Toernooireglement Limburg Open 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toernooireglement Limburg Open 2015"

Transcriptie

1 Artikel 1 Toernooiorganisatie Toernooireglement Limburg Open De Stichting Limburg Chess Events organiseert het Limburg Open 2015 te Maastricht. 2. De speellocatie is Sporthal de Geusselt, Olympiaweg 81 te 6225 XX Maastricht 3. De toernooiorganisatie heeft een mobiel nummer in gebruik waarop belangrijke incidenten gemeld kunnen worden aan de toernooiorganisatie. Dit nummer is (of vanuit het buitenland ). Artikel 2 Reglementen 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel van de FIDE, in de officiële Engelse versie (Handbook FIDE: E.I Laws of Chess), met als representatieve Nederlandse versie de vertaling uitgegeven door de KNSB, editie 2014, voor zover in dit Reglement niet anders is bepaald. 2. Er worden zeven ronden Zwitsers gespeeld. 3. De indeling geschiedt volgens het reglement Zwitsers op rating. (Handbook FIDE: C04.3 The Dubov Swiss Pairing System (Based on Rating)).Er wordt gebruik gemaakt van het indelingsprogramma Vega. Een uitzondering hierop is voorzien in artikel 9 punt In afwijking van het tweede lid, wordt in de Veteranengroep vijf ronden Zwitsers gespeeld. Artikel 3 Speeltempo Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 40 zetten gevolgd door 30 minuten voor de rest van de partij. De artikels G.2 en G.5 van de FIDE-Schaakregels zijn van toepassing. Artikel 4 Speeltijden 1. De speeltijden zijn opgenomen in bijlage 1 van dit reglement. 2. Er wordt gespeeld in vier groepen. a. De A-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van minimaal b. De B-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van minimaal 1700 en maximaal c. De C-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van maximaal d. De Veteranengroep is toegankelijk voor iedere speler geboren is in het jaar 1955 of eerder. e. De toernooiorganisatie heeft het recht om spelers in voorkomende gevallen in een andere groep in te delen. f. De rating, bedoeld in dit artikel, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel De inschrijving voor het toernooi start op 1 januari 2015 en wordt gesloten op vrijdag 22 mei 2015 om 18:00 uur. Inschrijving via de website kan tot uiterlijk woensdag 20 mei 2015 om uur. Daarna is enkel nog inschrijving op de speellocatie mogelijk. 4. Ingeschreven deelnemers dienen zich uiterlijk vrijdag 22 mei 2015 om 18:30 uur bij de organisatie te hebben aangemeld. (uitgezonderd spelers met een bye in de eerste speelronde, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel). Enkel aangemelde spelers worden in de paringen opgenomen. 5. Voor spelers die een bye in de eerste ronde wensen op te nemen geldt dat het volledige verschuldigde inschrijfgeld twee dagen voor aanvang van het toernooi (dus woensdag 20 mei 2015) op de bankrekening (IBANnr. NL98ABNA ; BIC-code: ABNANL2A) van de Stichting Limburg Chess Events, moet zijn bijgeschreven onder vermelding van de volledige naam van de betreffende speler. Ingeschreven spelers die de eerste ronde een bye hebben opgenomen, maar die niet betaald hebben, worden beschouwd als niet-aangemeld en worden dus conform het bepaalde in lid 4 van dit artikel niet in de paringen opgenomen.

2 6. Indien een speler om welke reden dan ook niet op tijd voor de aanmelding kan zijn dient hij de toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te stellen, door te bellen naar het in artikel 1, lid 3, genoemde telefoonnummer, vóór 18:30 uur op vrijdag 22 mei 2015, of, in het geval een speler in de eerste ronde een bye heeft opgenomen, vóór 10:30 uur op zaterdag 23 mei Een speler die zich aanmeldt na het in het zesde lid genoemde tijdstip zal nadat de paring van de op het genoemde tijdstip aanwezige spelers is verricht, worden nagepaard, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste ronde. 8. Indien een speler om welke reden dan ook tijdens een ronde waarvoor hij gepaard werd, niet in staat is om te spelen, dient hij zo snel mogelijk de toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te (laten) stellen, door te bellen naar het in artikel 1, lid 3, genoemde telefoonnummer. 9. De paringen voor de eerst volgende ronde worden zo spoedig mogelijk na de officiële afloop van de ronde bekendgemaakt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Een eenmaal bekendgemaakte paring kan worden gewijzigd wanneer er afmeldingen binnen komen voor de eerstvolgende speelronde en deze niet bekend waren ten tijde van het maken van de indeling. Artikel 5 Inschrijfgeld en prijzengeld 1. Het inschrijfgeld bedraagt: a. voor groep A: 35 b. voor groep B: 30 c. voor groep C: 30 d. voor de Veteranengroep: 30 e. leden van de LiSB krijgen in alle groepen een korting van 5,- f. IGM/IM/WGM betalen geen inschrijfgeld. g. Bij inschrijving aan de speelzaal op vrijdag 22 mei 2015 (= inschrijving na sluiting van de elektronische inschrijving, zie artikel 4 punt 3) wordt het inschrijfgeld verhoogd met 5,-. h. Indien spelers zich elektronisch hebben ingeschreven maar het inschrijfgeld niet op maandag 18 mei 2015 op het rekeningnummer, vermeld in artikel 4 lid 5, staat, wordt een toeslag van 5,- administratiekosten berekend, dat op moment van aanmelden tijdens de eerste aanwezige dag betaald dient te worden. Dit geldt zowel voor spelers die te laat betaald hebben als voor spelers die nog niet betaald hebben. 2. Het prijzengeld is opgenomen in bijlage 3 van dit reglement. 3. Bij gelijkeindigen op punten, voor zover dit de plaatsprijzen in de A-, B-, C- en Veteranengroep betreffen, worden de geldprijzen gedeeld. In alle overige gevallen en voor prijzen in natura gelden de Tie-breakregels uit artikel Gedeelde geldprijzen worden afgerond naar hele euro s. 5. Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan 5, dan wordt dit bedrag door de toernooiorganisatie niet uitbetaald. 6. Om in aanmerking te komen voor toekenning van de geldprijzen voor beste Limburgse deelnemer, beste Limburgse senior en beste Limburgse veteraan, dient de deelnemer te voldoen aan het bepaalde in artikel 6, derde lid. Artikel 6 Titels 1. De winnaar van de A-groep krijgt de titel "Open Limburgs Kampioen 2015". 2. Het Limburg Open 2015 geldt tevens als kampioenschap van de Limburgse Schaakbond en als dames-, senioren- en veteranenkampioenschap van Limburg. 3. Om in aanmerking te komen voor de Limburgse titels dient een speler zowel op 1 april 2015 als tijdens het toernooi als lid van een bij de LiSB aangesloten vereniging geregistreerd te staan. 4. Senioren zijn spelers die geboren zijn in 1965 of eerder en die niet uitkomen in de veteranengroep. 5. Veteranen zijn die spelers die geboren zijn in het jaar 1955 of eerder en die uitkomen in de veteranengroep. 6. De hoogst geëindigde speler in groep A die voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarde krijgt de titel "Limburgs Kampioen 2015.

3 7. De hoogst geëindigde dame die voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarde krijgt de titel "Limburgs Dames Kampioen 2015". 8. De hoogst geëindigde senior die voldoet aan de in derde lid gestelde voorwaarden krijgt de titel "Limburgs Senioren Kampioen 2015". 9. De hoogst geëindigde veteraan (in de Veteranengroep) die voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarden krijgt de titel "Limburgs Veteranen Kampioen 2015". 10. Bij gelijk eindigen wordt voor de toekenning van de titels de eindstand bepaald door de in artikel 7 opgenomen scheidingsregels. Artikel 7 Scheidingsregels 1. De eindstand wordt bepaald door: a. Score b. Onderling resultaat (uitsluitend indien alle betrokken spelers onderling tegen elkaar gespeeld hebben of indien de ontbrekende uitslagen geen invloed hebben op de uitkomst) c. Average Rating of Opponents (ARO), met uitzondering van de C-groep, waar geldt: 1. Buchholz 2. Sonneborn-Berger d. Loting 2. Indien spelers die in aanmerking komen voor de toekenning van de dames- en seniorentitel, zowel in de A-groep, de B-groep en/of de C-groep deelnemen, wordt de toekenning van de titels en prijzen in deze categorieën, in afwijking van lid 1, bepaald door: a. De Toernooi Prestatie Rating (TPR) van de, voor de betreffende prijs in de categorie in aanmerking komende, hoogst geëindigde speler in elke groep 1 b. Loting. Artikel 8 Indeling 1. Voor de bepaling van de speelsterkte wordt gebruikt gemaakt van de rating van de speler in de volgende rangorde: a. FIDE-rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst (1 mei 2015) b. Indien deze niet aanwezig is, KNSB-rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst (1 mei 2015) c. Indien deze niet aanwezig is, de nationale rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst d. Indien deze niet aanwezig is, de KNSB jeugdrating, volgens de laatstverschenen ratinglijst (1 mei 2015) e. Indien deze niet aanwezig is een rating vastgesteld door de organisatie op basis van beschikbare clubrating of historische rating of resultaten van partijen gespeeld tegen ratinghouders f. Indien deze niet kan worden vastgesteld, worden de spelers in alfabetische volgorde aan het einde van de deelnemerslijst geplaatst. 2. De organisatie heeft het recht om indien daartoe redenen bestaan af te wijken van de in het eerste lid opgenomen volgorde. 3. De paringsnummers worden aan de spelers toegekend aan de hand van de deelnemerslijst die wordt gevormd door de in het eerste lid gevonden rating te ordenen in afnemende volgorde, waarbij aan de speler met de hoogste rating paringsnummer #1 wordt toegekend. 1 Voorbeeld: 1 ste plaats: A1 B1 C1, hoogste TPR speler uit de A-groep A1 1 ste plaats 2 de plaats : A2 B1 C1 hoogste TPR speler uit de B-groep B1 2 de plaats 3 de plaats: A2 B2 C1 hoogste TPR speler uit de A-groep A2 3 de plaats

4 Artikel 9 Bijzonderheden 1. Notatieformulieren a. Door de organisatie worden (doordruk)notatieformulieren ter beschikking gesteld. Enkel deze notatieformulieren mogen gebruikt worden. Het is bijgevolg verboden om de partij te noteren in een notatieboekje. b. Na afloop van de partij dient iedere speler het originele exemplaar van zijn notatieformulier bij de wedstrijdleiding in te leveren, met op het formulier vermelding van de uitslag en ondertekening. 2. Uitslagformulieren a. Door de wedstrijdleiding worden uitslagformulieren ter beschikking gesteld. b. Na afloop van de partij dient de uitslag van de partij op het formulier te worden ingevuld en het uitslagformulier door beide spelers te worden ondertekend, alvorens dit bij de wedstrijdleiding in te leveren. 3. ½ punt Byes a. In de eerste tot en met de vierde ronde is het mogelijk één bye (vrije ronde) op te nemen. Spelers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken dienen dit vóór aanvang van het toernooi aan de wedstrijdleiding bekend te maken. b. Bij het opnemen van een bye krijgt men als score een half punt toegekend. c. Een speler die een bye heeft opgenomen, dan wel kenbaar heeft gemaakt een bye op te willen nemen, komt niet in aanmerking voor de toekenning van een bye als gevolg van een oneven aantal deelnemers. d. In afwijking van onderdeel a is het niet mogelijk in de Veteranengroep een bye op te nemen. Afwezigheid is wel eenmaal toegestaan, mits vooraf medegedeeld aan de wedstrijdleiding. 4. Forfait a. Een speler die meer dan een 60 minuten later dan het vastgestelde aanvangstijdstip aan het bord verschijnt, verliest zijn partij. b. Een speler die eenmaal niet tijdig verschijnt zonder voorafgaand bericht, of geen geldige reden had om zijn vertraging dan wel afwezigheid niet voorafgaand te melden, wordt uitgesloten van het toernooi. 5. Analyse a. Het is verboden in de speelzaal te analyseren. 6. Snelschaak a. Het is verboden in de speelzaal te snelschaken. 7. Spelersgebied a. Onder spelersgebied wordt verstaan: I. De speelzaal II. De toiletten III. De kantine IV. Het rokersgebied buiten (straal van 5-10 meter rond de ingang) b. Het is verboden gedurende de partij zich buiten het spelersgebied te begeven zonder toestemming van een arbiter. c. Het is verboden in het spelersgebied schaaklectuur te verkopen, met uitzondering van daartoe door de organisatie geautoriseerde personen. d. Het is verboden gedurende de partij in het spelersgebied schaaklectuur of schaaksoftware te raadplegen. e. Het is verboden tijdens de partij te praten over de partij. f. Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-Regels geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon, een smartphone of andere elektronische communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder

5 toestemming van de arbiter, aanstaat, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist. g. Het gebruik van een mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet-pc of andere elektronisch toestel in het spelersgebied is uitsluitend toegestaan aan mensen die tot de toernooiorganisatie behoren of aan mensen die hier specifiek de toestemming van de arbiter voor verkregen hebben. 8. Accelerated pairings a. In alle groepen van meer dan 70 deelnemers wordt de indeling gebaseerd op accelerated pairings, waarbij het Haley-systeem wordt toegepast over 3 ronden. 9. Gedragsregels a. De spelers dienen een gepaste houding ten toon te spreiden. b. Het is verboden in de speelzaal en de rest van het gebouw te roken. 10. Straffen a. Elke misdraging leidt tot uitsluiting. b. Elke overtreding leidt tot een waarschuwing. Deze zal direct mondeling en daarna, ter bevestiging, schriftelijk aan de betrokken speler kenbaar gemaakt worden. c. Twee schriftelijke waarschuwingen is voldoende voor directe uitsluiting van het toernooi. 11. Ratingverwerking a. De resultaten van alle groepen A, B, C & Veteranen tellen mee voor de KNSB, DWZ en FIDE ratingverwerking. b. Alle spelers dienen bijgevolg een FIDE-id te hebben. Buitenlandse spelers dienen dit na te vragen en/of aan te vragen bij hun federatie. Nederlandse spelers kunnen een FIDE-id aanvragen bij het bondsbureau van de KNSB. Spelers zonder een FIDE-id zullen door de organisatie geweigerd worden. Artikel 10 Arbiters De namen van de arbiters zijn opgenomen in bijlage 2 van dit reglement. Artikel 11 Beroep 1. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is beroep mogelijk, tenzij beroep in de FIDE Regels voor het Schaakspel is uitgesloten. 2. Een beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding binnen een half uur na het einde van de betrokken partij of na de gepleegde of bekendgemaakte feiten. 3. Een ingediend beroep wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. 4. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend. 5. Indien een lid van de Commissie van Beroep direct of indirect belang heeft bij een beroepskwestie, dient hij voor de behandeling van dit beroep vervangen te worden door een reservelid. Of een lid al dan niet belang heeft bij een beroepskwestie, wordt bepaald door de Hoofdarbiter of diens plaatsvervanger. Artikel 12 Commissie van Beroep De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, die door de organisatie worden benoemd. De samenstelling van de Commissie van Beroep wordt uiterlijk tijdens de eerste speelronde bekend gemaakt. Artikel 13 Toernooireglement 1. Iedere deelnemer dient zich te houden aan het Toernooireglement. 2. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding in samenspraak met de organisatie.

6 3. In gevallen waarin vertalingen van het toernooireglement afwijken t.o.v. het Nederlandstalige reglement, is het Nederlandstalige reglement geldig.

7 Bijlage 1 Vrijdag 22 mei 16:30-18:00 Aanmeldingen en inschrijven in de zaal 18:00-18:30 Aanmeldingen (geen nieuwe inschrijvingen meer) 18:45-19:00 Opening 19:00-00:00 1 ste ronde Zaterdag 23 mei 10:30-10:45 Aanmeldingen (voor wie een bye heeft opgenomen in ronde 1) 11:00-16:00 2 de ronde (veteranengroep vrij) 17:30-22:30 3 de ronde (veteranengroep 2 de ronde) Zondag 24 mei 11:00-16:00 4 de ronde (veteranengroep vrij) 17:30-22:30 5 de ronde (veteranengroep 3 de ronde) Maandag 25 mei 09:00-14:00 6 de ronde( veteranengroep 4 de ronde) 15:00-20:00 7 de ronde (veteranengroep 5 de ronde) 20:15 Prijsuitreiking Bijlage 2 Arbiters IA E. (Eric) Roosendaal (hoofdarbiter) IA A. (Ton) van Roon IA L. (Luc) Cornet E. (Eric) Barentsen

8 Bijlage 3 Prijzen (alle geldprijzen zijn in euro's) Groep A Groep B Groep C Veteranengroep Extra prijzen Kampioen van Limburg 250 Tweede plaats Limburgs Kampioenschap 150 Derde plaats Limburgs Kampioenschap 75 Limburgs kampioen senioren 100 2e Plaats Limburgs seniorenkampioenschap 50 3e Plaats Limburgs seniorenkampioenschap 25 Dameskampioen van Limburg 50 Beste dame A 200 Beste dame B (Schaakboek) Beste dame C (Schaakboek) Jeugd groep A (Schaakboek) Jeugd groep B (Schaakboek) Jeugd groep C (Schaakboek) Schoonheidsprijs (New In Chess Abonnement) Schoonheidsprijs Jeugd (Schaakboek) Spektakelprijs (New In Chess Abonnement) Teamprijs 150 Voor de jeugdprijzen komt in aanmerking iedereen die in 1999 of later is geboren. De prijzen voor Limburgse kampioenen zijn alleen beschikbaar voor leden van de Limburgse Schaakbond (LiSB). Het hoogst eindigende LiSB lid in de veteranengroep is Limburgs veteranenkampioen. De seniorenprijs is voor leden van de LiSB die geboren zijn in 1965 of eerder en die niet uitkomen in de veteranengroep. De Teamprijs is beschikbaar voor het team dat in totaal het hoogst puntentotaal heeft gescoord (ongeacht de groep, m.u.v. de veteranengroep). Een team bestaat uit 4 deelnemende spelers. Een deelnemende speler kan ook maar in één team voorkomen. Teams kunnen zich aanmelden tot één uur na aanvang van de tweede ronde (zaterdag 23 mei 2015, uur).

9 De schoonheidsprijs is voor de winnaar van de mooiste partij in groep A. De spektakelprijs is voor de winnaar van de mooiste partij in één van de andere groepen. De schoonheidsprijs jeugd is voor de jeugdspeler (geboren in 1999 of later) die de mooiste partij in enige groep wint. De schoonheidsprijs jeugd kan niet worden gecombineerd met de schoonheids- of spektakelprijs. De ingediende partijen worden beoordeeld door een door de organisatie benoemde jury. Om in aanmerking te komen voor één van deze prijzen dient men de originele notatiebiljetten van beide spelers uiterlijk op maandag 25 mei om 14:30 uur in te leveren conform instructies van de arbiters. De partijen van 5e ronde van de veteranengroep en van de 7e ronde in de andere groepen komen niet in aanmerking voor deze prijzen. Tegen de toekenningen van deze prijzen is geen beroep mogelijk.

REGLEMENT HAVEP-GOIRLES WEEKEND KAMPIOENSCHAP Het speeltempo bedraagt 1.30 uur met 30 seconden increment per zet vanaf zet 1.

REGLEMENT HAVEP-GOIRLES WEEKEND KAMPIOENSCHAP Het speeltempo bedraagt 1.30 uur met 30 seconden increment per zet vanaf zet 1. REGLEMENT HAVEP-GOIRLES WEEKEND KAMPIOENSCHAP 2018 Artikel 1 Toernooiorganisatie 1. De schaakvereniging EGS organiseert het HAVEP- Goirles Weekend Kampioenschap 2018. 2. De speellocatie is Goirles cultureel

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo 1. Algemeen 1.1 Spelregels a. De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling volgens de KNSB,

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

DRAAIBOEK t.b.v. 16/WJsch/0353/EB 15 maart 2016 Haarlem. Eric van Breugel

DRAAIBOEK t.b.v. 16/WJsch/0353/EB 15 maart 2016 Haarlem. Eric van Breugel DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schaken voor schoolteams basisonderwijs Groepen 3, 4 en 5 (middenbouw) 16/WJsch/0353/EB 15 maart

Nadere informatie

Schaakvereniging Borne

Schaakvereniging Borne Reglement Interne Competitie 04-09-2012 I. Algemeen art 1 Toepassing Dit reglement geldt voor de wedstrijden van de Interne Competitie (hierna: Competitie) van de Schaakvereniging Borne (hierna: SV Borne).

Nadere informatie

Schaakvereniging Borne

Schaakvereniging Borne Reglement Interne Competitie 10-08-2014 I. Algemeen art 1 Toepassing Dit reglement geldt voor de wedstrijden van de Interne Competitie (hierna: Competitie) van de Schaakvereniging Borne (hierna: SV Borne).

Nadere informatie

Toernooi reglement

Toernooi reglement Toernooi reglement 2018 2019 Behoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement 2018 2019 Het bestuur van de Flakkeese Dart Federatie vormt de reglementscommissie: John Lokken Cor de Geus Kyra van Genderen

Nadere informatie

Competitiereglement van de Schaakclub Hoogeveen 29 augustus Algemeen 1.1. Definities a. Aanduidingen voor mannelijke personen gelden ook voor

Competitiereglement van de Schaakclub Hoogeveen 29 augustus Algemeen 1.1. Definities a. Aanduidingen voor mannelijke personen gelden ook voor Competitiereglement van de Schaakclub Hoogeveen 29 augustus 2017 1. Algemeen 1.1. Definities a. Aanduidingen voor mannelijke personen gelden ook voor vrouwelijke. b. Schaakseizoen is de periode van 1 september

Nadere informatie

Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011)

Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011) Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond (vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011) 1. Algemene bepalingen De navolgende reglementen a t/m f gelden voor de jaarlijks te

Nadere informatie

Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond

Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond (versie 2.4, vastgesteld 16 maart 2018) 1. Definities 1.1. RSB: Rotterdamse Schaakbond. 1.2. GP-commissie: door de RSB jeugdleider ingestelde commissie

Nadere informatie

Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond

Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond (versie 2.1, vastgesteld 27 december 2016) 1. Definities 1.1. RSB: Rotterdamse Schaakbond. 1.2. GP-commissie: door de RSB jeugdleider ingestelde

Nadere informatie

Toernooi reglement

Toernooi reglement Toernooi reglement 2016 2017 Ten behoeve van de F.D.F. ranking toernooien Behoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement 2016 2017 Het bestuur van de Flakkeese Dart Federatie vormt de reglementscommissie:

Nadere informatie

Reglement interne senioren competities Versie

Reglement interne senioren competities Versie Reglement interne senioren competities Versie 01-03-2016 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de voor de leden te organiseren interne competities senioren. Artikel 1.2 De competities

Nadere informatie

DRAAIBOEK t.b.v. 18/20918 Update van 7 september 2018 Haarlem. Eric van Breugel

DRAAIBOEK t.b.v. 18/20918 Update van 7 september 2018 Haarlem. Eric van Breugel DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schaken voor schoolteams basisonderwijs Groepen 3, 4 en 5 (middenbouw) 18/20918 Update van 7 september

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

Reglement Jeugdclubcompetitie

Reglement Jeugdclubcompetitie Reglement Jeugdclubcompetitie Artikel 1: Leeftijdscategorieën Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren wedstrijden in de KNSB Jeugdclubcompetitie tussen de jeugdteams van schaakverenigingen

Nadere informatie

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Augustus 2017 Dit document omvat het reglement voor schaakvereniging Park Stokhorst, een vereniging die zich kenmerkt door een gemoedelijke sfeer waarin gezelligheid

Nadere informatie

HoSS Ranking reglement

HoSS Ranking reglement HoSS Ranking reglement 2017-2018 Algemeen De inschrijving staat open voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder. Uitzonderingen op deze regel zijn: Indien een jeugdspeler gedurende het seizoen 16 wordt, kan

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud 1/9 Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud Algemeen 1. Dit Reglement is een aanvulling op het Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud en is alleen van toepassing voor de Clubkampioenschappen van

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

Reglement NSK Allround 2017

Reglement NSK Allround 2017 Reglement NSK Allround 2017 Artikel 1 Het recht om deel te nemen Artikel 2 Deelname buiten mededinging Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen Artikel 4 Deelname aan de wedstrijd Artikel 5 Niet

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

Schaakclub Rijssen REGLEMENT ONDERLINGE COMPETITIE SCHAAKCLUB RIJSSEN. De wedstrijden.

Schaakclub Rijssen REGLEMENT ONDERLINGE COMPETITIE SCHAAKCLUB RIJSSEN. De wedstrijden. opgericht 1 oktober 1951 http://www.schaakclubrijssen.nl REGLEMENT ONDERLINGE COMPETITIE SCHAAKCLUB RIJSSEN Schaakspel, inclusief de aanhangsels, in de laatste door de K.N.S.B. uitgegeven officiële Nederlandse

Nadere informatie

Toernooireglement Petanque

Toernooireglement Petanque Toernooireglement Petanque BIJLAGE 07: PILOT NATIONAAL KAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE MET VOORRONDEN IN DE VORM VAN DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN Vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2018; Inwerkingtredend

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Bridge Club Zuidlaren

Bridge Club Zuidlaren Bridge Club Zuidlaren Competitie-reglement 1. Indeling in groepen 2. Afmelden en verhindering 3. Spelen in een andere groep 4. Promotie/degradatie 5. Systeemkaarten 6. Speeltempo 7. Algemeen 8. Spelregels

Nadere informatie

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½ Reglement Zwitsers op weerstandspunten A. Inleidende opmerkingen en definities A1 a Weerstandspunten De weerstandspunten (WP), ook wel Buchholz of Solkoffscore genoemd, van een speler is de som van de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE SRIS-2 INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE VOOR SENIOREN 2017 ALLE CATEGORIEËN EN ALLE DIVISIES uitgezonderd Men & Ladies I divisie 1 12, 20, 28 september en 4 oktober

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND BEKERREGLEMENT

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND BEKERREGLEMENT ROTTERDAMSE SCHAAKBOND BEKERREGLEMENT Artikel 1 Algemeen Dit reglement geldt voor de in elk verenigingsjaar van de Rotterdamse Schaakbond (hierna te noemen RSB) te organiseren bekerwedstrijden. Artikel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement LiSB-Bondscompetitie

Wedstrijdreglement LiSB-Bondscompetitie Wedstrijdreglement LiSB-Bondscompetitie Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Wedstrijdreglement 1. Alle wedstrijden die door of met medewerking van de Limburgse Schaakbond worden georganiseerd in het kader

Nadere informatie

Clubwedstrijdreglement B.C. Interbridge

Clubwedstrijdreglement B.C. Interbridge 5 september 2018 Algemeen Dit is het clubwedstrijdreglement van de B.C. Interbridge. In dit reglement worden zaken geregeld die nodig zijn voor een goed verloop van de clubavond. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

QL GLENMORANGIE CHAMPIONS TROPHY

QL GLENMORANGIE CHAMPIONS TROPHY Toernooireglement QL Glenmorangie Champions Trophy Kampioenschap voor strokeplay-clubkampioenen 1. Toernooi formaat a. Het Kampioenschap wordt gespeeld over 18 holes. De spelvorm is bruto strokeplay. Er

Nadere informatie

Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi. 24 t/m 26 mei 2019

Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi. 24 t/m 26 mei 2019 organiseert samen met Bowling Vereniging Huizen Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi 24 t/m 26 mei 2019 Inlichtingen / inschrijvingen Janny van der Lubbe: 06 13222354 Leo Moolhuysen: 06-83571566

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijnen 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

Noordelijke Schaakbond Reglement op de Competitiewedstrijden. A. Inleiding

Noordelijke Schaakbond Reglement op de Competitiewedstrijden. A. Inleiding Noordelijke Schaakbond Reglement op de Competitiewedstrijden A. Inleiding Artikel 1 Dit reglement geldt voor de jaarlijks door de NOSBO te organiseren competities voor verenigingsteams en voor de daaruit

Nadere informatie

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO.

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. b. ONHK De

Nadere informatie

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR BMX CLUBS 2018

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR BMX CLUBS 2018 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR BMX CLUBS 2018 Versie 7.0: 2018 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR BMX CLUBS 2018 ALGEMEEN Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden

Nadere informatie

Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. Inhoudsopgave

Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. Inhoudsopgave Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1. Doelstelling document... 1 2. Indeling document... 1 3. Geldigheid... 1 4. Gebruikte begrippen... 1 5. Doelstelling

Nadere informatie

WSC Meerkamp. Seizoen 2016/2017 Programma boekje. Zaterdag 27 mei

WSC Meerkamp. Seizoen 2016/2017 Programma boekje. Zaterdag 27 mei WSC Meerkamp Seizoen 2016/2017 Programma boekje Zaterdag 27 mei Beste voetballers, begeleiders en supporters. Hierbij vinden jullie het programmaboekje voor de WSC Meerkamp 2016/207. Dit toernooi worden

Nadere informatie

C-Toernooi 2015/C366. 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015

C-Toernooi 2015/C366. 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015 C-Toernooi 2015/C366 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015 2500 prijzengeld (gegarandeerd) Halve Finale: Top 20 heren, Top 12 dames Finale: Top 10 heren, Top 6 dames Handicap: 80% van 210 (max 50) Gelijke

Nadere informatie

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR BMX CLUBS 2019

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR BMX CLUBS 2019 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR BMX CLUBS 2019 Versie 4.0: November ALGEMEEN Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap,

Nadere informatie

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Reglementen 2015 Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Begripsbepalingen In deze reglementen wordt verstaan onder: a. Stichting FFF de organisatie De Stichting Frysk Fanfare Festival b. ONFK De Open

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VIERTALLENCOMPETITIE SGS I N H O U D. Inleiding. Deelname. Speelgerechtigde spelers. Verplichtingen en verzoek tot terugtrekking

WEDSTRIJDREGLEMENT VIERTALLENCOMPETITIE SGS I N H O U D. Inleiding. Deelname. Speelgerechtigde spelers. Verplichtingen en verzoek tot terugtrekking WEDSTRIJDREGLEMENT VIERTALLENCOMPETITIE SGS I N H O U D Inleiding Art. 1: Deelname Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Indeling Art. 6: Opstelling Art. 7: Art. 8: Art. 9: Definities Aanmelding Speelgerechtigde

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

TIP: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedlokalen!

TIP: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedlokalen! WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Elke vereniging wordt verzocht zich bij aankomst te melden bij de wedstrijdleiding. Zij krijgen dan tevens de wedstrijdbriefjes voor de verenigingsscheidsrechters. 2. Alle wedstrijden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement SGS-Jeugdclubcompetitie A-, B-, C- en D-categorie

Wedstrijdreglement SGS-Jeugdclubcompetitie A-, B-, C- en D-categorie Wedstrijdreglement SGS-Jeugdclubcompetitie A-, B-, C- en D-categorie I N H O U D Inleiding Art. 1: Definities Art. 2: Categorieën Deelname Art. 3: Aanmelding Art. 4: Speelgerechtigde spelers Art. 5: Art.

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 TOERNOOIGEGEVENS Naam 35e Oranje Toernooi (Sinaasappeltoernooi) Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 Organisatie Bowling Vereniging Venray i.s.m. Restaurant Bowling Venray Wanneer

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour Nederlands Handbal Verbond regeling Beach Handball Tour 2016-2017 13 juni 2016 11 juni 2017 1. Algemeen 1.1 De Beach Handball Tour 2016-2017 loopt van 13 juni 2016 tot en met 11 juni 2017. 1.2 De Beach

Nadere informatie

3e BVB Single Handicap Toernooi. 945,00 aan prijzen ZONDER FINALE

3e BVB Single Handicap Toernooi. 945,00 aan prijzen ZONDER FINALE 3e BVB Single Handicap Toernooi 945,00 aan prijzen ZONDER FINALE 2, 3 en 4 november 2018 Met trots organiseren wij het 3 e BVB Single Handicap toernooi zonder finale. Bowling-Resto & Lounge Bergen op Zoom

Nadere informatie

Waalwijk Zaterdag 26 augustus 2017

Waalwijk Zaterdag 26 augustus 2017 2017 Waalwijk Zaterdag 26 augustus 2017 Reglement Waalwijk Cup voor jeugd 2017 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement seriewedstrijden van de K.N.V.B. 2. Het toernooi start voor de :

Nadere informatie

Competitiereglement SV Amsterdam West

Competitiereglement SV Amsterdam West Competitiereglement SV Amsterdam West Algemeen 1. Hij=zij; hem=haar; speler=speelster; zijn=haar; tegenstander=lid. 2. Er wordt per computer ingedeeld. De wedstrijdleiding mag ook handmatig indelen. 3.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT NATIONALE JEUGD- EN JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN

WEDSTRIJDREGLEMENT NATIONALE JEUGD- EN JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN WEDSTRIJDREGLEMENT NATIONALE JEUGD- EN JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1 De Nationale Jeugd- en Junioren Atletiek Kampioenschappen 2017 worden georganiseerd door de Surinaamse Atletiek

Nadere informatie

Noordelijke Jeugd Competitie (NJC)

Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) Informatiegids Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) Seizoen 2015-2016 Data * De inschrijving sluit op 11 september * Vrijdag 18 september is de eerste speelavond. Let op: alle speeldagen zijn op vrijdagavond.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van BC 3 Sans-Atout.

Wedstrijdreglement van BC 3 Sans-Atout. Wedstrijdreglement van BC 3 Sans-Atout. Het wedstrijdreglement omvat naast algemene afspraken en bepalingen de nodige regelingen voor het spelen van parencompetitie, viertallencompetitie, topintegraalcompetitie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJDREGLEMENT PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL artikel 1. artikel 2 artikel 3. artikel 4. artikel 5. artikel 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële

Nadere informatie

Bijzondere toernooibepalingen Jan Lanting Kerst JRT*** 2018

Bijzondere toernooibepalingen Jan Lanting Kerst JRT*** 2018 Bijzondere toernooibepalingen Jan Lanting Kerst JRT*** 2018 Algemeen 1. De vereniging GLTV Cream Crackers organiseert het door de KNLTB goedgekeurde Jan Lanting Kerst JRT***, dat meetelt voor de KNLTB

Nadere informatie

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi.

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Elke biljarter kan deelnemen aan de toernooien van de Geert Popma Een biljarter is deelnemer als hij/zij zich tijdig aanmeldt

Nadere informatie

S.O.S.-schaakcompetitie. Competitiereglement Achttallen Versie 1104RB

S.O.S.-schaakcompetitie. Competitiereglement Achttallen Versie 1104RB S.O.S.-schaakcompetitie Competitiereglement Achttallen Versie 1104RB Hoofdstuk I - Doel en Toepassing Artikel 1 De regionale schaakbonden OSBO, SBO en SGS organiseren gezamenlijk een competitie, de S.O.S.

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 Dit toernooireglement is opgemaakt, besproken en goedgekeurd door alle leden van de organisatie van het West-Fries Open Darts, d.d. 01 juni - 2017 Zwaag, 01 augustus

Nadere informatie

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement.

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement. Toernooireglement Naam: 2 e Noordzee jeugd handicap toernooi Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, 0223-690053 1. NBF toernooi-erkenning 2016/C479 Klasse 2 2. Het toernooi wordt gespeeld

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2018

Reglement Streetsoccertoernooi 2018 Reglement Streetsoccertoernooi 2018 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2018 verloopt via formdesk. De schoolsport coördinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Bridge Vereniging Lienden. Wedstrijd Reglement

Bridge Vereniging Lienden. Wedstrijd Reglement DE WEDSTRIJDLEIDING Artikel 1 De leiding van de wedstrijden is in handen van de wedstrijdleider. Tijdens de wedstrijd dienen de leden de aanwijzingen van de wedstrijdleider strikt op te volgen. DE WEDSTRIJDLEIDER

Nadere informatie

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement.

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement. Toernooireglement Naam: 2 e Noordzee jeugd handicap toernooi Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, 0223-690053 1. NBF toernooi-erkenning 2016/C479 Klasse 2 2. Het toernooi wordt gespeeld

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT (MODEL)

HUISLEAGUEREGLEMENT (MODEL) HUISLEAGUEREGLEMENT (MODEL) 1 Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door een bowlingvereniging worden georganiseerd. 2. Op de huisleagues

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 1. Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in alle IPSC divisies die onder

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 01082016 / Regl.PK ALGEMEEN REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN Het Bondsbestuur stelt de aangesloten verenigingen aan het begin van het seizoen en voor aanvang van de driebandencompetitie in staat

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Schaakvereniging Hoogland

Schaakvereniging Hoogland Schaakvereniging Hoogland COMPETITIEREGLEMENT 3 juli 2014 (conceptversie 0.2) Inhoud DEEL 1: ALGEMEEN... 4 Artikel 1.1: definities.... 4 Artikel 1.2: toezicht interne competitieleider.... 4 Artikel 1.3:

Nadere informatie

REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB Dit reglement beschrijft de (ranking) toernooien welke onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld. Het Nederlands Kampioenschap wordt in een apart reglement beschreven.

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015 TOERNOOIGEGEVENS Naam 15e Hotel Asteria Toernooi Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410 Organisatie Bowling Vereniging Venray Wanneer Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

Basisreglement Geert Popma Driebanden Friesland Cup.

Basisreglement Geert Popma Driebanden Friesland Cup. Basisreglement Geert Popma Driebanden Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Elke biljarter/ individu kan deelnemen aan de toernooien van de Driebanden Friesland Cup. Een biljarter is deelnemer

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT B-V-STEENWIJK

HUISLEAGUEREGLEMENT B-V-STEENWIJK HUISLEAGUEREGLEMENT B-V-STEENWIJK 1 Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Bij de door de Bowlingvereniging Steenwijk, hierna te noemen BVS, georganiseerde leagues wordt uitgegaan van het sportreglement

Nadere informatie

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017 Algemeen Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten zowel bij de Koninklijke Nederlandsche

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! Inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen

Nadere informatie

Schaakvereniging Hoogland

Schaakvereniging Hoogland Schaakvereniging Hoogland COMPETITIEREGLEMENT 1 augustus 2016 (versie 1.1) Inhoud DEEL 1: ALGEMEEN... 4 Artikel 1.1: definities.... 4 Artikel 1.2: toezicht interne competitieleider.... 4 Artikel 1.3: beslissing

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 1. Doel Tijdens het dartsseizoen 2015 2016 zal door de dartsliga der Zennevallei opnieuw een rankingtornooi georganiseerd worden. Het rankingtornooi zal bestaan uit

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE SRI-1 INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE HEREN EN DAMES 2017 DIVISIE 1 ALLE CATEGORIEËN 22, 23, 29, 30 april en 1 mei 2017 * SPECIFIEK REGLEMENT * De Algemene Reglementen

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

MASTERS en JEUGDMASTERS 2017

MASTERS en JEUGDMASTERS 2017 Uitnodiging tot inschrijving voor de MASTERS en JEUGDMASTERS 2017 1. Data Jeugdmasters: 1 e en 2 e ronde: Finaleronde: Vrijdag 20 oktober 2017 Zaterdag 21 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 2. 3. Evenement

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT van de Leidse Schaakbond

COMPETITIEREGLEMENT van de Leidse Schaakbond COMPETITIEREGLEMENT van de Leidse Schaakbond Hoofdstuk 1: Doel en toepassing. Artikel 1. Dit reglement geldt voor de jaarlijkse door de Leidse Schaakbond voor zijn leden te organiseren clubteamwedstrijden,

Nadere informatie

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade 1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade Secretariaat Organisatie: W.J Offermans Meuserstraat 10 6464 EG Kerkrade 06-31249531 / 045-8883231 : kleur.en.vriendschap@ziggo.nl Vogelvereniging

Nadere informatie

NATIONALE TAFELVOETBAL LEAGUE INFOSHEET

NATIONALE TAFELVOETBAL LEAGUE INFOSHEET LEAGUE INFOSHEET VOORWAARDEN DEELNAME Deelname aan de landelijke competitie is voorbehouden aan spelers die actief lid zijn van een vereniging of bond die aangesloten is bij de Nederlandse Tafelvoetbal

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

3 e Dekker Open 14 t/m 19 maart 2017

3 e Dekker Open 14 t/m 19 maart 2017 C-Toernooi NBF-Erkenning 2017/C527 3 e Dekker Open 14 t/m 19 maart 2017 2500 prijzengeld (gegarandeerd) Halve Finale: Top 20 heren, Top 12 dames Finale: Top 10 heren, Top 6 dames Handicap: 80% van 210

Nadere informatie