DE KANTELING BINNEN HET SOCIALE DOMEIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KANTELING BINNEN HET SOCIALE DOMEIN"

Transcriptie

1 DE KANTELING BINNEN HET SOCIALE DOMEIN

2 Sport en bewegen als vliegwiel voor de kanteling De kanteling Van zorg welzijn; van zwaar licht; van professionele zorg gemeenschapszorg; van professional als leverancier professional als coach; van indiceerder arrangeur; van gemeente als opdrachtgever gemeente als netwerkpartner; van patiënt/cliënt (meer of minder kwetsbare) burger; van burger als consument burger als producent. Over de kanteling is al veel geschreven en vrijwel alle gemeenten zijn er volop mee aan de slag. De startnotities en projectplannen zijn goedgekeurd en de projectorganisaties zijn ingericht. Het is nu zaak om de algemene voornemens concreet te maken. Sport en bewegen zijn bij uitstek thema s om de kanteling in de praktijk handen en voeten te geven. beweegactiviteiten, ontmoeting, informatie en leefstijlverandering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar onder andere de vitaliteit van de doelgroep, leeftijd en handicaps. Op basis daarvan wordt telkens een specifieke mix gemaakt van professionele inzet, begeleiding door vrijwilligers, type beweegactiviteit, etc. Kansen en mogelijkheden Sport en bewegen geven op een positieve en stimulerende manier een forse impuls aan de kanteling omdat ze de zo gewenste collectieve ondersteuning bieden. De inzet van bestaande sociale netwerken (vitale verenigingen en hun vrijwilligers) maakt collectieve voorzieningen mogelijk, waarbij ook voor verenigingen voordelen ontstaan. een activerende werking hebben, zorgen voor participatie en ontmoeting tussen groepen faciliteren. het mogelijk maken om arrangementen aan te bieden op het snijvlak van WMO, AWBZ en de zorg. bijdragen aan fysieke en mentale gezondheid en zelfredzaamheid. een preventief karakter hebben en daarmee (dure) individuele zorg en ondersteuning voorkomen. zorgen voor versterking of behoud van zelfstandige mobiliteit, mede doordat veel beweegactiviteiten zich richten op mobiliteit (wandelen, hardkopen, fietsen). Het vliegwiel concreet Om de potenties van sport en bewegen volledig te benutten is het nodig aan de slag te gaan met de volgende drie onderwerpen: Programmering Gemeenten zullen, samen met zorginstellingen, verenigingen, corporaties en ouderenbonden nieuwe arrangementen moeten gaan ontwikkelen. Die arrangementen bestaan doorgaans uit een combinatie van In de gemeente Beek is onlangs met succes het programma Beweeg Mee gestart. Het programma richt zich op senioren die op indicatie van de huisarts starten met bewegen. Beweeg Mee is een collectieve activiteit (maximaal 0 deelnemers per groep) en wordt door begeleid door twee fysiotherapeuten. Het programma bestaat uit uit 1 wekelijkse bijeenkomsten van elk een uur met sport- en spelactiviteiten, valpreventie, verbetering van de stabiliteit, etc. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met koffie en vlaai. Na enkele weken was het animo zodanig groot dat een tweede groep van 0 personen is gestart en naar alle waarschijnlijkheid start binnenkort groep 3. Afhankelijk van het weer vindt de bijeenkomst plaats in een sporthal of op een kunstgrasveld.

3 kansrijk / zelfredzaam minder zelfredzaam Ondersteuning op fysieke gezondheid, mobiliteit, (ADL / Huishouden) Lagere ondersteuningsintensiteit zelfredzaam Geen ondersteuningsvraag Lage ondersteuningsintensiteit MOBILITEIT SOCIALE CONTACTEN / VRIJE TIJD MOBILITEIT SOCIALE CONTACTEN / VRIJE TIJD ADL / HUISHOUDEN FYSIEKE GEZONDHEID ADL / HUISHOUDEN FYSIEKE GEZONDHEID WONEN MENTALE GEZONDHEID WONEN MENTALE GEZONDHEID INKOMEN / WERK INKOMEN / WERK niet vitaal / kwetsbaar vitaal / niet kwetsbaar niet zelfredzaam Ondersteuning op levensdomeinen. Hoge ondersteuningsintensiteit minder zelfredzaam Ondersteuning op werk, mentale gezondheid, sociale participatie, wonen. Hogere ondersteuningsintensiteit MOBILITEIT SOCIALE CONTACTEN / VRIJE TIJD MOBILITEIT SOCIALE CONTACTEN / VRIJE TIJD ADL / HUISHOUDEN FYSIEKE GEZONDHEID ADL / HUISHOUDEN FYSIEKE GEZONDHEID WONEN MENTALE GEZONDHEID WONEN MENTALE GEZONDHEID INKOMEN / WERK INKOMEN / WERK kansarm / niet zelfredzaam Bron: Thönissen Management en Advies Sportinfrastructuur De bestaande binnen- en buitensportaccommodaties zijn niet allemaal geschikt voor de nieuwe arrangementen. Zowel in openingstijden, functionaliteit als toegankelijkheid zitten soms barrières. In veel gevallen is een omvorming van de sportinfrastructuur (waarbij soms met beperkte middelen kan worden volstaan) nodig. De omvorming laat zich als volgt samenvatten: Van besloten naar openbaar Van exclusieve gerichtheid op verenigingen naar gerichtheid op een bredere doelgroep Van hekken en obstakels naar een barrièrevrije infrastructuur Van specifieke naar generieke, multifunctionele voorzieningen Van uitsluitend sport, naar combinaties van sport, recreatie, ontmoeting, welzijn, cultuur en zorg Vanzelfsprekend is het niet nodig om de hele sportinfrastructuur aan te passen. Gerichte aanpassingen aan enkele accommodaties volstaan om tot een voldoende gespreid en functioneel aanbod te komen voor de nieuwe arrangementen.

4 De gemeente Beek start binnenkort met de realisatie van het Sportlandgoed De Haamen. Dit project is in de kern de omvorming van een traditioneel sportpark, naar een open, eigentijds en multifunctioneel sportlandgoed. De omvorming bestaat uit renovatie en vernieuwing van bestaande voorzieningen van sportverenigingen op een zodanige wijze dat deze voorzieningen ook geschikt worden voor aangepast sporten. Kenmerkend voor het sportlandgoed zijn de barrièrevrije infrastructuur, het ontbreken van hekken rondom het park, de relatie met recreatieve voorzieningen en het Heuvelland, de combinatie van binnen- en buitensport en zorg (fysio/ fitness). Het Sportlandgoed biedt daardoor de mogelijkheid om voor alle doelgroepen van de kanteling toegesneden arrangementen aan te bieden die bestaan uit sport, bewegen, ontmoeten, welzijn en zorg. Het park is ontworpen door Bureau Kragten.

5 De gemeente Maastricht heeft enkele jaren geleden het sportparkmanagement geïntroduceerd. De gemeente vormt haar sportparken om tot openbare en multifunctionele kwaliteitsparken en doorzag dat zij met de traditionele wijze van beheer (de verenigingen dragen zelf zorg voor het gebruikerbeheer) haar doelstelling niet zou bereiken. De kwaliteitsparken in Maastricht worden inmiddels bemensd door beheerders, waarvan velen afkomstig zijn uit regelingen ter bevordering van de werkgelegenheid. In de toekomst zullen ook mensen met een beperking worden ingezet in het beheer. Door deze wijze van beheer zijn de openingsuren van de parken sterk verruimd, zijn de parken toegankelijk geworden voor recreanten en groepen ouderen en is de buurtfunctie versterkt. Beheer en exploitatie Nieuwe arrangementen vragen ook om ander beheer. Sporters met een beperking vragen om een andere benaderingswijze, een andere begeleidingsvorm en andere dienstverlening. Ook de verkoop van de arrangementen vereist een andere houding dan het sec verhuren van uren aan bestaande verenigingen. Van beherende instellingen wordt verwacht dat zij een omslag gaan maken die zich als volgt kenmerkt: Van beheerder naar maatschappelijk partner Van aanbieder van ruimte naar aanbieder van sport- en beweegactiviteiten Van conciërge naar gastheer-/vrouw en begeleider van arbeidsmatige dagbesteding van mensen met een beperking De voordelen Op meerdere plaatsen in het land lopen experimenten met sport en bewegen. Het meest tot de verbeelding sprekende pilot-project loopt op dit moment in de Westelijke Mijnstreek. Dat is niet verwonderlijk omdat juist in dit gebied de vergrijzing en ontgroening grotere gevolgen hebben dan elders. De tussentijdse evaluatie van deze pilot laat de volgende voordelen zien: Het concept sport-zorgprorgamma s sluit naadloos aan bij de opgave in het sociale domein en doelstellingen van de WMO: kwetsbare burgers doen mee in een reguliere (sport)omgeving ondersteuning wordt collectief georganiseerd de mogelijkheden van mensen en niet hun beperkingen zijn het uitgangspunt de verenigings- en vrijwilligersgemeenschap levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke ondersteuning de lokale overheid, de professionele partners hebben vooral een coachende en faciliterende rol. Als extra geldt dat sportzorgprogramma s vanuit de aard van de activiteit ook nog eens een preventieve en activerende werking hebben. Verbetering van gezondheid/leefstijl zorgt voor meer zelfredzaamheid. En bovendien lijken de programma s in staat om de bezuiniging (de korting op het budget van 5% tot 30%) te realiseren. De opgave Vanaf 1 januari 015 ligt de verantwoordelijkheid voor de decentralisatie van de AWBZ bij de gemeenten. Het benutten van de voordelen van sport en bewegen kan gemeenten echt helpen bij de kanteling. Tijdige en adequate realisatie vraagt om eigenaarschap, daadkracht, stevig programma- en projectmanagement en inhoudelijke kennis van de domeinen (cultuur, sport, welzijn en zorg), accommodaties en veranderende beheervormen. Alle spelers in het veld (verenigingen, ouderenbonden, 1e lijnszorg, zorginstellingen, corporaties, gemeenten) moeten zich verbinden en committeren aan nieuwe arrangementen en samenwerkingsvormen. Ondersteuning Hospitality Group kan uw gemeente op alle vlakken ondersteunen om sport en bewegen als speerpunt te concretiseren en operationaliseren voor de komende transitie. Wij hebben meer dan 5 jaar ervaring in cultuur, sport, welzijn en zorg en leveren ervaren proces- en projectmanagers, die worden ondersteund door verschillende specialisten van ons bureau. Hospitality Group werkt samen met Bureau Kragten. Kragten is een ingenieursbureau dat ondermeer is gespecialiseerd in ontwerp en realisatie van sportparken. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.hospitaltiy-group.nl) of contact opnemen met : Dick Leijen ( ) of Ton Rutten ( ).

6 voorbeeld Westelijke Mijnstreek De regio Westelijke Mijnstreek (Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein) heeft er begin 01 voor gekozen om Sport en Bewegen als centrale thema s te gebruiken om de kanteling in de praktijk vorm te geven. In 01 is het pilot-project ontwikkeling sport-/zorgarrangementen van start gegaan. Doel van het project is dat de gemeenten, samen met zorginstellingen, verenigingen, corporaties en ouderenbonden nieuwe arrangementen ontwikkelen voor de doelgroepen waarvoor zijn per 015 verantwoordelijk worden. Die arrangementen bestaan uit een combinatie van beweegactiviteiten, ontmoeting, informatie en leefstijlverandering. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van eigen kracht en daar waar mogelijk, een beroep gedaan op verenigingen.

7 KANSRIJK SAMEN SPORTEN - KENNISMAKINGSPROGRAMMA - DE HAAMEN PAS AANGEPAST SPORTEN - DE CARROUSEL - MEEWERKEN NIET VITAAL VITAAL GEZOND SPORTEN - BEWEEG MEE - POST-REVALIDATIE KANSARM Drie clusters van arrangementen De programma s zijn ondergebracht in drie clusters die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de transformatie-opgave. Gezond sporten. Begeleidingsprogramma s voor mensen met gezondheidsproblemen, die (weer) opnieuw willen gaan bewegen en sporten, bijvoorbeeld na ziekte, na een revalidatietraject, vanwege een ongezonde leefstijl, depressie, isolement, maar waar de drempel naar regulier sporten te groot is. De begeleiding bestaat uit fysiotherapie, fitness, sport- en beweegprogramma s, ontmoetingsactiviteiten etc.. Deze programma s kunnen ondermeer ingezet worden voor mensen die nu individuele Wmo-ondersteuning, of AWBZ-begeleiding Individueel ontvangen en/of een uitkering hebben. Aangepast Sporten. Beweeg- en sportprogramma s voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking. Het betreft begeleid en aangepast sporten en bewegen, waarbij integratie van doelgroepen zoveel als mogelijk vorm gegeven wordt. Ook vallen hier meer arbeidsmatige activiteiten/beschut werk (door mensen met een beperking) onder. De activiteiten worden zoveel als mogelijk vormgegeven samen met verenigingen en vrijwilligers. Professionele begeleiding is vooral coachend, faciliterend en coördinerend van aard. Deze programma s vormen een nieuwe vorm van ondersteuning voor mensen die vanuit de AWBZ/Begeleiding Groep naar gemeenten komen. Samen sporten. Reguliere sport en beweegactiviteiten van verenigingen en recreanten, waarbij ook de specifieke doelgroepen zoveel als mogelijk meedoen. Ofwel door deelname aan de reguliere activiteiten, ofwel door specifieke activiteiten in verenigingsverband (bijv. G-teams) en door gezamenlijke evenementen. Deze programma s dragen met name bij aan de participatie van mensen in de sportgemeenschap en het betrekken van de zelfredzame mensen bij zorg/ondersteuning van minder zelfredzame mensen. In bovenstaand figuur zijn de clusters gepositioneerd en zijn per cluster twee voorbeelden benoemd van sportzorgarrangementen die tijdens de pilot worden uitgetest.

8 Het ontwerp van het landgoed is gemaakt door Bureau Kragten. Voorbeeld Sportlandgoed De Haamen De gemeente Beek in de Westelijke Mijnstreek kampt al enige jaren met een daling van het inwonersaantal. Die daling, gevoegd bij de sterke vergrijzing in het gebied, zet het draagvlak voor voorzieningen, zoals sportaccommodaties sterk onder druk. Centraal in de gemeente ligt het sportcomplex De Haamen. Het is een traditioneel en verouderd sportcomplex, echter met unieke mogelijkheden voor herontwikkeling. Die uniciteit is gelegen in de combinatie van voorzieningen (zwembad, sporthal en buitensport (atletiek, honk- en softbal, tennis en voetbal) en de ligging aan de voet van het Heuvelland. De veranderende bevolkingssamenstelling, de veranderende wensen voor sport en de ouderdom van het park zijn voor de gemeente Beek aanleiding geweest om een compleet herinrichtingsplan voor De Haamen te maken. Een centrum voor aangepast sporten De kern van het herinrichtingsplan is om het sportpark geschikt(er) te maken voor de enige doelgroep die in de regio de komende jaren zal groeien, namelijk ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Op dit moment is dat in

9 de regio al een omvangrijke doelgroep en de komende jaren zal die in omvang sterk toenemen. Andere kenmerken van de doelgroep zijn: De sportdeelname is laag De lage deelname is niet in de laatste plaats vanwege het ontbreken van specifieke sportvoorzieningen en programma s. De doelgroep heeft wel degelijk belangstelling voor toegesneden sportvoorzieningen en programma s. Op basis van die analyse is als centraal herinrichtingthema gekozen: een openbaar sportlandgoed, dat volledig barrièrevrij is en geschikt voor aangepast sporten. Immers, als het park zo wordt ingericht is het geschikt voor de nieuwe doelgroep, maar ook voor de bestaande verenigingen op het park en snijdt het mes aan twee kanten Fysieke ingrepen Fysieke ingrepen Bundelen van accommodatie voor verenigingen 1. Honk- en softbalveld. Tennisaccommodatie inclusief velden voor aangepast sporten 3. Gezamenlijke voetbalaccommodatie verenigingen 4. 6-laans atletiekbaan, met technische nummers en recreatieve voorzieningen 5. Gezamenlijk kleed-/clubgebouw Centraliseren van alle sporten die relevant zijn voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 6. Centrum voor aangepast sporten: Atletiek Tennis Zwemmen Binnensport (sporthal) Fysio / fitness Recreatieve voorzieningen Barrierevrije infrastructuur Handboogschieten Openbaar karakter met recreatieve voorzieningen 7. Reacreatieve voorzieningen zoals: Aankomst / vertrek wandelen, mountainbike e.d. Skate- / skeelerbaan Beachvolleybal Heuvel / tribune Sportvoorzieningen in heuvel Multifunctioneel combiveld Sport-/zorgprogramma s Bijzonder aan De Haamen is de ontwikkeling van sport-/ zorgprogramma s voor de groep aangepaste sporters. Tijdens de planontwikkeling werd duidelijk dat het Rijk plannen ontwikkelde voor omvangrijke veranderingen in de organisatie van het sociale domein. Eén van de sport-/zorgprogramma s is overigens het Meewerken. In dat programma wordt voorzien dat cliënten van zorginstellingen arbeidsmatige dagbesteding krijgen op het landgoed (toezicht houden, schoonmaken, werkzaamheden in de horeca, etc.). Openbaar karakter met recreatieve voorzieningen Landgoedbeheer Tegelijkertijd met de fysieke ingrepen en de sport-/zorgprogramma s is gewerkt aan een andere vorm van beheer. Gedurende de openstelling van het park (7 dagen per week van s ochtens tot s avonds) zal beheer op het park aanwezig. Het beheermodel is vergelijkbaar met dat van een sporthal: Verhuur per uur in plaats van huurcontract voor heel veld per jaar. Toezicht en onderhoud door de beheerders. Sport- en spelmaterialen ter beschikking voor verenigingen en andere gebruikers.

10 Voorbeeld Buitensportparken in Maastricht Gemeente Maastricht heeft zes jaar het roer op het gebied van buitensportaccommodaties drastisch omgegooid. Kern van de transitie is dat de gemeente de bestaande 18, traditionele sportparken wil omvormen naar 5, open, aantrekkelijke en multifunctionele kwaliteitssportparken. Die nieuwe parken moeten een rol vervullen voor de verenigingen, maar ook voor: Buurt-/wijkbewoners Recreanten van alle leeftijdsgroepen Maatschappelijke instellingen (kinderopvang, welzijnswerk, scholen en zorginstellingen) Sportpark West, het eerste kwaliteitssportpark Sportpark West ligt in de wijk Malberg. Malberg is een herstructureringwijk waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. Die investeringen richtten zich op wonen, winkelen en welzijnsvoorzieningen. Het buitensportpark West bleef echter achter bij het nieuwe niveau van Malberg. Problemen voor het sportpark waren: Geen relatie tussen sportpark en de wijk Afgesloten/besloten Geen doorgaande route, paden en recreatieve mogelijkheden Geen sociale controle, veel vandalisme Parkeerdruk Geen aantrekkelijk groen

11 Fysieke ingrepen Voor Sportpark West is een vernieuwingsplan gemaakt dat in 009 is uitgevoerd. De volgende ingrepen hebben aan het park plaatsgevonden: 1. Groene randen. Open karakter, extra entrees, wandelpaden 3. Multifunctioneel kunstgrasveld 4. Skate-/skeeler-/loopbaan 600 meter 5. Speel- en doeplein voor kinderen 6. Outdoor fitnesstoestellen Sportparkbeheer Tegelijkertijd met de fysieke ingrepen is het sportparkbeheer opgestart op Sportpark West. Gedurende de openstelling van het park (7 dagen per week van tot.00 uur) is beheer op het park aanwezig. Het beheermodel is vergelijkbaar met dat van een sporthal: Verhuur per uur in plaats van huurcontract voor heel veld per jaar. Toezicht en onderhoud door de beheerders. Sport- en spelmaterialen ter beschikking voor verenigingen en andere gebruikers. Project Vitale verenigingen De vijf grote verenigingen die gebruik maken van het park (voetbal, rugby, honken softbal, Lacrosse en Gaelic Football) zijn vanaf de opening door de gemeente begeleid in het project vitale verenigingen. Doelstelling van dat project was om de toekomstbestendigheid van verenigingen te versterken door samenwerking te stimuleren en door ondersteuning te bieden bij verenigingszaken. Werkt het ook? Circa 1,5 jaar geleden is het project geëvalueerd. Die evaluatie heeft een positief beeld gegeven over de effecten van de verandering. De belangrijkste resultaten waren: Het gaat beter met de verenigingen op het park, zowel in termen van leden als financieel. Het park wordt gebruikt door recreanten. De gedachte achter het openbare karakter en de recreatieve voorzieningen blijkt in de praktijk aan te slaan. Vandalisme en inbraken komen nauwelijks meer voor. De inwoners van Malberg beschouwen het park als dat van hen en houden controle over het park. Het sportparkmanagement (was een pilot) bleek een succes en is gecontinueerd.

12 Hospitality Consultants Smallepad / 3811 MG / Amersfoort Postbus 186 / 3800 CD / Amersfoort Postbus 755 / 600 AT / Maastricht Tel: +31 (0)

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1: Limburgs wielrennen naar Olympisch

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie