Reflectieverslag Eindbeoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reflectieverslag Eindbeoordeling"

Transcriptie

1 Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, Praktijkbegeleider: Ewoud Bos Begeleider verdiepende opdracht: Martin van Duijn Stagedocent:Enieke Nijhuis Studieloopbaanbegeleider:Enieke Nijhuis Haarlem, 29 januari 2013 Beoordelingsmoment: 12.00

2 Inhoudsopgave 1 Verdiepende opdracht Competentieontwikkeling Taakgebied Taakgebied Taakgebied Taakgebied Overig... 22

3 1 Verdiepende opdracht FORMULEREN PLAN VAN AANPAK 2.DEFINITIEFASE 2.1 Aanleiding: probleem omschrijving (volledig en duidelijk) Oftewel voor welk probleem ga je een oplossing zoeken binnen de verdiepende opdracht Bij het trainen van patiënten van de fysiotherapie word vaak te weinig aandacht gegeven aan het trainen van de totale beweegketen, terwijl het ontbreken van de stabiliteit hierin kan leiden tot klachten, ofwel de oorzaak kan zijn van de huidige klacht. Een manier om hier aandacht aan te geven is via de Performance stability. Performance stability is een testprotocol voor het meten van zwakke schakels in de beweegketen bij hoge en lage belasting; het analyseren van tekortkomingen in prestaties en een risico inventarisatie voor blessures en prestatie falen. Aan de hand hiervan kan een specifiek trainingsprogramma worden ontwikkeld gericht op blessurepreventie en prestatiebevordering. Het nadeel van het gebruik van deze test is dat het een vrij uitgebreide test is, waardoor het vrijwel niet mogelijk is om deze uit te voeren binnen de fysiotherapie. Doelstelling hierbij is om deze testbatterij te verkorten, waardoor deze hanteerbaar word binnen de fysiotherapie. 2.2 Doelstelling: wat wil de opdrachtgever uiteindelijk met de onderzoeksresultaten bereiken? (SMART) Oftewel hoe gaat het probleem opgelost worden? Door het verkorten van de stabiliteitstest word deze beter te gebruiken binnen de fysiotherapie, en ook de fitness. Hierdoor zal er ook beter en structureel kunnen worden gekeken naar de beweegketen, en of hier tekortkomingen van de functie in zijn. Gekeken moet worden welke van de bestaande testen relevant zijn om te gebruiken, en hoe dit protocol kan worden verkort zonder de waarde van de test hierbij teniet te doen. Er zal een evidence based trainingsprotocol worden ontwikkeld over het hoe nu verder te trainen wanneer de testen niet worden gehaald, en de stabiliteit niet optimaal is. Ook zal er advies worden opgesteld aan de fysiotherapeuten en de fysieke trainers over hoe het ontwikkelde protocol moet worden geïmplementeerd. Hoofddoelstelling Het ontwikkelen van een totaalproduct voor testen en trainen van stabiliteit van de beweegketen, toepasbaar voor zowel fysiotherapie als voor de fitness. Dit product moet bestaan uit: Een verkort testprotocol

4 van de Performance stability testmethode, een protocol voor training na uitvoering van de Performance stability, gebaseerd op evidence based literatuur, en een instructie voor zowel de patient/client als de fysiotherapeut/instructeur. 2.3 Probleemstelling: wat ga je precies onderzoeken? Benoem doel en aard methoden van onderzoek Oftewel formuleer hoofdvragen en subvragen - Op welke manier kan het huidige evidence based performance stability protocol worden aangepast zodat deze beter geschikt is voor gebruik binnen de fysiotherapie/ fitness? - Bij constatering van niet toereikende stabiliteit; Op welke evidence based manier kan er worden getraind om de stabiliteit van de beweegketen te vergroten? - Welke evidence based informatie is er op dit moment beschikbaar over ketentraining, gerelateerd aan het vergroten van de algehele stabiliteit? - Op welke manier kan de fysiotherapeut/ instructeur het best worden geïnstrueerd in het gebruik van het ontwikkelde product van testen en trainen? 2.4 Definities: Onbekende termen in hoofd- en subdoelstelling. Niet van toepassing 2.5 Resultaat: Verwachte projectresultaten vanuit doelstellingen (inclusief kwaliteitscriteria) Oftewel welke (tussen) producten levert de verdiepende opdracht op? Dit staat beschreven in de hoofddoelstelling: Het ontwikkelen van een totaalproduct voor testen en trainen van stabiliteit van de beweegketen, toepasbaar voor zowel fysiotherapie als voor de fitness. Dit product moet bestaan uit: Een verkort testprotocol van de Performance stability testmethode, een protocol voor training na uitvoering van de Performance stability, gebaseerd op evidence based literatuur, en een instructie voor zowel de patient/client als de fysiotherapeut/instructeur.

5 2.6 Beperkingen: wat ga je niet realiseren? Oftewel Wat ga je dus niet onderzoeken? Omschrijf duidelijk waarom niet. Er zal niet voor elke klacht een apart protocol worden ontwikkeld. Het protocol dat ontwikkeld word zal geschikt zijn om uit te voeren bij de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Vanwege de tijdsdruk zal het niet mogelijk zijn om het effect van de ontwikkelde trainingsprogramma s te testen binnen een eigen onderzoek. De trainingsprogramma s worden wel ontwikkeld m.b.v. evidence based literatuur, waardoor het aannemelijk is dat deze het gewenste effect hebben. Het verkorte testprotocol zal wel worden getest en uitgevoerd, om zo de toepasbaarheid te kunnen monitoren. Randvoorwaarden: wat is verder van invloed op onderzoek? Oftewel welke zaken moeten geregeld zijn om de slaagkans van het project zo groot mogelijk te maken Tijdafbakening Datum opstart verdiepende opdracht: Datum afsluiten verdiepende opdracht: zijn er relaties tussen je verdiepende opdracht en andere project (opdrachten)? Is er noodzaak tot afstemming?. Totale tijdsduur verdiepende opdracht: 3 maanden Hoe vaak overleg met betrokkenen: Met Gert-Jan: Wekelijks Met Martin van Duijn: tweewekelijks

6 DEEL B: FORMULEREN PLAN VAN AANPAK 3. ONTWERPFASE 3.1 Projectorganisatie: omschrijf wie bij jouw verdiepende opdracht betrokken zijn en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Contactgegevens Taken Verantwoordelijkheden Interne contacten 1. Gert-Jan Pullen 2. Martin van Duijn Uitvoeren verdiepende opdracht Stagebegeleider verdiepende opdracht Gert-Jan is stagiair via de ALO. Ik zal mijn verdiepende opdracht deels in samenwerking met hem uitvoeren. Coordineren en begeleiden tijdens de uitvoering. 3. Machiel Brusse Externe contactpersonen: N.v.t. Helpen ontwikkelen verkort protocol performance stability Machiel is een fysiotherapeut die gebruik maakt van het huidige protocol performance stabililty. Hierdoor kan hij inzicht geven in hoe deze te verkorten. 3.2 Planning: hoe zorg je ervoor dat de verdiepende opdracht binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Wanneer Van Tot

7 Etc 3.3 Budget: maak een begroting voor de verdiepende opdracht en geef duidelijk aan bij de opdrachtgever hoe het budget wordt besteed Uitgaven Inkomsten N.v.t. N.v.t. 3.4 Communicatie: met wie en hoe wordt gecommuniceerd? Interne communicatie Communicatie tussen Gert-Jan en mijzelf vind plaats hoofdzakelijk via de . Ook zullen we elke woensdag de voortgang doorspreken. Woensdag is de enige dag dat wij samen aanwezig zijn. Communicatie met Martin zal 1 op 1 plaatsvinden, via een tweewekelijks gesprek, en indien nodig via de mail. Externe communicatie N.v.t. 3.5 Overige afspraken Persoonlijke leerpunten Het maken van een toepasbaar product. Binnen de opleiding zijn de producten die door mij en mijn projectgroepen zijn ontwikkeld altijd fictief van aard geweest. Ik ben benieuwd in hoeverre dit product daar mee verschilt, aangezien dit, als het op een goede manier word ontwikkeld, ook echt geïmplementeerd zal worden. Het samenwerken met professionals uit de beroepspraktijk. Ik zal tijdens dit project moeten samenwerken met verschillende mensen om tot een goed product te komen. Zo zal ik in overleg met een fysiotherapeut de verkorte test moeten ontwikkelen, en zal ik het eindproduct moeten presenteren aan de gehele praktijk om ze te overtuigen van het nut om dit product ook echt te gaan gebruiken binnen de behandelingen

8 2 Competentieontwikkeling Uit ieder taakgebied heb ik voor mijn stage werkplan één competentie uitgekozen waar ik gedurende mijn stageperiode aan wilde werken. Aangezien ik gedurende mijn stage een ander onderwerp voor mijn verdiepende opdracht heb gekozen is er veel veranderd. Onderstaand is voor elke competentie aangegeven in hoeverre hier aan is gewerkt tijdens mijn stageperiode, en in hoeverre de vooraf gestelde doelen zijn behaald, dan wel aangepast na verandering van het onderwerp van mijn verdiepende opdracht. Het leerdoel met de bijbehorende competentie met bijbehorende indicatoren 2.1 Taakgebied 1 De competentie uit taakgebied 1 waar ik mij het meest op zal richten tijdens mijn stage is competentie 3. ontwikkelen. Competentie 3 Ontwikkelen Op methodisch en didactisch verantwoorde wijze ontwikkelen van sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen ontwikkelt sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s ter bevordering van gezondheid en ter preventie van gezondheidsklachten en ziekteverzuim. De programma s kunnen een eenmalig karakter hebben in de vorm van projecten of kunnen bestaan uit activiteiten die herhaald kunnen worden aangeboden. Programma s zijn gericht op het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl en hebben naast een fysieke gerichtheid ook betrekking op de sociale en psychologische dimensies van gezondheid. Programma s zijn gericht op verschillende doelgroepen als jeugd, volwassenen en senioren, mensen met chronische aandoeningen (bijv. diabetes, COPD) en mensen met tijdelijke, langdurige of wisselende (bijv. reumatoïde arthritis) beperkingen. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen ontwikkelt sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s voor een complexe doelgroep in opdracht van een externe opdrachtgever. De startende professional Sport en Bewegen: sluit aan op de beginsituatie, wensen en behoeften van de doelgroep hanteert een methodische en projectmatige werkwijze werkt didactisch verantwoord is gericht op het ontwikkelen van evidence based programma s onderbouwt de potentie van het programma om gezondheid positief te kunnen beïnvloeden neemt zorgvuldige, verantwoorde en beargumenteerde beslissingen ontwikkelt sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s gericht op het verbeteren van gezondheid kan bij het ontwikkelen van programma s modellen van gedragsverandering toepassen gaat bij de ontwikkeling van het programma uit van de gezondheidsbehoefte van de doelgroep en de door de opdrachtgever gestelde randvoorwaarden

9 Mijn leerdoel hierbij is: -Aan het eind van mijn stage heb ik geleerd op een methodisch en didactisch verantwoorde wijze een evidencebased beweegprogramma te ontwikkelen voor patiënten met een psychische aandoening. Dit beweegprogramma moet gericht zijn op het verbeteren van de fysieke gezondheid van de deelnemers. De manier waarop ik dit leerdoel wil gaan halen is door het uitvoeren van mijn verdiepingsopdracht. Mijn verdiepingsopdracht is namelijk het ontwikkelen van evidence based beweegprogramma voor mensen met een psychische aandoening. Tijdens deze opdracht zullen alle competenties van taakgebied 1 aan bod komen. Eerst zal ik onderzoek moeten doen naar wat de leden willen, wat de mogelijkheden zijn, en een literatuur onderzoek moeten doen naar welke evidencebased trainingen er zijn. Hierna zal ik met een plan moeten komen, en de organisatie adviseren over de mogelijkheden van outdoor trainingen. Op het eind zal ik pas verder gaan met het concreet uitwerken van de door mij gevonden gegevens in een beweegrogramma. Bij het ontwikkelen van het beweegprogramma zullen alle indicatoren van competentie 3 aan bod komen. In jaar 2 periode 7 heb ik met mijn projectgroep een evidencebased beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met het SubacromiaalImpingement Syndroom. Ook heb ik in het 2 e jaar geleerd hoe ik gericht kan zoeken naar gepubliceerde onderzoeken van waaruit ik een beweegprogramma kan ontwikkelen. Verder heb ik meerdere malen vragenlijsten ontwikkeld en afgenomen, en de gegevens hiervan verwerkt in SPSS. Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Mijn leerdoel voor deze competentie is veranderd door het wijzigen van het onderwerp van mijn verdiepende opdracht. Mijn nieuwe leerdoel voor deze competentie is: -Aan het eind van mijn stage heb ik geleerd op een methodische en didactisch verantwoorde wijze een evidence based test en trainingsprotocol te ontwikkelen voor patiënten van de fysiotherapie en leden van de fitness met verminderde stabiliteit. Uitwerking per indicator: Ik heb het bestaande evidence based testprotocol Performance stability aangepast, door deze te verkorten. Dit is een protocol gericht op het testen van stabiliteit. Hierdoor is deze beter toepasbaar bij de doelgroep, en is het makkelijker voor de fysiotherapeuten om deze toe te passen bij patiënten. Ook voor de fysieke trainers is het nu een stuk toegankelijker om gebruik te maken van deze test Het ontwikkelen van het product van mijn verdiepende opdracht gebeurt op een methodische wijze. Ten eerste is het verkorte protocol ontwikkeld. Op dit moment ben ik bezig met het ontwikkelen van een evidence based trainingsprogramma voor na de test. Uiteindelijk zal er een instructie voor de fysiotherapeut/trainer worden ontwikkeld Het uiteindelijke trainingsprogramma moet nog worden ontwikkeld. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de didactische verantwoording van het te ontwikkelen programma Het Stability Performance protocol is van zichzelf een evidence based protocol voor het testen van de stabiliteit. De uitdagen voor mij was deze aan te passen zonder concessies te maken aan de kwaliteit van de inhoud van de test. Mede door overleg met een fysiotherapeut is dit goed gelukt. Het te ontwikkelen programma voor verdere training zal worden onderbouwd met evidence based literatuur over ketentraining. Dit zal worden gezocht via de database Inholland en via Pubmed. Mocht er op deze manier niet genoeg informatie kunnen worden gevonden zal ik ook de database van de UVA raadplegen Voor het product word een inleiding ontwikkeld, waarin het nut van het gebruik van dit protocol zal worden onderbouwd, gericht op de fysiotherapeut/trainer. Dit zal gebeuren als de overige producten klaar zijn. Ook zal het product op 23 januari tijdens een interne informatieavond worden gepresenteerd aan alle fysiotherapeuten en trainers.

10 3.3.6 Ik heb voor het uitwerken van het verkorte testprotocol overlegd met mijn medestagiair Gert- Jan. Hij is student via de ALO, en werkt ook mee aan de verdiepende opdracht. Ook heb ik overlegt met Machiel Brussé. Hij is fysiotherapeut bij FysioExpert, en gebruikt delen van de performance stability test tijdens zijn behandelingen in de praktijk. Door dit overleg ben ik tot een verantwoorde en beargumenteerde beslissing gekomen bij het verkorten van het testprotocol. Ook heb ik in overleg met hun gekeken op welke wijze er het best kan worden getraind bij verminderde stabiliteit. Door goed te kijken naar de literatuur zal ik tot een verantwoorde, evidence based, beslissing komen over op welke manier dit trainingsprogramma word ingevult Zoals eerder aangegeven moet het beweegprogramma gericht op de training na het uitvoeren van de performance stability test nog worden ontwikkeld. Wel heb ik eerder een circuittraining gegeven aan een groep van een beweegprogramma gericht op rugklachten. Deze les heb ik ontwikkeld gericht op het verbeteren van de kracht en stabiliteit bij deze doelgroep Ik heb mij niet direct bezig gehouden met modellen van gedragsverandering. Bij het ontwikkelen van het trainingsprogramma zal ik hier aandacht op vestigen. Wel gebruik ik de kennis die ik heb opgedaan over deze modellen bij het ontwikkelen van trainingsschema s voor de leden van Healthtime Door het uitvoeren van de ontwikkelde verkorte performance stability test word er gekeken in welke mate de patiënten behoefte hebben aan stabiliteitstraining. Hierdoor is er een goede beginsituatie gecreëerd voor eventuele vervolgtraining, en kan het programma goed worden toegespitst op de behoeften van de doelgroep. Vind jij dat je het leerdoel (de competentie) hebt behaald, en waarom? bewijsmateriaal verzamelen zodat bij navraag dat bekeken kan worden (denk aan les voorbereidingsformulieren, evaluaties van lessen, gemaakte vragenlijsten, enquêtes etc.). Veel van de indicatoren die bij deze competentie behoren zijn nog niet afgerond. Dit zal gebeuren wanneer het product van mijn verdiepende opdracht zal zijn afgerond. Wanneer dit het geval is heb ik al de indicatoren van deze competentie afgerond. Deze competentie komt natuurlijk niet alleen terug binnen mijn verdiepende opdracht. Zo ben ik bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor het heren 1 team van honkbalvereniging Olympia. Dit team heb ik getest, met een zelf ontwikkeld testprotocol. Ook ben ik begonnen met het geven van wekelijkse trainingen, dit doe ik nu sinds 3 weken. Ook ontwikkel ik steeds nieuwe trainingsschema s voor de leden van healthtime, aan de hand van de behoeften en mogelijkheden. Hierbij neem ik eerst een fittest met de leden af. Wanneer je vindt dat je het leerdoel (de competentie) nog niet hebt behaald, geef je aan waarom niet en wat je wilt gaan doen de komende periode om deze competentie alsnog te gaan behalen (onderdeel stagewerkplan periode 10); Ik heb dit leerdoel nog niet behaald omdat ik nog niet klaar ben met het ontwikkelen van het product van de verdiepende opdracht. Veel van de indicatoren worden pas behaald wanneer het volledige trainingsprogramma ontwikkeld is. Situatie (STARR) (beschrijf binnen deze leerdoel (deze competentie) een concrete situatie a.h.v. de STARR methode en reflecteer daarop) S: Binnen de fysiotherapie was er vraag naar een manier om in een korte tijd op een goede manier te kunnen testen of de stabiliteit van de patiënten voldoende is. T: De taak voor mij was om in samenwerking met een stagiair van de ALO te kijken naar de mogelijkheden voor het inkorten van het bestaande stabiliteitstest protocol Performance Stability. A: Ik heb het testprotocol uitgebreid bestudeerd, en samen met de andere stagiair gekeken naar het nut van de testen, en welke mogelijkheden er eventueel waren om de test aan te passen. De door ons bedachte mogelijkheden hebben we via gecommuniceerd met een fysiotherapeut. Na overleg met hem is er besloten op welke manier de test kon worden aangepast, zodat deze goed toepasbaar is binnen de fysiotherapie, en goed aansluit op de doelgroep.

11 R: Er is een verkort testprotocol ontwikkeld. Hierdoor kan ik door met het volgende onderdeel van mijn verdiepende opdracht, namelijk het ontwikkelen van vervolgtraining aansluitend op de performance stability test, gericht op het trainen van de gehele beweegketen. R: Ik had voor mijzelf het testprotocol goed doorgenomen, waardoor ik een goed idee had waar deze uit bestond, en waar deze precies voor dient. Daardoor heb ik een goed afgewogen besluit kunnen nemen, in samenwerking met de stagiair en de fysiotherapeut, over welke onderdelen van de test gebruikt moeten worden in de verkorte versie. Een verbeterpunt voor een volgende keer is eerder initiatief nemen. Doordat ik pas vrij laat contact had gelegd met de fysiotherapeut was het lange tijd onzeker op welke manier de korte test zou worden ingevuld. Hierdoor was het lastig voor mij om verder te gaan met mijn verdiepende opdracht, en liep ik vertraging op. Als ik eerder initiatief neem en plan komt het niet allemaal op het laatste moment aan, en kan ik op minder stressvolle manier een project voltooien. Leerdoelen (Stel leerdoelen voor jezelf op voor deze competentie en maak deze SMART) Het nieuwe leerdoel dat is opgesteld naar aanleiding van het wijzigen van mijn verdiepende opdracht is nog niet behaald. Daarom blijft dit leerdoel van kracht. Dit leerdoel is: -Aan het eind van mijn stage heb ik geleerd op een methodische en didactisch verantwoorde wijze een evidence based test en trainingsprotocol te ontwikkelen voor patiënten van de fysiotherapie en leden van de fitness met verminderde stabiliteit.

12 2.2 Taakgebied 2 De competentie uit taakgebied 2 waar ik mij het meest op zal richten tijdens mijn stage is competentie 5. Begeleiden. Competentie 5 Begeleiden Begeleiden, coachen en adviseren van individuele deelnemers van sport-, beweeg- en voorlichtingsactiviteiten. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen begeleidt individuen binnen sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s op het gebied van sport, bewegen en gezondheid en op het gebied van veranderen van leefstijl. Hij motiveert deelnemers en signaleert eventuele weerstand of knelpunten, maakt deze bespreekbaar en werkt planmatig aan eliminatie van deze factoren. Het motiveren van deelnemers vindt planmatig plaats en zowel op emotioneel als op cognitief vlak. Begeleiden kan het karakter hebben van personal coaching, fitness begeleiding, leefstijlbegeleiding en het begeleiden binnen bewegingsactiviteiten. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen begeleidt individuele deelnemers bij sport-, beweeg- en voorlichtingsactiviteiten die fysieke en/of psychische beperkingen hebben in een authentieke beroepssituatie. De startende professional Sport en Bewegen: observeert het gedrag van individuele deelnemers schat het niveau in van de deelnemer, zowel op fysiek als mentaal en sociaal gebied past zich aan de fysieke, mentale en sociale eigenschappen van de deelnemer aan stimuleert planmatig gedragsverandering van de deelnemers waarborgt de veiligheid van de deelnemer bepaalt de beginsituatie d.m.v. het testen en meten van deelnemers onderzoekt mogelijke factoren die afbreuk kunnen doen aan het effect van het programma en werkt planmatig aan het wegnemen van deze factoren opereert binnen de randvoorwaarden en cultuur van een bedrijf of instelling Mijn leerdoel hierbij is: -Ik wil leren de leden van HealthTime op de juiste manier te begeleiden tijdens het uitvoeren van hun trainingsschema. Hierbij wil ik met name leren om de deelnemers met beperkingen en de ex-patiënten van FysioExpert te begeleiden binnen de fitness en voor deze doelgroepen een trainingsschema op te stellen. Tijdens mijn stage wil ik mij voornamelijk bezig houden met het begeleiden van de leden die de overgang maken van de fysiotherapie naar de reguliere fitness. Het lijkt mij erg interessant om te leren op welke manier deze doelgroep getraind kan worden, en welke trainingsprogramma hiervoor zijn ontwikkeld bij de stage instelling. Op de stageplaats is er een samenwerking tussen de fysiotherapie en de reguliere fitness. Hier zal ik dus veel kunnen leren. Onder begeleiding valt verder ook de manier van contact met de leden, en de wijze waarop ik mij presenteer Koppeling theorie: Ik heb tijdens de opleiding informatie gekregen over het trainen van verschillende doelgroepen, waaronder mensen met fysieke beperkingen en chronische ziekten. Zo heb ik in het 2 e jaar 2 blokken medisch fitness gehad, en daarbij ook ondersteunende vakken met theorie. Ook heb ik naast mijn opleiding de cursus fit!vak fitnesstrainer A gedaan en afgerond. Hierdoor heb ik al enige ervaring in het begeleiden van mensen in de fitness. De indicatoren waar ik mij vooral op zal richten zijn 5.3.3, en 5.3.6

13 Leerwijze/ plan van aanpak Ik zal eerst meelopen met de instructeurs van healthtime, en gaandeweg steeds meer zelf bezig gaan met het begeleiden van de leden. Ook zal ik enkele keren groepslessen overnemen en geven, en samen met een instructeur bezig gaan met het opzetten van bootcamp trainingen en het uitvoeren en begeleiden hiervan. Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Uitwerking per indicator: Door rond te lopen in Healthtime, leden aan te spreken, en te kijken naar de trainingsschema heb ik goed kunnen observeren op welke manier de leden trainen, en wat voor aandacht er bij hun nodig is, of gewenst is Bij nieuwe leden kan ik goed de beginsituatie meten door het afnemen van fittesten. In Healthtime loopt een gevarieerde doelgroep rond, van jong tot oud, van veel beperkingen tot fysiek gezond. Door de ervaring met het trainen en werken met deze doelgroepen kan ik goed inschatten wat voor sociale benadering gewenst is, en mij snel aanpassen wanneer ik merk dat ik een verkeerde inschatting heb gemaakt Door het werken met leden die als ex-patient van de fysiotherapie bij Healthtime komen sporten heb ik goed geleerd trainingsschema s aan te passen aan de mogelijkheden die de leden op fysiek vlak hebben Ik spreek leden aan op eventuele houdingsfouten tijdens het uitvoeren van oefeningen. Ik maak trainingsschema s gericht op het bevorderen van de gezondheid. Ook zorg ik ervoor door mij open op te stellen, en sociale interactie, dat de leden zich prettig voelen in de sportschool, en graag hierheen komen om te gaan sporten. Verder geef ik persoonlijk advies over trainen, en indien gevraagd over voeding Wanneer een nieuw lid bij ons komt sporten, of als er een nieuwe schema word gemaakt, dan worden er eerst enkele afspraken gemaakt om te meten en te testen, waarna er uitgebreid de tijd word genomen om de nieuwe oefeningen op de juiste manier uit te voeren. Ook loop ik rond in de zaal, en corrigeer indien nodig Elk nieuw lid krijgt een zogenaamde Healthcheck. Deze bestaat uit het afnemen van een Par- Q vragenlijst samen met een fysiotherapeut, en een fittest die word afgenomen in de fitnessruimte. Dit testen en meten heb ik uitgebreid gedaan. Ook heb ik voor een groep Honkballers zelf een onderbouwd testprotocol ontwikkeld en uitgevoerd Leden worden regelmatig opnieuw getest om zo de voortgang te monitoren. Wanneer blijkt dat deze niet voldoende is dan word er samen met het lid gekeken naar de mogelijke factoren die dit hebben veroorzaakt Fysio/Expert en Healthtime hebben een bepaalde visie over trainen. Tijdens mijn werkzaamheden bij Healthtime hou ik mij aan deze visie. Vind jij dat je het leerdoel (de competentie) hebt behaald, en waarom? bewijsmateriaal verzamelen zodat bij navraag dat bekeken kan worden (denk aan les voorbereidingsformulieren, evaluaties van lessen, gemaakte vragenlijsten, enquêtes etc.). Ik vind dat ik dit leerdoel goed heb behaald. Aan alle competenties heb ik in de afgelopen periode goed kunnen werken. Door het afnemen van vele intakes, en het begeleiden van de leden heb ik veel ervaring opgedaan. Ook vind ik het nu makkelijker om mij aan te passen aan het trainen van verschillende doelgroepen. Tijdens mijn stage voor Fit/Vak fitnesstrainer A heb ik ook in een fitness stage gelopen. Hier was een grotendeels homogene jonge doelgroep. Tijdens de stage bij Healthtime heb ik veel geleerd over het trainen met andere doelgroepen, voornamelijk ouderen en mensen met

14 fysieke beperkingen. Ik heb veel persoonlijke trainingsschema s ontwikkeld, en ook enkele groepslessen voorbereid en deelnemers begeleid bij het uitvoeren hiervan. Wanneer je vindt dat je het leerdoel (de competentie) nog niet hebt behaald, geef je aan waarom niet en wat je wilt gaan doen de komende periode om deze competentie alsnog te gaan behalen (onderdeel stagewerkplan periode 10); Ik vind dat ik deze competentie heb behaald. De komende tijd zal ik mij bezig houden met het vergroten van mijn ervaring. Situatie (STARR) (beschrijf binnen deze leerdoel (deze competentie) een concrete situatie a.h.v. de STARR methode en reflecteer daarop) S: Een man van in de 60 kwam trainen bij HealthTime, na behandeld te zijn geweest binnen de fysiotherapie. T: Het opstellen van een trainingsschema, gericht op het verbeteren van de algemene gezondheid, en opbouwen van kracht. A: Omdat ik geen ervaring had met het begeleiden van deze doelgroep heb ik informatie ingewonnen bij de fysiotherapeut die deze man behandeld had. Aan de hand van deze informatie, kennis die ik heb verworven in de eerste 2 jaar van de opleiding en informatie die ik op internet opgezocht heb, heb ik voor deze man een mooi trainingsschema opgesteld. R: Ik weet meer over het trainen van mensen met hartfalen, en heb voor deze man een schema kunnen ontwikkelen waardoor hij op een veilige en goede manier kan werken aan zijn gezondheid en zijn spierkracht gericht kan vergroten. R: Doordat ik informatie heb opgezocht en gevraagd aan de fysiotherapeut heb ik meer kennis verkregen over het trainen met deze doelgroep. Daardoor zal het voor mij in het vervolg makkelijker zijn om een trainingsschema op te stellen voor iemand die met een soortgelijke klacht te maken heeft. (deze situatie heb ik toegepast bij verschillende doelgroepen. Als ik niet genoeg kennis had over een bepaalde klacht dan heb ik dit steeds opgezocht of gevraagd om zo mijn kennis te vergroten). Leerdoelen (Stel leerdoelen voor jezelf op voor deze competentie en maak deze SMART) -Aan het einde van mijn stageperiode wil ik van alle meest voorkomende klachten (reuma, hartfalen, COPD, knieklachten, rugklachten, heupklachten, schouderklachten, overgewicht) binnen de sportschool weten op welke manier er het best getraind kan worden. Ook wil ik voor elk van deze doelgroepen minimaal 1 keer een trainingsschema hebben gemaakt.

15 2.3 Taakgebied 3 De competentie uit taakgebied 3 waar ik mij het meest op zal richten tijdens mijn stage is competentie 6. Organiseren. Competentie 6 Organiseren Organiseren van projecten gericht op sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s in samenwerking met alle betrokken partijen binnen en buiten een organisatie. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen organiseert projecten gericht op sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma s. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de projecten. Hij werkt daarbij zelfstandig of werkt samen met bestuurders, beleidsmakers, medewerkers, trainers, (para)medici en vrijwilligers. Voorbeelden van opdrachtgevers voor deze projecten zijn intermediaire organisaties als gemeenten, provincie en provinciale sportraden, instellingen als sportbonden, sportverenigingen, patiëntenorganisaties, zorginstellingen, TNO, NISB, chronische zieken- en gehandicaptenraad en NOC * NSF. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen organiseert een sport-, beweeg- en voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep in de beroepspraktijk. De startende professional Sport en Bewegen: hanteert een draaiboek voor de activiteit werft en benadert deelnemers en doelgroepen werkt samen met medestudenten regelt de ruimte en middelen om activiteit(en) te laten plaatsvinden maakt afspraken en komt deze na evalueert het programma en stelt verbeterpunten op levert een proportionele bijdrage aan het organiseren van de activiteit geeft blijk van oplettendheid, signaleert het werk dat nodig is en voert het uit neemt actief deel aan besluitvorming en taakverdeling in groepen of teams en toont zich bereid anderen te helpen, denkt met anderen mee maakt gebruik van de inbreng en expertise van anderen, overlegt waar nodig of gewenst, evalueert de samenwerking, geeft op constructieve wijze feedback blijft in spanningsvolle situaties rustig en houdt het overzicht hanteert risicomanagement bij het organiseren van de activiteit, waarbij veiligheid voorop staat maakt meningsverschillen bespreekbaar en hanteert daarbij het win-win principe werkt samen met andere disciplines (bestuurders, deelnemers, trainers, (para)medici, vrijwilligers, beleidsmakers) Mijn leerdoel hierbij is: Het mede ontwikkelen en organiseren van een trainingsactiviteit voor de verschillende doelgroepen van healthtime, aanpasbaar voor elk niveau. Tijdens mijn stage zal ik met een instructeur samen gaan kijken naar de mogelijkheden voor het geven van bootcamp trainingen aan de leden. Hiervoor zal een draaiboek gemaakt moeten worden en deelnemers moeten worden gewerft. Ook zal het geëvalueerd moeten worden en eventueel worden aangepast. De bootcamp trainingen zullen in oktober beginnen. De indicatoren waar ik mij voornamelijk op wil gaan richten zijn 6.3.1, 6.3.2, en Leerwijze/ plan van aanpak

16 Ik zal samen met Mark Smit, instructeur bij healthtime, de mogelijkheden bekijken en een training ontwikkelen. In oktober zal de eerste bootcamp training worden gegeven. Deze zal worden geëvalueerd worden en dan zal er worden gekeken of er meerdere trainingen zullen volgen. Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Ik heb Mark Smit geholpen in het ontwikkelen van een programma voor outdoortrainingen. Het is uiteindelijk niet gelukt om een goed lopend programma te ontwikkelen. Er was weinig animo. Voor een volgende keer zal er eerst goed worden gekeken wat de wensen zijn van de doelgroep. Er zal meer tijd worden genomen voor het ontwikkelen van een dergelijk programma, en meer promotie worden gemaakt. Wat ik hiervan heb geleerd is dat ik bij het opzetten van een dergelijk programma beter planmatig moet werken. Verder heb ik voor honkballers van Olympia Heren 1 trainingen wekelijkse trainingen georganiseerd. Hiervoor heb ik contact gelegd met de coördinator honkbal, en met hem afspraken gemaakt over de trainingen en het testen en meten van de spelers. Uitwerking per indicator: Voor de outdoor trainingen is een draaiboek ontwikkeld. Helaas was er geen animo om dit uit te voeren. Voor de honkballers heb ik een draaiboek ontwikkeld voor het afnemen van de testen, en ben ik op dit moment bezig met het ontwikkelen van een draaiboek voor de trainingen van de komende periode. Voor de honkballers heb ik een draaiboek ontwikkeld voor het afnemen van de testen. Deze bestaat uit een zelf ontwikkeld testprotocol. Ook heb ik gekeken naar de manier waarop deze doelgroep getraind moet worden, en aan de hand daarvan trainingen ontwikkeld Ik heb voor het trainen van de honkballers contact gelegd met de coördinator honkbal van honkbalvereniging Olympia. Ik heb de honkballers benadert voor het maken van een afspraak voor de fittest, en het uitzoeken van een moment waarop de trainingen plaats kunnen vinden. De honkballers zijn de afgelopen periode komen trainen op de vrijdagavond. Nadat ik de honkballers heb getest heb ik de resultaten uitgewerkt, en bekeken aan wat voor soort training er behoefte was. Omdat de opkomst niet erg groot was, heb ik sommige trainingen wel aangepast. Ik heb geprobeerd de honkballers te motiveren, ook via de aanvoerder van het team om te komen, maar helaas was de behoefte niet altijd aanwezig Ik heb voor de snuffelstage van de 1 e jaars studenten samen met Chesley ten Oever een draaiboek opgesteld. Voor het ontwikkelen van de fittest voor de honkballers heb ik Gert-Jan, stagiair van de ALO, gevraagd om mij hierbij te helpen. Aangezien Ewout en Mark zelf honkballen en ook ervaring hebben met het begeleiden van honkbalteams heb ik in het begin met hun samengewerkt bij het opstellen van de trainingen, en advies gevraagd hierbij Ik heb geregeld voor de trainingen met de honkballers dat ik vrijdagavond gebruik kan maken van het gedeelte van de fitnesszaal waar altijd de groepslessen worden gegeven. Ook heb ik voor het uitvoeren van de fittesten voor de honkballers voor extra materiaal gezorgd zodat de tests goed konden worden uitgevoerd Ik heb met de coördinator honkbal afspraken gemaakt via de telefoon en de mail, over de trainingen met de honkballers Ik heb samen met Mark Smit het outdoorprogramma geëvalueerd, en verbeterpunten opgesteld, om zo bij een volgende keer tot een beter resultaat te komen.

17 Het honkbalprogramma zal ik deze week evalueren (week van 28 jan.) Ik heb de trainingen met de honkballers grotendeels zelf opgezet. Er was wel al een vraag naar de trainingen, maar ik heb het contact gelegd met de coördinator honkbal, en alle afspraken met hem en de honkballers zelf gemaakt, in overleg met Ewout Bos Ik heb verzuimt meteen contact te leggen. Doordat ik daarmee heb gewacht heeft het een tijd geduurt voordat de trainingen echt tot stand kwamen. Hierdoor zijn sommige honkballers al ergens anders gaan trainen, en komen ze niet bij de door mij georganiseerde trainingen. Een volgende keer zal ik eerder contact leggen, en op deze manier sneller de draad oppakken. Wel heb ik toen ik eenmaal begonnen ben met het contact leggen snel afspraken gemaakt en mijn werk uitgevoerd Ik heb Mark geholpen met het ontwikkelen van outdoor trainingen. Wanneer mij een taak word gegeven voer ik deze uit Voor het ontwikkelen van de trainingen voor de honkballers heb ik advies gevraagd aan de fysieke trainers, vooral aan Ewout Bos, omdat hij ervaring heeft met het trainen van honkballers. Voor mijn verdiepende opdracht heb ik advies gevraagd aan een fysiotherapeut. Ik heb met mark de opzet van de outdoor trainingen geëvalueerd Wanneer er binnen de fitness iets onverwachts gebeurt blijf ik rustig. Zo heb ik bij iemand die door haar enkel ging rustig gevraagd hoe het ging. Vervolgens heb ik een trainer gevraagd om er een fysiotherapeut bij te roepen om er naar te kijken, terwijl ik het overzicht in de zaal hield Door het afnemen van fittesten heb ik de beginsituatie van de honkballers bepaald, waardoor ik een goed inzicht had in wat ze wel en wat ze niet kunnen doen. Ik heb bij de honkballers ook gevraagd naar eventuele klachten, en oefeningen zodanig aangepast dat ze veilig uit te voeren waren Door overleg met de honkballers heb ik de intensiteit van de trainingen aangepast, zodat zij het gevoel hadden een lekkere training hebben gehad, en ik een goede training kon voorbereiden op de wensen van de doelgroep. Omdat de opkomst niet hoog was, 2-4 honkballers, heb ik de trainingen aangepast. Ik had circuittrainingen voorbereid, maar gezien het geringe aantal sporters heb ik soms ter plekke ij lessen omgegooid en besloten de trainingen op een andere manier aan te bieden. Vanwege de periode in de voorbereiding waarin de honkballers zaten heb ik daarom meestal besloten te trainen op hypertrofie, met losse oefeningen en machines Voor het ontwikkelen van mijn verdiepende opdracht werk ik samen met fysiotherapeuten. Bij het opzetten van de honkbaltrainingen heb ik samengewerkt met de coördinator honkbal van olympia. Vind jij dat je het leerdoel (de competentie) hebt behaald, en waarom? bewijsmateriaal verzamelen zodat bij navraag dat bekeken kan worden (denk aan les voorbereidingsformulieren, evaluaties van lessen, gemaakte vragenlijsten, enquêtes etc.). Ik vind dat ik dit leerdoel heb behaald. De outdoortrainingen zijn geen succes geworden, maar hier heb ik wel veel van geleerd voor een volgende keer. De trainingen van de honkballers heb ik zelf georganiseerd. Dit is goed gegaan, en op dit moment geef ik wekelijks trainingen, en komen ze zelf nog trainen met een eigen persoonlijk trainingsschema. Ook heb ik samen met Chesley de snuffelstage dag voor de 1 e jaars studenten georganiseerd. Ik heb de afgelopen periode veel geleerd van de trainingen die ik heb gegeven aan de honkballers, en de manier waarop ik dit kan doen. Als ik hierop reflecteer dan had ik van tevoren een duidelijker doel moeten stellen wat ik wilde behalen, en wat ik wilde bereiken met de trainingen. Ik heb veel informatie opgezocht over hoe honkballers moeten worden getraind en periodiseren van krachttraining. Dit had ik duidelijker uit moeten werken waardoor er een goed overzicht was geweest aangaande de trainingen.

18 Dit zal ik zeker meenemen naar een volgende keer wanneer ik een groep sporters zal begeleiden. Ik vind het leuk om gericht bezig te zijn met een groep sporters om deze klaar te stomen voor het sportseizoen, dit is ook wel een richting die ik op zou willen gaan met mijn opleiding, de sportbegeleiding. Ik ben er door het uitvoeren van deze opdracht achter gekomen dat mijn interesse hier meer ligt dan bij het begeleiden van mensen met een beperking, ouderen, of andere doelgroepen. Ik heb de trainingen bijgevoegd als bewijs. Situatie (STARR) (beschrijf binnen deze leerdoel (deze competentie) een concrete situatie a.h.v. de STARR methode en reflecteer daarop) S: De honkballers Heren 1 wilden bij Healttime komen trainen tijdens de winterperiode, om zo fit aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen in April. T: Ik moest zorgen dat de trainingen tot stand kwamen A: Ik heb contact opgenomen met de coördinator Honkbal van Olympia, om afspraken te maken over de trainingen, en het geheel te organiseren. R: Ik heb via de telefoon en mail afspraken gemaakt. Eerst zijn de honkballers langs geweest voor een fittest. Deze resultaten heb ik uitgewerkt. Verder heb ik afspraken gemaakt over wanneer de trainingen plaats zullen vinden en hoe laat, en ook over de verdere mogelijkheden voor de sporters om naast de groepstrainingen te komen sporten op andere tijden in de week. R: Ik heb wat lang gewacht voordat ik contact had gelegd met de coördinator honkbal. Hierdoor duurde het lang voordat de trainingen echt van de grond kwamen. Een verbeterpunt is daarom om eerder mijn taken op te pakken, en eerder tot afspraken te komen. Wat wel goed is gegaan is dat ik, nadat ik eenmaal contact had gezocht goed tot afspraken kwam met de honkbalvereniging. Ook heb ik goed advies ingewonnen bij Ewout Bos over hoe ik dit moest aanpakken. Ik heb gebruik gemaakt van zijn expertise in het organiseren van een dergelijk trainingsprogramma. Leerdoelen (Stel leerdoelen voor jezelf op voor deze competentie en maak deze SMART) -Ik wil een volgende keer meteen contact opnemen met een contactpersoon en hierbij mij opstellen met een proactieve houding, om zo sneller tot beslissingen te kunnen komen en ik direct bezig kan gaan met het ontwikkelen van een programma. -Ik wil bij een volgende keer dat ik training verzorg aan een sportclub van tevoren een duidelijke opzet maken van de trainingsperiode en de manier van trainen, waarbij ik rekening hou met periodisering en opbouw richting het seizoen. Ook wil ik hierbij rekening houden met eventuele fysieke klachten bij individuele deelnemers en hier een aangepast programma voor maken.

19 2.4 Taakgebied 4 De competentie uit taakgebied 4 waar ik mij voornamelijk op wil gaan richten is competentie 8. Professionaliseren. Competentie 8 Professionaliseren Op basis van zelfreflectie onderhouden en bevorderen van eigen deskundigheid en professionalisering van het beroep in een (inter)nationale context. Context Sport en Bewegen De professional Sport en Bewegen heeft een reflectieve houding, onderzoekt zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden en bedenkt hoe hij deze kan inzetten om het beroep zo goed mogelijk uit te voeren. Hij heeft een eigen visie op sport en bewegen in relatie tot gezondheid. Hij ontwikkelt en stelt deze visie bij op basis van ervaring, zelfreflectie, reflectie op het beroepsdomein, studie, contacten met collega s en andere disciplines, het signaleren van ontwikkelingen en wetenschappelijke informatie. Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van relevant wetenschappelijk onderzoek en past deze gegevens toe in zijn beroepspraktijk. Hij levert een bijdrage aan professionalisering en positionering van het beroep in een nationale en internationale context. Hij geeft feedback aan stagiaires en vakgenoten en participeert in scholingsprogramma s. Beroepsspecifieke indicatoren Niveau 3 De startende professional Sport en Bewegen maakt op basis van verworven competenties, een weloverwogen keuze voor de verdere loopbaanplanning. Hij levert een bijdrage aan positionering van het beroep. De startende professional Sport en Bewegen: kan het eigen handelen benoemen en kritisch analyseren kan reflecteren op ervaringen volgens de STARR methode toont inzicht in eigen sterke en zwakke kanten (kernkwaliteiten, leerstijl) toont zich bewust van zijn waarden en normen staat open voor feedback en vraagt om feedback formuleert leerdoelen SMART probeert nieuw gedrag uit aan de hand van SMART doelen vormt een reëel oordeel van eigen competentie en de ontwikkeling daarvan neemt initiatief, motiveert zichzelf tot leren en stelt realistische eisen aan zichzelf reflecteert op professioneel niveau over sport en bewegen in relatie tot gezondheid en betrekt hierin actuele ontwikkelingen integreert in een eigen visie t.a.v. sport, bewegen en gezondheid eigen ervaringen, wetenschappelijke gegevens, actuele ontwikkelingen en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen draagt een eigen visie uit op sport en bewegen in relatie tot gezondheid in schrift en woord levert een bijdrage aan scholingsprogramma s Mijn leerdoel hierbij is: Tijdens mijn stageperiode wil ik leren om te reflecteren op mijn eigen handelen via de STARR methode. Ook wil ik een goed beeld krijgen van mijn kernkwaliteiten en mijn zwakkere kanten door te reflecteren op mijn eigen handelen en te vragen om feedback van anderen. Door mijzelf meer open te stellen voor de mening van anderen en hun feedback op mijn handelen kan ik een beter beeld krijgen van waar ik goed in ben en wat ik kan verbeteren. Ook kan ik via de STARR methode een goed beeld krijgen van hoe bepaalde dingen zijn verlopen, en wat ik de volgende keer beter kan doen, of wat juist goed ging. Zo kan ik op een geordende manier zien hoe bepaalde dingen zijn gegaan, en kan ik leerdoelen opstellen voor een volgende keer. Ik ben niet gewend om vaak mijn handelen te evalueren en ik denk dat ik door het aanleren van deze methode mijzelf sneller kan ontwikkelen. De indicatoren waar ik mij voornamelijk op wil gaan richten zijn 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, en

20 Ervaring (Op welke wijze heb je aan dit leerdoel (deze competentie) gewerkt) Noem hier alle werkzaamheden die samenhangen met deze competentie. Uitwerking per indicator: Tijdens mijn stage heb ik verschillende opdrachten en lessen moeten uitvoeren. De uitgevoerde opdrachten heb ik geanalyseerd en daar lering uit getrokken voor volgende keren. De honkbaltrainingen zal ik deze week evalueren en analyseren In het reflectieverslag voor mijn tussentijdse beoordeling heb ik per taakgebied een STARR methode gehanteerd om een ervaring te reflecteren. Ook werk in binnen mijn stage met de PDCA cirkel (Plan, Do, Check, Act), welke grotendeels overeen komt met de Starr methode. Ik pas de STARR methode bijna altijd toe op mijn eigen handelen. Ik ben zeer kritisch over mijzelf, en probeer mijzelf altijd te verbeteren Door de ervaringen die ik heb opgedaan binnen mijn stageperiode ben ik er achter gekomen waar mijn kernkwaliteiten liggen. Dit heb ik verwerkt in het reflectieverslag. Ik ben er achter gekomen dat mijn kernkwaliteiten op dit moment voornamelijk in taakgebied 2 liggen. Ook vind ik het interessant om te kijken op welke manier er het best getraind kan worden. Ik vind dus niet alleen het begeleiden interessant, maar ook het ontwikkelen van persoonlijke trainingsschema s of groepstrainingen is iets wat mij erg interesseerd Ik heb een goed inzicht verkregen in op welke manier ik met verschillende doelgroepen om moet gaan. Daarbij weet ik goed waar de grenzen liggen, en wat er van mij word verwacht door zowel de leden, als het stagebedrijf Ik vond het lastig om kritiek te ontvangen. Ik heb een sterke eigen mening. Ik heb de laatste tijd aandacht besteed aan het beter omgaan met feedback. Ik vraag geregeld zelf om feedback, en wanneer collega s mij feedback geven ga ik hier goed mee om De leerdoelen die ik opgesteld heb in het begin van mijn stageperiode zijn SMART geformuleerd. Wanneer er tijdens de periode nieuwe doelen moesten worden opgesteld, of wanneer er doelen aangepast werden heb ik dit via de SMART methode gedaan Zoals beschreven heb ik verschillende vooraf ingestelde doelen al behaald. Andere heb ik aangepast en ben ik mee bezig. Ook zal ik mij in de komende periode bezig gaan houden met de nieuw opgestelde doelen Ik vind dat ik een goed beeld heb van mijn competentieontwikkeling, a.d.h.v. de opgestelde leerdoelen en de feedback die ik gedurende mijn stage ontvang Ik zou meer initiatief kunnen tonen. Aan deze indicatie zal ik de komende periode nog gaan werken. Hier zal ik een leerdoel voor opstellen. Ik heb in de laatste weken steeds vaker initiatief genomen tijdens mijn werkzaamheden. Zo heb ik mij proactief opgesteld. Wanneer ik geen taken had in de zaal ben ik bijvoorbeeld vaak bezig geweest met het verwerken van fittesten, schoonmaken, het vergroten van mijn kennis over fysieke training of het ontwikkelen van lessen en opdrachten. Hierdoor heb ik mijn tijd nuttiger kunnen besteden aan het eind van mijn stage Ik vraag geregeld om de visie van de fysieke trainers die aanwezig zijn binnen Healthtime. Ook lees ik wetenschappelijke artikelen om mij op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen, en wanneer dit nodig is voor het vergroten van mijn kennis voor bijvoorbeeld mijn verdiepende opdracht en het trainen van de honkballers. In de laatste periode heb ik veel geleerd over variaties van verschillende oefeningen en welke spieren daarbij worden gebruikt. Ook heb ik veel geleerd over core stabiliteitstraining. Zoals wanneer er wel en wanneer niet met een instabiele ondergrond moet worden getraind bij sporters en hoe dit zich verhoud tot prestatieverhoging in de sport De ervaring die ik opdoe met mijn stage pas ik toe in het opstellen van nieuwe trainingsschema s en het scherp houden van mijn visie op sport en bewegen. Wanneer ik merk dat ik ergens niet genoeg kennis over bezit zoek ik dit op of spreek ik de expertise van de fysieke trainers aan.

Stage eindbeoordeling Performance Institute

Stage eindbeoordeling Performance Institute Stage eindbeoordeling Performance Institute Dominique van Maas Special Sports Performance Institute Sport & Bewegen Hogenschool Inholland 3 e studiejaar Sander Mechielsen (Bedrijfsmentor) Bram Evers (Stagedocent)

Nadere informatie

Reflectieverslag. Joost den Hollander Sport en Bewegen 3s Stagebegeleider: Denyse Goedemoed

Reflectieverslag. Joost den Hollander Sport en Bewegen 3s Stagebegeleider: Denyse Goedemoed Reflectieverslag Joost den Hollander Sport en Bewegen 3s 23-10-2013 Stagebegeleider: Denyse Goedemoed Inhoudsopgave 1. Reflectie leerdoelen 2 2. Werkzaamheden en Initiatieven 6 1 1. Reflectie leerdoelen

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Eind reflectieverslag uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Behalen van doelen, werken aan competenties

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Bijlage 2. Aanvraag start Afstudeeronderzoek Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Opleiding Sport en Bewegen Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen en in te dienen bij de afstudeercommissie.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie Deelopdracht 1: Beginsituatie Interview en observeer de persoon (fitnessdeelnemer/klant/ sporter) waarmee je dit gedeelte van de Proeve van Bekwaam gaat uitvoeren en werk de volgende opdrachten uit: A.

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Reflectieverslag. Afstuderen. 10-6-2011 INHolland Robin van Leeuwen

Reflectieverslag. Afstuderen. 10-6-2011 INHolland Robin van Leeuwen Reflectieverslag Afstuderen 10-6-2011 INHolland Robin van Leeuwen Project. Titel: Reflectieverslag afstuderen Auteur. Naam: Robin van Leeuwen Studentgegevens: 436763 Adres: Hoevelakenseweg 178 Woonplaats:

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Oosterhout, september 2014 CURSISTENHANDLEIDING FITNESSTRAINER-B Opleidingen 2000 2 Stappenplan examen Fit!vak

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer B, niveau 4 Verwerven competenties Portfolio Fitnesstrainer

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2015/2016 Stage jaar 2 Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Naam student: Danny Sims Naam John van Apeldoorn werkveldbegeleider: Organisatie: Eco coachen

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2014/2015. Stage jaar 2. Coachend gedrag veranderen. Feedback en beoordeling. werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2014/2015. Stage jaar 2. Coachend gedrag veranderen. Feedback en beoordeling. werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 201/201 Stage jaar 2 Coachend gedrag veranderen Feedback en beoordeling werkveldbegeleider 1 Naam student: Remon Tinge Naam André Tjeerdsma werkveldbegeleider:

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Hoe gaan we met elkaar om? Maak contact Vertrouwelijkheid Niets is gek Zorg goed voor

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9)

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9) (1 van 9) Doorzettingsvermogen Dit is een eigenschap die elke topsporter bezit. Gaan voor het hoogst haalbare doel en hiervoor niet afwijken als er een teleurstelling of tegenslag is. Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan

Persoonlijk Ontwikkelplan Persoonlijk Ontwikkelplan Wesselink T, Thijs 300395 t.wesselink@st.hanze.nl thijswesselink.weebly.nl Eric Mulder e.b.mulder@pl.hanze.nl Inhoudsopgave Competentiescan... 3 Verantwoording Kerntaken... 3

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU

CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Geertruidenberg, oktober 2015 CURSISTENHANDLEIDING FITNESSTRAINER-B Opleidingen 2000

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega mij ziet tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige functie. Door middel

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorie-examen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega s en één opdrachtgever mij zien tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Bijlage 5: verdiepende opdracht... 37

Bijlage 5: verdiepende opdracht... 37 Addy Cramer, 511247 Fysio Santwee Sport en Bewegen 2013/2014 Praktijkbegeleider: Marije Hoogduin Stagedocent: Leonie te Loo Studieloopbaanbegeleider: Leonie te Loo Haarlem, 31 oktober 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

Handelingsadvies Proces zichtbaar maken

Handelingsadvies Proces zichtbaar maken Handelingsadvies Proces zichtbaar maken Dit handelingsadvies kan gebruikt worden door docenten om het proces van de leerlingen zichtbaar te maken bij de leerlingen. Om het proces zichtbaar te maken is

Nadere informatie