FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 STUDIEJAAR Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten of niet sporten, een hobby uitoefenen of thuis blijven. Om maar een paar voorbeelden te noemen. FYSIOTHERAPIE ERGOTHERAPIE LOGOPEDIE VOEDING & DIËTETIEK MONDZORGKUNDE

2 Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. Zo kijken wij naar onderwijs 4 2. Daarom horen deze beroepen bij elkaar Het beroep Fysiotherapeut Majorcompetenties Fysiotherapie Onderwijsaanbod Fysiotherapie Onderwijseenheden propedeuse Fysiotherapie Onderwijseenheden Hoofdfase Fysiotherapie Minoraanbod van het Instituut Paramedische Studies Tentamens en examens Studieloopbaanbegeleiding 75 Bijlage 1. Onderwijsprogramma Topsportklas 77 Lesdagen en vakanties/ Jaarplanning 81 2 Domein Health Instituut Paramedische Studies Domein Nursing Instituut Verpleegkunde Studies

3 INTERACTIEVE PAGINA Download de gratis Layar App Scan deze pagina Ontdek de interactieve content Inleiding Deze Studiegids is onderdeel van het Opleidingsstatuut van Instituut Paramedische Studies Dit Opleidingsstatuut bestaat uit drie delen: 1. De studiegids 2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens en 3. Beschrijving van het onderwijs. Het Opleidingsstatuut is terug te vinden op de websites van de 5 IPS-opleidingen: voor Fysiotherapie op: Daarnaast geeft het Instituut Paramedische Studies voor elke opleiding een aparte studiegids uit. De hoofdstukken 1 t/m 10 van deze Studiegids zijn een uitwerking van deel 1 van het Opleidingsstatuut. Alle startende propedeuse-studenten krijgen de Studiegids van hun opleiding in een gedrukte Magazine-versie uitgereikt. Voor de hoofdfase studenten is deze studiegids online beschikbaar. FYSIOTHERAPIE 3

4 1. Zo kijken wij naar onderwijs Het beheersen van een vak heeft alles te maken met het toepassen van de theorie in de dagelijkse praktijk. Met boekenwijsheid kom je er niet. Om maar een voorbeeld te noemen: lezen over de behandeling van een aandoening is iets heel anders dan daadwerkelijk zelf behandelen. Je gaat de theorie in de praktijk toepassen en je begint daarmee, wat ons betreft, meteen al bij aanvang van je studie. Theorie en praktijk vormen dus de basis van je studie bij de HAN. We werken daarom bij de HAN met realistische beroepstaken. Zelfstandig denken en doen Je doet niet alleen nieuwe kennis op, maar spiegelt deze ook aan de mening van anderen. Hierdoor verbind je nieuwe informatie aan dat wat je al weet en dat wat anderen weten. Op deze manier leer je zelfstandig keuzes te maken en een mening te vormen over je vakgebied. Dit is straks belangrijk, je kunt dan je vakkennis en vakvaardigheden ook toepassen in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. De moderne maatschappij heeft behoefte aan vakmensen die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor bestaande of nieuwe problemen. Verschil fysiotherapeut en een goede fysiotherapeut Maar er komt nog wat bij. We verwachten, naast vakmatige kennis, ook bepaalde vaardigheden van je. Deze vaardigheden helpen je bij het zo goed mogelijk uitoefenen van je beroep. Om een goede diagnose te kunnen stellen moet je bijvoorbeeld goed leren luisteren naar je cliënten. Daarbij is ook je houding je attitude van groot belang. Een voorbeeld: je helpt mensen met een handicap niet met medelijden. Door je professionele houding zoek je de beste manier om cliënten optimaal te laten functioneren in beroep en maatschappij. Deze samenhang tussen kennis, vaardigheden en attitude noemen we een competentie. Het zijn die bijkomende, maar altijd vakgerelateerde vaardigheden, die het verschil maken tussen een fysiotherapeut en een goede fysiotherapeut. Bij de HAN vormen deze vaardigheden een wezenlijk onderdeel van je studie. Leven in de 21ste eeuw betekent blijven leren In de tijd waarin wij leven, veranderen allerlei zaken in een hoog tempo. Denk maar aan de veranderingen die de computer, het internet en de mobiele telefoon hebben teweeggebracht. Daarnaast zijn en blijven de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg ook belangrijke aandachtspunten. Zo verschuift de focus steeds meer van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Deze veranderingen en ontwikkelingen hebben niet alleen een grote invloed op ons werk, maar op heel ons leven. Om bij te blijven moet je in staat zijn om deze veranderingen te begrijpen en op bepaalde gebieden moet je misschien ook wel leidinggeven aan of helpen bij de uitvoering van veranderingen. Om dit te kunnen moet je blijven leren. Kennis en vaardigheden die je vandaag leert, kunnen morgen al weer verouderd zijn. In ons onderwijs proberen we je daarom vaardigheden aan te leren die je helpen om te blijven werken aan je professionele ontwikkeling. 4 FYSIOTHERAPIE

5 De uitgangspunten van de studie: Je verwerft beroepscompetenties omdat de dagelijkse praktijk van je vak het uitgangspunt vormt van je studie. Dit komt zowel in de begeleiding als in de toetsing tot uitdrukking: je spiegelt je als student continu aan de eisen van het beroep. Je ontwikkelt een houding waarin life long learning (levenslang leren) een vanzelfsprekendheid is. Je bent in toenemende mate in staat om je eigen leerproces te sturen. De opleiding die je volgt, voert een continue dialoog met het werkveld. Er zijn nauwe contacten met het werkveld op alle niveaus van de opleiding. Zo zullen ook beroepsbeoefenaars uit het werkveld meewerken aan de beoordeling van jouw inspanningen. Je leert voor een beroep waarin het vraaggericht handelen het paradigma is. Een professional in de dienstverlening werkt vraaggericht. De vraag van de cliënt staat centraal bij het zoeken naar een oplossing. De professional helpt de cliënt de goede vraag te formuleren. Je zult het druk krijgen en hard moeten werken, maar de beloning is hoog: je beheerst straks een prachtig vak waar je je hele leven plezier van hebt. Internationalisering In je toekomstige beroep krijg je steeds meer te maken met internationalisering. Denk maar aan de internationale literatuur die je gebruikt om je behandelplan te onderbouwen of de deelname van je beroepsgroep aan internationale congressen of een Europese beroepsvereniging. Je kunt bij internationalisering ook denken aan de toekomstige cliënten met verschillende culturele achtergronden die je in je praktijk tegenkomt. Je opleiding bereidt je voor op deze internationale omgeving. We hebben verschillende mogelijkheden voor uitgaande studenten. Zo kun je via een minor participeren in buitenlandse projecten zoals het Theewaterskloofproject in Zuid Afrika of het Skol Salu project op Curaçao. Je kunt ook een deel van je studie in het buitenland uitvoeren, door te studeren aan een andere hogeschool of universiteit in Europa of daarbuiten. Maar je kunt ook intern internationale ervaring opdoen: betekent het leren in een internationale omgeving op de HAN in Nijmegen. Denk bijvoorbeeld aan digitale vergelijkingsopdrachten binnen onderwijseenheden met buitenlandse studenten, of uitwisselingsbijeenkomsten met buitenlandse studenten op de HAN. is een speerpunt van de HAN, en krijgt binnen je opleiding de komende jaren steeds meer body. Iedere opleiding heeft een contactpersoon Internationalisering waar je terecht kunt voor informatie. Ook kun je met vragen terecht bij het International Office. Kom zeker langs op de jaarlijkse Wil Weg Dag in oktober op de HAN in Nijmegen. Onderwijs in onderzoek onderzoek in onderwijs In de beroepspraktijk van de fysiotherapeut neemt onderzoek een steeds belangrijkere plaats in. Je zult je als fysiotherapeut steeds beter moeten kunnen verantwoorden tegenover de cliënt en de zorgverzekeraar. Ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van e-health en de toenemende vergrijzing, vragen niet alleen van jou, maar ook van het beroep zelf een voortdurende bereidheid tot verdere ontwikkeling. Je wordt opgeleid tot een fysiotherapeut die zijn beslissingen neemt op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring als therapeut en de waarden en voorkeur(en) van de individuele cliënt. Maar ook tot een fysiotherapeut die zichzelf kan blijven ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en innovatie van het eigen beroep. In het onderwijs kom je vanaf het begin van je studie in aanraking met onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leren lezen en interpreteren van (wetenschappelijke) artikelen, waar je een behandeling of advies op kunt baseren. Of een hoorcollege waarin de FYSIOTHERAPIE 5

6 basis van onderzoeksvaardigheden worden gepresenteerd. Ook leer je zoekvragen opstellen, zodat je zelf de theoretische verdieping en de meest recente ontwikkelingen kunt vinden in bepaalde onderwerpen. Daarnaast leer je ook zelf onderzoek te doen, waarbij je een vraagstuk uit de praktijk gaat beantwoorden en het product direct resultaat oplevert voor de beroepspraktijk. De lectoren en kenniskringen van de HAN verrichten dagelijks praktijkgericht onderzoek naar verschillende thema s op het gebied van de gezondheidszorg. Om de meest actuele kennis te verwerken in het onderwijs en om te kunnen participeren in projecten vanuit de praktijk, werkt de opleiding fysiotherapie nauw samen met de lectoraten neurorevalidatie, musculoskeletale revalidatie, arbeid en gezondheid, langdurige zorg en lokale dienstverlening vanuit klantperspectief. Soms staat de lector dan ook letterlijk voor de klas. Onderzoek lijkt nu misschien nog erg theoretisch en ver weg, maar je zult zien dat het een praktische invulling krijgt als het je helpt een behandeling vorm te geven of om de beroepspraktijk te verbeteren! Professionele Leergemeenschap: een top zorgverlener vraagt een top samenwerking In de opleiding Fysiotherapie wordt toegewerkt naar een Professionele Leergemeenschap (PLG). Een PLG bestaat uit een groep studenten, docenten, onderzoekers, andere medewerkers en mensen vanuit het werkveld die intensief met elkaar samenwerken. Dit zie je tijdens de lessen, in de praktijkcoaching, bij de student-studentbegeleiding, tijdens de beroepsvoorbereidende stage en in het afstudeertraject. De PLG-gedachte zit al in het didactisch concept van de opleiding: van intensieve begeleiding naar toenemende zelfsturing. Dit betekent dat studenten al tijdens hun opleiding als aankomend professional worden bejegend en een actieve rol hebben in het eigen leerproces maar ook in dat van hun toekomstige collega s. Er wordt daarmee veel van hen verwacht en gevraagd. Er is gedurende de gehele opleiding een actieve coaching op zich ontwikkelende professionaliteit. Het gerealiseerde eindniveau is een resultaat van deze samenwerking van student, docent en de begeleiding vanuit het werkveld. Maar we willen de lat hoger leggen. Dus vinden er in diverse teams binnen de opleiding discussies plaats, over wat een PLG is en hoe we daar nog beter vorm aan kunnen geven. Moet er bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor bedrijfsprocessen, zoals roostering en cijferinvoer? Die vormen immers onlosmakelijk onderdeel van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onderwijs en onderzoek. Het groeien naar een PLG vraagt een open houding en veranderbereidheid. Op die manier werken we aan een inspirerend werkklimaat dat stimulerend en uitdagend is voor alle betrokkenen. Waarin ruimte wordt gemaakt voor leren en verbeteren. Ook verwachten we dat studenten vanuit deze aanpak betere resultaten bereiken op vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, op het leren communiceren, op het leren problemen op te lossen en op ethische en sociale aspecten van het beroep. De PLG speelt daarmee een belangrijke rol in de studieloopbaanbegeleiding van de student. Belangrijk aspecten van de PLG zijn voor ons in elk geval: de veiligheid van de leersituatie, het bewust maken van studenten van hun eigen invloed, de voorbeeldfunctie van de docent. Extra ondersteuning Soms zijn er omstandigheden waardoor je extra ondersteuning nodig hebt om je studie succesvol te kunnen volgen. Voorbeelden daarvan zijn: Je wilt gebruikmaken van de faciliteiten voor topsporters. Je hebt een functiebeperking, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, een chronische ziekte of een psychische ziekte. Je bent hoogbegaafd. Je komt uit een ander land, bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen, en bent nog niet gewend in de Nederlandse maatschappij. Je studieloopbaanbegeleider (SLB er) is in deze gevallen de persoon aan wie je je vraag kunt stellen. Als het nodig is kan hij je verwijzen naar de senior SLB er. Deze persoon kan je verder op weg helpen bij jouw vraag naar extra ondersteuning. In sommige gevallen is het handig om je vraag in te brengen voordat je aan de studie begint. Als je bijvoorbeeld nu al weet dat je dyslectisch bent en om die reden extra tentamenfaciliteiten nodig hebt, dan is het verstandig om die vraag te stellen vóórdat je aan de opleiding begint. Of je zit in een rolstoel en je hebt extra aanpassingen nodig om bijvoorbeeld naar het toilet te kunnen. Of je wilt je studie combineren met je topsportactiviteiten. Ook dan is het handig dat de voorzieningen getroffen kunnen worden voordat jij de eerste dag op school komt. 6 FYSIOTHERAPIE

7 Student Hoofdfase Ik dacht voordat ik aan het onderzoek begon, dat het erg vaag en theoretisch zou zijn. Ik zag er enorm tegenop. Maar nu ik klaar ben, ben ik eigenlijk best trots op het resultaat en vind ik het geweldig dat ik mee heb kunnen helpen deze vraag uit de praktijk op te lossen! FYSIOTHERAPIE 7

8 Het voorkomt veel ongemak als je je vroegtijdig meldt. Dan kunnen de extra voorzieningen op tijd worden geregeld en daarmee voorkom je dat je meteen bij de start van je studie al vertraging oploopt. Je hoeft niet te wachten tot je weet wie de SLB ers zijn, maar kunt met je vraag terecht bij Evelien Kinds: Instroom Studenten hebben het naar hun zin op de HAN. Steeds meer studenten Fysiotherapie melden zich aan bij ons opleidingsinstituut. Als je de cijfers hierna bekijkt, kun je zien dat het grootste deel van de studenten hun opleiding bij ons ook afmaakt. Instroom Instroom opleiding Fysiotherapie Fysio Rendement Propedeuse-rendement na 2 jaar studie Fysio HAN 53% 60% 75% 59% 71% 59% 80% 59% 80% 59% Hoofdfase-rendement Fysio HAN 80% 78% 83% 73% 80% 77% 81% 75% 86% 71% Zie ook voor interessante gegevens, kijk bij Feiten en cijfers Onderwijs. 8 FYSIOTHERAPIE

9 Student Hoofdfase De toetsing van het werkplekleren is duidelijk vormgegeven. Wat ik ook goed vind is dat het mogelijk is om op een leerwerkplaats stage te lopen, een super aanvulling. Dit zou meer mogelijk moeten worden. FYSIOTHERAPIE 9

10 2. Daarom horen deze beroepen bij elkaar Het Instituut voor Paramedische Studies valt binnen het domein Health. De opleidingen in dit domein richten zich op het lichamelijke en geestelijke welzijn van de mens. Beroepsbeoefenaren in het domein proberen mensen te genezen en ze proberen te voorkomen dat mensen ziek worden. De competenties die studenten ontwikkelen binnen de opleidingen van het domein zijn vergelijkbaar en kunnen zelfs voor een deel hetzelfde zijn. Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mondzorgkunde en Voeding en Diëtetiek Deze opleidingen zitten natuurlijk niet voor niets bij elkaar in hetzelfde domein. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal een aanvullende rol hebben naast de algemene medische zorg. Ze richten zich er voornamelijk op mensen (weer) te laten deelnemen aan de maatschappij, zodat ze weer mee kunnen doen na een ziekte of ongeluk. Maar het kan ook om preventie gaan. Dan ligt de focus op het voorkómen van klachten, of voorkomen dat klachten verergeren. Nog beter is het om in deze te spreken van het optimaliseren van gezondheid. Interprofessioneel werken In deze beroepen werk je zelfstandig of in een organisatie. Je werkt voor individuele klanten, maar ook voor organisaties of personen die bij de behandeling, verzorging of begeleiding betrokken zijn. Je werkt dus 10 FYSIOTHERAPIE

11 nauw samen met andere professionals (artsen, bedrijfsartsen, verpleegkundigen, psychologen en andere paramedici). Zo lever je een bijdrage aan een keten van zorg. Het belang van het functioneren in netwerken is dan ook groot. Deze samenwerking tussen verschillende (para)medische beroepsbeoefenaren zal in de toekomst alleen maar toenemen. Uniek in Nederland is dat opleidingen van het Instituut Paramedische Studies (IPS) gezamenlijke onderwijseenheden aanbieden, waarbij studenten niet alleen gezamenlijke colleges volgen, maar ook multidisciplinair samenwerken in projecten en opdrachten. Om deze samenwerking te bevorderen, werken studenten binnen het Instituut Paramedische Studies aan het ontwikkelen en versterken van gezamenlijke majorcompetenties. Ons Instituut kenmerkt zich door de fijne sfeer; het is een plek waar je graag vertoeft. Docenten en studenten kennen elkaar, je bent geen nummer maar je wordt gezien voor wie je bent. We hebben aandacht voor jouw talent, want we vinden dat een goede beroepsbeoefenaar gebruik maakt van zijn persoonlijke kwaliteiten. Daarvoor hebben we speciale programma s ontwikkeld, zoals het honoursprogramma Topzorg en het excellentieprogramma ondernemen en leiderschapsontwikkeling. De lat ligt hoog bij IPS. Iedere professional die we afleveren, is de best denkbare. Dit is een wordingsproces, waarbij we de student als toekomstige collega aanspreken. Hier horen waarden en normen bij, maar ook collegialiteit. Natuurlijk bieden we ook de best denkbare opleidingen aan. Niet voor niets staan onze opleidingen in de Keuzegids 2015 allemaal op de eerste of tweede plaats, en kregen daarnaast drie opleidingen het extra predicaat Topopleiding. Het werkelijke verschil tussen een gewone en een goede therapeut is zijn ondernemendheid; de mate waarin je pro-actief bent in je leren, initiatief neemt en actief in je werk en in je leven staat. Alle opleidingen van ons instituut vinden deze eigenschap belangrijk. Ergotherapie heeft als eerste opleiding in Nederland het Bijzondere Kenmerk ondernemen meegekregen; dat geeft de horizon voor de andere opleidingen. Het geeft de maat voor de cultuur waarin we werken bij IPS. Praktijkhuis Het Praktijkhuis is een moderne, multidisciplinaire leeromgeving binnen de HAN. Het Instituut Verpleegkundige Studies en het Instituut Paramedische Studies hebben dit samen gerealiseerd. Als student leer je hier werken in realistische praktijksituaties die herkenbaar zijn voor jouw vakgebied. Met je vragen kun je altijd terecht bij bijvoorbeeld de praktijkcoach. Je ontmoet uiteraard studenten en docenten van je eigen opleiding maar ook studenten van veel andere opleidingen die behoren tot de hierboven genoemde Instituten. Je maakt kennis met elkaars vakgebied en werkt samen in diverse praktijkgerichte situaties. Dat is belangrijk omdat je straks in de beroepspraktijk elkaar met grote regelmaat zult tegenkomen. In het Praktijkhuis worden ook regelmatig lezingen, demonstraties en workshops gegeven over actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hier ontmoet je naast de zorgprofessionals uit het werkveld, ook de lectoren die verbonden zijn aan de HAN. Het Praktijkhuis is dé plek waar studenten, docenten, patiënten/cliënten en het regionale werkveld elkaar ontmoeten en inspireren. Chiel Hamann, afgestudeerd als fysiotherapeut aan de HAN Het fijne van mijn studie was de combinatie van theorie en praktische vaardigheden, waarbij de docenten dicht bij je staan en altijd te raadplegen zijn om je te helpen een vakbekwame fysiotherapeut te worden. FYSIOTHERAPIE 11

12 3. Het beroep Fysiotherapeut Als fysiotherapeut ben je gespecialiseerd in het begeleiden en beïnvloeden van het bewegend functioneren van de mens. Dat wordt actueel wanneer dat functioneren wordt belemmerd of dreigt te worden belemmerd. Op dat moment ontstaan er aan het bewegingsapparaat gerelateerde gezondheidsproblemen. Mensen ervaren deze problemen als belemmerend in hun dagelijkse leven. Daarbij kunnen ze een vraag hebben voor behandeling, begeleiding of ondersteuning. 12 FYSIOTHERAPIE

13 Je bent een coach Het is de taak van de fysiotherapeut om de hulpvraag in een gesprek met de cliënt helder te krijgen. Dit gesprek is bepalend voor de intensiteit van de begeleiding. Het zelfregulerende vermogen van de cliënt staat centraal. De rol van de fysiotherapeut is daarmee ook die van coach. De omgeving van de cliënt De begeleiding van de fysiotherapeut richt zich niet alleen op de cliënt als individu, maar ook op de omgeving van de cliënt. Als fysiotherapeut geef je voorlichting aan de cliënt, maar ook aan zijn of haar omgeving. Zo kan je bijvoorbeeld een familielid leren hoe deze een cliënt kan helpen bij een transfer. Zo kan je ook een ziekenverzorgende leren hoe deze een cliënt een spastisch been kan laten ontspannen tijdens de verzorging. Nog belangrijker wordt het om de omgeving te helpen met de bevordering van de gezondheidssituatie van de cliënt als individu. De vraag naar sturing staat centraal in het gehele fysiotherapeutische proces. De mate waarin en de wijze waarop gebeurt in overleg. De fysiotherapeut is in samenspraak met de cliënt (en diens omgeving) in staat om allerhande belangrijke aspecten op elkaar af te stemmen, dit noemen we shared decision making. Denk hierbij aan een rijk geschakeerd klinisch redeneerproces, referentiekaders, doelstellingen en de rolverdeling binnen de relatie. Fysiotherapeuten zijn ook actief als begeleider en adviseur in organisaties waar specifieke eisen gesteld worden aan het bewegend functioneren, zoals bij sportclubs. Fysiotherapeuten zijn direct toegankelijk (zonder verwijzing van een medicus) en stemmen hun handelen proactief af op andere actoren in het veld. Dit komt tot uiting in een intensivering van bijvoorbeeld doorverwijzingen naar gespecialiseerde fysiotherapeuten, gerichte doorverwijzing naar medische specialisten, multiprofessionele samenwerkingsverbanden en transmurale projecten. Beroepstaken en competenties Als fysiotherapeut creëer je altijd een veilige omgeving die zich kenmerkt door vertrouwen, rust en hygiëne. Waar kun je werken? Je kunt o.a. fysiotherapeut zijn in een: Eerstelijns praktijk in een woonwijk Gezondheidscentrum Ziekenhuis Revalidatiecentrum Verpleeghuis Instituut voor geestelijke gezondheidszorg School voor speciaal onderwijs Bedrijf Sportcentra of -verenigingen Het beroepenveld verwacht nieuwe en andere kwaliteiten van hbo-afgestudeerden dan voorheen. Straks ben je als fysiotherapeut niet alleen vakbekwaam, maar ook in staat om nieuwe kennis en oplossingen te produceren in soms nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. De HAN wil daar recht aan doen door gebruik te maken van realistische beroepstaken, waarvan de complexiteit naadloos aansluit bij de praktijk. Het verwerven van de competenties die je nodig hebt voor het uitvoeren van deze beroepstaken en het verbeteren van je vakbekwaamheid zijn de kern van je opleiding. FYSIOTHERAPIE 13

14 4. Majorcompetenties Fysiotherapie Elke hbo-studie bestaat uit een majordeel en een minordeel. In het majordeel leer je de basiskennis en basisvaardigheden van het toekomstige beroep. Het majordeel beslaat 210 studiepunten en is dus 7/8 deel van je studie. In het minordeel kies je, in overleg met je studieloopbaanbegeleider, een keuzevak of minor. Dit kan een minor zijn van je eigen opleiding, maar je kunt ook kiezen voor een minor van een andere opleiding van Paramedische Studies, bij een ander HAN-instituut of zelfs bij een andere Hogeschool of Universiteit. Op deze manier kun je je competenties verbreden of verdiepen op een manier die aansluit bij je eigen capaciteiten en interesses. Een minor bij de HAN beslaat altijd 30 studiepunten en is dus 1/8 deel van je studie. Om de studie Fysiotherapie succesvol af te ronden, ga je op verschillende terreinen aan de slag. Je gaat leren om diverse aspecten van het vak onder de knie te krijgen. De opleiding Fysiotherapie neemt als vertrekpunt van haar onderwijs het KNGF beroepsprofiel. Het KNGF beroepsprofiel is tot stand gekomen door een samenwerking van de beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Studierichtingsoverleg Fysiotherapie (SROF). Deze beroepscompetenties zijn voor de opleiding Fysiotherapie de majorcompetenties. Competentiegebieden en sleutelcompetenties Competenties zijn nodig om je beroep adequaat uit te voeren. Het beheersen van deze competenties op niveau 3 zijn de eindkwalificaties van de opleiding en als zodanig ook een uitwerking van hoofdstuk 7 van deel 3 van het Opleidingsstatuut. De opleiding fysiotherapie hanteert de volgende competentiegebieden en sleutelcompetenties : 14 FYSIOTHERAPIE

15 competentiegebied sleutelcompetenties 1 1. Fysiotherapeutisch handelen 1.1 Screening 1.2 Diagnostiek 1.3 Behandelen 1.4 Afsluiten van behandelen 2. Communiceren 2.1 De fysiotherapeut bouwt een effectieve behandelrelatie met de cliënt op. 2.2 De fysiotherapeut luistert en verkrijgt doelmatig en doeltreffend cliëntinformatie en respecteert hierbij de privacy. 2.3 De fysiotherapeut bespreekt de informatie over doelen en behandeling met cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen. 2.4 De fysiotherapeut doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over de cliënt 3. Samenwerken 3.1 De fysiotherapeut werkt samen met binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners. 3.2 De fysiotherapeut verricht intercollegiale consulten. 3.3 De fysiotherapeut werkt samen met zorgverzekeraars. 3.4 De fysiotherapeut werkt samen met maatschappelijke, overheidsinstanties en/of beroepsverenigingen. 4. Kennis delen en wetenschap beoefenen 4.1 De fysiotherapeut bevordert de kennis van de cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen, collegae en andere betrokken professionals en mantelzorgers. 4.2 De fysiotherapeut draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. 4.3 De fysiotherapeut past wetenschappelijke informatie kritisch toe. 4.4 De fysiotherapeut ontwikkelt en voert een persoonlijk ontwikkelplan uit. 5. Maatschappelijk handelen 5.1 De fysiotherapeut herkent determinanten van ziekte en gezondheid. 5.2 De fysiotherapeut bevordert de gezondheid van cliënten alsmede de volksgezondheid. 5.3 De fysiotherapeut handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en beroepscode. 5.4 De fysiotherapeut treedt op bij negatieve effecten van hulpverlening en incidenten in de gezondheidszorg. 6. Organiseren 6.1 De fysiotherapeut plant en organiseert zijn eigen werkzaamheden, in overleg met de collega s binnen dezelfde organisatie. 6.2 De fysiotherapeut werkt doeltreffend en doelmatig samen in interprofessionele netwerken. 6.3 De fysiotherapeut werkt doeltreffend en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie 7. Professioneel handelen 7.1 De fysiotherapeut toont zich in de relatie met de cliënt een professionele hulpverlener. 7.2 De fysiotherapeut toont zich binnen interprofessionele relaties een professionele hulpverlener. 7.3 De fysiotherapeut toont adequaat professioneel gedrag. 7.4 De fysiotherapeut oefent het beroep uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep. 1 Voor een beschrijving van indicatoren per sleutelcompetentie zie pagina 29 t/m 37 van het KNGF beroepsprofiel 2014 FYSIOTHERAPIE 15

16 De competentie gebieden en sleutelcompetenties staan uitgebreid beschreven in het beroepsprofiel van de opleiding Fysiotherapie. Je krijgt dit bij aanvang van je studie via HAN-Scholar uitgereikt. Dublin Descriptoren Competenties Fysiotherapeutisch handelen Communiceren Samenwerken Kennis delen en wetenschap beoefenen Maatschappelijk handelen Organiseren Professioneel handelen 1. Kennis en inzicht aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied hebben, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. 2. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. 3. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. 4. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 5. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 16 FYSIOTHERAPIE

17 5. Onderwijsaanbod Fysiotherapie De studie Fysiotherapie duurt vier studiejaren. Elk jaar is verdeeld in vier periodes. Het eerste jaar, de propedeuse, wordt gevolgd door drie hoofdfasen. In elke fase volg je een aantal onderwijseenheden. Dit zijn modules die je volgt om je bepaalde beroepstaken eigen te maken. De vereiste competenties komen in deze onderwijseenheden aan bod. Voor elke onderwijseenheid kun je studiepunten (STP) behalen. Het aantal studiepunten kan per onderwijseenheid verschillen. Dit is afhankelijk van het aantal uur dat je (gemiddeld genomen) moet besteden aan de onderwijseenheid: het aantal studiebelastingsuren (SBU). In hoofdfase 2 begin je met de BVP1, de eerste beroepsvoorbereidende periode. In hoofdfase 3 eindig je met BVP2, de tweede en afsluitende beroepsvoorbereidende periode. Tussen deze twee BVP s kun je kiezen: je volgt in het tweede semester van hoofdfase 2 of Praktijkgericht onderzoek óf een minor. Datzelfde gebeurt in semester 1 van hoofdfase 3. De volgorde wordt bepaald door het moment waarop de minor van jouw keuze wordt aangeboden. Topsportklas opleiding Fysiotherapie De opleiding Fysiotherapie heeft voor topsporters met een omvangrijk trainings- en wedstrijdprogramma een speciale voorziening: de Topsportklas Fysiotherapie. Lesrooster, locatie, onderwijsmethode en studiecontract zijn aangepast aan het topsportprogramma. De lessen vinden voor het grootste deel plaats op het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) op Papendal en voor een deel in Nijmegen, aan de opleiding Fysiotherapie. Het lesrooster is zodanig ingericht dat zowel in de ochtend als in de namiddag kan worden getraind. De (vooral) praktijklessen zijn tussen uur, met ervoor en erna een uur individuele begeleiding voor onder andere praktisch oefenen, vragen of bespreking van de studievoortgang. De wekelijkse studiebelasting ligt lager dan de studiebelasting van de reguliere opleiding, waardoor de opleiding geen vier, maar vijf jaar duurt. Bij een vijfjarige studieduur (inclusief de reguliere vakanties) ligt de studiebelasting rond 35 uur per week. De studie sneller afronden dan in vijf jaar of juist wat extra verlenging, hoort ook tot de mogelijkheden. Kenmerkend voor de Topsportklas is de intensieve begeleiding, wat studeren op maat mogelijk maakt: afgestemd op het Topsportprogramma. Zie ook het Onderwijsaanbodschema van de Topsportklas en de OWE-beschrijvingen in bijlage 1. Onderwijsaanbod Fysiotherapie In het schema hieronder staan alle onderwijseenheden weergegeven die je in de verschillende fases van je studie volgt. Het onderwijsaanbod dat hieronder beschreven is, is een uitwerking van hoofdstuk 1 uit deel 3 van het Opleidingsstatuut. FYSIOTHERAPIE 17

18 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoofdfase 3 Praktijkgericht onderzoek * (30 STP SBU) Beroepsvoorbereidende periode 2 (Integrale toets 3) Minor * (30 STP 840 SBU) (30 STP SBU) Hoofdfase 2 Beroepsvoorbereidende Periode 1 (30 STP SBU) Minor (30 STP SBU) Praktijkgericht Onderzoek (30 STP SBU) Hoofdfase 1 Eerste lijn 2 (15 STP SBU) Eerste lijn 3 (Integrale toets 2) (15 STP -420 SBU) Ziekenhuis (15 STP SBU) Revalidatiecentrum en Geriatrische Revalidatie (15 STP SBU) Propedeuse Introductie Fysiotherapie: Accent: Performance (15 STP SBU) Basis Fysiotherapie Arbeid (5 STP 140 SBU) Basis Fysiotherapie 1 (5 STP 140 SBU) Introductie Fysiotherapie: Accent: Vaardigheden (7,5 STP 210 SBU) Introductie Fysiotherapie: Accent: Kennis (7,5 STP 210 SBU) Basis Fysiotherapie Arbeid (5 STP 140 SBU) Basis Fysiotherapie 1 (5 STP 140 SBU) * Na de beroepsvoorbereidende periode context 1, kun je kiezen. Je volgt in de twee semesters hierna Praktijkgericht Onderzoek of een Minor. Wanneer je start met een minor, volgt daarna Praktijkgericht Onderzoek. Andersom kan ook. De beroepsvoorbereidende periode, context 2, is het allerlaatste en afsluitende onderdeel van de opleiding Fysiotherapie. Excellentieprogramma s Instituut Paramedische Studies Naast het reguliere programma van de opleiding biedt het Instituut Paramedische Studies studenten die meer kunnen en willen dan de normale leerroute van hun opleiding, de mogelijkheid om excellentieprogramma s te volgen. In deze programma s worden studenten in staat gesteld om hun competenties te verbreden en te verdiepen, vaak in een multi- of interdisciplinaire setting. Op dit moment zijn er binnen IPS vier verschillende excellentieprogramma s waar studenten aan mee kunnen doen, namelijk: Honoursprogramma, Excellentieprogramma ondernemendheid en leiderschap, Talentprogramma onderzoek, Euregionaal programma. De eerste drie programma s zijn multidisciplinair, wat wil zeggen dat studenten van verschillende opleidingen samen kunnen werken aan programma-onderdelen. Het Euregionaal programma is monodisciplinair en bestemd voor Duitse en Nederlandse Logopedie-studenten. Daarom 18 FYSIOTHERAPIE

19 is dit programma alleen opgenomen in de Studiegids van Logopedie en niet in dit document. Honours Programma De studie Fysiotherapie past helemaal bij jou! Wellicht kun je deze studie gemakkelijk aan en wil je nog meer diepgang of breedte in je studie om daarmee je talenten verder te ontwikkelen? Speciaal voor studenten die extra in zichzelf willen investeren en die ook in de propedeuse hebben laten zien dat zij de studie ruimschoots aankunnen, heeft het Instituut Paramedische Studies een specifiek opleidingsprogramma ontwikkeld: het Honours Programma. Het Instituut wil extra in je talenten investeren en door middel van dit programma jou uitdagen ambassadeur van je opleiding en je instituut te worden. Je verwerft een surplus aan kennis, inzicht en zelfreflectieve vaardigheden dat je een voorsprong geeft op je medestudenten. Met andere toptalenten en topdocenten uit het werkveld en de opleidingen doorloop je in anderhalf jaar in een multidisciplinaire groep het Honours Programma. Als je toegelaten wordt tot dit progamma besteed je vanaf de tweede helft van het tweede studiejaar gedurende anderhalf jaar ongeveer 10 uur extra per week buiten het normale lesprogramma aan je verdere ontwikkeling. In totaal is de studielast voor dit programma 22,5 studiepunten. Deze extra uitbreiding van studielast wordt vermeld op je bachelordiploma Fysiotherapie. Je leert in het eerste deel om over de grenzen van je eigen vak heen te kijken en je ontwerpt een multidisciplinair topzorg -behandelprogramma voor jouw patiënt die je gedurende een half jaar regelmatig ontmoet. Aan het einde van dit onderwijsblok organiseer je samen met je medestudenten een symposium waar je jouw topzorg - behandelprogramma presenteert. In het tweede gedeelte van het programma ga je meer grensoverschrijdend werken: interculturele en internationale competenties worden daarbij vergeleken. Je werkt mono- of multidisciplinair aan de hand van opdrachten met een internationale of interculturele insteek. Deel 3 staat in het teken van een hogere mate van reflectie. Samen met je medestudenten, lectoren, promovendi en professionals die een rolmodel vervullen werk je aan projecten met een innovatief of onderzoekend karakter. Het lesprogramma vindt deels plaats in de avonduren, aansluitend aan het reguliere onderwijs. Daarnaast moet je zelf ook extra tijd in je agenda vrijmaken om het Honours Programma succesvol te doorlopen. Excellentieprogramma (EP) Ondernemendheid en Leiderschap Voor de paramedische student die zich extra wil profileren, is het Excellent Programma Ondernemendheid en Leiderschap ontwikkeld. Met dit programma kunnen gemotiveerde en ondernemende studenten extra competenties verwerven op het gebied van ondernemen en leidinggeven in multidisciplinaire settings binnen de (para)medische zorg. Door het volgen van het programma ontwikkel je competenties op het gebied van interprofessioneel samenwerken, ondernemen, managen en leidinggeven. Het programma start in het eerste semester van hoofdfase 1 en eindigt in het tweede semester van hoofdfase 1. Dit betekent een extra studielast van ongeveer 3 uur per week gedurende 8 maanden. Wanneer je het programma succesvol hebt afgesloten, heb je 7,5 ECTS (studiepunten) extra verdient, bovenop de 240 ECTS van je complete hbo-opleiding. Je wordt toegelaten tot het programma op basis van een motivatiebrief en intakegesprek. Voorwaarde is wel, dat je geslaagd bent voor de propedeuse van je opleiding. Ook moet je bereid zijn om een buitenlandse reis te maken als onderdeel van het programma. Er nemen 20 tot 40 studenten deel aan het programma. Naast groepsgewijze activiteiten zoals trainingen, werkbezoeken en hoorcolleges zijn er individuele opdrachten. Tussentijdse toetsing geschiedt door middel van werkstukken en presentaties. Het programma wordt afgesloten met een symposium. De EP student ontvangt aan het einde van zijn opleiding naast zijn bachelordiploma een certificaat waaruit blijkt dat hij/zij het EP heeft gevolgd en welke activiteiten hij/ zij daarin heeft uitgevoerd. Talentprogramma Onderzoek Voor de paramedische student die zich extra wil profileren op het thema onderzoek, is het Talentprogramma Onderzoek in ontwikkeling. Het programma zal bestaan uit 3 modules van 7,5 EC elk. In studiejaar zal een van deze modules worden aangebo- FYSIOTHERAPIE 19

20 den; Onderzoek in de breedte (7,5 EC). Door het volgen van dit programma ontwikkel je met name de competentie Werken aan Professionalisering. Centraal in deze module staan de thema s: onderzoeksvragen afleiden van problemen in de beroepspraktijk, op basis van een onderzoeksvraag een onderzoeksopzet maken, methodes voor dataverzameling (o.a. interviewen, vragenlijsten) oefenen en verwerken (o.a. kwalitatieve analyse, gebruik statistiek). Het programma omvat een doorlopend programma, waarbij trainingen afgewisseld worden met zelfstudie, gastcolleges, deelname aan symposia en werkveldbezoek. De module Onderzoek in de breedte is bedoel voor studenten in semester 2 van de propedeuse. Het programma zal een vervolg krijgen in semester 1 en 2 van het tweede studiejaar. De modules 2 en 3 zullen zicht richten op het uitvoeren van onderzoek en communiceren over onderzoek. Wanneer je de module Onderzoek in de breedte succesvol hebt afgesloten, heb je 7,5 ECTS (studiepunten) extra verdient, bovenop de 240 ECTS van je complete hbo-opleiding. Je wordt toegelaten tot het programma op basis van een motivatiebrief en intakegesprek. Aan het einde van je opleiding ontvang je naast je bachelordiploma een certificaat waaruit blijkt dat je de module Onderzoek in de breedte van het Talentprogramma Onderzoek succesvol hebt doorlopen Een uitgebreide beschrijving van het programma met daarin o.a. de OWE-beschrijving is terug te vinden in de aparte brochure van het Excellentprogramma. Contactpersoon: Elke Naumann; 20 FYSIOTHERAPIE

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model Daarom Werken Wij met het rotterdams onderwijs model INHOUD Inleiding - De rode draad 4 1 Rotterdam 5 1.1 De vier Rotterdamse pijlers op een rij 8 1.2 Een Rotterdams assortiment 9 1.3 Een Rotterdamse

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd. Opleiding voor Ergotherapie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Zuyd. Opleiding voor Ergotherapie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Zuyd Opleiding voor Ergotherapie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) augustus 2011 2/85 NQA - Hs. Zuyd: hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie Inleiding Dit

Nadere informatie