Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht"

Transcriptie

1 Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/overvecht

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 5 Wijkambities : drie speerpunten Hoofdstuk 3 6 Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk Hoofdstuk 4 8 Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting Hoofdstuk 5 10 Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Hoofdstuk 6 12 Complexe projecten en trajecten Hoofdstuk 7 14 Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en De Gagel Bijlage 16 Projectenoverzicht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Redactie Schrijf Schrijf, Vormgeving Kris Kras Design, Utrecht Datum januari 2014

3 Inleiding Voor u ligt het wijkactieprogramma 2014 voor Overvecht. U leest in dit programma welke activiteiten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk. Het wijkactieprogramma bevat: 1. Projecten en activiteiten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode ; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, corporaties en andere partners in de wijk. 2. Complexe projecten en trajecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn. 3. Projecten en activiteiten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak, in delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen. Tien wijken Voor alle tien de wijken van Utrecht is een wijkactieprogramma 2014 gemaakt. Het is voor het eerst dat dit voor alle wijken is gebeurd. In de komende jaren ontwikkelen we deze programma s graag verder, samen met bewoners en andere betrokken partijen in de wijk. Zo hopen we steeds beter gebruik te maken van de kennis, kunde en energie die in de verschillende wijken aanwezig is. Ook de krachtwijken In de krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland (Zuidwest), Ondiep en Zuilen-Oost (beide in Noordwest) en in de voormalige krachtwijk Hoograven (Zuid) is de aanpak in de krachtwijken en de inzet van het krachtwijkenbudget in het wijkactieprogramma opgenomen. Er verschijnen vanaf nu dus geen aparte wijkactieprogramma s meer voor de krachtwijken. Door de raad is in april 2012 gevraagd om de focus op de thema s wonen, werken en onderwijs in de krachtwijken door te trekken in de wijkactieprogramma s van De uitwerking van het thema wonen leest u in hoofdstuk 5, het thema werken in hoofdstuk 4 en het thema leren in hoofdstuk 3. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u voor de drie belangrijkste wijkambities hoe en door wie in 2014 in concrete projecten en activiteiten gewerkt wordt aan de realisatie van die wijkambities. In hoofdstuk 6 worden complexe projecten en trajecten weergegeven. In hoofdstuk 7 treft u activiteiten aan die onderdeel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen. Meer informatie Voor meer informatie over de wijkambities en voor de tien wijkactieprogramma s van alle wijken, kijk op of Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Neem dan contact op met wijkbureau Overvecht voor een afspraak: telefoon of per mail 3

4 Hoofdstuk1 De wijk Overvecht Bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere wijkpartijen staan sinds 2007 samen voor de opgave om Overvecht voor de toekomst vorm te geven. En met resultaat, want er is al veel verbeterd, zowel fysiek als sociaal. Park de Gagel en Park de Watertoren liggen er mede door de inzet van beheergroepen goed bij. Winkelcentrum De Gagelhof en winkelcentrum Overkapel zijn geheel vernieuwd. In De Gagel en de Spoorzone vindt momenteel fysieke vernieuwing en renovatie plaats, en ook in de Vechtzoom zijn honderden woningen gerenoveerd. Daarnaast is de samenwerking tussen professionals in het sociale domein (zoals zorg, welzijn, scholen en activering) fors toegenomen. Desondanks is de wijk er op deze gebieden niet op achteruit gegaan: de cijfers zijn grotendeels gelijk gebleven. Kijkend naar de Wijk wijzer 2013 en de monitor Krachtwijken, scoort Overvecht in vergelijking met de andere Utrechtse wijken niet goed op de onderdelen (jeugd)werkloosheid, gezondheid, sociale samenhang en netheid in de buurt. De komende vier jaar zal aan de verbetering van die score gewerkt worden, aan de hand van dit wijkactieprogramma (gebaseerd op de Wijkambities Overvecht ). Het gaat steeds beter met Overvecht, maar er zijn ook zeker aandachtspunten. Zo kunnen bewoners actiever worden en mag het onderwijs beter. 4

5 Hoofdstuk 2 Wijkambities : drie speerpunten De gemeente Utrecht heeft in Overvecht samen met haar partners fysieke en sociale verbeteringen tot stand gebracht. Voorlopig blijft het noodzakelijk om de huidige intensieve aanpak vast te houden zeker gezien de economische crisis en het wegvallen van de extra financiële middelen bij woningcorporaties. We hebben de wijkambities voor de periode vertaald naar onderstaande drie speerpunten. Die hebben we geformuleerd op basis van de wijkdialogen en onze analyse van Overvechts sterke punten, zwakke punten, kansen en uitdagingen. Daarbij hebben we rekening gehouden met zowel de huidige situatie als de ontwikkelingen waar de wijk voor staat. Wijkambitie 1: Vergroten van de kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Om te voorkomen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen al vanaf jonge leeftijd met een achterstand worden geconfronteerd, zetten we in op het verbeteren van hun toekomstperspectief. Dat doen we door de jeugd (tot en met 23 jaar) en hun ouders te ondersteunen. Succesvolle methodieken worden voortgezet, zoals de Vreedzame Wijk, het Buurtteam Jeugd en Gezin, de inzet op taal- en talentontwikkeling en activiteiten om kinderen gezond te laten opgroeien. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, kiest de gemeente ervoor om extra te investeren in de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting We dagen mensen uit om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en vast te houden. Dit geldt voor veel onderdelen van hun leven, of het nu gaat om het ontwikkelen van ondernemerschap, het verkrijgen van een gezonde levensstijl, het vinden van werk, het zoeken naar de juiste hulpverlening of het organiseren van een (openbare) activiteit in de buurt. Bewoners moeten voor deze zaken meer en meer hun eigen kracht aanspreken, maar we zorgen er als gemeente wel voor dat zij waar nodig worden geholpen door professionals. Zo willen we hen stimuleren om actief deel te nemen aan de maatschappij. 5 Via de Gezonde Wijkaanpak Overvecht ondersteunen we mensen bijvoorbeeld om gezond te leven. Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen aan de samenleving. Ook stimuleren we (toekomstig) ondernemerschap in Overvecht, vanuit het programma Wijkeconomie. We juichen het verder toe dat bewoners, ondernemers en andere wijkpartijen graag met elkaar in contact willen komen, alleen al omdat mensen zich veiliger voelen als ze hun wijkgenoten kennen. Dat gevoel van veiligheid is voor iedereen belangrijk zeker ook voor ouderen, een groep die niet vergeten mag worden. Als gemeente krijgen we de vraag om ontmoetingen mogelijk te maken en dat doen we graag. Het gaat daarbij om contact tussen groepen met verschillende sociale en etnische achtergronden; van jong tot oud, van armer tot rijker en van bewoners en scholen tot zzp ers en grotere ondernemers. Die ontmoetingsactiviteiten vinden plaats in de fysieke en/of openbare ruimte, zoals (laagdrempelige) horecagelegenheden en tijdens festiviteiten. Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid zijn van groot belang voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Daarbij hoort een schone, intacte ( hele ) en veilige openbare ruimte. Ook is er sociaal beheer nodig in en rond gebouwen. Vooral nu de verbetering/vernieuwing van woningen op losse schroeven staat, is de samenwerking tussen gemeente en corporaties op het gebied van schoon, heel en veilig van belang. Hoog op de agenda staan dan ook het schoonhouden van de buitenruimte rond woningcomplexen, de vervanging van stortkokers door ondergrondse containers, en het onderhoud aan wegen en straten. Een prettige, schone openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het gevoel van veiligheid. Het aantrekken van sociaaleconomisch sterkere bewoners blijft belangrijk om een toekomstbestendige wijk te ontwikkelen. Meer woningdifferentiatie, leefstijlprojecten en lokaal maatwerk kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige wijk.

6 Hoofdstuk 3 Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschermt, bevordert en bewaakt de lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen tot 19 jaar in de stad Utrecht. Jaarlijks bieden we ondersteuning aan de ongeveer Utrechtse kinderen/jeugdigen van 0 tot 19 jaar en hun ouders. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van (jeugd) zorg. In haar reguliere beleid zet de gemeente Utrecht in op het verbeteren van het toekomstperspectief en de ondersteuning van kinderen en hun ouders. In Overvecht is gestart met een pilot van het Buurtteam Jeugd & Gezin en het Buurtteam Sociaal. Door de positieve ervaringen worden de Buurtteams de komende jaren verder uitgebreid. Ze blijven zich richten op de Brede Schoolontwikkeling, de Vreedzame Wijk en de Vreedzame School. Stedelijk werken de Buurtteams aan de vormgeving van een businessplan voor Brede Scholen. Dit proces loopt tot eind Talentontwikkeling is daarbij een belangrijk onderdeel. We stimuleren bewoners in Overvecht om van jongs af aan de regie over hun leven in eigen hand te nemen. We willen jongeren ondersteunen bij het vinden van een bijbaan of stageplek. Het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid en extra begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt is in tijden van economische crisis zeer belangrijk. Juist nu blijft deze inzet extra hard nodig. De inzet van onder andere Job match komt voor een deel vanuit Werk en Inkomen. Het initiatief zal gericht zijn op bemiddeling tussen jongeren, scholen, werkgevers en het jongerenloket. Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt er in Overvecht extra geld geïnvesteerd in het sneller inlopen van achterstand. Deze investering is van toepassing op de volgende onderdelen. 3.1 Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk Via de Buurtteams Jeugd & Gezin beoogt de gemeente om integraal zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen, gezinnen en scholen in Overvecht. De extra inzet blijft de komende jaren van belang om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te borgen, en de nieuwe integrale werkwijze optimaal te ontwikkelen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Deelnemende (jeugd)zorginstellingen in het buurtteam 3.2 Extra outreachende hulpverlening voor jeugd en ouders De extra uren outreachende hulpverlening worden onder andere ingezet op first offenders (personen die voor het eerst met justitie in aanraking komen), snelle hulp in samenwerking met de politie en de aanpak Jongeren Op Straat (JOS). Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: politie en JES 030 en Jongeren Op Straat (JOS) Verantwoordelijk: Maatschappelijke ontwikkeling 3.3 Aanpak multiprobleemgezinnen Met de tijdelijke inzet van extra casemanagers en de Wraparound Care - een methodiek om multiprobleemgezinnen te helpen - kunnen jaarlijks negen multiprobleemgezinnen extra worden geholpen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Buurtteam Jeugd & Gezin 3.4 Extra Speel mee en speeltuinwerk In alle buurten wordt het spelen onder begeleiding van ouders ( Speel mee ) aangeboden. Hierdoor kunnen meer kinderen veilig buiten spelen en worden meer ouders betrokken. Het doel is het bevorderen van vrijwillige inzet en een overdracht van verantwoordelijkheid. 6

7 Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Wijk&Co en ouders 3.5 Brede schoolontwikkeling en -vernieuwing In de Brede School Overvecht werken elf basisscholen samen. De inzet is gericht op verbetering en vernieuwing van het activiteitenpakket waarmee wordt aangesloten bij het binnenschoolse programma. Binnen de verbetering en vernieuwing van het activiteitenpakket gaat het om Vreedzame Wijk/Vreedzame School, ouderbetrokkenheid, aandacht voor muziek en techniek en een goede organisatie. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Basisscholen 3.6 Brede School: talentontwikkeling De Brede School Overvecht heeft een carrouselprogramma ontwikkeld voor talentontwikkeling. Dat programma wordt op elf basisscholen geïmplementeerd in het schooljaar 2013/2014. Deze implementatie vraagt om een enorme inzet van alle scholen (ook in 2014). Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Basisscholen 3.7 Brede School: ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid betreft gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en wijk. Deze verbinding wordt door middel van ouder-inlopen gerealiseerd met inzet van Wijk&Co en in samenwerking met scholen en ouders. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Wijk&Co, scholen en ouders 3.8 Doe Mee Centrum (DMC) Einstein In het Doe Mee Centrum Einstein biedt het Utrechts Centrum voor de Kunsten voor talentontwikkeling een cultureel aanbod aan kinderen en hun ouders: cultuureducatie en (jeugd)amateurkunst. Het gebouw heeft een tijdelijke functie totdat nieuwe multifunctionele accommodaties zijn opgeleverd. Het extra budget draagt bij aan de exploitatiekosten tot aan het eind van het schooljaar 2013/2014. Deze periode wordt gebruikt om de activiteiten van de ene naar de andere locatie over te brengen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) 3.9 Opvoedcursussen voor vaders Door in een veilige groep onder deskundige leiding informatie te krijgen en uit te wisselen over opvoedingsvragen wordt opvoeden ook gewoon voor vaders. Inzet gemeente: GG&GD Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Vaders Verantwoordelijk: GG&GD 3.10 Click F1, Ucee Station en Mix Station: kinderen maken media Met het motto empowering the future geven Click F1, Ucee Station en Mix Station aan dat ze jongeren helpen hun eigen kracht te ontwikkelen, zodat zij beter toegerust zijn op hun toekomst. Deze visie sluit aan bij de nieuwe manier van werken en denken van de welzijnsorganisaties en gemeente: het aanspreken van de eigen kracht van mensen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Click F1, Ucee Station, Mix Station en jongeren 7

8 Hoofdstuk 4 Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting De thema s werk, gezondheid, activering en ontmoeting krijgen al veel aandacht in de programmabegroting van Op allerlei manieren worden bewoners van Overvecht gestimuleerd actief deel te nemen in de wijk. Bewoners worden ondersteund om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en te houden. Onze boodschap aan bewoners en bedrijven, vervat in het motto Doe mee in Overvecht!, onderstrepen we met onze uitbreiding van Buurtteams, de voortzetting van de website Je Kunt Meer, netwerkversterkingen, de uitvoering van Agenda 22, het Stedelijk Kompas en de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De Gezonde Wijkaanpak Overvecht is een integrale en gebiedsgerichte aanpak om gezondheidsachterstanden te verminderen. Met de aanpak stimuleren en ondersteunen we bewoners om op eigen kracht verder te kunnen. Dit doen we niet in ons eentje, maar juist samen met bewoners en partijen in de wijk. We zetten breed in langs vier sporen: Gezond meedoen, Gezonde leefstijl, Gezonde leefomgeving en Toegankelijke zorg & ondersteuning. Onder de reguliere taken van de gemeentetak Economische Zaken valt het faciliteren van (ondernemers) initiatieven die de economische vitaliteit van de wijk Overvecht versterken en/of in stand houden. De taak van de gemeente omvat het onderhouden van contacten met winkeliersverenigingen, zpp ers en grotere ondernemers; het leveren van straatmanagers in de winkelgebieden Overkapel/Gagelhof/De Klop; het initiëren van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de winkelgebieden; het ondersteunen van ondernemersinitiatieven die opkomen voor en door de wijk; het revitaliseringsproject op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht; en het faciliteren van vestigingsverzoeken. Wonen Welzijn Zorg (WWZ)-netwerken leveren een bijdrage aan het beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat doen ze op basis van de beleidsnotitie Welkome Wijken. Die is gerelateerd aan de Kadernota Meedoen naar Vermogen en in uitvoeringsplannen vastgestelde beleidsdoelstellingen. In samenwerking met het wijkbureau worden netwerkbijeenkomsten Wonen Welzijn Zorg georganiseerd in wijken/buurten. Zo worden verbindingen gemaakt tussen WWZ-instellingen en -organisaties op wijk- en buurtniveau. Doel is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt er in Overvecht extra geld ingezet om de achterstand die ontstaan is sneller in te lopen. Deze investering is van toepassing op de volgende onderdelen. 4.1 Bevorderen ondernemerschap De gemeente stimuleert de bedrijvigheid in Overvecht door extra geld te investeren in (startende) ondernemers en het ontwikkelen van de wijkeconomie. Het extra budget is nodig om meer ondersteuning te geven aan het ondernemersnetwerk en het digitaal ondernemerspunt. Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en werkgelegenheidsprojecten in de wijk. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Inzet krachtwijkenbudget: middelen uit 2013 Inzet partners: Samenwerking met relevante ondernemers(netwerken) Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 4.2 Programmacoördinatie Doe Mee Centrum De Gagel Het Doe Mee Centrum (DMC) heeft een belangrijke rol als informatiecentrum en overleglocatie voor bewoners en professionals in het kader van renovatieaanpak THEMA-dreven (de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef). Daarnaast is het DMC De Gagel een activeringscentrum voor volwassenen en is er ruimte voor burgerinitiatieven die aansluiten bij de activeringsdoelstelling. Dit project is een samenwerking tussen Portaal, Mitros, Maatschappelijke en mogelijk ook Careyn. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Mitros, Portaal Verantwoordelijk: Mitros, Portaal en Wijken 8

9 4.3 Activiteitenwinkel / Wijkdienstenbedrijf Leerlingen van het Trajectum College en ROC Midden- Nederland voeren opdrachten en klussen uit voor partijen in de wijk. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een Wijkdienstenbedrijf te starten, dat het leveren van diensten voor en door bewoners organiseert. De Activiteitenwinkel kan hier wellicht onderdeel van worden. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken Inzet partners: Relevante wijkpartijen en bewoners 4.4 Buurtgerichte Gezondheidsbevordering Buurtgerichte Gezondheidsbevordering is onderdeel van de Gezonde Wijk Aanpak van de GG&GD. De inzet van extra financiële middelen betekent een verdubbeling van de inzet van het wijkgezondheidswerk in Overvecht. Binnen het project wordt samengewerkt met vele partijen in de wijk, zoals Indigo, welzijnsorganisaties, eerstelijnszorg en Careyn. Inzet gemeente: GG&GD Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: GG&GD Inzet partners: Indigo, welzijnsorganisaties, eerstelijnszorg, Careyn en andere relevante wijkpartijen 4.5 JOGG/Gezond Gewicht Het resultaat waar we op aansturen in Overvecht: een teruggedrongen percentage kinderen met overgewicht. Maximaal 20% van de kinderen mag nog overgewicht hebben; hoe minder hoe beter. Met het extra budget financieren we nieuwe interventies in de wijk, communicatie over deze interventies en onderzoek naar de effectiviteit ervan. Inzet gemeente: GG&GD Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: GG&GD 4.6 Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten De beweegmakelaar legt contact met bewonersgroepen en helpt hen activiteiten op te zetten op het gebied van bewegen en sport. Ook brengt de beweegmakelaar initiatiefrijke bewoners in contact met relevante organisaties en instellingen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Diverse bewonersgroepen 4.7 Jeugdsportprogramma en verenigingsondersteuning Voor en samen met de jeugd van Overvecht wordt op een aantal buitenlocaties een aantrekkelijk sportprogramma uitgevoerd. De verbinding met sportverenigingen in de wijk zorgt ervoor dat deelnemers hiernaartoe kunnen doorstromen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Sportverenigingen in Overvecht, jeugd, stichting Harten voor Sport 4.8 Activering door middel van taal en digivaardigheid De voornaamste kracht van dit project is dat het veel kwetsbare bewoners bereikt en gericht is op activering. Veel taalcursisten stromen door naar een opleiding of vrijwilligerswerk. Naast taalcursussen worden ook digivaardigheidscursussen meegenomen in dit project. Hier is behoefte aan bij de kwetsbare doelgroep waarop Activering door middel van taal en digivaardigheid zich richt. Gezocht wordt naar samenwerking met de partners Taal doet meer, Taal voor het leven, Miramedia en het Wijkbedrijf. Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Wijk&Co, Taal doet meer, Taal voor het leven, Miramedia, het Wijkbedrijf en relevante wijkpartijen 9

10 Hoofdstuk 5 Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Schoon, heel en veilig blijft in Overvecht een punt van grote aandacht. Vooral in de complexen met tien verdiepingen, waar zich 29 huishoudens in 1 portiek bevinden, wonen veel mensen met zorgen en problemen. Ook is de anonimiteit er groot, de migratiesnelheid hoog en wonen er veel culturen bij elkaar. Hierdoor staat de leefbaarheid van de gemeenschappelijke ruimtes, binnen en om de flat, voortdurend onder druk. Het is dan ook te vroeg om geen extra aandacht meer te besteden aan leefbaarheid en veiligheid. Veel is bereikt, maar nog onvoldoende ingebed. Ook in 2014 willen we blijven investeren in leefbaarheid en veiligheid, en in de buurtgerichte aanpak van de sociale wijkontwikkeling. Kern is de inzet op probleemjongeren, sterke netwerken van sociaal makelaarschap en Buurtteams Sociaal met woningcorporaties, gemeente en politie. Gestuurd wordt op het vergroten van de samenwerking in de reguliere aanpakken en de financiering vanuit de reguliere budgetten. Dit is haalbaar doordat partners in de wijk, zoals de woningcorporaties, ook in de openbare ruimte (blijven) investeren. De goede ervaringen van de afgelopen jaren met buurtbeheerders bij de flats hebben ertoe geleid dat buurtbeheerders nu gefinancierd worden vanuit eigen middelen van de woningcorporaties in plaats vanuit krachtwijkenbudget. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagenoeg volledig binnen het gemeentelijke beleid opgevangen. Dit betekent dat een eventuele inkrimping van de reguliere budgetten en/of een stadsbrede verlaging van de te behalen onderhoudsnormen directe gevolgen hebben voor het realiseren van deze derde wijkambitie. Het project Jongerenteam Overvecht helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van veiligheid, het tegengaan van /het ervaren van jongerenoverlast, het vergroten van kansen voor de jeugd, activering, ontmoeting en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit is een project van Jongerenwerk Utrecht (JoU), waarbij studenten van het Trajectum College, de ISK en de school POUWER leren om toezicht te houden. Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt er in Overvecht extra geld ingezet om de achterstand die ontstaan is sneller in te lopen. Deze investering is van toepassing op de volgende onderdelen. 5.1 Groepsaanpak van overlastgevende jeugdgroepen Individuele dwang- en drangmaatregelen en trajectbegeleiding voor leden van criminele groepen. Inzet krachtwijkenbudget: ,- 5.2 Zwaar jongerenwerk De inzet van zwaar jongerenwerk is gericht op het leggen van contact met groepen jongeren die op een aantal locaties in de wijk voor veel en hardnekkige overlast zorgen. De jongerenwerkers staan stevig in hun schoenen en weten met moeilijke groepen om te gaan. Inzet krachtwijkenbudget: ,- 5.3 Sociale Wijkontwikkeling / Buurtaanpak Het vervolg van de Buurtaanpak 2013 is gericht op vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bewonersgroepen bij het oppakken van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en ontmoeting. Verbinding tussen sterk en zwak is een aandachtspunt. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Inzet partners: Bewoners(groepen) Verantwoordelijk: Wijken 10

11 5.4 Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte Voor de leefbaarheid in de wijk is een schone, hele en veilige openbare ruimte essentieel. Het extra geld gaat naar de verbetering van de openbare ruimte binnen en rondom complexen waar woningcorporaties renovatiewerkzaamheden hebben gepleegd. Ook is extra aandacht gewenst voor de openbare ruimte bij woningbouwprojecten die vertraging oplopen. Om verloedering tegen te gaan is extra zorg op deze locaties nodig. Binnen deze bouwprojecten wordt samengewerkt tussen Ruimtelijke en Economische en Stadswerken. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische en Stadswerken Inzet krachtwijkenbudget: ,- en middelen uit 2013 Inzet partners: Woningcorporaties Mitros, Portaal en BO-EX Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 11

12 Hoofdstuk 6 Complexe projecten en trajecten Voor herinrichting is geen structureel budget beschikbaar. Vernieuwing moet via subsidies en projecten gestalte krijgen. Dit geldt ook voor de volgende complexe projecten in Overvecht. Ook vermeld zijn de beschikbare middelen voor bewonersinitiatieven en programmacommunicatie. 6.1 Voormalig Ziekenhuis St. Antonius Deze locatie wordt herontwikkeld van voormalig ziekenhuisterrein naar een woningbouwlocatie. In twee fases worden ééngezinswoningen gebouwd die koopprijzen krijgen in de lage en middencategorie. In totaal worden circa 205 woningen gerealiseerd. De eerste fase bestaat uit circa 55 woningen. De tweede fase bestaat uit circa 150 woningen. Deze invulling draagt bij aan het vergroten van de woningdifferentiatie in Overvecht. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Inzet partners: Ontwikkelaar Timpaan Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 6.2 Aanpak Vechtoevers De Vecht wordt ter hoogte van de Vechtdijk in 2014 door Waternet gebaggerd. Tegelijkertijd gaat de gemeente de beschoeiing vervangen. Daarnaast spelen er op de Vechtdijk nog andere zaken waarvan de haalbaarheid door middel van een haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht. Dit betreft verbetering van de parkeersituatie bij de woonboten, het inrichten van de oever als natuurvriendelijke oever en een herstructurering van de weg tot een fietsstraat waar de auto te gast is. Inzet gemeente: Stadswerken en Ruimtelijke en Economische Verantwoordelijk: Stadswerken en Ruimtelijke en Economische 6.3 Wijkgroenplan Overvecht In 2013 heeft de gemeente samen met bewoners een wijkgroenplan voor Overvecht gemaakt. Het plan bestaat voornamelijk uit een lijst met uitvoeringsprojecten, aangedragen door bewoners. Dit document wordt verder uitgewerkt zodat de projecten de komende jaren ( ) uitgevoerd kunnen worden. Het wijkgroenplan heeft als doel: meer, beter en toegankelijk groen in de wijk. De projecten zijn verschillend van aard en omvang. Zo worden straten en buurten groener gemaakt, wordt er meer variatie in de groenstructuur aangebracht en wordt er een kwaliteitsimpuls gegeven voor het groen. Ook zijn er ideeën aangedragen over de stedelijke groenstructuur. De bewoners worden betrokken bij de uitvoering van de projecten. Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit en Wijken (leefbaarheidsbudget) Inzet partners: Bewoners en relevante wijkpartijen Verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit 6.4 Aanpak van de instroom van sociaal kwetsbare bewoners Onder de bewoners van Overvecht bevindt zich een bovengemiddeld aantal Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)-cliënten en andere kwetsbare bewoners. Ook het aantal zorgwoningen en instellingswoningen is bovengemiddeld hoog in de wijk. Hierdoor is er een grote groep bewoners die extra aandacht en zorg nodig heeft. Om dit probleem aan te pakken gaat de gemeente met alle betrokken partners afspraken maken over vroege signalering en samenwerking op dit vlak. Inzet gemeente: Wijken, GG&GD, Openbare Orde en Veiligheid Inzet partners: Woningcorporaties, zorginstellingen en politie Verantwoordelijk: Wijken, Openbare Orde en Veiligheid 12

13 6.5 Wijkring/ 30km gebied Het betreft hier het meer verkeersveilig maken voor voetgangers en fietsers van de route Tigris- Nijl- Zambezi- Oranjerivier/ Kasai- Dreef en verbeteren van de openbare ruimte. Voorts 30 km inrichting voor de omliggende woongebieden. Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Inzet krachtwijkenbudget: middelen uit 2013 Verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische 6.6 Programmacommunicatie en gebiedscommunicatie De inzet op een goede communicatie die bewoners informeert en uitnodigt om mee te doen wordt voortgezet. 6.8 Werkbudgetten sociale wijkversterking Voor het oplossen van kleine knelpunten in de uitvoering en voor wijkbijeenkomsten met partijen in de wijk. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken 6.9 Ruimte voor nieuwe initiatieven Ruimte voor nieuwe initiatieven en projecten in de wijk. Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken Inzet gemeente: Wijken Inzet krachtwijkenbudget: ,- Verantwoordelijk: Wijken 6.7 Bewonersinitiatieven Voor bewonersinitiatieven in Overvecht resteert nog ,- (30 december 2013). Op dit budget zijn de eind 2011 vastgestelde beleidsregels rijksbudget bewonersinitiatieven van toepassing. 13

14 Hoofdstuk 7 Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en De Gagel In Overvecht zijn twee gebieden waar de komende jaren nog flinke veranderingen gaan plaats vinden. Dit zijn de Spoorzone en De Gagel. Hieronder volgt per project wat er gaat gebeuren. 7.1 Spoorzone Camera Obscuradreef Dit project bestaat uit de renovatie van 80 woningen, de sloop/nieuwbouw van 137 woningen en de herinrichting van de openbare ruimte. Het project is vertraagd als gevolg van de sterk gewijzigde economische omstandigheden voor de woningcorporaties in de afgelopen jaren. De investeringen voor dit project worden gedaan door de corporatie Mitros en de gemeente, via de inzet van middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3). De herstructurering van deze woningbouwcomplexen start in Inzet gemeente: Ruimtelijke en Ecnomische Inzet partners: Mitros Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Maria van Hongarijedreef Dit project bestaat uit de sloop en nieuwbouw van 294 woningen. Naast de grote verbetering van de kwaliteit van de woningen wordt ook de woningdifferentiatie in de wijk door dit project vergroot. De bouw vindt plaats in twee fasen. Fase 1 wordt begin 2014 afgerond. Daarna wordt, afhankelijk van het aantrekken van de koopmarkt, gestart met de tweede fase. Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Inzet partners: Mitros Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Multifunctionele Accommodatie (MFA) Teun de Jagerdreef De gebouwen van de Jenaplanschool Cleophas aan de Winterboeidreef 6 en 10, van de Jenaplanschool Cleophas aan de Van Brammendreef en van de Openbare Basisschool Overvecht aan de Teun de Jagerdreef worden samengevoegd tot één nieuw schoolgebouw. Dat complex staat op Teun de Jagerdreef 5. In deze zogenaamde kindercluster is ook plaats voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De bestaande sporthal met twee gymzalen van het Trajectum College wordt in de nieuwbouw ingepast. Ook buurthuis De Bram verhuist van de Rhônedreef naar het nieuwe gebouw aan de Teun de Jagerdreef. De Bram blijft de wijkbewoners in het zuiden van Overvecht volop ruimte en faciliteiten bieden voor de organisatie van activiteiten en bijeenkomsten. De Multifunctionele Accommodatie (MFA) Teun de Jagerdreef is een samenwerking tussen de onderwijsbesturen en de gemeente. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie Inzet partners: Betrokken scholen, kinderopvangorganisaties, buurthuis De Bram en andere relevante wijkpartijen Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie Stationsgebied station Overvecht Het project betreft de aanpak van de openbare ruimte in de stationsomgeving van Overvecht. Enerzijds worden de parkeerknelpunten (in het bijzonder bij de CNV en de moskee) aangepakt. Anderzijds wordt de verblijfskwaliteit voor de reizigers, bezoekers, bewoners en werknemers van het stationsgebied verbeterd. Het station is een belangrijke entree van de wijk en daarmee ook een visitekaartje. De opgave is om de as Aidadreef-Arnodreef te versterken. De Tiberdreef fungeert als een barrière tussen het station, de winkelstrip en de moskee. Ook is de inrichting rommelig en onoverzichtelijk. Het totale gebied mist een eenduidige herkenbare uitstraling en de bereikbaarheid voor langzaam verkeer van het station is niet optimaal. De investering in dit project wordt gemaakt met middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3. De uitvoering vindt plaats in 2014 en

15 Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische 7.2 De Gagel Ibisdreef Bij het zogenaamde kindercluster aan de Ibisdreef worden de Mattheusschool op Ghanadreef 2 en de Openbare School aan de Grote Trekdreef 4 samengebracht in een nieuwe multifunctionele voorziening. Hier is ook een wijkvoorziening aan gekoppeld. Dit programma kan worden uitgebreid met buitenschoolse opvang en kinderopvang. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Dit project wordt in de loop van uitgevoerd. Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke (Onderwijs) Inzet partners: Basisscholen en eventuele kinderopvangorganisaties Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie Flats THEMA-dreven Na lang onderzoek is besloten om de flats aan de zogenaamde THEMA-dreven (de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef) te renoveren in plaats van te slopen. Er zal vervangende nieuwbouw gerealiseerd worden. De flat van Portaal aan de Ankaradreef is de eerste die een renovatie zal ondergaan. De gemeente gaat de openbare ruimte rondom de flats opknappen. De investering komt vanuit de woningcorporaties Portaal en Mitros. De gemeente Utrecht zet daarnaast middelen in uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3). De renovatie van de flat aan de Ankaradreef start in Datzelfde geldt voor het opschonen van de openbare ruimte. Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Inzet partners: Portaal en Mitros Multifunctionele Accommodatie (MFA) Gagel Noord Dit betreft de nieuwbouw van twee basisscholen in het noordoostelijke deel van Overvecht. De katholieke school aan de Pagodedreef en de openbare school aan de Beiroetdreef zijn beide niet meer van de gewenste bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit. Het realiseren van een nieuwe schoolvoorziening is opgenomen in het Masterplan Primair Onderwijs en wordt gefinancierd uit dit masterplan. Het project wordt in de loop van uitgevoerd. Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke (Onderwijs) Inzet partners: Basisscholen en diverse wijkpartijen voor multifunctionele voorzieningen Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie 15

16 Bijlage Projectenoverzicht Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk 3.1 Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk 3.2 Extra outreachende hulpverlening voor jeugd en ouders 3.3 Aanpak multiprobleemgezinnen 3.4 Extra Speel mee en speeltuinwerk 3.5 Brede schoolontwikkeling en -vernieuwing 3.6 Brede School: talentontwikkeling 3.7 Brede School: ouderbetrokkenheid 3.8 Doe Mee Centrum (DMC) Einstein 3.9 Opvoedcursussen voor vaders 3.10 Click F1, Ucee Station en Mix Station: kinderen maken media Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting 4.1 Bevorderen ondernemerschap 4.2 Programmacoördinatie Doe Mee Centrum De Gagel 4.3 Activiteitenwinkel / Wijkdienstenbedrijf 4.4 Buurtgerichte Gezondheidsbevordering 4.5 JOGG/Gezond Gewicht 4.6 Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten 4.7 Jeugdsportprogramma en verenigingsondersteuning 4.8 Activering door middel van taal en digivaardigheid Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid 5.1 Groepsaanpak van overlastgevende jeugdgroepen 5.2 Zwaar jongerenwerk 5.3 Sociale Wijkontwikkeling / Buurtaanpak 5.4 Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte 16

17 Complexe projecten en trajecten 6.1 Voormalig Ziekenhuis St. Antonius 6.2 Aanpak Vechtoevers 6.3 Wijkgroenplan Overvecht 6.4 Aanpak van de instroom van sociaal kwetsbare bewoners 6.5 Wijkring/30 km gebied 6.6 Programmacommunicatie en gebiedscommunicatie 6.7 Bewonersinitiatieven 6.8 Werkbudgetten sociale wijkversterking 6.9 Ruimte voor nieuwe initiatieven Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en De Gagel 7.1 Spoorzone Camera Obscuradreef Maria van Hongarijedreef Multifunctionele Accommodatie (MFA) Teun de Jagerdreef Stationsgebied station Overvecht 7.2 De Gagel Ibisdreef Multifunctionele Accommodatie (MFA) Gagel Noord Flats THEMA-dreven 17

Wijkactieprogramma 2015 Overvecht Doe mee in Overvecht

Wijkactieprogramma 2015 Overvecht Doe mee in Overvecht Wijkactieprogramma 2015 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/Overvecht Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 3 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2016 Overvecht

Wijkactieprogramma 2016 Overvecht Wijkactieprogramma 2016 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/Overvecht 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 5 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 7 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2014 Zuidwest Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, spelen, leren en werken

Wijkactieprogramma 2014 Zuidwest Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, spelen, leren en werken Wijkactieprogramma 2014 Zuidwest Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, spelen, leren en werken Utrecht.nl/zuidwest Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Zuidwest

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2017 Overvecht

Wijkactieprogramma 2017 Overvecht Wijkactieprogramma 2017 Overvecht Samen maken we Overvecht sneller vitaal Foto van Henni Bunnik Utrecht.nl/overvecht Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 Wijkambities 2014-2018:

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2014 Leidsche Rijn Zonder Leidsche Rijners geen Leidsche Rijn

Wijkactieprogramma 2014 Leidsche Rijn Zonder Leidsche Rijners geen Leidsche Rijn Wijkactieprogramma 2014 Leidsche Rijn Zonder Leidsche Rijners geen Leidsche Rijn Utrecht.nl/leidscherijn Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Leidsche Rijn Hoofdstuk 2 5 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Ontdek en Ontwerp Overvecht

Ontdek en Ontwerp Overvecht Ontdek en Ontwerp Overvecht Woensdag 14 september 2011 Welkom bij de treintour door de Spoorzone De vernieuwing van de Spoorzone Overvecht krijgt steeds meer vorm. De afgelopen periode waren Mitros en

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2014 Zuid Werken aan een leefbare, levendige en veilige wijk

Wijkactieprogramma 2014 Zuid Werken aan een leefbare, levendige en veilige wijk Wijkactieprogramma 2014 Zuid Werken aan een leefbare, levendige en veilige wijk Utrecht.nl/zuid Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Zuid Hoofdstuk 2 5 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten Hoofdstuk

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2015 Zuidwest Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, spelen, leren en werken

Wijkactieprogramma 2015 Zuidwest Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, spelen, leren en werken Wijkactieprogramma 2015 Zuidwest Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, spelen, leren en werken Utrecht.nl/Zuidwest Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 De

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2015 Leidsche Rijn

Wijkactieprogramma 2015 Leidsche Rijn Wijkactieprogramma 2015 Leidsche Rijn Zonder Leidsche Rijners geen Leidsche Rijn Utrecht.nl/Leidscherijn aan een levendige en vitale Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 De wijk Leidsche Rijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Vragen aan de wijkraad

Vragen aan de wijkraad De Versnelling in Overvecht Overvecht in cijfers 72% sociale huurwoningen 170 nationaliteiten Drie keer zoveel bijstandsuitkeringen als gemiddeld in de stad Laagst besteedbaar inkomen Lagere levensverwachting

Nadere informatie

Beter opvoedingsklimaat. Minder psychische aandoeningen. Meer opvoedingsondersteuning. Wijkmunt en geld binnen de wijk houden

Beter opvoedingsklimaat. Minder psychische aandoeningen. Meer opvoedingsondersteuning. Wijkmunt en geld binnen de wijk houden Op de school, de basisschool en het middelbaar onderwijs, GEZONDHEID Jongeren onderwijzen over gezonde voeding bewoners sporten, bewegen, leven gezond Groepsaanpak kinderen boven gewicht Gezonder gewicht

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Gezond Stedelijk Leven

Gezond Stedelijk Leven Gezond Stedelijk Leven Bestuurstafel Gezond Utrecht 22 juni 2017 Hier komt tekst Toke Tom Themadirecteur Sociaal Hier komt ook tekst Gemeente Utrecht Sociaal domein Utrecht 1. Profiel van de stad Gezond

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Sociaal programma. Boschveld

Sociaal programma. Boschveld Sociaal programma Boschveld Inhoud Terugblik en Sociale visie Stand van zaken Speerpunten en inzet 2012 2013 en verder Terugblik 2007-2011 2005 masterplan 2007 sociale visie Integraal wijkplan 2010 Sociale

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD Inleiding Harten voor Sport formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen,

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2015 Noordoost De kwaliteit van de wijk behouden en versterken

Wijkactieprogramma 2015 Noordoost De kwaliteit van de wijk behouden en versterken Wijkactieprogramma 2015 Noordoost De kwaliteit van de wijk behouden en versterken Utrecht.nl/Noordoost aan een levendige en vitale Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 De wijk Noordoost Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Zonder U geen speeltuin!

Zonder U geen speeltuin! Zonder U geen speeltuin! Het belang van een speeltuin 22 september 2012 Speeltuinwerk Limburg 1 Pilot renovatie speeltuin t Heksenpretje Project omschrijving Huidige stand van zaken Wat is er al gebeurd?

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Van 1 t/m 14 november 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over mensenrechten, maatschappelijk

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN Sinds 1969 bij gemeente Groningen Kwaliteit woningvoorraad Uitwonende studenten: 58 Specifieke aandacht voor de 18-24 jarigen: 305 verbeterd Kring bljift nodig

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting Maart 2012 Nummer 1, vijfde jaargang Deze nieuwsbrief bevat actuele onderwerpen over de Masterplannen Onderwijs en verschijnt drie keer per jaar. Algemeen

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

Ondiep. Dorp in de stad

Ondiep. Dorp in de stad Ondiep. Dorp in de stad WIJKACTIEPROGRAMMA 2012-2013 programma krachtwijken Inleiding In de zomer van 2007 stelden de gemeente en de woningcorporatie Mitros samen met bewoners een plan op met daarin een

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Centrum ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK ZEEHELDENKWARTIER BINNENSTAD HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS STATIONSBUURT SCHILDERSWIJK TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Nadere informatie

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl Utrechts model jeugdhulp Hier komt tekst Hier komt ook tekst Netwerkdag JGGZ 23 april 2015 Utrechtse aanpak Zorg voor Jeugd Leidende principes waarborgen juiste inhoudelijke koers Zorgvuldige en beheerste

Nadere informatie

Buitengewoon Zorgzaam

Buitengewoon Zorgzaam Buitengewoon Zorgzaam Interactieve praktijkcase: Buitengewoon Zorgzaam, van en voor Vathorst Jan Luursema, oprichter MaPaLaNa Inhoud Waarom bent u in deze workshop Wat ervaringen delen Een project: Buitengewoon

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort CONCEPT STEDELIJK PLAN Amersfoort Amersfoort, 9 november 2016 INLEIDING De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis een wijkplan en stedelijk plan. In de plannen beschrijven we de doelen en

Nadere informatie

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Combinatiefuncties: regeling en doelstellingen 2.1 De regeling 3 2.2 Sport- en cultuurcoaches in Breda

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie