Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht"

Transcriptie

1 Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/overvecht

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 5 Wijkambities : drie speerpunten Hoofdstuk 3 6 Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk Hoofdstuk 4 8 Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting Hoofdstuk 5 10 Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Hoofdstuk 6 12 Complexe projecten en trajecten Hoofdstuk 7 14 Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en De Gagel Bijlage 16 Projectenoverzicht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Redactie Schrijf Schrijf, Vormgeving Kris Kras Design, Utrecht Datum januari 2014

3 Inleiding Voor u ligt het wijkactieprogramma 2014 voor Overvecht. U leest in dit programma welke activiteiten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk. Het wijkactieprogramma bevat: 1. Projecten en activiteiten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode ; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, corporaties en andere partners in de wijk. 2. Complexe projecten en trajecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn. 3. Projecten en activiteiten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak, in delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen. Tien wijken Voor alle tien de wijken van Utrecht is een wijkactieprogramma 2014 gemaakt. Het is voor het eerst dat dit voor alle wijken is gebeurd. In de komende jaren ontwikkelen we deze programma s graag verder, samen met bewoners en andere betrokken partijen in de wijk. Zo hopen we steeds beter gebruik te maken van de kennis, kunde en energie die in de verschillende wijken aanwezig is. Ook de krachtwijken In de krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland (Zuidwest), Ondiep en Zuilen-Oost (beide in Noordwest) en in de voormalige krachtwijk Hoograven (Zuid) is de aanpak in de krachtwijken en de inzet van het krachtwijkenbudget in het wijkactieprogramma opgenomen. Er verschijnen vanaf nu dus geen aparte wijkactieprogramma s meer voor de krachtwijken. Door de raad is in april 2012 gevraagd om de focus op de thema s wonen, werken en onderwijs in de krachtwijken door te trekken in de wijkactieprogramma s van De uitwerking van het thema wonen leest u in hoofdstuk 5, het thema werken in hoofdstuk 4 en het thema leren in hoofdstuk 3. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u voor de drie belangrijkste wijkambities hoe en door wie in 2014 in concrete projecten en activiteiten gewerkt wordt aan de realisatie van die wijkambities. In hoofdstuk 6 worden complexe projecten en trajecten weergegeven. In hoofdstuk 7 treft u activiteiten aan die onderdeel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen. Meer informatie Voor meer informatie over de wijkambities en voor de tien wijkactieprogramma s van alle wijken, kijk op of Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Neem dan contact op met wijkbureau Overvecht voor een afspraak: telefoon of per mail 3

4 Hoofdstuk1 De wijk Overvecht Bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere wijkpartijen staan sinds 2007 samen voor de opgave om Overvecht voor de toekomst vorm te geven. En met resultaat, want er is al veel verbeterd, zowel fysiek als sociaal. Park de Gagel en Park de Watertoren liggen er mede door de inzet van beheergroepen goed bij. Winkelcentrum De Gagelhof en winkelcentrum Overkapel zijn geheel vernieuwd. In De Gagel en de Spoorzone vindt momenteel fysieke vernieuwing en renovatie plaats, en ook in de Vechtzoom zijn honderden woningen gerenoveerd. Daarnaast is de samenwerking tussen professionals in het sociale domein (zoals zorg, welzijn, scholen en activering) fors toegenomen. Desondanks is de wijk er op deze gebieden niet op achteruit gegaan: de cijfers zijn grotendeels gelijk gebleven. Kijkend naar de Wijk wijzer 2013 en de monitor Krachtwijken, scoort Overvecht in vergelijking met de andere Utrechtse wijken niet goed op de onderdelen (jeugd)werkloosheid, gezondheid, sociale samenhang en netheid in de buurt. De komende vier jaar zal aan de verbetering van die score gewerkt worden, aan de hand van dit wijkactieprogramma (gebaseerd op de Wijkambities Overvecht ). Het gaat steeds beter met Overvecht, maar er zijn ook zeker aandachtspunten. Zo kunnen bewoners actiever worden en mag het onderwijs beter. 4

5 Hoofdstuk 2 Wijkambities : drie speerpunten De gemeente Utrecht heeft in Overvecht samen met haar partners fysieke en sociale verbeteringen tot stand gebracht. Voorlopig blijft het noodzakelijk om de huidige intensieve aanpak vast te houden zeker gezien de economische crisis en het wegvallen van de extra financiële middelen bij woningcorporaties. We hebben de wijkambities voor de periode vertaald naar onderstaande drie speerpunten. Die hebben we geformuleerd op basis van de wijkdialogen en onze analyse van Overvechts sterke punten, zwakke punten, kansen en uitdagingen. Daarbij hebben we rekening gehouden met zowel de huidige situatie als de ontwikkelingen waar de wijk voor staat. Wijkambitie 1: Vergroten van de kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Om te voorkomen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen al vanaf jonge leeftijd met een achterstand worden geconfronteerd, zetten we in op het verbeteren van hun toekomstperspectief. Dat doen we door de jeugd (tot en met 23 jaar) en hun ouders te ondersteunen. Succesvolle methodieken worden voortgezet, zoals de Vreedzame Wijk, het Buurtteam Jeugd en Gezin, de inzet op taal- en talentontwikkeling en activiteiten om kinderen gezond te laten opgroeien. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, kiest de gemeente ervoor om extra te investeren in de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting We dagen mensen uit om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en vast te houden. Dit geldt voor veel onderdelen van hun leven, of het nu gaat om het ontwikkelen van ondernemerschap, het verkrijgen van een gezonde levensstijl, het vinden van werk, het zoeken naar de juiste hulpverlening of het organiseren van een (openbare) activiteit in de buurt. Bewoners moeten voor deze zaken meer en meer hun eigen kracht aanspreken, maar we zorgen er als gemeente wel voor dat zij waar nodig worden geholpen door professionals. Zo willen we hen stimuleren om actief deel te nemen aan de maatschappij. 5 Via de Gezonde Wijkaanpak Overvecht ondersteunen we mensen bijvoorbeeld om gezond te leven. Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen aan de samenleving. Ook stimuleren we (toekomstig) ondernemerschap in Overvecht, vanuit het programma Wijkeconomie. We juichen het verder toe dat bewoners, ondernemers en andere wijkpartijen graag met elkaar in contact willen komen, alleen al omdat mensen zich veiliger voelen als ze hun wijkgenoten kennen. Dat gevoel van veiligheid is voor iedereen belangrijk zeker ook voor ouderen, een groep die niet vergeten mag worden. Als gemeente krijgen we de vraag om ontmoetingen mogelijk te maken en dat doen we graag. Het gaat daarbij om contact tussen groepen met verschillende sociale en etnische achtergronden; van jong tot oud, van armer tot rijker en van bewoners en scholen tot zzp ers en grotere ondernemers. Die ontmoetingsactiviteiten vinden plaats in de fysieke en/of openbare ruimte, zoals (laagdrempelige) horecagelegenheden en tijdens festiviteiten. Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid zijn van groot belang voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Daarbij hoort een schone, intacte ( hele ) en veilige openbare ruimte. Ook is er sociaal beheer nodig in en rond gebouwen. Vooral nu de verbetering/vernieuwing van woningen op losse schroeven staat, is de samenwerking tussen gemeente en corporaties op het gebied van schoon, heel en veilig van belang. Hoog op de agenda staan dan ook het schoonhouden van de buitenruimte rond woningcomplexen, de vervanging van stortkokers door ondergrondse containers, en het onderhoud aan wegen en straten. Een prettige, schone openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het gevoel van veiligheid. Het aantrekken van sociaaleconomisch sterkere bewoners blijft belangrijk om een toekomstbestendige wijk te ontwikkelen. Meer woningdifferentiatie, leefstijlprojecten en lokaal maatwerk kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige wijk.

6 Hoofdstuk 3 Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschermt, bevordert en bewaakt de lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen tot 19 jaar in de stad Utrecht. Jaarlijks bieden we ondersteuning aan de ongeveer Utrechtse kinderen/jeugdigen van 0 tot 19 jaar en hun ouders. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van (jeugd) zorg. In haar reguliere beleid zet de gemeente Utrecht in op het verbeteren van het toekomstperspectief en de ondersteuning van kinderen en hun ouders. In Overvecht is gestart met een pilot van het Buurtteam Jeugd & Gezin en het Buurtteam Sociaal. Door de positieve ervaringen worden de Buurtteams de komende jaren verder uitgebreid. Ze blijven zich richten op de Brede Schoolontwikkeling, de Vreedzame Wijk en de Vreedzame School. Stedelijk werken de Buurtteams aan de vormgeving van een businessplan voor Brede Scholen. Dit proces loopt tot eind Talentontwikkeling is daarbij een belangrijk onderdeel. We stimuleren bewoners in Overvecht om van jongs af aan de regie over hun leven in eigen hand te nemen. We willen jongeren ondersteunen bij het vinden van een bijbaan of stageplek. Het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid en extra begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt is in tijden van economische crisis zeer belangrijk. Juist nu blijft deze inzet extra hard nodig. De inzet van onder andere Job match komt voor een deel vanuit Werk en Inkomen. Het initiatief zal gericht zijn op bemiddeling tussen jongeren, scholen, werkgevers en het jongerenloket. Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt er in Overvecht extra geld geïnvesteerd in het sneller inlopen van achterstand. Deze investering is van toepassing op de volgende onderdelen. 3.1 Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk Via de Buurtteams Jeugd & Gezin beoogt de gemeente om integraal zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen, gezinnen en scholen in Overvecht. De extra inzet blijft de komende jaren van belang om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te borgen, en de nieuwe integrale werkwijze optimaal te ontwikkelen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Deelnemende (jeugd)zorginstellingen in het buurtteam 3.2 Extra outreachende hulpverlening voor jeugd en ouders De extra uren outreachende hulpverlening worden onder andere ingezet op first offenders (personen die voor het eerst met justitie in aanraking komen), snelle hulp in samenwerking met de politie en de aanpak Jongeren Op Straat (JOS). Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: politie en JES 030 en Jongeren Op Straat (JOS) Verantwoordelijk: Maatschappelijke ontwikkeling 3.3 Aanpak multiprobleemgezinnen Met de tijdelijke inzet van extra casemanagers en de Wraparound Care - een methodiek om multiprobleemgezinnen te helpen - kunnen jaarlijks negen multiprobleemgezinnen extra worden geholpen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Buurtteam Jeugd & Gezin 3.4 Extra Speel mee en speeltuinwerk In alle buurten wordt het spelen onder begeleiding van ouders ( Speel mee ) aangeboden. Hierdoor kunnen meer kinderen veilig buiten spelen en worden meer ouders betrokken. Het doel is het bevorderen van vrijwillige inzet en een overdracht van verantwoordelijkheid. 6

7 Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Wijk&Co en ouders 3.5 Brede schoolontwikkeling en -vernieuwing In de Brede School Overvecht werken elf basisscholen samen. De inzet is gericht op verbetering en vernieuwing van het activiteitenpakket waarmee wordt aangesloten bij het binnenschoolse programma. Binnen de verbetering en vernieuwing van het activiteitenpakket gaat het om Vreedzame Wijk/Vreedzame School, ouderbetrokkenheid, aandacht voor muziek en techniek en een goede organisatie. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Basisscholen 3.6 Brede School: talentontwikkeling De Brede School Overvecht heeft een carrouselprogramma ontwikkeld voor talentontwikkeling. Dat programma wordt op elf basisscholen geïmplementeerd in het schooljaar 2013/2014. Deze implementatie vraagt om een enorme inzet van alle scholen (ook in 2014). Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Basisscholen 3.7 Brede School: ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid betreft gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en wijk. Deze verbinding wordt door middel van ouder-inlopen gerealiseerd met inzet van Wijk&Co en in samenwerking met scholen en ouders. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Wijk&Co, scholen en ouders 3.8 Doe Mee Centrum (DMC) Einstein In het Doe Mee Centrum Einstein biedt het Utrechts Centrum voor de Kunsten voor talentontwikkeling een cultureel aanbod aan kinderen en hun ouders: cultuureducatie en (jeugd)amateurkunst. Het gebouw heeft een tijdelijke functie totdat nieuwe multifunctionele accommodaties zijn opgeleverd. Het extra budget draagt bij aan de exploitatiekosten tot aan het eind van het schooljaar 2013/2014. Deze periode wordt gebruikt om de activiteiten van de ene naar de andere locatie over te brengen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) 3.9 Opvoedcursussen voor vaders Door in een veilige groep onder deskundige leiding informatie te krijgen en uit te wisselen over opvoedingsvragen wordt opvoeden ook gewoon voor vaders. Inzet gemeente: GG&GD Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Vaders Verantwoordelijk: GG&GD 3.10 Click F1, Ucee Station en Mix Station: kinderen maken media Met het motto empowering the future geven Click F1, Ucee Station en Mix Station aan dat ze jongeren helpen hun eigen kracht te ontwikkelen, zodat zij beter toegerust zijn op hun toekomst. Deze visie sluit aan bij de nieuwe manier van werken en denken van de welzijnsorganisaties en gemeente: het aanspreken van de eigen kracht van mensen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Click F1, Ucee Station, Mix Station en jongeren 7

8 Hoofdstuk 4 Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting De thema s werk, gezondheid, activering en ontmoeting krijgen al veel aandacht in de programmabegroting van Op allerlei manieren worden bewoners van Overvecht gestimuleerd actief deel te nemen in de wijk. Bewoners worden ondersteund om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en te houden. Onze boodschap aan bewoners en bedrijven, vervat in het motto Doe mee in Overvecht!, onderstrepen we met onze uitbreiding van Buurtteams, de voortzetting van de website Je Kunt Meer, netwerkversterkingen, de uitvoering van Agenda 22, het Stedelijk Kompas en de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De Gezonde Wijkaanpak Overvecht is een integrale en gebiedsgerichte aanpak om gezondheidsachterstanden te verminderen. Met de aanpak stimuleren en ondersteunen we bewoners om op eigen kracht verder te kunnen. Dit doen we niet in ons eentje, maar juist samen met bewoners en partijen in de wijk. We zetten breed in langs vier sporen: Gezond meedoen, Gezonde leefstijl, Gezonde leefomgeving en Toegankelijke zorg & ondersteuning. Onder de reguliere taken van de gemeentetak Economische Zaken valt het faciliteren van (ondernemers) initiatieven die de economische vitaliteit van de wijk Overvecht versterken en/of in stand houden. De taak van de gemeente omvat het onderhouden van contacten met winkeliersverenigingen, zpp ers en grotere ondernemers; het leveren van straatmanagers in de winkelgebieden Overkapel/Gagelhof/De Klop; het initiëren van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de winkelgebieden; het ondersteunen van ondernemersinitiatieven die opkomen voor en door de wijk; het revitaliseringsproject op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht; en het faciliteren van vestigingsverzoeken. Wonen Welzijn Zorg (WWZ)-netwerken leveren een bijdrage aan het beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat doen ze op basis van de beleidsnotitie Welkome Wijken. Die is gerelateerd aan de Kadernota Meedoen naar Vermogen en in uitvoeringsplannen vastgestelde beleidsdoelstellingen. In samenwerking met het wijkbureau worden netwerkbijeenkomsten Wonen Welzijn Zorg georganiseerd in wijken/buurten. Zo worden verbindingen gemaakt tussen WWZ-instellingen en -organisaties op wijk- en buurtniveau. Doel is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt er in Overvecht extra geld ingezet om de achterstand die ontstaan is sneller in te lopen. Deze investering is van toepassing op de volgende onderdelen. 4.1 Bevorderen ondernemerschap De gemeente stimuleert de bedrijvigheid in Overvecht door extra geld te investeren in (startende) ondernemers en het ontwikkelen van de wijkeconomie. Het extra budget is nodig om meer ondersteuning te geven aan het ondernemersnetwerk en het digitaal ondernemerspunt. Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en werkgelegenheidsprojecten in de wijk. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Inzet krachtwijkenbudget: middelen uit 2013 Inzet partners: Samenwerking met relevante ondernemers(netwerken) Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 4.2 Programmacoördinatie Doe Mee Centrum De Gagel Het Doe Mee Centrum (DMC) heeft een belangrijke rol als informatiecentrum en overleglocatie voor bewoners en professionals in het kader van renovatieaanpak THEMA-dreven (de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef). Daarnaast is het DMC De Gagel een activeringscentrum voor volwassenen en is er ruimte voor burgerinitiatieven die aansluiten bij de activeringsdoelstelling. Dit project is een samenwerking tussen Portaal, Mitros, Maatschappelijke en mogelijk ook Careyn. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Mitros, Portaal Verantwoordelijk: Mitros, Portaal en Wijken 8

9 4.3 Activiteitenwinkel / Wijkdienstenbedrijf Leerlingen van het Trajectum College en ROC Midden- Nederland voeren opdrachten en klussen uit voor partijen in de wijk. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een Wijkdienstenbedrijf te starten, dat het leveren van diensten voor en door bewoners organiseert. De Activiteitenwinkel kan hier wellicht onderdeel van worden. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken Inzet partners: Relevante wijkpartijen en bewoners 4.4 Buurtgerichte Gezondheidsbevordering Buurtgerichte Gezondheidsbevordering is onderdeel van de Gezonde Wijk Aanpak van de GG&GD. De inzet van extra financiële middelen betekent een verdubbeling van de inzet van het wijkgezondheidswerk in Overvecht. Binnen het project wordt samengewerkt met vele partijen in de wijk, zoals Indigo, welzijnsorganisaties, eerstelijnszorg en Careyn. Inzet gemeente: GG&GD Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: GG&GD Inzet partners: Indigo, welzijnsorganisaties, eerstelijnszorg, Careyn en andere relevante wijkpartijen 4.5 JOGG/Gezond Gewicht Het resultaat waar we op aansturen in Overvecht: een teruggedrongen percentage kinderen met overgewicht. Maximaal 20% van de kinderen mag nog overgewicht hebben; hoe minder hoe beter. Met het extra budget financieren we nieuwe interventies in de wijk, communicatie over deze interventies en onderzoek naar de effectiviteit ervan. Inzet gemeente: GG&GD Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: GG&GD 4.6 Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten De beweegmakelaar legt contact met bewonersgroepen en helpt hen activiteiten op te zetten op het gebied van bewegen en sport. Ook brengt de beweegmakelaar initiatiefrijke bewoners in contact met relevante organisaties en instellingen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Diverse bewonersgroepen 4.7 Jeugdsportprogramma en verenigingsondersteuning Voor en samen met de jeugd van Overvecht wordt op een aantal buitenlocaties een aantrekkelijk sportprogramma uitgevoerd. De verbinding met sportverenigingen in de wijk zorgt ervoor dat deelnemers hiernaartoe kunnen doorstromen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Sportverenigingen in Overvecht, jeugd, stichting Harten voor Sport 4.8 Activering door middel van taal en digivaardigheid De voornaamste kracht van dit project is dat het veel kwetsbare bewoners bereikt en gericht is op activering. Veel taalcursisten stromen door naar een opleiding of vrijwilligerswerk. Naast taalcursussen worden ook digivaardigheidscursussen meegenomen in dit project. Hier is behoefte aan bij de kwetsbare doelgroep waarop Activering door middel van taal en digivaardigheid zich richt. Gezocht wordt naar samenwerking met de partners Taal doet meer, Taal voor het leven, Miramedia en het Wijkbedrijf. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Wijk&Co, Taal doet meer, Taal voor het leven, Miramedia, het Wijkbedrijf en relevante wijkpartijen 9

10 Hoofdstuk 5 Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Schoon, heel en veilig blijft in Overvecht een punt van grote aandacht. Vooral in de complexen met tien verdiepingen, waar zich 29 huishoudens in 1 portiek bevinden, wonen veel mensen met zorgen en problemen. Ook is de anonimiteit er groot, de migratiesnelheid hoog en wonen er veel culturen bij elkaar. Hierdoor staat de leefbaarheid van de gemeenschappelijke ruimtes, binnen en om de flat, voortdurend onder druk. Het is dan ook te vroeg om geen extra aandacht meer te besteden aan leefbaarheid en veiligheid. Veel is bereikt, maar nog onvoldoende ingebed. Ook in 2014 willen we blijven investeren in leefbaarheid en veiligheid, en in de buurtgerichte aanpak van de sociale wijkontwikkeling. Kern is de inzet op probleemjongeren, sterke netwerken van sociaal makelaarschap en Buurtteams Sociaal met woningcorporaties, gemeente en politie. Gestuurd wordt op het vergroten van de samenwerking in de reguliere aanpakken en de financiering vanuit de reguliere budgetten. Dit is haalbaar doordat partners in de wijk, zoals de woningcorporaties, ook in de openbare ruimte (blijven) investeren. De goede ervaringen van de afgelopen jaren met buurtbeheerders bij de flats hebben ertoe geleid dat buurtbeheerders nu gefinancierd worden vanuit eigen middelen van de woningcorporaties in plaats vanuit krachtwijkenbudget. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagenoeg volledig binnen het gemeentelijke beleid opgevangen. Dit betekent dat een eventuele inkrimping van de reguliere budgetten en/of een stadsbrede verlaging van de te behalen onderhoudsnormen directe gevolgen hebben voor het realiseren van deze derde wijkambitie. Het project Jongerenteam Overvecht helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van veiligheid, het tegengaan van /het ervaren van jongerenoverlast, het vergroten van kansen voor de jeugd, activering, ontmoeting en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit is een project van Jongerenwerk Utrecht (JoU), waarbij studenten van het Trajectum College, de ISK en de school POUWER leren om toezicht te houden. Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt er in Overvecht extra geld ingezet om de achterstand die ontstaan is sneller in te lopen. Deze investering is van toepassing op de volgende onderdelen. 5.1 Groepsaanpak van overlastgevende jeugdgroepen Individuele dwang- en drangmaatregelen en trajectbegeleiding voor leden van criminele groepen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- 5.2 Zwaar jongerenwerk De inzet van zwaar jongerenwerk is gericht op het leggen van contact met groepen jongeren die op een aantal locaties in de wijk voor veel en hardnekkige overlast zorgen. De jongerenwerkers staan stevig in hun schoenen en weten met moeilijke groepen om te gaan. Inzet krachtwijkenbudget: ,- 5.3 Sociale Wijkontwikkeling / Buurtaanpak Het vervolg van de Buurtaanpak 2013 is gericht op vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bewonersgroepen bij het oppakken van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en ontmoeting. Verbinding tussen sterk en zwak is een aandachtspunt. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Bewoners(groepen) Verantwoordelijk: Wijken 10

11 5.4 Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte Voor de leefbaarheid in de wijk is een schone, hele en veilige openbare ruimte essentieel. Het extra geld gaat naar de verbetering van de openbare ruimte binnen en rondom complexen waar woningcorporaties renovatiewerkzaamheden hebben gepleegd. Ook is extra aandacht gewenst voor de openbare ruimte bij woningbouwprojecten die vertraging oplopen. Om verloedering tegen te gaan is extra zorg op deze locaties nodig. Binnen deze bouwprojecten wordt samengewerkt tussen Ruimtelijke en Economische en Stadswerken. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische en Stadswerken Inzet krachtwijkenbudget: ,- en middelen uit 2013 Inzet partners: Woningcorporaties Mitros, Portaal en BO-EX Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 11

12 Hoofdstuk 6 Complexe projecten en trajecten Voor herinrichting is geen structureel budget beschikbaar. Vernieuwing moet via subsidies en projecten gestalte krijgen. Dit geldt ook voor de volgende complexe projecten in Overvecht. Ook vermeld zijn de beschikbare middelen voor bewonersinitiatieven en programmacommunicatie. 6.1 Voormalig Ziekenhuis St. Antonius Deze locatie wordt herontwikkeld van voormalig ziekenhuisterrein naar een woningbouwlocatie. In twee fases worden ééngezinswoningen gebouwd die koopprijzen krijgen in de lage en middencategorie. In totaal worden circa 205 woningen gerealiseerd. De eerste fase bestaat uit circa 55 woningen. De tweede fase bestaat uit circa 150 woningen. Deze invulling draagt bij aan het vergroten van de woningdifferentiatie in Overvecht. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Inzet partners: Ontwikkelaar Timpaan Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 6.2 Aanpak Vechtoevers De Vecht wordt ter hoogte van de Vechtdijk in 2014 door Waternet gebaggerd. Tegelijkertijd gaat de gemeente de beschoeiing vervangen. Daarnaast spelen er op de Vechtdijk nog andere zaken waarvan de haalbaarheid door middel van een haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht. Dit betreft verbetering van de parkeersituatie bij de woonboten, het inrichten van de oever als natuurvriendelijke oever en een herstructurering van de weg tot een fietsstraat waar de auto te gast is. Inzet gemeente: Stadswerken en Ruimtelijke en Economische Verantwoordelijk: Stadswerken en Ruimtelijke en Economische 6.3 Wijkgroenplan Overvecht In 2013 heeft de gemeente samen met bewoners een wijkgroenplan voor Overvecht gemaakt. Het plan bestaat voornamelijk uit een lijst met uitvoeringsprojecten, aangedragen door bewoners. Dit document wordt verder uitgewerkt zodat de projecten de komende jaren ( ) uitgevoerd kunnen worden. Het wijkgroenplan heeft als doel: meer, beter en toegankelijk groen in de wijk. De projecten zijn verschillend van aard en omvang. Zo worden straten en buurten groener gemaakt, wordt er meer variatie in de groenstructuur aangebracht en wordt er een kwaliteitsimpuls gegeven voor het groen. Ook zijn er ideeën aangedragen over de stedelijke groenstructuur. De bewoners worden betrokken bij de uitvoering van de projecten. Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit en Wijken (leefbaarheidsbudget) Inzet partners: Bewoners en relevante wijkpartijen Verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit 6.4 Aanpak van de instroom van sociaal kwetsbare bewoners Onder de bewoners van Overvecht bevindt zich een bovengemiddeld aantal Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)-cliënten en andere kwetsbare bewoners. Ook het aantal zorgwoningen en instellingswoningen is bovengemiddeld hoog in de wijk. Hierdoor is er een grote groep bewoners die extra aandacht en zorg nodig heeft. Om dit probleem aan te pakken gaat de gemeente met alle betrokken partners afspraken maken over vroege signalering en samenwerking op dit vlak. Inzet gemeente: Wijken, GG&GD, Openbare Orde en Veiligheid Inzet partners: Woningcorporaties, zorginstellingen en politie Verantwoordelijk: Wijken, Openbare Orde en Veiligheid 12

13 6.5 Wijkring/ 30km gebied Het betreft hier het meer verkeersveilig maken voor voetgangers en fietsers van de route Tigris- Nijl- Zambezi- Oranjerivier/ Kasai- Dreef en verbeteren van de openbare ruimte. Voorts 30 km inrichting voor de omliggende woongebieden. Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Inzet krachtwijkenbudget: middelen uit 2013 Verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische 6.6 Programmacommunicatie en gebiedscommunicatie De inzet op een goede communicatie die bewoners informeert en uitnodigt om mee te doen wordt voortgezet. 6.8 Werkbudgetten sociale wijkversterking Voor het oplossen van kleine knelpunten in de uitvoering en voor wijkbijeenkomsten met partijen in de wijk. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken 6.9 Ruimte voor nieuwe initiatieven Ruimte voor nieuwe initiatieven en projecten in de wijk. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken 6.7 Bewonersinitiatieven Voor bewonersinitiatieven in Overvecht resteert nog ,- (30 december 2013). Op dit budget zijn de eind 2011 vastgestelde beleidsregels rijksbudget bewonersinitiatieven van toepassing. 13

14 Hoofdstuk 7 Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en De Gagel In Overvecht zijn twee gebieden waar de komende jaren nog flinke veranderingen gaan plaats vinden. Dit zijn de Spoorzone en De Gagel. Hieronder volgt per project wat er gaat gebeuren. 7.1 Spoorzone Camera Obscuradreef Dit project bestaat uit de renovatie van 80 woningen, de sloop/nieuwbouw van 137 woningen en de herinrichting van de openbare ruimte. Het project is vertraagd als gevolg van de sterk gewijzigde economische omstandigheden voor de woningcorporaties in de afgelopen jaren. De investeringen voor dit project worden gedaan door de corporatie Mitros en de gemeente, via de inzet van middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3). De herstructurering van deze woningbouwcomplexen start in Inzet gemeente: Ruimtelijke en Ecnomische Inzet partners: Mitros Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Maria van Hongarijedreef Dit project bestaat uit de sloop en nieuwbouw van 294 woningen. Naast de grote verbetering van de kwaliteit van de woningen wordt ook de woningdifferentiatie in de wijk door dit project vergroot. De bouw vindt plaats in twee fasen. Fase 1 wordt begin 2014 afgerond. Daarna wordt, afhankelijk van het aantrekken van de koopmarkt, gestart met de tweede fase. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Inzet partners: Mitros Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Multifunctionele Accommodatie (MFA) Teun de Jagerdreef De gebouwen van de Jenaplanschool Cleophas aan de Winterboeidreef 6 en 10, van de Jenaplanschool Cleophas aan de Van Brammendreef en van de Openbare Basisschool Overvecht aan de Teun de Jagerdreef worden samengevoegd tot één nieuw schoolgebouw. Dat complex staat op Teun de Jagerdreef 5. In deze zogenaamde kindercluster is ook plaats voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De bestaande sporthal met twee gymzalen van het Trajectum College wordt in de nieuwbouw ingepast. Ook buurthuis De Bram verhuist van de Rhônedreef naar het nieuwe gebouw aan de Teun de Jagerdreef. De Bram blijft de wijkbewoners in het zuiden van Overvecht volop ruimte en faciliteiten bieden voor de organisatie van activiteiten en bijeenkomsten. De Multifunctionele Accommodatie (MFA) Teun de Jagerdreef is een samenwerking tussen de onderwijsbesturen en de gemeente. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie Inzet partners: Betrokken scholen, kinderopvangorganisaties, buurthuis De Bram en andere relevante wijkpartijen Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie Stationsgebied station Overvecht Het project betreft de aanpak van de openbare ruimte in de stationsomgeving van Overvecht. Enerzijds worden de parkeerknelpunten (in het bijzonder bij de CNV en de moskee) aangepakt. Anderzijds wordt de verblijfskwaliteit voor de reizigers, bezoekers, bewoners en werknemers van het stationsgebied verbeterd. Het station is een belangrijke entree van de wijk en daarmee ook een visitekaartje. De opgave is om de as Aidadreef-Arnodreef te versterken. De Tiberdreef fungeert als een barrière tussen het station, de winkelstrip en de moskee. Ook is de inrichting rommelig en onoverzichtelijk. Het totale gebied mist een eenduidige herkenbare uitstraling en de bereikbaarheid voor langzaam verkeer van het station is niet optimaal. De investering in dit project wordt gemaakt met middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3. De uitvoering vindt plaats in 2014 en

15 Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 7.2 De Gagel Ibisdreef Bij het zogenaamde kindercluster aan de Ibisdreef worden de Mattheusschool op Ghanadreef 2 en de Openbare School aan de Grote Trekdreef 4 samengebracht in een nieuwe multifunctionele voorziening. Hier is ook een wijkvoorziening aan gekoppeld. Dit programma kan worden uitgebreid met buitenschoolse opvang en kinderopvang. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Dit project wordt in de loop van uitgevoerd. Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke (Onderwijs) Inzet partners: Basisscholen en eventuele kinderopvangorganisaties Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie Flats THEMA-dreven Na lang onderzoek is besloten om de flats aan de zogenaamde THEMA-dreven (de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef) te renoveren in plaats van te slopen. Er zal vervangende nieuwbouw gerealiseerd worden. De flat van Portaal aan de Ankaradreef is de eerste die een renovatie zal ondergaan. De gemeente gaat de openbare ruimte rondom de flats opknappen. De investering komt vanuit de woningcorporaties Portaal en Mitros. De gemeente Utrecht zet daarnaast middelen in uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3). De renovatie van de flat aan de Ankaradreef start in Datzelfde geldt voor het opschonen van de openbare ruimte. Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Inzet partners: Portaal en Mitros Multifunctionele Accommodatie (MFA) Gagel Noord Dit betreft de nieuwbouw van twee basisscholen in het noordoostelijke deel van Overvecht. De katholieke school aan de Pagodedreef en de openbare school aan de Beiroetdreef zijn beide niet meer van de gewenste bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit. Het realiseren van een nieuwe schoolvoorziening is opgenomen in het Masterplan Primair Onderwijs en wordt gefinancierd uit dit masterplan. Het project wordt in de loop van uitgevoerd. Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke (Onderwijs) Inzet partners: Basisscholen en diverse wijkpartijen voor multifunctionele voorzieningen Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie 15

16 Bijlage Projectenoverzicht Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk 3.1 Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk 3.2 Extra outreachende hulpverlening voor jeugd en ouders 3.3 Aanpak multiprobleemgezinnen 3.4 Extra Speel mee en speeltuinwerk 3.5 Brede schoolontwikkeling en -vernieuwing 3.6 Brede School: talentontwikkeling 3.7 Brede School: ouderbetrokkenheid 3.8 Doe Mee Centrum (DMC) Einstein 3.9 Opvoedcursussen voor vaders 3.10 Click F1, Ucee Station en Mix Station: kinderen maken media Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting 4.1 Bevorderen ondernemerschap 4.2 Programmacoördinatie Doe Mee Centrum De Gagel 4.3 Activiteitenwinkel / Wijkdienstenbedrijf 4.4 Buurtgerichte Gezondheidsbevordering 4.5 JOGG/Gezond Gewicht 4.6 Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten 4.7 Jeugdsportprogramma en verenigingsondersteuning 4.8 Activering door middel van taal en digivaardigheid Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid 5.1 Groepsaanpak van overlastgevende jeugdgroepen 5.2 Zwaar jongerenwerk 5.3 Sociale Wijkontwikkeling / Buurtaanpak 5.4 Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte 16

17 Complexe projecten en trajecten 6.1 Voormalig Ziekenhuis St. Antonius 6.2 Aanpak Vechtoevers 6.3 Wijkgroenplan Overvecht 6.4 Aanpak van de instroom van sociaal kwetsbare bewoners 6.5 Wijkring/30 km gebied 6.6 Programmacommunicatie en gebiedscommunicatie 6.7 Bewonersinitiatieven 6.8 Werkbudgetten sociale wijkversterking 6.9 Ruimte voor nieuwe initiatieven Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en De Gagel 7.1 Spoorzone Camera Obscuradreef Maria van Hongarijedreef Multifunctionele Accommodatie (MFA) Teun de Jagerdreef Stationsgebied station Overvecht 7.2 De Gagel Ibisdreef Multifunctionele Accommodatie (MFA) Gagel Noord Flats THEMA-dreven 17

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht 2 Colofon: november 2014 Visitatie Jongerenwerk Utrecht Visitatiecommissie Prof. dr. Micha de Winter (voorzitter), Drs.

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie