VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE. te Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE. te Amersfoort"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE te Amersfoort Tel. nr kantoor: Tel. nr G. Driece Versie: juni 2014 versie 0.3 Pagina 1

2 VOORWOORD Amersfoort, juni 2014 Voor u ligt het veiligheidsinstructieboekje van Wouters Totaal afbouw B.V. Dit veiligheidsinstructieboekje is geldig voor iedereen die werkt onder verantwoordelijkheid van Wouters. De basis van dit veiligheidsinstructieboekje is gebaseerd uit de geldende normen en waarden die van Wouters zich als doel stelt. Het veiligheidsinstructieboekje zal regelmatig worden aangepast en verbeterd daar waar dat nodig is. Dit veiligheidsinstructieboekje verschaft u: Informatie over PBM gebruik; Werkinstructies hoe te handelen bij incidenten en (bijna) ongevallen; Meldingsformulieren voor incidenten, bijna ongevallen en ongevallen; Algemene informatie op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu vragen; Instructie over LMRA. In dit veiligheidsinstructieboekje zijn formulieren opgenomen voor de melding van incidenten / onveilig handelen / bijna ongevallen en ongevallen. Gebeurt er wat, maak dan gebruik van deze formulieren. Dit is belangrijk om steeds veiliger te kunnen werken. U wordt dan ook dringend verzocht dit instructieboekje altijd bij u te hebben. Blijven er nog vragen over waarop u in het boekje het antwoord niet kunt vinden dan gelieve contact op te nemen met: Wouters Totaal Afbouw B.V. Tel.nr kantoor: of VGM-coördinator dhr. G. Driece Daar waar gesproken wordt over Wouters Totaal Afbouw B.V. wordt ook Wouters Vloeren B.V. en Wouters Afbouwtechniek B.V. bedoeld. Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 Beleidsverklaring 4 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1 Algemeen PBM gebruik 5 2 Calamiteiten 8 3 Gedragsregels 9 4 Basis veiligheid 10 5 Melding bijna ongeval 11 6 Wat te doen na een ongeval 12 7 Melding ongeval 13 8 Wat te doen bij brand 15 9 LMRA 16 Pagina 3

4 VGM BELEIDSVERKLARING Deze Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beleidsverklaring is opgesteld door de directie van Wouters Totaal Afbouw B.V. Een van de doelstellingen van onze organisatie is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, derden en inleners, evenals de kwaliteit van het milieu. Wij willen daarom een dusdanig beleid voeren dat deze risico s aangaande persoonlijk letsel, materiele en milieuschade zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in onze organisatie voorkomende risico s. Om in de toekomst te waarborgen dat dit beleid gehandhaafd blijft, hebben wij ervoor gekozen om ons bedrijf te certificeren volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA*). Indien veranderende regelgeving en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid en milieu dit aangeven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu aanpassen. Dit geldt tevens indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft. De zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de medewerkers een belangrijke rol spelen. Iedere medewerker heeft hierbij de eigen verantwoordelijkheid om dit beleid te ondersteunen en uit te dragen, zowel naar zichzelf als naar collegae en derden, als ten behoeve van het milieu. Door opgedane ervaringen in de komende jaren te evalueren, streven wij naar voortdurende verbetering van ons VGM-beleid. Datum: juni 2014 Pagina 4

5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In de volgend hoofdstukken worden een aantal veiligheids instructie gegeven van algemenen aard. Deze geven een oplossing voor de meest voorkomende problemen. Moet u werkzaamheden uitvoeren waarvan U denkt dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen raadpleeg dan eerst uw werkgever en vraag naar de voor de klus geldende veiligheidsmaatregelen en het gebruik van PBM s. In dit boekje zijn formulieren opgenomen voor de melding van incidenten, onveilig handelen, bijna ongevallen en ongevallen. NEEM NOOIT RISICO S DOOR MET TE WEINIG KENNIS VAN ZAKEN AAN EEN KLUS TE BEGINNEN WAARVAN U DE GEVOLGEN NIET KUNT OVERZIEN. 1 ALGEMEEN P.B.M. GEBRUIK Persoonlijke beschermingsmiddelen worden tijdens het werk gebruikt ter bescherming van het lichaam of bepaalde delen daarvan. In de Arbo-wet staat dat de werkgever verplicht is de benodigde Persoonlijke Bescherming Middelen aan de werknemer te verstrekken. De werknemer is verplicht ze op de juiste wijze te gebruiken en zich te beschermen tegen allerlei risico s die het werk met zich mee kan brengen. Hieronder worden de algemeen gebruikte P.B.M. opgesomd, met als aanvulling het hoe waarom en wanneer. HANDSCHOENEN In arbeidssituaties met scherpe delen, schuurwerkzaamheden enzovoort, kunnen handen of armen verwond worden. Bescherming: met een groot aantal verschillende handschoenen. Bovenstaande middelen zijn verplicht bij elk gevaar voor verwonding aan handen. Niet gebruiken bij draaiend gereedschap, zoals bijvoorbeeld boormachines. VEILIGHEIDSSCHOENEN Voeten moeten beschermd worden tegen stoten, vallende en uitstekende voorwerpen. Dit kan worden voorkomen door het dragen van veiligheidsschoenen of laarzen. Het is tijdens alle werkzaamheden verplicht CE gekeurde werkschoenen of laarzen te dragen. Pagina 5

6 1 ALGEMEEN P.B.M. GEBRUIK (Vervolg) GEHOORBESCHERMING Men went nooit aan lawaai; op den duur wordt men doof. Een eenmaal ontstane gehoorbeschadiging is blijvend. Bij blootstelling aan geluid vanaf 80 db is het verplicht gehoorbescherming te dragen. Een vuistregel voor het bepalen van de 80 db grens is: als je elkaar op normale gesprekstoon op 1 meter afstand nog kunt verstaan. Op de machines waar het geluidsniveau in de cabine hoger is dan 80 db wordt dat met een blauwe sticker op de cabine aangegeven. Voor in de oren zijn er: oordopjes, watten, oorproppen, oorrolletjes en otoplastieken. Voor op de oren zijn er: oorkappen. VEILIGHEIDSBRIL De ogen moeten beschermd worden tegen splinters, stof en spetters. De ogen kunnen beschermd worden met veiligheidsbril of ruimzichtbril Een bril is verplicht bij elke kans op oog letsel. HELM Het hoofd moet beschermd worden tegen stoten, vallen en vallende voorwerpen. Een helm dragen is verplicht: in en om werkstukken hoger dan 2,50 meter op bouwplaatsen op plaatsen waar dit met borden is aangegeven bij alle hijswerkzaamheden bij gevaar voor hoofdletsel als gevolg van vallende of wegvliegende voorwerpen en stoffen. De materialen waaruit helmen vervaardigd zijn, verouderen. Helmen gaan dus niet onbeperkt mee en verliezen na verloop van tijd hun nut. Helmen gemaakt van polyetheen moeten na 3 jaar vervangen worden; helmen gemaakt van polycarbonaat na 10 jaar. De productiedatum staat in de helm. Let op: plak geen stickers op een veiligheidshelm; de lijm kan de kunststof aantasten. Pagina 6

7 1 ALGEMEEN P.B.M. GEBRUIK (Vervolg) VOLGELAATSMASKER Het volgelaatsmasker moet gedragen worden als er kans bestaat op het weg spatten van grove stukken vuil e.d. Bij spuitwerkzaamheden en stralen dient een volgelaatsmasker met onafhankelijke adembescherming gebruikt te worden. OVERAL Dit kledingstuk beschermt de eigen kleding maar geeft ook enige mate van veiligheidsbescherming tegen stoten en schaafwonden. WAARSCHUWING Sieraden als ringen en kettingen kunnen zeer gevaarlijk zijn! DRAAG DEZE DAN OOK NIET TIJDENS UW WERKZAAMHEDEN Pagina 7

8 2 CALAMITEITEN Brand Wanneer er brand ontstaat dient men de volgende punten in acht te nemen: Eigen veiligheid waarborgen. Brandweer alarmeren, via alarmnummer 112. Waarschuw personen in de buurt. Sluit de deuren. Controleer of iedereen in veiligheid is. Zorg dat je niet met rook in aanraking komt. Probeer de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen, maar neem géén risico s Indien er bij brand chemicaliën, bijvoorbeeld dieselolie vrijgekomen zijn, dit melden bij de politie. Melding doen aan de uitvoerder, opdrachtgever of werkgever. Eventueel gebruikte brandblussers inleveren bij verantwoordelijke, zodat deze opnieuw gevuld en gekeurd kunnen worden. Denk erom alvorens een nieuw werk te starten: Stel je op de hoogte waar de dichtstbijzijnde blusmiddelen zijn en hoe men deze moet gebruiken. Stel je op de hoogte waar de vluchtwegen zijn, en zorg ervoor dat deze vrij van obstakels zijn. Ernstig letsel Waarschuw bij ernstig letsel direct de bedrijfshulpverlener. Indien deze niet aanwezig is, direct het alarmnummer 112 bellen. Bij alarmering altijd duidelijk het volgende melden: * Je eigen naam * Plaats van het ongeval * Het aantal slachtoffers * Aard van het letsel Probeer contact te houden met het slachtoffer in afwachting van hulp. Het slachtoffer zoveel mogelijk in dezelfde houding laten liggen zoals die is aangetroffen, wanneer er verder geen direct gevaar is. Probeer slagaderlijke bloedingen te stoppen door de slagader dicht te drukken. Vul een meldingsformulier in voor het slachtoffer, als die is overgenomen door de hulpverleners en beschrijf tevens hoe de hulpverlening is verlopen. Pagina 8

9 3 GEDRAGSREGELS ALGEMEEN Grof taalgebruik, vloeken of schelden, dient te worden vermeden. Op de werkplek dienen zich geen posters of lectuur met een pornografische of semi pornografische inhoud te bevinden. Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens werktijd verboden. Dit geldt voor alle personeelsleden op het gehele terrein inclusief kantoor en op de werklocaties van de opdrachtgever. Er dienen toiletvoorzieningen aanwezig te zijn (vermijdt de behoefte in het openbaar). Eigendommen van derden mogen niet worden beschadigd. Moeten deze worden verwijderd, dan moeten de eigenaren hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Stel omwonenden (derden) tijdig op de hoogte, wanneer zij hinder van u ondervinden, zoals bijvoorbeeld: geluidsoverlast, wegafzetting, etc. Kleding en uiterlijk dient een verzorgde indruk te maken en mag geenszins aanstootgevend zijn. T-shirts, of andere kledingstukken, met al te opzichtige teksten of opschriften dienen dus ook te worden vermeden. Radio s en andere geluidsapparatuur mag op de werkplek nooit dominant aanwezig zijn. Het is alleen na toestemming van de directie toegestaan om privé gebruik te maken van materieel van het bedrijf. Dit mag dan alleen voor gebruik door eigen personeelsleden, die in het bezit moeten zijn van een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie. Het meenemen van lifters in bedrijfswagens is niet toegestaan. De door het bedrijf ter beschikking gestelde telefoon wordt uitsluitend gebruikt voor werkgerelateerde doeleinden. Het gebruik van een privé telefoon is alleen toegestaan tijdens de pauze. Uitzonderingen hierop worden vooraf met de VGM-coördinator of uitvoerder besproken. Pagina 9

10 4 BASIS VEILIGHEID ALGEMEEN Daar waar dit wettelijk is vereist, maar ook indien het gezond verstand hiertoe oproept, dienen deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te worden verstrekt en gebruikt. Altijd dragen: veiligheidsschoenen / laarzen, bedrijfskleding (indien van toepassing). Afhankelijk van de werkzaamheden: veiligheidsbril, stofmasker, veiligheidshandschoenen, veiligheidslaarzen, gehoorbescherming, helm. Zorg voor orde en netheid op de werkplek, dit voorkomt ongevallen. Het werken met ontbloot bovenlijf of in korte broek mag niet als dit op enigerlei wijze (extra) gevaar oplevert voor de gezondheid. Bij het gebruik van machines en apparatuur dienen de door de leverancier aangegeven veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. Gebruik gekeurd en veilig materieel. Indien materieel of een persoonlijk beschermingsmiddel versleten of beschadigd is dient dit ingeleverd te worden voor vervanging. Verleen medewerking aan de VGM controles en overleg. Meldt gevaar, bijna ongeval en ongeval aan de leiding. Neem waarschuwings-, gebods- en verbodsborden serieus, volg de aanwijzingen stipt op. In iedere bedrijfswagen dient een gekeurde brandblusser en EHBO-doos aanwezig te zijn. Werk alleen met gasslangen die binnen de keuringsdatum vallen (2 jaar na uitgifte). Tussen de gasfles en de brander moet een drukventiel aanwezig zijn. Vraag een collega of gebruik een hulpmiddel bij gewichten boven de 23 kilogram. Bijzondere documenten en identiteitsbewijzen dient men altijd bij zich te hebben. Pagina 10

11 5 MELDING (BIJNA)ONGEVAL, INCIDENT OF ONVEILIGE SITUATIE Datum Tijdstip Locatie Area Naam Functie Werkgever Uitzendkr. / eigen pers. Geboortedatum Materiële schade ο Eigen ο Derden Geschatte schade ο Eigen ο Derden Onveilige situatie ο Eigen ο Derden Geslacht ο man ο vrouw Korte omschrijving met eventuele schets van het (bijna)ongeval / incident / onveilige situatie: Oorzaak (bijna)ongeval/onveilige situatie:... Corrigerende maatregel ο Ja ο Nee Indien ja, welke:.... Let op: Bij ongeval met letsel document ongeval gebruiken! Pagina 11

12 6 WAT TE DOEN NA EEN ONGEVAL 1. Zorg voor de getroffene 2. Waarschuw (indien aanwezig op het werk) een EHBO-er 3. Waarschuw (op verzoek van een EHBO-er) een arts 4. Waarschuw het kantoor bij ernstige ongevallen en (milieu)incidenten waarbij een ambulance of een arts noodzakelijk is. Via het kantoor wordt informatie voor en eventueel transport van familie geregeld 5. Informeer de hoofduitvoerder of bedrijfsleider 6. Vang de arts en/of ambulance op 7. Wijs iemand aan, die met de ambulance meegaat (EHBO-er) 8. Informeer aan het einde van de dag naar de toestand van de getroffene 9. Onderzoek de oorzaak van het ongeval 10. Vul een (bedrijfseigen) ongevallenrapport in 11. Neem maatregelen tegen herhalingen Veilig werken betekent: Het bewust nemen van aanvaardbare risico s Bewust is: Eerst denken dan doen Aanvaardbaar is: Overzienbaar ALARMNUMMER 112 Telefoonnummer G. Driece Telefoonnummer kantoor: Pagina 12

13 Pagina 13

14 7 MELDING ONGEVAL Datum Tijdstip Locatie Area Naam Functie Werkgever Uitzendkracht / eigen pers Soort ongeval O Brand O Ongeval O (Milieu)incident ο Milieuschade ο Materiële schade Soort letsel ο Ongeval met verzuim Geboortedatum Geslacht O man O vrouw ο Ongeval zonder verzuim ο Dodelijk ongeval ο Breuk ο Kneuzing ο Beklemming ο Verrekking ο schaafwond ο Brandwond ο Amputatie ο Inademing ο Vergiftiging ο Oog letsel ο Shock ο Bewusteloos ο Oor ο ο Geef indien mogelijk plaats aan van het letsel ο Been L/R ο Enkel L/R ο Voet L/R ο Tenen L/R ο Buik ο Hoofd ο Oog L/R ο Arm L/R ο Pols L/R ο Hand L/R ο Rug ο Borst ο Oor L/R ο ο Hoe/waarmee is het gebeurt ο Vallen ο Productie middel ο Klim materiaal ο Machine Welke PBM s zijn er gebruikt ο Helm ο Val beveiliging ο Veiligheids schoen ο Stofmasker ο Geluid ο Kou ο Hitte ο Chemicaliën ο Veiligheids bril ο Werk kleding ο Gas/damp ο Hand schoenen ο ο ο Gehoor bescherming ο Pagina 14

15 7 MELDING ONGEVAL (Vervolg) Behandeling ο Zelf ο EHBO ο Arts ο ο ο Ziekenhuis ο Opname ο Ja ο Nee ο Hierna door ver wezen ο Ja ο Nee ο Zo ja, waar naar ο Hoe waren de omstandigheden op dat moment Omschrijving ο Brand ο Ongeval ο (Milieu)incident Namen getuigen Corrigerende maatregelen Datum : Handtekening : Naam rapporteur : Pagina 15

16 Pagina 16

17 LMRA (LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE) Je wilt geen ongeval en je wilt na je werk weer veilig naar huis! Je bent getraind, je hebt voldoende ervaring en jouw eventuele voorman/supervisor is aanwezig. Het werk, de instructies, de eventuele taak risico analyse en de werkvergunning is met je doorgesproken en je hebt alles begrepen. Je hebt de beschikking over de juiste gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Je weet waar de noodvoorzieningen te vinden zijn, hoe de windrichting is, waar de vluchtwegen zich bevinden en waar de verzamelplaatsen zijn. Alles lijkt OK! Dus wat kan jou nu nog overkomen? Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin je toch geconfronteerd wordt met gevaren die in de voorbereiding over het hoofd gezien zijn. Soms zijn de gevaren alleen zichtbaar op de werkplek of in de naaste omgeving. Daarom doen we een beroep op jouw eigen kennis, ervaring en vakmanschap. Voer zélf een Laatste Minuut Risico Analyse uit! Wanneer? Op ieder moment van elke dag, op jouw werkplek en direct vóór aanvang van alle werkzaamheden. Niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen genomen zijn, maar óók bij verandering van werkomstandigheden en óók bij routine werkzaamheden. Hoe? Door het stellen van drie vragen! Beoordeel het risico! 1. Wat kan er volgens jou nog fout gaan / welke gevaren zie je zelf? Denk na! 2. Wat is hier de oorzaak van? Neem actie! 3. Wat ga je er aan doen om de gevaren te vermijden? Bij twijfel overleg je met je collega s en leidinggevenden over extra te nemen maatregelen. Pagina 17

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE Versie 02: mei 2015 1 Voorwoord Voor u ligt het veiligheidsinstructieboek van ESJ Schilders BV. Dit veiligheidsinstructieboek is van toepassing voor vast en flexibel personeel

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Voorlichtingsboekje VGM

Voorlichtingsboekje VGM 1. Inleiding Wormerveer, november 2010 Geachte medewerk(st)er, Dit voorlichtingsboekje informeert u over Bouwers van Braam - Minnesma en informeert u over arbeidsomstandigheden en milieuzorg. Dus de zaken

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu VGM PLAN Veiligheid, Gezondheid, Milieu uitgave 2008 Inhoud - Inleiding 1 - Algemene veiligheidsregels 2 - Ongevallen en brand 3 - Te ondernemen acties 4 - PBM s 5 - Handgereedschap 6 - Ziekte 7 - Risicoinventarisatie

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CAO ARBEID EN GEZONDHEID SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF. Bijlage 6: Richtlijnen veilig werken hogedrukreiniging

CAO ARBEID EN GEZONDHEID SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF. Bijlage 6: Richtlijnen veilig werken hogedrukreiniging Bijlage 6: Richtlijnen veilig werken hogedrukreiniging e. CHECKLIST VERANTWOORDELIJKHEDEN Opdrachtgever en werkgever kunnen deze checklist gebruiken om voorafgaand aan de werkzaamheden duidelijke afspraken

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 1 tot en met 3 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Wij zijn OOMS CIVIEL.

Wij zijn OOMS CIVIEL. VEILIGHEID Infraprojecten zó ontwerpen en voorbereiden dat het voor iedereen GEWOON is dat deze VEILIG uitgevoerd kunnen worden. Als JE met z n allen op het WERK daar aandacht voor hebt, zal het aantal

Nadere informatie

4.1 Pictogrammen en symbolen

4.1 Pictogrammen en symbolen Les 4 Wat zie ik? In deze les leer je: pictogrammen en symbolen waarschuwingsborden en reddingsborden gebodsborden en verbodsborden persoonlijke beschermingsmiddelen ontruimingsinstructies 91 4.1 Pictogrammen

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd Blad : 1 van 5 ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd 1 Je moet

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn

Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn INHOUDSOPGAVE Inleiding Pagina 3 Hoofdstuk 1. Ziekte Pagina 3 Hoofdstuk 2. Veiligheid Pagina 3 Hoofdstuk 3. Betaling stagevergoeding Pagina 4

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

Veiligheid in het Technieklokaal

Veiligheid in het Technieklokaal Veiligheid in het Technieklokaal Leerlingenboekje Dit boekje maakt onderdeel uit van de Veiligheidsmap Veiligheid in het Technieklokaal Inhoud Inleiding... 3 1. Veiligheidsvoorschriften... 5 2. Persoonlijke

Nadere informatie

Werk veilig of werk niet

Werk veilig of werk niet S3 Werkplek HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van GDF SUEZ. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen daadwerkelijk

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met uitzendkrachten of bent u dat binnenkort van plan? Dan is het goed

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Brogaal Projects. Huisregels vca 4.1 voorlichtings programma. Jeffrey

Brogaal Projects. Huisregels vca 4.1 voorlichtings programma. Jeffrey INFO MAP Brogaal Projects Huisregels vca 4.1 voorlichtings programma Jeffrey Index 1. HUISREGES... 3 2. INLEIDING... 3 3. ADRESGEGEVENS:..... 3 4. WERKTIJDEN:... 3 5. ZIEKMELDING:... 3 6. HERSTELMELDING:...

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

veiligheid op het Werk

veiligheid op het Werk veiligheid op het Werk Regels en voorschriften!! TECHNISCH PERSONEEL vakwerk voor vakmensen inhoud 1. inleiding 1. Inleiding 3 2. Beleidsverklaring 4 3. Wet- en regelgeving 5 4. Veiligheid in technische

Nadere informatie

DieselMotorEmissie (DME)

DieselMotorEmissie (DME) DieselMotorEmissie (DME) DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. DME wordt

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbochecklist Personenvervoer 1

Arbochecklist Personenvervoer 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

5. Toolboxmeeting LMRA

5. Toolboxmeeting LMRA 5. Toolboxmeeting LMRA Wat is een LMRA Laatste Minuut Risicoanalyse Algemeen : Het op het laatste moment inschatten van (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico s Concreet : Het beantwoorden

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

HANDBOEK VCA* 2008/ 5.1

HANDBOEK VCA* 2008/ 5.1 HANDBOEK VCA* 28/ 5.1 ALARM 112 (ambulance / politie / brandweer) ONGEVAL Denk aan eigen veiligheid Ga na wat er gebeurd is en wat iemand mankeert Stel het slachtoffer gerust 1-1-2 Zorg voor deskundige

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies voor een ieder die werkzaamheden verricht in opdracht van: BeterBaan Uitzendbureau B.V. Telefoonnummer alarm : 112 Telefoonnummer kantoor : 040-2197090 Veiligheids- en Gezondheid

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Functie:... Tel.nr. Planning:.. 24uur/Noodnummer:... Website:... Adres:... Postcode / Plaats:...

Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Functie:... Tel.nr. Planning:.. 24uur/Noodnummer:... Website:... Adres:... Postcode / Plaats:... Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Functie:.... E-mailadres: Tel.nr. Algemeen: Afdeling:....... Faxnummer:...... Tel.nr. Planning:.. 24uur/Noodnummer:.... Website:..... Adres:... Postcode

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Veilig werken met de motorzaag. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen

Veilig werken met de motorzaag. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen Veilig werken met de motorzaag Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen Om Je te helpen IN NOODSITUATIES BM S Broek met zaagbescherming

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1.0 Voorwoord. 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu

INHOUDSOPGAVE. 1.0 Voorwoord. 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu INHOUDSOPGAVE 1.0 Voorwoord 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu 3.0 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 3.1 Directie 3.2 VGM-functionaris 3.3 Uitvoerenden 4.0 Overlegstructuur

Nadere informatie

Voorlichting & Instructieboekje ARBO VEILIGHEID en GEDRAGSREGELS voor nieuwe medewerkers ( bouw & techniek )

Voorlichting & Instructieboekje ARBO VEILIGHEID en GEDRAGSREGELS voor nieuwe medewerkers ( bouw & techniek ) Voorlichting & Instructieboekje ARBO VEILIGHEID en GEDRAGSREGELS voor nieuwe medewerkers ( bouw & techniek ) Welkom bij Menza Uitzendgroep Omdat Menza Uitzendgroep de zorg voor haar uitzendkrachten hoog

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Instructies Oud Papier & Karton

Instructies Oud Papier & Karton Instructies Oud Papier & Karton Memo KENMERK: Aan: Chauffeurs vrijwilligers oud papier en kartoninzameling (OPK) Van: Betreft: Veiligheidsinstructie Kopie: Datum: Maart 2015 Beste chauffeurs en vrijwilligers,

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure veiligheid en gezondheid

Voorlichtingsbrochure veiligheid en gezondheid Voorlichtingsbrochure veiligheid en gezondheid Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Procedures 1.1 Procedure Toolbox meeting 4 1.2 Procedure Keuring van gereedschap en middelen 4 1.3 Procedure Melding en onderzoek

Nadere informatie

Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige

Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Afdelingen: zie de lijst op de website:

Nadere informatie

Arbochecklist Schoonmaak 1

Arbochecklist Schoonmaak 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever 1/6 Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie