Plan van aanpak klimaatneutrale stadsdeelorganisatie Nieuw-West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak klimaatneutrale stadsdeelorganisatie Nieuw-West"

Transcriptie

1 Concept Versie juni 2012 DB 3 juli 2012 Bijlage PvA klimaatneutrale stadsdeelorganisatie Plan van aanpak klimaatneutrale stadsdeelorganisatie Nieuw-West Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling E. Theissing

2

3 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Inventarisatie huidige situatie 4 3. Ontwikkelingen 5 4. Mogelijke maatregelen 6 5. Haalbaarheid doelstelling klimaatneutraal 9 6. Financiering 9 7. Geplande acties maatregelen 2012 en

4

5 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn al diverse acties in gang gezet voor energiebesparing en duurzame energie binnen de eigen organisatie. Er zijn tal van energiebesparende maatregelen getroffen en op de meeste stadsdeelgebouwen staan zonnepanelen. Dit plan van aanpak bouwt daarop voort en richt zich op de ambitie om in 2015 een klimaatneutrale organisatie te zijn. Deze ambitie is vermeld in de Duurzaamheidsagenda stadsdeel Nieuw- West , die in maart 2012 door de stadsdeelraad is vastgesteld. Klimaatneutraal betekent dat het stadsdeel netto niet meer bijdraagt aan de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Hoofddoel is om op den duur alleen nog maar CO 2 neutrale energie te gebruiken, hetzij door deze zelf op te wekken, hetzij door inkoop. Uitgangspunt is de energievoorziening klimaatneutraal te maken zonder CO 2 compenserende maatregelen buiten het stadsdeel. Het is duidelijk dat deze doelstelling heel ambitieus is. Er is alleen een kans van slagen als er systematisch naartoe wordt gewerkt, met een plan van aanpak dat zich richt op samenhangende en concrete maatregelen. Bij dit plan van aanpak wordt de trias energetica gehanteerd. Dit is een benadering die uitgaat van de volgende volgorde van maatregelen: 1. Eerst optimaal beperken van de energievraag 2. Vervolgens zoveel mogelijk duurzame energiebronnen benutten 3. Als laatste het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen. Afbakening Het stadsdeel heeft als organisatie vooral invloed op het energieverbruik van de eigen gebouwen en het eigen wagenpark. De indirecte CO 2 uitstoot, die gepaard gaat aan ingekochte materialen (voedsel, kantoorartikelen e.d.) vallen buiten de afbakening die het stadsdeel hanteert. Samenvattend richt het plan van aanpak zich dus op: De eigen stadsdeelgebouwen van de organisatie: de stadsdeelkantoren en de stadsdeelwerven. Het gaat hierbij met name om de energie voor verwarming, verlichting, gebruik van apparatuur enzovoort; Het eigen wagenpark, waaronder personenauto s, veegwagens, scooters en vuilniswagens. Aanpak Het plan van aanpak is concreet en beknopt gehouden, en richt zich op concrete maatregelen die in het komende jaar haalbaar zijn. Maar omdat het voorliggende plan al in de loop van 2012 is opgesteld, bestrijken maatregelen de jaren 2012 en Voor het einddoel zijn vooral de technische en financiële ontwikkelingen in de komende jaren van belang, en de mogelijkheden om hier nu al op in te spelen. Omdat het plan een looptijd heeft t/m 2015, en ontwikkelingen niet altijd goed kunnen worden voorspeld, moet het plan qua maatregelen enigszins aanpasbaar blijven. Daarom is gekozen voor een dynamisch plan, waarbij het plan jaarlijks wordt getoetst aan actuele ontwikkelingen en waar nodig aangepast. Over de voortgang en tussentijdse resultaten wordt gerapporteerd in het milieujaarverslag. 3

6 Co Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt eerst de huidige stand van zaken in kaart gebracht, met cijfers over de CO 2 uitstoot van de stadsdeelorganisatie in het afgelopen jaar. Daaruit volgt de omvang van de opgave voor de komende jaren. Hoofdstuk 3 en 4 inventariseren ontwikkelingen en potentiële maatregelen die het stadsdeel zou kunnen benutten om de doelstelling te realiseren. Beschreven wordt wat de effectiviteit en technische en financiële haalbaarheid van deze maatregelen is. Daarbij wordt ook aangegeven welke van deze maatregelen in aanmerking komen om nu al toe te passen. Hoofdstuk 5 probeert in te schatten of we dit tempo in 2015 inderdaad klimaatneutraal kunnen zijn. Hoofdstuk 6 gaat over de financiering en hoofdstuk 7 vermeldt de voor 2012 en 2013 geplande acties. 2. Inventarisatie huidige situatie Huidige tussenstand CO 2 uitstoot Het energieverbruik en de CO 2 uitstoot van het stadsdeel over 2011 zijn voor dit plan van aanpak het vertrekpunt voor de komende jaren. De verbruikscijfers bestaan uit het gas- en elektriciteitsverbruik van de gebouwen, en het brandstofverbruik van het wagenpark. Tabel 1 vermeldt het verbruik in Daaronder staan de cijfers van opwekking of inkoop van duurzame energie. Met behulp van standaard omrekenformules zijn de hoeveelheden gas, stroom, benzine en diesel vertaald in tonnen CO 2 die daarmee worden uitgestoten. Tabel 1. Overzicht energiegebruik en CO 2 emissie 2011 Energiegebruik en CO 2-emissie Energiegebruik 2011 CO 2 (ton/jaar) Stadsdeelkantoren Gas m Elektra kwh Stadsdeelwerven Gas m Elektra kwh 242 Totaal stadsdeelgebouwen Wagenpark Brandstof Liter Totaal CO 2 uitstoot (stel: als geen gebruik van duurzame energie) Reductie CO 2 Eigen zonnepanelen kwh 11 Inkoop groene stroom kwh Totaal reductie CO 2 door gebruik van duurzame energie Totaal netto CO 2 uitstoot ton/jaar De tabel laat zien dat van de totale jaarlijkse CO 2 uitstoot van ton zo n ton in mindering mag worden gebracht, omdat een deel van het energieverbruik op groene wijze 4

7 wordt geproduceerd of ingekocht. Er blijft per saldo nog een uitstoot van ton over om tot 2015 te reduceren, oftewel 58% van de bruto uitstoot. Het grootste deel daarvan komt door het brandstofverbruik van het eigen wagenpark, dat (nog) niet in staat is om duurzame brandstoffen te tanken. De gebouwen (kantoren en werven) nemen 33% voor hun rekening, omdat zij gebruik kunnen maken van groene stroom. Onderstaande figuur geeft deze situatie grafisch weer. Figuur 1: Overzicht CO2 uitstoot per 2011 Uitgevoerde maatregelen ( ) Er zijn in 2010 en 2011 al een aantal CO 2 reducerende maatregelen bij de stadsdeelgebouwen en het wagenpark uitgevoerd, zoals: 160 zonnepanelen op de daken van het stadsdeelkantoor Pieter Calandlaan en de stadsdeelwerven op de Fogostraat en de Henk Sneevlietweg; Diverse investeringen in energiebesparing, zoals bewegingssensoren verlichting, ledlampen, CO 2 gestuurde ventilatie en een nieuwe regelinstallatie voor de verwarming; 15 elektrische voertuigen, waarvan 13 personenwagens. 3. Ontwikkelingen Er zijn een paar actuele ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en flexwerken, die relevant zijn voor het nemen van CO 2 reducerende maatregelen. Het is een uitdaging om die energiemaatregelen op een goede manier af te stemmen op die ontwikkelingen. Huisvesting Het herinrichten of renoveren van een stadsdeelgebouw is een zeer geschikt moment om energiebesparende maatregelen te treffen die normaliter niet zo gemakkelijk te nemen zijn. In tabel 2 staan de voorgenomen ontwikkelingen bij de huisvesting. 5

8 Co Flexwerken. Een toename van het flexwerken op de kantoren betekent dat de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal werkplekken toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat er minder kantoorvloer en -faciliteiten nodig zijn, hetgeen nieuwe besparingsmogelijkheden biedt voor verwarming en verlichting. Bij de verbouwing van het Tuinstadhuis is het flexwerken een van de uitgangspunten. Indien de mogelijkheden voor thuiswerken zouden worden verruimd, zou het gas- en elektriciteitsverbruik op de stadsdeellocaties kunnen verminderen. Bijkomende effecten zijn minder woon-werkverkeer, maar anderzijds is er ook een toename van het energieverbruik in de woning (verwarming, verlichting en gebruik computer) van de thuiswerker. Tabel 2: de verwachte ontwikkelingen per gebouw Locatie Verwachte ontwikkeling Relatie met energiebesparing Stadsdeelkantoor Osdorpplein Tuinstadhuis Plein 40/45 Stadsdeelwerf Borkorf Seineweg Stadsdeelwerf Fogostraat Medewerkers van deze locatie verhuizen grotendeels naar het Tuinstadhuis. Op de begane grond komt naar verwachting het Burgerservicepunt. Het gebouw wordt heringericht en verbouwd. Oude werf wordt binnen afzienbare tijd niet meer gebruikt. Wordt heringericht en uitgebreid en zal huisvesting bieden voor aan de activiteiten van de Borkorf. Bij herinrichting energiebesparing meenemen. Bij de maatregelen energiebesparing meenemen. Geen investeringen meer treffen in energiebesparing in dit pand. Bij herinrichting energiebesparing meenemen. 4. Mogelijke maatregelen Om de eigen CO 2 uitstoot nog verder omlaag te brengen zijn er vijf mogelijkheden, die in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast: 1. Verandering van gedrag (zuiniger rijden, verwarming lager, zuinig omgaan met apparatuur); 2. Energiezuiniger techniek (ledlampen, elektrische auto s, energiezuinige klimaatbeheersing); 3. Zelf opwekken duurzame energie (zonnepanelen, windturbine); 4. Inkopen duurzame energie (biogas, groene stroom, duurzame stadswarmte); 5. Investeren in duurzame energie elders binnen het stadsdeel. Toegepast op de situatie van stadsdeel Nieuw-West zijn de vijf benaderingswijzen hieronder in een groslijst van maatregelen ondergebracht. Per maatregel is nagegaan of deze op korte termijn (tot 2015) ook haalbaar en effectief is. De laatste kolom laat dat met een oordeel zien. Voor een aantal maatregelen is een indicatie gegeven van de potentiële bijdrage aan de verdere CO 2 reductie. 6

9 Tabel 3. Groslijst van nu denkbare of theoretische maatregelen Maatregel Effectiviteit en haalbaarheid tot 2015 Oordeel Energiebesparing Energievraagbeperking is de 1 e stap naar een klimaatneutraal stadsdeel. Hiervoor lopen al verschillende activiteiten: Besparende maatregelen, zoals bewegingssensoren en LEDlampen; Monitoren van het energieverbruik en zo nodig treffen van maatregelen op basis van de meetresultaten; Zuinige inregeling van bijvoorbeeld verwarming en klimaatbeheersing; Stimuleren energiezuinig gedrag bij medewerkers; Trainingen voor een zuiniger rijstijl en efficiënte routering, waardoor minder kilometers worden gereden. Verbouwing Nieuwbouw Stadswarmte op eigen gebouwen Zonnepanelen op eigen gebouwen Biogas voor eigen gebouwen Kleine stedelijke windturbines Geraamde potentiële CO 2 reductie per jaar: 20 ton De geplande verbouwingen van het Tuinstadhuis en de werf Fogostraat bieden uitzicht op aanzienlijke energiebesparing, bijvoorbeeld met energiezuinige verlichting en klimaatbeheersing. Bij de verbouwplannen wordt een energieadviseur betrokken. Daarnaast zal het flexwerken en het anders gebruiken van gebouwen ook energiebesparing geven. Geraamde potentiële CO 2 reductie per jaar: 90 ton Bij nieuwbouw is het mogelijk om 100% CO 2 neutraal te bouwen. Gezien de actuele ontwikkelingen is nieuwbouw voor een stadsdeelkantoor of werf in de komende jaren echter niet aannemelijk. Het Tuinstadhuis ligt vlakbij het leidingnet van Westpoort Warmte en met hen is reeds een aansluitcontract gesloten. Dit type stadswarmte mag volgens landelijke normen als 80% klimaatneutrale warmte worden gezien. Dat betekent een aanzienlijk CO 2 reductie voor het Tuinstadhuis. Ook het stadsdeelkantoor Pieter Calandlaan ligt dicht bij het geplande stadswarmte tracé. Daarom zal ook voor deze locatie worden onderzocht of aansluiting haalbaar is. Geraamde potentiële CO 2 reductie per jaar: 210 ton Op de meeste eigen gebouwen liggen al zonnepanelen. Er zijn nog mogelijkheden voor het plaatsen van extra panelen, bij voorkeur panelen van een innovatief type met een hogere opbrengst. Geraamde potentiële CO 2 reductie per jaar: 30 ton Biogas uit de vergisting van organisch materiaal is voorlopig nog maar beperkt leverbaar (in de toekomst naar verwachting meer). Biogas is momenteel wat duurder dan gewoon gas. Nieuw-West is gebonden aan een raamcontract voor de inkoop van gas. Het contract loopt eind 2013 af. Bij nieuwe raamcontracten zal de optie van duurzaam (biogas en/of groen gas) een aandachtspunt zijn. Geraamde potentiële CO 2 reductie per jaar: 260 ton Als pilot is een kleine windturbine bij de stadsdeelwerf op Henk Sneevlietweg geplaatst. De resultaten hiervan vallen tegen. Mogelijkheden voor verdere toepassing bij eigen gebouwen zijn momenteel beperkt en het is niet effectief om hierin te investeren. 7

10 Co Maatregel Effectiviteit en haalbaarheid tot 2015 Oordeel Elektrische voertuigen Het grootste deel van de personenwagens is momenteel al elektrisch. Afhankelijk van de technische ontwikkelingen, de verwachte prijsdaling en het aflopen van leasecontracten zijn er de komende jaren waarschijnlijk mogelijkheden om ook bij een deel van de overige voertuigen over te gaan op elektrisch. De jaarlijkse potentiële CO 2 reductie is afhankelijk van bovengenoemde ontwikkelingen en factoren. Hybride Vuilniswagens In het land en internationaal lopen diverse pilots met hybride vuilniswagens. De wagens rijden tot 20 km/u op elektriciteit en bij hogere snelheden op diesel. Dergelijke wagens verbruiken veel minder brandstof. Ook wordt bij stationair draaien de emissie van uitlaatgassen en geluid sterk verminderd. Afhankelijk van de pilots wordt in 2012 de aanschaf van een dergelijke vuilniswagen nader onderzocht. Geraamde potentiële CO 2 reductie per jaar: 15 ton (per wagen) Zware voertuigen op biogas Biodiesel voor wagenpark Voor zwaardere voertuigen (waaronder vuilniswagens) kan ook gekozen worden voor rijden op groen gas. Naar verwachting zal de beschikbaarheid van biogas komende jaren toenemen. Voor het eventueel gebruik van biogas is de nabijheid van een geschikt tankstation van belang. Het Amsterdamse beleid richt zich vooral op de overstap naar elektrisch en veel minder op de overgang naar voertuigen op gas. Wel is het van belang om de komende tijd deze optie verder te onderzoeken. Traditionele (1 e generatie) biodiesel levert een CO 2 reductie van ongeveer 50% op, maar heeft nadelen, zoals verdringing van voedselproductie en verdwijnen van natuurgebieden. Ook heeft de verre aanvoer ervan CO 2 uitstoot tot gevolg. In het milieubeleid van Amsterdam en Nieuw-West is er voor gekozen om niet te kiezen voor deze vorm van biodiesel. De 2 e generatie biodiesel (uit organisch restafval) heeft bovengenoemde nadelen niet en levert een hogere CO 2 reductie op. In Westpoort staat een grote fabriek voor deze biodiesel (o.a. uit frituurvet). Uit navraag blijkt dat deze diesel al geleverd wordt aan zeer grote afnemers. Momenteel is de prijs circa 50% hoger dan gewone diesel. Daarnaast zijn aanpassingen nodig van motoren en brandstoftanks. Deze optie is daarom op korte termijn nog niet haalbaar, maar het is wel van belang om de ontwikkeling te blijven volgen. Investeren in duurzame energie elders in het stadsdeel Het uitgangspunt is om het doel van een klimaatneutrale stadsdeelorganisatie binnen de eigen gebouwen en voertuigenpark te realiseren. Mocht het na maximale inspanning toch niet mogelijk lijken om in 2015 klimaatneutraal te zijn, dan kan het resterend teveel aan CO 2 gecompenseerd worden met een investering in duurzame energie elders binnen het stadsdeel. Een eventuele optie hiervoor is participatie in een grote windturbine van 3 megawatt. Geraamde potentiële CO 2 reductie per jaar: ton (uitgaande van 30% participatie in 3 MW turbine) Uit bovenstaande groslijst volgen dus een paar nieuwe handvatten om het energieverbruik en de CO 2 uitstoot van de stadsdeelorganisatie verder omlaag te brengen. Deze kansrijke maatregelen vragen om een concrete uitwerking voor de komende jaren. Andere typen 8

11 maatregelen lijken de komende paar jaar nog niet aan de orde, omdat ze om verschillende redenen nog niet haalbaar zijn. Maar als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan worden de plannen daar op aangepast. 5. Haalbaarheid doelstelling klimaatneutraal Met de eerder genoemde maatregelen gericht op energiebesparing, efficiënter ruimtegebruik, investeren in duurzame energie en aansluiting op stadswarmte kan de komende jaren nog een aanzienlijke extra CO 2 -reductie gerealiseerd worden. Met dergelijke maatregelen is naar verwachting voor de gebouwen een netto CO2-reductie van ongeveer 50% haalbaar in 2015 ten opzichte van Als we nog meer zonnepanelen op de daken kunnen plaatsen en voor de resterende vraag biogas kunnen gebruiken, dan moeten de gebouwen in 2015 klimaatneutraal kunnen zijn. Het klimaatneutraal maken van het eigen wagenpark is moeilijk te realiseren. De inzet op steeds meer elektrische voertuigen blijft van kracht, maar voorlopig zijn de technische ontwikkelingen nog niet zodanig dat zware voertuigen (zoals vuilniswagens) al helemaal elektrisch kunnen rijden. Daarom zullen we ook nauwlettend de ontwikkelingen blijven volgen van tweede generatie biodiesel en groen gas voor vrachtwagens. Naast technische ontwikkelingen spelen ook financiële factoren mee. Zo moet op basis van afschrijvingstermijnen rekening worden gehouden met natuurlijke vervangingsmomenten voor aanschaf van nieuwe voertuigen. De technische en financiële omstandigheden zijn voorlopig van dien aard dat we niet mogen verwachten dat het wagenpark in 2015 klimaatneutraal zal zijn. Om de laatste sprong naar klimaatneutraal te maken zou in dat geval ingezet kunnen worden op locale investeringen in duurzame energie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de participatie in de plaatsing van een grote windturbine (3 megawatt). Met de te verwachten stroomopbrengst zou het stadsdeel klimaatneutraal te maken zijn. 6. Financiering Voor de realisatie van maatregelen zijn investeringen in energiebesparing en duurzame energie nodig. Het uitgangspunt is om investeringen zoveel mogelijk vanuit de reguliere budgetten te financieren en alleen eventuele extra kosten te financieren vanuit het milieubudget. In de vastgestelde Duurzaamheidsagenda Nieuw-West is binnen het milieubudget voor 2012 en 2013 een jaarlijks bedrag van beschikbaar gesteld voor een duurzame en klimaatneutrale stadsdeelorganisatie. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe dit bedrag wordt ingezet om de geplande acties te bekostigen. Overigens leiden de investeringen in energiebesparing en duurzame energie straks ook tot kostenbesparing als gevolg van lagere energierekeningen. 9

12 Co 7. Geplande acties maatregelen 2012 en 2013 Op basis van de maatregelen die in hoofdstuk 4 zijn betiteld als nu reeds haalbaar en effectief, vermeldt onderstaande tabel de concrete acties voor 2012 en Bij elke actie staat een korte toelichting en de wijze van financiering. Voor deze twee jaren is er totaal beschikbaar vanuit het milieubudget. Jaarlijks wordt in het Uitvoeringsprogramma Milieu en Duurzaamheid deze actielijst geactualiseerd. Tabel 3. Kort overzicht geplande maatregelen voor 2012 en 2013 Actie Toelichting Financiering milieubudget Energiebesparing Tuinstadhuis Bij de verbouwing van het Tuinstadhuis energiebesparende maatregelen meenemen Energiebesparing locaties Osdorpplein en Fogostraat Bij de verbouwing van de locatie Osdorpplein en de stadsdeelwerf Fogostraat energiebesparende maatregelen meenemen Energiebesparende maatregelen overig Energiemanagement Energiezuinig gedrag Voor de locaties Pieter Calandlaan en Henk Sneevlietweg zijn aanbevelingen van een energieadviesbureau uitgevoerd. Maar er zijn nog aanvullende verbeteringen gepland voor de verlichting en installatietechniek. Systematisch energiebeheer van de eigen gebouwen door: Digitale energiemonitoring: waar nodig actie ondernemen op basis van de resultaten; Preventief onderhoud: in energiebesparing in onderhoudscontracten meenemen; Instructies energiezuinige instellingen: zoals kloktijden van verwarming en klimaatbeheersing. Acties gericht op het bevorderen van energiebewust gedrag bij de eigen medewerkers (voorbeeld: bij weggaan verlichting en PC uit). Dit is een prioriteit van de interne milieuzorg. Er zullen aansprekende campagnes worden uitgevoerd. Bevorderen en faciliteren gebruik van dienstfietsen en elektrische scooters in plaats van de auto Duurzame energie bij de eigen gebouwen Zonnepanelen voor Uitbreiding van het aantal zonnepanelen op stadsdeelgebouwen stadsdeelgebouwen Tuinstadhuis op stadswarmte Onderzoek aansluiting Pieter Calandlaan op stadswarmte Inkoop groen gas Aansluiting stadswarmte op het Tuinstadhuis. De aansluiting is gepland eind Onderzoek naar een eventuele aansluiting op stadswarmte van het stadsdeelkantoor Pieter Calandlaan Actief volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot de inkoop van groen gas en hierover contact onderhouden met Concern Inkoop van de gemeente Amsterdam

13 Actie Toelichting Financiering milieubudget Eigen wagenpark Elektrisch vervoer Uitbreiding aantal elektrische voertuigen. Onderzoeken of een pilot kan worden gedaan met een hybride (elektrisch in combinatie met diesel) afvalinzamelingswagen Brandstofgebruik Actief volgen van de ontwikkelingen van 2e generatie biodiesel gemaakt van organisch afval. Optie van het rijden van zware voertuigen op groen gas nader onderzoeken. 11

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen -2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Reductiedoelstellingen 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1 3 2.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2012

Carbon Footprint Rapportage 2012 Carbon Footprint Rapportage 2012 Versiedatum: 10 april 2013 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2012 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 5 2.2 Zakelijk verkeer in personenauto

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk, CO2 verantwoordelijke Versie: 1.6 Datum: 07-10-2015 Authorisatiedatum: 8-10-2015 Naam: C.J.M. Gijsbrechts,

Nadere informatie

Scope 3 doelstelling Pilkes

Scope 3 doelstelling Pilkes Januari 2015 Extern Vanaf november 2013 is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Begin 2015 hopen we dat ons CO2 reductiesysteem voldoet aan de eisen van niveau 5, de

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar 2012. Versiedatum: 15 november 2012. 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2012 1 van 16

Carbon Footprint. Rapportage 1 e halfjaar 2012. Versiedatum: 15 november 2012. 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2012 1 van 16 Carbon Footprint Rapportage 1 e halfjaar 2012 Versiedatum: 15 november 2012 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 1 e halfjaar 2012 1 van 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 5

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Regionale duurzaamheidsprojecten.

Regionale duurzaamheidsprojecten. Regionale duurzaamheidsprojecten. Piotrek Swiatkowski Docent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Academie voor Financieel Management, Den Bosch, Avans Hogeschool Lid kenniskring Finance & Sustainability

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 21 januari 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO ² -reductie Doelstellingen 2015

CO ² -reductie Doelstellingen 2015 CO ² -reductie Doelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015-2016

Energiemanagement actieplan 2015-2016 Energiemanagement actieplan 2015-2016 Opgesteld door: R. Louis Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Huis ter Heideweg 4 3705 LZ Zeist Tel: 030-2436464 Datum: 2 maart 2015 Versie: 1.1 Status: concept

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie Projectgegevens Opsteller TAJ van Versie 2014-1 Status Definitief CO2 verantwoordelijke Directievertegenwoordiger TAJ van WPA van Datum Paraaf

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (06-05-2014) 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Dienst Stadsbeheer Milieu en Vergunningen Juni 2012 2 Aanleiding De gemeente Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale en -bestendige

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 16 december 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Reductieplan 2016-2020 SLTN Inter Access

Reductieplan 2016-2020 SLTN Inter Access Reductieplan 2016-2020 SLTN Inter Access Co2 Prestatieladder Versie : 1.0 Datum : 5 januari 2016 Auteur(s) : Quality Management SLTN Inter Access Copyright : SLTN Inter Access De inhoud van dit document

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2-reductie

Plan van aanpak CO2-reductie Plan van aanpak CO2-reductie 2012-2016 Opdrachtgever Movares Johan van den Elzen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Frans Gebraad Kenmerk CO-FG-120015321 - Versie 1.0 Utrecht, 8 november 2012 Vrijgegeven

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020

CO2 reductiedoelstellingen 2020 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Roberto de Miranda Document CO2 Reductiedoelstellingen 2020 Datum 31-8-2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO2-prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder. Scope 1, directe CO 2-emissies door aardgas, diesel en benzine

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2014 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief)

Monitor klimaatbeleid. Gemeente Hunsum (fictief) Inleiding Behaalt uw gemeente de klimaatdoelstellingen? Wilt u weten hoeveel duurzame energie in uw gemeente wordt geproduceerd of energie wordt bespaard? Zoekt u inzicht in welke maatregelen succesvol

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie