Al ruim twee decennia vormt prestatiemanagement een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Al ruim twee decennia vormt prestatiemanagement een"

Transcriptie

1 Beter publiek prestatiemanagement Case Vensters voor Bedrijfsvoering Als aandacht en inzet een maat zijn voor succes, dan is prestatiemanagement in de publieke sector een fenomenaal succes. Maar prestatiemanagement is in de praktijk niet zonder problemen. Een fundamenteel aandachtspunt is het verhogen van de effectiviteit. Maar hoe kan dat? Daniël van Geest, Cees van der Zwan en Jurgen Visser december TPC Prestatiemeting en prestatiemanagement Al ruim twee decennia vormt prestatiemanagement een van de meest wijdverspreide internationale trends in het openbaar bestuur. Prestatiemanagement is: de activiteit van het proberen te managen (begroten, plannen, sturen, controleren, belonen, straffen etc.) met behulp van prestatiegegevens (Pollitt, 2012). Aan prestatiemanagement gaat prestatiemeting vooraf: het expliciet meten van prestaties, met behulp van indicatoren, doelen en/of normen. Prestatiemanagement is onvermijdelijk voor elke publieke organisatie (Moynihan en Pandey, 2010). Met publieke financiën onder druk neemt de behoefte aan prestatiemanagement alleen maar toe, als middel om te demonstreren en veilig te stellen dat publieke projecten hun geld waard zijn. Tegelijkertijd is prestatiemanagement niet zonder problemen. Een paar voorbeelden: Er is verleiding om cijfers te manipuleren (Radin, 2006). Prestatie-informatie blijft (te) vaak grotendeels ongebruikt (Lægreid et al., 2006). Het is de vraag in hoeverre beslissingen van politici, publieke managers en burgers daadwerkelijk beïnvloed worden door prestatie-informatie (Van Dooren et al., 2010). De veelheid en fragmentatie van benchmarks in de publieke sector (Schurink en Wesseling, 2007). De voorbeelden illustreren een behoefte en noodzaak om te werken aan beter prestatiemanagement. Met dit artikel willen we daaraan bijdragen. We beschrijven onze recente ervaringen met de totstandkoming van Vensters voor Bedrijfsvoering. Vensters voor Bedrijfsvoering Vensters voor Bedrijfsvoering, kortweg Vensters, is een instrument waarmee gemeenten, provincies en waterschappen zicht krijgen op het presteren en functioneren van hun bedrijfsvoering en dit kunnen spiegelen aan andere publieke organisaties. Vensters is een diagnose- en leerinstrument. Het helpt managers hun bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en zo intern de dialoog te voeren over ambities, keuzen en verbeterpunten. Dit doet het instrument vanuit verschillende invalshoeken (of vensters ), zowel met prestatie-indicatoren als met belevingsonderzoek. Sinds de introductie begin 2013 is het aantal deelnemers opgelopen tot over de honderd publieke organisaties. Dit aantal zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen, gezien de actualiteit van het onderwerp bedrijfsvoering. Succesfactoren Hoe te komen tot effectievere prestatiemeting en daarmee ook prestatiemanagement binnen de publieke sector? Dat is de centrale vraag van dit artikel. Op basis van recente publicaties en ervaringen met Vensters voor Bedrijfsvoering (in het vervolg: Vensters) komen wij, zonder uitputtend te willen zijn, tot de volgende succesfactoren: Prestatievergelijking en benchmarking zijn populair binnen de publieke sector. Tegelijkertijd wringt er iets. Beide leveren te weinig op; de effectiviteit moet omhoog. Dit artikel bespreekt, op basis van literatuur en ervaringen bij Vensters voor Bedrijfsvoering, co-creatie, duiding, meervoudig kijken, focus op leren, hoge informatiekwaliteit en de funfactor als mogelijke verbeterrichtingen. 1 Co-creatie 2 Eigen duiding 3 Meervoudig kijken 4 Focus op leren 5 Hoge informatiekwaliteit 6 De funfactor

2 Of deze succesfactoren van toepassing zijn, hangt natuurlijk samen met het doel van de prestatiemeting. Verschillende doelen bij prestatievergelijking (leren, transparantie, verantwoording, ondersteunen extern toezicht en het afrekenen op prestaties) vragen om een andere aanpak en invulling (De Bruijn, 2007). Co-creatie Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij mensen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar komen rond een vraagstuk of thema en ieder een bijdrage levert (Berlo, 2012). Voorwaarde voor een goede prestatiemeting is dat diegenen die door het prestatiemanagement worden beïnvloed de meting accepteren en internaliseren (Van Dooren et al., 2010). Co-creatie helpt daarbij; co-eigenaarschap nog beter. Een systeem waarbij mensen prestatieindicatoren invullen voor anderen die voor hen zelf geen merkbaar nut hebben, is weinig robuust (Mayne, 2007). finale stem te geven over de inhoud van de meting, de vragenlijst en rapportagevorm. Co-creatie en interactie met de gebruiker komen al veel voor bij prestatievergelijkingen. Maar bij het huidige aanbod van prestatiemetingen en -vergelijkingen 1 is in de meeste gevallen sprake van één afzender, één organisator. Het is de vraag of dit verstandig is. Het is goed om het benchmarkmodel te laten ontwikkelen door brancheorganisaties in samenwerking met onderzoeksbureaus (Poerstamper et al., 2007). Vanaf het begin gezamenlijk optrekken met relevante spelers geeft grote voordelen voor acceptatie en groeimogelijkheden en draagt ook bij aan het verminderen van het aantal elkaar overlappende benchmarkinitiatieven. Tot slot nog het volgende. Verregaande samenwerking is cruciaal en tevens een enorme uitdaging. Maar hoe kom je tot besluiten bij onenigheid? Hoe borg je professionaliteit en continuïteit als betrokkenen allen een onderdeel van het werk doen? Het is onze ervaring dat co-creatie goed werkt zolang het belang van de gebruiker écht centraal staat. Zodra er ook andere belangen zijn werkt het niet. 5TPC december 2013 Co-creatie vraagt veel inzet. Bijvoorbeeld al bij het gezamenlijk vaststellen wat de deelnemers precies willen meten en weten om te voorkomen dat appels met peren worden vergeleken (Schurink en Wesseling, 2007). Ook verderop in het proces is het belangrijk om betrokkenheid vast te houden en te vergroten. Dit door bijvoorbeeld regelmatig te evalueren, open te staan voor goed beargumenteerde wijzigingsverzoeken (hoe vervelend soms ook voor de vergelijkbaarheid), en vooral door gebruikers een Co-creatie is bij Vensters uitgangspunt geweest. Het is een gezamenlijk initiatief van publieke organisaties: de Vereniging voor Gemeentesecretarissen, de Stichting ICTU, KING Gemeenten en de vakvereniging FAMO. Het initiatief wordt gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Samenwerking is er op basis van gelijkwaardigheid. Deelnemers (gemeenten, waterschappen en provincies) brengen inhoudelijke kennis en ervaring in en zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de methodiek. Deelnemers én initiatiefnemers beslissen samen in een stuurgroep met een deelnemer als voorzitter.

3 Eigen duiding Prestaties of uitkomsten in de vorm van cijfers zijn altijd een belangrijk onderdeel van een prestatievergelijking. Maar prestaties alleen hebben geen betekenis. Ze dienen geduid te worden. De vraag is of het bij de duiding nodig is om normatief te zijn. Er zijn goede redenen om hier terughoudend mee te zijn. Normatieve uitspraken kunnen een open en lerende houding in de weg zitten en daarmee contraproductief werken. Bovendien is het verhaal achter de cijfers belangrijk. Dat verhaal moet worden betrokken bij de analyse en vergelijking (L Ortye en Van der Tempel, 2012). Een hoge score op een bepaald beleidsterrein kan immers het gevolg zijn van een bewuste politieke keuze die heel goed te rechtvaardigen is (Schurink en Wesseling, 2007). Ook kan de specifieke situatie van een organisatie of haar omgeving de uitkomsten verklaren. De deelnemer zelf kan de prestaties het beste duiden, maar daar moet dan wel de ruimte voor zijn. iets mee wordt gedaan. Hoogwout (2004) stelt dat het vertrouwen groeit als uitkomsten in lijn zijn met indrukken uit andere informatiebronnen. Het gebruik van meer informatiebronnen doet het effect van de benchmark toenemen, juist doordat deze niet als enige de waarheid in pacht heeft. Maar hoeveel verschillende invalshoeken moeten dan in het instrument worden opgenomen? Ofwel hoe compleet en gedifferentieerd moet het instrument zijn? Gebruikers willen een zo eenvoudig mogelijk instrument, om zo de (cumulatieve) invultijd beperkt te houden. Anderzijds moet het onderzoek wel voldoende informatie opleveren. Het vinden van de juiste balans is de kunst. 6TPC december 2013 Bij Vensters staan de deelnemers nadrukkelijk zelf aan de lat voor de interpretatie. De reden daarvoor is ook dat prestatievergelijking niet het einde is van een proces. Het is vooral het begin van een traject waarin zelf verbeteren en leren van anderen centraal staan. Een zelfgestelde diagnose is daarbij een veel beter uitgangspunt dan de conclusie van een derde. De organisator van de prestatievergelijking of liever nog collega-deelnemers vervullen bij de duiding vooral een prikkelende en faciliterende rol door de positie ten opzichte van anderen inzichtelijk te maken. Dit gebeurt door de deelnemers met elkaar in verbinding te brengen rond thema s of doelen en door te spiegelen, sparren en vragen te stellen en zo bij te dragen aan het geven van betekenis aan de uitkomsten. Bij Vensters krijgen we bijvoorbeeld regelmatig vragen of onderwerp X er ook in kan. Beknoptheid en compleetheid zijn tegenstrijdige eigenschappen, een tweestrijd die waarschijnlijk inherent is aan de methodiek. Het is onze ervaring dat het loont om kritisch te zijn op uitbreidingswensen, geredeneerd vanuit het doel van het instrument. Vragen die daarbij kunnen helpen zijn vragen als: Is de uitbreiding een gedeelde wens?, Gaat het deelnemers noodzakelijke extra inzichten verschaffen, of is het alleen interessant? en Hoe verhoudt de verwachte opbrengst zich tot de extra inspanning?. Ook hier geldt de gebruiker is leading. Meervoudig kijken Meervoudig kijken helpt volgens Hoogwout (2004) om te voorkomen dat de interpretatie van resultaten wordt gemonopoliseerd. Meervoudig kijken door gebruik te maken van verschillende invalshoeken vergroot ook de bruikbaarheid van de prestatiemeting. De Bruijn (2007) raadt aan een brede set van indicatoren en/of verschillende typen informatie te gebruiken, waaronder ook kwalitatieve informatie. Het is daarnaast goed om ook de kennis van de specifieke situatie te benutten (Radin, 2006). Het gebruiken van verschillende invalshoeken kan iets zijn dat je rondom een methodiek organiseert, bijvoorbeeld door verschillende databronnen te gebruiken. Het is ook mogelijk het in een methodiek in te bouwen. Door bijvoorbeeld naast feitenonderzoek (indicatoren) ook belevingsonderzoek in het instrument op te nemen. Gebruikers willen een zo eenvoudig mogelijk instrument, om zo de invultijd beperkt te houden Het gebruik van meer invalshoeken verhoogt de gebruikswaarde. Organisaties zijn immers niet eendimensionaal. Managers en medewerkers hebben te maken met en kijken zelf ook vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid. Naast het vergroten van de bruikbaarheid is er een tweede argument voor het hanteren van meer invalshoeken: het vergroten van het vertrouwen in de uitkomsten. Zonder vertrouwen in de uitkomsten is de kans klein dat er Focus op leren Organisatieleren staat al wel zeker sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw prominent op de onderzoeksagenda (Pawlowsky, 2003). Het is een belangrijk thema bij prestatiemanagement. Er valt veel meer over te zeggen dan we in één paragraaf kunnen doen, maar in de context van dit artikel willen we er twee dingen over zeggen. Prestatievergelijking kan verschillende doelen hebben: leren, transparantie, verantwoording afleggen, vergelijkend toezicht en als afrekeninstrument. In algemene zin is het devies leren centraal te stellen en niet informeren of verantwoorden. Zo geeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) al in 2002 aan: Voorkomen moet dus worden dat benchmarks worden ingezet als verticaal verantwoordingsinstrument tussen gemeenten en provincies enerzijds en het rijk anderzijds. Schurink en Wesseling (2007) wijzen op het belang vooraf met elkaar vast te stellen dat het bij benchmarking uiteindelijk gaat om het ontdekken en toepassen van best practices, en niet om het doen rollen van koppen. Verantwoording op basis van prestatie-indicatoren vereist een stabiliteit en robuustheid die vaak niet kan worden waargemaakt

4 (Moynihan, 2008). De Bruijn (2007) signaleert een Wet van afnemende effectiviteit : hoe ambitieuzer de functie van prestatie-informatie, hoe groter het risico op perverse effecten en hoe minder effectief de prestatiemeting is. Als leren het doel is, moet het instrument vooral signaleren en kun je met een lagere nauwkeurigheid genoegen nemen Het tweede punt gaat over de manier waarop mensen leren. Over hoe organisatieleren nu precies in zijn werk gaat verschillen de meningen. Aan de ene kant zijn er onderzoekers zoals Berends et al. (2003) die stellen dat organisatieleren in feite het leren is van belangrijke personen of een dominante coalitie van personen. Daartegenover staan onderzoekers als Brown en Duguid (1991) die leren op de werkplek beschouwen als een proces van community vorming. Bij Vensters omarmen we beide stromingen. Actie gericht op personen (bijvoorbeeld controllers of directeuren) wordt gecombineerd met leerkringen. Leerkringen vormen een belangrijk onderdeel van Vensters. Daar kom je met collega s uit andere organisaties (gemeentesecretarissen, controllers, sectorhoofden e.d.) bij elkaar. De deelnemers zijn zelf eigenaar van de leerkring, zij bepalen de onderwerpen, focus, diepgang, en dergelijke. Resultaten van Vensters fungeren als trechter naar mogelijk interessante onderwerpen (waar zitten opvallende resultaten?) en als gespreksstarter over de onderwerpen (kun je iets meer vertellen over jullie aanpak?). Hoge informatiekwaliteit Hoge kwaliteit van informatie vergroot de bruikbaarheid van de uitkomsten en draagt bij aan het draagvlak. (Poerstamper et. al., 2007). Dit lijkt een open deur maar de aandacht die organisaties hebben voor deze kwaliteitsverbetering is niet altijd evident (Van Dooren et al. 2010). Belangrijke aspecten van kwaliteit die een boost kunnen geven aan het gebruik van prestatie-informatie zijn de validiteit, accuraatheid, tijdigheid en analyse (Hatry, 2008). De ROB (2002) wordt ten aanzien van de kwaliteit van de prestatie-indicatoren nog concreter. Wat de ROB betreft gelden criteria als eenduidig en duidelijk geformuleerd, meetbaar en in de tijd vergelijkbaar, relevant en voor langere tijd leverbaar, periodiek leverbaar tegen aanvaardbare kosten, betrekking hebbend op homogene en kwantificeerbare groot- heden, mogelijkheid om tussentijds te evalueren en bij te stellen en opgesteld te zijn in samenspraak met de organisaties. Voor de informatiekwaliteit geldt dat deze zo hoog mogelijk moet zijn. Naast dit absolute standpunt valt er veel te zeggen voor een relatief standpunt. Het doel van de vergelijking en de mogelijke gevolgen voor de organisatie zijn belangrijke uitgangspunten voor het vaststellen van de benodigde informatiekwaliteit. Over het algemeen geldt dat er hogere eisen aan betrouwbaarheid en validiteit worden gesteld, naarmate de gevolgen voor de organisaties in kwestie groter en directer zijn (BZK, 2004). Als leren het doel is, moet het instrument vooral signaleren en kun je met een lagere nauwkeurigheid genoegen nemen dan bij afrekenen als doel. Spiegelen en leren is het primaire doel van Vensters. De indicatoren en definities zijn zodanig gekozen dat zij dit doel dienen (signalerende functie). Alle indicatoren zijn voorzien van gestandaardiseerde definities, waarbij een optimale balans wordt gezocht tussen precisie, onderlinge vergelijkbaarheid en werkbaarheid voor de deelnemers. De definities zijn tot stand gekomen in overleg met deelnemers om te waarborgen dat zij aansluiten bij in de praktijk gebruikte definities en opleverbaar zijn uit de administraties van de deelnemers. Daar waar mogelijk betrekken we informatie uit al bestaande bronnen. De validiteit wordt geborgd door controles op de ingevoerde gegevens. Opvallende afwijkingen worden opgespoord en gecontroleerd op juistheid. De funfactor Deze factor heeft betrekking op de mate waarin een prestatievergelijking voorziet in de behoefte met leuke en interessante dingen bezig te zijn. Geeft het me energie om hiermee bezig te zijn? Leer ik er van? Kan ik mijn kennis en kunde erin kwijt? Anders dan bij de andere beschreven factoren gaat het hier meer om subjectieve menselijke behoeften. Die zijn relevant want het zijn mensen die geprikkeld worden en in actie komen, niet systemen of organisaties. Deze factor voegen we toe op basis van onze ervaring, want in de literatuur over prestatiemanagement of benchmarking is er opvallend genoeg weinig aandacht voor. Illustratief in dit verband is de volgende zin: Ten slotte zou de geïnterpreteerde prestatie-informatie moeten worden gerapporteerd in een voor de doelgroep geschikte vorm. (Van Dooren et al., 2010). Met die constatering zijn we het volmondig eens, maar we denken tegelijkertijd dat voor een succesvolle benchmark de lat op dit gebied veel hoger moet liggen. Succesvolle benchmarkinitiatieven slagen erin mensen te prikkelen en enthousiasmeren Succesvolle benchmarkinitiatieven slagen er volgens ons in mensen te prikkelen en enthousiasmeren. Ze bieden persoonlijke meerwaarde voor de deelnemers, door ontmoeting en de inhoud. Ze sluiten met hun indicatoren en in leersettingen aan op actuele thema s. Ze ontsluiten op zichzelf droge materie op een aantrekkelijke en zeer toegankelijke manier, zodat het uitnodigt ermee te gaan spelen (serious gaming). Duidelijke en snelle presentatie van prestatie-informatie 7TPC december 2013

5 8TPC december 2013 kan bovendien helpen de informatieoverload van besluitvormers te helpen verminderen (Hatry, 2008). Moderne ICT-middelen als apps, social media en geavanceerde onderzoeksplatforms dragen bij aan de funfactor. Het gaat daarbij niet om spiegeltjes en kraaltjes, maar om de manier waarop vorm en functie elkaar kunnen versterken. Dat perspectief kan veel initiatieven van prestatiemeting en -vergelijking aantrekkelijker én effectiever maken. Bij Vensters worden de resultaten onder andere in een app gepresenteerd. De app ontsluit de informatie op verschillende manieren. De gebruiker ziet allereerst een dashboard op hoofdlijnen met de eigen waarde en een geselecteerde benchmark (zie afbeelding). Bij doorklikken zijn benchmarkgrafieken beschikbaar met zelf geselecteerde vergelijkingspartners. De volledige definities van de indicatoren zijn direct naast de grafieken te lezen. Conclusie In dit artikel hebben we, op basis van literatuur en de ervaringen met Vensters, vijf manieren beschreven om bestaande en nieuwe initiatieven van prestatievergelijking en prestatiemanagement te verbeteren: co-creatie, eigen duiding, verschillende invalshoeken, focus op leren, werken aan een hoge informatiekwaliteit en de funfactor. In totaal zes manieren om toe te werken naar een betere omgang met prestatievergelijking en een betere benutting van de uitkomsten. Aan publieke organisaties, adviesbureaus en koepelorganisaties de uitdaging om deze handschoen op te nemen. Auteurs Drs. Daniël van Geest is projectleider bij ICTU. Drs. Ing. Cees van der Zwan is projectleider bij ICTU en eigenaar van Newgo. Ir. Jurgen Visser is adviseur bij ICTU. Literatuur Berends, H., Boersma, K. & Weggeman, K. (2003), The structuration of organizational learning, in Human Relations. 56(9), pp Berlo, D. van (2012), Wij, de overheid. Cocreatie in een netwerksamenleving, Programma Ambtenaar 2.0. Brown, J.S. & Duguid, P. (1991), Organizational learning and communities of practice: Towards a unified view of working, learning and innovation, in: Organizational Science. 2(1), pp Bruijn, H.D. (2007), Managing Performance in the Public Sector, 2nd ed. London: Routledge Curristine, T. (2005), Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire, in: OECD Journal on Budgeting, Vol. 5, No. 2, OECD, Paris, pp Dooren, W. van (2011), Better Performance Management. Some single and double loop strategies, in: Public Performance & Management Review, Vol. 34, No. 3, March 2011, pp Dooren, W. van, Bouckaert, G. & Halligan, J. (2010), Performance management in the public sector, London: Routledge. Hatry, H. P. (2008), The many faces of use, in: Dooren W. van & Walle S. van de (Eds.), Performance information in the public sector: how it is used, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp Hoogwout, M. (2004), Het ontwerpen van overheidsbenchmarks Een krachtig management- en verantwoordingsinstrument, in: TPC, jaargang 2, juni 2004, pp Lægreid, P., Roness P. &. Rubecksen K (2006), Performance management in practice: The Norwegian way, in: Financial Accountability and Management, 22(3): pp L Ortye, F. en Tempel, A. van der (2012), Benchmark, instrument voor efficiëntie bij gemeenten?, in: TPC, jaargang 10, oktober Mayne, J. (2007), Challenges and lessons in implementing resultsbased management, in: Evaluation, 13(1), pp Ministerie van Binnenlandse Zaken (2004), Handboek Prestatievergelijking binnen de openbare sector. Moynihan, D. (2008), The dynamics of performance management, Washington DC: Georgetown University Press. Moynihan, D.P. & Pandey, S.K. (2010), The Big question for Performance Management: Why Do Managers Use Performance Information?, JPART 20: Pawlowsky, P. (2003), The treatment of organizational learning in management science, in: Dierkes M., Antal, A.B., Child J. & I. Nonaka (Eds.), Handbook of organizational learning & knowledge, Oxford: Oxford University Press, pp Poerstamper, R.J.C. et al. (2007), Benchmarking in de zorg: Op weg naar een excellente organisatie, Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Pollitt, C. (2012), The logic and limits of performance management, draft paper tot be presented at EGPA, Bergen. Radin, B. (2006), Challenging the performance movement: accountability, complexity, and democratic values, Washington DC: Georgetown University Press. Raad voor het Openbaar Bestuur (2002), Presteren door leren, benchmarking in het binnenlands bestuur, Den Haag: oktober Schurink, M. & Wesseling, H. (2007), Benchmarking en de ambitie van zelfregulering, in: TPC, jaargang 5, nr. 4, augustus 2007, pp Noot 1 KING geeft op haar site een overzicht van gecertificeerde benchmarks voor de gemeentelijke sector. zie ook

STUREN OP LEREN EN VERBETEREN IN HET GEVANGENISWEZEN

STUREN OP LEREN EN VERBETEREN IN HET GEVANGENISWEZEN 188 STUREN OP LEREN EN VERBETEREN IN HET GEVANGENISWEZEN T. Molleman en M.F. ter Horst Samenvatting Het gevangeniswezen in Nederland omvat 29 inrichtingen. Zij liggen verspreid over 38 locaties in Nederland

Nadere informatie

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden bedrijfsvoering in verandering VENSTERS OPEN De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden CEES VERMEER Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan loop

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen

Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen A.F.A. Korsten 2007 1 Inleiding Deze beschouwing gaat over prestatiemanagement van organisaties of organisatieeenheden.

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie