Eindverslag Project 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag Project 86"

Transcriptie

1 Eindverslag Project 86 mei 2012

2 Samenvatting Voor u ligt het eindverslag van het Project 86. Een project dat op 1 juni 2011 is begonnen in een situatie waarin we te maken hadden met veel onzekerheid. Alumni die ongeduldig wachtten op nieuws over hun situatie en de buitenwereld die met alles aandachtig meekeek. In dit project zijn globaal de volgende stappen genomen: Juni Versturen van de brief aan de groep van 86 Juni en juli In gesprek met de groep van 86 Juli Versturen van de brief naar de 1700 Augustus Start ontwikkeling masterclasstraject voor de 4 opleidingen September Installatie Commissie Maatwerk Oktober Start masterclasses 21 mei Einde masterclasstrajecten voor de 4 opleidingen met praktijkopdracht voor alumni Media en Entertainment Management. Een jaar waarin mooie resultaten zijn behaald als we kijken naar bijvoorbeeld: Commissie Maatwerk heeft in samenwerking met het SSI 38 dossiers naar tevredenheid af kunnen ronden. Met alle alumni uit de groep van 86 die zich gemeld hebben is Inholland tot een passende oplossing gekomen. 535 alumni hebben deelgenomen aan het masterclass traject en een groot deel hiervan heeft dit afgesloten met het een supplement op het diploma. Het aantal alumni dat de stap tot een juridische procedure heeft gezet hebben we tot een minimum kunnen beperken. In dit rapport zijn cijfers, feiten en verslaglegging te vinden over de volgende onderwerpen. Studiehersteltraject Masterclasses Commissie maatwerk Tevens dient dit verslag als tussentijdse rapportage voor de Commissie Maatwerk. Door afronding van de lopende dossiers zal de commissie tot nader order een slapende functie aannemen. De commissie houdt op 31 december 2012 conform de reglementen op te bestaan. Het verloop van dit project laat zich het best omschrijven als een periode waarin sentiment is omgedraaid en relaties zijn hersteld. Vanuit herstel is kostbaar nieuw vertrouwen opgebouwd en zijn ambassadeurs voortgekomen. Ook een andere kant is zichtbaar geworden. Een kant waarin duidelijk wordt dat betrokkenheid op alle lagen belangrijk is voor het behalen van het succes. Het doorvertalen van geestdrift en ambitie die bij een groep mensen heel duidelijk aanwezig is, is uitermate belangrijk gebleken voor het behalen van kwaliteit op alle lagen van dit project. 1.

3 1. Achtergrond Op 24 mei 2011 is de gezamenlijke verklaring tot samenwerking Inholland en studentenorganisaties opgesteld. Deze verklaring is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijke Studenten Rechtsbureau (LSR) Bovenstaande partijen zijn overeengekomen dat het onderzoek van de Inspectie van het onderwijs reden is voor Inholland, om uit hoofde van de algemene zorgplicht, een aanvullend traject in te zetten voor de studenten die in de studiejaren , , aan de vijf onderzochte opleidingen (Bedrijfseconomie Haarlem, CE Diemen, MEM Haarlem, MEM Rotterdam en Vrijetijdsmanagement Diemen) zijn afgestudeerd. De verklaring richt zich op de volgende groepen Afgestudeerden I (verder benoemd als de groep van 86); De groep van 86 afgestudeerden van Inholland waarvan de NVAO op basis van de afstudeerwerkstukken heeft geoordeeld dat het niveau als onvoldoende is beoordeeld, maar waarvan de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO niet hebben geoordeeld dat het verzorgde onderwijs niet op het voor hogescholen vereiste wettelijke niveau was of dat studenten eerdere tentamens ten onrechte hebben behaald. Afgestudeerden II (verder benoemd als de groep van 1700); de groep afgestudeerden die in de studiejaren , en aan de 5 onderzochte opleidingen (BE Haarlem, CE Diemen, MEM Haarlem, MEM Rotterdam, en VTM Diemen) zijn afgestudeerd, daaronder niet begrepen de Afgestudeerden I. De verklaring heeft als doel Bevorderen van en bijdragen aan het herstel van het externe vertrouwen in de kwaliteit van de opleidingen. Het bevorderen van de ondersteuning aan individuele studenten die een klacht of geschil hebben. Het voorkomen of wegnemen van praktische nadelen voor de afgestudeerden I en afgestudeerden II op individuele niveau door te adviseren over een krachtens maatwerk in te richten traject dat recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van de afgestudeerde. In de maanden van juni 2011 tot op heden heeft bovenstaande invulling gekregen in de volgende uitingen: 1. Studie herteltraject voor de groep van Aanvullend onderwijs in de vorm van masterclasses voor de groep van Commissie Maatwerk als vangnet voor de alumni die geen aansluiting kunnen vinden bij het studiehersteltraject of het aanvullende onderwijs 2.

4 2. Studiehersteltraject Cijfers en resultaten Aantal Telefonisch contact na brief Gesprek met opleiding Direct Nee Nadenken na gesprek Bedrijfseconomie Commerciële Economie Vrijetijdsmanagement Media en Entertainment 47 * Management Totaal Aantal trajecten * Opmerking: in de loop van het proces is een 87e persoon naar voren gekomen uit de opleiding Media en Entertainment Management die door de NVAO een onvoldoende beoordeling heeft gekregen op het afstudeerwerk. Deze persoon is in de procedure meegenomen. Proces Op 1 juni 2011 is een brief gestuurd naar de alumni uit de groep van 86. Vervolgens zijn in dit proces de volgende stappen ondernomen: In de periode van 15 juni tot eind juli 2011 is met iedere alumnus van de groep van 86 persoonlijk contact gezocht. Een eerste telefonisch gesprek is gevoerd om de situatie toe te lichten, vragen te beantwoorden en de emoties te temperen. In samenspraak is een gesprek opgesteld met een vertegenwoordiger van de opleiding om gezamenlijk de NVAO beoordeling behorende bij het afstudeerwerk door te spreken. NVAO beoordelingen zijn i.v.m. waarborgen privacy alleen tijdens een gesprek met de opleiding persoonlijk overhandigd in hard copy. Vervolgens is aan de hand van de NVAO beoordeling en het afstudeerwerk van de alumnus is bepaald wat nodig is om het hersteltraject aan te gaan. (aanpassingen aan bestaande afstudeerwerk of indienen nieuw afstudeerwerk) Per alumnus is een digitaal dossier aangelegd met de communicatie. Alumni die hebben besloten geen deel te nemen aan het studiehersteltraject hebben een bevestiging ontvangen van deze beslissing en zullen aan het einde van dit traject nog een brief ontvangen die deze beslissing bevestigd. Tegen het einde van het proces (rond december 2011) hebben alle betrokken alumni besloten geen gebruik te willen maken van het aangeboden studiehersteltraject. Redenen die zij aangedragen hebben voor het nemen van deze beslissing waren verschillend maar kwamen veelal terug op: Naast werk / vervolgstudie geen tijd om een intensief traject als afstuderen te herhalen Geen behoefte aan. De alumnus ziet niet de toegevoegde waarde van dit traject in. Alumnus had meer interesse in het bijwonen van het aanvullende onderwijs dat voor de groep van 1700 ontwikkeld is. Juridische trajecten Gedurende het bovenstaande proces zijn zes van de 86 personen een juridische procedure tegen Inholland gestart. Twee hiervan hebben wij via de Commissie Maatwerk op kunnen nemen in het reguliere proces. In een van deze gevallen is uitspraak gedaan. De andere persoon heeft de aanklacht laten vallen. Een persoon heeft in eerste instantie ook de procedure via de Commissie Maatwerk gevolgd. Zij heeft dit als niet afdoende ervaren en heeft in maart 2012 alsnog besloten via haar advocaat een procedure direct via het College van Bestuur te starten. De andere 3 personen hebben gedurende de afhandeling van de procedure hierboven besloten de juridische procedure niet door te zetten. 3.

5 3. Masterclasses Aangeschreven Deelname % deelname Certificaat % certificaat Deelname * Bedrijfseconomie % 11 42,3% Commerciële Economie % % Vrijetijdsmanagement % % Media en Entertainment % % Management Totaal % % * In dit cijfer komen tot uiting de personen die de eindopdracht met een onvoldoende afgelegd hebben maar ook de personen die afgehaakt zijn gedurende het traject. Algemeen Per opleiding is een eigen masterclassprogramma samengesteld. Voorafgaand zijn, in samenspraak met het College van Bestuur en de opleidingen een aantal randvoorwaarden gesteld die gelden voor het gehele programma van aanvullend onderwijs: De masterclasses bieden aansluiting tot de gevolgde opleiding op posthbo-niveau. De inhoud beslaat een stuk theoretische verdieping en daarnaast een aansluiting tot de praktijk ingevuld door middel van gastdocenten. Programma neemt 30 SBU in beslag waarbij ratio huiswerk / voorbereiding en contacturen in balans dient te zijn. In het inhoudelijke programma of het toetsmoment dient het aspect onderzoek terug te komen. Iedere deelnemer dient het traject af te sluiten met een inhoudelijk te beoordelen product. Studiehandleiding Voor ieder masterclasstraject is een studiehandleiding opgesteld. Hierin is naast algemene informatie over het traject informatie vastgelegd over: inhoud programma leerdoelen en competenties beoordeling en certificering Aan de hand van de leerdoelen en competenties is vervolgens per masterclasstraject een beoordelingsformulier opgesteld voor de eindopdracht. Portal Algemene communicatie over het traject met de deelnemende alumni verliep via de site Hierop was informatie terug te vinden over het programma, voorbereiding, voorwaarden, beoordelen etc. Weblectures Een van de taken van de Commissie Maatwerk was het toegankelijk maken van de masterclasses voor alumni die op de reguliere manier geen aansluiting zouden kunnen vinden. Om deze reden is een deel van de masterclasses voor de opleiding Media en Entertainment Management, Commerciële Economie en Bedrijfseconomie vastgelegd in de vorm van weblectures. Deelnemers die vanwege tijd of afstand niet in staat waren de masterclasses fysiek bij te wonen hebben op deze manier toch een kans gekregen, een deel van, het aanvullende onderwijs te volgen. Er is veel gebruik gemaakt van deze aangeboden oplossing. 4.

6 Certificaat Iedere alumnus die het masterclasstraject met goed gevolg heeft afgerond (beoordeeld op aanwezigheid, inzet, opgeleverd eindproduct, presentatie en verdediging) heeft een certificaat ontvangen. Dit certificaat vormt een supplement op het diploma op posthbo-niveau. Per opleiding zijn separate afspraken gemaakt over de eisen die gesteld werden aan het op te leveren eindproduct dat ten grondslag ligt aan deze beoordeling. Deelnemers die maar een deel van de masterclasses hebben bijgewoond of het traject met een onvoldoende hebben afgelegd konden alleen in aanmerking komen voor een certificaat van deelname. 5.

7 3.1 Bedrijfseconomie Algemeen Locatie Den Haag. Start 26 oktober 2011, afsluiting 13 december 2011 verdeeld over 6 avonden. Studiebelasting 30 uur. Waarvan 18 uur college en 12 uur voorbereiding / thuisstudie. Docententeam bestaande uit 2 externe professionals, 2 lectoren en een Inhollanddocent. Inhoud programma Uitgangspunt van dit masterclasstraject was een actuele praktijkcasus gericht op ethiek en verantwoordelijkheden binnen de financiële wereld gespiegeld aan de ontwikkelingen in de markt, de rol die je hierin als professional inneemt en je verantwoordelijkheden ten opzichte van de stakeholders. Dit alles uitgezet aan de hand van de casus van Bernard L Madoff. Gedurende het traject hebben de alumni in de volgende onderwerpen behandeld om tot een beoordelaar eindproduct te komen. Praktijkgericht onderzoek: probleemstelling en methodologie. Praktijkgericht onderzoek: literatuuronderzoek en theoretisch / conceptueel kader. Praktijkonderzoek: uitvoeren onderzoek, rapporteren resultaten en verwerken conclusies. Opstellen plan van aanpak onderzoeksopzet. Presentatie en verdediging onderzoeksopzet ten overstaande van een expertpanel. Beoordelen Beoordeling heeft plaatsgevonden op 3 onderdelen Aanwezigheid, inzet en beroepshouding Ingeleverde onderzoeksopzet en plan van aanpak Presentatie en verdediging van onderzoeksopzet en plan van aanpak. Dit alles getoetst aan de competenties en leerdoelen uit de studiehandleiding vertaald naar een beoordelingsformulier. Tegenover een expertpanel presenteerde iedere groep hun onderzoeksopzet in 15 minuten waarna de aansluitend 15 minuten kritisch werd ondervraagd door het expertpanel. 6.

8 3.2 Commerciële Economie Algemeen Locatie Diemen Start dinsdag 17 januari. Einde zaterdag 31 maart 2012 Studiebelasting totaal 30 uur. Bestaande uit 4 masterclasses van 4 uur (16 uur), 8 uur voorbereiden en huiswerk, 6 uur voor afsluitende praktijkopdracht. Docententeam bestaande uit 3 Inholland docenten en 4 gastdocenten (professionals uit het werkveld) Inhoud Programma In samenspraak met een vertegenwoordiger vanuit de opleiding is een programma samengesteld dat bestaat uit een theoretische verdieping en inzicht in actuele praktijkcases op de volgende expertisegebieden: Reputatiemanagement, de rol van social media in het marketingbeleid. Branding en positionering. Marketing en Mobile Marketing. Onderzoek analyse en Brandstrategie. Afsluitende praktijkopdracht / beoordelen Tijdens de afsluitende praktijkopdracht hebben de deelnemers gewerkt aan 2 actuele praktijkproblemen gepresenteerd door de opdrachtgevers. Dialogica; een portal voor stroomlijnen werkproces en bijeenbrengen vraag en aanbod op de vertaalmarkt. Fray It; een nieuwe mobiele applicatie die in juni 2012 de markt zal betreden. Een mobiele, vraag gestuurde, sociale marktplaats. Beide opdrachtgevers hebben een vraagstuk gepresenteerd op het gebied van positionering en branding van een, nieuw in de martk te zetten dienst. In de vorm van een pressure cooker opdracht hebben de alumni in groepjes gewerkt aan een oplossing voor het gepresenteerde probleem aan de hand van een Business Canvass Model (bron: Business Model Generation) Middels onderzoek naar bijv. doelgroep en marktbenadering is gewerkt in een plan van aanpak dat vervolgens uitgewerkt is in een business model/marktbenadering. Een werkwijze waarbij alle masterclass onderwerpen aan bod kwamen en geïntegreerd toegepast diende te worden om tot een goed resultaat te kunnen komen. Naast inhoudelijke kennis werden de deelnemers ook uitgedaagd in zaken als Out of the box denken. Methodisch en reflectief handelen. Multidisciplinair denken. Vertalen theorie naar een haalbare en praktische klantoplossing. Aan het einde van de dag hebben de deelnemers in 15 minuten hun eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever en een docentenpanel waarna zij vervolgens 10 minuten kritisch ondervraagd zijn. Beoordeling vond plaats op basis van: Aanwezigheid, inzet en beroepshouding Inhoudelijke kwaliteit en haalbaarheid van het eindproduct Presentatie en verdediging van eindproduct 7.

9 3.3 Vrijetijdsmanagement Algemeen Locatie Diemen. Ronde 1; start zaterdag 14 januari, afsluiting zaterdag 4 februari Ronde 2; start zaterdag 10 maart, afsluiting zaterdag 31 maart Traject is uitgevoerd door externe partij, Master in Event Management. Studiebelasting totaal 30 uur. 16 uur masterclasses, 10 uur zelfstudie, 4 uur toetsing Inhoud programma Een aantal externe docenten en experts uit het werkveld hebben gedurende twee zaterdagen lezingen gegeven op het gebied van: Ontwikkelingen in de vrijetijdssector Trends in Eventmanagement Persoonlijke effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling Leiderschap in projectmanagement Beoordeling Beoordeling heeft plaatsgevonden op de laatste dag middels: Multiple choice toets over inhoud voorgaande dagen Een persoonlijke pitch aan de hand van de uitgevoerde zelfreflectie 8.

10 3.4 Media en Entertainment Management Algemeen Ronde 1; start 27 oktober 2011, einde 8 december 2011, toetsing 10 december 2011 op locatie Diemen. Ronde 2; start 27 februari 2011, einde 18 april 2012, toetsing 21 april 2012 op locaties Haarlem en Rotterdam. Studiebelasting in totaal 30 uur. 18 uur masterclasses, 6 uur voorbereiding, 6 uur eindopdracht / toetsing Team van 10 docenten was samengesteld uit 5 Inholland docenten en 5 externe docenten. Inhoud Programma Iedere deelnemer kon vooraf via een portal inschrijven op 3 van de 5 aangeboden onderwerpen: Muziek Radio en TV Strategische Marketing en Ondernemen Social media Events Iedere masterclass besloeg 2 avonden waarbinnen op de inhoud een theoretische verdieping op het betreffende onderwerp werd gegeven aangevuld met praktijkcases en ervaringen van professionals uit het werkveld. Gedurende de masterclassavonden werden de masterclasses parallel aangeboden. Bij inschrijvingen was een duidelijke tendens te zien in voorkeur voor onderwerpen. 20% van de inschrijvingen werd vertegenwoordigd door de onderwerpen Radio, TV en Muziek. De andere 80% Ging naar Events, Social Media en Strategische Marketing en Ondernemen. Eindopdracht en beoordeling Bij de afsluitende praktijkopdracht eindopdracht in de vorm van een pressure cooker opdracht stond een actueel probleem gepresenteerd door een opdrachtgever centraal. Hieronder de opdrachtgevers en de gepresenteerde opdrachten voor de 2 afsluitende praktijkopdrachten: Kika (kinderen kankervrij); Bedenk een creatief cross mediaal concept voor de moeilijk bereikbare doelgroepen van Kika waarmee nieuwe donateurs aan Kika gebonden worden en conversie op bestaande donateurs vergroot kan worden. Laat dit tot uiting komen in passende, haalbare en creatieve ideeën. Zonnebloem; Ontwikkel een cross mediale strategie om de jongere doelgroep te betrekken bij de zonnebloem en bedenk daaruit voortvloeiend een goed campagne idee. ID&T; Ontwikkel een concept als onderdeel van de totale publiekscampagne voor een nieuwe ID&T evenement, waarbij bewustwording van de doelgroep en kentering in denken centraal staat. Gedurende een aantal uren is in groepjes gewerkt aan de uitwerking van het gepresenteerde probleem volgens de volgende stappen: Probleemstelling en doelstelling. Onderzoeksvragen en uitvoeren van live onderzoek. Doen van live onderzoek naar doelgroep, positionering en marktbenadering. Neerzetten van een eerste creatief concept. Vaststellen plan van aanpak. Kiezen van strategie en uitwerken in cross mediale aanpak. Storytelling, presentatie en verdediging. 9.

11 Deelnemers hebben aan het einde van de dag hun eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever en docentenpanel. Gedurende 15 minuten hadden de groepjes de tijd hun eindproduct middels storytelling te presenteren en te verdedigen tegenover een expertpanel. Beoordeling vond plaats op basis van: aanwezigheid, inzet en beroepshouding, inhoudelijke kwaliteit en haalbaarheid van het eindproduct, presentatie en verdediging van eindproduct. Overdracht In de samenwerking met de opdrachtgevers is gezocht naar een duurzame verbinding van Hogeschool Inholland met het werkveld. Na evaluatie van eindresultaten heeft Kika besloten een van de concepten aan te dragen als opdracht bij NewB in den haag op tot uitvoering te laten brengen door tweedejaars MEMstudenten. Bij de uitwerking hiervan zijn ook de alumni die het idee bedacht hebben betrokken. Een 2e door Kika uitgekozen concept is in februari 2012 uitgewerkt door een groep inhaleers en het streven is om dit in het komende studiejaar als project ter uitwerking aan te dragen bij 2e jaars Media en Entertainment Management studenten bij NewB in Den Haag. Opdrachtgever ID&T is voornemens een aantal aangedragen concepten te gaan doorvertalen met behulp van een denktank waarin de Media en Entertainment Management Alumni plaats zullen nemen. 10.

12 4. Commissie Maatwerk Algemeen De Commissie Maatwerk, geïnstalleerd per 1 september 2011, is een onafhankelijke commissie die alumni uit groep 86 en 1700 ondersteunt bij de indiening en afwikkeling van verzoeken. Op individuele basis brengen zij advies uit aan het College van Bestuur van Inholland omtrent de wenselijkheid en de praktische aansluiting tot het door Inholland aangeboden traject, rekening houdend met de persoonlijks omstandigheden van de alumnus. Alumni uit de groep 86 en 1700 kunnen en verzoek indienen dat betrekking heeft op de toepasbaarheid van het aangeboden studiehersteltraject en het aanvullende onderwijs. De Commissie Maatwerk bestaat uit vertegenwoordiging vanuit Inholland en de Studentenorganisaties (ISO, LSVb en LSR) en wordt voorgezeten door een externe onafhankelijke voorzitter. In de Commissie Maatwerk nemen zitting: 1. Paul Rullmann onafhankelijk voorzitter 2. Maaike Verhoek lid (LSVB) 3. Guy hendricks lid (ISO) 4. Betty de Leeuw lid (Inholland) 5. Robert Willemars lid (Inholland) Melanie de Graaf is secretaris van de Commissie Cijfers Initiële vraag of verzoek ingediend via 36 Dossier ingestuurd na installatie Commissie Maatwerk 18 Hoorzittingen 7 Uitspraken College van bestuur 7 Afgezien van procedure 8 Openstaande dossier inzake herbevestiging * 3 *Advies van Commissie maatwerk is gecommuniceerd op 7 mei Naar verwachting worden deze dossiers nog in mei 2012 afgesloten. Verslag Van de 36 personen die zich gemeld hebben bij Inholland met een verzoek of vraag voor de Commissie Maatwerk hebben 18 alumni na installatie van de commissie per september 2011 daadwerkelijk een dossier ingediend. 7 van de 18 alumni die een verzoek ingediend hebben zijn gehoord door de Commissie Maatwerk en hebben kans gekregen hun verzoek persoonlijk toe te lichten. Alumni die zich hebben gemeld met een vraag of verzoek hebben de gelegenheid gekregen zich te laten adviseren door het Steunpunt Studenten Inholland dat is opgesteld vanuit het ISO. De 11 ingediende dossiers die niet zijn gehoord hadden allen betrekking op de zelfde vraag, te weten herbevestiging van diploma. Van deze groep alumni heeft de commissie maatwerk 2 personen gehoord. In antwoord op deze 2 hoorzittingen heeft de Commissie Maatwerk 2 adviezen uitgebracht. De besluiten die het College van bestuur aan de hand van deze adviezen heeft genomen en gecommuniceerd, hebben gediend als leidraad voor een algemeen advies in deze situatie dat gecommuniceerd is naar de betreffende alumni. Van deze 11 alumni met het verzoek tot herbevestiging hebben 8 alumni alsnog besloten af te zien van een verdere procedure. Reden hiertoe is tweeledig. Alumnus heeft een certificaat voor succesvolle afronding van masterclass traject en hiermee voldoende bewijs of alumnus heeft na nadere toelichting op situatie door Commissie Maatwerk of Steunpunt Studenten Inholland besloten geen verder procedure te willen starten. 11.

13 Bevindingen Commissie maatwerk In veel gevallen is gebleken dat tijd en een veranderend beeld in media en omgeving van de alumnus, de rust laat terugkeren en de urgentie tot actie laat afnemen. Daarnaast speelt het gevoel gehoord te worden een belangrijke rol. Een taak die de Commissie Maatwerk op zich heeft genomen en waarmee veel onduidelijkheden en vragen zijn weggehaald. Casuïstiek van de Commissie Maatwerk Verzoeken die in behandeling genomen zijn door de Commissie Maatwerk zijn verzoeken van individuele alumni die om zeer specifieke reden aansluiting missen tot het aangeboden studiehersteltraject of aanvullende onderwijs en om deze reden een verzoek tot maatwerk hebben ingediend. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld verblijf in het buitenland. Een deel van de verzoeken die ingediend zijn bij de Commissie Maatwerk richtte zich op een verzoek tot financiële vergoeding. Uitspraken over financiële vergoedingen vallen buiten de bevoegdheden van de commissie en zijn om deze reden niet in behandeling genomen. Deze verzoeken zijn met de alumnus besproken en toegelicht of voor verder verzoek doorverwezen naar het College van bestuur van Inholland. Het verzoek tot op enige wijze herbevestigen van het diploma of afstudeerwerk is het verzoek dat het meeste is ingediend. De commissie heeft tijdens meerdere bijeenkomsten gesproken over een passend advies voor dit vraagstuk. De beweegruimte in dit vraagstuk was zeer beperkt doordat; Juridisch gezien is herbevestiging van een eenmaal uitgegeven rechtsgeldig HBO diploma niet mogelijk. Met bevestigen naar de groep van 1700, ongewild de groep van 86 blootgegeven kan worden. Niet alle 1700 afstudeerwerken opnieuw zijn beoordeeld en hierover kunnen om deze reden geen uitspraken gedaan kunnen worden over individuele afstudeertrajecten. Rekening houdend met bovenstaande beweegruimte heeft de commissie een aantal adviezen op dit vraagstuk uitgebracht welke door het College van bestuur zijn overgenomen. Overdracht Op het moment heeft de Commissie Maatwerk geen lopende verzoeken meer maar kent nog geen formeel einde. De commissie maatwerk kent een formeel vastgesteld einddatum van 31 december Alumni hebben de mogelijkheid om tot 1 september 2012 een verzoek in te dienen. Om deze reden zal de commissie maatwerk met ingang van eind mei 2012 in ruste zijn en pas weer actief bijeenkomen indien er nieuwe verzoeken aangemeld worden. Het secretariaat van de Commissie Maatwerk zal overgedragen worden aan de ambtelijk secretaris van het College van Bestuur van Inholland. 12.

REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK

REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK Het college van bestuur van de stichting: Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, statutair gevestigd te Zwolle, hierna ook te noemen: "Windesheim";

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 484 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement

Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement Beste alumnus, Welkom bij de masterclasses voor Vrijetijdsmanagement alumni van Hogeschool Inholland. Met dit masterclass traject bieden we je de mogelijkheid

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 496 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren Management, finance en recht Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON Conferentie Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar 13 december 2012

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

Reglement voor het profielwerkstuk

Reglement voor het profielwerkstuk Reglement voor het profielwerkstuk 2017 Inhoudsopgave 0 Inleiding... 3 1 Wat het profielwerkstuk inhoudt... 3 2 Tijdschema voor het profielwerkstuk op onze school... 3 3 Inschrijving, loting, vorming van

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT]

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] 2014/2015 ROC van Amsterdam Projectmanagement Schooljaar 2014/2015; Joerie Smit [STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] Een project draaien kunnen velen. Er één managen is een kunst Inleiding Een project

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Afhandeling klachten over de dienst

Afhandeling klachten over de dienst Staatstoezicht op de Mijnen: Afhandeling klachten over de dienst Afhandeling klachten over de dienst -02-2005 1 Werkwijze afhandelen klachten over Staatstoezicht op de Mijnen 1. Inleiding Staatstoezicht

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo Programma van Toetsing en Afsluiting 4 havo 2016 2017 Inhoudsopgave CKV pag 3 Lichamelijke opvoeding pag 5 Het examenreglement is te vinden op de Huygens website. 2 Programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

DNHS Kwaliteitshandboek

DNHS Kwaliteitshandboek DNHS Kwaliteitshandboek Versie 1 oktober 2015 Het DNHS kwaliteitshandboek Kwaliteit bieden en leveren aan de deelnemers van de DNHS programma s, staat centraal in alles wat we doen. Of dat nu over een

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 vwo Programma van Toetsing en Afsluiting 4 vwo 2017 2018 Inhoudsopgave: Maatschappijleer 3 CKV 5 Lichamelijk opvoeding 7 Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Maatschappijleer Boek: : Dilemma,

Nadere informatie

Studiehandleiding Masterclasses Bedrijfseconomie 2011. Beste alumnus,

Studiehandleiding Masterclasses Bedrijfseconomie 2011. Beste alumnus, Studiehandleiding Masterclasses Bedrijfseconomie 2011 Beste alumnus, Welkom bij de serie Masterclasses voor alumni van de bachelor opleiding Bedrijfseconomie van Hogeschool Inholland. Met deze Masterclasses

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Voorwoord. Mocht u na het bestuderen van alle informatie in deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Voorwoord. Mocht u na het bestuderen van alle informatie in deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Voorwoord Wanneer er een evenement moet worden georganiseerd, groot of klein, komen daar natuurlijk allerlei dingen bij kijken. Denk aan het creëren van een thema, het opzetten van een plan van aanpak,

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbeleid

Klachtenreglement. Klachtenbeleid Klachtenreglement Iskander Connect BV wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste kwaliteitsniveau te borgen. Iskander Connect BV heeft een klachten procedure

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Algemeen Tempo Atletiek Vereniging streeft er in zijn verenigingsbeleid naar een goed en veilig klimaat te scheppen binnen onze vereniging. Daarbij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/041 Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk, Scholten-Hinloopen Datum uitspraak : 12 juni 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Fontys Hogescholen Trefwoorden : Beoordeling, bindend negatief

Nadere informatie

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool f.cornelis@fontys.nl Even voorstellen FPH Uniform afstudeertraject (25 EC) Gezamenlijk onderwijs

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2014/272 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 17 juli 2015 Partijen : Appellante en CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : afwijzing bezwaarprocedure bindend negatief

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. t.b.v. voorbereiding opleiding CE Cultuurmanagement (start: studiejaar 2007-2008) 20.000,- beschikbaar stellen aan Hogeschool Drenthe. Genomen besluit

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie