De dagelijkse praktijk op de Fredericus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De dagelijkse praktijk op de Fredericus"

Transcriptie

1 DALTONBELEIDSPLAN

2 De dagelijkse praktijk op de Fredericus Onze visie op ons Daltononderwijs, zoals u hebt gelezen in hoofdstuk drie, proberen we vorm te geven in de dagelijkse gang van zaken bij ons op school. Als basis voor de inhoud van ons onderwijs gelden de vakken die hieronder worden genoemd en de kerndoelen die hierbij horen. Natuurlijk moeten hierbij keuzes worden gemaakt. Kinderen verschillen. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden. We proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, door ieder kind volgens zijn eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen. Dat betekent in de praktijk soms een eigen individueel programma. Dan denken we hierbij in de eerste plaats aan de basisvakken: taal, rekenen en lezen. De totale ontwikkeling van het kind komt aan bod in ons onderwijs: sociaal, emotioneel, verstandelijk en creatief. De kinderen komen op school om te leren en te groeien, zowel op het gebied van rekenen en taal, als op het creatieve, sportieve, sociale en culturele vlak. Kennisoverdracht, het oplossen van problemen en vooral zelfstandig dingen doen en eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen zijn voor ons belangrijke aspecten. Wij vinden, dat wij kinderen moeten uitdagen, om te komen tot een schoolgemeenschap waarin kinderen zich zelfstandig en sociaal bewegen. Gezamenlijke activiteiten en vieringen krijgen daarin een belangrijke plaats. Door de hele school heen zult u de drie eerder genoemde Daltonprincipes kunnen terugvinden. Het spreekt vanzelf dat er een doorgaande lijn zichtbaar moet zijn van groep 1 t/m 8 op het gebied van keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de lokalen: - dagkleuren - dagritme - structuren van coöperatief leren - takenborden De Zelfstandigheid, en Vrijheid/verantwoordelijkheid worden hier onder nader uitgewerkt. De taak is het middel om deze drie principes in de praktijk te brengen. Zelfstandigheid Tijdens de taakuren leert de leerling zelfontdekkend zijn opdracht te maken. De zelfstandigheid zal hierdoor vergroot worden. Het leerplezier zal hierdoor toenemen. Ook zal het een positieve uitwerking hebben op het zelfvertrouwen en het zelfrespect. Natuurlijk nemen de instructiemomenten binnen de taakuren een belangrijke plaats in. belangrijk dat de groep die geen instructie heeft zelfstandig aan zijn taak werkt. Dus zelf een oplossing bedenken voor problemen. Vanaf groep 1 proberen we kinderen te leren om te gaan met uitgestelde aandacht. huishoudelijk takenbord, samen ergens verantwoordelijk voor zijn

3 Tijdens de taakuren kunnen leerlingen elkaar helpen door samen een oplossing te zoeken voor een probleem, door elkaar vragen te stellen of suggesties te geven. Binnen de taakuren proberen we ook opdrachten te geven om samen aan een opdracht te werken. Overleg hierbij is erg belangrijk. Afspraken maken. Een goede taakverdeling maken. Een voorbeeld hiervan is het maatjeswerk wat elke week op de takenkaart staat. Met een maatje van de week wordt elke week aan een taakje gewerkt. De maatjes worden elke week gewisseld, zodat de kinderen leren om met iedereen samen te werken. De zorg voor elkaar hierin is een duidelijk element. In het kader van onze Daltonontwikkeling zijn we sinds 2008 bezig met de invoering van vormen van coöperatief leren. Doel hiervan is het verhogen van de actieve en betrokken leerhouding van de kinderen, opdat dit leidt tot een hogere leeropbrengst. Daarnaast verbreden we de sociale vaardigheden. Dit verhoogt een veilige sfeer en het klassenklimaat. Vormen van coöperatief leren Er zijn 8 structuren uitgekozen waar we door de hele school (groep 0 t/ 8) mee gaan werken. De structuren zijn: - Binnen-Buitenkring - Zoek iemand die (goed te gebruiken in de herhalingsweken) - Hoeken - Zoek de Valse (goed te gebruiken bij spelling of rekenen) - Tweetal Coach - Mix en Koppel - Tafelrondje (Placemat) - Reeksen Elke leerkracht werkt minimaal twee keer per week met een structuur. Dit kan geïntegreerd worden in de taal- en rekeninstructies, maar ook bij wereldoriëntatie. In het lokaal hebben bovenstaande structuren een plekje gekregen aan de wand. Doel hiervan is om kinderen vertrouwd te maken met de begrippen. Vrijheid en verantwoordelijkheid We leren de kinderen beetje bij beetje verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak en het leefklimaat bij ons op school. Te denken valt hierbij aan sfeer, orde en netheid. Een stukje verantwoordelijkheid zien we ook terug in het eigen rapport. Vanaf groep 5 vullen de kinderen twee keer jaar, herfstvakantie en Pasen, een eigen rapport in. In dit rapport beoordelen de kinderen verschillende aspecten, zoals: werkhouding, zelfstandigheid, samenwerking en beoordelen ze hun prestaties. De leerling leert met name tijdens de taakuren zijn vrijheid te hanteren en te beheersen. Dit gaat samen met het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel. Zo wordt de leerling geleerd vrij te zijn in: -de keuze van de volgorde van de opdrachten -de samenwerking met andere leerlingen -de besteding en verdeling van de tijd -het al dan niet raadplegen van hulpmiddelen

4 -de keuze van werkplek concentratie bij een ANK taak De taak De dagtaak of de weektaak is op onze school het middel om de drie bovengenoemde principes te verwezenlijken. We zorgen voor een duidelijke opbouw vanaf groep 1 t/m groep 8. Door aan een taak te werken leren kinderen zelfstandig te werken en ze leren verantwoordelijkheid te krijgen om de afgesproken taak af te maken. De taak is ook het middel om bij kinderen zowel kennisoverdracht als karaktervorming te laten plaats vinden. De taakuren vinden voornamelijk in de ochtenduren plaats. 4.1 Zelfstandig werken Dagkleuren Om de leerlingen te helpen de week te structureren en een werkplanning te maken, geven we in de hele school iedere dag van de week aan met een vaste kleur. Dit overzicht hangt in alle klassen. De dagkleuren worden door de leerlingen ook gebruikt om hun taak te plannen en af te kleuren. Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: geel rood oranje groen blauw kleutergroepen In de kleutergroep hangt een planbord met daarop de weektaak. In de ochtendkring wordt besproken welke dag het is en wat de activiteiten zijn op deze dag. De kinderen geven met een gekleurde magneet aan op welke dag de taak is gemaakt. In de klas hangen de dagritme kaarten centraal aan de muur. Kinderen krijgen zo structuur aangeboden.

5 Groepen 3 t/m 8 Op hun takenkaart plannen zij hun werk met de dagkleur. Als het werk af is kleuren de leerlingen met de kleur van de dag hun taak af. Vanaf groep 3 wordt er zo met het plannen en afkleuren gewerkt. Zo krijgt de leerkracht inzicht in de leerstijl van het kind. De leerkracht kan het kind coachen op het maken van een planning en spreiding van het werk. Ook het werktempo en het resultaat van het werk kan aanleiding zijn tot extra begeleiding van het kind. De dagkleur wordt gebruikt als planningsinstrument. Aan het begin van de nieuwe weektaak denken de kinderen na over de verdeling van het werk over de dagen, maken afspraken met maatjes en kleuren in op welke dag ze bepaalde opdrachten denken te gaan doen. Wanneer er iets misgaat in de planning kan de oorzaak hiervan teruggezocht worden. : Verantwoording nemen voor de eigen planning Zelfstandig administreren 4.2 Dagritme In groep 1 t/m 3 wordt gewerkt met dagritmekaarten. Op de kaarten staan afbeeldingen van verschillende activiteiten. Deze kaarten worden gebruikt om weer te geven welke activiteiten voor die dag gepland staan. Vanaf groep vier wordt de dagplanning op het bord geschreven. Ook dit is weer bedoeld om de dagstructuur aan te geven. De leerling weet zo wat er op een dag van hem wordt verwacht. : Leerlingen worden mede verantwoordelijk gemaakt voor het verloop van de dag. Dit stimuleert het taakbesef. Dagritmekaarten en een dagrooster zijn een voorbereiding op het leren werken met een weekplanning en agenda. Kinderen leren dagstructuren en leren plannen. : Kinderen in de onderbouw bespreken in de kring het dagritme en helpen elkaar bij het verwoorden ervan. 4.3 Symbolen en handelingswijzers Symbolen en handelingswijzers zijn in het Daltononderwijs veelgebruikte instrumenten. Op handelingswijzers staat in tekst of met symbolen aangegeven hoe een leerling in een bepaalde situatie moet handelen. Handelingswijzers bevorderen daardoor de zelfstandigheid van de leerlingen; de leerlingen kunnen zonder hulp van de leerkracht een opdracht uitvoeren.

6 Op verschillende plaatsen in de school worden symbolen gebruikt. - Stiltekaarten Rood: Er mag niet gespraat worden, bv bij een toets. Oranje: Fluisteren Deze kaarten worden gebruikt in groep 3 t/m 8. - Stilteteken Als stilteteken heeft de school gekozen voor het time-out teken, bekend uit de sportwereld. Dit teken wordt in alle groepen gebruikt. - Toiletsymbolen Bij de kleuters en groep 3 hangen kettingen voor in de klas om het w.c. gebruik te regelen. - Vraagteken In groep 3 t/m 8 gebruiken leerlingen een vraagteken bij een probleem. Dit vraagteken wordt op hun tafeltje gezet, zodat de leerkracht geattendeerd wordt op een hulpvraag - Buiten-de-klaskaart Vanaf groep 3 worden Buiten-de-klaskaarten gebruikt. Bij activiteiten buiten hun eigen klas wordt deze kaart meegenomen. Bij storend gedrag kan de kaart ingenomen worden. De leerling kan dan enige tijd alleen maar werken het eigen lokaal. - Uitgestelde aandacht Groep 1 t/m 8 maken gebruik van een knuffel/pop. Als de knuffel/pop voor de klas staat betekent dit dat de leerkracht niet gestoord mag worden. Om het zelfstandig werken te bevorderen en de leerkracht gelegenheid te geven instructie te geven werken we met deze vorm van uitgestelde aandacht. Handelingswijzer Wat gaan we doen? De symbolen geven afspraken weer. Deze afspraken zorgen er voor dat de grenzen aan de vrijheid duidelijk worden aangegeven. De taakuurvolgorde op het bord bevordert de vrijheid van leerlingen, doordat ze de zelfstandigheid stimuleren. Zelfstandigheid Kijkend naar een symbool kan de leerling zelfstandig beslissingen nemen, zonder dat dit aan een leerkracht hoeft te worden gevraagd. Met behulp van handelingswijzers kan een oplossen. Door de symbolen te respecteren houdt het kind rekening met de ander.

7 4.4. De taak Eén van de bekendste elementen van daltononderwijs is de taak. In iedere groep wordt er met taken gewerkt. Er zit een opbouw in de tijd, die dagelijks aan de taak wordt besteed en de periode die hij beslaat. Ook de omvang en de lesonderdelen op de taak kunnen per groep verschillen. Groep 1 en 2: In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een klassikaal takenbord. Op dit bord hangen de foto s en namen van de leerlingen. Op het bord staan de diverse werkjes van die week met symbolen aangegeven. Dat kunnen verplichte en/of keuzewerkjes zijn. Iedere ochtend in de kring kiezen de kinderen welk werkje ze die dag willen gaan doen. Als het werkje klaar is komt er een magneetje met de kleur van de dag achter hun naam. Groep 3 In groep 3 krijgen de kinderen een weektaak. Deze taak is gestructureerd. Dit betekent dat de taal en rekenopdrachten gescheiden worden aangeboden. Naast verplichte taken, staan er ook keuzetaken op. De keuzetaken staan in de basistaak. Met de dagkleuren worden de werkjes gepland en afgetekend. De samenwerkingsopdracht wordt gedaan met het maatje van de week. Dit maatje wordt elke week gewisseld en zichtbaar gemaakt op het maatjesbord. Dit bord hangt centraal in het lokaal. Groep 4 t/m 8: Groep 4 t/m 8 hebben dezelfde lay-out wat betreft de weektaak. Per week krijgen de leerlingen een overzicht van het werk dat aan het eind van de week af moet zijn. De week in groep 5 en 6 start op donderdag en loopt t/m woensdag. Dit in verband met de duobanen van de twee groepsleerkrachten. De weektaak wordt dan ook op woensdagsmiddag voorbereid. De weektaak van groep 7 en 8 loopt van maandag t/m vrijdag omdat deze twee groepen door één leerkracht worden begeleid. De leerkracht kan de taak aanpassen aan de mogelijkheden van het kind. In principe willen we niet meer dan drie verschillende takenkaarten in één groep hebben. Het keuzeonderdeel ANK (Arbeid Naar Keuze) is standaard in de basistaak opgenomen. Dit keuzeonderdeel is een uitdagende educatieve activiteit, die de kinderen zelf mogen kiezen binnen aangegeven kaders. Elke week is er ook een aandachtspunt van de week. De leerkracht geeft zo aan waar deze week extra aandacht wordt besteed. Meestal is dit een houdingsaspect. In de evaluatie aan het eind van de week reflecteren de kinderen op dit punt. Ook in deze groepen plannen en kleuren de kinderen hun taken af met de dagkleur. In de taak zijn samenwerkingsopdrachten opgenomen. De kinderen werken met een maatje van de week aan een bepaalde opdracht. Dit maatje wordt elke week gewisseld en wordt zichtbaar gemaakt op het maatjesbord. Soms kiezen de kinderen zelf een maatje om aan een opdracht te werken. Het leren van vaardigheden, die het kind nodig heeft om goed met de taak om te kunnen gaan, gaat niet altijd vanzelf. Het is daarom belangrijk dat de leerkracht het werkproces regelmatig met de leerlingen bespreekt. De leerkracht zal dit groepsgewijs en individueel doen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: planning, samenwerken, netheid, zelfcorrectie, werkhouding.

8 Vanaf groep vijf beoordelen de leerlingen zelf hun werkproces. Onder aan de taak tekenen zij af of de basistaak af is en of er extra is gewerkt aan pluswerk. Ook schrijven zij een korte evaluatie over de afgelopen week. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een kritische houding ontwikkelen ten opzichte van het eigen werk. De leerstof moet begrepen zijn en het werk moet goed gemaakt worden. Door het werk zelf te laten nakijken en te verbeteren ontwikkelen we een goede werkhouding. Ook stimuleren we de leerlingen om zelf kritisch te kijken naar hun eigen werk en zelf hulp en ondersteuning te vragen waar dat nodig is. Vrijheid in eigen planning en uitvoering. Verantwoordelijkheid nemen voor zelf gemaakte keuzes. Vrijheid om wel of niet instructies te volgen (groep 7/8) en de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Zelfstandigheid Zelfstandig administreren. Kritisch eigen werk en werkproces evalueren. Zelfstandig problemen oplossen. Samen afspraken maken (maatjeswerk) Samenwerkingsopdrachten uitvoeren. Elkaar helpen. 4.5 Uitgestelde aandacht Met uitgestelde aandacht bedoelen we een periode dat de leerkracht niet meteen beschikbaar is voor vragen en problemen van leerlingen. In de groepen 1 t/m 4 wordt deze periode aangegeven door een symbool, in de vorm van een knuffel/pop. De belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn; 1. De kinderen leren in deze periode zelfstandig werkproblemen op te lossen en helpen elkaar hierbij. 2. De periode van uitgestelde aandacht biedt de leerkracht de gelegenheid om met kleine groepjes te werken of individuele aandacht aan kinderen te kunnen geven. Als een kind in deze periode een probleem heeft dan zal hij of zij in onderstaande volgorde zelf een oplossing voor moeten zoeken: Goed zelf nadenken over een oplossing. Hulp vragen aan je schoudermaatje. Navraag doen bij een ander kind in de klas. Het vraagteken opzetten, de vraag overslaan en verder werken. Groep 1-2: bij problemen naar de juf. De pop als teken van uitgestelde aandacht

9 Als de periode van uitgestelde aandacht voorbij is, zal de leerkracht zich in zijn loopronde het eerst richten op het kind bij wie een vraagteken staat. Er kan alleen gewerkt worden met uitgestelde aandacht als de kinderen zelfstandig materialen kunnen pakken. Tevens moeten zij de vrijheid krijgen om zelf oplossingen te bedenken. Zelf een oplossing bedenken bij een probleem Zelfstandigheid Zelf een keuze maken bij een probleem. Kinderen helpen elkaar bij het oplossen van een probleem. 4.6 levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. De verstandelijke en sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd, als kinderen samenwerken. vindt op vele manieren plaats in onze school: - in de taak - bij instructielessen - groepsdoorbrekend activiteiten - bewegingsonderwijs - catecheselessen - creatieve vakken Er is een verschil tussen samen werken en samenwerken. Samen werken betekent dat, ook al werk je alleen, je rekening houdt met elkaar. In de school hangen fluisterkaarten om leerlingen te wijzen op een goede werkhouding waarbij we elkaar zo weinig mogelijk storen. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de school, de werkomgeving en voor elkaar, voor de sfeer in de school en in de klas. Kinderen helpen elkaar en vragen elkaar om hulp. Niet alle kinderen bezitten deze vaardigheden van nature. Daarom heeft de leerkracht een belangrijke rol bij de begeleiding hiervan. gebeurt volgens vaste afspraken. Binnen onze school werken we veel met coöperatieve werkvormen. Coöperatief leren is groepswerk waarbij kinderen elkaar nodig hebben om tot een (goed) resultaat te komen. Zij zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Wij hanteren hierbij het GIPSmodel. G elijke deelname I ndividuele aansprakelijkheid P ositieve wederzijdse afhankelijkheid S imultane interactie vraagt overleg

10 Het is een werkvorm waarbij kinderen elkaar ondersteunen en helpen. De zwakke leerlingen profiteren van de hulp en uitleg van medeleerlingen. Er worden eisen aan hen gesteld, maar als het nodig is ervaren ze de hulp van anderen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen. Ook goede leerlingen profiteren van de samenwerking. Door anderen te helpen bereiken zij een beheersing van de stof op een hoger niveau. Een belangrijk voordeel van deze werkwijze is dat de tijd dat de leerlingen werkelijk actief en geconcentreerd aan het werk zijn toeneemt. Door teamafspraken te maken met welke structuren we bezig gaan proberen we een doorgaande lijn in de school te krijgen. Eén keer per 3 weken komt coöperatief leren op de agenda van de teambespreking. De leerkrachten gaan met elkaar coöperatieve opdrachten maken. Deze werkwijze bevordert de borging van het coöperatief leren in onze school. Verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en elkaar. De vrijheid om hulp te zoeken en te geven. Zelfstandig hulp zoeken en geven. Samen verantwoordelijk zijn voor het werk. Leren omgaan met verschillende maatjes Leren naar elkaar te luisteren. Leren van en met elkaar. 4.7 Materialen De inrichting van de lokalen is zo, dat alle kinderen alle materialen die nodig zijn zelfstandig kunnen pakken en ook weer opruimen. Vooral in de groepen 1 en 2 ligt er veel nadruk op het aanleren van die vorm van zelfstandigheid. In de hogere groepen wordt dit voortgezet. Verantwoord omgaan met materialen, er netjes mee omgaan en zorgen dat de spullen weer goed opgeruimd worden is belangrijk. Deze zorg voor schoolspullen is daarom ook als onderdeel in het rapport opgenomen. Leerlingen hebben de vrijheid om zelf materialen te pakken Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor het opruimen Leerlingen bepalen zelf wat nodig is en pakken dan de materialen Samen zorg dragen voor een netjes opgeruimd lokaal. Het vraagteken, zichtbaar voor iedereen

11 4.8 Werkplekken De kinderen hebben een zekere vrijheid in de keuze van een werkplek in de school. Doordat er met een weektaak wordt gewerkt, zijn kinderen gelijktijdig bezig met verschillende opdrachten. Er kan worden samengewerkt, de leerkracht geeft instructie aan een groep of een klein groepje. Ook kunnen kinderen bezig zijn aan een Arbeid naar keuze taakje of een creatieve opdracht. In een Daltonschool wennen kinderen aan een zeker werkgeruis, maar sommige kinderen kiezen ook wel eens voor een rustige werkplek in de gemeenschapsruimte. Groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 is het werken in verschillende hoeken vanzelfsprekend. Ook hebben de kinderen een eigen keuze waar je gaat werken. Door kinderen er aan te wennen ook op plekken buiten het zicht van de leerkracht te werken worden de kinderen voorbereid op het latere zelfstandig werken in ruimtes waar geen leerkracht of ander toezicht is. Groepen 3 en 4 De meeste opdrachten worden in de klas uitgevoerd. De samenwerkingsopdrachten vinden plaats in de gemeenschapsruimte. Groepen 5 t/m 8 De individuele opdrachten voor taal en rekenen worden in principe in het eigen lokaal uitgevoerd. De leerkracht kan dan adequaat inspelen op eventuele hulpvragen. Voor de samenwerkingsopdrachten kan men kiezen voor een werkplek in de gemeenschapsruimte. De leerlingen kunnen tijdens taakuur er ook voor kiezen om hun taken in het eigen lokaal of, op aanvraag, in de gemeenschapsruimte uit te voeren. Dit kan alleen of in een groepje. De leerkracht loopt regelmatig rondes om te zorgen dat er goed wordt doorgewerkt en om eventuele hulpvragen te beantwoorden. Werkafspraak: De kinderen mogen elkaar niet storen en overleggen fluisterend met elkaar. Als symbool wordt hier voor de oranje fluisterkaart gebruikt. Deze hangt centraal in de gemeenschapsruimte. Keuze van eigen werkplek in beeld Computerplekken De kinderen kunnen hun computeropdrachten maken in het eigen lokaal. De computers staan zo opgesteld dat de leerkracht zicht heeft op het gebruik.

12 Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor een keuze van een werkplek Kinderen kiezen zelf voor een andere werkplek Samen er voor zorgen dat iedereen rustig door kan werken 4.9 zelfcorrectie Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf hun werk leren nakijken. Zelfcorrectie heeft enige voordelen: - kind krijgt meteen feedback - bevordert kritisch nadenken over het gemaakte werk en de resultaten - inzicht in de eventuele hulpvragen Zelf nakijken vraagt om een bepaalde houding. De kinderen moeten zich realiseren dat je werk nakijkt om er iets van te leren. De leerkrachten begeleiden dit proces voordurend. Het zelf corrigeren vindt plaats vanaf groep 5. Voor de zelfcorrectie liggen antwoordenboeken én groene nakijkstiften op de nakijktafels in het lokaal. De leerkracht kan dan met rode pen evt. opmerkingen en correcties noteren. Taalwerk wordt incidenteel en rekenen structureel nagekeken Verantwoording nemen voor je manier van corrigeren. Hulp vragen als er teveel fouten zijn gemaakt. Zelfstandig leren nakijken Samen leren corrigeren bij tweetal-check 4.10 Zorg voor de school Op onze Daltonschool dragen kinderen mede de verantwoordelijkheid voor de schoolomgeving. De kinderen hebben huishoudelijke taakjes. Deze zijn vermeld op het huishoudelijke takenbord. Elke week worden de namen bij de verschillende werkjes gehangen. Voorbeelden zijn: uitdelen, ophalen, klas opruimen, klusjes enz. Leerlingenraad Onze school kent ook een leerlingenraad. Uit elke groep zijn daar kinderen in vertegenwoordigd. Eén keer per maand wordt er vergaderd met de directie van de school. Allerlei onderwerpen kunnen daarbij aan de orde komen. Het welbevinden van de leerlingen

13 en leerkrachten staat daarbij centraal. Onderwerpen die aan de orden kunnen komen zijn: aanschaf spelmaterialen, sfeerafspraken rondom het sportveldje, ideeën voor handvaardigheid. De groepen 5 en 6 doen mee aan de jaarlijkse gemeentelijke schoonmaakdag. Zij gaan dan de schoolomgeving ontdoen van mogelijk zwerfafval. Kinderen bewust maken voor de zorg van een nette schoolomgeving Kinderen doen zelfstandig kleine klusjes Samen zorg dragen voor een nette schoolomgeving Schaken een keuzetaak op onze school

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

Daltonontwikkelingsplan van

Daltonontwikkelingsplan van Daltonontwikkelingsplan van Kantoortijdenschool Het Palet openbare school voor Daltononderwijs Een Daltonschool waar elk kind zijn talenten kleur kan geven. Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Inhoud van het

Nadere informatie

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen.

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen. Instructie Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Op de maandag in Eerst klassikale Eerst klassikale De kinderen zien op De kinderen zien op

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave - 2 -

1. Inhoudsopgave - 2 - Groep 1/2/3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...- 2-2. Inleiding...- 3-3. Groep 1 en 2...- 4-3.1 Piramide...- 4-3.2 Dagprogramma...- 5-3.3 Gemengde groep...- 5-3.4 Werkwijze...- 5-3.4.1 Planbord/ werkjesbord...-

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan. K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.nl Inhoudsopgave Daltonhandboek K.B.S. De Plataan blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Namens het team van daltonschool de Tjalk Aïscha Bulsing, daltoncoördinator

Inleiding. Namens het team van daltonschool de Tjalk Aïscha Bulsing, daltoncoördinator Daltonhandboek Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie is dit document geschreven 4 De uitgangspunten van het tjalkonderwijs 5 De leerkracht en het team 6 Dagkleuren 7 Dagritmepakket/ daltonbord 8 Symbolen

Nadere informatie

Daltonhandboek Het Kompas

Daltonhandboek Het Kompas Daltonhandboek Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. In het Daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. In het Daltononderwijs

Nadere informatie

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN 2013 DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN Cbs de Regenboog Not.A.H.Agessingel 10 9965 RD Leens Postbus 15 9965 ZG Leens 0595-572017 www.cbsderegenboogleens.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inleiding Waarom dalton-onderwijs

Nadere informatie

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2 BAS project Ontwikkelingslijn: 1 Ontwikkelingsveld 1:structuur Datum: januari 2014 Doel: Aanleren van een zelfstandige leerhouding waarbij tijdsbewustzijn en taakplanning worden ontwikkeld. Vanuit verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Plannen Groep 1/ 2 Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Foto + de beschrijving van ons planbord. OBS De Driebond Groningen, Maaike Nieuwbeerta.. Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3;

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan?

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan? Uitgangspunten: Daltononderwijs Waar komen wij vandaan? De grondlegger van ons huidige Daltononderwijs is Helen Parkhurst (1887-1973). Zij gaf les vanaf 1905-1913 op verschillende lagere scholen. Op het

Nadere informatie

Daltonwerk- en -ontwikkelingsplan 2007-2011

Daltonwerk- en -ontwikkelingsplan 2007-2011 Daltonwerk- en -ontwikkelingsplan 2007-2011 Openbare daltonbasisschool i.o. Jan Nieuwenhuyzen Maetsuykerstraat 1A - 3531 HR Utrecht Tel. : 030-2930274 E-mail : directie@jan-nieuwenhuyzenschool.nl Website

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 4. Hoofdstuk 2 Voor wie is dit document geschreven? 5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 4. Hoofdstuk 2 Voor wie is dit document geschreven? 5 DALTON HANDBOEK 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Voor wie is dit document geschreven? 5 Hoofdstuk 3 Relatie met andere beleidsstukken 6 Het Schoolplan De Schoolgids Overige plannen:

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan 2012-2013

Daltonbeleidsplan 2012-2013 Daltonbeleidsplan 2012-2013 De Hobbit is een school waar de kinderen samen leren leren. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voor wie is dit document geschreven? 3. Relatie met andere beleidsstukken 4. Waarom

Nadere informatie

Daltonplan 2012-2014. 1. De aanloop naar daltononderwijs

Daltonplan 2012-2014. 1. De aanloop naar daltononderwijs RKBS De Zevensprong Versie: februari 2013 2 Inhoudsopgave: 1. DE AANLOOP NAAR DALTONONDERWIJS... 4 ORIËNTATIE... 4 EINDDOEL IN BEELD... 4 KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN... 4 OP WEG... 4 COLLEGIALE

Nadere informatie

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

Dalton Handboek voor Daltonschool de Meene 2014-2015

Dalton Handboek voor Daltonschool de Meene 2014-2015 Dalton Handboek voor Daltonschool de Meene 2014-2015 Frans Halsstraat 25 7021 DL Zelhem. Site: www.cbsdemeene.nl Mail:info@cbsdemeene.nl Telefoon; 0314 622002 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Visie van

Nadere informatie

-DALTON HANDBOEK- 2015-2016

-DALTON HANDBOEK- 2015-2016 -DALTON HANDBOEK- 2015-2016 Inhoud Inleiding 3 Voor wie is dit document geschreven 3 Kenmerken van onze school in trefwoorden 4 De leerkracht 4 Dagkleuren 5 Kleutergroepen 6 Dagritmepakket/ daltonbord

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan 2011-2015

Daltonbeleidsplan 2011-2015 Daltonbasisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo Gld Telefoon 0575 461715 verantwoordelijkheid zelfstandig werken samenwerkend leren Daltonbeleidsplan 2011-2015 T 0575 461715 E info@basisschooldeleer.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Leeswijzer

Voorwoord. Leeswijzer Daltonboek De Veste 2014-2015 Voorwoord Onze school is een Daltonschool, die zich daardoor onderscheidt van vele andere scholen. Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en zeker het Daltononderwijs. Soms

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker Daltonbeleidsplan Christelijke Basisschool Het Anker INHOUD 1. Inleiding 2. Waarom dit beleidsplan? 3. Onze keuze voor dalton 4. Communicatie met ouders 5. De uitgangspunten van daltononderwijs 5.1 Vrijheid

Nadere informatie

DALTON IN DE PRAKTIJK 2015-2016

DALTON IN DE PRAKTIJK 2015-2016 DALTON IN DE PRAKTIJK 2015-2016 Laat kinderen doen, wat ze zelf kunnen! CB de Bron Ganzenroer 2 7833 GH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591=551293 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Algemene afspraken dalton/doorgaande

Nadere informatie

Daltonboek Over het hoe en waarom

Daltonboek Over het hoe en waarom Daltonboek Over het hoe en waarom Daltondag Samenwerken Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Schoolpad 3, 1383 EA, Weesp telefoon: 0294-418435 openbare basisschool e-mail: info@hobbedob.nl www.hobbedob.nl

Nadere informatie

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Inleiding René Berends Versie 1, juli 2008 De Nederlandse Dalton

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wie zijn wij.

Hoofdstuk 1. Wie zijn wij. Daltonhandboek Inhoudsopgave 1 Wie zijn wij - Blz. 4 2 Voor wie is dit daltonportfolio geschreven - Blz. 5 3 Relatie met andere beleidstukken - Blz. 6 4 Waarom daltononderwijs op CBS Hoogengraven - Blz.

Nadere informatie

Daltonboek odbs de Holterenk. Daltonboek. odbs de Holterenk. Ester van Beek 2014 1

Daltonboek odbs de Holterenk. Daltonboek. odbs de Holterenk. Ester van Beek 2014 1 Daltonboek odbs de Holterenk 2011 2014 Werkdocument 2014 Ester van Beek 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het ontstaan van daltononderwijs... 4 Daltononderwijs nu... 5 Vorm van het

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft!

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! Sint Walfridusschool Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum tel./fax 050-3015467 email:

Nadere informatie

Daltonschool Jeanne d Arc Blerckweg 5, 8084 EX, t Harde 0525-651557 directie@kbsjeannedarc.nl marliesvanspijker@kbsjeannedarc.nl

Daltonschool Jeanne d Arc Blerckweg 5, 8084 EX, t Harde 0525-651557 directie@kbsjeannedarc.nl marliesvanspijker@kbsjeannedarc.nl Daltonschool Jeanne d Arc Blerckweg 5, 8084 EX, t Harde 0525-651557 directie@kbsjeannedarc.nl marliesvanspijker@kbsjeannedarc.nl Daltoncoördinator: Marlies van Spijker Inhoudsopgave Inhoud Pagina Inleiding

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Willibrordusschool en andere belangstellenden

voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Willibrordusschool en andere belangstellenden BASBULLETIN voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Willibrordusschool en andere belangstellenden februari 2009 Inleiding Met ingang van dit schooljaar werken wij op de Willibrordusschool aan

Nadere informatie

Voorbespreken en voorbereiden van een nieuw blok uit de rekenmethode

Voorbespreken en voorbereiden van een nieuw blok uit de rekenmethode Voorbespreken en voorbereiden van een nieuw blok uit de rekenmethode Eerste oriëntatie Welke onderwerpen uit welke leerlijnen komen in dit blok aan de orde? Onderscheid daarbij a. eerste kennismaking met

Nadere informatie

Zelfstandigheid leren door zelfstandig te zijn Het begrip zelfstandigheid in de praktijk van het daltononderwijs

Zelfstandigheid leren door zelfstandig te zijn Het begrip zelfstandigheid in de praktijk van het daltononderwijs Zelfstandigheid leren door zelfstandig te zijn Het begrip zelfstandigheid in de praktijk van het daltononderwijs Inleiding René Berends juli 2008 Zelfstandigheid i Wanneer ik hulp durf te vragen, bij de

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan van Het Kompas. Dalton ankerpunten:

Daltonbeleidsplan van Het Kompas. Dalton ankerpunten: Daltonbeleidsplan van Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. We zien de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. De leerling krijgt de gelegenheid

Nadere informatie

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs)

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Dag van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Wie? Juf Femke Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Juf Femke Juf Femke Juf Femke Meneer Marcel

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Basisschool Den Bongerd

Basisschool Den Bongerd Basisschool Den Bongerd een Daltonschool in oprichting Beste ouders en verzorgers, U ontvangt van ons deze informatiekrant, omdat we graag alle ouders willen informeren over de voortgang van onze onderwijskundige

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Daltonboek. van OBS t Schöppert. Daltonschool met Leonardo-onderwijs

Daltonboek. van OBS t Schöppert. Daltonschool met Leonardo-onderwijs Daltonboek van OBS t Schöppert Daltonschool met Leonardo-onderwijs 1. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voor wie is dit document geschreven 3. Relatie mat andere beleidsstukken 3.1. Schoolplan

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

We hebben ervoor gekozen om ons school voor daltononderwijs te noemen. Ons motto is: LOSLATEN WAT KAN, VASTHOUDEN WAT MOET!

We hebben ervoor gekozen om ons school voor daltononderwijs te noemen. Ons motto is: LOSLATEN WAT KAN, VASTHOUDEN WAT MOET! 1. Dit is PC bs Marimba Protestants Christelijke basisschool Marimba is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling. Het team heeft zich verdiept in de verschillende vormen van onderwijs en het daltononderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Daltonhandboek Minister Marga Klompéschool

Inhoudsopgave: Daltonhandboek Minister Marga Klompéschool Katholieke basisschool voor Daltononderwijs Robert Kochplaats 346-348 3068 JD Rotterdam 010-4206661 info@mmkschool.nl Inhoudsopgave: Inleiding blz. 3 Voor wie is dit document geschreven blz. 4 Daltononderwijs;

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Vrijheid: zelfstandig en verantwoordelijk

Vrijheid: zelfstandig en verantwoordelijk PC Daltonbasisschool Het Drieluik Vrijheid: zelfstandig en verantwoordelijk Vrijheid binnen het Daltononderwijs In opdracht van: PC Daltonbasisschool Het Drieluik Samengesteld door Daltoncoördinator: Monique

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten LEREN PROGRAMMEREN MET Spelenderwijs leren programmeren voor kinderen LEREN PROGRAMMEREN MET Ron Ford Ron Ford Spelenderwijs leren programmeren voor kinderen 11-03-13 11:11 Handleiding voor docenten Scratch

Nadere informatie

Daltononderwijs op basisschool De Meent. Inleiding. Daltononderwijs een goede basis voor elk kind! Versie juni 2011

Daltononderwijs op basisschool De Meent. Inleiding. Daltononderwijs een goede basis voor elk kind! Versie juni 2011 Daltononderwijs op basisschool De Meent Daltononderwijs een goede basis voor elk kind! Versie juni 2011 Inleiding Op De Meent hebben we in 2007 bewust gekozen voor Daltononderwijs. Binnen het Daltononderwijs

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Dalton. Takenkaart groep 6 Week: 1 25 aug. 29 aug. J Naam: leerling. J Maatje: VAK Plan Af? BASISTAKEN KEUZETAKEN Af?

Dalton. Takenkaart groep 6 Week: 1 25 aug. 29 aug. J Naam: leerling. J Maatje: VAK Plan Af? BASISTAKEN KEUZETAKEN Af? Informatie groep 6 Dalton Takenwerk Iedere dag 30 tot 45 minuten Basistaken en keuzetaken Zelf inplannen met dagkleuren Maatjes Uitgestelde aandacht (stoplicht + blokje) 3 niveaus: ster-maan-zon Takenkaart

Nadere informatie

Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag

Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve leertijd en sociale vaardigheden.

Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve leertijd en sociale vaardigheden. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaar: Coöperatief leren Tandemleren Inge Kiers Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd.

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd. naar de basisschool Algemene informatie omtrent de kleutergroepen *Schooltijden 8.30u.-12.00u. (woensdag tot 12.30u.) 13.00u.-15.00u. Dagindeling en praktische zaken Hoe de dag is ingedeeld is te zien

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

H u i s w e r k b e l e i d

H u i s w e r k b e l e i d H u i s w e r k b e l e i d Voor maken. sommige een Voor kinderen aantal anderen kinderen een is complexe het levert huiswerk huiswerk taak echter waarbij geen een zij problemen bron een beroep van op,

Nadere informatie

Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard. Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3. 2. Communicatie 13

Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard. Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3. 2. Communicatie 13 Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard Inhoudsopgave Theoretisch deel Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3 2. Communicatie 13 Praktisch deel Afspraken in doorgaande lijnen 14 Ontwikkelingslijnen

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Digiborden bij kleuters. Marloes de Vetten Onderwijsconsulent

Digiborden bij kleuters. Marloes de Vetten Onderwijsconsulent Digiborden bij kleuters Marloes de Vetten Onderwijsconsulent Inhoud Waarom een bord bij de kleuters Organisatie Leidt het bord af? Plan van aanpak voor implementatie Wanneer NIET? Valkuilen Doelgericht

Nadere informatie

t Carillon dat klinkt goed! Daltonschool

t Carillon dat klinkt goed! Daltonschool 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Korte Daltongeschiedenis 4 Dalton kernwaarden 4 1. Vrijheid in gebondenheid/verantwoording 5 2. Zelfstandigheid 5 3. Samenwerking 6 4. Effectiviteit/doelmatigheid

Nadere informatie

Doel van deze avond. Kennis maken met de groepsleerkrachten en ouders. Informeren werkwijze activiteiten groep 6-7-8 Gelegenheid tot vragen stellen.

Doel van deze avond. Kennis maken met de groepsleerkrachten en ouders. Informeren werkwijze activiteiten groep 6-7-8 Gelegenheid tot vragen stellen. Groep 6-7-8 Doel van deze avond Kennis maken met de groepsleerkrachten en ouders. Informeren werkwijze activiteiten groep 6-7-8 Gelegenheid tot vragen stellen. 1 De leerkrachten Kim Verhoef o maandag,

Nadere informatie

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst.

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Bij het zelfstandig werken op onze school zijn er 3 documenten die bij elkaar horen. Ze zijn in de bovenbouw alle 3 met elkaar verbonden om een goede doorgaande

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 4 3. RELATIE MET ANDERE BELEIDSSTUKKEN EN PUBLICATIES... 5

1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 4 3. RELATIE MET ANDERE BELEIDSSTUKKEN EN PUBLICATIES... 5 DALTONWERKBOEK INHOUDSOPGAVE DALTONWERKBOEK 1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 4 3. RELATIE MET ANDERE BELEIDSSTUKKEN EN PUBLICATIES... 5 3.1. HET SCHOOLPLAN... 5 3.2. DE SCHOOLGIDS, DE INFOKALENDER,

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Differentiëren met een groepsplan

Differentiëren met een groepsplan Differentiëren met een groepsplan Dolf Janson 1 verschil maken recht doen aan verschillen afstemmen op verschillen adaptief onderwijs inspelen op onderwijsbehoeften onderwijs passend maken Recht doen aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Basisdocument Werken in de stamgroep

Basisdocument Werken in de stamgroep Basisdocument Werken in de stamgroep 1.1 Doel Beter inspringen op de verschillen van kinderen door meer gestructureerd tijd vrij te maken voor het bieden van gerichte hulp. D.m.v. het inzetten van Blokperiode

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie