Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg"

Transcriptie

1 Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

2 Watertoren CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG... 4 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 5 ARTIKEL 3 NAAM... 6 ARTIKEL 4 DOELSTELLING... 6 ARTIKEL 5 TAKEN CENTRALE PARTICIPATIERAAD... 6 ARTIKEL 6 INFORMEREN VAN BELANGENBEHARTIGERS... 6 ARTIKEL 7 ADVIESRECHT... 6 ARTIKEL 8 VERZWAARD ADVIESRECHT... 7 ARTIKEL 9 GESCHILLEN... 7 ARTIKEL 10 FACILITAIRE ONDERSTEUNING... 8 ARTIKEL 11 INFORMATIEVERSTREKKING... 8 ARTIKEL 12 SAMENSTELLING... 8 ARTIKEL 13 VERKIEZING... 8 ARTIKEL 14 EINDE LIDMAATSCHAP... 8 ARTIKEL 15 VERGADERINGEN... 9 ARTIKEL 16 VOORDRACHT LID VAN RAAD VAN TOEZICHT... 9 ARTIKEL 17 BESCHERMING LEDEN CENTRALE PARTICIPATIERAAD... 9 ARTIKEL 18 GEHEIMHOUDING ARTIKEL 19 SLOTBEPALING Reglement centrale participatieraad - 3 -

4 ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG A. Visie op medezeggenschap Met betrekking tot de verschillende aspecten van participatie is de visie van Sjaloom Zorg aldus te typeren: Persoonlijke zeggenschap: De cliënt moet zelf zoveel mogelijk de regie hebben in zijn eigen bestaan. Voor zover dat niet mogelijk is, treedt de belangenbehartiger op, bijvoorbeeld bij het opstellen/ondersteunen van het of ondersteuningsplan, of het meepraten op het niveau van het huishouden, waarvan de cliënt deel uitmaakt. Collectieve medezeggenschap: In de visie van Sjaloom Zorg op participatie mag medezeggenschap de persoonlijke zeggenschap van cliënten/belangenbehartigers niet in de weg staan en moet juist gericht zijn op het scheppen van goede voorwaarden daarvoor. Het uitgangspunt van Sjaloom Zorg is dat medezeggenschap moet worden uitgeoefend op alle niveaus in de organisatie waar het beleid geformuleerd wordt en waar de verantwoordelijkheid ligt voor de middelen en de uitvoering. Deze medezeggenschap is wettelijk verankerd in de WMCZ, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Medezeggenschap cliënten Tot 2008 werd de medezeggenschap op grond van de WMCZ binnen Sjaloom Zorg uitgeoefend door de centrale cliëntenraad en de lokale cliëntenraden. Cliënten en belangenbehartigers maakten deel uit van beide raden. Op basis van ervaringen elders is daarom besloten om voor cliënten een eigen kolom van medezeggenschap op te zetten naast die van de belangenbehartigers (WMCZ) en die van de medewerkers (Wet op de Ondernemingsraden). De nieuwe situatie vanaf 1 januari 2008 is dat er gewerkt wordt met lokale cliëntenraden (woonvormen en dagcentra) en een centrale cliëntenraad. Deze ontwikkeling past in de visie van Sjaloom. Na verloop van tijd kan er door de Raad van Bestuur van Sjaloom bezien worden of en in hoeverre bepaalde onderwerpen en de bijbehorende bevoegdheid in het kader van de WMCZ verdeeld kunnen worden tussen de lokale cliëntenraad en de centrale cliëntenraad. De vergaderfrequentie van de lokale- en de centrale cliëntenraad is vier keer per jaar respectievelijk met de locatiemanager, manager zorg en Raad van Bestuur. B. Structuur van medezeggenschap van belangenbehartigers; centrale participatieraad. Afhankelijk van de structuur wordt binnen elke locatie van een locatiemanager een lokale participatieraad gevormd. Daarnaast bestaat er een centrale participatieraad. Deze centrale participatieraad wordt gevormd uit een afvaardiging van de lokale participatieraden. Elke lokale participatieraad draagt één (vast) lid voor die zitting neemt in de centrale participatieraad. De centrale participatieraad kent een onafhankelijk voorzitter. De vergaderfrequentie van de centrale participatieraad is minimaal vier keer per jaar. De Raad van Bestuur en manager zorg zijn tijdens de vergaderingen van de centrale participatieraad op afroep beschikbaar om beleids- en zorginhoudelijke zaken toe te lichten. Reglement centrale participatieraad - 4 -

5 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVING In dit reglement wordt verstaan onder: Cliënt: Belangenbehartiger: Sjaloom Zorg: Locatie: Raad van Bestuur: Manager Zorg: Locatiemanager: Degene aan wie zorg wordt verleend door Sjaloom Zorg op basis van een met hem of haar dan wel zijn of haar belangenbehartiger gesloten zorgverleningovereenkomst. De (wettelijk) vertegenwoordiger van een cliënt die als zodanig bij Sjaloom Zorg bekend is. De Stichting Sjaloom Zorg. Een door Sjaloom Zorg gevormde organisatorische eenheid die onder leiding staat van een locatiemanager. Het orgaan binnen Sjaloom Zorg, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de bedrijfsvoering. Na de Raad van Bestuur de eerste manager in lijn. De manager van een of meerdere locaties. Lokale Participatieraad: Een participatiegroep bestaande uit meerdere belangenbehartigers op locatieniveau. Er zijn binnen Sjaloom Zorg dus meerdere lokale participatieraden. Deze groep treedt op als gesprekspartner van de locatiemanager. Centrale Participatieraad: De centrale participatieraad kent een onafhankelijk voorzitter en wordt gevormd uit afgevaardigden van de lokale participatieraden. De gesprekspartners zijn de Raad van Bestuur en de manager zorg. Centrale cliëntenraad: LPR: CPR: WMCZ: LCvV Een overlegorgaan bestaande uit cliënten van Sjaloom Zorg. Dit vergaderorgaan wordt ondersteunt door een onafhankelijke coach. Lokale participatieraad. Centrale participatieraad. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Reglement centrale participatieraad - 5 -

6 ARTIKEL 3 NAAM Naam: Centrale participatieraad van Sjaloom Zorg ARTIKEL 4 DOELSTELLING 1. De centrale participatieraad heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen en hun welzijn te bevorderen. 2. De leden van de centrale participatieraad respecteren de doelstelling en de grondslag van Sjaloom Zorg, zoals die in de statuten staan. De raad verricht haar werkzaamheden met inachtneming van de verhoudingen die in de organisatiestructuur van Sjaloom Zorg bestaan en die zijn vastgelegd in de statuten, reglementen en taak- en bevoegdhedenomschrijvingen. 3. De centrale participatieraad is de gesprekspartner van de Raad van Bestuur en manager zorg. ARTIKEL 5 TAKEN CENTRALE PARTICIPATIERAAD 1. De centrale participatieraad vervult een schakelfunctie tussen de lokale participatieraden en het stichtingsbrede beleid. Zij onderhoudt daartoe contacten met de Raad van Bestuur van Sjaloom Zorg. Eén van haar taken is het uitwisselen van informatie met de lokale participatieraden. 2. De centrale participatieraad is betrokken bij het beleid. Zij adviseert en geeft aandachtspunten door ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan. 3. De centrale participatieraad kan deelnemers afvaardigen in overlegsituaties waarbij de participatieraad betrokken dient te zijn. 4. De centrale participatieraad verricht tevens overige activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van Sjaloom Zorg, met name op stichtingsbreed vlak. 5. De centrale participatieraad legt haar overleggen vast in notulen. Zij wordt hierin ondersteund door een managementassistent van het hoofdkantoor die de notulen tevens (bij voorkeur digitaal) doorstuurt naar de leden van de lokale participatieraden. ARTIKEL 6 INFORMEREN VAN BELANGENBEHARTIGERS De centrale participatieraad informeert de belangenbehartigers over het werk van de centrale participatieraad en over de inhoud van dit reglement. ARTIKEL 7 ADVIESRECHT 1. De centrale participatieraad heeft de verantwoordelijkheid om adviezen uit te brengen over de door Sjaloom Zorg voorgenomen besluiten m.b.t. het algemeen beleid inzake (zie art. 3 WMCZ): a. wijziging van doelstelling of grondslag van de organisatie; b. fusies of samenwerking met andere organisaties; c. belangrijke wijziging in de organisatie; d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden e. het benoemen van de Raad van Bestuur en de manager zorg; f. de begroting en jaarrekening van de stichting; g. het algemene stichtingsbeleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van de zorg- en dienstverlening aan cliënten. 2. De Raad van Bestuur legt het te nemen besluit, in duidelijke bewoordingen, aan de centrale participatieraad voor, samen met een overzicht van: a. de beweegreden voor het te nemen besluit; b. de gevolgen die het besluit zal hebben; Reglement centrale participatieraad - 6 -

7 c. de naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen 3. De centrale participatieraad wordt op een zodanig tijdstip om advies gevraagd dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De centrale participatieraad en Raad van Bestuur komen een termijn overeen waarbinnen, het uitsluitend schriftelijk advies, wordt uitgebracht. 4. De Raad van Bestuur deelt het uiteindelijke besluit, waarover advies is uitgebracht, mee aan de centrale participatieraad. Indien de Raad van Bestuur van het advies afwijkt doet hij dit met opgave van redenen. ARTIKEL 8 VERZWAARD ADVIESRECHT 1. De centrale participatieraad heeft de verantwoordelijkheid om verzwaarde adviezen uit te brengen over de door Sjaloom Zorg voorgenomen besluiten m.b.t. het algemeen beleid inzake (zie art. 4 WMCZ): a. voedingsaangelegenheden, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand en recreatiemogelijkheden voor cliënten; b. het kwaliteitsbeleid van Sjaloom Zorg; c. de klachtenregeling van Sjaloom Zorg; d. wijzigingen van voor cliënten algemeen geldende regelingen. 2. De Raad van Bestuur legt het te nemen besluit, in duidelijke bewoordingen, aan de centrale participatieraad voor, samen met een overzicht van: a. de beweegreden voor het te nemen besluit; b. de gevolgen die het besluit zal hebben; c. de naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen 3. De centrale participatieraad wordt op een zodanig tijdstip om advies gevraagd dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De centrale participatieraad en Raad van Bestuur komen een termijn overeen waarbinnen, het uitsluitend schriftelijk advies, wordt uitgebracht. 4. De Raad van Bestuur neemt geen besluit over de in lid 1 genoemde onderwerpen, wanneer de centrale participatieraad daar niet mee instemt, tenzij hij het besluit moet nemen op grond van een wettelijk voorschrift of nadat de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft vastgesteld dat de Raad van Bestuur bij afweging van betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen. 5. Een besluit van de Raad van Bestuur, waarbij niet is voldaan aan de voorwaarden beschreven in lid 3 is ongeldig, mits de centrale participatieraad tegenover de Raad van Bestuur schriftelijk een beroep op de ongeldigheid heeft gedaan. Een beroep op ongeldigheid moet worden gedaan: - binnen een maand, nadat de Raad van Bestuur zijn besluit heeft medegedeeld, - op het moment dat de centrale participatieraad ontdekt dat een niet meegedeeld besluit door de Raad van Bestuur wordt uitgevoerd of toegepast. ARTIKEL 9 GESCHILLEN 1. Geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). 2. Van een geschil over de uitvoering van dit reglement is sprake als de centrale participatieraad of de Raad van Bestuur te kennen geeft een geschil aanwezig te achten. 3. Uitspraken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) over geschillen over de toepassing van de artikelen 7 en 8 zijn bindend voor de centrale participatieraad en de Raad van Bestuur. Bij andere geschillen beperkt de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) zich tot bemiddeling, tenzij de Raad van Bestuur en de centrale participatieraad beide een uitspraak wensen en zich daar beide aan gebonden achten. Reglement centrale participatieraad - 7 -

8 ARTIKEL 10 FACILITAIRE ONDERSTEUNING De centrale participatieraad mag, in overleg met de Raad van Bestuur en met inachtneming van zijn instructies, gebruik maken van de vergaderfaciliteiten van Sjaloom Zorg voor zover dit redelijkerwijs nodig is ter vervulling van haar taak. In de verslaglegging wordt de centrale participatieraad ondersteund door een managementassistent van het hoofdkantoor. Verder houdt de managementassistent een actielijst bij, registreert in- en uitgaande post en verzorgt de distributie van verslagen, agenda s en andere stukken. De door de leden van de centrale participatieraad noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed indien overleg met en goedkeuring door de Raad van Bestuur heeft plaatsgevonden. ARTIKEL 11 INFORMATIEVERSTREKKING 1. De Raad van Bestuur verstrekt de centrale participatieraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 2. De Raad van Bestuur verstrekt de centrale participatieraad ten minste eenmaal per jaar mondeling of schriftelijk algemene gegevens betreffende het beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. 3. De Raad van Bestuur informeert de centrale participatieraad over regionale en landelijke ontwikkelingen in beleidszaken, die de zorg- en dienstverlening aan cliënten betreffen. ARTIKEL 12 SAMENSTELLING 1. De centrale participatieraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden van de lokale participatieraden. 2. De leden van de centrale participatieraad worden voor vier jaren gekozen en zijn eenmaal terstond herkiesbaar. De leden van de centrale participatieraad treden af volgens een door de groep op te stellen rooster. Bij de vervulling van een tussentijdse vacature treedt het nieuwe lid in het rooster van aftreden in de plaats van zijn voorganger. 3. De centrale participatieraad benoemt in haar midden een onafhankelijk voorzitter. Hier dient een externe wervingsprocedure aan vooraf te zijn gegaan. Tevens benoemt de centrale participatieraad uit haar leden een vicevoorzitter en een secretaris. ARTIKEL 13 VERKIEZING 1. Een ieder, die voldoet aan het in artikel 2 omschreven begrip belangenbehartiger, kan gekozen worden in de lokale participatieraad. 2. De leden van de lokale participatieraden wijzen vanuit hun midden een lid aan dat zich kandidaat stelt voor de centrale participatieraad. ARTIKEL 14 EINDE LIDMAATSCHAP 1. Het lidmaatschap eindigt door: a. overlijden; b. bedanken; c. periodiek aftreden; d. ontslag binnen de lokale participatieraad; e. doordat het lid ophoudt te voldoen aan het begrip belangenbehartiger zoals beschreven Reglement centrale participatieraad - 8 -

9 in artikel Ontslag van een lid door de centrale participatieraad is mogelijk indien dit lid zich schuldig maakt aan gedragingen in strijd met de belangen en de doelstelling van de centrale participatieraad of Sjaloom Zorg of zich onttrekt aan de verplichtingen. Het besluit tot ontslag van een lid van de centrale participatieraad moet worden genomen met een meerderheid van ten minste de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft plus één van het aantal zitting hebbende leden van de centrale participatieraad aanwezig is. Voordat het besluit wordt genomen, wordt het betrokken lid in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het betrokken lid heeft ter zake de stemming over zijn ontslag geen stemrecht. ARTIKEL 15 VERGADERINGEN 1. De centrale participatieraad vergadert tenminste vier maal per jaar en bepaalt zelf het aantal additionele vergaderingen per jaar, de taakverdeling binnen de groep en de wijze van stemmen. 2. De Raad van Bestuur en manager zorg zijn tijdens de vergaderingen van de centrale participatieraad verplicht op afroep beschikbaar om beleids- en zorginhoudelijke zaken toe te lichten. De afstemming m.b.t. de beschikbaarheid van de Raad van Bestuur en manager zorg geschiedt in nauw overleg met het secretariaat. Een vergadering moet bij voorkeur minimaal 3 weken van te voren kenbaar gemaakt worden. 3. Besluiten worden door de centrale participatieraad genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 4. De centrale participatieraad is verplicht een onderwerp op de agenda te plaatsen, als dit door tenminste de helft van de leden van de groep wordt voorgedragen. 5. De notulen van de vergaderingen (of een uittreksel daarvan) worden door een managementassistent opgesteld en verstrekt aan alle lokale participatieraadsleden. 6. Elk jaar wordt door de centrale participatieraad een jaarverslag gemaakt, dat ter informatie naar de Raad van Bestuur, de manager zorg en de lokale participatieraden wordt toegestuurd. Het jaarverslag dient voor 30 april van ieder kalenderjaar klaar te zijn. Teksten hieruit worden gebruikt voor de jaarlijkse maatschappelijke verantwoording. ARTIKEL 16 VOORDRACHT LID VAN RAAD VAN TOEZICHT Wanneer een lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de centrale participatieraad is benoemd terugtreedt, wordt de centrale participatieraad hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De Raad van Bestuur en de centrale participatieraad komen een termijn overeen waarbinnen de centrale participatieraad een voordracht zal doen ter vervulling van de ontstane vacature. ARTIKEL 17 BESCHERMING LEDEN CENTRALE PARTICIPATIERAAD De leden van de centrale participatieraad ondervinden geen hinder bij de zorg- en dienstverlening en bejegening door begeleiders en andere medewerkers van Sjaloom Zorg als gevolg van deelname aan de centrale participatieraad en activiteiten die daaruit voortvloeien. Reglement centrale participatieraad - 9 -

10 ARTIKEL 18 GEHEIMHOUDING De leden van de centrale participatieraad zijn verplicht tot geheimhouding van zaken waarvan de Raad van Bestuur of manager zorg tot geheimhouding hebben besloten en van zaken waarvan een ieder redelijkerwijze het vertrouwelijke karakter moet kunnen begrijpen. ARTIKEL 19 SLOTBEPALING Te allen tijde kunnen leden van de centrale participatieraad en de Raad van Bestuur voorstellen indienen tot wijziging en aanvulling van het reglement. Een wijziging van het reglement moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Aldus goedgekeurd en vastgesteld te:.. Dezer datum:. Voorzitter Centrale Participatieraad Sjaloom Zorg H. Brinkman MBA Raad van Bestuur Reglement centrale participatieraad

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met de vertegenwoordiger van de cliënten en stichting De Schavuiten

Samenwerkingsovereenkomst met de vertegenwoordiger van de cliënten en stichting De Schavuiten Samenwerkingsovereenkomst met de vertegenwoordiger van de cliënten en stichting Partijen: stichting te Leiden, vertegenwoordigd door mevrouw J.I. van Oostveen als zijnde voorzitter van de raad van bestuur,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting.

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting. REGELING CENTRALE CLIËNTENRAAD CELLO Artikel 1: Doelstelling van de Centrale Cliëntenraad 1. De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op stichtingsniveau. 2. De

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

e. Raad van Commissarissen: toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder f. cliëntenraad: de door en voor de zorgaanbieder ingestelde cliëntenraad.

e. Raad van Commissarissen: toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder f. cliëntenraad: de door en voor de zorgaanbieder ingestelde cliëntenraad. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ZORGAANBIEDER EN CLIENTENRAAD MEDITTA Artikel I Begripsbepalingen In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: a. Wmcz: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad

Reglement Centrale Cliëntenraad Reglement Inhoud Begripsbepaling... 3 Doelstelling reglement... 4 Doelstelling (hierna CCR)... 4 De overlegvergadering... 4 Afspraken over het omgaan met informatie... 5 Bevoegdheden van de CCR... 6 Procedure

Nadere informatie

advies zwaarwegend advies

advies zwaarwegend advies 1. De Centrale Cliëntenraad kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd schriftelijk en mondeling adviseren over alle onderwerpen die voor de cliënten van de stichting van belang zijn. 2. Een deel van

Nadere informatie

2.2.1 De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten die gebruik maken van het zorgaanbod van Lister.

2.2.1 De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten die gebruik maken van het zorgaanbod van Lister. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: Zorgaanbieder Raad van Bestuur Raad van Toezicht Cliënt Cliëntenraad : Lister : de bestuurders van Lister : de toezichthouders

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Visie Stichting Cavent op (mede)zeggenschap 3 Hoofdstuk 3 Begrippenkader en overlegstructuur

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : The Home Clinic V.O.F. b. Instelling : The Home Clinic, Weesp b. Cliënt

Nadere informatie

Reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een Cliëntenraad in. De cliëntenraad heeft

Nadere informatie

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0 Document ID: 1505616 Pagina 1 van 9 v. 6.0 Inhoudsopgave 1. Cliëntenraad... 1 2. Begripsbepalingen... 1 3. Doelstelling... 2 4. Taken... 2 5. Adviesrecht van de Cliëntenraad... 2 6. Verzwaard adviesrecht

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. instelling: Netwerkpsychologen b. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Prizorgo

Reglement Cliëntenraad Prizorgo Reglement Cliëntenraad Prizorgo 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Instelling: Prizorgo. een natuurlijk persoon aan wie door Prizorgo begeleiding, b. Cliënt: behandeling, zorg-

Nadere informatie

REGLEMENT CLIËNTEN RAAD

REGLEMENT CLIËNTEN RAAD STICHTING DE SKUUL REGLEMENT CLIËNTEN RAAD 1 mei 2017 Woord vooraf Voor u ligt het Reglement voor de Cliëntenraad van Stichting De Skuul. Dit document is in samenspraak met de Cliëntenraad tot stand gekomen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden

Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Instellingsbesluit cliëntenraden en participatieraden Stichting Philadelphia Zorg 1 Inhoud 1. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Januari 2018

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Januari 2018 Januari 2018 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Daarnaast gelden de volgende

Nadere informatie

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een cliëntenraad in.

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLIËNTENRAAD LISTER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLIËNTENRAAD LISTER HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLIËNTENRAAD LISTER September 2015 Doelstelling Het doel van de Cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstelling van Lister, behartigen van de gemeenschappelijke belangen

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 januari 2019 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002 stichting icare Icare Cliëntenraad Blankenstein 400 Postbus 900 7940 KE Meppel Reglement Icare Cliëntenraad Internet www.icare.nl KvK 41020244 Meppel CR 2008.006 Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Tel: 033-2862202 Een cliëntenraad in een zorgorganisatie behartigt de belangen van patiënten en cliënten. Centraalzorg heeft zijn medezeggenschapsstructuur zodanig ingericht

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD

REGLEMENT CLIENTENRAAD Versie: 2.0 Beoordelaar: kwaliteitsfunctionaris Autorisator: Algemeen directeur Datum vaststelling: 04-11-2013 Datum evaluatie: 04-11-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Procedure # 06 Medezeggenschap

Procedure # 06 Medezeggenschap Procedure # 06 Medezeggenschap Versie 2 Datum 10 november 2015 Goedgekeurd door: Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het vastleggen van de procedure betreffende het instellen, de samenstelling,

Nadere informatie

Cliëntenraad reglement. Onderliggend document betreft het reglement van de cliënten van La Providence.

Cliëntenraad reglement. Onderliggend document betreft het reglement van de cliënten van La Providence. Pagina 1 / 7 Samenvatting Onderliggend document betreft het reglement van de cliënten van La Providence. Doel Gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigen. Doelgroep Alle cliënten van La Providence.

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 30-10-2012) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Besluit tot instelling Cliëntenraad

Besluit tot instelling Cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen b. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen c. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie R1 Reglement van de centrale oudercommissie 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Bestuur: Directie: Kindercentrum: Locatiemanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Stichting Kinderopvang

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie (OC)

Reglement Oudercommissie (OC) Oudercommissie (OC) Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting Meander; Statuten: de statuten van genoemde Stichting; Locatie:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pagina: 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht mogelijk bij de cliënt worden

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016 REGLEMENT CLIËNTENRAAD VERSIEBEHEER RAPPORTDATUM Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 21-10- 2016 Bespreekbaar door RVB Oktober 2016 0.1 - concept Manager 1.0 Directeur Ter goedkeuring

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Reglement Pleegouderraad Pleegzorg Parlan

Reglement Pleegouderraad Pleegzorg Parlan Reglement Pleegouderraad Pleegzorg Parlan Reglement Pleegouderraad november 2012 1 Reglement Pleegouderraad (POR) Stichting Parlan. Voorwoord Parlan stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling

Nadere informatie

KinderCentrumAlmere Reglement Oudercommissie Directeur R. van Westen 01 september 2011

KinderCentrumAlmere Reglement Oudercommissie Directeur R. van Westen 01 september 2011 1. Inleiding Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Begripsomschrijvingen Dit reglement verstaat onder: fonds : de Stichting Bedrijfspensioenfonds

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD (CR)

REGLEMENT CLIENTENRAAD (CR) REGLEMENT CLIENTENRAAD (CR) Het reglement van de cliëntenraad luidt als volgt: ARTIKEL 1 - BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: De stichting / Zorgaanbieder De bestuurder Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang april 2009 Click is onderdeel van KOREIN Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang 1 Begripsomschrijving Ouder Gastouder Gastouder aan huis een persoon

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND SWV PO 20.01

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND SWV PO 20.01 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND SWV PO 20.01 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Deelnemersraad

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Deelnemersraad Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Reglement Deelnemersraad Artikel 1. Begripsomschrijvingen Dit reglement verstaat onder: fonds : de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

4. Bestuurders van het fonds kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.

4. Bestuurders van het fonds kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Astellas Definities Artikel 1 a. (Pensioen)fonds: Stichting Pensioenfonds Astellas; b. Bestuur: Het bestuur van het fonds; c. Verantwoordingsorgaan;

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

R E G L E M E N T O U D E R R A A D

R E G L E M E N T O U D E R R A A D R E G L E M E N T O U D E R R A A D Begripsbepalingen. Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: School: Christelijke basisschool De Hoeksteen, Postbus 13 te Wijk en Aalburg. Bestuur: Ouders: Personeel:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

: de werknemer die deelnemer is in de pensioenregeling van het pensioenfonds. : de Centrale Ondernemingsraad Wolters Kluwer Holding Nederland b.v.

: de werknemer die deelnemer is in de pensioenregeling van het pensioenfonds. : de Centrale Ondernemingsraad Wolters Kluwer Holding Nederland b.v. In werking 01-01-2017 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Albert Schweitzer twis

Albert Schweitzer twis Albert Schweitzer twis Reglement Cliëntenraad Dit reglement beschrijft met in achtneming van hetgeen vermeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) de bevoegdheden, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD STROMENLAND. Toelichting vooraf

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD STROMENLAND. Toelichting vooraf REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD STROMENLAND Versie 0.5 juni 2018 Toelichting vooraf Dit reglement is gebaseerd op het door de PO-Raad, VO-raad en het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs gepubliceerde

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Versie Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 10-06- 2015 0.1 - concept Algemeen directeur i.s.m. interne

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie