Reflectieverslag Eindbeoordeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reflectieverslag Eindbeoordeling"

Transcriptie

1 Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, Praktijkbegeleider: Ewoud Bos Begeleider verdiepende opdracht: Martin van Duijn Stagedocent:Enieke Nijhuis Studieloopbaanbegeleider:Enieke Nijhuis Haarlem, 29 januari 2013 Beoordelingsmoment: 12.00

2 Inhoudsopgave 1 Verdiepende opdracht Competentieontwikkeling Taakgebied Taakgebied Taakgebied Taakgebied Overig... 22

3 1 Verdiepende opdracht FORMULEREN PLAN VAN AANPAK 2.DEFINITIEFASE 2.1 Aanleiding: probleem omschrijving (volledig en duidelijk) Oftewel voor welk probleem ga je een oplossing zoeken binnen de verdiepende opdracht Bij het trainen van patiënten van de fysiotherapie word vaak te weinig aandacht gegeven aan het trainen van de totale beweegketen, terwijl het ontbreken van de stabiliteit hierin kan leiden tot klachten, ofwel de oorzaak kan zijn van de huidige klacht. Een manier om hier aandacht aan te geven is via de Performance stability. Performance stability is een testprotocol voor het meten van zwakke schakels in de beweegketen bij hoge en lage belasting; het analyseren van tekortkomingen in prestaties en een risico inventarisatie voor blessures en prestatie falen. Aan de hand hiervan kan een specifiek trainingsprogramma worden ontwikkeld gericht op blessurepreventie en prestatiebevordering. Het nadeel van het gebruik van deze test is dat het een vrij uitgebreide test is, waardoor het vrijwel niet mogelijk is om deze uit te voeren binnen de fysiotherapie. Doelstelling hierbij is om deze testbatterij te verkorten, waardoor deze hanteerbaar word binnen de fysiotherapie. 2.2 Doelstelling: wat wil de opdrachtgever uiteindelijk met de onderzoeksresultaten bereiken? (SMART) Oftewel hoe gaat het probleem opgelost worden? Door het verkorten van de stabiliteitstest word deze beter te gebruiken binnen de fysiotherapie, en ook de fitness. Hierdoor zal er ook beter en structureel kunnen worden gekeken naar de beweegketen, en of hier tekortkomingen van de functie in zijn. Gekeken moet worden welke van de bestaande testen relevant zijn om te gebruiken, en hoe dit protocol kan worden verkort zonder de waarde van de test hierbij teniet te doen. Er zal een evidence based trainingsprotocol worden ontwikkeld over het hoe nu verder te trainen wanneer de testen niet worden gehaald, en de stabiliteit niet optimaal is. Ook zal er advies worden opgesteld aan de fysiotherapeuten en de fysieke trainers over hoe het ontwikkelde protocol moet worden geïmplementeerd. Hoofddoelstelling Het ontwikkelen van een totaalproduct voor testen en trainen van stabiliteit van de beweegketen, toepasbaar voor zowel fysiotherapie als voor de fitness. Dit product moet bestaan uit: Een verkort testprotocol

4 van de Performance stability testmethode, een protocol voor training na uitvoering van de Performance stability, gebaseerd op evidence based literatuur, en een instructie voor zowel de patient/client als de fysiotherapeut/instructeur. 2.3 Probleemstelling: wat ga je precies onderzoeken? Benoem doel en aard methoden van onderzoek Oftewel formuleer hoofdvragen en subvragen - Op welke manier kan het huidige evidence based performance stability protocol worden aangepast zodat deze beter geschikt is voor gebruik binnen de fysiotherapie/ fitness? - Bij constatering van niet toereikende stabiliteit; Op welke evidence based manier kan er worden getraind om de stabiliteit van de beweegketen te vergroten? - Welke evidence based informatie is er op dit moment beschikbaar over ketentraining, gerelateerd aan het vergroten van de algehele stabiliteit? - Op welke manier kan de fysiotherapeut/ instructeur het best worden geïnstrueerd in het gebruik van het ontwikkelde product van testen en trainen? 2.4 Definities: Onbekende termen in hoofd- en subdoelstelling. Niet van toepassing 2.5 Resultaat: Verwachte projectresultaten vanuit doelstellingen (inclusief kwaliteitscriteria) Oftewel welke (tussen) producten levert de verdiepende opdracht op? Dit staat beschreven in de hoofddoelstelling: Het ontwikkelen van een totaalproduct voor testen en trainen van stabiliteit van de beweegketen, toepasbaar voor zowel fysiotherapie als voor de fitness. Dit product moet bestaan uit: Een verkort testprotocol van de Performance stability testmethode, een protocol voor training na uitvoering van de Performance stability, gebaseerd op evidence based literatuur, en een instructie voor zowel de patient/client als de fysiotherapeut/instructeur.

5 2.6 Beperkingen: wat ga je niet realiseren? Oftewel Wat ga je dus niet onderzoeken? Omschrijf duidelijk waarom niet. Er zal niet voor elke klacht een apart protocol worden ontwikkeld. Het protocol dat ontwikkeld word zal geschikt zijn om uit te voeren bij de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Vanwege de tijdsdruk zal het niet mogelijk zijn om het effect van de ontwikkelde trainingsprogramma s te testen binnen een eigen onderzoek. De trainingsprogramma s worden wel ontwikkeld m.b.v. evidence based literatuur, waardoor het aannemelijk is dat deze het gewenste effect hebben. Het verkorte testprotocol zal wel worden getest en uitgevoerd, om zo de toepasbaarheid te kunnen monitoren. Randvoorwaarden: wat is verder van invloed op onderzoek? Oftewel welke zaken moeten geregeld zijn om de slaagkans van het project zo groot mogelijk te maken Tijdafbakening Datum opstart verdiepende opdracht: Datum afsluiten verdiepende opdracht: zijn er relaties tussen je verdiepende opdracht en andere project (opdrachten)? Is er noodzaak tot afstemming?. Totale tijdsduur verdiepende opdracht: 3 maanden Hoe vaak overleg met betrokkenen: Met Gert-Jan: Wekelijks Met Martin van Duijn: tweewekelijks

6 DEEL B: FORMULEREN PLAN VAN AANPAK 3. ONTWERPFASE 3.1 Projectorganisatie: omschrijf wie bij jouw verdiepende opdracht betrokken zijn en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Contactgegevens Taken Verantwoordelijkheden Interne contacten 1. Gert-Jan Pullen 2. Martin van Duijn Uitvoeren verdiepende opdracht Stagebegeleider verdiepende opdracht Gert-Jan is stagiair via de ALO. Ik zal mijn verdiepende opdracht deels in samenwerking met hem uitvoeren. Coordineren en begeleiden tijdens de uitvoering. 3. Machiel Brusse Externe contactpersonen: N.v.t. Helpen ontwikkelen verkort protocol performance stability Machiel is een fysiotherapeut die gebruik maakt van het huidige protocol performance stabililty. Hierdoor kan hij inzicht geven in hoe deze te verkorten. 3.2 Planning: hoe zorg je ervoor dat de verdiepende opdracht binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Wanneer Van Tot

7 Etc 3.3 Budget: maak een begroting voor de verdiepende opdracht en geef duidelijk aan bij de opdrachtgever hoe het budget wordt besteed Uitgaven Inkomsten N.v.t. N.v.t. 3.4 Communicatie: met wie en hoe wordt gecommuniceerd? Interne communicatie Communicatie tussen Gert-Jan en mijzelf vind plaats hoofdzakelijk via de . Ook zullen we elke woensdag de voortgang doorspreken. Woensdag is de enige dag dat wij samen aanwezig zijn. Communicatie met Martin zal 1 op 1 plaatsvinden, via een tweewekelijks gesprek, en indien nodig via de mail. Externe communicatie N.v.t. 3.5 Overige afspraken Persoonlijke leerpunten Het maken van een toepasbaar product. Binnen de opleiding zijn de producten die door mij en mijn projectgroepen zijn ontwikkeld altijd fictief van aard geweest. Ik ben benieuwd in hoeverre dit product daar mee verschilt, aangezien dit, als het op een goede manier word ontwikkeld, ook echt geïmplementeerd zal worden. Het samenwerken met professionals uit de beroepspraktijk. Ik zal tijdens dit project moeten samenwerken met verschillende mensen om tot een goed product te komen. Zo zal ik in overleg met een fysiotherapeut de verkorte test moeten ontwikkelen, en zal ik het eindproduct moeten presenteren aan de gehele praktijk om ze te overtuigen van het nut om dit product ook echt te gaan gebruiken binnen de behandelingen

8 2 Competentieontwikkeling Uit ieder taakgebied heb ik voor mijn stage werkplan één competentie uitgekozen waar ik gedurende mijn stageperiode aan wilde werken. Aangezien ik gedurende mijn stage een ander onderwerp voor mijn verdiepende opdracht heb gekozen is er veel veranderd. Onderstaand is voor elke competentie aangegeven in hoeverre hier aan is gewerkt tijdens mijn stageperiode, en in hoeverre de vooraf gestelde doelen zijn behaald, dan wel aangepast na verandering van het onderwerp van mijn verdiepende opdracht. Het leerdoel met de bijbehorende competentie met bijbehorende indicatoren 2.1 Taakgebied 1 De competentie uit taakgebied 1 waar ik mij het meest op zal richten tijdens mijn stage is competentie 3. ontwikkelen. Competentie 3 Ontwikkelen Op methodisch en didactisch verantwoorde wijze ontwikkelen van sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen ontwikkelt sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s ter bevordering van gezondheid en ter preventie van gezondheidsklachten en ziekteverzuim. De programma s kunnen een eenmalig karakter hebben in de vorm van projecten of kunnen bestaan uit activiteiten die herhaald kunnen worden aangeboden. Programma s zijn gericht op het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl en hebben naast een fysieke gerichtheid ook betrekking op de sociale en psychologische dimensies van gezondheid. Programma s zijn gericht op verschillende doelgroepen als jeugd, volwassenen en senioren, mensen met chronische aandoeningen (bijv. diabetes, COPD) en mensen met tijdelijke, langdurige of wisselende (bijv. reumatoïde arthritis) beperkingen. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen ontwikkelt sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s voor een complexe doelgroep in opdracht van een externe opdrachtgever. De startende professional Sport en Bewegen: sluit aan op de beginsituatie, wensen en behoeften van de doelgroep hanteert een methodische en projectmatige werkwijze werkt didactisch verantwoord is gericht op het ontwikkelen van evidence based programma s onderbouwt de potentie van het programma om gezondheid positief te kunnen beïnvloeden neemt zorgvuldige, verantwoorde en beargumenteerde beslissingen ontwikkelt sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s gericht op het verbeteren van gezondheid kan bij het ontwikkelen van programma s modellen van gedragsverandering toepassen gaat bij de ontwikkeling van het programma uit van de gezondheidsbehoefte van de doelgroep en de door de opdrachtgever gestelde randvoorwaarden

9 Mijn leerdoel hierbij is: -Aan het eind van mijn stage heb ik geleerd op een methodisch en didactisch verantwoorde wijze een evidencebased beweegprogramma te ontwikkelen voor patiënten met een psychische aandoening. Dit beweegprogramma moet gericht zijn op het verbeteren van de fysieke gezondheid van de deelnemers. De manier waarop ik dit leerdoel wil gaan halen is door het uitvoeren van mijn verdiepingsopdracht. Mijn verdiepingsopdracht is namelijk het ontwikkelen van evidence based beweegprogramma voor mensen met een psychische aandoening. Tijdens deze opdracht zullen alle competenties van taakgebied 1 aan bod komen. Eerst zal ik onderzoek moeten doen naar wat de leden willen, wat de mogelijkheden zijn, en een literatuur onderzoek moeten doen naar welke evidencebased trainingen er zijn. Hierna zal ik met een plan moeten komen, en de organisatie adviseren over de mogelijkheden van outdoor trainingen. Op het eind zal ik pas verder gaan met het concreet uitwerken van de door mij gevonden gegevens in een beweegrogramma. Bij het ontwikkelen van het beweegprogramma zullen alle indicatoren van competentie 3 aan bod komen. In jaar 2 periode 7 heb ik met mijn projectgroep een evidencebased beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met het SubacromiaalImpingement Syndroom. Ook heb ik in het 2 e jaar geleerd hoe ik gericht kan zoeken naar gepubliceerde onderzoeken van waaruit ik een beweegprogramma kan ontwikkelen. Verder heb ik meerdere malen vragenlijsten ontwikkeld en afgenomen, en de gegevens hiervan verwerkt in SPSS. Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Mijn leerdoel voor deze competentie is veranderd door het wijzigen van het onderwerp van mijn verdiepende opdracht. Mijn nieuwe leerdoel voor deze competentie is: -Aan het eind van mijn stage heb ik geleerd op een methodische en didactisch verantwoorde wijze een evidence based test en trainingsprotocol te ontwikkelen voor patiënten van de fysiotherapie en leden van de fitness met verminderde stabiliteit. Uitwerking per indicator: Ik heb het bestaande evidence based testprotocol Performance stability aangepast, door deze te verkorten. Dit is een protocol gericht op het testen van stabiliteit. Hierdoor is deze beter toepasbaar bij de doelgroep, en is het makkelijker voor de fysiotherapeuten om deze toe te passen bij patiënten. Ook voor de fysieke trainers is het nu een stuk toegankelijker om gebruik te maken van deze test Het ontwikkelen van het product van mijn verdiepende opdracht gebeurt op een methodische wijze. Ten eerste is het verkorte protocol ontwikkeld. Op dit moment ben ik bezig met het ontwikkelen van een evidence based trainingsprogramma voor na de test. Uiteindelijk zal er een instructie voor de fysiotherapeut/trainer worden ontwikkeld Het uiteindelijke trainingsprogramma moet nog worden ontwikkeld. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de didactische verantwoording van het te ontwikkelen programma Het Stability Performance protocol is van zichzelf een evidence based protocol voor het testen van de stabiliteit. De uitdagen voor mij was deze aan te passen zonder concessies te maken aan de kwaliteit van de inhoud van de test. Mede door overleg met een fysiotherapeut is dit goed gelukt. Het te ontwikkelen programma voor verdere training zal worden onderbouwd met evidence based literatuur over ketentraining. Dit zal worden gezocht via de database Inholland en via Pubmed. Mocht er op deze manier niet genoeg informatie kunnen worden gevonden zal ik ook de database van de UVA raadplegen Voor het product word een inleiding ontwikkeld, waarin het nut van het gebruik van dit protocol zal worden onderbouwd, gericht op de fysiotherapeut/trainer. Dit zal gebeuren als de overige producten klaar zijn. Ook zal het product op 23 januari tijdens een interne informatieavond worden gepresenteerd aan alle fysiotherapeuten en trainers.

10 3.3.6 Ik heb voor het uitwerken van het verkorte testprotocol overlegd met mijn medestagiair Gert- Jan. Hij is student via de ALO, en werkt ook mee aan de verdiepende opdracht. Ook heb ik overlegt met Machiel Brussé. Hij is fysiotherapeut bij FysioExpert, en gebruikt delen van de performance stability test tijdens zijn behandelingen in de praktijk. Door dit overleg ben ik tot een verantwoorde en beargumenteerde beslissing gekomen bij het verkorten van het testprotocol. Ook heb ik in overleg met hun gekeken op welke wijze er het best kan worden getraind bij verminderde stabiliteit. Door goed te kijken naar de literatuur zal ik tot een verantwoorde, evidence based, beslissing komen over op welke manier dit trainingsprogramma word ingevult Zoals eerder aangegeven moet het beweegprogramma gericht op de training na het uitvoeren van de performance stability test nog worden ontwikkeld. Wel heb ik eerder een circuittraining gegeven aan een groep van een beweegprogramma gericht op rugklachten. Deze les heb ik ontwikkeld gericht op het verbeteren van de kracht en stabiliteit bij deze doelgroep Ik heb mij niet direct bezig gehouden met modellen van gedragsverandering. Bij het ontwikkelen van het trainingsprogramma zal ik hier aandacht op vestigen. Wel gebruik ik de kennis die ik heb opgedaan over deze modellen bij het ontwikkelen van trainingsschema s voor de leden van Healthtime Door het uitvoeren van de ontwikkelde verkorte performance stability test word er gekeken in welke mate de patiënten behoefte hebben aan stabiliteitstraining. Hierdoor is er een goede beginsituatie gecreëerd voor eventuele vervolgtraining, en kan het programma goed worden toegespitst op de behoeften van de doelgroep. Vind jij dat je het leerdoel (de competentie) hebt behaald, en waarom? bewijsmateriaal verzamelen zodat bij navraag dat bekeken kan worden (denk aan les voorbereidingsformulieren, evaluaties van lessen, gemaakte vragenlijsten, enquêtes etc.). Veel van de indicatoren die bij deze competentie behoren zijn nog niet afgerond. Dit zal gebeuren wanneer het product van mijn verdiepende opdracht zal zijn afgerond. Wanneer dit het geval is heb ik al de indicatoren van deze competentie afgerond. Deze competentie komt natuurlijk niet alleen terug binnen mijn verdiepende opdracht. Zo ben ik bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor het heren 1 team van honkbalvereniging Olympia. Dit team heb ik getest, met een zelf ontwikkeld testprotocol. Ook ben ik begonnen met het geven van wekelijkse trainingen, dit doe ik nu sinds 3 weken. Ook ontwikkel ik steeds nieuwe trainingsschema s voor de leden van healthtime, aan de hand van de behoeften en mogelijkheden. Hierbij neem ik eerst een fittest met de leden af. Wanneer je vindt dat je het leerdoel (de competentie) nog niet hebt behaald, geef je aan waarom niet en wat je wilt gaan doen de komende periode om deze competentie alsnog te gaan behalen (onderdeel stagewerkplan periode 10); Ik heb dit leerdoel nog niet behaald omdat ik nog niet klaar ben met het ontwikkelen van het product van de verdiepende opdracht. Veel van de indicatoren worden pas behaald wanneer het volledige trainingsprogramma ontwikkeld is. Situatie (STARR) (beschrijf binnen deze leerdoel (deze competentie) een concrete situatie a.h.v. de STARR methode en reflecteer daarop) S: Binnen de fysiotherapie was er vraag naar een manier om in een korte tijd op een goede manier te kunnen testen of de stabiliteit van de patiënten voldoende is. T: De taak voor mij was om in samenwerking met een stagiair van de ALO te kijken naar de mogelijkheden voor het inkorten van het bestaande stabiliteitstest protocol Performance Stability. A: Ik heb het testprotocol uitgebreid bestudeerd, en samen met de andere stagiair gekeken naar het nut van de testen, en welke mogelijkheden er eventueel waren om de test aan te passen. De door ons bedachte mogelijkheden hebben we via gecommuniceerd met een fysiotherapeut. Na overleg met hem is er besloten op welke manier de test kon worden aangepast, zodat deze goed toepasbaar is binnen de fysiotherapie, en goed aansluit op de doelgroep.

11 R: Er is een verkort testprotocol ontwikkeld. Hierdoor kan ik door met het volgende onderdeel van mijn verdiepende opdracht, namelijk het ontwikkelen van vervolgtraining aansluitend op de performance stability test, gericht op het trainen van de gehele beweegketen. R: Ik had voor mijzelf het testprotocol goed doorgenomen, waardoor ik een goed idee had waar deze uit bestond, en waar deze precies voor dient. Daardoor heb ik een goed afgewogen besluit kunnen nemen, in samenwerking met de stagiair en de fysiotherapeut, over welke onderdelen van de test gebruikt moeten worden in de verkorte versie. Een verbeterpunt voor een volgende keer is eerder initiatief nemen. Doordat ik pas vrij laat contact had gelegd met de fysiotherapeut was het lange tijd onzeker op welke manier de korte test zou worden ingevuld. Hierdoor was het lastig voor mij om verder te gaan met mijn verdiepende opdracht, en liep ik vertraging op. Als ik eerder initiatief neem en plan komt het niet allemaal op het laatste moment aan, en kan ik op minder stressvolle manier een project voltooien. Leerdoelen (Stel leerdoelen voor jezelf op voor deze competentie en maak deze SMART) Het nieuwe leerdoel dat is opgesteld naar aanleiding van het wijzigen van mijn verdiepende opdracht is nog niet behaald. Daarom blijft dit leerdoel van kracht. Dit leerdoel is: -Aan het eind van mijn stage heb ik geleerd op een methodische en didactisch verantwoorde wijze een evidence based test en trainingsprotocol te ontwikkelen voor patiënten van de fysiotherapie en leden van de fitness met verminderde stabiliteit.

12 2.2 Taakgebied 2 De competentie uit taakgebied 2 waar ik mij het meest op zal richten tijdens mijn stage is competentie 5. Begeleiden. Competentie 5 Begeleiden Begeleiden, coachen en adviseren van individuele deelnemers van sport-, beweeg- en voorlichtingsactiviteiten. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen begeleidt individuen binnen sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s op het gebied van sport, bewegen en gezondheid en op het gebied van veranderen van leefstijl. Hij motiveert deelnemers en signaleert eventuele weerstand of knelpunten, maakt deze bespreekbaar en werkt planmatig aan eliminatie van deze factoren. Het motiveren van deelnemers vindt planmatig plaats en zowel op emotioneel als op cognitief vlak. Begeleiden kan het karakter hebben van personal coaching, fitness begeleiding, leefstijlbegeleiding en het begeleiden binnen bewegingsactiviteiten. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen begeleidt individuele deelnemers bij sport-, beweeg- en voorlichtingsactiviteiten die fysieke en/of psychische beperkingen hebben in een authentieke beroepssituatie. De startende professional Sport en Bewegen: observeert het gedrag van individuele deelnemers schat het niveau in van de deelnemer, zowel op fysiek als mentaal en sociaal gebied past zich aan de fysieke, mentale en sociale eigenschappen van de deelnemer aan stimuleert planmatig gedragsverandering van de deelnemers waarborgt de veiligheid van de deelnemer bepaalt de beginsituatie d.m.v. het testen en meten van deelnemers onderzoekt mogelijke factoren die afbreuk kunnen doen aan het effect van het programma en werkt planmatig aan het wegnemen van deze factoren opereert binnen de randvoorwaarden en cultuur van een bedrijf of instelling Mijn leerdoel hierbij is: -Ik wil leren de leden van HealthTime op de juiste manier te begeleiden tijdens het uitvoeren van hun trainingsschema. Hierbij wil ik met name leren om de deelnemers met beperkingen en de ex-patiënten van FysioExpert te begeleiden binnen de fitness en voor deze doelgroepen een trainingsschema op te stellen. Tijdens mijn stage wil ik mij voornamelijk bezig houden met het begeleiden van de leden die de overgang maken van de fysiotherapie naar de reguliere fitness. Het lijkt mij erg interessant om te leren op welke manier deze doelgroep getraind kan worden, en welke trainingsprogramma hiervoor zijn ontwikkeld bij de stage instelling. Op de stageplaats is er een samenwerking tussen de fysiotherapie en de reguliere fitness. Hier zal ik dus veel kunnen leren. Onder begeleiding valt verder ook de manier van contact met de leden, en de wijze waarop ik mij presenteer Koppeling theorie: Ik heb tijdens de opleiding informatie gekregen over het trainen van verschillende doelgroepen, waaronder mensen met fysieke beperkingen en chronische ziekten. Zo heb ik in het 2 e jaar 2 blokken medisch fitness gehad, en daarbij ook ondersteunende vakken met theorie. Ook heb ik naast mijn opleiding de cursus fit!vak fitnesstrainer A gedaan en afgerond. Hierdoor heb ik al enige ervaring in het begeleiden van mensen in de fitness. De indicatoren waar ik mij vooral op zal richten zijn 5.3.3, en 5.3.6

13 Leerwijze/ plan van aanpak Ik zal eerst meelopen met de instructeurs van healthtime, en gaandeweg steeds meer zelf bezig gaan met het begeleiden van de leden. Ook zal ik enkele keren groepslessen overnemen en geven, en samen met een instructeur bezig gaan met het opzetten van bootcamp trainingen en het uitvoeren en begeleiden hiervan. Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Uitwerking per indicator: Door rond te lopen in Healthtime, leden aan te spreken, en te kijken naar de trainingsschema heb ik goed kunnen observeren op welke manier de leden trainen, en wat voor aandacht er bij hun nodig is, of gewenst is Bij nieuwe leden kan ik goed de beginsituatie meten door het afnemen van fittesten. In Healthtime loopt een gevarieerde doelgroep rond, van jong tot oud, van veel beperkingen tot fysiek gezond. Door de ervaring met het trainen en werken met deze doelgroepen kan ik goed inschatten wat voor sociale benadering gewenst is, en mij snel aanpassen wanneer ik merk dat ik een verkeerde inschatting heb gemaakt Door het werken met leden die als ex-patient van de fysiotherapie bij Healthtime komen sporten heb ik goed geleerd trainingsschema s aan te passen aan de mogelijkheden die de leden op fysiek vlak hebben Ik spreek leden aan op eventuele houdingsfouten tijdens het uitvoeren van oefeningen. Ik maak trainingsschema s gericht op het bevorderen van de gezondheid. Ook zorg ik ervoor door mij open op te stellen, en sociale interactie, dat de leden zich prettig voelen in de sportschool, en graag hierheen komen om te gaan sporten. Verder geef ik persoonlijk advies over trainen, en indien gevraagd over voeding Wanneer een nieuw lid bij ons komt sporten, of als er een nieuwe schema word gemaakt, dan worden er eerst enkele afspraken gemaakt om te meten en te testen, waarna er uitgebreid de tijd word genomen om de nieuwe oefeningen op de juiste manier uit te voeren. Ook loop ik rond in de zaal, en corrigeer indien nodig Elk nieuw lid krijgt een zogenaamde Healthcheck. Deze bestaat uit het afnemen van een Par- Q vragenlijst samen met een fysiotherapeut, en een fittest die word afgenomen in de fitnessruimte. Dit testen en meten heb ik uitgebreid gedaan. Ook heb ik voor een groep Honkballers zelf een onderbouwd testprotocol ontwikkeld en uitgevoerd Leden worden regelmatig opnieuw getest om zo de voortgang te monitoren. Wanneer blijkt dat deze niet voldoende is dan word er samen met het lid gekeken naar de mogelijke factoren die dit hebben veroorzaakt Fysio/Expert en Healthtime hebben een bepaalde visie over trainen. Tijdens mijn werkzaamheden bij Healthtime hou ik mij aan deze visie. Vind jij dat je het leerdoel (de competentie) hebt behaald, en waarom? bewijsmateriaal verzamelen zodat bij navraag dat bekeken kan worden (denk aan les voorbereidingsformulieren, evaluaties van lessen, gemaakte vragenlijsten, enquêtes etc.). Ik vind dat ik dit leerdoel goed heb behaald. Aan alle competenties heb ik in de afgelopen periode goed kunnen werken. Door het afnemen van vele intakes, en het begeleiden van de leden heb ik veel ervaring opgedaan. Ook vind ik het nu makkelijker om mij aan te passen aan het trainen van verschillende doelgroepen. Tijdens mijn stage voor Fit/Vak fitnesstrainer A heb ik ook in een fitness stage gelopen. Hier was een grotendeels homogene jonge doelgroep. Tijdens de stage bij Healthtime heb ik veel geleerd over het trainen met andere doelgroepen, voornamelijk ouderen en mensen met

14 fysieke beperkingen. Ik heb veel persoonlijke trainingsschema s ontwikkeld, en ook enkele groepslessen voorbereid en deelnemers begeleid bij het uitvoeren hiervan. Wanneer je vindt dat je het leerdoel (de competentie) nog niet hebt behaald, geef je aan waarom niet en wat je wilt gaan doen de komende periode om deze competentie alsnog te gaan behalen (onderdeel stagewerkplan periode 10); Ik vind dat ik deze competentie heb behaald. De komende tijd zal ik mij bezig houden met het vergroten van mijn ervaring. Situatie (STARR) (beschrijf binnen deze leerdoel (deze competentie) een concrete situatie a.h.v. de STARR methode en reflecteer daarop) S: Een man van in de 60 kwam trainen bij HealthTime, na behandeld te zijn geweest binnen de fysiotherapie. T: Het opstellen van een trainingsschema, gericht op het verbeteren van de algemene gezondheid, en opbouwen van kracht. A: Omdat ik geen ervaring had met het begeleiden van deze doelgroep heb ik informatie ingewonnen bij de fysiotherapeut die deze man behandeld had. Aan de hand van deze informatie, kennis die ik heb verworven in de eerste 2 jaar van de opleiding en informatie die ik op internet opgezocht heb, heb ik voor deze man een mooi trainingsschema opgesteld. R: Ik weet meer over het trainen van mensen met hartfalen, en heb voor deze man een schema kunnen ontwikkelen waardoor hij op een veilige en goede manier kan werken aan zijn gezondheid en zijn spierkracht gericht kan vergroten. R: Doordat ik informatie heb opgezocht en gevraagd aan de fysiotherapeut heb ik meer kennis verkregen over het trainen met deze doelgroep. Daardoor zal het voor mij in het vervolg makkelijker zijn om een trainingsschema op te stellen voor iemand die met een soortgelijke klacht te maken heeft. (deze situatie heb ik toegepast bij verschillende doelgroepen. Als ik niet genoeg kennis had over een bepaalde klacht dan heb ik dit steeds opgezocht of gevraagd om zo mijn kennis te vergroten). Leerdoelen (Stel leerdoelen voor jezelf op voor deze competentie en maak deze SMART) -Aan het einde van mijn stageperiode wil ik van alle meest voorkomende klachten (reuma, hartfalen, COPD, knieklachten, rugklachten, heupklachten, schouderklachten, overgewicht) binnen de sportschool weten op welke manier er het best getraind kan worden. Ook wil ik voor elk van deze doelgroepen minimaal 1 keer een trainingsschema hebben gemaakt.

15 2.3 Taakgebied 3 De competentie uit taakgebied 3 waar ik mij het meest op zal richten tijdens mijn stage is competentie 6. Organiseren. Competentie 6 Organiseren Organiseren van projecten gericht op sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s in samenwerking met alle betrokken partijen binnen en buiten een organisatie. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen organiseert projecten gericht op sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de projecten. Hij werkt daarbij zelfstandig of werkt samen met bestuurders, beleidsmakers, medewerkers, trainers, (para)medici en vrijwilligers. Voorbeelden van opdrachtgevers voor deze projecten zijn intermediaire organisaties als gemeenten, provincie en provinciale sportraden, instellingen als sportbonden, sportverenigingen, patiëntenorganisaties, zorginstellingen, TNO, NISB, chronische zieken- en gehandicaptenraad en NOC * NSF. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen organiseert een sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep in de beroepspraktijk. De startende professional Sport en Bewegen: hanteert een draaiboek voor de activiteit werft en benadert deelnemers en doelgroepen werkt samen met medestudenten regelt de ruimte en middelen om activiteit(en) te laten plaatsvinden maakt afspraken en komt deze na evalueert het programma en stelt verbeterpunten op levert een proportionele bijdrage aan het organiseren van de activiteit geeft blijk van oplettendheid, signaleert het werk dat nodig is en voert het uit neemt actief deel aan besluitvorming en taakverdeling in groepen of teams en toont zich bereid anderen te helpen, denkt met anderen mee maakt gebruik van de inbreng en expertise van anderen, overlegt waar nodig of gewenst, evalueert de samenwerking, geeft op constructieve wijze feedback blijft in spanningsvolle situaties rustig en houdt het overzicht hanteert risicomanagement bij het organiseren van de activiteit, waarbij veiligheid voorop staat maakt meningsverschillen bespreekbaar en hanteert daarbij het win-win principe werkt samen met andere disciplines (bestuurders, deelnemers, trainers, (para)medici, vrijwilligers, beleidsmakers) Mijn leerdoel hierbij is: Het mede ontwikkelen en organiseren van een trainingsactiviteit voor de verschillende doelgroepen van healthtime, aanpasbaar voor elk niveau. Tijdens mijn stage zal ik met een instructeur samen gaan kijken naar de mogelijkheden voor het geven van bootcamp trainingen aan de leden. Hiervoor zal een draaiboek gemaakt moeten worden en deelnemers moeten worden gewerft. Ook zal het geëvalueerd moeten worden en eventueel worden aangepast. De bootcamp trainingen zullen in oktober beginnen. De indicatoren waar ik mij voornamelijk op wil gaan richten zijn 6.3.1, 6.3.2, en Leerwijze/ plan van aanpak

16 Ik zal samen met Mark Smit, instructeur bij healthtime, de mogelijkheden bekijken en een training ontwikkelen. In oktober zal de eerste bootcamp training worden gegeven. Deze zal worden geëvalueerd worden en dan zal er worden gekeken of er meerdere trainingen zullen volgen. Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Ik heb Mark Smit geholpen in het ontwikkelen van een programma voor outdoortrainingen. Het is uiteindelijk niet gelukt om een goed lopend programma te ontwikkelen. Er was weinig animo. Voor een volgende keer zal er eerst goed worden gekeken wat de wensen zijn van de doelgroep. Er zal meer tijd worden genomen voor het ontwikkelen van een dergelijk programma, en meer promotie worden gemaakt. Wat ik hiervan heb geleerd is dat ik bij het opzetten van een dergelijk programma beter planmatig moet werken. Verder heb ik voor honkballers van Olympia Heren 1 trainingen wekelijkse trainingen georganiseerd. Hiervoor heb ik contact gelegd met de coördinator honkbal, en met hem afspraken gemaakt over de trainingen en het testen en meten van de spelers. Uitwerking per indicator: Voor de outdoor trainingen is een draaiboek ontwikkeld. Helaas was er geen animo om dit uit te voeren. Voor de honkballers heb ik een draaiboek ontwikkeld voor het afnemen van de testen, en ben ik op dit moment bezig met het ontwikkelen van een draaiboek voor de trainingen van de komende periode. Voor de honkballers heb ik een draaiboek ontwikkeld voor het afnemen van de testen. Deze bestaat uit een zelf ontwikkeld testprotocol. Ook heb ik gekeken naar de manier waarop deze doelgroep getraind moet worden, en aan de hand daarvan trainingen ontwikkeld Ik heb voor het trainen van de honkballers contact gelegd met de coördinator honkbal van honkbalvereniging Olympia. Ik heb de honkballers benadert voor het maken van een afspraak voor de fittest, en het uitzoeken van een moment waarop de trainingen plaats kunnen vinden. De honkballers zijn de afgelopen periode komen trainen op de vrijdagavond. Nadat ik de honkballers heb getest heb ik de resultaten uitgewerkt, en bekeken aan wat voor soort training er behoefte was. Omdat de opkomst niet erg groot was, heb ik sommige trainingen wel aangepast. Ik heb geprobeerd de honkballers te motiveren, ook via de aanvoerder van het team om te komen, maar helaas was de behoefte niet altijd aanwezig Ik heb voor de snuffelstage van de 1 e jaars studenten samen met Chesley ten Oever een draaiboek opgesteld. Voor het ontwikkelen van de fittest voor de honkballers heb ik Gert-Jan, stagiair van de ALO, gevraagd om mij hierbij te helpen. Aangezien Ewout en Mark zelf honkballen en ook ervaring hebben met het begeleiden van honkbalteams heb ik in het begin met hun samengewerkt bij het opstellen van de trainingen, en advies gevraagd hierbij Ik heb geregeld voor de trainingen met de honkballers dat ik vrijdagavond gebruik kan maken van het gedeelte van de fitnesszaal waar altijd de groepslessen worden gegeven. Ook heb ik voor het uitvoeren van de fittesten voor de honkballers voor extra materiaal gezorgd zodat de tests goed konden worden uitgevoerd Ik heb met de coördinator honkbal afspraken gemaakt via de telefoon en de mail, over de trainingen met de honkballers Ik heb samen met Mark Smit het outdoorprogramma geëvalueerd, en verbeterpunten opgesteld, om zo bij een volgende keer tot een beter resultaat te komen.

17 Het honkbalprogramma zal ik deze week evalueren (week van 28 jan.) Ik heb de trainingen met de honkballers grotendeels zelf opgezet. Er was wel al een vraag naar de trainingen, maar ik heb het contact gelegd met de coördinator honkbal, en alle afspraken met hem en de honkballers zelf gemaakt, in overleg met Ewout Bos Ik heb verzuimt meteen contact te leggen. Doordat ik daarmee heb gewacht heeft het een tijd geduurt voordat de trainingen echt tot stand kwamen. Hierdoor zijn sommige honkballers al ergens anders gaan trainen, en komen ze niet bij de door mij georganiseerde trainingen. Een volgende keer zal ik eerder contact leggen, en op deze manier sneller de draad oppakken. Wel heb ik toen ik eenmaal begonnen ben met het contact leggen snel afspraken gemaakt en mijn werk uitgevoerd Ik heb Mark geholpen met het ontwikkelen van outdoor trainingen. Wanneer mij een taak word gegeven voer ik deze uit Voor het ontwikkelen van de trainingen voor de honkballers heb ik advies gevraagd aan de fysieke trainers, vooral aan Ewout Bos, omdat hij ervaring heeft met het trainen van honkballers. Voor mijn verdiepende opdracht heb ik advies gevraagd aan een fysiotherapeut. Ik heb met mark de opzet van de outdoor trainingen geëvalueerd Wanneer er binnen de fitness iets onverwachts gebeurt blijf ik rustig. Zo heb ik bij iemand die door haar enkel ging rustig gevraagd hoe het ging. Vervolgens heb ik een trainer gevraagd om er een fysiotherapeut bij te roepen om er naar te kijken, terwijl ik het overzicht in de zaal hield Door het afnemen van fittesten heb ik de beginsituatie van de honkballers bepaald, waardoor ik een goed inzicht had in wat ze wel en wat ze niet kunnen doen. Ik heb bij de honkballers ook gevraagd naar eventuele klachten, en oefeningen zodanig aangepast dat ze veilig uit te voeren waren Door overleg met de honkballers heb ik de intensiteit van de trainingen aangepast, zodat zij het gevoel hadden een lekkere training hebben gehad, en ik een goede training kon voorbereiden op de wensen van de doelgroep. Omdat de opkomst niet hoog was, 2-4 honkballers, heb ik de trainingen aangepast. Ik had circuittrainingen voorbereid, maar gezien het geringe aantal sporters heb ik soms ter plekke ij lessen omgegooid en besloten de trainingen op een andere manier aan te bieden. Vanwege de periode in de voorbereiding waarin de honkballers zaten heb ik daarom meestal besloten te trainen op hypertrofie, met losse oefeningen en machines Voor het ontwikkelen van mijn verdiepende opdracht werk ik samen met fysiotherapeuten. Bij het opzetten van de honkbaltrainingen heb ik samengewerkt met de coördinator honkbal van olympia. Vind jij dat je het leerdoel (de competentie) hebt behaald, en waarom? bewijsmateriaal verzamelen zodat bij navraag dat bekeken kan worden (denk aan les voorbereidingsformulieren, evaluaties van lessen, gemaakte vragenlijsten, enquêtes etc.). Ik vind dat ik dit leerdoel heb behaald. De outdoortrainingen zijn geen succes geworden, maar hier heb ik wel veel van geleerd voor een volgende keer. De trainingen van de honkballers heb ik zelf georganiseerd. Dit is goed gegaan, en op dit moment geef ik wekelijks trainingen, en komen ze zelf nog trainen met een eigen persoonlijk trainingsschema. Ook heb ik samen met Chesley de snuffelstage dag voor de 1 e jaars studenten georganiseerd. Ik heb de afgelopen periode veel geleerd van de trainingen die ik heb gegeven aan de honkballers, en de manier waarop ik dit kan doen. Als ik hierop reflecteer dan had ik van tevoren een duidelijker doel moeten stellen wat ik wilde behalen, en wat ik wilde bereiken met de trainingen. Ik heb veel informatie opgezocht over hoe honkballers moeten worden getraind en periodiseren van krachttraining. Dit had ik duidelijker uit moeten werken waardoor er een goed overzicht was geweest aangaande de trainingen.

18 Dit zal ik zeker meenemen naar een volgende keer wanneer ik een groep sporters zal begeleiden. Ik vind het leuk om gericht bezig te zijn met een groep sporters om deze klaar te stomen voor het sportseizoen, dit is ook wel een richting die ik op zou willen gaan met mijn opleiding, de sportbegeleiding. Ik ben er door het uitvoeren van deze opdracht achter gekomen dat mijn interesse hier meer ligt dan bij het begeleiden van mensen met een beperking, ouderen, of andere doelgroepen. Ik heb de trainingen bijgevoegd als bewijs. Situatie (STARR) (beschrijf binnen deze leerdoel (deze competentie) een concrete situatie a.h.v. de STARR methode en reflecteer daarop) S: De honkballers Heren 1 wilden bij Healttime komen trainen tijdens de winterperiode, om zo fit aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen in April. T: Ik moest zorgen dat de trainingen tot stand kwamen A: Ik heb contact opgenomen met de coördinator Honkbal van Olympia, om afspraken te maken over de trainingen, en het geheel te organiseren. R: Ik heb via de telefoon en mail afspraken gemaakt. Eerst zijn de honkballers langs geweest voor een fittest. Deze resultaten heb ik uitgewerkt. Verder heb ik afspraken gemaakt over wanneer de trainingen plaats zullen vinden en hoe laat, en ook over de verdere mogelijkheden voor de sporters om naast de groepstrainingen te komen sporten op andere tijden in de week. R: Ik heb wat lang gewacht voordat ik contact had gelegd met de coördinator honkbal. Hierdoor duurde het lang voordat de trainingen echt van de grond kwamen. Een verbeterpunt is daarom om eerder mijn taken op te pakken, en eerder tot afspraken te komen. Wat wel goed is gegaan is dat ik, nadat ik eenmaal contact had gezocht goed tot afspraken kwam met de honkbalvereniging. Ook heb ik goed advies ingewonnen bij Ewout Bos over hoe ik dit moest aanpakken. Ik heb gebruik gemaakt van zijn expertise in het organiseren van een dergelijk trainingsprogramma. Leerdoelen (Stel leerdoelen voor jezelf op voor deze competentie en maak deze SMART) -Ik wil een volgende keer meteen contact opnemen met een contactpersoon en hierbij mij opstellen met een proactieve houding, om zo sneller tot beslissingen te kunnen komen en ik direct bezig kan gaan met het ontwikkelen van een programma. -Ik wil bij een volgende keer dat ik training verzorg aan een sportclub van tevoren een duidelijke opzet maken van de trainingsperiode en de manier van trainen, waarbij ik rekening hou met periodisering en opbouw richting het seizoen. Ook wil ik hierbij rekening houden met eventuele fysieke klachten bij individuele deelnemers en hier een aangepast programma voor maken.

19 2.4 Taakgebied 4 De competentie uit taakgebied 4 waar ik mij voornamelijk op wil gaan richten is competentie 8. Professionaliseren. Competentie 8 Professionaliseren Op basis van zelfreflectie onderhouden en bevorderen van eigen deskundigheid en professionalisering van het beroep in een (inter)nationale context. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen heeft een reflectieve houding, onderzoekt zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden en bedenkt hoe hij deze kan inzetten om het beroep zo goed mogelijk uit te voeren. Hij heeft een eigen visie op sport en bewegen in relatie tot gezondheid. Hij ontwikkelt en stelt deze visie bij op basis van ervaring, zelfreflectie, reflectie op het beroepsdomein, studie, contacten met collega s en andere disciplines, het signaleren van ontwikkelingen en wetenschappelijke informatie. Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van relevant wetenschappelijk onderzoek en past deze gegevens toe in zijn beroepspraktijk. Hij levert een bijdrage aan professionalisering en positionering van het beroep in een nationale en internationale context. Hij geeft feedback aan stagiaires en vakgenoten en participeert in scholingsprogramma s. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen maakt op basis van verworven competenties, een weloverwogen keuze voor de verdere loopbaanplanning. Hij levert een bijdrage aan positionering van het beroep. De startende professional Sport en Bewegen: kan het eigen handelen benoemen en kritisch analyseren kan reflecteren op ervaringen volgens de STARR methode toont inzicht in eigen sterke en zwakke kanten (kernkwaliteiten, leerstijl) toont zich bewust van zijn waarden en normen staat open voor feedback en vraagt om feedback formuleert leerdoelen SMART probeert nieuw gedrag uit aan de hand van SMART doelen vormt een reëel oordeel van eigen competentie en de ontwikkeling daarvan neemt initiatief, motiveert zichzelf tot leren en stelt realistische eisen aan zichzelf reflecteert op professioneel niveau over sport en bewegen in relatie tot gezondheid en betrekt hierin actuele ontwikkelingen integreert in een eigen visie t.a.v. sport, bewegen en gezondheid eigen ervaringen, wetenschappelijke gegevens, actuele ontwikkelingen en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen draagt een eigen visie uit op sport en bewegen in relatie tot gezondheid in schrift en woord levert een bijdrage aan scholingsprogramma s Mijn leerdoel hierbij is: Tijdens mijn stageperiode wil ik leren om te reflecteren op mijn eigen handelen via de STARR methode. Ook wil ik een goed beeld krijgen van mijn kernkwaliteiten en mijn zwakkere kanten door te reflecteren op mijn eigen handelen en te vragen om feedback van anderen. Door mijzelf meer open te stellen voor de mening van anderen en hun feedback op mijn handelen kan ik een beter beeld krijgen van waar ik goed in ben en wat ik kan verbeteren. Ook kan ik via de STARR methode een goed beeld krijgen van hoe bepaalde dingen zijn verlopen, en wat ik de volgende keer beter kan doen, of wat juist goed ging. Zo kan ik op een geordende manier zien hoe bepaalde dingen zijn gegaan, en kan ik leerdoelen opstellen voor een volgende keer. Ik ben niet gewend om vaak mijn handelen te evalueren en ik denk dat ik door het aanleren van deze methode mijzelf sneller kan ontwikkelen. De indicatoren waar ik mij voornamelijk op wil gaan richten zijn 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, en

20 Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Uitwerking per indicator: Tijdens mijn stage heb ik verschillende opdrachten en lessen moeten uitvoeren. De uitgevoerde opdrachten heb ik geanalyseerd en daar lering uit getrokken voor volgende keren. De honkbaltrainingen zal ik deze week evalueren en analyseren In het reflectieverslag voor mijn tussentijdse beoordeling heb ik per taakgebied een STARR methode gehanteerd om een ervaring te reflecteren. Ook werk in binnen mijn stage met de PDCA cirkel (Plan, Do, Check, Act), welke grotendeels overeen komt met de Starr methode. Ik pas de STARR methode bijna altijd toe op mijn eigen handelen. Ik ben zeer kritisch over mijzelf, en probeer mijzelf altijd te verbeteren Door de ervaringen die ik heb opgedaan binnen mijn stageperiode ben ik er achter gekomen waar mijn kernkwaliteiten liggen. Dit heb ik verwerkt in het reflectieverslag. Ik ben er achter gekomen dat mijn kernkwaliteiten op dit moment voornamelijk in taakgebied 2 liggen. Ook vind ik het interessant om te kijken op welke manier er het best getraind kan worden. Ik vind dus niet alleen het begeleiden interessant, maar ook het ontwikkelen van persoonlijke trainingsschema s of groepstrainingen is iets wat mij erg interesseerd Ik heb een goed inzicht verkregen in op welke manier ik met verschillende doelgroepen om moet gaan. Daarbij weet ik goed waar de grenzen liggen, en wat er van mij word verwacht door zowel de leden, als het stagebedrijf Ik vond het lastig om kritiek te ontvangen. Ik heb een sterke eigen mening. Ik heb de laatste tijd aandacht besteed aan het beter omgaan met feedback. Ik vraag geregeld zelf om feedback, en wanneer collega s mij feedback geven ga ik hier goed mee om De leerdoelen die ik opgesteld heb in het begin van mijn stageperiode zijn SMART geformuleerd. Wanneer er tijdens de periode nieuwe doelen moesten worden opgesteld, of wanneer er doelen aangepast werden heb ik dit via de SMART methode gedaan Zoals beschreven heb ik verschillende vooraf ingestelde doelen al behaald. Andere heb ik aangepast en ben ik mee bezig. Ook zal ik mij in de komende periode bezig gaan houden met de nieuw opgestelde doelen Ik vind dat ik een goed beeld heb van mijn competentieontwikkeling, a.d.h.v. de opgestelde leerdoelen en de feedback die ik gedurende mijn stage ontvang Ik zou meer initiatief kunnen tonen. Aan deze indicatie zal ik de komende periode nog gaan werken. Hier zal ik een leerdoel voor opstellen. Ik heb in de laatste weken steeds vaker initiatief genomen tijdens mijn werkzaamheden. Zo heb ik mij proactief opgesteld. Wanneer ik geen taken had in de zaal ben ik bijvoorbeeld vaak bezig geweest met het verwerken van fittesten, schoonmaken, het vergroten van mijn kennis over fysieke training of het ontwikkelen van lessen en opdrachten. Hierdoor heb ik mijn tijd nuttiger kunnen besteden aan het eind van mijn stage Ik vraag geregeld om de visie van de fysieke trainers die aanwezig zijn binnen Healthtime. Ook lees ik wetenschappelijke artikelen om mij op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen, en wanneer dit nodig is voor het vergroten van mijn kennis voor bijvoorbeeld mijn verdiepende opdracht en het trainen van de honkballers. In de laatste periode heb ik veel geleerd over variaties van verschillende oefeningen en welke spieren daarbij worden gebruikt. Ook heb ik veel geleerd over core stabiliteitstraining. Zoals wanneer er wel en wanneer niet met een instabiele ondergrond moet worden getraind bij sporters en hoe dit zich verhoud tot prestatieverhoging in de sport De ervaring die ik opdoe met mijn stage pas ik toe in het opstellen van nieuwe trainingsschema s en het scherp houden van mijn visie op sport en bewegen. Wanneer ik merk dat ik ergens niet genoeg kennis over bezit zoek ik dit op of spreek ik de expertise van de fysieke trainers aan.

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Uitval & Competenties

Uitval & Competenties Door: Manon Boers Wiantha Kastelijn S4T Uitval & Competenties DE BEGINNENDE SOCIAL PROFESSIONAL: COMPETENT GENOEG OM STAANDE TE BLIJVEN IN HET WERKVELD? : OP ZICHZELF STAAND OF COMPLEX GEHEEL? Een onderzoek

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding Fitnesstrainer-A versie 1.1 Module 4: Training geven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Les en leiding geven 1.1 Inleiding............................................................. 3 1.2 Lesdoelstellingen....................................................

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie