MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING"

Transcriptie

1 MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING Inleiding In deze nota wordt de huidige stand van zaken rondom medezeggenschap van cliënten en huurders beschreven en de knelpunten die zich daarbij voordoen. Daarnaast wordt ingegaan op nieuwe mogelijkheden. Drie wettelijke regelingen Wanneer wonen en zorg worden gescheiden, wordt medezeggenschap erg ingewikkeld. Er zijn dan drie wettelijke regelingen waarnaar moet worden gekeken. Medezeggenschap voor huurders is wettelijk anders geregeld dan voor cliënten van zorginstellingen. Zorgvragers kunnen zich beroepen op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Als wonen en zorg zijn gescheiden, zijn de verhuurder en de zorgaanbieder vaak niet dezelfde. Dan kunnen de huurders zich voor het huurdersoverleg niet beroepen op de WMCZ. Maar het is ook niet uitgesloten. De verhuurder van een woonzorgcombinatie mag natuurlijk altijd met de cliëntenraad overleggen en het is toe te juichen als dat gebeurt. Toch kunnen er goede redenen zijn om een aparte huurdersorganisatie of bewonerscommissie op te richten, bijvoorbeeld als de verhuurder de cliëntenraad niet als overlegpartner accepteert. Soms vraagt huurdersoverleg speciale deskundigheid of is het nodig te procederen. Dit kunnen ook goede redenen zijn om een aparte huurdersorganisatie op te richten. Voor huurdersorganisaties is de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv, ook wel Overlegwet genoemd) van belang. Ook in het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) staan een aantal relevante regelingen. Het gaat dus om drie wettelijke regelingen: A. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ), B. De Wet op het overleg huurders verhuurder (Overlegwet), C. Het Besluit beheer sociale huursector (BBSH). Ad A. WMCZ Uit de wetsevaluatie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is naar voren gekomen dat de mogelijkheden van de wet nog niet optimaal worden benut, dat de wet meer mogelijkheden biedt dan die meestal worden gebruikt. De wet is een minimumregeling en door goed te onderhandelen kan een cliëntenraad meer bevoegdheden krijgen. De cliëntenraad kan er óók voor zorgen dat ze op meer terreinen dan de wettelijk verplichte mag meepraten. Denk aan huurdersbelangen, leefbaarheid, kortom de onderwerpen van de Overlegwet. Bevoegdheden 1

2 De minimale bevoegdheden van de WMCZ zijn: 1. recht op informatie. 2. recht op overleg. 3. adviesrecht: gevraagd en ongevraagd. In de wet is opgesomd voor welke onderwerpen adviesrecht is. Niet alle onderwerpen zijn van belang als het gaat om scheiden van wonen en zorg, maar wel belangrijk kunnen zijn: - een wijziging van de doelstelling of grondslag. - het overdragen van de zeggenschap, een fusie of een samenwerkingsverband. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat een zorginstelling met een woningcorporatie gaat samenwerken. - een gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing. Uiteraard is hier het woonrecht in het geding. Huurders hebben in zulke situaties stevige rechtsbescherming. Zij kunnen alleen na toestemming van de rechter gedwongen kunnen worden hun huis te ontruimen. Voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen is er op het gebied van het woonrecht veel minder bescherming. Maar voor hen telt woongenot natuurlijk net zo zwaar, misschien nog wel zwaarder, omdat ze kwetsbaar en afhankelijk zijn. - een belangrijke wijziging in de organisatie. - een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden. Een verzorgingshuis kan besluiten de woonfunctie af te stoten en de wooneenheden aan de bewoners te verhuren met een bijbehorend woonzorgpakket. - het algemeen beleid inzake toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten. Een instelling zou in het kader van een project scheiden van wonen en zorg bijvoorbeeld kunnen besluiten alleen nog lichte zorg te leveren aan cliënten die zelfstandig wonen. 4. verzwaard adviesrecht Verzwaard adviesrecht houdt in: dat de zorgaanbieder over een advies waarvan wordt afgeweken moet overleggen. Als hij het besluit toch wil uitvoeren moet hij daarvoor toestemming vragen aan de commissie van vertrouwenslieden. De commissie van vertrouwenslieden beoordeelt of de zorgaanbieder een redelijk besluit heeft genomen. De commissie van vertrouwenslieden kan bemiddelen of een bindend advies geven. Een besluit dat zonder instemming van de cliëntenraad of vervangende toestemming van de commissie van vertrouwenslieden is genomen kan door de clientenraad vernietigd worden (dat moet wel binnen een maand). Dat betekent dat het besluit niet mag worden uitgevoerd. De gevolgen voor cliënten moeten dan teruggedraaid worden. Volgens de wet geldt de regeling van het verzwaard adviesrecht voor de volgende onderwerpen. Ik noem nu alleen de onderwerpen die met het oog op wonen en zorg van belang zijn: - beleid op het gebied van veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan brandpreventie, inbraakpreventie en het voorkomen van ongelukken door hindernissen en obstakels weg te nemen. - beleid op het terrein van maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanning. Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat er voor zelfstandig wo- 2

3 nende ouderen en gehandicapten leemten zijn. In een verzorgingshuis, bijvoorbeeld, zijn deze diensten wél vanzelfsprekend in het pakket opgenomen. - kwaliteit van zorg. Hier zijn ook raakvlakken met wonen. Daarbij is vooral de toegankelijkheid van zorg voor zelfstandig wonende mensen belangrijk. Goede zorg springt ook in op wisselende behoeften. - het vaststellen van regelingen op het gebied van het klachtrecht. Een klachtencommissie zou bij voorkeur ook klachten op het gebied van wonen moeten behandelen. - alle andere voor cliënten geldende regelingen. Dit adviesrecht is zeer belangrijk. Niet alle huisregels kunnen de toets der kritiek doorstaan. Standaardbedingen in huurovereenkomsten zijn soms onredelijk. Vooral met servicekosten zijn zeer er veel problemen. Vaak is het servicepakket of woonzorgarrangement of hoe het ook heten mag ondoorzichtig en onnodig duur. Soms worden de kosten niet verantwoord zelfs niet achteraf - en moet men gewoon een totaalbedrag betalen. Dan is niet duidelijk waarvoor precies betaald moet worden en is er geen werkelijke keuzevrijheid. Het is niet ondenkbaar dat in zorgpakketten ook diensten zijn opgenomen die op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vergoed worden. Dan wordt er dubbel voor iets betaald. Of men is verplicht met een bepaalde zorgaanbieder in zee te gaan. Ook is niet altijd duidelijk in hoeverre de kosten van een de conciërge vergoed behoren te worden. 5. het recht om een bindende voordracht te doen voor een lid van de raad van toezicht. (Voor de volledigheid wordt dit recht genoemd.) Financiële ondersteuning. Op grond van de WMCZ artikel 2 lid 2 sub b regelt de zorgaanbieder schriftelijk: De materiële middelen van de instelling, waarover de cliëntenraad ten behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad moet dus geregeld zijn over welke financiële middelen de raad kan beschikken. Ad B. Wohv (Wet op het overleg huurders verhuurder) De Wohv (Overlegwet) is op 1 december 1998 in werking getreden. Vanaf 1 januari 2009 is de wet vernieuwd en zijn de bevoegdheden uitgebreid. In deze wet is de zeggenschap geregeld van huurdersorganisaties en bewonerscommissie waarvan de huurders woningen huren van grote, professionele organisaties. De wet geldt voor de particuliere verhuurder en voor de sociale verhuurder (woningcorporatie). Verhuurders die in Nederland tenminste 25 voor verhuur bestemde zelfstandige woningen hebben, vallen onder het bereik van deze wet. De vraag doet zich voor wie als verhuurder moet worden aangemerkt. Is dat de eigenaar of de beheerder. Van belang bij dit onderscheid is om na te gaan wie het beleid vaststelt. Doet dat de eigenaar zelf dan is het logisch om ook op eigen naam met de huurders te contracteren. Een beheerder kan ook door de eigenaar gemachtigd zijn om als verhuurder op te treden en bijvoorbeeld ook het huurcontract met nieuwe huurders ondertekenen en het overleg met de huurdersorganisatie of bewonerscommissie voeren. Is 3

4 de eigenaar een woningcorporatie, dan is dat altijd de verhuurder die onder de Overlegwet valt. Aan de huurdersorganisatie worden, wil zij een beroep doen op deze wet, de volgende eisen gesteld. De huurdersorganisatie moet een vereniging of stichting zijn die als doelstelling heeft de belangen van huurders te behartigen. De eis dat de huurdersorganisatie een vereniging of stichting moet zijn is minder strikt dan het lijkt, omdat het ook mogelijk is om met een informele vereniging te overleggen. Een informele vereniging (vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid) moet wel met een vastgesteld reglement werken, maar oprichting bij een notariële acte en inschrijving in het register voor rechtspersonen is voor een informele vereniging niet verplicht, wel voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De huurdersorganisatie moet aantonen dat zij de huurders vertegenwoordigt en ook werkelijk namens de huurders spreekt. Eisen te stellen aan de interne organisatie namelijk: 1. het bestuur van de huurdersorganisatie wordt gekozen of aangewezen door de huurders die zij vertegenwoordigt. 2. de huurdersorganisatie houdt de huurders op de hoogte van de activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling 3. minimaal een keer per jaar wordt een vergadering uitgeschreven voor de huurders om verantwoording af te leggen en het jaarplan bespreken. 4. de huurdersorganisatie stelt alle huurders van woningen wiens belangen de organisatie behartigt in de gelegenheid lid te worden van de organisatie. Naast de huurdersorganisatie onderscheidt de Overlegwet ook de bewonerscommissie. De bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders in een bepaald wooncomplex en heeft met de vernieuwde wet vanaf 1 januari 2009 ook recht op informatie, overleg en advies. De bewonerscommissie hoeft geen vereniging of stichting te zijn en het bestuur hoeft ook niet te worden gekozen of aangewezen door en uit de huurders die de commissie vertegenwoordigt. Wel moet de bewonerscommissie: - huurders op de hoogte houden van haar activiteiten en hen betrekken bij haar standpuntbepaling, - ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijven, waarin zij verantwoording aflegt en de plannen voor het komend jaar bespreekt. - alle huurders van het wooncomplex in de gelegenheid stellen zich bij haar aan te sluiten. BEVOEGDHEDEN Op basis van de Wohv hebben de huurdersorganisatie en de bewonerscommissie informatie, overleg- en adviesrecht. De huurdersorganisatie heeft met de nieuwe Overlegwet ook instemmingsrecht gekregen bij wijziging van het servicekostenbeleid. 4

5 Informatierecht o Het instandhouden van en het treffen van voorzieningen aan woningen en de direct daaraan grenzende omgeving; o Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woningen; o Het toewijzings- en verhuurbeleid; o De door de verhuurder te gebruiken algemene voorwaarden bij de huurcontracten; o Het huurprijsbeleid; o De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het servicekostenpakket; o Een voorstel tot fusie; o Het beleid met betrekking tot leefbaarheid en herstructurering in buurten en wijken; o Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven; o Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten en beheer; o Uitspraken van de klachtencommissie o De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en de gemeente. De verhuurder en de huurdersorganisatie kunnen schriftelijk nadere afspraken maken over de informatieverstrekking. Het adviesrecht Wanneer de verhuurder van plan is het beleid met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen te wijzigen moet hij de huurdersorganisatie en de betrokken bewonerscommissie tenminste zes weken de tijd geven om een schriftelijk advies uit te brengen. Als de huurdersorganisatie of bewonerscommissie advies uitbrengt en de verhuurder wil dit advies niet overnemen dan laat de verhuurder dit binnen 14 dagen na het uitbrengen van het advies schriftelijk weten met motivatie aan de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. De verhuurder moet in dat geval nog drie dagen wachten met het uitvoeren van de plannen. In de tussentijd heeft dan de huurdersorganisatie nog gelegenheid stappen te ondernemen. Het instemmingsrecht Als de beleidswijziging het servicekostenbeleid betreft mag de verhuurder zijn voornemen alleen uitvoeren als de huurdersorganisatie daarmee akkoord gaat. De huurdersorganisatie en de bewonerscommissie hebben in ieder geval de hiervoor beschreven bevoegdheden. Men kan samen wel (schriftelijk) afspreken dat de huurdersorganisatie en/of bewonerscommissie meer rechten toekomt. Verhuurderniveau en complexniveau. Het overleg tussen de verhuurder en de huurders vindt plaats op centraal of verhuurdersniveau en op het buurt- of complexniveau als daar een bewonerscommissie actief is. In de vernieuwde Overlegwet zijn de rechten vastgelegd voor bewonerscommissies die de belangen behartigen van de huurders van een 5

6 wooncomplex. Op het moment dat een verhuurder het plan heeft om een complex te slopen, te renoveren, te verkopen of om bijvoorbeeld het servicekostenpakket te veranderen, is de verhuurder verplicht hierover met de bewonerscommissie te overleggen. De praktijk is echter niet altijd beperkt tot huurdersorganisaties (op verhuurdersniveau) en bewonerscommissies (op complexniveau). Er doen zich allerlei overlegvormen op diverse niveaus voor, van stedelijke huurderskoepels tot huurdersorganisaties die actief zijn in een deel van het werkgebied van een grote corporatie. Financiële ondersteuning De huurdersorganisatie moet over voldoende financiële middelen beschikken om haar taak goed uit te voeren. Art. 7 Wohv regelt dat de verhuurder de kosten vergoedt die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken. Onder deze kosten vallen ook scholingskosten. De wettelijke vergoedingsplicht geldt in principe niet voor bewonerscommissies. Geschillenregeling Art. 8 Wohv bepaalt dat geschillen die voortvloeien uit de Wohv met een verzoekschrift aan de kantonrechter kunnen worden voorgelegd. De Wohv voorziet (nog) niet in een sectorspecifieke geschillenregeling. Ad C. Besluit beheer sociale huursector (BBSH) In de sociale huursector zijn met name woningcorporaties actief. Deze verhuurders zijn de zogenaamde toegelaten instellingen op grond van art. 70 Woningwet. Woningcorporaties hebben een maatschappelijk taak, namelijk het huisvesten van mensen die om financiële of andere redenen niet in staat zijn daar volledig zelf in te voorzien. De woningcorporatie is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woningvoorraad. Door een goed beheer, nieuwe bouwprojecten en aankopen moet zij ervoor zorgen dat er voor deze doelgroep voldoende en behoorlijke woningen beschikbaar zijn. Daarbij mag de financiële continuïteit niet uit het oog worden verloren. Verder draagt de woningcorporatie ook medeverantwoordelijkheid voor de leefomgeving in buurten en wijken. Zij heeft op dat punt een heel stuk beleidsvrijheid. Ten slotte is de woningcorporatie verplicht haar huurders te betrekken bij het door haar gevoerde beleid. Prestatieveld wonen en zorg Woningcorporaties moeten ook inspanningen leveren op het terrein van wonen en zorg. Dit is het zesde prestatieveld van het BBSH. De woningcorporaties leveren een bijdrage aan het tot stand brengen (bouwen) van geschikte huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding nodig hebben.. Het is niet de bedoeling dat corporaties zelf de zorg of begeleiding leveren. Vele corporaties werken daarom samen met zorginstellingen. Een corporatie is verplicht vooraf de gemeente op de hoogte te stellen van haar voorgenomen activiteiten. Veel gemeenten hebben een woonvisie opgesteld en 6

7 maken op basis daarvan prestatieafspraken met corporaties. Wonen en zorg kan deel uitmaken van die prestatieafspraken. Invloed op samenstelling toezichthoudend orgaan In het BBSH is geregeld dat de huurdersorganisatie voor twee leden van het toezichthoudend orgaan (Raad van Commissarissen) een bindende voordracht kunnen doen. Individueel klachtrecht Verder heeft iedere woningcorporatie de verplichting een klachtencommissie in te stellen. De klachtencommissie dient onafhankelijk te zijn. Aanvullend recht op informatie, overleg en advies Huurdersorganisaties van corporaties hebben ook recht op informatie, overleg en advies over producten als het overzicht van voorgenomen activiteiten, meerjarenplannen, de jaarrekening en het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag. De verschillende varianten Als gevolg van de toename van scheiden van wonen en zorg komen met betrekking tot de medezeggenschap in de praktijk allerlei varianten voor. Een aantal varanten zullen we kort bespreken. 1. Er is een verzorgingshuis en daarbij een aantal aanleunwoningen of serviceflats. Met betrekking tot de medezeggenschap voor de zorg kan de medezeggenschap worden ondergebracht bij de cliëntenraad van het verzorgingshuis. In de cliëntenraad kunnen vertegenwoordigers van de aanleunwoningen of serviceflat zitting hebben en meepraten over de zorgaspecten. Wat betreft de huurdersaangelegenheden het volgende. Het is belangrijk om eerst na te gaan wie de verhuurder is. Is de verhuurder dezelfde rechtspersoon als de zorgaanbieder dan kan de cliëntenraad, waarin ook huurders vertegenwoordigd zijn de WMCZ gebruiken als instrument om de medezeggenschap voor het huurdersgedeelte vorm te geven. Maar het is ook te overwegen om de bevoegdheden van de overlegwet toe te voegen aan de bevoegdheden van de WMCZ. Immers de WMCZ is een minimumregeling, dus in overleg kan geprobeerd worden om de bevoegdheden te verruimen. Is de verhuurder niet dezelfde rechtspersoon als de zorgaanbieder maar bv. een woningcorporatie dan kan er mogelijk een huurdersorganisatie worden opgericht en kan men gebruik maken van de bevoegdheden van de Overlegwet. Maar twee zaken zijn hierbij van belang. Niet iedere verhuurder valt onder de Overlegwet en niet iedere huurdersorganisatie. Beide, zowel de verhuurder als de huurdersorganisatie moeten aan een aantal criteria voldoen voordat de Overlegwet van toepassing is. Het is altijd van belang om na te gaan hoe de medezeggenschap bij die betreffende verhuurder is geregeld. Mogelijk is er al een huurdersorganisatie en kan er ook een vertegenwoordiger van het complex aanleunwoningen in deel nemen. Of 7

8 er kan een bewonerscommissie opgericht worden die de belangen van de huurders van het complex behartigt. Is er sprake van een grote woningcorporatie bv. Woonzorg Nederland of SGBB, dan is het van belang te weten dat er een getrapte vorm van medezeggenschap is. Met name is dan belangrijk welke zaken op complexniveau besproken worden. 2. Woonzorgcomplexen. In deze nota wordt daarmee bedoeld gebouwen voor ouderen waarbinnen het scheiden van wonen en zorg is toegepast. Bewoners huren een woning van een woningcorporatie en ontvangen zorg van een of meerdere zorgaanbieders. Welzijnsdiensten worden door een welzijnsorganisatie of een zorgaanbieder geboden. Veel verzorgingshuizen worden omgevormd naar woonzorgcomplexen, maar er verschijnen evenzeer nieuwe woonzorgcomplexen. In een woonzorgcomplex kan de cliënt voor zijn zorg onder de cliëntenraad van de zorgaanbieder vallen. Dit kan de thuiszorgorganisatie zijn, maar ook het (vroegere) verzorgingshuis. Voor de huurdersaangelegenheden moeten er afspraken over de medezeggenschap met de verhuurder gemaakt worden. En dan is van toepassing datgene wat reeds onder 1 de aanleunwoningen, vermeld staat. 3. Er is sprake van een Vereniging van Eigenaren. Met betrekking tot de medezeggenschap voor het wonen is dit een heel eigen structuur en valt buiten de hierboven besproken wettelijke regelingen. Mogelijk is dat door de zorgaanbieder ook zorg geleverd wordt in de appartementen van eigen woningbezitters. Voor wat hun zorg betreft zou men dan onder de WMCZ vallen. Immers in de WMCZ is geregeld dat de cliëntenraad representatief moet zijn. De diverse doelgroepen die door een zorgaanbieder worden bediend moeten dan ook via de diverse kiescommissies in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. 4. De verhuurder is zelf huurder van een woningcorporatie. In deze situatie is er sprake van onderhuur van de verhuurder aan de huurders van aanleunwoningen. De verhuurder is degene met wie de huurder zijn huurcontract heeft afgesloten. 5. De zorgaanbieder is niet de verhuurder, maar treedt namens de verhuurder op als beheerder van de woningen. Vooral in deze situatie doen zich veel problemen voor. Vaak worden de huurders dan tussen de beheerder en verhuurder heen en weer gestuurd omdat niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Vooral in een dergelijke situatie is het van belang dat helder is wie de gesprekspartner is van de huurders en welke bevoegdheden er zijn. Toekomstige ontwikkelingen 8

9 De ontwikkelingen op het terrein van scheiden van zorg en wonen gaan door. In steeds meer situaties zullen cliënten huurder blijven van een woning en zal de medezeggenschap van huurders van belang zijn. In de nieuwe Overlegwet zijn ook rechten toegekend aan bewonerscommissies. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen. Een cliëntenraad van een woon-zorgcomplex kan ook de functie van bewonerscommissie op zich nemen en daarmee informatie-, overleg- en adviesrecht krijgen over zaken die het complex aangaan. Evenals bij cliëntenraden is het ook voor huurdersorganisaties vaak moeilijk om voldoende vitale leden te vinden. Laten de reglementen van cliëntenraden in de regel uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat ook derden in de cliëntenraad zitting kunnen nemen, die mogelijkheid is er in de reglementen van huurdersorganisaties van grote woningcorporaties vaak niet. Ook daarin zou geregeld moeten zijn dat derden (in dit geval dus een niet-huurder) in de huurdersorganisatie zitting kunnen nemen. Ook kan gedacht worden aan het inruimen van de mogelijkheid van kwaliteitszetels. WMO-adviesraden Sinds de invoering van de WMO functioneren in de gemeenten WMO-raden. De gemeente wordt steeds meer een belangrijke samenwerkingspartner voor welzijn en een aantal zorgtaken. In ieder geval wordt het vorm geven van medezeggenschap complexer. Er is geen wettelijke regeling die de medezeggenschap voor alle terreinen regelt. Per situatie zal dan ook gekeken moeten worden welk instrument het beste benut kan worden. Daarbij zal ook gelet moeten worden op de mogelijkheden die er lokaal zijn om mensen voor de diverse medezeggenschapsorganen in te zetten. Omdat het wettelijk kader van de medezeggenschap achterblijft bij de ontwikkelingen in de praktijk worden in de praktijk ook modellen ontwikkeld om de medezeggenschap vorm te geven. Een van deze modellen is het model dat ontwikkeld is in een project in Groningen. Hierbij wordt uitgegaan van een geïntegreerd medezeggenschapsorgaan voor zorg, wonen en welzijn binnen een complex. De WMCZ is als uitgangspunt genomen en de bevoegdheden van de Overlegwet zijn toegevoegd. Dit model gaat uit van de idee dat zowel de zorgaanbieder, de woningcorporatie als de welzijnsstichting hetzelfde medezeggenschapsorgaan erkennen en daaraan ook bevoegdheden willen toekennen. Een ander model is het platform waarin een huurdersorganisatie, de cliëntenraad, de welzijnsaanbieder, de zorgaanbieder, de woningcorporatie elkaar ontmoeten en zaken van gezamenlijk belang bespreken. Deze vorm is echter vrijblijvender dan een medezeggenschapsorgaan voor de drie sectoren. Conclusie Als gevolg van de ontwikkeling in het kader van scheiden wonen en zorg volstaat de WMCZ in de huidige vorm niet om de medezeggenschap van cliënten voldoende vorm te geven. Er is geen afdoend wettelijk kader om de medezeggen- 9

10 schap op terrein van zorg, wonen en welzijn vorm te geven. In de praktijk moet per situatie naar de meest wenselijke situatie worden gezocht voor de medezeggenschap. De verschillende varianten die in de praktijk ontstaan moeten op een centraal niveau gebundeld worden. Daarnaast moeten in overleg met samenwerkingspartners voorstellen worden ontwikkeld richting politiek om te komen tot een aangepast wettelijk kader. Februari 2009 Rina Meijer 10

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Noordwijkse Woningstichting 220211.doc pagina 1 van 14 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 5 2. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Bijlage 1: Matrix Onderwerpen Huurdersvereniging (vanwege: Overlegwet/ Woningwet en BTIV 2015) Onderwerp Staedion Huurdersverenig

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST woonbedrijf SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Woonbedrijf leder1, gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer als ook te Zutphen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU Bewonerscommissies worden opgericht om de belangen van de bewoners van het betreffende complex op allerlei gebieden bij Woongroep Holland

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 30-10-2012) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO)

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie en Huurderskoepel Schagen en Omstreken Huurdersvereniging De Vijfhoek Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 17 februari 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : The Home Clinic V.O.F. b. Instelling : The Home Clinic, Weesp b. Cliënt

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Het belang van de cliëntenraad Om de zorg van Carinova zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. instelling: Netwerkpsychologen b. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD

REGLEMENT CLIENTENRAAD Versie: 2.0 Beoordelaar: kwaliteitsfunctionaris Autorisator: Algemeen directeur Datum vaststelling: 04-11-2013 Datum evaluatie: 04-11-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen complexen XXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies 2 WoonFriesland overlegt graag met u, bewoners van onze woningen. Hoe waardeert u die woning? Wat vindt u van de directe woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt? Hoe ervaart

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies Samen bouwen aan beter wonen Reglement bewonerscommissies Inhoud 1. Wat is een bewonerscommissie? 3 2. De Overlegwet, de overeenkomst en dit reglement 4 3. Erkenning en vertegenwoordiging 4 4. Communicatie

Nadere informatie

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie, september 2016 nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Voorstel van wet Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Artikel 1 Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuur van de Stichting; b. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Zaaknummer Verzonden op Woonruimte Huurwoningen met Stichting XXXX als verhuurder Hierna te noemen: de Complexen Verzoekers

Nadere informatie

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder De Overlegwet Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder Vijftiende (gewijzigde en herziene) druk, augustus 2015 DE OVERLEGWET Vijftiende druk, augustus 2015 2015 Nederlandse Woonbond

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Februari 2002 Ondergetekenden, Woningcorporatie Heuvelrug Wonen, hierna te noemen 'de Verhuurder'

Nadere informatie

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016 REGLEMENT CLIËNTENRAAD VERSIEBEHEER RAPPORTDATUM Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 21-10- 2016 Bespreekbaar door RVB Oktober 2016 0.1 - concept Manager 1.0 Directeur Ter goedkeuring

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO Reglement Cliënten Medezeggenschapsraad SBPE november 2011 Inhoud Artikel 1: Begripsomschrijving... 3 Artikel 2: Installatie van de Cliënten Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie WonenBreburg, versie maart 2014 1 Huurdersparticipatie WonenBreburg 1. Waarom participatie? In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 april 2010 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen.

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Waar staan we nu? Nienke Zwennes Goof Buijs Marga Steemers Bouwstenen voor de wijziging De huidige Wmcz De voorstellen op terrein van medezeggenschap

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Versie Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 10-06- 2015 0.1 - concept Algemeen directeur i.s.m. interne

Nadere informatie