Behandelresultaat van een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht bij MTCJunior

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelresultaat van een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht bij MTCJunior"

Transcriptie

1 Behandelresultaat van een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht bij MTCJunior

2 INLEIDING In Nederland is overgewicht bij kinderen een groeiend probleem. De prevalentie van jongens met overgewicht is gestegen van 9% in 1997 tot 13% in Bij meisjes is er eveneens een toename in overgewicht te zien, van 12% in 1997 tot 15% in Overgewicht ontstaat daarnaast op steeds jongere leeftijd en komt vaker voor bij kinderen van Turkse afkomst (jongens 33% en meisjes 32%) en Marokkaanse afkomst (jongens 25% en meisjes 29%) 1. Dit probleem heeft zowel voor het kind als voor de maatschappij een grote impact. Voor het kind betekent dit vaak onzekerheid en het niet goed mee kunnen komen met lichamelijke activiteiten op school en in vrije tijd. Hiernaast heeft het kind in de toekomst een grotere kans op het ontwikkelen van andere aandoeningen, zoals; Diabetes Mellitus, hart-/vaatziektes en gewrichtsklachten. Voor de maatschappij betekent dit in de toekomst hogere kosten in de gezondheidzorg. De medische kosten als gevolg van overgewicht zijn rond de 500 miljoen euro per jaar in Nederland 2. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat overgewicht op 2- tot 11-jarige leeftijd een redelijk tot goede voorspeller is voor het houden van overgewicht op latere leeftijd1. Ingrijpen nu kan mogelijk de kostenstijging in de toekomst van de gezondheidszorg voorkomen. MTCJunior in Amersfoort behandelt al jaren kinderen met overgewicht middels een multidisciplinair programma, met als doel om gedragsverandering voor eten en bewegen te bewerkstelligen. In dit artikel zal het behandelresultaat van 45 kinderen geëvalueerd worden die het multidisciplinaire programma van MTCJunior hebben gevolgd. 2

3 WELKE KINDEREN HEBBEN HET MULTI- DISCIPLINAIR PROGRAMMA GEVOLGD? Niet alle kinderen met overgewicht komen in aanmerking voor een traject bij MTCJunior. Bij volwassenen wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt om de mate van overgewicht te bepalen. Omdat bij kinderen de BMI afhankelijk is van leeftijd, geslacht en puberteitsontwikkeling, worden bij kinderen geen absolute waarden maar standaarddeviatiescores gebruikt (BMI- SDS). De World Health Organisation (WHO) beveelt aan om voor kinderen de BMI referentiewaarden +1,1 SDS en +2.3 SDS te gebruiken, die respectievelijk overeenkomen met bij volwassenen gebruikte afkapwaarden van 25 kg/m 2 (overgewicht) en 30 kg/m 2 (obesitas) 3. In aanmerking voor het programma komen alleen de kinderen die een BMI-SDS hoger hebben dan +2.3 of wanneer zij een BMI-SDS hoger hebben dan +1.1, met comorbiditeit. Voorbeelden van comorbiditeit zijn: ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte en/of beperking. In totaal worden de resultaten van 45 kinderen bekeken. De selectie hiervan is gedaan op basis van afgesloten trajecten bij MTCJunior van december 2013, terugtellend in de tijd tot er 45 casussen geselecteerd waren. Bij de eindmeting hadden totaal 39 kinderen het traject volledig afgerond. Tussentijds zijn in totaal 6 kinderen gestopt. De reden hiervoor was bijvoorbeeld verhuizing, gebrek aan motivatie Figure 1: Etniciteit kinderen MTCJunior of andere gezondheidsproblemen. Tijdens de meetmomenten is de uithoudingsvermogen test (Bruce-test) niet altijd meegenomen. De reden hiervoor was dat het kind ziek was of hyperventilatie kreeg, waardoor de test niet uitgevoerd of vroegtijdig gestopt moest worden. Van de 45 kinderen van deze resultatenmeting waren er 21 jongens en 24 meisjes. De gemiddelde leeftijd was: jongens 11,83 jaar (SD 2,70) en meisjes 9,96 jaar (SD 2.23). De afkomst van de kinderen was: 49% Nederlands, 36% Turks, 9% Marokkaans, 2% Surinaams, 2% Iraans en 2% Kazachstaans. Etniciteit is een belangrijk kenmerk om mee te nemen tijdens de berekening van de BMI-SDS, gezien de referentiewaarden hoger uitvallen van de Nederlandse kinderen met Marokkaanse of Turkse afkomst t.o.v. Nederlandse kinderen van Nederlandse afkomst. 3

4 WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? MTCJunior heeft gekozen voor een multidisciplinaire benadering. Deze wordt uitgevoerd door de fysiotherapeut, diëtiste en orthopedagoog. Samenwerking tussen deze verschillende disciplines is een belangrijk onderdeel van dit programma. Voor de multidisciplinaire benadering t.o.v. de monodisciplinaire benadering is meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de behandeling. Citatie uit de JGZ-richtlijn Overgewicht 2012; Bij kinderen met obesitas is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om uitspraken te doen over het afzonderlijke effect van dieetinterventie (Atlantis et al. 2006; Collins et al. 2006; Gibson et al. 2006; McGovern et al. 2008). Wél zijn er aanwijzingen dat een gecombineerde behandeling voor kinderen met obesitas, waarin drie of meer componenten worden aangeboden (voeding, lichamelijke activiteit en gedrag) effectief is. Hierbij zijn klinische studies, community based -studies en gezinsgerichte interventies effectiever dan schoolprogramma s (Oude Luttikhuis et al. 2009). wordt na 3 maanden de intensiteit verlaagd naar één keer per week. Hiernaast zijn er minimaal 6 contactmomenten bij de diëtiste en minimaal 5 uur bij de psycholoog/orthopedagoog. Blijkt tijdens het programma dat een bepaalde interventie meer aandacht moet krijgen, dan wordt tot een intensiever beleid op dat punt besloten. Tijdens het programma worden de volgende metingen gebruikt om het programma te evalueren: de frequentie sporten per week BMI-SDS het aerobe uithoudingsvermogen (Bruce test) De metingen worden altijd bij aanvang, en na beëindigen van het traject (+/- 1 jaar) uitgevoerd. Hiernaast worden de metingen herhaald tijdens de tussentijdse evaluaties (+/- 3 en 6 maanden na aanvang traject). Het multidisciplinaire programma van MTCJunior duurt 1 jaar. Bij aanvang starten de kinderen met twee keer per week sporten bij MTCJunior, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Als de kinderen aanvullend zelf een sport beoefenen, 4

5 DE MATE VAN OVERGEWICHT De BMI-SDS De mate van overgewicht werd berekend door gebruik te maken van de BMI-SDS. De Dutch growth analyser (www.growthanalyser.org) werd gebruikt voor het berekenen van de standaarddeviatie voor lengte en BMI op basis van Nederlandse referentie waarden die gepubliceerd zijn in de studie van Talma Resultaten BMI-SDS In fi guur 2 zijn de resultaten te zien van de BMI-SDS gedurende de 4 meetmomenten. Wanneer men kijkt naar de gemiddelde score tussen de begin- en eindmeting, ziet men bij de jongens tijdens de beginmeting een gemiddeld BMI-SDS van 2,79 en tijdens de eindmeting een gemiddelde BMI-SDS van 2,37. Bij de meisjes ziet men bij de beginmeting een gemiddelde BMI-SDS van 2,64 en bij de eindmeting een gemiddelde BMI-SDS van 2,19. Het gemiddelde van de hele groep liet een verlaging zien van -0,42 BMI-SDS (BMI-SDS 2,70 naar 2,28), procentueel 15,6% vermindering t.o.v. beginmeting. Figure 2: Resultaten BMI-SDS Wanneer we de uitkomsten van deze BMI-SDS vergelijken met andere Nederlandse studies met soortgelijke multidisciplinaire benadering valt het volgende op: RCT Door Dik en Dun TNO : Bij de multidisciplinaire groep daalde de BMI-SDS van 2.42 (SD = 0.47) naar 2.10 (SD= 0.58) na 12 maanden. Een gemiddelde vermindering procentueel van 13,3% (BMI- SDS -0,32) RCT Studie Vos et al : Bij de multidisciplinaire groep daalde de BMI-SDS van 4.2. naar 3.8 na 12 maanden. Een gemiddelde vermindering procentueel van 9,5% (BMI-SDS -0,4) 5

6 HET AEROBE UITHOUDINGSVERMOGEN De Bruce-test Voor het bepalen van het aerobe uithoudingsvermogen werd de maximaaltest Bruce gebruikt. De literatuur raadt aan om een looptest boven een fi etstest te gebruiken bij kinderen, gezien de beperkte ontwikkeling van de knieextensoren. De test bestaat uit lopen op een loopband, waarbij de loopsnelheid en helling volgens een vast protocol worden opgevoerd in stappen van 3 minuten. Het is de bedoeling dat het kind op de loopband zo lang mogelijk loopt, tot maximale vermoeidheid of uitputting. Het testresultaat wordt uitgedrukt in minuten/ seconden. De seconden zijn teruggerekend naar decimalen om berekeningen te doen met het testresultaat. De referentiewaarden van de Bruce test zijn bekend: voor de leeftijd tussen de 4 en 13½ jaar zijn de referentiewaarden gebruikt van de studies van der Cammen-van Zijp et al. 7,8 geïnventariseerd op gezonde Nederlandse kinderen. Voor de kinderen ouder dan 13½ zijn de referentiewaarden gebruikt van de studie van Brinkhorst et al. 9. Handmatig is per kind de spreiding (standaarddeviatie (SD)) berekend t.o.v. de verwachte waarde van de Bruce (Schaal P50). Een negatieve standaarddeviatie betekent dat het kind onder de verwachte waarde van de Bruce scoort. Figure 3: Resultaten Bruce test Resultaten Bruce-test In fi guur 3 zijn de resultaten van de Bruce test te zien, gedurende de 4 meetmomenten. De gemiddelde Bruce SD was bij de beginmeting bij de jongens gemiddeld -2,64 SD en bij de eindmeting -1,02 SD; bij de meisjes was de beginmeting gemiddeld -1,98 SD en bij de eindmeting -0,66 SD. Bij zowel de jongens als de meisjes wordt er duidelijk positiever gescoord op de Bruce, totaal SD. Dit betekent dat de kinderen duidelijk dichter bij de verwachte waarde van de Bruce schaal gekomen. Wel is het belangrijk om mee te nemen dat bij het herhaaldelijk afnemen van de Bruce test een mogelijke verplaatsing zal plaatsvinden van de maximale inspanning doordat het kind uit eerdere ervaringen zijn grenzen zal verleggen. 6

7 DE FREQUENTIE VAN SPORTEN De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) De NNGB heeft verschillende normen voor verschillende leeftijden, er is ook een norm voor een gezond beweeggedrag van kinderen. Deze norm onderscheidt bij kinderen twee verschillende soorten van lichamelijke activiteit: Matig intensieve lichamelijke activiteiten (zoals; skateboarden, fi etsen etc. (>= 5 MET s), minimaal 1 uur per dag. Activiteiten gericht op verbeteren of handhaven van lichamelijke fi theid (zoals: voetbal, turnen etc.) minimaal 2 x per week. Tijdens de meetmomenten is de frequentie van het aantal keer per week sporten bij een reguliere sportvereniging uitgevraagd, het tweede deel van de NNGB. Hieronder vielen niet de trainingen bij MTCJunior of de sportlessen op school. Sporten bij een vereniging is een belangrijke stimulans om lange termijn gedragsverandering rondom fysieke activiteit te bewerkstelligen. Resultaten NNGB In fi guur 4 is de frequentie van het aantal keer sporten bij een sportvereniging te zien. Bij aanvang sporten de kinderen gemiddeld 0.64 keer per week, tijdens het tweede meetmoment gemiddeld 0.84 keer per week, tijdens het derde meetmoment gemiddeld 1.37 keer Figure 4: Resultaat NNGB per week en tijdens het laatste meetmoment gemiddeld 1.75 keer per week. Gemiddeld is het sporten toegenomen met 2,73 keer t.o.v. begin- en eindmeting. Wanneer er wordt gekeken of jongens en meisjes van elkaar verschillen, kan er gezien worden dat gemiddeld jongens zowel bij de beginmeting als de eindmeting frequenter sporten per week dan meisjes. (jongens 0.71 keer t.o.v keer en meisjes 0.58 t.o.v keer). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de jongens aan het eind van het traject voldeden aan de NNGB, gericht op verbeteren of handhaven van lichamelijke fi theid,bij de meisjes nam de frequentie na het volgen van een traject aanzienlijk toe. Echter, zij voldeden nog niet aan dit onderdeel van de NNGB. 7

8 CONCLUSIE Het volgen van een multidisciplinair programma bij MTCJunior laat bij een steekproef van 45 kinderen met overgewicht/obesitas een duidelijke verbetering zien na 12 maanden op de BMI- SDS, frequentie van het sporten en de Bruce test (maximale aerobe uithoudingsvermogen). De BMI-SDS neemt gemiddeld af met 15,6%, dit betekent dat het kind dichter bij de gezonde referentiewaarden terecht is gekomen en dus is afgevallen. Het aerobe uithoudingsvermogen gemeten middels de Bruce-test is verbeterd van naar -0.81standaarddeviatie verwijderd van de referentiewaarden. De sportfrequentie neemt toe, na één jaar gaan de kinderen gemiddeld +1.1 keer per week meer sporten bij een sportvereniging. Met deze resultaten van dit multidisciplinaire programma van MTCJunior kan er met redelijkheid geconcludeerd worden dat deze behandeling effectief is bij het bestrijden van overgewicht/obesitas en het verhogen van de lichamelijk activiteit bij kinderen. Simone Fens MSc. Manueeltherapeut, Fysiotherapeut 1. JGZ-richtlijn, Overgewicht; Preventie, signalering, interventie en verwijzing. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Mei Gezondheidsraad (2006). Overgewicht. 3. Talma H et al. Groeidiagrammen Den Haag: TNO, A.M. Fredriks et al. Body index measurements in compared with TNO-rapport, Evaluatie door Dik en Dun R.C. Vos et al. The effect of family-based multidisciplinary cognitive behavioral treatment on health-related quality of life in childhood obesity M.H.M. van der Cammen-van Zijp et al. Exercise capacity in Dutch children: new reference values for the Bruce treadmill protocol M.H.M. van der Cammen-van Zijp et al. Exercise testing of pre-school children using the Bruce treadmill protocol: new reference values R.A. Bronkhorst et al. Maximale inspanning door kinderen: referentiewaarde voor 6-18 jarige meisjes en jongens Databankweg 2A, Amersfoort T (033)

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es

Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es Bouwstenen voor het Extra Contactmoment Adolescenten Stabiliteit en verandering van

Nadere informatie

Business case - Zorg voor kinderen met obesitas

Business case - Zorg voor kinderen met obesitas Rapportage van het Partnerschap Overgewicht Nederland/Care for Obesity, Vrije Universiteit Amsterdam voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Business case - Zorg voor kinderen met obesitas

Nadere informatie

JE GEZONDHEID IS GOUD WAARD

JE GEZONDHEID IS GOUD WAARD JE GEZONDHEID IS GOUD WAARD GOUD Gezond OUD Gezond ouder met een verstandelijke beperking VOORWOORD In 2009 en 2010 hebben we bij Ipse de Bruggen, Abrona en Amarant grote acties gehad van de GOUD-studie:

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

Is er verschil in de motoriek tussen actieve en minder actieve kinderen in de leeftijd 9-10 jaar?

Is er verschil in de motoriek tussen actieve en minder actieve kinderen in de leeftijd 9-10 jaar? Is er verschil in de motoriek tussen actieve en minder actieve kinderen in de leeftijd 9-10 jaar? Patty Fleming, Laura Visser School of Cesartherapy specialized in Children, Department of Health Education,

Nadere informatie

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. KvL/B&G 2005.084 April 2005 1 / 125 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Datum April 2005 Auteur(s) K.I. Proper I. Bakker K. van Overbeek B. Bergstra M.W.

Nadere informatie

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties Dorine Collard Sofie Boutkan Lisanne Grimberg Jo Lucassen Koen Breedveld

Nadere informatie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Rapport Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Op 23 februari 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Laaggeletterdheid en Gezondheid Stand van zaken

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Laaggeletterdheid en Gezondheid Stand van zaken Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Laaggeletterdheid en Gezondheid Stand van zaken Iris van der Heide Jany Rademakers U vindt dit rapport en

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

A. Blokstra P. Vissink L.M.A.J. Venmans P. Holleman Y.T. van der Schouw H.A. Smit W.M.M. Verschuren Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. Blokstra P. Vissink L.M.A.J. Venmans P. Holleman Y.T. van der Schouw H.A. Smit W.M.M. Verschuren Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu A. Blokstra P. Vissink L.M.A.J. Venmans P. Holleman Y.T. van der Schouw H.A. Smit W.M.M. Verschuren RIVM Rapport 261521/211 Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking

Nadere informatie

Groen, gezond en productief

Groen, gezond en productief sustainability Groen, gezond en productief The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL): natuur en gezondheid kpmg.nl T h e E c o n o m i c s o f E c o s y s t e m s & B i o d i v e r s i t y Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

Wat werkt tegen pesten?

Wat werkt tegen pesten? Wat werkt tegen pesten? Karen van Rooijen-Mutsaers Nikki Udo Daan Wienke Willeke Daamen April 2015 www.nji.nl Bij het voorkomen en terugdringen van pesten blijkt vooral een schoolbrede aanpak goede resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Ouderen

Alcoholgebruik onder Ouderen Wetenschap voor Beleid LASA-rapport 2009 Alcoholgebruik onder Ouderen door: Dr. H.C. Comijs Maart 2010 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Woord vooraf... 4 3 Introductie LASA... 5 3.1 Steekproef...

Nadere informatie