Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maassluis. Nr december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam; Gelet op artikelen 10, 11 en 16 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015; Besluiten vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit Besluit wordt verstaan onder: a. Regiotaxi Waterweg: het Aanvullend Openbaar Vervoer dat rijdt in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam; b. Wmo-pas: een specifiek voor de Regiotaxi Waterweg door de uitvoeringsorganisatie uitgegeven vervoersbewijs voor personen met beperkingen; c. Niet-Wmo-pas: een specifiek voor de Regiotaxi Waterweg door de uitvoeringsorganisatie uitgegeven vervoersbewijs voor personen zonder indicatie; d. Inkomen: het verzamelinkomen zoals bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001, het betreft het verzamelinkomen van de leefeenheid van het jaar voorafgaand aan het afgelopen kalenderjaar; e. Instandhoudingskosten: alle kosten die betrekking hebben op het in stand houden van een maatwerkvoorziening, zoals onderhoud, reparatie en WA-verzekering bij elektrische verplaatsingsvoorzieningen; f. Dagdeel: aaneengesloten periode van maximaal vier uren; g. zzp: een zelfstandige zonder personeel; h. ZZP: Zorgzwaartepakket; een afgegeven pakket waarmee een instelling bepaalde middelen krijgt die afgestemd zijn op de behoefte van een cliënt; i. Wlz: Wet langdurige zorg; j. Wlz-instelling: een zorginstelling waar de zorg en het verblijf worden vergoed via de Wlz; k. Bezoekbaar maken: het toegankelijk maken van een woning (woonkamer en toilet) van een persoon uit het sociale netwerk van een cliënt, die verblijft in een Wlz-instelling, zodat hij regelmatig een bezoek kan afleggen; l. pgb: persoonsgebonden budget; m. AGB: Algemeen Gegevens Beheer; n. AGB-code : een unieke code voor een geregistreerde zorgaanbieder ter ondersteuning van de verschillende processen binnen de zorg; o. MVS: de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam; p. KVK: kamer van koophandel. Hoofdstuk 2. Algemene voorzieningen Artikel 2 Bijdrage in de kosten voor algemene voorzieningen Wmo 1. Een cliënt die ten gevolge van langdurige beperkingen structureel afhankelijk is van de was- en strijkservice, kan voor deze algemene voorziening in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief, welke is gebaseerd op de NIBUD-kostprijs voor het thuis wassen, drogen en strijken. Het tarief bedraagt voor: - 1 persoon: 5,00 per week (maximaal 5 kilo was per persoon per week); - 2 personen; 7,00 per week (maximaal 5 kilo was per persoon per week); - 3 (of meer) personen: 9,00 per week (maximaal 5 kilo was per persoon per week). 2. De inkomensgrens waarboven de cliënt niet in aanmerking komt voor het gereduceerde tarief voor de algemene voorziening als bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor: a. ongehuwde personen/alleenstaanden tot pensioenleeftijd ,00; b. ongehuwde personen/alleenstaanden na pensioenleeftijd ,00; c. alleenstaande ouder tot pensioenleeftijd ,00; d. alleenstaande ouder na pensioenleeftijd ,00; e. gehuwden personen tot pensioenleeftijd ,00; 1

2 f. gehuwden personen na pensioenleeftijd , Een algemene voorziening voor maximaal 2 uur huishoudelijke ondersteuning per week is voor de volgende groepen personen die woonachtig zijn binnen MVS beschikbaar voor 5,00 per uur: a. een persoon van 65 jaar of ouder die geen indicatie heeft voor een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden of maatwerkondersteuning bij het voeren van een huishouden; b. een persoon die geregistreerd staat als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg NWN; c. een persoon die minimaal 4 uur per week mantelzorg biedt; d. een cliënt, die een indicatie heeft voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden of maatwerkondersteuning bij het voeren van een huishouden en deze algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning gebruikt voor extra huishoudelijke klussen die niet tot behoren tot de maatwerkvoorziening/maatwerkondersteuning. Hoofdstuk 3. Maatwerkvoorzieningen Artikel 3 Het voeren van een huishouden, maaltijdverzorging, kindverzorging, sociaal en persoonlijk functioneren en persoonlijke verzorging Voor het voeren van een huishouden, de maaltijdverzorging, de kindverzorging, het sociaal en persoonlijke functioneren en de persoonlijke verzorging wordt een ondersteuningsbudget per 4 weken vastgesteld op basis van ondersteuningsscores voor het behalen van een resultaat. Artikel 4 Omvang dagbesteding De omvang van dagbesteding wordt uitgedrukt in dagdelen per week. Indien vervoer van en naar de dagbesteding noodzakelijk is, wordt de omvang uitgedrukt in dagen per week. Artikel 5 Omvang logeren en beschermd wonen De omvang van logeren in een instelling ter ontlasting van de mantelzorg en de omvang van beschermd wonen wordt uitgedrukt in etmalen per week. Artikel 6 Verhuizen 1. Een cliënt die vanwege beperkingen wenst te verhuizen vanuit en naar een zelfstandige woonruimte, kan in aanmerking komen voor een verhuisvoucher voor een verhuizing door een erkend verhuisbedrijf. 2. Een cliënt die vanwege beperkingen moet verhuizen vanuit en naar een zelfstandige woonruimte, omdat een gewenste woningaanpassing niet mogelijk is of niet de goedkoopst adequate oplossing is, kan in aanmerking komen voor een verhuisvoucher voor een verhuizing door een erkend verhuisbedrijf en een klusvoucher voor een bouwmarkt (primaat verhuizen). 3. Indien de kosten van een woningaanpassing voor een cliënt hoger zijn dan 4.000,00 wordt beoordeeld of verhuizen mogelijk is en de goedkoopst adequate oplossing is. Artikel 7 Bezoekbaar maken van de woning Voor een cliënt die zijn hoofdverblijf heeft in een Wlz-instelling, kan één woonruimte binnen de MVSgemeenten van iemand uit het sociale netwerk van de cliënt bezoekbaar gemaakt worden tot een maximum bedrag van 5.000,00, waarbij slechts de bereikbaarheid van de woonkamer en het toilet aangepast kan worden. Artikel 8 Collectieve vervoersvoorzieningen 1. Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit: a. het gebruik van de Regiotaxi Waterweg; b. het gebruik van de Regiotaxi Waterweg samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de cliënt op zich neemt. 2. De cliënt die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening genoemd in het eerste lid van dit artikel krijgt een Wmo-pas en kan tegen betaling van het in artikel 9 onder a van dit Besluit genoemde tarief gebruik maken van de Regiotaxi Waterweg. 3. Iedere inwoner van de MVS-gemeenten kan tegen betaling van 5,00 in het bezit komen van een niet-wmo-pas. Houders van een niet-wmo-pas kunnen tegen betaling van het in artikel 9 onder b van dit Besluit genoemde tarief gebruik maken van de Regiotaxi Waterweg. 4. De cliënt die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening als bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel mag één begeleider ten laste van het college laten meereizen met de Regiotaxi Waterweg. 5. De cliënt die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel mag één persoon laten meereizen tegen het tarief dat wordt gevraagd voor Wmo-pashouders zoals genoemd in artikel 9 onder a van dit Besluit. 2

3 6. Houders van een niet-wmo-pas zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel mogen één persoon laten meereizen tegen het tarief dat wordt gevraagd voor niet-wmo-pashouders zoals genoemd in artikel 9 onder b van dit Besluit. Artikel 9 Tarief Regiotaxi Waterweg Het tarief voor een rit met de Regiotaxi Waterweg bedraagt: a. voor Wmo-pashouders (zie artikel 8 lid 2): 1) Voor bestemmingen binnen het gebied MVS een opstaptarief van 0,88 en voor iedere kilometer 0,13 met een minimumtarief van 1,30. 2) Voor bestemmingen buiten het gebied MVS een opstaptarief van 0,88 en voor iedere kilometer 0,27 met een minimumtarief van 1,80. b. voor niet-wmo-pashouders (zie artikel 8 lid 3): Een opstaptarief van 7,00 en voor iedere kilometer 0,50 met een minimumtarief van 9,00. Artikel 10 Individuele vervoersvoorzieningen 1. De cliënt voor wie de Regiotaxi Waterweg niet bruikbaar of ongeschikt is en voor wie het gebruik van een (eigen) auto niet mogelijk is, mag tot maximaal een bedrag van 1.575,00 per kalenderjaar reizen met een taxi. 2. De cliënt voor wie de Regiotaxi Waterweg niet bruikbaar of ongeschikt is, voor wie het gebruik van een (eigen) auto niet mogelijk is en die volledig afhankelijk is van rolstoelgeschikt vervoer, mag tot maximaal een bedrag van 2.025,00 per kalenderjaar reizen met een rolstoeltaxi. Artikel 11 Sportvoorziening Een sportvoorziening wordt eenmaal in de 3 jaar verstrekt, waarbij de kosten maximaal 3.710,00 zijn en de cliënt zelf verantwoordelijk is voor onderhoud en reparatie. Artikel 12 Tegemoetkoming meerkosten 1. De hoogte van de tegemoetkoming in verband met aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen bedraagt 125,00 per kalenderjaar, wanneer de cliënt een langdurige indicatie heeft voor een Wmo-maatwerkvoorziening of een Wlz-indicatie voor verblijf. 2. De hoogte van de tegemoetkoming in verband met aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen bedraagt 100,00 per kalenderjaar, wanneer de cliënt het volledige eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet heeft betaald in het kalenderjaar. 3. De hoogte van de tegemoetkoming in verband met aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen bedraagt 225,00 per kalenderjaar, wanneer de cliënt een langdurige indicatie heeft voor een Wmo-maatwerkvoorziening of een Wlz-indicatie voor verblijf en bovendien het volledige eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet heeft betaald in het kalenderjaar. 4. De inkomensgrens waarboven de cliënt niet in aanmerking komt voor verstrekking van een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste, tweede lid en derde lid, bedraagt voor: a. ongehuwde personen/alleenstaanden tot pensioenleeftijd ,00; b. ongehuwde personen/alleenstaanden na pensioenleeftijd ,00; c. alleenstaande ouder tot pensioenleeftijd ,00; d. alleenstaande ouder na pensioenleeftijd ,00; e. gehuwden personen tot pensioenleeftijd ,00; f. gehuwden personen na pensioenleeftijd ,00. Hoofdstuk 4. Persoonsgebonden budget (pgb) Artikel 13A Omvang van het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden (indicaties van voor 1 januari 2016) De hoogte van het pgb voor hulp bij het huishouden bij indicaties die nog zijn gesteld voor 1 januari 2016 is vastgesteld op: - particuliere hulp/hulp uit sociaal netwerk: 12,50 per uur; - hulp van een zorgaanbieder met AGB-code/KVK-nummer - categorie HH1: 17,00 per uur; - hulp van een zorgaanbieder met AGB-code/KVK-nummer - categorie HH2: 21,00 per uur. 3

4 Artikel 13B Omvang van het persoonsgebonden budget voor het voeren van een huishouden, maaltijdverzorging en kindverzorging ((her)indicaties van na 1 januari 2016) 1. De hoogte van het pgb voor het voeren van een huishouden bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 is vastgesteld op: particuliere hulp/hulp uit sociaal netwerk: 6,25 per punt (ondersteuningsscore); hulp van een zorgaanbieder met AGB-code/KVK-nummer zonder regie of aanleren: 10,25 per punt (ondersteuningsscore); hulp van een zorgaanbieder met AGB-code/KVK-nummer met regie of aanleren: 11,25 per punt (ondersteuningsscore). 2. De hoogte van het pgb voor maaltijdverzorging en kindverzorging bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 is vastgesteld op: particuliere hulp/hulp uit sociaal netwerk: 3,13 per punt (ondersteuningsscore); hulp van een zorgaanbieder met AGB-code/KVK-nummer: 5,63 per punt (ondersteuningsscore). Artikel 14A Omvang van het persoonsgebonden budget individuele begeleiding (inclusief begeleiding bij persoonlijke verzorging)(indicaties van voor 1 januari 2016) De hoogte van het pgb voor individuele begeleiding bij indicaties die nog zijn gesteld voor 1 januari 2016 is vastgesteld op: - particuliere voor de betreffende dienstverlening ongeschoolde hulp of een hulp uit sociaal netwerk: 19,00 per uur; - particuliere voor de betreffende dienstverlening geschoolde hulp of zzp-er: 25,00 per uur; - hulp van een zorgaanbieder met AGB-code - categorie basis: 46,00 per uur; - hulp van een zorgaanbieder met AGB-code - categorie speciaal: 67,00 per uur. Artikel 14B Omvang van het persoonsgebonden budget voor sociaal en persoonlijk functioneren en persoonlijke verzorging ((her)indicaties van na 1 januari 2016) 1. De hoogte van het pgb voor het sociaal en persoonlijk functioneren bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 is vastgesteld op: particuliere voor de betreffende dienstverlening ongeschoolde hulp of een hulp uit sociaal netwerk: 9,50 per punt (ondersteuningsscore); particuliere voor de betreffende dienstverlening geschoolde hulp of zzp-er: 12,50 per punt (ondersteuningsscore); hulp van een zorgaanbieder met AGB-code - categorie standaard/basis: 23,00 per punt (ondersteuningsscore); hulp van een zorgaanbieder met AGB-code - categorie speciaal: 33,50 per punt (ondersteuningsscore). 2. De hoogte van het pgb voor persoonlijke verzorging bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 is vastgesteld op: particuliere hulp of een hulp uit sociaal netwerk: 3,17 per punt (ondersteuningsscore); hulp van een zorgaanbieder met AGB-code: 7,17 per punt (ondersteuningsscore). Artikel 15 Omvang van het persoonsgebonden budget dagbesteding De hoogte van het pgb voor dagbesteding bij een zorgaanbieder met AGB-code is vastgesteld op: categorie licht: 34,00 per dagdeel; categorie midden: 41,00 per dagdeel; categorie zwaar: 56,00 per dagdeel; vervoer: 7,00 per dag; rolstoelvervoer: 19,00 per dag. Artikel 16 Omvang van het persoonsgebonden budget logeren De hoogte van het pgb voor logeren in een instelling van een zorgaanbieder met AGB-code is vastgesteld op 175,00 per etmaal. Artikel 17 Omvang van het persoonsgebonden budget beschermd wonen 1. De hoogte van het pgb voor beschermd wonen in een woonvorm bedraagt: ZZP 3 GGZ-C exclusief dagbesteding: 123,00 per etmaal; 4

5 ZZP 3 GGZ-C inclusief dagbesteding: 152,00 per etmaal; ZZP 4 GGZ-C exclusief dagbesteding: 147,00 per etmaal; ZZP 4 GGZ-C inclusief dagbesteding: 178,00 per etmaal; ZZP 5 GGZ-C exclusief dagbesteding: 159,00 per etmaal; ZZP 5 GGZ-C inclusief dagbesteding: 190,00 per etmaal; ZZP 6 GGZ-C exclusief dagbesteding: 198,00 per etmaal; ZZP 6 GGZ-C inclusief dagbesteding: 230,00 per etmaal. 2. De hoogte van het pgb bij een indicatie voor beschermd wonen, welke door een zorgaanbieder met AGB-code in de thuissituatie wordt geboden, al dan niet als overbrugging tot opname, bedraagt: ZZP 3 GGZ-C exclusief dagbesteding: 97,00 per etmaal; ZZP 3 GGZ-C inclusief dagbesteding: 126,00 per etmaal; ZZP 4 GGZ-C exclusief dagbesteding: 116,00 per etmaal; ZZP 4 GGZ-C inclusief dagbesteding: 140,00 per etmaal; ZZP 5 GGZ-C exclusief dagbesteding: 125,00 per etmaal; ZZP 5 GGZ-C inclusief dagbesteding: 150,00 per etmaal; ZZP 6 GGZ-C exclusief dagbesteding: 156,00 per etmaal; ZZP 6 GGZ-C inclusief dagbesteding: 181,00 per etmaal. Artikel 18 Persoonsgebonden budget opvang De maatwerkvoorziening opvang wordt niet verstrekt in de vorm van een pgb. Artikel 19 Vaststelling persoonsgebonden budget woonvoorziening 1. Het pgb bij een indicatie voor een verhuisvoucher (artikel 6 lid 1 van dit besluit) bedraagt maximaal 1.475, Het pgb bij een indicatie voor een verhuisvoucher en een klusvoucher (artikel 6 lid 2 van dit besluit) bedraagt 2.950, Het pgb bij een indicatie voor een woonvoorziening, niet zijnde een verhuis-/klusvoucher, bedraagt 100% van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte inclusief een eventueel door het college te ontvangen korting en inclusief een bedrag voor instandhoudingskosten, indien van toepassing. Artikel 20 Vaststelling persoonsgebonden budget vervoersvoorziening 1. Een collectieve vervoersvoorziening wordt niet verstrekt in de vorm van een pgb. 2. Het pgb bij een indicatie voor een individuele vervoersvoorziening bedraagt: voor een taxi: maximaal 1.575,00 per kalenderjaar voor een rolstoeltaxi: maximaal 2.025,00 per kalenderjaar 3. Uitbetaling van het pgb, zoals bedoeld in het tweede lid, vindt plaats indien de cliënt kan aantonen dat hij vervoerskosten per (rolstoel)taxi heeft gemaakt binnen Nederland van minimaal 50,00 tot maximaal het pgb-bedrag per kalenderjaar. 4. Het pgb bij een indicatie voor een vervoersvoorziening, niet zijnde een individuele vervoersvoorziening, bedraagt 100% van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte inclusief een eventueel door het college te ontvangen korting en inclusief een bedrag voor instandhoudingskosten, indien van toepassing. Artikel 21 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget rolstoel- en sportvoorziening 1. Het pgb bij een indicatie voor een rolstoelvoorziening bedraagt 100% van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte inclusief een eventueel door het college te ontvangen korting en inclusief een bedrag voor instandhoudingskosten, indien van toepassing. 2. Het pgb bij een sportvoorziening bedraagt maximaal 3.710,00 voor een periode van drie jaar. Hoofdstuk 5. Bijdragen in de kosten voor maatwerkvoorzieningen Artikel 22 Bijdragen voor maatwerkvoorzieningen 1. Bij het verstrekken van alle maatwerkvoorzieningen, zowel bij verstrekking in de vorm van een pgb als in natura, is een bijdrage in de kosten verschuldigd, met uitzondering van de volgende voorzieningen of ondersteuning: rolstoelen; collectief vervoer; toegankelijkheidsaanpassingen bij gemeenschappelijke deuren; kindverzorging ((her)indicaties van na 1 januari 2016); 5

6 maaltijdverzorging ((her)indicaties van na 1 januari 2016); persoonlijke verzorging ((her)indicaties van na 1 januari 2016); de laagste ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren (waakvlam) ((her)indicaties van na 1 januari 2016). 2. De bedragen en het percentage die gelden voor de maximale bijdrage in de kosten bij het verstrekken van de in het eerste lid genoemde maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van beschermd wonen en opvang, zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2016, artikel 3.8, lid 1, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 3. De bedragen die gelden voor de maximale bijdrage in de kosten bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening beschermd wonen, zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2016, artikel 3.11 en artikel 3.12, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 4. De berekening van de bijdrage in de kosten voor opvang vindt plaats conform de beschrijving in de Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de dan geldende bijstandsnorm, de Nibudnorm voor persoonlijke uitgaven en de richtlijnen voor de zorgverzekering. Artikel 23A Maximale bijdrage hulp bij het huishouden (indicaties van voor 1 januari 2016) Bij het verstrekken van hulp bij het huishouden bij indicaties die nog zijn gesteld voor 1 januari 2016 wordt per uur de volgende maximale bijdrage in de kosten in rekening gebracht: bij pgb: particuliere hulp/hulp uit sociaal netwerk: 12,50 per uur; bij pgb via een zorgaanbieder en zorg in natura: categorie HH1: 17,00 per uur; categorie HH2: 21,00 per uur. Artikel 23B Maximale bijdrage bij het voeren van een huishouden (indicaties van na 1 januari 2016) 1. De maximale bijdrage bij toekenning van het resultaat het voeren van een huishouden bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 en die worden verstrekt in zorg in natura (ZIN) bedraagt: ondersteuning licht: 30,00 per week; ondersteuning midden: 47,90 per week; ondersteuning zwaar: 79,95 per week; ondersteuning extra zwaar: 116,85 per week. 2. Bij toekenning van het resultaat het voeren van een huishouden bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 en die worden verstrekt in een pgb, wordt het toegekende pgb-budget als maximale bijdrage in de kosten in rekening gebracht. Artikel 24A Maximale bijdrage individuele begeleiding (indicaties van voor 1 januari 2016) Bij het verstrekken van individuele begeleiding bij indicaties die nog zijn gesteld voor 1 januari 2016 wordt per uur een maximale bijdrage in de kosten van 14,20 in rekening gebracht. Artikel 24B Maximale bijdrage sociaal en persoonlijk functioneren (indicaties van na 1 januari 2016) 1. Bij toekenning van het resultaat sociaal en persoonlijk functioneren bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 en die worden verstrekt in zorg in natura (ZIN), wordt een maximale bijdrage in de kosten van 36,00 per week in rekening gebracht. 2. Bij toekenning van het resultaat sociaal en persoonlijk functioneren bij indicaties die zijn gesteld na 1 januari 2016 en die worden verstrekt in een pgb, wordt het toegekende pgb-budget als maximale bijdrage in de kosten in rekening gebracht tot een maximum van 36,00 per week. Artikel 25 Maximale bijdrage dagbesteding Bij het verstrekken van dagbesteding in een groep wordt per dagdeel een maximale bijdrage in de kosten van 14,20 in rekening gebracht. Artikel 26 Maximale bijdrage logeren Bij het logeren in een instelling ter ontlasting van de mantelzorg wordt per etmaal een maximale bijdrage in de kosten van 31,00 in rekening gebracht. 6

7 Artikel 27 Maximale bijdrage sportvoorziening Bij het verstrekken van een sportvoorziening wordt per periode van 4 weken een maximale bijdrage in rekening gebracht van de kostprijs van de voorziening gedeeld door 39 (afschrijving over 3 jaar). Artikel 28 Maximale bijdrage overige maatwerkvoorzieningen Bij het verstrekken van een overige maatwerkvoorzieningen wordt per periode van 4 weken een maximale bijdrage in rekening gebracht van de kostprijs van de voorziening gedeeld door 91 (afschrijving over 7 jaar), vermeerderd met de instandhoudingskosten per 4 weken indien van toepassing. Hoofdstuk 6. Slotbepalingen Artikel 29 Evaluatie en indexering Het Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS 2016 wordt jaarlijks geëvalueerd en geïndexeerd. Indien deze evaluatie en indexatie daartoe aanleiding geven, wordt het Besluit aangepast. Artikel 30 Inwerkingtreding 1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS 2016 treedt in werking met ingang van 1 januari Op dat moment wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 ingetrokken. Artikel 31 Citeertitel Dit Besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016 of als Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis op.. Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen op.. Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam op.. 7

8 Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS 2016 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Met deze wet hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Samen met de cliënt worden de ondersteuningsbehoefte en mogelijke oplossingen zorgvuldig besproken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de cliënt het zelf of binnen de sociale omgeving niet kan oplossen en algemene of algemeen gebruikelijke voorzieningen geen oplossing kunnen bieden, kan een maatwerkvoorziening aan de orde zijn. Vanwege de Wmo 2015 is een Verordening opgesteld. In deze Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 is neergelegd onder welke voorwaarden personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem aanspraak kunnen maken op maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. In dit Besluit zijn de bedragen en nadere regels opgenomen die van toepassing zijn. Het beleid is neergelegd in de Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2016 (Beleidsregels). Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit Besluit wordt verstaan onder: a. Regiotaxi Waterweg: Het Aanvullend Openbaar Vervoerssysteem voor in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS), zoals dat zich vanaf 1994 onder de Wet voorzieningen gehandicapten heeft ontwikkeld. b. Wmo-pas: Dit is de vervoerspas waarmee men kan reizen met de Regiotaxi Waterweg. Deze wordt verstrekt op grond van de Verordening aan personen die het reguliere openbaar vervoer niet (meer) kunnen gebruiken en/of bereiken. c. Niet-Wmo-pas: De Regiotaxi Waterweg biedt ook aan mensen die geen beperkingen hebben de mogelijkheid om er gebruik van te maken. Men kan hiervoor een niet-wmo-pas aanschaffen en tegen een hoger tarief dan mensen met een Wmo-pas reizen met de Regiotaxi Waterweg. d. Inkomen: Met inkomen wordt het verzamelinkomen bedoelt. Verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van: het inkomen uit werk en woning; het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met daarin begrepen te conserveren inkomen. De vereisten voor het verzamelinkomen zijn bepaald in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting Voor de berekening wordt het verzamelinkomen van de leefeenheid van het jaar voorafgaand aan het afgelopen kalenderjaar. e. Instandhoudingskosten: Hieronder vallen onder andere de kosten voor het in stand houden van de voorziening, zoals onderhoud, reparatie en WA-verzekering bij elektrische verplaatsingsvoorzieningen voor buitenshuis. f. Dagdeel: De omvang van dagbesteding wordt in dagdelen vastgesteld. Een dagdeel betreft een aaneengesloten periode van maximaal 4 uren. g. zzp: een zelfstandige zonder personeel; De term wordt gebruikt bij een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever (cliënt). h. ZZP: een afkorting voor ZorgZwaartePakket; Deze zorgzwaartepakketten zijn ontstaan om het budget te bepalen voor het bekostigen van een opname in een instelling, die is afgestemd op de behoefte van de cliënt; i. Wlz: Wet langdurige zorg; De Wet langdurige zorg vergoedt de langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. j. Wlz-instelling: Wlz-instellingen zijn instellingen waar men langdurig woont en zorg krijgt, zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten. Zorginstellingen hebben een toelating nodig als zij zorg willen bieden die de Wlz vergoedt. k. Bezoekbaar maken: het toegankelijk maken van een woning (woonkamer en toilet) van iemand uit een sociale netwerk van een cliënt, die verblijft in een Wlz-instelling, zodat hij regelmatig een bezoek kan afleggen; 8

9 l. pgb : persoonsgebonden budget; bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden betrekt; m. AGB; een afkorting voor Algemeen Gegevens Beheer; n. AGB-code: Binnen de gezondheidszorg zijn vele individuen en kleine en grote organisaties actief. In de elektronische communicatie tussen alle partijen is het van belang elke partij goed te identificeren. Daarvoor worden er namenbestanden bij gehouden en codenummers uitgegeven aan partijen in de zorg. Daarnaast wordt ook allerlei andere informatie van betrokkenen vastgelegd die relevant is voor de afhandeling van bijvoorbeeld declaraties; o. MVS: de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam p. KVK: Kamer van Koophandel (handelsregister). Hoofdstuk 2. Algemene voorzieningen Artikel 2 Bijdrage in de kosten voor algemene voorzieningen Wmo De Wmo biedt ruimte om voor algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, een bijdrage in de kosten te vragen tot maximaal de kostprijs van de voorziening. In artikel 11 van de Verordening is opgenomen dat voor nader te specificeren groepen een korting op de bijdrage voor een algemene voorziening mogelijk is. Dit is nader uitgewerkt in dit artikel van het besluit. Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Lid 1. De regio MVS heeft sinds 1 april 2015 een was- en strijkservice. De was- en strijkservice is een algemene voorziening en deze is voorliggend op ondersteuning bij het voeren van een huishouden voor de wastaken. Voor cliënten met een langdurige beperking die structureel zijn aangewezen op de was- en strijkservice en die een laag inkomen hebben, kan de bijdrage in de kosten van deze algemene voorziening, die is vastgesteld op de kostprijs, te hoog zijn. Om deze cliënten tegemoet te komen, komen zij in aanmerking voor een gereduceerd tarief, welke op basis van de NIBUD-kostprijs voor het thuis wassen, drogen en strijken is vastgesteld. Het tarief dat betaald moet worden hangt af van het aantal personen binnen een huishouden. Er zit aan de was- en strijkservice een limiet van 5 kilo wasgoed per persoon per week. De volgende bedragen en aantallen zijn op basis van het NIBUD aangehouden; Een 40 was kost 0,80 (inclusief stroom, water, wasmiddel en afschrijving). Een 60 was kost 0,90. Een droger kost 1,20 per keer (inclusief stroom en afschrijving) Strijk (stroom/afschrijving en alleen het hoogst noodzakelijke strijkwerk) 0,11 per was 1 persoon: 1 maal 40 en 1 maal 60 graden was, 2 keer drogen en 2 keer strijk 2 personen: 2 maal 40 en 1 maal 60 gaden was, 3 keer drogen en 3 keer strijk 3 of meer personen: 2 maal 40 en 2 maal 60 graden was, 4 keer drogen en 4 keer strijk Huishouden 1 persoon 2 personen 3 of meer personen Kosten per week 4,32 6,43 8,64 Redelijk prijs 5,00 7,00 9,00 Lid 2. Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief voor de was- en strijkservice moet de cliënt een inkomen hebben onder de inkomensgrens, als genoemd in dit lid. Er is onderscheidt gemaakt tussen ongehuwden, alleenstaande ouders en gehuwden, tot en na de pensioenleeftijd. De bedragen zijn gebaseerd op 150% van de bijstandsnorm. Lid 3. De regio MVS heeft van het ministerie van VWS een huishoudelijke hulp toelage (HHT) ontvangen om nadelige werkgelegenheidseffecten door de bezuiniging op het budget voor ondersteuning bij het voeren van een huishouden te verzachten. De zorgaanbieders die deze ondersteuning in de regio MVS leveren, bieden algemene huishoudelijke ondersteuning aan voor 22,50 per uur. Vanwege de hoogte wordt hier geen gebruik van gemaakt. Voor specifieke groepen wordt vanuit de HHT 17,50 vergoed, zodat dit kalenderjaar (2016) een tarief van 5,00 per uur van toepassing is. Het gaat specifiek om de volgende groepen personen: een persoon van 65 jaar of ouder en die geen indicatie heeft voor een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden of maatwerkondersteuning bij het voeren van een huishouden, heeft de mo- 9

10 gelijkheid om voor maximaal 2 uur per week gebruik te maken van algemene huishoudelijke ondersteuning; een persoon die geregistreerd staat als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg NWN heeft de mogelijkheid om voor maximaal 2 uur per week gebruik te maken van algemene huishoudelijke ondersteuning; een persoon die minimaal 4 uur per week mantelzorg biedt, kan gebruik maken van maximaal 2 uur algemene huishoudelijke ondersteuning per week; een cliënt die een indicatie heeft voor een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden of maatwerkondersteuning bij het voeren van een huishouden, wordt de mogelijkheid geboden om aanvullend op de indicatie voor maximaal 2 uur per week gebruik te maken van algemene huishoudelijke ondersteuning ten behoeve van extra huishoudelijke werkzaamheden (grote schoonmaak, ramenlapservice, keukenkast- of radiator schoonmaakservice). Hoofdstuk 3. Maatwerkvoorzieningen Voor zover iemand niet op eigen kracht of met hulp van zijn sociale netwerk zelfredzaam kan zijn of maatschappelijk kan participeren, en gebruikmaken van een algemene of algemeen gebruikelijke voorziening dit probleem ook niet of onvoldoende oplost, zal op aanvraag voor een cliënt zorgvuldig bezien moeten worden hoe de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliënt kan worden behouden/bevorderd, of hoe er wordt voorzien in de behoefte aan beschermd wonen of opvang. Een maatwerkvoorziening wordt op basis van persoonskenmerken, behoeften en mogelijkheden van de afgestemde diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen, op de cliënt afgestemd. Artikel 3 Het voeren van een huishouden, maaltijdverzorging, kindverzorging, sociaal en persoonlijk functioneren en persoonlijke verzorging Ondersteuning bij het voeren van een huishouden, de maaltijdverzorging, de kindverzorging, het sociaal en persoonlijk functioneren en persoonlijke verzorging zijn maatwerkvoorzieningen. Per periode van 4 weken wordt een ondersteuningsbudget vastgesteld voor het behalen van een resultaat. Bij de ingang van een indicatie halverwege een periode en bij het aflopen/beëindigen van een indicatie halverwege een periode geldt een budget per week. Het ondersteuningsbudget wordt bepaald op basis van de behoefte en frequentie van de ondersteuning (ondersteuningsscore). Nadere uitwerking van de ondersteuningsscores is te vinden in de Beleidsregels. De aanbieder en de cliënt maken gezamenlijk afspraken over de ondersteuning. Indien de cliënt en de aanbieder er gezamenlijk niet uitkomen, oordeelt de kwaliteitsmedewerker van ROGplus, waarbij er sprake kan zijn van mediation. Bij vakanties van de cliënt of afwezigheid anderszins wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de aanbieder om tijdens deze periode waarin niet geleverd is, deze weken niet te declareren, tenzij het gaat om een korte afwezigheid en er voor en/of na deze periode meer geleverd is. In 2016, met mogelijk een uitloop in 2017, vindt voor alle indicaties van voor 1 januari 2016, die nog gesteld zijn in uren, herindicatie plaats. Artikel 4 Omvang dagbesteding Dagbesteding is een maatwerkvoorziening. Dagbesteding wordt geïndiceerd per dagdeel. Met een dagdeel wordt een aaneengesloten periode van maximaal 4 uren bedoeld. Het vervoer van en naar de dagbesteding wordt geïndiceerd per dag. Artikel 5 Omvang logeren en beschermd wonen Logeren in een instelling is een maatwerkvoorziening bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Deze maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd in etmalen per week. Beschermd wonen is het wonen in een accommodatie van een instelling met toezicht en begeleiding. Dit is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. Deze maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd in etmalen per week. Artikel 6 Verhuizen Voor verhuizen zijn er verschillende maatwerkvoorzieningen voor verschillende soorten verhuizingen. In lid 1 is er sprake van een cliënt die vrijwillig vanwege beperkingen wenst te verhuizen vanuit en naar een zelfstandige woonruimte. Wanneer deze verhuizing niet voorspelbaar was kan men in aanmerking 10

11 worden gebracht voor een verhuisvoucher, waarmee de verhuizing kan worden uitgevoerd door een erkend verhuisbedrijf. In lid 2 is er sprake van een cliënt welke vanwege een beperking moet verhuizen vanuit en naar een zelfstandige woonruimte, omdat een gewenste en noodzakelijke woningaanpassing niet mogelijk is of omdat dit niet de goedkoopst adequate oplossing. Wanneer deze verhuizing niet voorspelbaar was, kan de cliënt in aanmerking komen voor een verhuisvoucher voor een verhuizing door een erkend verhuisbedrijf en kan hij in aanmerking komen voor een klusvoucher voor een bouwmarkt. In lid 3 wordt een kader gesteld voor het in lid 2 genoemde primaat verhuizen. Er is een drempelbedrag waarboven wordt beoordeeld of verhuizen mogelijk is en wat de goedkoopst adequate oplossing is. Wanneer verhuizen naar een (meer) geschikte woning goedkoper is en er geen zwaarwegende redenen zijn die zich verzetten tegen een verhuizing, geniet dit de voorkeur en zal er tegemoet gekomen worden met een verhuisvoucher dan wel een klusvoucher. Artikel 7 Bezoekbaar maken van de woning Een doel van de Wmo is dat een cliënt ondanks de beperking in staat is andere mensen te ontmoeten en sociale contacten te leggen en te houden. Een voorziening die in dit kader noodzakelijk kan zijn is het bezoekbaar maken van de woning van iemand uit het sociale netwerk van de cliënt. Een voorwaarde is dat de cliënt woonachtig is in een Wlz-instelling. Dan kan de woning van bijvoorbeeld de ouders bezoekbaar worden gemaakt. De cliënt kan dan regelmatig en zonder problemen op bezoek bij zijn ouders. Voorwaarde hieraan is dat de aan te passen woning binnen de MVS-gemeenten moet liggen. Een bedrag tot 5000,- wordt vergoed en alleen de bereikbaarheid van de woonkamer en het toilet kunnen worden aangepast. Artikel 8 Collectieve vervoersvoorzieningen Artikel 8 gaat over collectieve vervoersvoorzieningen (Aanvullend Openbaar Vervoer). Het Aanvullend Openbaar Vervoer is in de MVS-gemeenten heet de Regiotaxi Waterweg. In lid 1 worden de vormen van de collectieve vervoersvoorziening uiteengezet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik mogen maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer en het gebruik mogen maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt. In lid 2 wordt aangegeven dat wanneer een cliënt in aanmerking komt voor een collectieve vervoersvoorziening, deze een WMO-pas ontvangt. Tegen betaling van het in artikel 9 vastgestelde tarief voor de Regiotaxi, kan de cliënt ritten maken. In lid 3 wordt aangegeven dat iedere inwoner van MVS gebruik kan maken van de Regiotaxi Waterweg. Het Aanvullend Openbaar Vervoersysteem is een zogenoemd open systeem. Dit wil zeggen dat ook mensen die geen beperkingen ondervinden een pas kunnen kopen voor de Regiotaxi Waterweg, dit is de niet-wmo-pas. De tarieven voor personen die met een niet-wmo-pas reizen, zijn wel hoger dan de tarieven die gelden voor personen met een WMO-pas. In lid 4 t/m 6 wordt tenslotte bepaald tegen welke kosten een persoon mag mee reizen met het Aanvullend Openbaar Vervoer. Wanneer er geen Aanvullend Openbaar Vervoer inclusief begeleiding is toegekend, geldt dat men één persoon tegen hetzelfde tarief als het tarief van pashouder mag mee laten reizen. Wanneer Aanvullende Openbaar Vervoer inclusief begeleiding is toegekend, valt de begeleiding binnen het tarief van de pashouder en reist deze begeleider ten laste van het college. Artikel 9 Tarief collectief vervoer Dit artikel bepaalt de tarieven voor het collectief vervoer van de Regiotaxi Waterweg. Binnen MVS is het tarief gebaseerd op de kostprijs van regulier openbaar vervoer. Artikel 10 Individuele vervoersvoorzieningen Wanneer de cliënt geen gebruik kan maken van het collectief vervoer, kan er tot een vastgesteld bedrag gebruik worden gemaakt van een taxi of bij volledige rolstoelafhankelijkheid een rolstoeltaxi. Artikel 11 Sportvoorziening Een cliënt kan voor een sportvoorziening in aanmerking worden gebracht indien beperkingen recreatieve sportbeoefening zonder sportvoorziening onmogelijk maken. Indien met een verstrekte ADL-rolstoel recreatief sporten mogelijk is, wordt geen sportvoorziening verstrekt. Eens in de drie jaar kan er een sportvoorziening worden verstrekt tot een vastgesteld maximaal bedrag. Het onderhoud en de reparaties aan de sportvoorziening zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt. Artikel 12 Tegemoetkoming meerkosten 11

12 De gemeente heeft ervoor gekozen om personen met een beperking een tegemoetkoming in de meerkosten te verstrekken wanneer zij meerkosten hebben die in verband staan met hun beperking. De tegemoetkoming dient ter bevordering van deelname in het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren in de maatschappij. De gemeente bepaalt in dit artikel in welke situaties de tegemoetkoming wordt verstrekt. In lid 1 t/m lid 3 van dit artikel worden voorwaarden gesteld waaraan een cliënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de meerkosten. Van een langdurige indicatie is sprake indien de indicatie in het kalenderjaar minimaal 6 maanden geldig is. Daarnaast wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald in deze leden. In lid 4 wordt de inkomensgrens bepaald waarboven een cliënt niet meer in aanmerking komt voor verstrekking van de tegemoetkoming in de meerkosten. Deze inkomensgrens is gebaseerd op de 130% van de bijstandsnorm. Er wordt hierin net als bij het bepalen van de bijstandsnorm, onderscheid gemaakt tussen ongehuwden/alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwde personen. Hoofdstuk 4. Persoonsgebonden budget (pgb) In de artikelen 13 t/m 21 zijn de persoonsgebonden budgetten voor de maatwerkvoorzieningen opgenomen. Artikel 13A Omvang van het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden (indicaties van voor 1 januari 2016) Bij het bepalen van het bedrag voor het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden voor indicaties die nog zijn gesteld in uren (Indicaties van voor 1 januari 2016) wordt onderscheid gemaakt tussen hulp die geleverd wordt door een zorgaanbieder met AGB-code en hulp die geboden wordt door iemand uit het sociale netwerk of particuliere hulp. Het persoonsgebonden budget voor een hulp uit het sociale netwerk of een particuliere hulp is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Bij hulp die geleverd wordt door een zorgaanbieder (AGB-code/KvK) wordt bij het bepalen van de hoogte van het persoonsgebonden budget onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën hulp bij het huishouden. Voor categorie 1 (HH1) wordt een ander pgb-bedrag gehanteerd dan voor een categorie 2 (HH2). Hiervoor is gekozen omdat aan de persoon die de hulp moet verrichten bij een hogere categorie ook meer eisen moeten worden gesteld, net zoals bij de verstrekking van hulp bij het huishouden in natura. Voor een toelichting van de verschillende categorieën wordt verwezen naar de Beleidsregels. De hoogte van het persoonsgebonden budget bij hulp bij het huishouden van een zorgaanbieder (AGB-code/KvK) is bepaald aan de hand van de tarieven die in 2015 van toepassing waren bij zorg in natura. Het persoonsgebonden budget verloopt middels trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat de cliënt moet voldoen aan de voorwaarden van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomst en de indiening van de specificatie van de gewerkte uren. De SVB hanteert strikte voorwaarden. Een te laat ingediende specificatie van de gewerkte uren wordt niet uitbetaald. Hierop wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt. Artikel 13B Omvang van het persoonsgebonden budget voor het voeren van een huishouden, maaltijdverzorging en kindverzorging ((her)indicaties van na 1 januari 2016) Bij het bepalen van het bedrag van het persoonsgebonden budget voor het voeren van een huishouden, maaltijdverzorging en kindverzorging bij de indicaties, herindicaties en verlengingen die zijn gesteld na 1 januari 2016 geldt een vastgesteld pgb-tarief per punt van de ondersteuningsscore. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hulp die geleverd wordt door een zorgaanbieder met AGB-code en hulp die geboden wordt door iemand uit het sociale netwerk of particuliere hulp. Het persoonsgebonden budget voor een hulp uit het sociale netwerk of een particuliere hulp is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Bij hulp die geleverd wordt door een zorgaanbieder (AGB-code/KvK) geldt bij een indicatie zonder dat de regie moet worden overgenomen of dat er taken aangeleerd moeten worden een lager pgb-tarief per punt dan bij een indicatie waar wel de regie moet worden overgenomen of taken moeten worden aangeleerd. Hiervoor is gekozen omdat aan de persoon die de hulp moet verrichten bij het voeren van regie of het aanleren van taken ook meer eisen moeten worden gesteld, net zoals bij de verstrekking van ondersteuning bij het voeren van een huishouden in natura. De hoogte van het persoonsgebonden budget waarbij de hulp wordt geleverd door een zorgaanbieder (AGB-code/KvK) is bepaald aan de hand van de tarieven die van toepassing zijn bij zorg in natura. Het persoonsgebonden budget verloopt middels trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat de cliënt moet voldoen aan de voorwaarden van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomst en de indiening van de specificatie van de geleverde ondersteuning. De SVB hanteert strikte 12

13 voorwaarden. Een te laat ingediende specificatie van de geleverde ondersteuning wordt niet uitbetaald. Hierop wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt. Artikel 14A Omvang van het persoonsgebonden budget individuele begeleiding (inclusief begeleiding bij persoonlijke verzorging) (indicaties van voor 1 januari 2016) Bij het bepalen van het bedrag voor het persoonsgebonden budget voor individuele begeleiding bij indicaties die nog zijn gesteld voor 1 januari 2016 wordt onderscheid gemaakt tussen hulp die geleverd wordt door een zorgaanbieder met AGB-code, hulp die geboden wordt door iemand uit het sociale netwerk of een particuliere, ongeschoolde hulp en een particuliere voor de betreffende dienstverlening geschoolde hulp, waaronder de geschoolde zzp-er. Het persoonsgebonden budget voor een hulp uit het sociale netwerk of een particuliere, ongeschoolde hulp is gebaseerd op trede 1 van functieschaal FWG40 (GGZ). Het persoonsgebonden budget voor een particuliere voor de betreffende dienstverlening geschoolde hulp, waaronder de geschoolde zzp-er is gebaseerd op dezelfde functieschaal, maar dan de trede waar personeel van zorgaanbieders gemiddeld zijn ingeschaald (trede 10). Bij hulp die geleverd wordt door een zorgaanbieder (AGB-code) wordt bij het bepalen van de hoogte van het persoonsgebonden budget onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën individuele begeleiding. Voor categorie standaard wordt een ander pgb-bedrag gehanteerd dan voor categorie speciaal. Hiervoor is gekozen omdat aan de persoon die de hulp moet verrichten bij een hogere categorie ook meer eisen moeten worden gesteld, net zoals bij de verstrekking van de begeleiding in natura. Voor een toelichting van de verschillende categorieën wordt verwezen naar de Beleidsregels. De hoogte van het persoonsgebonden budget bij individuele begeleiding van een zorgaanbieder (AGBcode) is bepaald aan de hand van de tarieven die in 2015 van toepassing waren bij zorg in natura. Het persoonsgebonden budget verloopt middels trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat de cliënt moet voldoen aan de voorwaarden van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomst en de indiening van de specificatie van de gewerkte uren. De SVB hanteert strikte voorwaarden. Een te laat ingediende specificatie van de gewerkte uren wordt niet uitbetaald. Hierop wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt. Artikel 14B Omvang van het persoonsgebonden budget voor sociaal en persoonlijk functioneren en persoonlijke verzorging ((her)indicaties van na 1 januari 2016) Bij het bepalen van het bedrag voor het persoonsgebonden budget voor ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren en bij de persoonlijke verzorging bij de indicaties, herindicaties en verlengingen die zijn gesteld na 1 januari 2016 geldt een vastgesteld pgb-tarief per punt van de ondersteuningsscore. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteuning die geleverd wordt door een zorgaanbieder met AGB-code, ondersteuning die geboden wordt door iemand uit het sociale netwerk of een particuliere, ongeschoolde hulp en een particuliere voor de betreffende dienstverlening geschoolde hulp, waaronder de geschoolde zzp-er. Het persoonsgebonden budget voor een hulp uit het sociale netwerk of een particuliere, ongeschoolde hulp is gebaseerd op trede 1 van functieschaal FWG40 (GGZ). Het persoonsgebonden budget voor een particuliere voor de betreffende dienstverlening geschoolde hulp, waaronder de geschoolde zzp-er is gebaseerd op dezelfde functieschaal, maar dan de trede waar personeel van zorgaanbieders gemiddeld zijn ingeschaald (trede 10). Bij ondersteuning die geleverd wordt door een zorgaanbieder (AGB-code) wordt bij het bepalen van de hoogte van het persoonsgebonden budget onderscheid gemaakt tussen de twee categorieën individuele begeleiding. Voor categorie standaard wordt een ander pgb-bedrag per punt gehanteerd dan voor categorie speciaal. Hiervoor is gekozen omdat aan de persoon die de hulp moet verrichten bij een hogere categorie ook meer eisen moeten worden gesteld, net zoals bij de verstrekking van de ondersteuning in natura. Voor een toelichting van de twee categorieën wordt verwezen naar de Beleidsregels. De hoogte van het persoonsgebonden budget bij ondersteuning in het sociaal en persoonlijk functioneren en bij de persoonlijke verzorging, die wordt geleverd door een zorgaanbieder (AGB-code), is bepaald aan de hand van de tarieven die van toepassing zijn bij zorg in natura. Het persoonsgebonden budget verloopt middels trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat de cliënt moet voldoen aan de voorwaarden van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomst en de indiening van de specificatie van de geleverde ondersteuning. De SVB hanteert strikte voorwaarden. Een te laat ingediende specificatie van de geleverde ondersteuning wordt niet uitbetaald. Hierop wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt. Artikel 15 Omvang van het persoonsgebonden budget dagbesteding Bij dagbesteding kan een persoonsgebonden budget uitsluitend besteed worden bij een geregistreerde zorgaanbieder met AGB-code. Bij het bepalen van de hoogte van het persoonsgebonden budget onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën dagbesteding. Voor categorie licht wordt een ander pgb-bedrag gehanteerd dan voor categorie midden en voor de categorie zwaar. Hiervoor is gekozen omdat aan de dagbesteding bij een hogere categorie ook meer eisen worden gesteld, net zoals bij de verstrekking van de dagbesteding in natura. Voor een toelichting van de verschillende categorieën wordt verwezen naar de Beleids- 13

14 regels. De hoogte van het persoonsgebonden budget bij dagbesteding is bepaald aan de hand van de tarieven die van toepassing zijn bij zorg in natura. Ook de hoogte van het persoonsgebonden budget voor vervoer van en naar de dagbesteding is gebaseerd op de tarieven die van toepassing zijn bij zorg in natura. Het persoonsgebonden budget verloopt middels trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat de cliënt moet voldoen aan de voorwaarden van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomst en de indiening van de specificatie van de ingekochte dagdelen. De SVB hanteert strikte voorwaarden. Een te laat ingediende specificatie van de ingekochte dagdelen wordt niet uitbetaald. Hierop wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt. Artikel 16 Omvang van het persoonsgebonden budget logeren Bij logeren kan een persoonsgebonden budget uitsluitend besteed worden bij een geregistreerde zorgaanbieder met AGB-code. Logeren kent slechts één pgb-tarief, die is bepaald aan de hand van het tarief dat van toepassing is bij zorg in natura. Het persoonsgebonden budget verloopt middels trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat de cliënt moet voldoen aan de voorwaarden van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomst en de indiening van de specificatie van de ingekochte etmalen. De SVB hanteert strikte voorwaarden. Een te laat ingediende specificatie van de ingekochte etmalen wordt niet uitbetaald. Hierop wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt. Artikel 17 Omvang van het persoonsgebonden budget beschermd wonen Bij de omvang van het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen wordt onderscheid gemaakt tussen het verblijf in een woonvorm of verzilvering in de thuissituatie. In het eerste lid staan de tarieven per etmaal voor het persoonsgebonden budget bij verblijf in een woonvorm. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de tarieven die gelden bij zorg in natura. Voor ZZP 1C en ZZP 2C is geen pgb-tarief opgenomen, aangezien deze pakketten niet meer geïndiceerd worden (extramuralisering). In het tweede lid zijn de pgb-tarieven opgenomen voor verblijf in de thuissituatie. Deze tarieven zijn gebaseerd op de tarieven van het Volledig Pakket Thuis (VPT) bij beschermd wonen in natura. Met een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen in de thuissituatie kan alleen ondersteuning ingekocht worden bij een geregistreerde zorgaanbieder met AGB-code. Het persoonsgebonden budget verloopt middels trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat de cliënt moet voldoen aan de voorwaarden van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomst en de indiening van de specificatie van de ingekochte ondersteuning. De SVB hanteert strikte voorwaarden. Een te laat ingediende specificatie van de geleverde ondersteuning wordt niet uitbetaald. Hierop wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt. Artikel 18 Persoonsgebonden budget opvang Voor de maatwerkvoorziening opvang is een persoonsgebonden budget niet mogelijk. In de eerste plaats is er bij opvang veelal sprake van een crisissituatie waarbij directe opvang noodzakelijk is. Deze situatie leent zich niet voor regelzaken die behoren bij een persoonsgebonden budget, zoals het opstellen van een pgb-plan. Daarnaast zijn er uit oogpunt van doelmatigheid bezwaren tegen het verstrekken van een persoonsgebonden budget, omdat er voldoende plekken beschikbaar moeten zijn, waarvoor kosten gemaakt moeten worden. Artikel 19 Vaststelling persoonsgebonden budget woonvoorziening Lid 1. Het persoonsgebonden budget bij een indicatie voor verhuisvoucher is gelijk aan de tegenwaarde van deze voucher. Lid 2. Het persoonsgebonden budget bij een indicatie voor verhuis- en een klusvoucher is gelijk aan de tegenwaarde van deze vouchers. Lid 3. Een persoonsgebonden budget bij woonvoorzieningen wordt per toekenning berekend. Uitgangspunt hierbij is de kostprijs van de voorziening als deze in natura zou worden verstrekt. De hoogte van een persoonsgebonden budget is gelijk aan de offerte van de goedkoopst compenserende voorziening die in natura verstrekt zou worden. Hierbij kan sprake zijn van kortingen, omdat de uitvoeringsorganisatie via een contract met vaste leveranciers een grote hoeveelheid voorzieningen afneemt. Deze korting wordt doorberekend naar het persoonsgebonden budget. Het is immers niet de bedoeling dat een persoonsgebonden budget meer geld gaat kosten dan verstrekking in natura. De cliënt kan het persoonsgebonden budget gebruiken voor de door hem gewenste voorziening. Wel geldt daarbij de voorwaarde dat de met een persoonsgebonden budget aan te schaffen voorziening geschikt en passend moet zijn. Bovendien is het niet toegestaan om tweedehands voorzieningen aan 14

15 te schaffen, aangezien de levensduur hiervan minder zal zijn. Verder moet de voorziening minimaal zijn voorzien van het CE-keurmerk. In de beschikking vermeldt de uitvoeringsorganisatie wat de omvang van het persoonsgebonden budget is en voor hoeveel jaar het persoonsgebonden budget bedoeld is. Om volstrekt duidelijk te zijn wat met het persoonsgebonden budget dient te worden aangeschaft en aan welke vereisten de aan te schaffen voorziening dient te voldoen, wordt een programma van eisen bij de beschikking gevoegd. Hierdoor wordt voorkomen dat door onduidelijkheid omtrent de eisen die aan de voorziening gesteld moeten worden, een verkeerde voorziening wordt aangeschaft. Betaling van het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen vindt plaats op basis van de factuur en rechtstreeks aan de aannemer of leverancier. Vervanging, of de verstrekking van een nieuw persoonsgebonden budget, vindt uitsluitend plaats na afloop van de gehanteerde afschrijvingsduur en nadat uit een technische keuring blijkt dat vervanging noodzakelijk is. Artikel 20 Vaststelling persoonsgebonden budget vervoersvoorziening Lid 1. Voor een collectieve vervoersvoorziening is een persoonsgebonden budget niet mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die een uitzondering hierop noodzakelijk maken. Lid 2/3. Het persoonsgebonden budget bij een indicatie voor een individuele vervoervoorziening is gelijk aan het maximaal te kunnen reizen bedrag bij deze vervoersvoorziening in natura. Uitbetaling van het persoonsgebonden budget vindt achteraf plaats. De cliënt moet aantonen dat hij vervoerskosten per (rolstoel)taxi heeft gemaakt in Nederland. Lid 4. Een persoonsgebonden budget bij vervoervoorzieningen, niet zijnde een individuele vervoersvoorziening ((rolstoel)taxi), wordt per toekenning berekend. Uitgangspunt hierbij is de kostprijs van de voorziening als deze in natura zou worden verstrekt. De hoogte van een persoonsgebonden budget is gelijk aan de offerte van de goedkoopst compenserende voorziening die in natura verstrekt zou worden. Hierbij kan sprake zijn van kortingen, omdat de uitvoeringsorganisatie via een contract met vaste leveranciers een grote hoeveelheid voorzieningen afneemt. Deze korting wordt doorberekend naar het persoonsgebonden budget. Het is immers niet de bedoeling dat een persoonsgebonden budget meer geld gaat kosten dan verstrekking in natura. De cliënt kan het persoonsgebonden budget gebruiken voor de door hem gewenste voorziening. Wel geldt daarbij de voorwaarde dat de met een persoonsgebonden budget aan te schaffen voorziening geschikt en passend moet zijn. Bovendien is het niet toegestaan om tweedehands voorzieningen aan te schaffen, aangezien de levensduur hiervan minder zal zijn. Verder moet de voorziening minimaal zijn voorzien van het CE-keurmerk. In de beschikking vermeldt de uitvoeringsorganisatie wat de omvang van het persoonsgebonden budget is en voor hoeveel jaar het persoonsgebonden budget bedoeld is. Om volstrekt duidelijk te zijn wat met het persoonsgebonden budget dient te worden aangeschaft en aan welke vereisten de aan te schaffen voorziening dient te voldoen, wordt een programma van eisen bij de beschikking gevoegd. Hierdoor wordt voorkomen dat door onduidelijkheid omtrent de eisen die aan de voorziening gesteld moeten worden, een verkeerde voorziening wordt aangeschaft. Betaling van het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen, niet zijnde een individuele vervoersvoorziening ((rolstoel)taxi), vindt plaats op basis van de factuur en rechtstreeks aan de aannemer of leverancier. Vervanging, of de verstrekking van een nieuw persoonsgebonden budget, vindt uitsluitend plaats na afloop van de gehanteerde afschrijvingsduur en nadat uit een technische keuring blijkt dat vervanging noodzakelijk is. Artikel 21 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget rolstoel- en sportvoorziening Lid 1. Een persoonsgebonden budget bij rolvoorzieningen, niet zijnde een sportvoorziening, wordt per toekenning berekend. Uitgangspunt hierbij is de kostprijs van de voorziening als deze in natura zou worden verstrekt. De hoogte van een persoonsgebonden budget is gelijk aan de offerte van de goedkoopst compenserende voorziening die in natura verstrekt zou worden. Hierbij kan sprake zijn van kortingen, omdat de uitvoeringsorganisatie via een contract met vaste leveranciers een grote hoeveelheid voorzieningen afneemt. Deze korting wordt doorberekend naar het persoonsgebonden budget. Het is immers niet de bedoeling dat een persoonsgebonden budget meer geld gaat kosten dan verstrekking in natura. De cliënt kan het persoonsgebonden budget gebruiken voor de door hem gewenste voorziening. Wel geldt daarbij de voorwaarde dat de met een persoonsgebonden budget aan te schaffen voorziening geschikt en passend moet zijn. Bovendien is het niet toegestaan om tweedehands voorzieningen aan te schaffen, aangezien de levensduur hiervan minder zal zijn. Verder moet de voorziening minimaal zijn voorzien van het CE-keurmerk. 15

16 In de beschikking vermeldt de uitvoeringsorganisatie wat de omvang van het persoonsgebonden budget is en voor hoeveel jaar het persoonsgebonden budget bedoeld is. Om volstrekt duidelijk te zijn wat met het persoonsgebonden budget dient te worden aangeschaft en aan welke vereisten de aan te schaffen voorziening dient te voldoen, wordt een programma van eisen bij de beschikking gevoegd. Hierdoor wordt voorkomen dat door onduidelijkheid omtrent de eisen die aan de voorziening gesteld moeten worden, een verkeerde voorziening wordt aangeschaft. Lid 2. Het persoonsgebonden budget bij een sportvoorziening is gelijk aan het maximale bedrag dat wordt gehanteerd bij een sportvoorziening in natura. Betaling van het persoonsgebonden budget voor rolvoorzieningen en sportvoorzieningen vindt plaats op basis van de factuur en rechtstreeks aan de aannemer of leverancier. Vervanging, of de verstrekking van een nieuw persoonsgebonden budget, vindt uitsluitend plaats na afloop van de gehanteerde afschrijvingsduur en nadat uit een technische keuring blijkt dat vervanging noodzakelijk is. Hoofdstuk 5. Bijdragen in de kosten voor maatwerkvoorzieningen Cliënten moeten voor hun maatwerkvoorziening(en) een bijdrage in de kosten betalen. Artikel 22 Bijdragen voor maatwerkvoorzieningen In artikel van de Wmo wordt bepaald dat er voor zowel algemene als maatwerkvoorzieningen een bijdrage van de cliënt kan worden gevraagd. De verschuldigde maximale bijdrage van een maatwerkvoorziening wordt door de gemeente vastgesteld. Het CAK stelt de inkomensafhankelijke bijdrage vast en int deze voor de gemeente, met uitzondering van de bijdrage voor opvang. Voor rolstoelen, collectief vervoer en toegankelijkheidsaanpassingen bij gemeenschappelijke deuren geldt geen bijdrage in de kosten binnen de gemeenten MVS. Ook bij (her)indicaties van na 1 januari 2016 voor kindverzorging, maaltijdverzorging, persoonlijke verzorging en voor de laagste ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren (waakvlam) is geen bijdrage in de kosten verschuldigd. Voor de bedragen ten aanzien van het inkomen en de bijbehorende percentages ten behoeve van de maximale bijdrage in de kosten voor maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van beschermd wonen en opvang, wordt aangesloten bij het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2016, artikel 3.1, lid 1, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook voor beschermd wonen wordt voor de maximale bijdrage in de kosten aangesloten bij het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo Het betreft artikel 3.11 en artikel 3.12 van dit besluit die de bijdrage regelt voor deze maatwerkvoorziening. Voor de bijdrage in de kosten voor opvang, niet zijnde dak- en thuislozenopvang, wordt in het vierde lid verwezen naar de Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Voor dak- en thuislozenopvang geldt geen bijdrage in de zin van artikel van de wet. Artikel 23A Maximale bijdrage hulp bij het huishouden (indicaties van voor 1 januari 2016) Per uur hulp bij het huishouden kan maximaal de in dit artikel genoemde bijdrage in de kosten gevraagd worden. Artikel 23B Maximale bijdrage bij het voeren van een huishouden (indicaties van na 1 januari 2016) Lid 1 heeft betrekking op zorg in natura. In dit lid wordt de maximale bijdrage in de kosten per ondersteuningsbehoefte bij het voeren van een huishouden genoemd. De hoogte van de maximale bijdrage is gelijk aan de kostprijs. Lid 2 heeft betrekking op het persoonsgebonden budget, waarbij de maximale bijdrage gelijk is aan de hoogte van het (gebruikte) pgb-budget. Ook hier geldt dus dat de hoogte van de maximale bijdrage gelijk is aan de kostprijs. Omdat kindverzorging en maaltijdverzorging veelal aanvullend worden toegekend op de maatwerkvoorziening het voeren van een huishouden, wordt hiervoor geen aparte bijdrage in de kosten gevraagd. Artikel 24A Maximale bijdrage individuele begeleiding (indicaties van voor 1 januari 2016) Per uur individuele begeleiding kan maximaal de in dit artikel genoemde bijdrage in de kosten gevraagd worden. Artikel 24B Maximale bijdrage sociaal en persoonlijk functioneren (indicaties van na 1 januari 2016) 16

17 Lid 1 heeft betrekking op zorg in natura. In dit lid wordt de maximale bijdrage in de kosten per week genoemd. De hoogte van de maximale bijdrage is gelijk aan de kostprijs van de laagste ondersteuningsbehoefte. Lid 2 heeft betrekking op het persoonsgebonden budget, waarbij de maximale bijdrage gelijk is aan de hoogte van het (gebruikte) pgb-budget, tot een maximum van de kostprijs van de laagste ondersteuningsbehoefte. Omdat persoonlijke verzorging veelal aanvullend wordt toegekend op de maatwerkvoorziening sociaal en persoonlijk functioneren, wordt hiervoor geen aparte bijdrage in de kosten gevraagd. Ook voor de laagste ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren (waakvlam) is geen bijdrage in de kosten verschuldigd. Deze vorm van ondersteuning wordt veelal preventief ingezet. Artikel 25 Maximale bijdrage dagbesteding Per dagdeel dagbesteding kan maximaal de in dit artikel genoemde bijdrage in de kosten gevraagd worden. Artikel 26 Maximale bijdrage logeren Per etmaal logeren kan maximaal de in dit artikel genoemde bijdrage in de kosten gevraagd worden. Artikel 27 Maximale bijdrage sportvoorziening. Bij het bepalen van de bijdrage in de kosten van een sportvoorziening wordt uitgegaan van een afschrijving van de sportvoorziening over drie jaar. Per periode van 4 weken wordt een maximale bijdrage in rekening gebracht van de kostprijs (maximaal 3.710,00) van de voorziening gedeeld door 39 perioden (= 3 jaar). Artikel 28 Maximale bijdrage overige maatwerkvoorzieningen Bij het bepalen van de bijdrage in de kosten van overige maatwerkvoorzieningen, welke niet worden genoemd in de artikelen 23 t/m 27 en met uitzondering van beschermd wonen, opvang, rolstoelen en collectief vervoer, wordt uitgegaan van een afschrijving over zeven jaar. Per periode van 4 weken wordt een maximale bijdrage in rekening gebracht van de kostprijs van de voorziening gedeeld door 91 perioden (= 7 jaar), vermeerderd met de instandhoudingskosten per 4 weken indien van toepassing. Hoofdstuk 6. Slotbepalingen Artikel 29 Evaluatie en indexering Op grond van dit artikel wordt het besluit jaarlijks geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld omdat het voorzieningenniveau te hoog of te laag blijkt te zijn of omdat genoemde bedragen geïndexeerd moeten worden, kan de evaluatie leiden tot aanpassing van het Besluit. Artikel 30 Inwerkingtreding Deze bepaling spreekt voor zich. Artikel 31 Citeertitel Deze bepaling spreekt voor zich. 17

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

TOELICHTING BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

TOELICHTING BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 TOELICHTING BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 26 Datum bekendmaking: 8 december 2014 Onderwerp: BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 74415 15 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 Algemene toelichting Hieronder worden gewijzigde artikelen van de Verordening genoemd.

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015

Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015 Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015 Artikel 1 Persoonsgebonden budget en kwaliteit 1. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel, een woningaanpassing of diensten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2010 TOELICHTING FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2008 Inleiding. In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Grondslag Wmo-verodening 2015 artikel 4.2 (aanvullende criteria Pgb) artikel 4.11 (financiële tegemoetkoming meerkosten) hoofdstuk 5 (bijdragen)

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 6019 22 januari 2015 Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP Gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 69943 1 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Het college

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 121963 16 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2015

de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2015 Beleidsregels Verordening Wmo 2015 Burgemeester en wethouders van Leusden gelet op: de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht BESLUIT: Vast te stellen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Behorende bij de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013 Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2013 Inleiding. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 van kracht geworden. De uitvoering van deze nieuwe

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 82358 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) gemeente Eindhoven Wethouder van jeugd, welzijn en zorg Raadsnummer 11R4259 Inboeknummer 11bst00388 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.551 RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

Betreft. Nieuwe regeling. vast te stellen het volgende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2015:

Betreft. Nieuwe regeling. vast te stellen het volgende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2015: Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Albrandswaard Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2015 Citeertitel Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ii ii in MUI ii ii BM1402460 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015 Het

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar.

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar. Financiële bijlage PGB maatwerkvoorzieningen 2015 1 Inleiding Als bijlage bij artikel 4.5 Hoogte PGB van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen geeft het college de normen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 015 nadere regels

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Onderwerp Wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming 329469-1 Emmeloord, 28 juli 2015. Onderwerp Wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AALSMEER. Artikel 1. Financiële tegemoetkoming

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AALSMEER. Artikel 1. Financiële tegemoetkoming FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AALSMEER. Artikel 1 Financiële tegemoetkomingen. 1. De bedragen van de financiële tegemoetkoming bedragen per 1 januari 2015: Voorziening Financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie