NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010"

Transcriptie

1 BRL 1706 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld door CvD van SKH d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Bindend verklaard door SKH d.d Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden

2 d.d Pagina 2 van 20 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Onderhavige nationale beoordelingsrichtlijn is op door de certificatie-instelling SKH conform het reglement voor certificatie bindend verklaard en zal per worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO productcertificaat. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 1706 met als titel: nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor d.m.v. kunsthars en glasvezelwapening verlengde/herstelde houtkonstrukties, d.d Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus AD Wageningen Telefoon (0317) Fax (0317) Website Certificatie-instelling SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd

3 d.d Pagina 3 van 20 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Termen en definities Procedure voor het verkrijgen van een productcertificaat Overige producteisen Eisen met betrekking tot het kwaliteitssysteem Externe kwaliteitsbewaking door certificatie-instelling Merken Eisen aan certificatie-instelling en personeel Titels vermelde documenten Bijlage 1. Model KOMO productcertificaat... 15

4 d.d Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Algemeen De in deze nationale beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen en toetsingsmethoden worden door de certificatie-instellingen die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q de instandhouding van een KOMO productcertificaat voor door middel van kunsthars en glasvezelwapening verlengde /herstelde houtconstructies. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO productcertificaat. Eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke regelgeving zijn vermeld in hoofdstuk 4. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het algemene certificatiereglement van de betreffende instelling. Aan materialen zelf worden geen eisen gesteld, behalve via de aangewezen normen en ministeriele regelingen. Indien de bewijsvoering van toepasbaarheid langs rekenkundige weg geschiedt, zullen sommige materiaalgegevens (zoals toelaatbare spanningen, elastische grootheden, materiaalconstante etc.) en bouwdeel- (aansluit-)gegevens moeten worden vastgesteld, respectievelijk aan materiaalnormen moeten worden ontleend. 1.2 Onderwerp De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op houtconstructies welke zijn verlengd en/of hersteld door middel van kunsthars en glasvezelwapening voor constructieve toepassingen en bedoeld om te worden toegepast in bestaande bouw. Over verlenging wordt gesproken in geval van aangetaste balkkopeinden waarbij tot 1 m lengte aangetast hout geheel wordt verwijderd en weer wordt aangeheeld tot de oorspronkelijke lengte. In geval van herstellen wordt gesproken wanneer slechts een deel van de balk ten opzichte van de doorsnede wordt vervangen. Na verwijdering van aangetaste delen worden de houtconstructies in de oorspronkelijke of gewenste vorm en afmetingen hersteld. Dit wordt tot stand gebracht door het aangetaste hout te vervangen door een speciaal voor deze toepassing samengestelde kunstharsmortel, waarbij glasvezelversterkte polyesterstaven de verbinding tussen de kunsthars en het gezonde hout versterken en als wapening dienen van het kunstharsvolume. Verlenging en/of herstel betreft slechts een percentuele vervanging van de originele constructie, waarbij na verlenging en/of herstel tenminste dezelfde prestaties gelden als vóór vervanging. 1.3 Geldigheid Deze Nationale beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 1706, d.d De op basis van de vervangen beoordelingsrichtlijn afgegeven productcertificaten behouden hun geldigheid tot 6 maanden na aanvaarding van deze BRL door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB).

5 d.d Pagina 5 van TERMEN EN DEFINITIES Het product - door middel van kunsthars en glasvezelwapening verlengde/herstelde houtconstructies De producent - de houder van het productcertificaat Voor overige termen en definities wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen (zie hoofdstuk 9 van deze beoordelingsrichtlijn).

6 d.d Pagina 6 van PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN PRODUCTCERTIFICAAT 3.1 Start De aanvrager van het productcertificaat verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de technische specificaties. Hij geeft aan welke uitspraken in de kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. 3.2 Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling onderzoekt of de in het KOMO productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met de beoordelingsrichtlijn. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO productcertificaat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, wordt verleend. 3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager van een productcertificaat in overeenstemming is met hoofdstuk 6 (eisen m.b.t. het kwaliteitssysteem). 3.4 Afgifte van het productcertificaat Het productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde modellen conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (zie 3.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (zie 3.3) in positieve zin zijn afgerond. 3.5 Externe kwaliteitsbewaking Na afgifte van het productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 6 (externe kwaliteitsbewaking door certificatie-instelling).

7 d.d Pagina 7 van OVERIGE PRODUCTEISEN 4.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Aangetoond dient in ieder geval te worden dat de nieuwe situatie, na verlenging en/of herstellen ten opzichte van de oude situatie ten minste dezelfde prestatie levert Buigsterkte van het verlengde en/of herstelde bouwdeel De verbinding van de kunstharsmortel met het hout dient onderzocht te worden op buigsterkte met behulp van de 4-punts-buigproef overeenkomstig NEN-EN 408. Ter bepaling van deze sterkte worden 10 proefstukken geproduceerd waarbij op de helft van de totale lengte van 1 m de kunstharsverlenging is aangebracht. De doorsnede van de proefbalken bedraagt minimaal 50 x 100 mm. De proefbalken moeten zijn voorzien van glasvezelversterkte polyester staven conform het plaatsingsschema van de producent. Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of met betrekking tot de kwaliteitsverklaring de met de proeven bepaalde cijfers voor buigsterkte overeenkomen met de sterktecijfers waarmee gerekend wordt, met in achtneming van een minimale Europese sterkteklasse van C18 of C24 volgens NEN-EN 338 (opgenomen in NEN 5498) Afschuifsterkte van het verlengde en/of herstelde bouwdeel De verbinding van de glasvezelversterkte polyester staven met de kunstharsmortel dient onderzocht te worden op afschuifsterkte. Voor dit onderzoek worden proefstukken gebruikt zoals omschreven onder Controle op het eindproduct. De verkregen waarden moeten minimaal 50% hoger liggen dan de waarde voor de afschuifsterkte waarmee gerekend wordt. Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of met betrekking tot de kwaliteitsverklaring de met de proeven bepaalde cijfers voor afschuifsterkte overeenkomen met de sterktecijfers waarmee gerekend wordt, met in achtneming van een minimale Europese sterkteklasse van C18 of C24 volgens NEN-EN 338 (opgenomen in NEN 5498). 4.2 Brandveiligheid Sterkte van de constructie bij brand De sterkte van de bouwconstructie bij brand van de met door middel van kunsthars en glasvezelbewapening verlengde/herstelde houtconstructie moet bepaald worden volgens NEN 6069, dan wel een gelijkwaardige bepalingsmethode gebaseerd op NEN-EN Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 6069, dan wel een gelijkwaardige bepalingsmethode volgens NEN-EN , juist zijn. De brandwerendheid op bezwijken van de bouwconstructie dient te worden gegeven in minuten (20, 30 of 60 minuten). Aangetoond dient in ieder geval te worden dat de nieuwe situatie, na verlenging en/of herstellen ten opzichte van de oude situatie ten minste dezelfde prestatie levert Beperking van ontwikkeling van brand De beperking van de ontwikkeling van brand van de bouwconstructie met door middel van kunsthars en glasvezelbewapening verlengde/herstelde houtconstructie moet worden bepaald volgens NEN 6065, dan wel NEN-EN Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6065, dan wel NEN-EN , juist is.

8 d.d Pagina 8 van 20 Opmerking: Hout met een volumieke massa 350 kg/m 3 en een dikte van tenminste 22 mm mag zonder testen ingedeeld worden in brandklasse D-s2, d0 (NEN-EN ). Productcertificaat Het productcertificaat vermeldt de brandklasse van de uitgeharde kunstharsmortel. Deze behoort ten minste tot klasse 4 van de bijdrage tot brandvoortplanting dan wel ten minste tot brandklasse D of D fl Beperking bij het ontstaan van rook De beperking bij het ontstaan van rook van de bouwconstructie met door middel van kunsthars en glasvezelbewapening verlengde/herstelde houtconstructie moet worden bepaald volgens NEN 6066, dan wel NEN-EN Toelatingsonderzoek Gecontroleerd wordt of de opgegeven rookklasse, bepaald overeenkomstig NEN 6066, dan wel NEN-EN , juist is. Productcertificaat Het productcertificaat vermeldt de rookklasse van de rookproductie van de uitgeharde kunstharsmortel. De rookdichtheid behoort tot rookklasse 10 m -1,volgens NEN 6065 dan wel s1 fl of s2 volgens NEN-EN

9 d.d Pagina 9 van EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM Interne kwaliteitszorg van de producent In de navolgende paragrafen zijn eisen geformuleerd, waaraan het kwaliteitssysteem van de producent dient te voldoen in het kader van het productcertificaat. 5.1 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het product en de interne kwaliteitsbewaking ligt bij de producent. De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het IKB delegeren aan een medewerker die binnen het bedrijf ook andere taken kan hebben. 5.2 Melding van veranderingen Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB-schema, productiewijze, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld. 5.3 Interne kwaliteitsbewaking De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren. Hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: Ingangscontrole op de grondstoffen - wapeningsstaven (NEN ISO t/m 4:2003) - het glasgehalte - de buigtreksterkte - kunstharsmortel op basis van epoxy en vulstoffen - de samenstelling - de druksterkte van onder bouwplaatsomstandigheden samengestelde kunstharsmortels Werkplekinstructies met daarin opgenomen - relatie van uit te voeren werk met de berekening en bijbehorende tekeningen - aantal en afmetingen van de staven - samenstelling van de mortels - vochtgehalte van het hout waarin de staven worden geplaatst (<20%) - verwerkingstijd - verwerkingstemperatuur - bepaling van het tijdspunt van uitharding en ontkisting Controle op het eindproduct van de eisen vermeld in hoofdstuk 4 Van iedere charge kunstharsmortel dienen twee proefstukken te worden samengesteld bestaande uit een staaf ingegoten in de kunstharsmortel. Hiertoe dient een kunsthars blok van circa 100 mm x 100 mm x 100 mm of een daaraan gelijkwaardig te stellen beproevingsmonster te worden samengesteld met daarin centraal geplaatst een staaf. Deze proefstukken dienen te worden gemerkt en tenminste vijf jaar te worden bewaard. Op verzoek van de certificatie-instelling kunnen de monsters door een onafhankelijk deskundig laboratorium op afschuiving worden onderzocht Controle op de meetapparatuur Meetmiddelen dienen periodiek te worden gekalibreerd dan wel tijdig te worden vervangen door voor het doel geschikt meetgerei. - apparatuur voor het mengen en wegen van de mortel - thermometer - houtvochtmeter - boorgeleiders voor de juiste boring van de gaten

10 d.d Pagina 10 van Klachtenbehandeling De producent dient aantoonbaar te beschikken over een goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het productcertificaat betrekking heeft. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld.

11 d.d Pagina 11 van EXTERNE KWALITEITSBEWAKING DOOR CERTIFICATIE-INSTELLING 6.1 Algemeen De externe kwaliteitsbewaking door de certificatie-instelling is vastgelegd in het algemene certificatiereglement van deze instelling. Deze wordt met het informatiepakket aan de producenten toegezonden. 6.2 Externe controle De producent dient medewerking te verlenen aan de door de certificatie-instelling uit te voeren controlewerkzaamheden door desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten en toegang tot het eigen terrein te verlenen alsmede toegang tot het terrein/object waar werkzaamheden met betrekking tot de vervaardiging van het product plaatsvinden. Iedere 2 jaar dienen 10 monsters te worden getrokken voor nader onderzoek door een extern laboratorium. Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen extra monsters worden getrokken. De kosten voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de producent. 6.3 Controlefrequentie De certificatie-instelling controleert ten minste 3x per jaar of de producten aan de technische specificaties voldoen, of de productie in overeenstemming is met de door de producent vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de producent aan de in hoofdstuk 6 vastgelegde eisen voldoet. Zonodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten worden bijgesteld.

12 d.d Pagina 12 van MERKEN In ieder object waar producent door middel van kunsthars en glasvezelwapening verlengde/herstelde houtconstructies heeft vervaardigd, dient een merkplaat te worden aangebracht. De producent documenteert de plaats waar de merkplaat is aangebracht. De merkplaat bevat de volgende aanduidingen: - KOMO -merk; - nummer van het productcertificaat; - identificatienummer; - productiedatum

13 d.d Pagina 13 van EISEN AAN CERTIFICATIE-INSTELLING EN PERSONEEL 8.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie. Ingeval het een nieuw certificatieveld voor de certificatie-instelling betreft dan dient het onderwerp te zijn aangemeld bij de Raad voor Accreditatie. 8.2 Certificatie personeel Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen: Functie Taak Opleiding Expertise/Ervaring certificatie deskundige inspecteur - uitvoeren toelatingsonderzoek - beoordeling rapportage inspecteurs - klachtenbehandeling - uitvoeren van externe kwaliteitsbewaking na certificaatverlening HBO niveau - opleiding auditor ISO MBO niveau - opleiding in houtbranche - ervaring houtbranche ervaring houtbranche

14 d.d Pagina 14 van TITELS VERMELDE DOCUMENTEN NEN 5498:1997 Gezaagd hout - Sterkteklassen, classificatiemethode en bepalingsmethoden NEN 6065:1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 NEN 6066:1991 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 NEN 6069:2005 Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan, inclusief wijzigingsblad A1:2005 NEN 6702:2001 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB Belastingen en vervormingen NEN 6760:2001 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad C1:2002 NEN 7076:1984 Vingerlassen in hout - Lengtelassen - Eisen en keuring NEN-EN 338:2003 NEN-EN 408:2003 NEN-EN 13139:2002 NEN-EN :2003 NEN-EN :2005 NEN ISO :2003 NEN ISO :2003 NEN ISO :2003 NEN ISO :2003 Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen Houtconstructies Hout voor houtconstructies en gelijmd gelamineerd hout Bepaling van enkele fysische en mechanische eigenschappen Toeslagmaterialen voor mortel Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede - Deel 1: Algemene eisen Met glasvezels versterkte kunststoffen - Bepaling van de mechanische eigenschappen van staven gemaakt van met roving versterkte hars - Deel 1: Algemene overwegingen en voorbereiding van staven Met glasvezels versterkte kunststoffen - Bepaling van de mechanische eigenschappen van staven gemaakt van met roving versterkte hars - Deel 2: Bepaling van de buigsterkte Met glasvezels versterkte kunststoffen - Bepaling van de mechanische eigenschappen van staven gemaakt van met roving versterkte hars - Deel 3: Bepaling van de druksterkte Met glasvezels versterkte kunststoffen - Bepaling van de mechanische eigenschappen van staven gemaakt van met roving versterkte hars - Deel 4: Bepaling van de schijnbare interlaminaire afschuifsterkte

15 d.d Pagina 15 van 20 BIJLAGE 1: Model KOMO productcertificaat door middel van kunsthars en glasvezelwapening verlengde/herstelde houtconstructies KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Naam en adresgegevens (CI) DOOR MIDDEL VAN KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Fabriek te Importeur Verklaring van (CI) Dit Productcertificaat is op basis van BRL (nummer en datum) afgegeven door (naam CI) conform het hiervoor van toepassing zijnde naam CI) Reglement voor Productcertificaat. (Naam CI) verklaart dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de/het door de producent vervaardigtde (naam restauratiesysteem) bij voortduring voldoet aan de in dit Productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits (het naam reparatiesysteem) voorzien is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in dit Productcertificaat. Voor (CI) (naam) directeur Gebruikers van dit Productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldig is. Dit Productcertificaat bestaat uit 4 bladzijden. Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product Prestatie product in toepassing Periodieke controle

16 d.d Pagina 16 van 20 KOMO productcertificaat Blad 2 van 6 Nummer: «nummercertificaat» Uitgegeven: «datum» D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES 1 TECHNISCHESPECIFICATIE 1.1 Onderwerp. 1.2 Merken De verlengde/herstelde houtconstructies worden duidelijk gemerkt met: - woord- of beeldmerk KOMO ; - nummer ; - projectnummer. 1.3 Uitvoering Na het verwijderen van aangetaste delen van houtconstructies worden deze met behulp van een kunstharsmortel in de oorspronkelijke c.q. gewenste vorm en afmetingen teruggebracht nadat staven van glasvezel versterkte polyester in vooraf aangebrachte gaten zijn aangebracht ter versterking van de verbinding tussen de kunsthars en het gezonde hout en als wapening van het kunstharsgedeelte. Het aantal staven, de positie van de staven en de hoek waaronder de staven worden aangebracht verschilt per constructie en vloeit voort uit de berekening van de constructeur. Enkele voorbeelden van standaardoplossingen zijn gegeven in de bijlage van dit productcertificaat. 1.4 Materialen Glasvezelversterkte staven De staven zijn opgebouwd uit onverzadigde polyesterhars en een glasvezelwapening en voldoen de eisen gesteld in NEN ISO 3597 voor onderhavige toepassing Kunstharsmortels De kunstharsmortels bestaan uit een twee-componentenhars op basis van epoxy. De samenstelling van de hars moet aan de bij de certificatie-instelling bekende samenstelling voldoen. Door onderzoek is aangetoond dat de mortels voor het beoogde doel geschikt zijn Toeslagstoffen De toeslagstoffen voldoen aan NEN-EN 13139:2002. Het ovendroge product dient in vochtdichte verpakking tot verwerking te worden bewaard. De samenstelling van de toeslagstoffen moet aan de bij de certificatie-instelling bekende samenstelling voldoen.

17 d.d Pagina 17 van 20 KOMO productcertificaat Blad 3 van 6 Nummer: «nummercertificaat» Uitgegeven: «datum» D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES 2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 2.1 Houtvochtgehalte Het houtvochtgehalte van het hout in de zone waarin de staven worden geplaatst bedraagt ten hoogste 20% (m/m). 2.2 Hout Het gedeelte van het hout waarin de staven worden geplaatst dient vrij te zijn van aantasting door houtrotverwekkende schimmel. Dit gedeelte van het hout kan in overleg met de producent worden verduurzaamd met een daarvoor toegelaten middel. 2.3 Omgevingstemperatuur De minimum omgevingstemperaturen voor het verwerken van de kunstharsmortel bedraagt 5 ºC. 2.4 Plaatsing van de staven De afstand tussen de buitenzijde van de houtconstructie en de parallel aan de lengterichting van het hout geplaatste staven bedraagt ten minste drie maal de diameter van de staven. 2.5 Onderlinge afstand van de staven De afstand tussen de staven onderling bedraagt ten minste drie maal de diameter van de staven. 2.6 Hechting van de staven Voor het verkrijgen van een goede hechting tussen staven en hout moeten ontluchtingskanalen worden aangebracht. 2.7 Overmaat diameter van de boorgaten De overmaat van de te boren gaten ten opzichte van de diameter van de staven bedraagt 8 mm.

18 d.d Pagina 18 van 20 KOMO productcertificaat Blad 4 van 6 Nummer: «nummercertificaat» Uitgegeven: «datum» D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES 3. PRESTATIES 3.1. Sterkte van de verlengde en/of herstelde constructie De sterkteklasse van de verlengde en/of herstelde bouwconstructie voldoet aan NEN-EN 338, opgenomen in NEN Voor de constructieve berekeningen wordt gebruik gemaakt van de berekeningsmethode zoals bekend bij de certificerings-instelling. De sterkteklasse van de herstelde constructie wordt bereikt doordat de buigsterkte en afschuifsterkte per aangebrachte glasvezelstaaf bekend zijn. De gewenste sterkteklasse wordt berekend afhankelijk van het aantal toe te passen glasvezelstaven. De berekeningen zijn erop gebaseerd dat de nieuwe situatie in ieder geval, na verlenging en/of herstellen ten opzichte van de oude situatie ten minste dezelfde prestatie levert. 3.2 Sterkte bij brand van de verlengde en/of herstelde constructie De sterkte bij brand van de verlengde en/of herstelde constructie bepaald volgens NEN 6069, dan wel NEN-EN , geeft een brandwerendheid op bezwijken van de verlengde en/of herstelde bouwconstructie van minstens 20 / 30 / 60 minuten. De nieuwe situatie levert in ieder geval, na verlenging en/of herstellen ten opzichte van de oude situatie ten minste dezelfde prestatie. 3.3 Bijdrage tot brandvoortplanting van de verlengde en/of herstelde constructie De minimale brandklasse van de verlengde en/of herstelde constructie bepaald volgens NEN 6065, dan wel NEN-EN is respectievelijk klasse 4, dan wel klasse D of D fl. 3.4 Rookdichtheid De rookdichtheid van de verlengde en/of herstelde constructie bepaald volgens NEN 6066, dan wel NEN-EN geeft voor de beperking bij het ontstaan van rook resulteert in een minimale rookklasse van 10 m -1, dan wel s1 fl of s2. 4 WENKEN VOOR DE AFNEMER 4.1 Bij oplevering inspecteren of: - geleverd is wat is overeengekomen; - de merken en de wijze van merken juist zijn; - de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: (naam bedrijf) en zo nodig met: (CI)

19 d.d Pagina 19 van 20 KOMO productcertificaat Blad 5 van 6 Nummer: «nummercertificaat» Uitgegeven: «datum» D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES 4.2 Productcertificaat De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat. 4.3 Geldigheidscontrole Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website:

20 d.d Pagina 20 van 20 KOMO productcertificaat Blad 6 van 6 Nummer: «nummercertificaat» Uitgegeven: «datum» D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES Bijlage

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GELIJMDE DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23791/06 Vervangt K23791/05 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-02-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23863/07 Vervangt K23863/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-03-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Appel Beton Opmeer B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit

Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw. van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PREFAB METERKASTEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 3802 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PREFAB METERKASTEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN BRL 0806 16-05-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d. 04-06-2012 Op 16-05-2013 aanvaard door

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken.

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken. KOMO Attest Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen Veldzigt 26 Postbus 212 3454 Zl DE MEERN Telefoon: (030) 6621633 Telefax: (030) 6621677 E-mail: skg.cert@wxs.nl VERKLARING VAN SKG Dit attest is op

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V.

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V. KOMO INSTAL Proces Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08 Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7 Van Haren Installaties B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan Attest-met-productcertificaat K44053/02 Uitgegeven 10-11-01 Vervangt K44053/01 Pagina 1 van 3 Therminon b.v VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K536 deel

Nadere informatie

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01 KOMO INSTAL Proces Nummer K87437/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-09-15 D.d. - Geldig tot 2018-09-15 Pagina 1 van 10 Installatiebedrijf den Doorn B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis van BRL 6000-00

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

1.0 Inleiding 4. 2.0 Productspecificatie 4. 3.0 Aandachtspunten 5. 4.0 UniPrime verwerkingsadviezen 6. 5.0 Maten en specificaties 8

1.0 Inleiding 4. 2.0 Productspecificatie 4. 3.0 Aandachtspunten 5. 4.0 UniPrime verwerkingsadviezen 6. 5.0 Maten en specificaties 8 Index 1.0 Inleiding 4 2.0 Productspecificatie 4 3.0 Aandachtspunten 5 4.0 UniPrime verwerkingsadviezen 6 5.0 Maten en specificaties 8 Importeur Fetim Professional Postbus 770, 1000 AT AMSTERDAM Tel. 020-580

Nadere informatie

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13 Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck N.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 28032013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op 28032013 door

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

Inbraakwerendheid van MHB BV draai- en stolpdeuren van staal uit het MHB systeem

Inbraakwerendheid van MHB BV draai- en stolpdeuren van staal uit het MHB systeem KOMO ATTEST SKG.0691.0265.04.NL Uitgegeven op: 25-02-2015 Vervangt: SKG.0691.0265.03.NL Geldig tot: 15-12-2018 Uitgegeven: 15-12-2013 Attesthouder Onderstalstraat 3 6674 ME Herveld T: +31 (0)488 451 951

Nadere informatie

kiuva Partner far progress

kiuva Partner far progress attest-met-productcertificaat kiuva Partner far progress Nummer K49001/01 Vervangt n.v.t. Uitgegeven 2010-08-15 D.d. n.v.t Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 ComBAR glasvezelstaven voor toepassing als

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES BRL M/02 d.d. 01-05-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden Pagina 2

Nadere informatie

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04 Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck n.v. - Benelux VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek KOMO INSTAL proces Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03 Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08 Geldig tot 2014-04-10 Pagina 1 van 5 Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 4 december 2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep. Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep

CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep. Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep Goed materiaal voorkomt problemen 2 Inhoud Inleiding Opdracht CE werkgroep Kaders Uitwerking 3 Dit zit er achter een certificaat

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH-PUBLICATIE 02-03 d.d. 2009-03-20 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 59 6700 AD Wageningen Telefoon: 0317 453 425 Fax:

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit 2012 CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor GEPREFABRICEERDE HOUTACHTIGE DAKKAPELLEN

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor GEPREFABRICEERDE HOUTACHTIGE DAKKAPELLEN BRL 0103 d.d. 2003-12-16 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor GEPREFABRICEERDE HOUTACHTIGE DAKKAPELLEN Op 04-02-2004 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring 8Nummer K55022/03 Vervangt K55022/02 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Fingo N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 KBI Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 27 september 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 06 d.d. 17 april 2015 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO procescertificaat Nummer K62388/02 Vervangt K62388/01 Uitgegeven 2013-10-01 d.d. 2011-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 Dakbedekkingsbedrijf Elro VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Verklaring van SKH Dit attest is op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

Verklaring van SKH Dit attest is op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2006391 pag. 1 van 5 Dit is geldig

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN BRL 0208 d.d. 2005-12-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN Techniekgebied E9 Vastgesteld door CvD IKOB-BKB

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure cementgebonden af Producent van Bedrijfsbrochure Bedrijfsinformatie Logistiek / Export Stoterbeton.nl Stoter Beton B.V. is sinds 1936 gespecialiseerd in het vervaardigen van cementgebonden afstandhouders.

Nadere informatie

Betonson Prefab B.V. Productielocatie Haatlanderdijk 47 Meridiaan 2. 8263 AP Kampen Postbus 167. Tel. 0383 39 52 22 2800 AD Gouda

Betonson Prefab B.V. Productielocatie Haatlanderdijk 47 Meridiaan 2. 8263 AP Kampen Postbus 167. Tel. 0383 39 52 22 2800 AD Gouda KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K81012/04 Vervangt K81012/03 Uitgegeven 2015-03-12 d.d. 2015-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Betonson Prefab B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN BRL 0602 d.d. 2002-03-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT 'BRANDVERTRAGEND BEHANDELEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN DOOR MIDDEL VAN DE VACUÜM EN DRUKMETHODE' Op 10 april 2002

Nadere informatie

Elektro-Technisch Installatiebedrijf Leerkes B.V.

Elektro-Technisch Installatiebedrijf Leerkes B.V. KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2024498 Pagina 1 5 Dit is geldig

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1304 deel 2 d.d. 30-01-2013. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen d.d. 10-12-2014 Aanvaard

Nadere informatie

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K810/02 Vervangt K810/01 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-06-19 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Orion Beton B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702 d.d. 2002-06-19 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Op 08-07-2002 aanvaard door de

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1905

Wijzigingsblad BRL 1905 Wijzigingsblad BRL 1905 Mortels voor metselwerk 16042015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1905 d.d. 17012011. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het Gezamenlijk College

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Kroon Kozijn Nederland BV kunststof gevelelementen uit het Schüco systeem voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies

Kroon Kozijn Nederland BV kunststof gevelelementen uit het Schüco systeem voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies SKG.1934.6709.02.NL Uitgegeven op: 01-01-2015 Vervangt: SKG.1934.6709.01.NL Geldig tot: 01-01-2020 Uitgegeven: 09-07-2014 Certificaathouder Eekhegstraat 8 6942 GB Didam T: +31 (0)316 296 161 F: E: info@kroonkozijn.nl

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 1009 15 februari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Gipskartonplaat Vastgesteld door CvD Afbouw d.d. 1 november 2011 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Uitgegeven Vervangt d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Klant VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen BRL 5025 Deel 01 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME) COMBINATIEVLOEREN. Nationale Beoordelingsrichtlijn 0208 d.d. 2005-12-22

VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME) COMBINATIEVLOEREN. Nationale Beoordelingsrichtlijn 0208 d.d. 2005-12-22 Algemene informatie bij deze BRL IKOB-BKB BV, Postbus 298, 3990 GB Houten Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL. Techniekgebied T. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 4 juni 2012.

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL. Techniekgebied T. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 4 juni 2012. BRL 9920 29-08-2012 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-KlimKeur ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL Techniekgebied T Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 4 juni 2012.

Nadere informatie

GEOBLOCK - Keurmerken

GEOBLOCK - Keurmerken GEOBLOCK - Keurmerken GEOBLOCK producten voor de GWW keurmerk. Naast isolatiemateriaal en van verpakkingen wordt EPS vaak gebruikt als licht ophoogmateriaal voor de GWW. De specifieke eigenschappen van

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie