De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening"

Transcriptie

1 De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

2 Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met dank aan Vincent de Waal van de Hogeschool Utrecht Eindredactie: Arne Lasance, tibprojecten, Noëlle van Wijgerden, NvW*CMMNCT Vormgeving: Suggestie & Illusie Foto s: Robert Jan Stokman In dit project is samengewerkt met MOgroep en Verdiwel Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Februari 2012 Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het ministerie van VWS.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 6 3 Visie op management 14 4 Bouwsteen A - De taken van het management 19 5 Bouwsteen B - Spanningsvelden 25 6 Bouwsteen C - Competenties 29 Bijlage 1 Invulschema 36 Bijlage 2 Betrokkenen 40 Bijlage 3 Bronnenlijst 41

4 Samenvatting profiel Visie op management en leiderschap geen set universele leiderschapskenmerken leidend principe is performance management dienend leidinggeven als leiderschapsstijl sociale innovatie leidende veranderstrategie spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid bron van vitaliteit werkklimaat realiseren vanuit positief waarderen Spanningsvelden wie bepaalt wat goed is voor de cliënt/ burger? empowerment van kwetsbare cliënten/ burgers maatschappelijk belang versus organisatiebelangen in een turbulente omgeving ruimte voor professionals versus aansturen synergie of weerstand in de samenwerking onduidelijke opdrachten en onduidelijke effecten Basiscompetenties conceptueel denken open en transparant communiceren relativeringsvermogen hebben reëel beeld van zichzelf hebben omgaan met werkdruk / mindfulness lef nieuwsgierig zijn naar informatie, doelen en agenda s van anderen betrokken bij de inhoud van het werk in W&MD Taken visie ontwikkelen en uitdragen en innovatie / veranderingen managen professionals leidinggeven, inspireren, ontwikkelen en sturen co-creëren, profileren en netwerken opbouwen bedrijfsprocessen managen en budgetten beheren afstemmen Kennis van bedrijfskundige processen en logistiek kennis van beleidscycli financieel management in maatschappelijke ondernemingen theorieën uit de organisatiekunde veranderkunde /innovatieprocessen marketing, communicatie ICT -mogelijkheden kwaliteitsmanagement psychologie / HRM van professionals coachingsmethodieken wet- en regelgeving (o.a. arbeidsrecht) beoordelingssystemen en CAO binnen W&MD kennismanagement netwerken en netwerkorganisaties ontwikkelingen in het werkveld Specifieke competenties in gezamenlijkheid de agogische visie en de organisatie ontwikkelen het beste uit sociale professionals halen / HRM maatschappelijk ondernemen managen van werkrelaties en netwerken zakelijk en doelgericht aan maatschappelijk effect werken 2 De professionele manager (M/V) in W&MD

5 1 Inleiding De professionele manager (M/V) in W&MD 3

6 In een dynamische wijk waarin veel tegelijkertijd speelt, werkt de brede welzijnsorganisatie samen met partners en burgers aan een verbeterprogramma. Vanuit de lokale overheid is recent geopperd dat de buurthuizen in de stad getransformeerd moeten worden tot Huizen van de Buurt (dat betekent meer beheer door wijkbewoners). Er is een actieve groep wijkbewoners die zelf een wijkcentrum op wil gaan zetten en exploiteren. Zij hebben dit signaal neergelegd bij de sociaal cultureel werker. Hij laat merken aan zijn manager dat hij bang is voor het voortbestaan van zijn baan. Dit is een situatie waar een manager in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) mee te maken kan hebben. De sector Zorg en Welzijn is sterk in beweging. De decentralisaties, de invoering van de Wmo, de introductie van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS), forse bezuinigingen en de (op)roep om meer inzet van burgerkracht vormen uitdagingen voor gemeenten, welzijnsprofessionals en instellingen. Iedere organisatie in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening wordt uitgedaagd tot verandering en verbetering. Gedurende de afgelopen jaren is in de branche en door MOVISIE veel geïnvesteerd om op een goede, samenhangende wijze te beschrijven wat beroepskrachten moeten kunnen en kennen om hun vak adequaat uit te oefenen. In het kader van Wmo en WNS is er vooralsnog veel aandacht voor de relatie met de gemeentelijke opdrachtgever en voor de inzet van professionals. Maar met het alleen in kaart hebben van de competenties van beroepskrachten in profielen en structuren en het implementeren ervan ben je er niet. Voor het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening is meer nodig: een stevige organisatie en goed management. Het gaat om de cliënt/burger, de dienstverlening en de beroepskrachten die de dienstverlening leveren. Maar wat is nodig om als manager beroepskrachten te laten excelleren en optimaal te laten presteren? Naar aanleiding van signalen uit het werkveld startte MOVISIE een project om het profiel van de Manager (m/v) in zorg en welzijn te herschrijven (Keijsers, van de Haterd, Geomini & Leistra, 1998). Evenals Lawler en Bilson in Engeland zijn wij van mening dat het managen van een organisatie in W&MD niet hetzelfde is als het managen van een productiebedrijf en dat het specifieke competenties vereist om in deze complexe en turbulente context te functioneren (Lawler & Bilson, 2010). De organisaties in W&MD zijn anders dan de organisaties waar veel managementtheorieën voor zijn ontwikkeld. Ze verkopen geen simpel product en bieden geen eenvoudige oplossingen voor eenduidige problemen. De doelgroep is kwetsbaar en wordt soms zelfs gedwongen om klant te zijn. De organisaties hebben altijd te maken met verschillende stakeholders die conflicterende belangen kunnen hebben. De cliënten/burgers betalen vaak niet zelf voor de dienstverlening. Individuele hulpverlening en zorg voor de gemeenschap strijden om de aandacht. Het doel van het welzijnswerk wordt continu bediscussieerd binnen en buiten de professie en de discussie heeft een politieke dimensie. Het doel is om de cliënt/burger onafhankelijk te maken van de hulp van de organisatie in plaats van het behouden van klanten. Dit maakt het werk van de manager in W&MD anders. Hij heeft specifieke competenties nodig die pas- 4 De professionele manager (M/V) in W&MD

7 sen bij de morele en ethische aard van het werk en de inherente complexiteit en tegenstellingen in de omgeving. Het afgelopen jaar hebben we een verkenning uitgevoerd naar nieuwe ontwikkelingen in de branche, binnen HRM en managementliteratuur. We hebben gesprekken gevoerd met managers, medewerkers, onderzoekers en brancheorganisaties (voor een overzicht zie bijlage 2). Het resultaat is het hiervoor liggende profiel van de manager in Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (W&MD). Aanvankelijk was het de bedoeling dat MOVISIE hét competentieprofiel van de manager (M/V) in W&MD zou maken. Uit discussies, gevoerd met vele managers, kwam naar voren dat het brede takenpakket van de manager zoals we dat beschrijven, in de praktijk veelal niet verenigd in een of twee personen wordt uitgevoerd. Tussen W&MD-organisaties bestaan grote verschillen in omvang, organisatiestructuur en uitvoerende activiteiten. Dit betekent dat managers die werken in W&MD-organisaties verschillende takenpakketten kunnen hebben en dat taken veelal verdeeld worden over een managementteam. Deze verschillen zijn voor MOVISIE de reden geweest te kijken naar mogelijkheden om recht te doen aan de diversiteit die er bestaat in type manager. Dit document omschrijft daarom wel in volle breedte wat managers allemaal voor taken kunnen hebben, tegen welke kritische situaties (spanningsvelden) ze aanlopen en welke competenties nodig zijn om die taken uit te kunnen voeren en met de spanningsvelden om te kunnen gaan. Maar we presenteren de verschillende onderdelen van het profiel als bouwstenen. Met deze bouwstenen kunnen managers en HRM ers zelf functieprofielen samenstellen voor hun eigen specifieke context. Leeswijzer Aan het begin van elk hoofdstuk hebben we enkele concrete casussen uit de praktijk ter illustratie opgenomen. De brede context treft u aan in Hoofdstuk 2. Onze visie op management staat in hoofdstuk 3. De bouwstenen, aangeboden in de vorm van taken (A) treft u in hoofdstuk 4, de spanningsvelden waar managers mee te maken hebben in hun werk (B) in hoofdstuk 5 en de competenties die ze nodig hebben om de taken uit te voeren en om met de spanningsvelden om te gaan (C) staan in hoofdstuk 6. De taken onderscheiden we op twee niveaus, namelijk strategisch en operationeel/tactisch. Binnen de spanningsvelden en competenties is het niet zinvol om dit onderscheid te maken. Door taken, spanningsvelden en competenties op deze manier aan te bieden, hopen we tegemoet te komen aan de verschillen die er in de praktijk bestaan tussen specifieke managementfuncties in de praktijk. In het invulschema in bijlage 1 kunt u uw eigen profiel samenstellen en de taken en competenties selecteren die in uw specifieke context gelden. De professionele manager (M/V) in W&MD 5

8 2 De branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 6 De professionele manager (M/V) in W&MD

9 De directie ontvangt een brief van de gemeente waarin de organisatie de opdracht krijgt om vanwege de economische situatie 40% te bezuinigen. Daarnaast willen ze dat er volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl wordt gewerkt, waarbij met name outreachend werken belangrijk geacht wordt. Alle welzijnsorganisaties in de regio krijgen zo n brief. De gemeente vraagt de organisatie om na twee maanden te reageren. Binnen het MT is er verschil van mening of er coöperatief of strijdvaardig gereageerd moet worden en wie er in het proces betrokken moeten worden. De uitdagingen waarvoor organisaties en managers staan in W&MD Het managen van een W&MD-organisatie is niet makkelijk. De branche en haar managers staan voor enorme uitdagingen. De organisatie moet zich verhouden tot veranderingen in beleid op zowel nationaal als lokaal niveau. Algemene maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, vergrijzing en ontgroening, informatisering en globalisering hebben hun invloed, ook op W&MD. Daarnaast zien we allerlei ontwikkelingen in de sector zelf, die ook voor uitdagingen zorgen. We beschrijven de 5 belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de (rol van de) manager. Dat zijn: 1. Invoering van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl en transities 2. Meer focus op zelfregieversterkend werken, empowerment en vraaggerichtheid 3. Samenwerking 4. Onzeker klimaat 5. Professionalisering 6. Ondernemerschap en resultaatgericht werken De professionele manager (M/V) in W&MD 7

10 Algemene context De branche Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening bestaat uit ongeveer 2500 organisaties, waarin zo`n werknemers werkzaam zijn. De omvang van de organisaties varieert van kleiner dan 12 tot groter dan 500 formatieplaatsen. Ongeveer de helft heeft minder dan 12 formatieplaatsen. Er werken in W&MD ongeveer 5000 managers. Dat is ongeveer 7,5 % van het totale personeelsbestand. Het grootste deel, 6,5%, betreft managers van functies van het primair proces (Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009, 2010). De missie van de branche is het versterken van de zelfredzaamheid en sociale omgeving van burgers en buurten, en het stimuleren van burgers om zich in te zetten voor anderen. De branche staat voor presentie, participatie, preventie en perspectief. Zij heeft daartoe een breed dienstenaanbod voor jong en oud, uiteenlopend van advies en informatie, activering en ontmoeting tot en met begeleiding, hulpverlening en ondersteuning van vrijwilligers. De branche biedt opbouwwerk, maatschappelijk werk, jongerenwerk, schuldhulp, sociaal raadsliedenwerk, maatschappelijke opvang, ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk, vluchtelingenwerk en asielopvang. Deze maatschappelijke ondernemingen leveren zo een essentiële bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ze ondersteunen participatie van burgers, informele netwerken en de vorming van sociale verbanden op lokaal niveau. Bovendien draagt de branche bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting en uitval binnen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Maar ook aan het voorkomen van (sociale) overlast en spanningen, die kunnen leiden tot botsingen en geweld in gezinnen en buurten. W&MD voorkomt daarmee dat mensen in dure zorg belanden,met hoge maatschappelijke kosten door uitval uit de samenleving. 1. Invoering van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl en transities Sinds de invoering van de Wmo in 2007 hebben veel welzijns organisaties de kans gegrepen om hun dienstverlening aan te passen aan de veranderende vraag van burgers en gemeenten. In de Wmo staan zelfredzaamheid, zelfregie en maatschappelijke participatie van alle burgers aan de samenleving centraal. Veel taken binnen zorg en welzijn zijn door de nationale overheid overgedragen aan de gemeenten. In veel van die gemeenten werden samenwerkingsverbanden opgezet door en met lokale welzijnsorganisaties, om deze nieuwe zorg en welzijn gezamenlijk vorm te geven. Dit betekent, dat welzijnsorganisaties en gemeenten door de Wmo niet alleen meer, maar ook zakelijker zijn gaan samenwerken. De gemeente zorgt voor toegankelijke informatie over diensten en voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn; de welzijnsorganisaties zorgen vooral voor de uitvoering van het werk en de cliëntenondersteuning. Voorwaarden voor succes zijn onder andere dat de (sturings)relatie tussen gemeenten en welzijnsorganisaties en de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk zelf op orde zijn. Om op deze twee punten een verbeterslag te kunnen maken, heeft het ministerie van VWS samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de werkgeversorganisatie Maatschappelijke Ondernemers Groep (MOgroep) het landelijk programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) gelanceerd. 8 De professionele manager (M/V) in W&MD

11 Binnen WNS zijn acht bakens geformuleerd die de richting van de vernieuwing aangeven: 1. Vraaggericht werken 2. Direct er op af 3. Eigen kracht van de burger 4. Collectief versus individueel 5. Informele zorg versus formele zorg 6. Integraal werken 7. Resultaatgericht 8. Ruimte professional Uit Nationaal Programma Welzijn Nieuwe Stijl de kracht van verbinden` VWS 2010 Arbeidsmarktorganisatie FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft een breed representatief onderzoek gedaan naar de effecten van de Wmo voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 1. Dit onderzoek onderbouwt de positieve stimulans van de Wmo op welzijnswerk cijfermatig: men verbreedt het aanbod, men werkt meer en anders samen met ketenpartners en er wordt meer prestatiegericht gewerkt. Bij een nieuw sociaal beleid, waarin de kracht van de burger centraal staat en de burger steeds vaker als coproducent optreedt, hoort een professional die hier goed op aansluit. Aan de sociale professionals worden andere eisen gesteld dan voorheen en dit vergt andere competenties (Kluft, 2011). Het is aan de manager om de professional te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze competenties en de randvoorwaarden te creëren waaronder deze groei mogelijk is. De ontwikkelingen gaan intussen alweer verder en ook door de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs, de overhevelingen AWBZ, jeugdzorg en de wet Werken naar vermogen verandert voor sociale organisaties het speelveld op lokaal niveau. De noodzaak van afstemming wordt nog groter. Daardoor verandert ook de rol van sociale professionals. Op gemeentelijk niveau bieden de ontwikkelingen kansen om kwetsbare groepen beter van dienst te zijn. 2. Meer focus op zelfregieversterkend werken, empowerment en vraaggerichtheid De kracht van de hulp- en dienstverlening nieuwe stijl zit met name in het werken aan zelfregie en empowerment. Het is van belang dat professionals aansluiten bij de eigen kracht van burgers. Professionals moeten daartoe een kanteling in denken en handelen maken. Niet de verantwoordelijkheid overnemen, maar de cliënt/burger ondersteunen om het zelf te doen. De professional zal een situatie moeten creëren, waarin de cliënt/burger steeds vaker zelf bepaalt wat hij 1 nodig heeft en dat zo veel mogelijk zelf uitvoert, met ondersteuning vanuit zijn eigen netwerk. Voor een professional in een strak hiërarchisch georganiseerde organisatie is het niet 1 Waar hij staat kan ook zij gelezen worden. De professionele manager (M/V) in W&MD 9

12 eenvoudig zelf empowerend op te treden. Immers, wanneer we van een cliënt/burger eigen verantwoordelijkheid en zelfregie vragen, dan moeten we dat als professional ook zelf uitdragen. Dat vraagt ook van de professional autonoom handelen, eigen verantwoordelijkheid en zelfregie. Een empowerende manager laat de medewerkers zelfstandiger functioneren en beslissingen nemen, geeft hun ruimte, keuzevrijheid en vertrouwen, en stuurt via coaching. Tegelijkertijd moet die manager heldere kaders bieden en vorm en richting geven aan de andere eisen die gesteld worden aan de organisatie. De afstand tussen de organisatie en de burgers en burgerinitiatieven moet verkleinen. De organisatie moet in staat zijn tot cocreatie met burgers. Deze ontwikkelingen impliceren ook het opnieuw inrichten van werkprocessen, van organisatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. En het zorgen voor daarbij passend beleid. 3. Samenwerking Samenwerking wordt, mede door de invoering van de Wmo, ook steeds belangrijker in W&MD. Er ontstaan verschillende samenwerkingsstructuren: ketensamenwerking, netwerkorganisaties als het CJG, frontlijnteams, wijkteams etc. Ketensamenwerking werd ingezet om te kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van die kwetsbare personen, voor wie een samenstel van diensten en voorzieningen nodig is, geleverd door verschillende partijen. Die diensten moeten soms na elkaar en soms gelijktijdig beschikbaar zijn (Heineke et al, 2005). Op dit moment vinden veel experimenten plaats om de resulterende professionele en institutionele drukte terug te dringen; en het aanbod te versimpelen door generalisten in te zetten met extra bevoegdheden. Dienst- en hulpverleningsprocessen moeten soepel verlopen en op elkaar aansluiten. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. De samenwerking wordt soms afgedwongen door de opdrachtgever en vaak moet worden samengewerkt met partners die tegelijk ook concurrent zijn. Deze samenwerking gaat niet altijd vanzelf. De regie bij samenwerking is vaak onduidelijk en soms worden op directie- of bestuursniveau afspraken gemaakt die voor de praktijk niet uitvoerbaar blijken te zijn. Voor het stimuleren van ketensamenwerking is het cruciaal dat alle betrokken partijen bereid zijn zich in te zetten voor hetzelfde doel. Ook moeten zij beseffen dat zij van elkaar afhankelijk zijn voor het oplossen van een maatschappelijk probleem èn voor het verbeteren van de dienstverlening (Heineke et al., 2005). De manager in zorg en welzijn moet dus openstaan voor de (nieuwe) ideeën van de ketenpartners, maar moet daarnaast ook zijn/haar eigen organisatorische kaders en belangen goed kennen op uitvoerend niveau, ketenniveau en bestuurlijk niveau. Dit is bij uitstek een rol van de manager. Hij moet zich bewegen tussen deze drie niveaus en steeds de belangen kunnen verwoorden van degene die hij op dat moment vertegenwoordigt: soms is dat de organisatie, soms de professional en vaak de cliënt/burger. De manager moet op overkoepelend niveau samenwerkingsverbanden opzetten en medewerkers aansturen die in dat samenwerkingverband functioneren of in een netwerkorganisatie als het CJG. De komst van de Wmo heeft er zo aan bijgedragen, dat verschillende werkvelden en de rol van de verschillende actoren daarbinnen meer in samenhang worden bekeken. Er zijn meer zakelijke relaties tussen zorg en W&MD-organisaties en gemeenten ontstaan, waarin prestatieafspraken en outputfactoren beter worden gedefinieerd. De Wmo biedt ook mogelijkheden om het eigen werkgebied en/of de werkterreinen (verder) uit te brei- 10 De professionele manager (M/V) in W&MD

13 den. Dit biedt kansen voor organisaties om op strategisch en uitvoerend niveau op tal van gebieden een sleutelrol in de ketens te vervullen. 4. Onzeker klimaat De omgeving waarin de organisaties binnen W&MD functioneren is dynamisch. Er zijn weinig zekerheden waar van uit kan worden gegaan. Veel ontwikkelingen spelen tegelijkertijd en hebben gevolgen voor de dienstverlening en de organisatie. De druk richting dure zorg en individuele hulpverleningstrajecten zal wellicht omgebogen worden naar preventie en onderlinge steunnetwerken. Daarnaast hebben vrijwel alle welzijnsorganisaties al eens te maken gehad met bezuinigingen. De verwachting is dat dit de komende jaren zal voortduren. Inhoudelijke ontwikkelingen vonden vaak ook hun aanleiding in dergelijke bezuinigingsoperaties. Het lukt een deel van de organisaties om in te spelen op de veranderende omgeving door te innoveren. Samenwerken en afstemmen met andere organisaties is noodzakelijk. In veel organisaties moeten managers grote veranderingen doorvoeren hetgeen tot onrust en onzekerheid kan leiden. Zeker als er ontslagen moeten vallen. Transparantie in het veranderingsproces, duidelijke besluitvorming en vooral effectieve communicatie door de manager is van groot belang. Middenmanagers zitten hierbij veelal in een lastige positie. Vaak is het voor deze groep niet goed mogelijk om wezenlijke invloed uit te oefenen op het verloop van het bezuinigingsproces. Daarnaast hebben juist de middenmanagers het meest te maken met de medewerkers op de werkvloer; zij ervaren onrust en vragen om duidelijkheid, terwijl er vaak nog geen duidelijkheid te geven valt. Het is duidelijk dat het onzekere klimaat veel vraagt van de managers op het gebied van probleemanalyse, organisatieontwikkeling in gezamenlijkheid, communicatie, informatie en gespreksvoering, reflecteren, transparant werken en transparante besluitvorming. Kennis van veranderkunde is daarbij nuttig, zo niet noodzakelijk. Zo biedt het onzekere klimaat zeker ook kansen. 5. Professionalisering De sociale professional heeft, samen met de burger/cliënt, de meest cruciale rol in het waarmaken van de kerndoelen van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl en andere branche- en beleidsontwikkelingen. Die kerndoelen zijn: participatiekansen en verbindingsmogelijkheden creëren en benutten en wederkerigheid in relaties tussen burgers van alle leeftijden bevorderen. De Wmo, de overheveling van de ondersteuning vanuit de AWBZ en de decentralisatie van de Jeugdzorg, vragen allen een nieuwe werkwijze die andere eisen stelt aan het werk van de welzijnprofessionals. Zeker gezien de komende bezuinigingen, verschuivende paradigma s, de transitie- en decentralisatieprocessen én de breed gedeelde erkenning dat de professional de sleutel is tot het welslagen van de huidige doelstellingen, is een intensieve en meer gerichte inzet voor professionalisering vereist. Met de intentieverklaring en het actieprogramma professionalisering W&MD onderkent de sector als geheel dat een forse professionaliseringsslag in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening nodig is. Het realiseren van de transitie vraagt nieuwe deskundigheid om kwetsbare burgers in en met hun eigen omgeving te begeleiden en te ondersteunen. Nieuwe werkwijzen vragen nieuwe vormen van ondersteuning en sturing: zij stellen spe- De professionele manager (M/V) in W&MD 11

14 cifieke eisen aan het management van organisaties. Managers (en bestuurders) staan voor de taak de professionals binnen heldere kaders te ondersteunen in het proces van beginnend professional naar vakvolwassenheid. Zij moeten helpen bij het ontwikkelen van de benodigde competenties om effectief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zij dienen de randvoorwaarden te creëren, waaronder dit mogelijk is, maar ook overtuigend te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid qua levenslang leren. Ook voor de managersfunctie zelf geldt dat aandacht voor professionalisering nodig is en dat bij- en nascholing een vereiste is. Toenemende aandacht rol middenmanager We signaleren dat er in Nederland meer aandacht komt voor de specifieke positie van middenmanager. De middenmanager is de manager die letterlijk tussen twee lagen in opereert. Ofwel als eerstelijnsmanager direct boven de werkvloer of als hogere manager tussen twee managementlagen. Deze managers nemen een centrale positie in tussen verschillende actoren boven, beneden en naast ze, die (vaak) allemaal aan ze trekken (Mars,2010). Het is juist de middenmanager die relaties en contacten moet onderhouden. Deze relaties zijn vaak terugkerend van aard, dus een belangrijke taak van de middenmanager is het bouwen, behouden en versterken van deze relaties. Dit is een uitdaging wanneer er sprake is van verschillende of tegengestelde belangen tussen de diverse partijen. Het is ook aan de middenmanager om de stem van zowel de benadeelde als van de begunstigden te kennen, te horen en te wegen. Als het nodig is moet de middenmanager het belang van de verschillende partijen verwoorden, zonder daarbij zijn/haar voorkeur te uiten. De middenmanager schippert tussen trouw blijven aan deze partijen (en niet te vergeten aan zichzelf) en het maken van keuzes die soms consequenties hebben voor anderen. Hij of zij moet, zoals Mars (2010) dit mooi zegt jongleren met loyaliteiten. Van belang is dat de middenmanager anderen durft aan te spreken. Als leidinggevende heeft de middenmanager de formele positie om een uitspraak te doen over de wenselijkheid van het gedrag van zijn medewerkers. Aan de andere kant is de manager ook een tussenschakel die weerstand tegen veranderingen of wensen voor verandering van de benedenlaag overbrengt op de bovenlaag. Hij spreekt daarmee ook de bovenlaag aan op diens verantwoordelijkheden en handelen. Hij kan beïnvloeden, door de juiste leiderschapsstijl te kiezen en de juiste keuzes te maken. 12 De professionele manager (M/V) in W&MD

15 6. Ondernemerschap en resultaatgerichtheid Steeds meer organisaties in zorg en welzijn opereren in een concurrerende omgeving. De invloed van die omgeving leidt ertoe dat de manager meer kennis en know how moet hebben van acquisitie, profilering, positionering, product- en kwaliteitsontwikkeling en resultaatgerichtheid. Dit vraagt om ondernemende en daadkrachtige organisaties, managers en werknemers. Ondernemende werknemers en managers zijn omgevingsbewust, werken en denken innovatief, werken vraag- en klantgericht, handelen proactief, werken resultaatgericht, kunnen effectief communiceren, kunnen zich presenteren, werken goed samen en netwerken. (Bruijn, D. e.a. 2011). Managers zijn klantgericht, maar zij moeten ook nee durven zeggen tegen een aanbesteding als de organisatie binnen de voorwaarden geen acceptabele kwaliteit kan leveren. Door de aandacht voor resultaatgericht werken, krijgt de manager ook taken in het zichtbaar maken van de resultaten en het coördineren van een effectieve personele inzet. De complexe praktijk van W&MD organisaties leent zich niet voor bureaucratische systemen. Resultaatgerichtheid moet ruimte laten voor flexibiliteit en professionele verantwoordelijkheid (Lawler & Bilson, 2010). Bij de nieuwe manier van werken hoort een andere manier van verantwoording: je gaat niet meer alleen tellen wat je gedaan hebt, maar je wilt laten zien dat en wat de verrichte inspanningen bijdragen aan het gewenste resultaat (sturen op outcome). De verdeling van mensen en middelen zal minder plaatsvinden volgens standaardprocedures maar flexibeler, meer op basis van de ontwikkelingen van de vraag en gewenste resultaten en outcomes. De manager ziet in dat zijn eigen ondersteunende diensten een stimulerende rol kunnen spelen bij productvernieuwing, zoals digitalisering, sociale media en huisvesting. Dit vereist kennis en inzicht in de betekenis van de ondersteunende diensten voor het primair proces van de organisatie. De manager treedt daarnaast vaker op als ambassadeur van de eigen organisatie en diensten en van samenwerkings verbanden. De professionele manager (M/V) in W&MD 13

16 3 Visie op management 14 De professionele manager (M/V) in W&MD

17 Management is hot. Via managementboek.nl verschenen in de eerste drie maanden van 2011 meer dan 600 boeken voor en over management. Desondanks zijn er nauwelijks boeken over management in de welzijnssector. In dit profiel schetsen we de nieuwste inzichten in de algemene managementliteratuur. De manier waarop je management of leidinggeven definieert, is natuurlijk meteen bepalend voor je visie op wat een goede manager of leider doet en welke competenties hij moet hebben. Vanuit heel verschillende achtergronden, zoals bedrijfskunde, sociologie, psychologie en ervaringsdeskundigheid geven onderzoekers en auteurs elk een eigen visie en interpretatie. Zo definiëren Keuning en Eppink (1991) leidinggeven als de taak om anderen zodanig te beïnvloeden, dat de doeleinden van de organisatie zo goed mogelijk worden bereikt. Definieert Covey (1995) leiderschap als een combinatie van eigenschappen, die je op het juiste moment moet inzetten; Kotter (1999) daarentegen beschouwt leidinggeven als het vaststellen van de juiste richting, het op één lijn brengen van mensen en hen motiveren en inspireren. We beschrijven hieronder kort welke elementen wij uit de literatuur hebben meegenomen als uitgangpunt voor dit profiel. Uitgangspunt 1: geen universele leiderschapskenmerken Wij gaan er in dit profiel niet van uit dat leiders bepaalde universele, aangeboren kenmerken hebben die ze tot leiders maken. We gaan ervan uit dat managers het effectiefst opereren wanneer zij een breed repertoire van gedrag in kunnen zetten, afhankelijk van de situatie. We gebruiken daarbij het competing value framework van Quinn et al. (1983, Cameron et al., 2006) ook wel bekend als het concurrerende waardenmodel. Dit model is gebaseerd op vier klassieke managementmodellen, te weten het Scientific Management van Taylor, de doel-middelen theorie van Fayol, het Human Relations Management van Mayo e.a. en het Open Systeemmodel. Het idee daarachter is niet dat het ene model beter is dan het andere; maar dat de verschillende modellen elkaar aanvullen en ingezet kunnen worden, afhankelijk van de situatie. Des te breder je repertoire, des te effectiever je bent in verschillende situaties. Uit het concurrerende waardenmodel hebben we vooral elementen overgenomen in het hoofdstuk over de taken van het management. Er is vaak discussie of een manager zelf uit het uitvoerend werk in zorg en welzijn moet komen of juist niet. Beide situaties hebben hun voor- en nadelen. De manager die een bedrijfskundige achtergrond heeft en geen ervaring heeft in zorg en welzijn, moet zorgen dat hij feeling krijgt met de praktijk en geaccepteerd wordt als manager. Hij moet zich kunnen verplaatsen in de spanningsvelden waar medewerkers en burgers in de frontlinie mee te maken hebben. De manager die zelf uit het uitvoerend werk komt, moet zorgen dat hij zich managementcompetenties eigen maakt. Hij moet het uitvoerende werk over kunnen laten aan anderen en openstaan voor nieuwe inhoudelijke inzichten. De professionele manager (M/V) in W&MD 15

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk thuisbegeleiding individueel GGZ Transparant aanbod sociaal psychiatrisch verpleegkundigen l sociaal werk in de wijk eerstelijns psychologische zorg Individueel sociaal werk in de wijk centra voor jeugd

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Taco Brandsen Liesbeth van den Munckhof Mirjan Oude Vrielink 1 1. Inleiding 1.1 Verbindingen tussen twee werelden Er is een wezenlijk onderscheid

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie