Toernooireglement Limburg Open 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toernooireglement Limburg Open 2015"

Transcriptie

1 Artikel 1 Toernooiorganisatie Toernooireglement Limburg Open De Stichting Limburg Chess Events organiseert het Limburg Open 2015 te Maastricht. 2. De speellocatie is Sporthal de Geusselt, Olympiaweg 81 te 6225 XX Maastricht 3. De toernooiorganisatie heeft een mobiel nummer in gebruik waarop belangrijke incidenten gemeld kunnen worden aan de toernooiorganisatie. Dit nummer is (of vanuit het buitenland ). Artikel 2 Reglementen 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel van de FIDE, in de officiële Engelse versie (Handbook FIDE: E.I Laws of Chess), met als representatieve Nederlandse versie de vertaling uitgegeven door de KNSB, editie 2014, voor zover in dit Reglement niet anders is bepaald. 2. Er worden zeven ronden Zwitsers gespeeld. 3. De indeling geschiedt volgens het reglement Zwitsers op rating. (Handbook FIDE: C04.3 The Dubov Swiss Pairing System (Based on Rating)).Er wordt gebruik gemaakt van het indelingsprogramma Vega. Een uitzondering hierop is voorzien in artikel 9 punt In afwijking van het tweede lid, wordt in de Veteranengroep vijf ronden Zwitsers gespeeld. Artikel 3 Speeltempo Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 40 zetten gevolgd door 30 minuten voor de rest van de partij. De artikels G.2 en G.5 van de FIDE-Schaakregels zijn van toepassing. Artikel 4 Speeltijden 1. De speeltijden zijn opgenomen in bijlage 1 van dit reglement. 2. Er wordt gespeeld in vier groepen. a. De A-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van minimaal b. De B-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van minimaal 1700 en maximaal c. De C-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van maximaal d. De Veteranengroep is toegankelijk voor iedere speler geboren is in het jaar 1955 of eerder. e. De toernooiorganisatie heeft het recht om spelers in voorkomende gevallen in een andere groep in te delen. f. De rating, bedoeld in dit artikel, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel De inschrijving voor het toernooi start op 1 januari 2015 en wordt gesloten op vrijdag 22 mei 2015 om 18:00 uur. Inschrijving via de website kan tot uiterlijk woensdag 20 mei 2015 om uur. Daarna is enkel nog inschrijving op de speellocatie mogelijk. 4. Ingeschreven deelnemers dienen zich uiterlijk vrijdag 22 mei 2015 om 18:30 uur bij de organisatie te hebben aangemeld. (uitgezonderd spelers met een bye in de eerste speelronde, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel). Enkel aangemelde spelers worden in de paringen opgenomen. 5. Voor spelers die een bye in de eerste ronde wensen op te nemen geldt dat het volledige verschuldigde inschrijfgeld twee dagen voor aanvang van het toernooi (dus woensdag 20 mei 2015) op de bankrekening (IBANnr. NL98ABNA ; BIC-code: ABNANL2A) van de Stichting Limburg Chess Events, moet zijn bijgeschreven onder vermelding van de volledige naam van de betreffende speler. Ingeschreven spelers die de eerste ronde een bye hebben opgenomen, maar die niet betaald hebben, worden beschouwd als niet-aangemeld en worden dus conform het bepaalde in lid 4 van dit artikel niet in de paringen opgenomen.

2 6. Indien een speler om welke reden dan ook niet op tijd voor de aanmelding kan zijn dient hij de toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te stellen, door te bellen naar het in artikel 1, lid 3, genoemde telefoonnummer, vóór 18:30 uur op vrijdag 22 mei 2015, of, in het geval een speler in de eerste ronde een bye heeft opgenomen, vóór 10:30 uur op zaterdag 23 mei Een speler die zich aanmeldt na het in het zesde lid genoemde tijdstip zal nadat de paring van de op het genoemde tijdstip aanwezige spelers is verricht, worden nagepaard, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste ronde. 8. Indien een speler om welke reden dan ook tijdens een ronde waarvoor hij gepaard werd, niet in staat is om te spelen, dient hij zo snel mogelijk de toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te (laten) stellen, door te bellen naar het in artikel 1, lid 3, genoemde telefoonnummer. 9. De paringen voor de eerst volgende ronde worden zo spoedig mogelijk na de officiële afloop van de ronde bekendgemaakt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Een eenmaal bekendgemaakte paring kan worden gewijzigd wanneer er afmeldingen binnen komen voor de eerstvolgende speelronde en deze niet bekend waren ten tijde van het maken van de indeling. Artikel 5 Inschrijfgeld en prijzengeld 1. Het inschrijfgeld bedraagt: a. voor groep A: 35 b. voor groep B: 30 c. voor groep C: 30 d. voor de Veteranengroep: 30 e. leden van de LiSB krijgen in alle groepen een korting van 5,- f. IGM/IM/WGM betalen geen inschrijfgeld. g. Bij inschrijving aan de speelzaal op vrijdag 22 mei 2015 (= inschrijving na sluiting van de elektronische inschrijving, zie artikel 4 punt 3) wordt het inschrijfgeld verhoogd met 5,-. h. Indien spelers zich elektronisch hebben ingeschreven maar het inschrijfgeld niet op maandag 18 mei 2015 op het rekeningnummer, vermeld in artikel 4 lid 5, staat, wordt een toeslag van 5,- administratiekosten berekend, dat op moment van aanmelden tijdens de eerste aanwezige dag betaald dient te worden. Dit geldt zowel voor spelers die te laat betaald hebben als voor spelers die nog niet betaald hebben. 2. Het prijzengeld is opgenomen in bijlage 3 van dit reglement. 3. Bij gelijkeindigen op punten, voor zover dit de plaatsprijzen in de A-, B-, C- en Veteranengroep betreffen, worden de geldprijzen gedeeld. In alle overige gevallen en voor prijzen in natura gelden de Tie-breakregels uit artikel Gedeelde geldprijzen worden afgerond naar hele euro s. 5. Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan 5, dan wordt dit bedrag door de toernooiorganisatie niet uitbetaald. 6. Om in aanmerking te komen voor toekenning van de geldprijzen voor beste Limburgse deelnemer, beste Limburgse senior en beste Limburgse veteraan, dient de deelnemer te voldoen aan het bepaalde in artikel 6, derde lid. Artikel 6 Titels 1. De winnaar van de A-groep krijgt de titel "Open Limburgs Kampioen 2015". 2. Het Limburg Open 2015 geldt tevens als kampioenschap van de Limburgse Schaakbond en als dames-, senioren- en veteranenkampioenschap van Limburg. 3. Om in aanmerking te komen voor de Limburgse titels dient een speler zowel op 1 april 2015 als tijdens het toernooi als lid van een bij de LiSB aangesloten vereniging geregistreerd te staan. 4. Senioren zijn spelers die geboren zijn in 1965 of eerder en die niet uitkomen in de veteranengroep. 5. Veteranen zijn die spelers die geboren zijn in het jaar 1955 of eerder en die uitkomen in de veteranengroep. 6. De hoogst geëindigde speler in groep A die voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarde krijgt de titel "Limburgs Kampioen 2015.

3 7. De hoogst geëindigde dame die voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarde krijgt de titel "Limburgs Dames Kampioen 2015". 8. De hoogst geëindigde senior die voldoet aan de in derde lid gestelde voorwaarden krijgt de titel "Limburgs Senioren Kampioen 2015". 9. De hoogst geëindigde veteraan (in de Veteranengroep) die voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarden krijgt de titel "Limburgs Veteranen Kampioen 2015". 10. Bij gelijk eindigen wordt voor de toekenning van de titels de eindstand bepaald door de in artikel 7 opgenomen scheidingsregels. Artikel 7 Scheidingsregels 1. De eindstand wordt bepaald door: a. Score b. Onderling resultaat (uitsluitend indien alle betrokken spelers onderling tegen elkaar gespeeld hebben of indien de ontbrekende uitslagen geen invloed hebben op de uitkomst) c. Average Rating of Opponents (ARO), met uitzondering van de C-groep, waar geldt: 1. Buchholz 2. Sonneborn-Berger d. Loting 2. Indien spelers die in aanmerking komen voor de toekenning van de dames- en seniorentitel, zowel in de A-groep, de B-groep en/of de C-groep deelnemen, wordt de toekenning van de titels en prijzen in deze categorieën, in afwijking van lid 1, bepaald door: a. De Toernooi Prestatie Rating (TPR) van de, voor de betreffende prijs in de categorie in aanmerking komende, hoogst geëindigde speler in elke groep 1 b. Loting. Artikel 8 Indeling 1. Voor de bepaling van de speelsterkte wordt gebruikt gemaakt van de rating van de speler in de volgende rangorde: a. FIDE-rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst (1 mei 2015) b. Indien deze niet aanwezig is, KNSB-rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst (1 mei 2015) c. Indien deze niet aanwezig is, de nationale rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst d. Indien deze niet aanwezig is, de KNSB jeugdrating, volgens de laatstverschenen ratinglijst (1 mei 2015) e. Indien deze niet aanwezig is een rating vastgesteld door de organisatie op basis van beschikbare clubrating of historische rating of resultaten van partijen gespeeld tegen ratinghouders f. Indien deze niet kan worden vastgesteld, worden de spelers in alfabetische volgorde aan het einde van de deelnemerslijst geplaatst. 2. De organisatie heeft het recht om indien daartoe redenen bestaan af te wijken van de in het eerste lid opgenomen volgorde. 3. De paringsnummers worden aan de spelers toegekend aan de hand van de deelnemerslijst die wordt gevormd door de in het eerste lid gevonden rating te ordenen in afnemende volgorde, waarbij aan de speler met de hoogste rating paringsnummer #1 wordt toegekend. 1 Voorbeeld: 1 ste plaats: A1 B1 C1, hoogste TPR speler uit de A-groep A1 1 ste plaats 2 de plaats : A2 B1 C1 hoogste TPR speler uit de B-groep B1 2 de plaats 3 de plaats: A2 B2 C1 hoogste TPR speler uit de A-groep A2 3 de plaats

4 Artikel 9 Bijzonderheden 1. Notatieformulieren a. Door de organisatie worden (doordruk)notatieformulieren ter beschikking gesteld. Enkel deze notatieformulieren mogen gebruikt worden. Het is bijgevolg verboden om de partij te noteren in een notatieboekje. b. Na afloop van de partij dient iedere speler het originele exemplaar van zijn notatieformulier bij de wedstrijdleiding in te leveren, met op het formulier vermelding van de uitslag en ondertekening. 2. Uitslagformulieren a. Door de wedstrijdleiding worden uitslagformulieren ter beschikking gesteld. b. Na afloop van de partij dient de uitslag van de partij op het formulier te worden ingevuld en het uitslagformulier door beide spelers te worden ondertekend, alvorens dit bij de wedstrijdleiding in te leveren. 3. ½ punt Byes a. In de eerste tot en met de vierde ronde is het mogelijk één bye (vrije ronde) op te nemen. Spelers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken dienen dit vóór aanvang van het toernooi aan de wedstrijdleiding bekend te maken. b. Bij het opnemen van een bye krijgt men als score een half punt toegekend. c. Een speler die een bye heeft opgenomen, dan wel kenbaar heeft gemaakt een bye op te willen nemen, komt niet in aanmerking voor de toekenning van een bye als gevolg van een oneven aantal deelnemers. d. In afwijking van onderdeel a is het niet mogelijk in de Veteranengroep een bye op te nemen. Afwezigheid is wel eenmaal toegestaan, mits vooraf medegedeeld aan de wedstrijdleiding. 4. Forfait a. Een speler die meer dan een 60 minuten later dan het vastgestelde aanvangstijdstip aan het bord verschijnt, verliest zijn partij. b. Een speler die eenmaal niet tijdig verschijnt zonder voorafgaand bericht, of geen geldige reden had om zijn vertraging dan wel afwezigheid niet voorafgaand te melden, wordt uitgesloten van het toernooi. 5. Analyse a. Het is verboden in de speelzaal te analyseren. 6. Snelschaak a. Het is verboden in de speelzaal te snelschaken. 7. Spelersgebied a. Onder spelersgebied wordt verstaan: I. De speelzaal II. De toiletten III. De kantine IV. Het rokersgebied buiten (straal van 5-10 meter rond de ingang) b. Het is verboden gedurende de partij zich buiten het spelersgebied te begeven zonder toestemming van een arbiter. c. Het is verboden in het spelersgebied schaaklectuur te verkopen, met uitzondering van daartoe door de organisatie geautoriseerde personen. d. Het is verboden gedurende de partij in het spelersgebied schaaklectuur of schaaksoftware te raadplegen. e. Het is verboden tijdens de partij te praten over de partij. f. Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-Regels geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon, een smartphone of andere elektronische communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder

5 toestemming van de arbiter, aanstaat, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist. g. Het gebruik van een mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet-pc of andere elektronisch toestel in het spelersgebied is uitsluitend toegestaan aan mensen die tot de toernooiorganisatie behoren of aan mensen die hier specifiek de toestemming van de arbiter voor verkregen hebben. 8. Accelerated pairings a. In alle groepen van meer dan 70 deelnemers wordt de indeling gebaseerd op accelerated pairings, waarbij het Haley-systeem wordt toegepast over 3 ronden. 9. Gedragsregels a. De spelers dienen een gepaste houding ten toon te spreiden. b. Het is verboden in de speelzaal en de rest van het gebouw te roken. 10. Straffen a. Elke misdraging leidt tot uitsluiting. b. Elke overtreding leidt tot een waarschuwing. Deze zal direct mondeling en daarna, ter bevestiging, schriftelijk aan de betrokken speler kenbaar gemaakt worden. c. Twee schriftelijke waarschuwingen is voldoende voor directe uitsluiting van het toernooi. 11. Ratingverwerking a. De resultaten van alle groepen A, B, C & Veteranen tellen mee voor de KNSB, DWZ en FIDE ratingverwerking. b. Alle spelers dienen bijgevolg een FIDE-id te hebben. Buitenlandse spelers dienen dit na te vragen en/of aan te vragen bij hun federatie. Nederlandse spelers kunnen een FIDE-id aanvragen bij het bondsbureau van de KNSB. Spelers zonder een FIDE-id zullen door de organisatie geweigerd worden. Artikel 10 Arbiters De namen van de arbiters zijn opgenomen in bijlage 2 van dit reglement. Artikel 11 Beroep 1. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is beroep mogelijk, tenzij beroep in de FIDE Regels voor het Schaakspel is uitgesloten. 2. Een beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding binnen een half uur na het einde van de betrokken partij of na de gepleegde of bekendgemaakte feiten. 3. Een ingediend beroep wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. 4. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend. 5. Indien een lid van de Commissie van Beroep direct of indirect belang heeft bij een beroepskwestie, dient hij voor de behandeling van dit beroep vervangen te worden door een reservelid. Of een lid al dan niet belang heeft bij een beroepskwestie, wordt bepaald door de Hoofdarbiter of diens plaatsvervanger. Artikel 12 Commissie van Beroep De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, die door de organisatie worden benoemd. De samenstelling van de Commissie van Beroep wordt uiterlijk tijdens de eerste speelronde bekend gemaakt. Artikel 13 Toernooireglement 1. Iedere deelnemer dient zich te houden aan het Toernooireglement. 2. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding in samenspraak met de organisatie.

6 3. In gevallen waarin vertalingen van het toernooireglement afwijken t.o.v. het Nederlandstalige reglement, is het Nederlandstalige reglement geldig.

7 Bijlage 1 Vrijdag 22 mei 16:30-18:00 Aanmeldingen en inschrijven in de zaal 18:00-18:30 Aanmeldingen (geen nieuwe inschrijvingen meer) 18:45-19:00 Opening 19:00-00:00 1 ste ronde Zaterdag 23 mei 10:30-10:45 Aanmeldingen (voor wie een bye heeft opgenomen in ronde 1) 11:00-16:00 2 de ronde (veteranengroep vrij) 17:30-22:30 3 de ronde (veteranengroep 2 de ronde) Zondag 24 mei 11:00-16:00 4 de ronde (veteranengroep vrij) 17:30-22:30 5 de ronde (veteranengroep 3 de ronde) Maandag 25 mei 09:00-14:00 6 de ronde( veteranengroep 4 de ronde) 15:00-20:00 7 de ronde (veteranengroep 5 de ronde) 20:15 Prijsuitreiking Bijlage 2 Arbiters IA E. (Eric) Roosendaal (hoofdarbiter) IA A. (Ton) van Roon IA L. (Luc) Cornet E. (Eric) Barentsen

8 Bijlage 3 Prijzen (alle geldprijzen zijn in euro's) Groep A Groep B Groep C Veteranengroep Extra prijzen Kampioen van Limburg 250 Tweede plaats Limburgs Kampioenschap 150 Derde plaats Limburgs Kampioenschap 75 Limburgs kampioen senioren 100 2e Plaats Limburgs seniorenkampioenschap 50 3e Plaats Limburgs seniorenkampioenschap 25 Dameskampioen van Limburg 50 Beste dame A 200 Beste dame B (Schaakboek) Beste dame C (Schaakboek) Jeugd groep A (Schaakboek) Jeugd groep B (Schaakboek) Jeugd groep C (Schaakboek) Schoonheidsprijs (New In Chess Abonnement) Schoonheidsprijs Jeugd (Schaakboek) Spektakelprijs (New In Chess Abonnement) Teamprijs 150 Voor de jeugdprijzen komt in aanmerking iedereen die in 1999 of later is geboren. De prijzen voor Limburgse kampioenen zijn alleen beschikbaar voor leden van de Limburgse Schaakbond (LiSB). Het hoogst eindigende LiSB lid in de veteranengroep is Limburgs veteranenkampioen. De seniorenprijs is voor leden van de LiSB die geboren zijn in 1965 of eerder en die niet uitkomen in de veteranengroep. De Teamprijs is beschikbaar voor het team dat in totaal het hoogst puntentotaal heeft gescoord (ongeacht de groep, m.u.v. de veteranengroep). Een team bestaat uit 4 deelnemende spelers. Een deelnemende speler kan ook maar in één team voorkomen. Teams kunnen zich aanmelden tot één uur na aanvang van de tweede ronde (zaterdag 23 mei 2015, uur).

9 De schoonheidsprijs is voor de winnaar van de mooiste partij in groep A. De spektakelprijs is voor de winnaar van de mooiste partij in één van de andere groepen. De schoonheidsprijs jeugd is voor de jeugdspeler (geboren in 1999 of later) die de mooiste partij in enige groep wint. De schoonheidsprijs jeugd kan niet worden gecombineerd met de schoonheids- of spektakelprijs. De ingediende partijen worden beoordeeld door een door de organisatie benoemde jury. Om in aanmerking te komen voor één van deze prijzen dient men de originele notatiebiljetten van beide spelers uiterlijk op maandag 25 mei om 14:30 uur in te leveren conform instructies van de arbiters. De partijen van 5e ronde van de veteranengroep en van de 7e ronde in de andere groepen komen niet in aanmerking voor deze prijzen. Tegen de toekenningen van deze prijzen is geen beroep mogelijk.

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijnen 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½ Reglement Zwitsers op weerstandspunten A. Inleidende opmerkingen en definities A1 a Weerstandspunten De weerstandspunten (WP), ook wel Buchholz of Solkoffscore genoemd, van een speler is de som van de

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. Inhoudsopgave

Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. Inhoudsopgave Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1. Doelstelling document... 1 2. Indeling document... 1 3. Geldigheid... 1 4. Gebruikte begrippen... 1 5. Doelstelling

Nadere informatie

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO.

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. b. ONHK De

Nadere informatie

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Reglementen 2015 Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Begripsbepalingen In deze reglementen wordt verstaan onder: a. Stichting FFF de organisatie De Stichting Frysk Fanfare Festival b. ONFK De Open

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

GRONINGER REGIOKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 2016

GRONINGER REGIOKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 2016 REGIO TAFELTENNIS 2016 1. Naam Groninger Regiokampioenschappen. 2. Soort toernooi Dit is een O-A-evenement als bedoeld in het Toernooi- en Wedstrijdreglement Nederlandse Tafeltennisbond, met uitzondering

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015 TOERNOOIGEGEVENS Naam 15e Hotel Asteria Toernooi Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410 Organisatie Bowling Vereniging Venray Wanneer Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Nadere informatie

3e Alphen aan den Rijn Open

3e Alphen aan den Rijn Open 3e Alphen aan den Rijn Open Okee Toernooi nu met aparte Damesfinale!!! Gesponsord door: Okee C-toernooi 17, 20 en 21 mei 2006 Alphen aan den Rijn Okee bedrijfsdiensten B.V. Henry Dunantweg 40 B, Alphen

Nadere informatie

OPEN ANTWERPEN. Reglementen en voorschriften

OPEN ANTWERPEN. Reglementen en voorschriften OPEN ANTWERPEN Reglementen en voorschriften 1. Algemeen... 3 2. Toernooi informatie... 3 3. Deelname gerechtigheid... 3 4. Inschrijving... 3 5. Toernooien... 4 6. Loting... 4 7. Registratie kaart... 5

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Mix U14 & U16 Rebound 73

Mix U14 & U16 Rebound 73 1 1 e TOERNOOI Mix U14 & U16 Rebound 73 Sportcomplex: De Sypel, Harderwijk Maandag 23 december 2013 Versie 2 d.d. 26-11-2013 1 2 BELANGRIJKE GEGEVENS: Coordinator Rebound 73: Sporthal: Scheidsrechters:

Nadere informatie

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 1. Doel Tijdens het dartsseizoen 2015 2016 zal door de dartsliga der Zennevallei opnieuw een rankingtornooi georganiseerd worden. Het rankingtornooi zal bestaan uit

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Reglement NOOC C4+ Competitie

Reglement NOOC C4+ Competitie Reglement NOOC C4+ Competitie 24-10-2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 3 ARTIKEL 1. WEDSTRIJDDAGEN... 3 ARTIKEL 2. WEDSTRIJDLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2. DEELNAME... 4 ARTIKEL 3. DE PLOEG... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

COMPETITIE/REGLEMENTSWIJZIGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VOORJAARSCOMPETITIE

COMPETITIE/REGLEMENTSWIJZIGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VOORJAARSCOMPETITIE ALGEMENE TOELICHTING VOORJAARSCOMPETITIE 2014 REGIO MIDDEN Teamrechten Op basis van de eindstanden 2013 en de reguliere en afwijkende promotie- en degradatieregelingen zijn de teamrechten voor 2014 bepaald,

Nadere informatie

Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel.

Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel. Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel. Enkele belangrijke data voor alle deelnemers zijn: Sluitingsdatum inschrijvingen zondag 30 augustus 2015 om 24.00

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi

21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi Stichting organiseert van: 21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi in Leiderdorp, in bowlingcentrum verdeeld in een 50- groep & een 50+ groep, onderverdeeld in 4 klassen per groep Voorronden

Nadere informatie

Electrotechnisch ontwerp- en adviesbureau

Electrotechnisch ontwerp- en adviesbureau Electrotechnisch ontwerp- en adviesbureau Robert Peeters MIET ACIBSE Current Design Concepts Gildestraat 22 5807 BH Oostrum (Lb) Tel: +31 (0)478 855448 Mobile: +31 (0)629 340672 Web: www.currentdesignconcepts.nl

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren)

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 1. Inleiding 1.1 Doelstelling document Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op het gebied van de uitzending van talentvolle

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

50 + HANDICAP worden gehouden in

50 + HANDICAP worden gehouden in NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 50 + HANDICAP worden gehouden in zondag 04 oktober en op vrijdag 09 oktober tot en met zondag 11 oktober 2015 Inlichtingen: Lia Fievet, Telefoon: 0346-580297 Inschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Open Bison 50 plus toernooi 2016. Ruim 2.600 aan prijzen. 24 finaleplaatsen handicap en 24 finaleplaatsen scratch

Open Bison 50 plus toernooi 2016. Ruim 2.600 aan prijzen. 24 finaleplaatsen handicap en 24 finaleplaatsen scratch Open Bison 50 plus toernooi 2016 Ruim 2.600 aan prijzen 24 finaleplaatsen handicap en 24 finaleplaatsen scratch 6 t/m 13 maart 2016 Wij zijn alweer aan de volgende editie van het 50 plus toernooi toe en

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan

Nadere informatie

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap In de Regenboogklasse georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met het Watersportverbond van 5 tot en met 8 september

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Uitnodiging tot Inschrijving. Nederlands Kampioenschap Para Tafeltennis 2015 voor Jeugd en Senioren

Uitnodiging tot Inschrijving. Nederlands Kampioenschap Para Tafeltennis 2015 voor Jeugd en Senioren Uitnodiging tot Inschrijving Nederlands Kampioenschap Para Tafeltennis 2015 voor Jeugd en Senioren 1. Datum Zaterdag 13 juni 2015. 2. Soort NTTB evenement N-S-evenement. Dit is een evenement dat op initiatief

Nadere informatie

Reglement van de Graham Awards 2014

Reglement van de Graham Awards 2014 Reglement van de Graham Awards 2014 Hieronder volgt het Reglement ten behoeve van jaarlijkse toekenning van de Graham Awards. Het reglement heeft algemene gelding voor alle betrokken partijen. Dit reglement

Nadere informatie

Vereniging Zeeland Atletiek

Vereniging Zeeland Atletiek Vereniging Zeeland Atletiek Reglement H4A Crosscompetitie 2012/2013(versie 29-09-2012) Programma 03 nov 2012 Moerschanscross Hulst RKHAV 24 nov 2012 Elderschanscross Aardenburg Wielingen 08 dec 2012 Inkelcross

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

CH Echt 2014 Sint Joost

CH Echt 2014 Sint Joost SINT JOOST LR. DE PAARDEN VRIENDEN (V40254) 4-7-2014-6-7-2014 Audrey Boots VP0050516 0031648721247 Status: Goedgekeurd audrey.boots@ziggo.nl Datum goedgekeurd: 31-3-2014 www.psvpaardenvrienden.nl Outdoor

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

De Zwaluwentoernooien in 2010

De Zwaluwentoernooien in 2010 De Zwaluwentoernooien in 2010 Hierbij het programmaboekje met alle informatie omtrent de Zwaluwentoernooien 2010. De A tm D teams uit de Acategorie spelen op 28 augustus hun eerste bekerwedstrijd in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND WEDSTRIJDREGLEMENT Versie 2014.03 Dit reglement is vastgesteld door de Topsport-/Breedtesportcommissie en treedt in werking vanaf 1 september 2015. Hiermee vervallen alle

Nadere informatie

Einde Seizoen Toernooi

Einde Seizoen Toernooi Organiseert: Te houden op: zaterdag 14 Juni 2014 Einde Seizoen Toernooi Sporthal de Fazant te Hellevoetsluis I n h o u d s o p g a v e Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorwoord Routebeschrijving

Nadere informatie

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken.

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken. Artikel 1 Toepassing van definities Het wedstrijdreglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne wedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers deelnemen. Voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT ARTIKEL 1 De afdeling organiseert jaarlijks een vogeltentoonstelling. Het bestuur van de afdeling is belast met de zorg voor de totstandkoming van de tentoonstelling. Indien zich

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Artikel 1 Federatief

Nadere informatie

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be.

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be. Fédération Belge de Tir aux Clays a.s.b.l. Association Sportive Affiliée au C.O.I.B., I.S.S.F., F.I.T.A.S.C et à l E.S.C. Belgische Federatie Kleischieten v.z.w. Sportieve Vereniging. Aangesloten bij B.O.I.C.,

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi

Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi 26 & 27 maart 2016 textowntigers.nl 5 e Jeugd Lentetoernooi TEX TOWN TIGERS 2016 PROGRAMMA Zaterdag en zondag 26 en 27 maart 2016 Sportpark Kroedkotten- Kotkampweg

Nadere informatie

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Zaterdag 29 juni, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 50 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen)

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) 2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) BOOGSCHIETEN Zat. 4 juli 2009 Wedstrijden van 9 tot 18 uur Aansluitend : prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem)

Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) A. DEFINITIE Speelsterkte is de relatieve norm voor de tennisvaardigheid van een bij de KNLTB aangesloten tennisser in verhouding tot de tennisvaardigheid van

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Organisatie 3 a) Sportcommissie KL b) Wedstrijdleiding c) Wedstrijdsecretariaat d) Accommodatie 2. Chronologisch overzicht 4 3. Huishoudelijke mededelingen 5 4. Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

Sportpark Spitsbergen, Spitsbergenweg 48, 3902 HL Veenendaal, tel. (0318) 51 65 12

Sportpark Spitsbergen, Spitsbergenweg 48, 3902 HL Veenendaal, tel. (0318) 51 65 12 VAV-Veenendaal Benelux Challenge Benelux Young Race Walkers 6 e Internationale Sprintdriekamp Snelwandelen 6th International Sprint Triathlon in Race Walking zaterdag 5 september 2015 Sportpark Spitsbergen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie Algemene voorwaarden Hallux Academie Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Hallux Academie heeft ingeschreven voor het volgen van

Nadere informatie

HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016

HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016 HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016 1 Paragraaf 1. Algemene bepalingen en opzet. Artikel 1. Algemeen 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan, die door de NBV in bowlingcentrum Olround worden

Nadere informatie

43ste BILDERBERGTOERNOOI

43ste BILDERBERGTOERNOOI 43ste BILDERBERGTOERNOOI 4 JULI t/m 10 JULI 2015 georganiseerd door Stichting Seniorenschaaktoernooi onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Het Bilderbergtoernooi 2015 wordt gespeeld

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00 SGW Ysselsteyn imburgs kampioenschap Eventing YSSESTEYN ( 5813E ) 5-10-2013-6-10-2013 VP00012 Status : Goedgekeurd Wedstrijd goedgekeurd op : 19-6-2013 Outdoor Pony & Paard Categorie 3 Openstelling : Onbeperkt

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

Financieel Reglement District Rotterdam

Financieel Reglement District Rotterdam Financieel Reglement District Rotterdam Hoofdstuk1 Algemeen Artikel 10l Op dit reglement zijn de bepalingen van de Statuten en alle reglementen van de Vereniging Carambole van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: 3 mei 2015 in Almelo,

Nadere informatie

STAL HENDRIX / KWPN LIMBURG COMPETITIE 2011 VRAAGPROGRAMMA/REGLEMENT

STAL HENDRIX / KWPN LIMBURG COMPETITIE 2011 VRAAGPROGRAMMA/REGLEMENT STAL HENDRIX / KWPN LIMBURG VRAAGPROGRAMMA/REGLEMENT Deelname: Dit betreft een competitie voor 4 en 5 jarige springpaarden. Open voor paarden geboren in 2007 (4-jarigen) en paarden geboren in 2006 (5-jarigen)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016

Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016 Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016 Het bondsbestuur heeft op 13 juni 2015 de Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016 goedgekeurd. Deze treedt in werking per 1 augustus 2015.

Nadere informatie

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015 Wedstrijdplaats: Indoor de Bergen (779694) Recreatiepark De Bergen Zoetendaal 6 5446 PW Wanroij Wedstrijddatum: 18-22 november 2015 Inschrijvingen: Digitaal inschrijven vanaf 26 oktober 2015 via www.concours.nl

Nadere informatie

Spelregels WK Master 2014

Spelregels WK Master 2014 Spelregels WK Master 2014 In veel opzichten lijkt WK Master 2014 op Teammaster. Het principe is hetzelfde: als een speler scoort, scoor jij ook! De belangrijkste regels: Tijdens de groepswedstrijden mag

Nadere informatie

DAMMEN Culemborg 17 mei 2014

DAMMEN Culemborg 17 mei 2014 DAMMEN 17 mei 2014 Voorwoord Welkom in!! Al weer voor de 5 e keer organiseert damvereniging Denk en Zet het Open NK Benjamins. De allerjongste damjeugd van Nederland gaat in de strijd met elkaar aan om

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE ROTTERDAMSE SCHAAKBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1 Doel en toepassing: 2 2 Indeling: 2 3 Kampioenschap, promotie en degradatie: 3 4 Het rooster: 4 5 De wedstrijd: 5 6 Opstelling van de spelers:

Nadere informatie

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen 19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen Paasdagen 04 april en 06 april 2015 Indeling van de reeksen reeks A reeks B S.K. Berlaar B 9375 groen - rood Lyra T.S.V. 7776 rood - wit S.V. Grasheide 7923 geel -

Nadere informatie