Eindverslag Project 86

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag Project 86"

Transcriptie

1 Eindverslag Project 86 mei 2012

2 Samenvatting Voor u ligt het eindverslag van het Project 86. Een project dat op 1 juni 2011 is begonnen in een situatie waarin we te maken hadden met veel onzekerheid. Alumni die ongeduldig wachtten op nieuws over hun situatie en de buitenwereld die met alles aandachtig meekeek. In dit project zijn globaal de volgende stappen genomen: Juni Versturen van de brief aan de groep van 86 Juni en juli In gesprek met de groep van 86 Juli Versturen van de brief naar de 1700 Augustus Start ontwikkeling masterclasstraject voor de 4 opleidingen September Installatie Commissie Maatwerk Oktober Start masterclasses 21 mei Einde masterclasstrajecten voor de 4 opleidingen met praktijkopdracht voor alumni Media en Entertainment Management. Een jaar waarin mooie resultaten zijn behaald als we kijken naar bijvoorbeeld: Commissie Maatwerk heeft in samenwerking met het SSI 38 dossiers naar tevredenheid af kunnen ronden. Met alle alumni uit de groep van 86 die zich gemeld hebben is Inholland tot een passende oplossing gekomen. 535 alumni hebben deelgenomen aan het masterclass traject en een groot deel hiervan heeft dit afgesloten met het een supplement op het diploma. Het aantal alumni dat de stap tot een juridische procedure heeft gezet hebben we tot een minimum kunnen beperken. In dit rapport zijn cijfers, feiten en verslaglegging te vinden over de volgende onderwerpen. Studiehersteltraject Masterclasses Commissie maatwerk Tevens dient dit verslag als tussentijdse rapportage voor de Commissie Maatwerk. Door afronding van de lopende dossiers zal de commissie tot nader order een slapende functie aannemen. De commissie houdt op 31 december 2012 conform de reglementen op te bestaan. Het verloop van dit project laat zich het best omschrijven als een periode waarin sentiment is omgedraaid en relaties zijn hersteld. Vanuit herstel is kostbaar nieuw vertrouwen opgebouwd en zijn ambassadeurs voortgekomen. Ook een andere kant is zichtbaar geworden. Een kant waarin duidelijk wordt dat betrokkenheid op alle lagen belangrijk is voor het behalen van het succes. Het doorvertalen van geestdrift en ambitie die bij een groep mensen heel duidelijk aanwezig is, is uitermate belangrijk gebleken voor het behalen van kwaliteit op alle lagen van dit project. 1.

3 1. Achtergrond Op 24 mei 2011 is de gezamenlijke verklaring tot samenwerking Inholland en studentenorganisaties opgesteld. Deze verklaring is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijke Studenten Rechtsbureau (LSR) Bovenstaande partijen zijn overeengekomen dat het onderzoek van de Inspectie van het onderwijs reden is voor Inholland, om uit hoofde van de algemene zorgplicht, een aanvullend traject in te zetten voor de studenten die in de studiejaren , , aan de vijf onderzochte opleidingen (Bedrijfseconomie Haarlem, CE Diemen, MEM Haarlem, MEM Rotterdam en Vrijetijdsmanagement Diemen) zijn afgestudeerd. De verklaring richt zich op de volgende groepen Afgestudeerden I (verder benoemd als de groep van 86); De groep van 86 afgestudeerden van Inholland waarvan de NVAO op basis van de afstudeerwerkstukken heeft geoordeeld dat het niveau als onvoldoende is beoordeeld, maar waarvan de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO niet hebben geoordeeld dat het verzorgde onderwijs niet op het voor hogescholen vereiste wettelijke niveau was of dat studenten eerdere tentamens ten onrechte hebben behaald. Afgestudeerden II (verder benoemd als de groep van 1700); de groep afgestudeerden die in de studiejaren , en aan de 5 onderzochte opleidingen (BE Haarlem, CE Diemen, MEM Haarlem, MEM Rotterdam, en VTM Diemen) zijn afgestudeerd, daaronder niet begrepen de Afgestudeerden I. De verklaring heeft als doel Bevorderen van en bijdragen aan het herstel van het externe vertrouwen in de kwaliteit van de opleidingen. Het bevorderen van de ondersteuning aan individuele studenten die een klacht of geschil hebben. Het voorkomen of wegnemen van praktische nadelen voor de afgestudeerden I en afgestudeerden II op individuele niveau door te adviseren over een krachtens maatwerk in te richten traject dat recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van de afgestudeerde. In de maanden van juni 2011 tot op heden heeft bovenstaande invulling gekregen in de volgende uitingen: 1. Studie herteltraject voor de groep van Aanvullend onderwijs in de vorm van masterclasses voor de groep van Commissie Maatwerk als vangnet voor de alumni die geen aansluiting kunnen vinden bij het studiehersteltraject of het aanvullende onderwijs 2.

4 2. Studiehersteltraject Cijfers en resultaten Aantal Telefonisch contact na brief Gesprek met opleiding Direct Nee Nadenken na gesprek Bedrijfseconomie Commerciële Economie Vrijetijdsmanagement Media en Entertainment 47 * Management Totaal Aantal trajecten * Opmerking: in de loop van het proces is een 87e persoon naar voren gekomen uit de opleiding Media en Entertainment Management die door de NVAO een onvoldoende beoordeling heeft gekregen op het afstudeerwerk. Deze persoon is in de procedure meegenomen. Proces Op 1 juni 2011 is een brief gestuurd naar de alumni uit de groep van 86. Vervolgens zijn in dit proces de volgende stappen ondernomen: In de periode van 15 juni tot eind juli 2011 is met iedere alumnus van de groep van 86 persoonlijk contact gezocht. Een eerste telefonisch gesprek is gevoerd om de situatie toe te lichten, vragen te beantwoorden en de emoties te temperen. In samenspraak is een gesprek opgesteld met een vertegenwoordiger van de opleiding om gezamenlijk de NVAO beoordeling behorende bij het afstudeerwerk door te spreken. NVAO beoordelingen zijn i.v.m. waarborgen privacy alleen tijdens een gesprek met de opleiding persoonlijk overhandigd in hard copy. Vervolgens is aan de hand van de NVAO beoordeling en het afstudeerwerk van de alumnus is bepaald wat nodig is om het hersteltraject aan te gaan. (aanpassingen aan bestaande afstudeerwerk of indienen nieuw afstudeerwerk) Per alumnus is een digitaal dossier aangelegd met de communicatie. Alumni die hebben besloten geen deel te nemen aan het studiehersteltraject hebben een bevestiging ontvangen van deze beslissing en zullen aan het einde van dit traject nog een brief ontvangen die deze beslissing bevestigd. Tegen het einde van het proces (rond december 2011) hebben alle betrokken alumni besloten geen gebruik te willen maken van het aangeboden studiehersteltraject. Redenen die zij aangedragen hebben voor het nemen van deze beslissing waren verschillend maar kwamen veelal terug op: Naast werk / vervolgstudie geen tijd om een intensief traject als afstuderen te herhalen Geen behoefte aan. De alumnus ziet niet de toegevoegde waarde van dit traject in. Alumnus had meer interesse in het bijwonen van het aanvullende onderwijs dat voor de groep van 1700 ontwikkeld is. Juridische trajecten Gedurende het bovenstaande proces zijn zes van de 86 personen een juridische procedure tegen Inholland gestart. Twee hiervan hebben wij via de Commissie Maatwerk op kunnen nemen in het reguliere proces. In een van deze gevallen is uitspraak gedaan. De andere persoon heeft de aanklacht laten vallen. Een persoon heeft in eerste instantie ook de procedure via de Commissie Maatwerk gevolgd. Zij heeft dit als niet afdoende ervaren en heeft in maart 2012 alsnog besloten via haar advocaat een procedure direct via het College van Bestuur te starten. De andere 3 personen hebben gedurende de afhandeling van de procedure hierboven besloten de juridische procedure niet door te zetten. 3.

5 3. Masterclasses Aangeschreven Deelname % deelname Certificaat % certificaat Deelname * Bedrijfseconomie % 11 42,3% Commerciële Economie % % Vrijetijdsmanagement % % Media en Entertainment % % Management Totaal % % * In dit cijfer komen tot uiting de personen die de eindopdracht met een onvoldoende afgelegd hebben maar ook de personen die afgehaakt zijn gedurende het traject. Algemeen Per opleiding is een eigen masterclassprogramma samengesteld. Voorafgaand zijn, in samenspraak met het College van Bestuur en de opleidingen een aantal randvoorwaarden gesteld die gelden voor het gehele programma van aanvullend onderwijs: De masterclasses bieden aansluiting tot de gevolgde opleiding op posthbo-niveau. De inhoud beslaat een stuk theoretische verdieping en daarnaast een aansluiting tot de praktijk ingevuld door middel van gastdocenten. Programma neemt 30 SBU in beslag waarbij ratio huiswerk / voorbereiding en contacturen in balans dient te zijn. In het inhoudelijke programma of het toetsmoment dient het aspect onderzoek terug te komen. Iedere deelnemer dient het traject af te sluiten met een inhoudelijk te beoordelen product. Studiehandleiding Voor ieder masterclasstraject is een studiehandleiding opgesteld. Hierin is naast algemene informatie over het traject informatie vastgelegd over: inhoud programma leerdoelen en competenties beoordeling en certificering Aan de hand van de leerdoelen en competenties is vervolgens per masterclasstraject een beoordelingsformulier opgesteld voor de eindopdracht. Portal Algemene communicatie over het traject met de deelnemende alumni verliep via de site Hierop was informatie terug te vinden over het programma, voorbereiding, voorwaarden, beoordelen etc. Weblectures Een van de taken van de Commissie Maatwerk was het toegankelijk maken van de masterclasses voor alumni die op de reguliere manier geen aansluiting zouden kunnen vinden. Om deze reden is een deel van de masterclasses voor de opleiding Media en Entertainment Management, Commerciële Economie en Bedrijfseconomie vastgelegd in de vorm van weblectures. Deelnemers die vanwege tijd of afstand niet in staat waren de masterclasses fysiek bij te wonen hebben op deze manier toch een kans gekregen, een deel van, het aanvullende onderwijs te volgen. Er is veel gebruik gemaakt van deze aangeboden oplossing. 4.

6 Certificaat Iedere alumnus die het masterclasstraject met goed gevolg heeft afgerond (beoordeeld op aanwezigheid, inzet, opgeleverd eindproduct, presentatie en verdediging) heeft een certificaat ontvangen. Dit certificaat vormt een supplement op het diploma op posthbo-niveau. Per opleiding zijn separate afspraken gemaakt over de eisen die gesteld werden aan het op te leveren eindproduct dat ten grondslag ligt aan deze beoordeling. Deelnemers die maar een deel van de masterclasses hebben bijgewoond of het traject met een onvoldoende hebben afgelegd konden alleen in aanmerking komen voor een certificaat van deelname. 5.

7 3.1 Bedrijfseconomie Algemeen Locatie Den Haag. Start 26 oktober 2011, afsluiting 13 december 2011 verdeeld over 6 avonden. Studiebelasting 30 uur. Waarvan 18 uur college en 12 uur voorbereiding / thuisstudie. Docententeam bestaande uit 2 externe professionals, 2 lectoren en een Inhollanddocent. Inhoud programma Uitgangspunt van dit masterclasstraject was een actuele praktijkcasus gericht op ethiek en verantwoordelijkheden binnen de financiële wereld gespiegeld aan de ontwikkelingen in de markt, de rol die je hierin als professional inneemt en je verantwoordelijkheden ten opzichte van de stakeholders. Dit alles uitgezet aan de hand van de casus van Bernard L Madoff. Gedurende het traject hebben de alumni in de volgende onderwerpen behandeld om tot een beoordelaar eindproduct te komen. Praktijkgericht onderzoek: probleemstelling en methodologie. Praktijkgericht onderzoek: literatuuronderzoek en theoretisch / conceptueel kader. Praktijkonderzoek: uitvoeren onderzoek, rapporteren resultaten en verwerken conclusies. Opstellen plan van aanpak onderzoeksopzet. Presentatie en verdediging onderzoeksopzet ten overstaande van een expertpanel. Beoordelen Beoordeling heeft plaatsgevonden op 3 onderdelen Aanwezigheid, inzet en beroepshouding Ingeleverde onderzoeksopzet en plan van aanpak Presentatie en verdediging van onderzoeksopzet en plan van aanpak. Dit alles getoetst aan de competenties en leerdoelen uit de studiehandleiding vertaald naar een beoordelingsformulier. Tegenover een expertpanel presenteerde iedere groep hun onderzoeksopzet in 15 minuten waarna de aansluitend 15 minuten kritisch werd ondervraagd door het expertpanel. 6.

8 3.2 Commerciële Economie Algemeen Locatie Diemen Start dinsdag 17 januari. Einde zaterdag 31 maart 2012 Studiebelasting totaal 30 uur. Bestaande uit 4 masterclasses van 4 uur (16 uur), 8 uur voorbereiden en huiswerk, 6 uur voor afsluitende praktijkopdracht. Docententeam bestaande uit 3 Inholland docenten en 4 gastdocenten (professionals uit het werkveld) Inhoud Programma In samenspraak met een vertegenwoordiger vanuit de opleiding is een programma samengesteld dat bestaat uit een theoretische verdieping en inzicht in actuele praktijkcases op de volgende expertisegebieden: Reputatiemanagement, de rol van social media in het marketingbeleid. Branding en positionering. Marketing en Mobile Marketing. Onderzoek analyse en Brandstrategie. Afsluitende praktijkopdracht / beoordelen Tijdens de afsluitende praktijkopdracht hebben de deelnemers gewerkt aan 2 actuele praktijkproblemen gepresenteerd door de opdrachtgevers. Dialogica; een portal voor stroomlijnen werkproces en bijeenbrengen vraag en aanbod op de vertaalmarkt. Fray It; een nieuwe mobiele applicatie die in juni 2012 de markt zal betreden. Een mobiele, vraag gestuurde, sociale marktplaats. Beide opdrachtgevers hebben een vraagstuk gepresenteerd op het gebied van positionering en branding van een, nieuw in de martk te zetten dienst. In de vorm van een pressure cooker opdracht hebben de alumni in groepjes gewerkt aan een oplossing voor het gepresenteerde probleem aan de hand van een Business Canvass Model (bron: Business Model Generation) Middels onderzoek naar bijv. doelgroep en marktbenadering is gewerkt in een plan van aanpak dat vervolgens uitgewerkt is in een business model/marktbenadering. Een werkwijze waarbij alle masterclass onderwerpen aan bod kwamen en geïntegreerd toegepast diende te worden om tot een goed resultaat te kunnen komen. Naast inhoudelijke kennis werden de deelnemers ook uitgedaagd in zaken als Out of the box denken. Methodisch en reflectief handelen. Multidisciplinair denken. Vertalen theorie naar een haalbare en praktische klantoplossing. Aan het einde van de dag hebben de deelnemers in 15 minuten hun eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever en een docentenpanel waarna zij vervolgens 10 minuten kritisch ondervraagd zijn. Beoordeling vond plaats op basis van: Aanwezigheid, inzet en beroepshouding Inhoudelijke kwaliteit en haalbaarheid van het eindproduct Presentatie en verdediging van eindproduct 7.

9 3.3 Vrijetijdsmanagement Algemeen Locatie Diemen. Ronde 1; start zaterdag 14 januari, afsluiting zaterdag 4 februari Ronde 2; start zaterdag 10 maart, afsluiting zaterdag 31 maart Traject is uitgevoerd door externe partij, Master in Event Management. Studiebelasting totaal 30 uur. 16 uur masterclasses, 10 uur zelfstudie, 4 uur toetsing Inhoud programma Een aantal externe docenten en experts uit het werkveld hebben gedurende twee zaterdagen lezingen gegeven op het gebied van: Ontwikkelingen in de vrijetijdssector Trends in Eventmanagement Persoonlijke effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling Leiderschap in projectmanagement Beoordeling Beoordeling heeft plaatsgevonden op de laatste dag middels: Multiple choice toets over inhoud voorgaande dagen Een persoonlijke pitch aan de hand van de uitgevoerde zelfreflectie 8.

10 3.4 Media en Entertainment Management Algemeen Ronde 1; start 27 oktober 2011, einde 8 december 2011, toetsing 10 december 2011 op locatie Diemen. Ronde 2; start 27 februari 2011, einde 18 april 2012, toetsing 21 april 2012 op locaties Haarlem en Rotterdam. Studiebelasting in totaal 30 uur. 18 uur masterclasses, 6 uur voorbereiding, 6 uur eindopdracht / toetsing Team van 10 docenten was samengesteld uit 5 Inholland docenten en 5 externe docenten. Inhoud Programma Iedere deelnemer kon vooraf via een portal inschrijven op 3 van de 5 aangeboden onderwerpen: Muziek Radio en TV Strategische Marketing en Ondernemen Social media Events Iedere masterclass besloeg 2 avonden waarbinnen op de inhoud een theoretische verdieping op het betreffende onderwerp werd gegeven aangevuld met praktijkcases en ervaringen van professionals uit het werkveld. Gedurende de masterclassavonden werden de masterclasses parallel aangeboden. Bij inschrijvingen was een duidelijke tendens te zien in voorkeur voor onderwerpen. 20% van de inschrijvingen werd vertegenwoordigd door de onderwerpen Radio, TV en Muziek. De andere 80% Ging naar Events, Social Media en Strategische Marketing en Ondernemen. Eindopdracht en beoordeling Bij de afsluitende praktijkopdracht eindopdracht in de vorm van een pressure cooker opdracht stond een actueel probleem gepresenteerd door een opdrachtgever centraal. Hieronder de opdrachtgevers en de gepresenteerde opdrachten voor de 2 afsluitende praktijkopdrachten: Kika (kinderen kankervrij); Bedenk een creatief cross mediaal concept voor de moeilijk bereikbare doelgroepen van Kika waarmee nieuwe donateurs aan Kika gebonden worden en conversie op bestaande donateurs vergroot kan worden. Laat dit tot uiting komen in passende, haalbare en creatieve ideeën. Zonnebloem; Ontwikkel een cross mediale strategie om de jongere doelgroep te betrekken bij de zonnebloem en bedenk daaruit voortvloeiend een goed campagne idee. ID&T; Ontwikkel een concept als onderdeel van de totale publiekscampagne voor een nieuwe ID&T evenement, waarbij bewustwording van de doelgroep en kentering in denken centraal staat. Gedurende een aantal uren is in groepjes gewerkt aan de uitwerking van het gepresenteerde probleem volgens de volgende stappen: Probleemstelling en doelstelling. Onderzoeksvragen en uitvoeren van live onderzoek. Doen van live onderzoek naar doelgroep, positionering en marktbenadering. Neerzetten van een eerste creatief concept. Vaststellen plan van aanpak. Kiezen van strategie en uitwerken in cross mediale aanpak. Storytelling, presentatie en verdediging. 9.

11 Deelnemers hebben aan het einde van de dag hun eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever en docentenpanel. Gedurende 15 minuten hadden de groepjes de tijd hun eindproduct middels storytelling te presenteren en te verdedigen tegenover een expertpanel. Beoordeling vond plaats op basis van: aanwezigheid, inzet en beroepshouding, inhoudelijke kwaliteit en haalbaarheid van het eindproduct, presentatie en verdediging van eindproduct. Overdracht In de samenwerking met de opdrachtgevers is gezocht naar een duurzame verbinding van Hogeschool Inholland met het werkveld. Na evaluatie van eindresultaten heeft Kika besloten een van de concepten aan te dragen als opdracht bij NewB in den haag op tot uitvoering te laten brengen door tweedejaars MEMstudenten. Bij de uitwerking hiervan zijn ook de alumni die het idee bedacht hebben betrokken. Een 2e door Kika uitgekozen concept is in februari 2012 uitgewerkt door een groep inhaleers en het streven is om dit in het komende studiejaar als project ter uitwerking aan te dragen bij 2e jaars Media en Entertainment Management studenten bij NewB in Den Haag. Opdrachtgever ID&T is voornemens een aantal aangedragen concepten te gaan doorvertalen met behulp van een denktank waarin de Media en Entertainment Management Alumni plaats zullen nemen. 10.

12 4. Commissie Maatwerk Algemeen De Commissie Maatwerk, geïnstalleerd per 1 september 2011, is een onafhankelijke commissie die alumni uit groep 86 en 1700 ondersteunt bij de indiening en afwikkeling van verzoeken. Op individuele basis brengen zij advies uit aan het College van Bestuur van Inholland omtrent de wenselijkheid en de praktische aansluiting tot het door Inholland aangeboden traject, rekening houdend met de persoonlijks omstandigheden van de alumnus. Alumni uit de groep 86 en 1700 kunnen en verzoek indienen dat betrekking heeft op de toepasbaarheid van het aangeboden studiehersteltraject en het aanvullende onderwijs. De Commissie Maatwerk bestaat uit vertegenwoordiging vanuit Inholland en de Studentenorganisaties (ISO, LSVb en LSR) en wordt voorgezeten door een externe onafhankelijke voorzitter. In de Commissie Maatwerk nemen zitting: 1. Paul Rullmann onafhankelijk voorzitter 2. Maaike Verhoek lid (LSVB) 3. Guy hendricks lid (ISO) 4. Betty de Leeuw lid (Inholland) 5. Robert Willemars lid (Inholland) Melanie de Graaf is secretaris van de Commissie Cijfers Initiële vraag of verzoek ingediend via 36 Dossier ingestuurd na installatie Commissie Maatwerk 18 Hoorzittingen 7 Uitspraken College van bestuur 7 Afgezien van procedure 8 Openstaande dossier inzake herbevestiging * 3 *Advies van Commissie maatwerk is gecommuniceerd op 7 mei Naar verwachting worden deze dossiers nog in mei 2012 afgesloten. Verslag Van de 36 personen die zich gemeld hebben bij Inholland met een verzoek of vraag voor de Commissie Maatwerk hebben 18 alumni na installatie van de commissie per september 2011 daadwerkelijk een dossier ingediend. 7 van de 18 alumni die een verzoek ingediend hebben zijn gehoord door de Commissie Maatwerk en hebben kans gekregen hun verzoek persoonlijk toe te lichten. Alumni die zich hebben gemeld met een vraag of verzoek hebben de gelegenheid gekregen zich te laten adviseren door het Steunpunt Studenten Inholland dat is opgesteld vanuit het ISO. De 11 ingediende dossiers die niet zijn gehoord hadden allen betrekking op de zelfde vraag, te weten herbevestiging van diploma. Van deze groep alumni heeft de commissie maatwerk 2 personen gehoord. In antwoord op deze 2 hoorzittingen heeft de Commissie Maatwerk 2 adviezen uitgebracht. De besluiten die het College van bestuur aan de hand van deze adviezen heeft genomen en gecommuniceerd, hebben gediend als leidraad voor een algemeen advies in deze situatie dat gecommuniceerd is naar de betreffende alumni. Van deze 11 alumni met het verzoek tot herbevestiging hebben 8 alumni alsnog besloten af te zien van een verdere procedure. Reden hiertoe is tweeledig. Alumnus heeft een certificaat voor succesvolle afronding van masterclass traject en hiermee voldoende bewijs of alumnus heeft na nadere toelichting op situatie door Commissie Maatwerk of Steunpunt Studenten Inholland besloten geen verder procedure te willen starten. 11.

13 Bevindingen Commissie maatwerk In veel gevallen is gebleken dat tijd en een veranderend beeld in media en omgeving van de alumnus, de rust laat terugkeren en de urgentie tot actie laat afnemen. Daarnaast speelt het gevoel gehoord te worden een belangrijke rol. Een taak die de Commissie Maatwerk op zich heeft genomen en waarmee veel onduidelijkheden en vragen zijn weggehaald. Casuïstiek van de Commissie Maatwerk Verzoeken die in behandeling genomen zijn door de Commissie Maatwerk zijn verzoeken van individuele alumni die om zeer specifieke reden aansluiting missen tot het aangeboden studiehersteltraject of aanvullende onderwijs en om deze reden een verzoek tot maatwerk hebben ingediend. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld verblijf in het buitenland. Een deel van de verzoeken die ingediend zijn bij de Commissie Maatwerk richtte zich op een verzoek tot financiële vergoeding. Uitspraken over financiële vergoedingen vallen buiten de bevoegdheden van de commissie en zijn om deze reden niet in behandeling genomen. Deze verzoeken zijn met de alumnus besproken en toegelicht of voor verder verzoek doorverwezen naar het College van bestuur van Inholland. Het verzoek tot op enige wijze herbevestigen van het diploma of afstudeerwerk is het verzoek dat het meeste is ingediend. De commissie heeft tijdens meerdere bijeenkomsten gesproken over een passend advies voor dit vraagstuk. De beweegruimte in dit vraagstuk was zeer beperkt doordat; Juridisch gezien is herbevestiging van een eenmaal uitgegeven rechtsgeldig HBO diploma niet mogelijk. Met bevestigen naar de groep van 1700, ongewild de groep van 86 blootgegeven kan worden. Niet alle 1700 afstudeerwerken opnieuw zijn beoordeeld en hierover kunnen om deze reden geen uitspraken gedaan kunnen worden over individuele afstudeertrajecten. Rekening houdend met bovenstaande beweegruimte heeft de commissie een aantal adviezen op dit vraagstuk uitgebracht welke door het College van bestuur zijn overgenomen. Overdracht Op het moment heeft de Commissie Maatwerk geen lopende verzoeken meer maar kent nog geen formeel einde. De commissie maatwerk kent een formeel vastgesteld einddatum van 31 december Alumni hebben de mogelijkheid om tot 1 september 2012 een verzoek in te dienen. Om deze reden zal de commissie maatwerk met ingang van eind mei 2012 in ruste zijn en pas weer actief bijeenkomen indien er nieuwe verzoeken aangemeld worden. Het secretariaat van de Commissie Maatwerk zal overgedragen worden aan de ambtelijk secretaris van het College van Bestuur van Inholland. 12.

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland.

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland. Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen bewaking eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting bevindingen

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Haalbaarheid, meerwaarde en impact van de voorgestelde Erasmus Master Garantiefaciliteit Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW ResearchNed:

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie