan. Het origineel van de stijl komt bijvoorbeeld wel in het Benoordenhout voor, maar niet in de Vogelwijk, die een veel meer landelijk karakter heeft. Recht van overpad Het ingediende plan staat bovendien veel te krap op de kavel en gaat ten koste van karakteristieke platanen en van het al vele decennia geldende recht van overpad in het verlengde van de Parkietlaan naar de Sportlaan toe. Hiermee wordt o.a. een veilige route naar de Parkietschool geblokkeerd. Vorige maand heeft het bestuur van de wijkvereniging besloten om samen met een aantal omwonenden juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde bouwadvocaat omdat overleg op ons initiatief met de projectontwikkelaar en de gemeente feitelijk niets heeft opgeleverd. De bereidheid om fatsoenlijk over het nu voorliggende plan met elkaar in gesprek te gaan was zeer gering. Als het nodig is, zullen we verdergaande juridische stappen ondernemen. Gaan we na vele Koninginnedagen vanaf 2014 ook Koningsdag vieren? Volgend jaar wordt op zaterdag 26 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander, de allereerste Koningsdag gevierd. De vraag is echter of dat ook in de Vogelwijk zal gebeuren. Onder het motto regeren is vooruitzien had het bestuur van de wijkvereniging tijdens zijn septembervergadering de Koningsdag maar alvast op de agenda gezet. Toen dat punt aan de orde kwam, verschenen er gaandeweg zorgelijke trekken op de gezichten van de bestuurders. Er blijken namelijk nog maar twee wijkbewoners te zijn die volgend jaar (een deel van) de organisatie op zich willen nemen. Dat is natuurlijk veel te weinig. Als er niet snel versterking van het organisatiecomité wordt gevonden, komt er na tientallen succesvolle Koninginnedagvieringen geen Koningsdagviering in de Vogelwijk, stelde voorzitter Chris van Dam vast. Dat zou niet alleen erg jammer zijn, maar ook een breuk met een rijke wijktraditie en erger nog: een stevige blamage voor de wijk. Oproep Daarom doet het bestuur van de wijkvereniging nu alvast een dringende oproep aan de bewoners om te helpen de Koningsdagviering doorgang te doen vinden. Het vaste organisatiecomité heeft nog zeker vier personen nodig, maar daarnaast is er behoefte aan een groepje mensen die zich beschikbaar stellen voor kleinere klusjes en hand- en spandiensten. Voelt u het kriebelen en wilt u zich met anderen inzetten om het Koningsfeest en de bijbehorende VogelVrijmarkt te laten doorgaan? Laat zien dat de Vogelwijk een participatie-samenleving in het klein is en meld u aan bij bestuurslid Marianne Moor: Telefoon: De Vogelwijk oktober

6 Enquête rioolproject Fase III geeft hoop voor sluitstuk Door Frans Dietz, lid Verkeerscommissie Vogelwijk Zoals al werd gemeld in het juninummer van dit blad is uit de recente enquête over het rioolvernieuwingsproject Vogelwijk Fase III (tussen Kwartellaan en Oude Buizerdlaan) gebleken dat de tevredenheid over het verloop van dit project duidelijk groter was dan bij de fases I en II. De respons op de enquête lag rond de 20%. Niet echt veel, maar toch hoger dan bij de eerdere enquête. Wellicht is de beoordeling van het project ook wat gunstiger uitgevallen doordat de uitvoerders de combinatie HaboGWW- BAM - na afronding van de werkzaamheden in elke laan de bewoners verblijdde met een bloemetje. Dit is, zoals uit de vele opmerkingen daarover blijkt, zeer op prijs gesteld. Leerzaam Vertegenwoordigers van de wijkvereniging hebben de resultaten van de enquête besproken met de projectleider en andere gemeenteambtenaren. Aan de uitvoerende kant kon men zich in sommige kritische opmerkingen absoluut niet vinden, maar anderzijds bleken de onderzoeksuitkomsten ook enkele leerzame elementen te bevatten, bijvoorbeeld dat er beter op moet worden gelet of de trottoirs niet te schuin aflopen. De verbeterpunen zullen van pas komen bij het sluitstuk van het project ter vernieuwing van riolering en bestrating, te weten Vogelwijk Fase IV (Oude Buizerdlaan-De Savornin Lohmanlaan). Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in februari 2014 van start gaan. Pas eind november wordt duidelijk welke aannemer de klus gaat klaren. Wel is al bekend dat in deze laatste fase ondergrondse regenopvangbekkens zullen worden aangebracht onder de middenstroken van de Tortellaan en de De Savornin Lohmanlaan. Verder zullen de trottoirs in de Spotvogellaan en de Oude Buizerdlaan iets worden versmald. De belangrijkste materiaalopslag komt op de De Savornin Lohmanlaan. Voorlichting De gemeente wil voorafgaand en tijdens Fase IV het contact met de bewoners intensiveren. Vooral de voorlichting vooraf kan beter. De voorlichtingsbijeenkomsten zullen op nog ruimere schaal worden aangekondigd, want door de informatie die daarbij wordt gegeven, komen de bewoners minder voor verrassingen te staan en onstaat er wellicht minder snel irritatie. Er wordt ook over gedacht de reconstructieplannen toegankelijk te maken op de website van de gemeente. Overigens werden in de enquête de contacten met de uitvoerders en projectcoördinatoren in de werkkeet aan het Eiberplein en met de werklieden zelf over het algemeen zeer positief beoordeeld. Snelheid werkzaamheden Ruim 30% van de respondenten op de enquête gaf aan dat de werkzaamheden in hun laan sneller afgerond hadden kunnen worden. De snelheid van de werkzaamheden werd gemiddeld met het cijfer 6,5 gewaardeerd, het laagste 8 De Vogelwijk oktober 2013

7 van alle waarderingscijfers in deze enquête. Van gemeentelijke zijde werd uitgelegd dat het hele project ondanks de strenge winter twee maanden eerder werd voltooid dan gepland. De individuele bewoner merkte dit echter niet. Die zag alleen hoe lang de weg en het trottoir voor zijn deur onbegaanbaar waren. Een groot deel van de ergernis over het openliggen van de rijweg en het trottoir werd veroorzaakt doordat eerst de gasleidingen werden vernieuwd en daarna het riool. Deze werkzaamheden werden door twee verschillende aannemers uitgevoerd. De gemeente geeft toe dat de afstemming van de werkzaamheden tussen beide aannemers te wensen over liet. Hierdoor heeft bijvoorbeeld gedurende een groot deel van de bouwvakvakantie in 2012 een deel van de Laan van Poot langdurig opengelegen. Bij Fase IV zal de vernieuwing van de gasleidingen ruim voorlopen op de rioolvernieuwing. Dat was de afgelopen weken bijvoorbeeld al het geval op de Tortellaan. Schade Twintig personen hebben in de enquête schade gemeld. Deze bestond meestal uit scheuren in buiten- en binnenmuren. Van deze 20 zijn er 17 ontevreden over de afhandeling van de schade. De schademeldingen zijn volgens de gemeente doorgeleid naar het gemeentelijk schadebureau en de verwerking daarvan neemt nu eenmaal tijd in beslag. Overigens zijn voorafgaand aan de werkzaamheden foto s gemaakt van alle huizen en tuinmuren en zijn woningen voorzien van peilmerken. Aan de hand hiervan moet het mogelijk zijn de feitelijke schade vast te stellen. De openbare verlichting raakte tijdens de werkzaamheden soms defect, maar veel minder vaak dan tijdens fase I en II. Bovendien werden de kapotte lantaarns veel sneller hersteld. Verkeersdrempels Veel opmerkingen werden gemaakt over de verkeersdrempels aan de Laan van Poot, tussen de Oude Buizerdlaan en de Fuutlaan. Nadat deze waren aangebracht, bleken ze te laag te zijn, waarna ze moesten worden verhoogd en opnieuw worden belijnd. Dit heeft alles bij elkaar lang geduurd. De gemeente geeft toe dat bij de oorspronkelijke aanleg fouten zijn gemaakt, maar vond de aanpassing noodzakelijk. Een paar centimeter hoogteverschil maakt het verschil tussen een racebaan en een weg waarvan het profiel dwingt tot langzamer rijden. Groenvoorziening Op het resultaat ten aanzien van de groenvoorzieningen was nogal wat kritiek. Zo liggen grasstroken in de Pauwenlaan er armoedig bij, werd er niets gedaan aan de hoog boven het trottoir uitgroeiende wortels van bomen, etc. Helaas kwam er tijdens de bespreking met de gemeente geen bevredigend antwoord op deze klachten. Volgens de gemeente zouden de groenstroken niet beschadigd zijn tijdens de rioolwerkzaamheden, maar tijdens het vernieuwen van de gasleidingen. Kortom: de partijen spelen elkaar de zwartepiet toe, omdat er onvoldoende budget uitgetrokken is voor het aanpassen van het groen. Het resultaat is dat een aantal bewoners van de Pauwenlaan op eigen kosten de grasstroken heeft laten vernieuwen. Scholen Ook over de veiligheid bij de scholen tijdens de werkzaamheden werden veel opmerkingen gemaakt. De projectleider zegt dat er overleg met de scholen is geweest en dat hij de door sommigen geschetste onveilige situatie niet herkent. Wel werd opgemerkt dat sommige ouders zo n haast leken te hebben dat zij zich met hun kinderen door afgezette gedeelten een weg baanden. Afgesproken is dat aan het veiligheidsaspect bij de scholen tijdens de komende werkzaamheden extra aandacht zal worden besteed. Een volledig overzicht van de enquêteresultaten is te vinden op de website van de wijkvereniging: Tik bovenin bij het Zoeken het woord enquête in. De Vogelwijk oktober

8 Schuitje varen, prosecco drinken Door Dick van Rietschoten Schuitje varen, theetje drinken Nee daar doen Vogelwijkers niet aan. Maar als er tijdens het varen in plaats van thee prosecco wordt geschonken en er aan boord ook nog kaas, worst, zoutjes en zelfs bitterballen worden geserveerd, dan is iedereen razend enthousiast. Het gebeurde allemaal in het echt tijdens een interessante en aangename rondvaart door de Haagse grachten, waar een select gezelschap van dertig senior-wijkbewoners op vrijdag 20 september met schoolreisjesachtig plezier van genoot. Bilderdijkstraat en Toussaintkade (waar een parkeergarage wordt aangelegd en een overkluisd stukje gracht weer zichtbaar wordt gemaakt) moest het gezelschap van boord om 200 meter verder op een andere schuit te stappen. Kort daarna achtten de organisatoren Ria Zonneveld en Mieke Douma de tijd rijp om de prosecco te ontkurken en de glazen rond te laten gaan. Wie het nuttigen van de bubbels om twee uur s middags te hachelijk vond, Overstap Tijdens de twee uur durende tocht over het grachtenstelsel dat voor een belangrijk deel rond 1600 op instigatie van prins Maurits is aangelegd, kregen de opvarende Vogelwijkingezetenen een uitgebreide uiteenzetting van een op de voorplecht gezeten vrouwelijke gids die kwistig met wetenswaardigheden strooide. Vanwege de werkzaamheden bij de Noordwal, kon overigens ook frisdrank bestellen. Aan de Mauritskade werd vervolgens nog even aangelegd omdat daar een handlanger klaar stond met een doos hete bitterballen, die het feest compleet maakten. Rondleiding Tweede Kamer Op donderdag 21 november staat het volgende uitstapje voor Vogelwijksenioren op het programma: een rondleiding door de Tweede Kamer onder leiding van wijkgenoot en VVD- Kamerlid Pieter Duisenberg, gevolgd door een high tea. Het programma begint bij de ingang van het parlementsgebouw aan de Lange Poten (te bereiken met eigen vervoer of bus 24) om uur en zal eindigen in een restaurant in de buurt om plm uur. In het novembernummer staat meer informatie en ook hoe men zich kan opgeven. De Vogelwijk oktober

9 Op 24 januari 1931 kondigde het Haagse dagblad Het Vaderland de bouw aan van een viervoudig landhuis aan de Wildhoeflaan (door een typfout staat er Wilshoefaan), ontworpen door architect J.B. Fels. Het ging hier in feite om vier woningen onder één kap. Wandel mee met de Tour de Fels in het weekend van 12 en 13 oktober Door Dick van Rietschoten Enkele jaren geleden organiseerde architectuurhistoricus Marcel Teunissen een architectuurwandeling door de Vogelwijk, waarbij hij als deskundige en enthousiaste gids de deelnemers langs verschillende woningstijlen loodste. De belangstelling hiervoor was destijds groot. Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober krijgen de wijkbewoners opnieuw zo n kans. Dan ech- 12 De Vogelwijk oktober 2013

10 ter staan de wandelingen vrijwel geheel in het teken van de vele Vogelwijkwoningen die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn ontworpen door architect J.B. Fels. De aanleiding voor deze Tour de Fels is de vaste lezers van dit blad dankzij eerdere publicaties inmiddels wel duidelijk. Aan de Kraaienlaan woont Rob Fels, een kleinzoon van J.B. (Koos) Fels die eveneens architect is. Hij is samen met Marcel Teunissen een boek over het oeuvre van zijn grootvader aan het samenstellen. In dat boek zal ook aandacht worden besteed aan de broer van deze opa, Henk Fels, die zich aanvankelijk bezighield met het ontwerpen van landhuizen maar zich later in de industriële architectuur heeft gestort. Deelname kost slechts 10 euro De Vogelwijk telt 132 adressen die gevestigd zijn in een door Koos Fels ontworpen woning. De Tour de Fels, die wordt gehouden ter promotie van het Felsboek in wording, belooft dan ook een interessante en leerzame excursie te worden. U leert de karakteristieke kenmerken van de stijl van Fels kennen, maar zult ook verschillen kunnen ontdekken. De Tour de Fels wordt twee keer gehouden. U kunt dus kiezen met welke tocht u mee wilt. En kunt u op zaterdag plotseling niet, dan is er op zondag altijd nog een herkansing. Deelname aan de excursie kost slechts 10 euro, te betalen aan gids Marcel Teunissen. Dit bedrag komt uiteraard ten goede aan het Felsboek, dat in het voorjaar van 2014 zal verschijnen. Verzamelen op de Zwaluwlaan Zowel op zaterdag 12 als op zondag 13 oktober begint de Tour de Fels om uur. De in het vorige nummer genoemde startplaats is gewijzigd. De deelnemers verzamelen zich nu op beide middagen op het pleintje aan de Zwaluwlaan, daar waar de Sijzenlaan begint. Dat is dus schuin achter het kerkgebouw aan de Sportlaan. De tocht duurt ongeveer twee uur en zal eindigen bij de Oude Buizerdlaan. Het wordt dus ook een reis door de tijd, want hoe verder je in de wijk zuidwaarts gaat, hoe moderner de architectuur wordt. Uiteraard zal bij de wandeling ook enige aandacht worden geschonken aan andere architectonische uitingen, zoals die van Kropholler, want je kunt de woningen van Fels nu eenmaal niet geïsoleerd bekijken, zonder de context van de omringende bebouwing. Intekenformulier In dit blad zit een los foldertje waarop alle Felshuizen in de Vogelwijk staan vermeld. De keerzijde van deze bijlage is een intekenformulier, waarop u kunt invullen of u in de lente van 2014 het architectuurboek over de gebroeders Fels wilt aanschaffen. Als u nu alvast een exemplaar reserveert, krijgt u korting. U betaalt dan straks voor het boek slechts 25,95 euro in plaats van bijna 30 euro. Een must en aanrader Als u in een huis van Fels woont, is het aanschaffen van het boek uiteraard een must. Maar voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur en in de geschiedenis van onze wijk, is het boek beslist ook een dikke aanrader. Door uw intekening kijgen de makers van het boek een duidelijker beeld van het aantal dat dient te worden gedrukt. Het intekenformulier kunt u na invulling in de bus doen bij Rob Fels, Kraaienlaan 6, maar u kunt het tijdens de Tour de Fels op 12 of 13 oktober ook aan Rob overhandigen. Een derde mogelijkheid is dat u het formulier scant en per mail als bijlage zendt naar De Vogelwijk oktober

11 Prijzenregen bij Vogelwijk-golftoernooi Chris van Dam, voorzitter van de wijkvereniging, mocht op vrijdag 13 september na afloop van het Vogelwijk Golftoernooi bij Golfclub Ockenburgh de prijzen uitreiken. Het toernooi, waaraan 37 golfers deelnamen, liep ruim een uur uit omdat de deelnemers halverwege werden verrast door een regenbuitje. Tot opluchting van de organisatoren Bert Bruning, Chris van Ede en Andy van der Rijt bleef de neerslag in hevigheid en duur beperkt, zodat het speelterrein geen golfslagbad werd. Na afloop regende het wel prijzen, in diverse categorieën. Sommigen - zoals Jan van Beek, die kort voor het afsluitende diner een lofzang liet horen op het toenooi, de wijk en het wijkblad - ontvingen er zelfs twee. Overall-winnaar was Thijs Belderbos, die nog maar kort geleden zijn golfvaardigheidsbewijs had gehaald en de 18 holes in 52 slagen (netto) bleek te hebben afgewerkt. Hij ontving de wisseltrofee. Tweede in het algemeen klassement werd Luco van den Driest met 55 slagen en derde Hanneke Bremer met 59 slagen. Nieuwe verflaag voor wijklantaarns In een aantal Vogelwijklanen en gedeelten van lanen hebben de kenmerkende lantaarnpalen van de ontwerpers Berlage en Zwart de afgelopen weken een nieuwe frisse verflaag gekregen. Het karakteristieke rood, grijswit en donkergrijs van de palen was in veel gevallen flets geworden of aangetast door beschadigingen. Het is de bedoeling dat geleidelijk alle lantaarns in de wijk er weer als nieuw uit komen te zien. De Vogelwijk oktober

12 Tiendelige cursus Bewegen voor ouderen in kantine Haag Atletiek Mariëlle van Santen heeft een missie. De 24- jarige inwoonster van s-gravenzande, afgestudeerd sportdocente, wil oudere mensen zo lang mogelijk fit houden. Elke week geeft ze bewegingscursussen aan tientallen zeventig-plussers in het Westland en Scheveningen (,,Mijn oudste cursist is 97! ) en die doelgroep wil ze nu uitbreiden met senioren uit de Vogelwijk. Start op dinsdag 29 oktober Vanaf dinsdagmiddag 29 oktober begint ze om uur (tot uur) met een tiendelige cursus Bewegen voor ouderen in een zijzaaltje van de kantine van Haag Atletiek. Dit gebouwtje ligt langs de bekende atletiekbaan op het sportpark aan de Laan van Poot, tegenover de Oude Buizerdlaan. Aanvankelijk had de wijkvereniging de sportkantine bij de voetbalvelden op Houtrust op het oog, maar dat kon geen doorgang vinden.,,een voordeeltje van de nu gekozen locatie is dat de atletiekbaan ietsje meer naar het centrum van de wijk ligt, zegt Marianne Moor, bestuurslid van de wijkvereniging. Zij was de stuwende kracht achter de succesvolle cursus Valpreventie voor ouderen, eerder dit jaar, en probeert nu de bewegingscursus van de grond te krijgen.,,helaas kunnen er vanwege de beperkte ruimte maar twaalf deelnemers per keer aan meedoen, maar als het storm loopt, net als bij de valpreventie, knopen we er gewoon een vervolg aan vast. Gezellig bewegen Docente Mariëlle vertelt wat de deelnemers aan de cursus zoal kunnen verwachten.,,ik noem de cursussen die ik geef het liefst gezellig bewegen, want het gaat niet alleen om het bewegen op zich, maar ook om leuke sociale contacten. Geregelde beweging van zo veel mogelijk spieren en gewrichten is naarmate je ouder wordt steeds belangrijker. Veel ouderen leiden hoofdzakelijk een zittend en liggend bestaan en zo dreigen ze als het ware vast te roesten. Ik wil dat tegengaan. Mariëlle benadrukt dat iedere cursist in z n eigen tempo en op z n eigen niveau kan meedoen.,,ik begin altijd met een paar rondjes lopen, hoewel de spieren bij de meesten al aardig zijn losgemaakt door het lopen van de ingang van het sportpark naar de kantine. Daarna gaat ieder op een stoel zitten en doen we met z n allen een reeks verschillende oefeningen.,,de oefeningen zijn elke week weer anders, dus ze vervelen niet. Vaak geef ik er ook hulpmiddelen bij, zoals een stuk touw of een hoepeltje, en we doen ook bewegingen op 16 De Vogelwijk oktober 2013

13 muziek. Het hele lichaam komt aan bod, van hoofd tot voeten. Bij de oefeningen gaat het om lenigheid, uithoudingsvermogen en ook heel belangrijk coördinatie. Ik doe dit al een aardig poosje en tot nu toe heb ik allen maar enthousiaste reacties gehad. Men ziet er het nut van in en men vindt het leuk en gezellig. Geef u snel op Wie mee wil doen, dient zich snel op te geven bij Marianne Moor: Telefoon: De lessen beginnen op dinsdag 29 oktober om uur en gaan zo tien weken door, elke dinsdagmiddag van tot uur. De weken van kerst en oud en nieuw vallen echter uit, zodat het staartje van de cursus ijs en weder dienende in januari ligt. Locatie: Kantine Haag Atletiek. Als je het Sportpark Laan van Poot binnenloopt, zie je de kantine aan de rechterkant van de atletiekbaan. De kosten bedragen 5 euro per keer, dus voor tien lessen gaat het om 50 euro in totaal. Het wordt op prijs gesteld als dit bedrag bij de eerste opkomst direct in z n geheel aan Mariëlle wordt betaald. Bouw nieuwe Heldringschool begonnen Op dinsdag 17 september is op het IJsvogelplein een reeks funderingspalen in de zandbodem geboord als ondergrond voor de nieuw te bouwen Heldringschool. Nadat het bouwterrein maandenlang onaangeroerd had gelegen (een gevolg van het feit dat enkele kostendrukkende wijzigingen in het bouwplan weer helemaal door de ambtelijke molen moesten) is het nu eindelijk wat het moet zijn: een toneel vol bedrijvigheid. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe school een schepping van architect Hans Klompenhouwer - volgend jaar oktober gebruiksklaar kunnen worden opgeleverd. De Vogelwijk oktober

14 Bep Westerduin, veelzijdig actrice en kunstenares Ik stond met Ellen Vogel op het toneel, maar speelde ook in Pipo en Swiebertje Door Magda van Eijck Ze werd geboren in Scheveningen en als scholiere woonde ze in het Statenkwartier, maar toen ze in 2006, na een verblijf van zeventien jaar in de Zuid-Franse Languedoc weer naar Den Haag terugkeerde, koos Bep Westerduin voor de Vogelwijk. Hier wonen ook twee achterneven van haar: Ton Westerduin, die destijds in het Vogelwijkbestuur zat, en Kees Westerduin, die als wijkbewoner betrokken was bij het ontwerp van de openbare ruimte rond de nieuwe flats op Houtrust. Bep vond een mooie flat op de Sportlaan met nog een extra ruimte op het dak, waarin ze al voor de verhuizing haar schildersatelier liet maken. Al snel voelde ze zich hier thuis. In haar flat vertelt ze honderduit over haar creatieve bestaan. Ze begon in de vroege jaren vijftig als onderwijzeres, maar werd actrice en later beeldend kunstenares. Cabaret Carnolijn Na de lagere school liep Bep Westerduin elke schooldag van het ouderlijk huis aan de Bentinckstraat 120 naar de christelijke hbs De Populier in de Populierstraat. Na drie jaar stapte ze over naar de kweekschool van het Haagsch Genootschap in de Antonie Duijckstraat, dichtbij huis.,,mijn drie oudere broers studeerden inmiddels in Delft en ik wilde het liefst naar de toneelschool, maar dat was voor mijn ouders onbespreekbaar, zegt ze. Gelukkig ontmoette Bep op de kweekschool Eric Schneider. Met hem en pianist Remco Wolthers vormde ze Cabaret Carnolijn. Trots toont ze recensies uit de toenmalige Haagsche Courant, de Nieuwe Haagse Courant en dagblad Het Vaderland.,,Na het behalen van het kweekschooldiploma ging Eric Schneider naar de toneelschool in Maastricht en ik werd juf van de eerste klas van een lagere school in Moerwijk, met 52 leerlingen. Ik heb er met veel genoegen voor de klas gestaan, maar na een jaar nam ik toch ontslag. Ik had geld gespaard om toneellessen te nemen, want toneelspelen was nog steeds wat ik dolgraag wilde. Ballet, mime, zang Al snel kreeg Bep connecties in de wereld van het theater.,,mijn eerste toneelgezelschap 18 De Vogelwijk oktober 2013

15 was Het Nieuw Jeugdtoneel, in Cruys Voorbergh zat daar in de directie, een zeer goed acteur en regisseur. Later was hij de initiatiefnemer van het Kostuummuseum, dat nu een onderdeel van het Gemeentemuseum is.,,ik begon met kleine rollen in toneelstukken, waarvan sommige ook op televisie kwamen. Na twee jaar ging ik naar Amsterdam, woonde vijfhoog op een klein kamertje en probeerde verder wegwijs te raken in de toneelwereld. Ik deed administratief werk bij Toneelgroep Studio, nam ballet-, mime- en zanglessen en kwam in contact met televisieregisseur Kees van Iersel. Van hem kreeg ik een rolletje in het stuk Dievenbal van Anouilh, met onder anderen Henk van Ulsen en Loudi Nijhoff. Hij vroeg me ook of ik tijdens repetities wilde souffleren. Zo kon ik alles meemaken. Loudi Nijhoff vroeg mij kort daarna of ik haar wilde overhoren als zij haar rollen instudeerde. Natuurlijk wilde ik dat wel, want ook daar leerde ik veel van. Ik stond met grote acteurs en actrices op de planken, speelde in klassieke tragedies, maar werkte nu en dan ook mee in tv-series als Pipo de Clown en Swiebertje. Verder zat ik met Joop Doderer in de klucht Drie is te veel en had ik in de jaren zestig rollen in de bioscoopfilm Fietsen naar de maan en de kinderfilm Lotje, waarin Kees Brusse de hoofdrol had. Ook een goede herinnering was het drama Hedda Gabler van Ibsen, eind jaren zeventig, waain ik samen speelde met Anne Wil Blankers. Ach, dit zijn nog maar een paar voorbeelden hoor. Ik rolde echt van het één in het ander. Je begrijpt dus dat ik terugkijk op een mooie en heel gevarieerd toneelleven. Dagboek van Anne Frank,,Mijn eerste jaarcontract kreeg ik van het Nieuw Nederlands Toneel-Gezelschap (NNTG). Frits van Dijk, een oom van Ko van Dijk, zat daar in de directie. Jammergenoeg heeft het NNTG niet lang bestaan. Guus Oster van de Nederlandse Comedie vond het één gezelschap te veel en zo werd het getorpedeerd.,,hierna speelde ik diverse rollen in ongesubsidieerde reisgezelschappen, maar ook wel in aparte producties. Zo was ik Miep Gies in Het dagboek van Anne Frank. In 1963 werd ik gevraagd voor De vrouwen van Troje onder regie van Ton Lutz, met Ank van der Moer en Ellen Vogel van de Nederlandse Comedie. Een geweldige belevenis! Later zat ik opnieuw in De Vrouwen van Troje, nu bij de Haagse Comedie, die het stuk in de bewerking van Sartre speelde. Films,,De producties waarin ik meewerkte besloegen allerlei genres, echt een breed spectrum. Bep in de komische film Fietsen naar de Maan (1963), waarin Jeroen Krabbé zijn filmdebuut maakte. Radio en televisie Omdat Bep in diverse televisieseries meespeelde, was ze in de omroepwereld ook geen onbekende meer.,,in 1970 vroeg de VARAradio me om in de zomermaanden reisprogramma s te maken. Hierin interviewde ik vakantiegangers in diverse landen. Heel leuk om te doen. Daarna mocht ik meewerken aan De Vogelwijk oktober

16 een wekelijks radioprogramma vanuit Theater Mickery, waarin ik actuele sketches speelde met Henk Molenberg, Piet Ekel, Cees van Oyen en Pieter Lutz. In opdracht van de AVRO bewerkte ik in 1979 veertien sprookjes voor de televisie en in 1986 had ik een rol in de succesvolle NCRV-televisieserie Het Wassende Water. Al die dingen liepen als vanzelfsprekend tussen het toneelwerk door. Bep in een scène uit Cyrano de Bergerac (1975) Bep laat stapels met plakboeken zien, vol toneelfoto s en krantenknipsels over stukken waar ze in speelde, variërend van het Griekse drama Prometheus tot Cyrano de Bergerac en het Theater van de Lach. Het lijkt te veel voor één mensenleven, maar ze deed het allemaal wel. Frankrijk Eind jaren tachtig ging Bep het eindelijk eens wat rustiger aan doen. In 1975, kort na het overlijden van haar echtgenoot, had ze een oude wijncave gekocht in Paguignan, een gehucht in het Zuid-Franse wijngebied Minervois. Tijdens vakantieperiodes werd dat omgebouwd tot woonhuis. Ze voelde zich inmiddels zo thuis tussen de Fransen dat ze zich er in 1989 permanent vestigde. Een paar jaar later ontmoette ze daar in de Languedoc haar tweede man, een Nederlander die zo n zeventien kilometer bij haar vandaan woonde. Ze gingen niet bij elkaar wonen, maar zaten tussen hun gezamenlijke reisjes door óf in haar óf in zijn huis.,,een leuke manier van leven en tevens goed voor het onderhoud van huis en tuin, volgens Bep. Intussen had ze er nog een hobby bijgekregen: wijn. Ze verdiepte zich er steeds meer in, kwam met grote wijnkenners in contact, bezocht vele proeverijen en publiceerde ook artikelen over wat ze dronk. Na het overlijden van haar tweede levenspartner in 2001 bleef Bep in Paguignan wonen, maar door familieomstandigheden keerde ze in 2006 terug naar Nederland.,,Dat was wel even wennen hoor, want het is hier toch een andere leefwereld. Schilderen en pianospelen In Frankrijk had Bep zich ook bekwaamd in het schilderen, als enige buitenlandse in een Franse schildersgroep. Ze doet het nog steeds graag. Ook heeft zij haar hele leven een piano in haar omgeving gehad.,,ik vind het heerlijk en ontspannend om wat te kunnen spelen en studeren, maar mijn flat is helaas wat te gehorig voor pianostudie. Gelukkig mag ik bij mijn neef Ton en zijn vrouw Paula op de Spreeuwenlaan komen spelen wanneer ik wil. Daar heeft niemand er last van. Sinds kort speel ik quatre-mains met Evaline Abbink, die ik heb leren kennen in de Houtrustkerk. Een nieuwe uitdaging! Evaline is de echtgenote van Hans Abbink. Ze hebben vele jaren lang aan de Vliegenvangerlaan gewoond en zijn onlangs verhuisd naar een flat net buiten de wijk. Op mijn opmerking dat ik nog steeds haar geboortejaar niet weet, antwoord de jong uitziende Bep:,,Laat ik het zo zeggen: vorig jaar heb ik met mijn vrienden en familieleden met veel plezier mijn 80 e verjaardag gevierd. Maar ik doe wel aan fitnesstraining om soepel te blijven! Lekker dichtbij, om de hoek in de Fahrenheistraat. De Vogelwijk oktober

17 Spotvogellaanfeest met potje straatvoetbal als dessert De afgelopen weken zijn er in de wijk diverse laanfeesten gehouden. Dankzij Mirjam Vollering van de Spotvogellaan kreeg de redactie een verslagje en een aantal foto s van het buurtfeest op 14 september in het laatste stuk van de Spotvogellaan. Ook bewoners van de nabije Kramsvogellaan, Kruisbeklaan, Tortellaan en Laan van Poot fuifden mee. Bij dezen een impressie in woord en beeld. Door Mirjam Vollering Opbouwen is het begin van het feest, zoals de reis het begin is van de vakantie. En als alle mankracht uit de huizen komt en samen werkt is kijken ook een feest. De nieuwe tent die de wijkvereniging voor dit soort evenementen heeft aangeschaft, stond in een mum van tijd overeind, evenals het enorme opblaasbare voetbalveld en springkussen dat de bewoners zelf hadden gehuurd. Daarna verschenen lange tafels en banken, schmink en bellenblaas. Breakdance Terwijl de kinderen zich uitleefden op de kussens en parcoursen verschenen de eerste kratjes met onder meer wijn en eten voor de neergezette tafels. Gelukkig zagen we vele nieuwe gezichten uit het omringende blok Kramsvogel- Kruisbek-Tortel en ook uit de Laan van Poot. Leuk dat ook zij langs kwamen voor een praatje en een borreltje. Na een spetterende breakdance-workshop door Benny Blanco, afgesloten met duopresentaties, begon de muziek en kwamen de eerste barbecues aangereden. Niet alle apparaten bleken echter nodig. Nadat de eerste grote Amerikaan was aangestoken werd de rest alleen nog ingezet voor de levering van warmte. Controleur Halverwege het feest informeerde een grote streng ogende man in politieblauwe jas wie verantwoordelijk was voor dit geheel. De dames die hij aansprak voelden nattigheid. Controle? Wat deden we fout? De controleur bleek echter Chris van Dam te zijn, de voorzitter van de wijkvereniging, die zeer attent een fles wijn kwam aanbieden. Hartelijk dank Chris! Ook de DJ vergrootte zijn netwerk en scoorde meteen de volgende opdracht. Dan zal het vast harder werken zijn, want het open podium was continu bezet door kleine en grote zangers en gitaristen. Voetbal Om uur s avonds wilden we de kruising van de Tortellaan weer vrij maken en trokken we de blower uit de voetbalboarding. Toen bedachten de mannen dat zij, na alle drank en vlees, toch nog even wilden voetballen. En dus stonden al snel in het donker minstens dertig man zich in het zweet te werken in een strijd tussen Quick en HBS. Toen na een half uur de blessures de overhand kregen, werd de boel neergehaald en begon het grote opruimen. Na een lange afzakker werd het buiten langzaam stil. Misschien juist door de dreigende weerberichten in de dagen voorafgaand, werd het een onverwacht mooi feest. Meevallers tellen dubbel als je ze niet verwacht. Nu is het wachten op de nieuwe bestrating volgend jaar - voor nog mooiere plaatjes! 22 De Vogelwijk oktober 2013

18 De Vogelwijk oktober

19 Een boek als cadeautje? Ja, graag! Door Dick van Rietschoten Ruim dertig leden van de Tweede Kamer waaierden op vrijdag 13 september uit over de twaalf provincies om op diverse basisscholen te gaan voorlezen. Zij deden dat in het kader van de Week van de Alfabetisering, uitgeroepen door de stichting Lezen & Schrijven. Deze stichting, in 2004 opgericht op initiatief van prinses Laurentien, heeft als doel de laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Veelvuldig voorlezen aan kinderen, minimaal een kwartier per dag, is een van de sterkste medicijnen die laaggeletterdheid helpen voorkomen. Verlanglijstje In groep 3 van de Parkietschool in de Vogelwijk streek VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg neer om daar voor te lezen uit O nee, niet weer een boek! De hoofdrolspeler in dit komische en leerzame kinderboek van de Nederlandse actrice en schrijfster Magali de Frémery, is een olifant die een verlanglijstje maakt voor z n verjaardag. Tot zijn teleurstelling krijgt hij niets van dat lijstje, want alle vriendjes en vriendinnetjes die hij op z n feestje heeft uitgenodigd, geven hem een boek cadeau. Pas als hij zich in de boeken gaat verdiepen, merkt de olifant dat lezen leuk is. Voor zijn volgende verjaardag wil hij alleen nog maar boeken. Pieter Duisenberg, voormalig voorzitter van wijkvereniging De Vogelwijk, begaf zich na het voorlezen naar de gymzaal waar zich de hogere klassen hadden verzameld. Hij sprak met de kinderen over het belang van lezen en schrijven voor hun latere leven, beantwoordde vragen over zijn werk en deed samen met een aantal leerlingen een rondje estafettelezen. VOGELWIJKAGENDA Zaterdag 12 oktober uur Architectuurwandeling Tour de Fels, beginnend Zwaluwlaan hoek Sijzenlaan. Zondag 13 oktober uur Architectuurwandeling Tour de Fels vanaf Zwaluwlaan hoek Sijzenlaan Maandag 11 november uur: Sint Maarten. Verzamelen op Mezenpleintje, Tortellaan/Laan van Poot en Pauwenlaan t.h.v. nr. 91 Woensdag 13 november uur Borrel VogelNetwerk (ondernemers), Papegaailaan 7 Donderdag 14 november uur: Algemene Ledenvergadering wijkvereniging, HALO-kantine Zaterdag 16 november Aankomst Sinterklaas (nog onzeker of hij ook de Vogelwijk zal bezoeken) Donderdag 21 november uur: Rondleiding door Tweede Kamer voor Vogelwijksenioren Zondag 24 november uur: Boekenruilbeurs, Rietzangerlaan 2A Elke zondag tot kerst uur: Winter Fair, Leeuweriklaan 13 De Vogelwijk oktober

20 Bij Quick draait het niet meer Door Madelon Kranenburg Den Haag heeft de afgelopen twee jaar de beschikking gekregen over een groot aantal Buurthuizen van de Toekomst : multifunctionele gebouwtjes, doorgaans van oorsprong sportaccommodaties, waar allerlei organisaties en particulieren uit de omgeving gebruik van kunnen maken. Ze worden de laatste tijd in hoog tempo door wethouder Karsten Klein van jeugd, welzijn en sport geopend. Aan de periferie van de Vogelwijk zijn er maar liefst twee: bij voetbalvereniging SVV Scheveningen in het Houtrustgebied en bij voetbal- en cricketvereniging Quick op het sportpark Nieuw Hanenburg aan de De Savornin Lohmanlaan. We gingen bij de laatstgenoemde locatie op bezoek en ontdekten dat het nieuwe concept tal van mogelijkheden biedt. Ruimere openingstijden In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs en andere organisaties met elkaar samen. Dit betekent dat er bij Quick niet meer alleen wordt gevoetbald of gecricket, maar dat er ook mensen samen komen voor tal van andere activiteiten. Zo zijn in het onlangs geheel vernieuwde clubgebouw van Quick nu ook een naschoolse opvang van de organisatie Triodus en een vestiging van het Haags Studiepunt (huiswerkbegeleiding) gehuisvest. Bovendien hebben de Transplantatiestichting en de Haagse afdeling van het CDA er inmiddels vergaderd. De nieuwe, uitgebreide functie van de sportaccommodatie houdt dus ook in dat de openingstijden aanzienlijk zijn verruimd. Nieuwbouw Het uit 1958 daterende clubhuis van Quick was dringend aan vervanging toe. Dit leidde in 2012 tot de bouw van een zeer ruime multifunctionele thuisbasis, waarvan de financiering voor een belangrijk deel werd opgebracht door giften van de leden. Het benodigde bedrag werd aangevuld door de gemeente en diverse fondsen. De 115 jaar oude sportvereniging zocht vervolgens contact met het naburige verzorgingshuis, enkele welzijnsorganisaties en de sportacademie aan de Laan van Poot en legde hen de vraag voor wat ze met het nieuwe gebouw zouden doen als ze konden beschikken over de sleutel. Het aantal ideeën was overweldigend en enkele daarvan zijn al gerealiseerd. Gemoedelijk Bij een bezoek aan het clubgebouw, dat met zijn grote ramen baadt in het licht, vallen we aan het begin van de avond midden in een gezellig etentje van een jeugdteam. De kinderen geven na de maaltijd keurig hun bord af aan de bar. Dank je wel lieve vriend krijgt iedere jeudspeler van de man achter de bar te horen. Een gemoedelijke sfeer en zeker geen uitgestorven boel op een doordeweekse avond. Martijn de Graaf, bestuurslid van Quick, toch al in een opperbest humeur wegens het behalen van het landstitel cricket, loopt over van enthousiasme als hij vertelt over de activiteiten die Quick samen met andere partijen heeft ontwikkeld of gaat ontwikkelen.,,we waren op zoek naar verbreding van het sportaanbod en zijn zodoende in contact gekomen met de stichting SportMindz. Ons motto was in het verleden: Een goede sportopleiding in een goed nest en nu is dat verbreed naar: Sport, 26 De Vogelwijk oktober 2013

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij Van de Redactie Jaargang 56, no. 5, mei 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119 advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Burgst.nl gaat de lucht in Na achttien jaar praten kon Nutsbasisschool de Burgst eindelijk de nieuwbouw aan de Groene Hil openen. Directeur Joost Matthee vroeg zijn

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen 27E JAARGANG NR. 8 7 JULI 2014 D É K R A N T V O O R U L F T E N O M S T R E K E N 3 5 7 9 Het is voor de leden van de schutterijen niet altijd een pretje, maar het is wel vaste prik bij zowel de Eendracht,

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten

Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten nummer 58 Afscheidsinterview met Thomas van Duin Foto: FransHoekFotografie Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten door Margot Lodewijk Dodenherdenking in de wijk 4 mei - 19.00 uur Herdenkingsboom Zeemanlaan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12 INHOUDSOPGAVE INHOUD EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 Volharden, je lijn doorzetten en de stip op de horizon bewaken RENÉ VAN DEN BURG EN MARIJKE FLEUREN KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie