Symmetra MW. Met interne bypass. Bediening kw 400 V kw 480 V 12/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symmetra MW. Met interne bypass. Bediening. 400 600 kw 400 V. 400 1000 kw 480 V 12/2014. www.schneider-electric.com"

Transcriptie

1 Symmetra MW Met interne bypass Bediening kw 400 V kw 480 V 12/2014

2 Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS waarnaar in deze gids wordt verwezen, zijn het exclusieve eigendom van Schneider Electric SA en haar dochterondernemingen. Ze mogen voor geen enkel doel worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze gids en zijn inhoud worden beschermd, in de zin der Franse intellectuele eigendomscode (Code de la propriété intellectuelle français, hierna aangeduid als 'de Code'), onder de copyrightwetten voor teksten, tekeningen en modellen alsook onder handelsmerkwetten. U gaat ermee akkoord deze gids of delen ervan niet te reproduceren, behalve voor uw eigen persoonlijke, nietcommerciële gebruik zoals in de Code is gedefinieerd, op welk medium dan ook zonder schriftelijke toestemming van Schneider Electric. U gaat er ook mee akkoord geen hypertekstkoppelingen naar deze gids of zijn inhoud te maken. Schneider Electric verleent geen rechten of licenties voor het persoonlijke en nietcommerciële gebruik van de gids of zijn inhoud, behalve voor een niet-exclusieve licentie om deze 'zoals deze is' te raadplegen op eigen risico. Alle andere rechten zijn voorbehouden. Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend, gerepareerd en onderhouden. Schneider Electric kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties die voortkomen uit het gebruik van dit materiaal. Omdat standaarden, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd worden gewijzigd, moet u om bevestiging vragen van de informatie die in deze publicatie wordt gegeven.

3 Inhoudsopgave Met interne bypass Belangrijke veiligheidsinformatie...5 Voorzorgsmaatregelen...6 Systeemoverzicht...7 Schakelaars in het systeem...7 Displayoverzicht...7 Navigatie...8 Configuratie...10 Het gebruikerswachtwoord wijzigen...10 De touchscreeninstellingen configureren...10 De Modbus-instellingen configureren De regionale instellingen configureren...12 De netwerkconfiguraties instellen...13 Het display configureren...18 De instellingen voor batterijtest configureren...19 Bedrijfsmodi...20 Efficiëntieboostmodus...24 Bedieningsprocedures...25 De overzichtsschermen openen vanaf de UPS...25 Vanaf het scherm Parallel System (Parallel systeem)...25 Vanaf het scherm UPS Summary (Overzicht UPS)...26 Schermen beschermd met een gebruikerswachtwoord openen...27 Het systeem overzetten van normaal bedrijf naar onderhoudsbypass...28 Het systeem opstarten in onderhoudsbypass...29 Het systeem overzetten van normaal bedrijf naar statische bypass...30 Het systeem overzetten van statische bypass naar normaal bedrijf...31 Een externe sessie via het web starten...32 Onderhoud...33 Schermen Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud) openen...33 Schermen Fan Status (Ventilatorstatus) openen...34 De luchtfilters vervangen...35 Problemen oplossen D-022 3

4 Met interne bypass Alarmniveaus...37 Alarmknop...37 Actieve alarmen weergeven...37 Het gebeurtenislogboek weergeven D-022

5 Belangrijke veiligheidsinformatie Belangrijke veiligheidsinformatie Met interne bypass Lees deze instructies zorgvuldig en bestudeer de apparatuur om ermee vertrouwd te worden voordat u deze probeert te installeren, bedienen of onderhouden. De volgende veiligheidsmeldingen kunnen in deze handleiding of op de apparatuur verschijnen om u te waarschuwen voor mogelijk gevaar of om uw aandacht te vestigen op informatie ter verduidelijking of vereenvoudiging van een procedure. Wanneer dit symbool naast de veiligheidsmelding Gevaar of Waarschuwing staat, betekent dat dat er elektrisch gevaar bestaat dat persoonlijk letsel kan veroorzaken wanneer de instructies niet worden gevolgd. Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentieel gevaar voor persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsaanwijzingen met dit symbool om mogelijk letsel of de dood te voorkomen. GEVAAR GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel. WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een dreigend gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur. VOORZICHTIG VOORZICHTIG geeft een dreigend gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden, gering tot matig letsel tot gevolg kan hebben. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur. LET OP LET OP wordt gebruikt voor berichten die niet met fysiek letsel te maken hebben. Het symbool voor veiligheidswaarschuwing wordt niet gebruikt bij dit type veiligheidsmelding. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur D-022 5

6 Met interne bypass Belangrijke veiligheidsinformatie Opmerking Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit apparaat. Een gekwalificeerd persoon is iemand die vaardigheden en kennis heeft met betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en veiligheidstraining heeft gevolgd om de bijkomende gevaren te kunnen herkennen en voorkomen. Voorzorgsmaatregelen GEVAAR GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN Alle veiligheidsinstructies in dit document moeten gelezen, begrepen en opgevolgd worden. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel. GEVAAR GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN Nadat het UPS-systeem elektrisch is bedraad, mag u het systeem niet inbedrijfstellen. Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel D-022

7 Systeemoverzicht Systeemoverzicht Met interne bypass Schakelaars in het systeem Q1: UPS-ingangsschakelaar Q2: UPS-uitgangsschakelaar Q3: Onderhoudsbypass-schakelaar Q4: Systeemuitgangsschakelaar Q5: Bypass-schakelaar Q7: Batterijschakelaar 1 Q8: Batterijschakelaar 2 OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende schakelaarlampje brandt. Displayoverzicht Vooraanzicht display A. Knop ON (AAN): druk hierop om de UPS in te schakelen. B. Knop OFF (UIT): druk hierop om de UPS uit te schakelen. Hiermee wordt de uitgang van deze UPS uitgeschakeld. C. Knop EMO (Noodknop Module UIT): druk hierop om alle schakelaars automatisch uit te schakelen, waardoor de ingang en uitgang voor wisselstroom en gelijkstroom van de UPS worden geblokkeerd. Hiermee wordt de uitgang van deze UPS uitgeschakeld. OPMERKING: alleen voor gebruik in noodsituaties D-022 7

8 Met interne bypass Navigatie Systeemoverzicht UPS System (UPSsysteem) UPS Summary (Overzicht UPS) Input Summary (Overzicht ingang) Bypass Summary (Overzicht bypass) Output Summary (Overzicht uitgang) Battery Summary (Batterijsamenvatting) Operation (Bediening) UPS Startup (UPS opstarten) UPS Shutdown (UPS uitschakelen) Online to Static Bypass (Online naar statische bypass) Static Bypass to Online (Statische bypass naar online) View Event Log (Gebeurtenislogboek weergeven) Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud) Fan Status (Ventilatorstatus) User Configuration (Gebruikersconfiguratie) Password Settings (Wachtwoordinstellingen) Touch Screen Settings (Touchscreeninstellingen) Modbus Settings (Modbusinstellingen) D-022

9 Systeemoverzicht Met interne bypass Regional Settings (Regionale instellingen) Network Configuration (Netwerkconfiguratie) Display Settings (Displayinstellingen) Battery Test (Batterijtest) D-022 9

10 Met interne bypass Configuratie Configuratie Het gebruikerswachtwoord wijzigen 1. Selecteer op het beginscherm van het display Operation (Bediening) > User Configuration (Gebruikersconfiguratie) > Password Settings (Wachtwoordinstellingen) om het scherm Password Settings (Wachtwoordinstellingen) te openen. 2. Het gebruikerswachtwoord wijzigen: a. Tik op het veld Enter current password (Huidig wachtwoord invoeren) en voer het huidige wachtwoord in via het schermtoetsenbord. Sluit af met ENTER. b. Tik op het veld Enter new password (Nieuw wachtwoord invoeren) en voer het nieuwe wachtwoord in via het schermtoetsenbord. Sluit af met ENTER. c. Tik op het veld Re enter new password (Nieuw wachtwoord opnieuw invoeren) en voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in via het schermtoetsenbord. Sluit af met ENTER. 3. Tik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijziging van het wachtwoord te voltooien. De touchscreeninstellingen configureren OPMERKING: Het display kan opnieuw worden opgestart door het te herkalibreren D-022

11 Configuratie Met interne bypass 1. Selecteer op het beginscherm van het display Operation (Bediening) > User Configuration (Gebruikersconfiguratie) > Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) om het scherm Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) te openen. 2. De touchscreeninstellingen wijzigen: a. Brightness (Helderheid): schuif de indicator naar links of rechts om de gewenste instelling te verkrijgen. b. Contrast (Contrast): schuif de indicator naar links of rechts om de gewenste instelling te verkrijgen. c. Backlight mode (Backlightmodus): selecteer Always on (Altijd aan) of Off after inactivity (Uit na inactiviteit). OPMERKING: Als de backlightmodus is ingesteld op Always on (Altijd aan) is dat van invloed op de levensduur van het scherm. d. Backlight timeout (minutes) (Backlighttime-out in minuten): selecteer de tijdslimiet voor de backlight van het scherm. e. Recalibrate Display (Display opnieuw kalibreren): tik op deze knop om het kalibreren van het scherm te starten. De Modbus-instellingen configureren Het scherm Modbus Settings (Modbus-instellingen) biedt de mogelijkheid de UPS met behulp van een GBS (gebouwbeheersysteem) te bewaken D

12 Met interne bypass Configuratie 1. Selecteer op het beginscherm van het display Operation (Bediening) > User Configuration (Gebruikersconfiguratie) > Modbus Settings (Modbusinstellingen) om het scherm Modbus Settings (Modbus-instellingen) te openen. 2. De Modbus-instellingen wijzigen: a. BMS modbus RTU address (RTU-adres GBS-modbus): het Modbusadres van het UPS-apparaat. b. Baud rate (Baudsnelheid): selecteer 9600, 19200, 38400, of c. Parity (Pariteit): selecteer None (Geen), Odd (Oneven) of Even (Even). 3. Tik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen te voltooien. De regionale instellingen configureren 1. Selecteer op het beginscherm van het display Operation (Bediening) > User Configuration (Gebruikersconfiguratie) > Regional Settings (Regionale instellingen) om het scherm Regional Settings (Regionale instellingen) te openen. 2. De regionale instellingen wijzigen: a. Temperature unit (Temperatuureenheid): selecteer Celsius of Fahrenheit. b. Date format (Datumnotatie): selecteer de gewenste datumnotatie D-022

13 Configuratie Met interne bypass 3. Tik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen te voltooien. De netwerkconfiguraties instellen De netwerkfuncties kunnen pas worden gebruikt wanneer alle netwerkinstellingen zijn opgegeven. 1. Selecteer op het beginscherm van het display Operation (Bediening) > User Configuration (Gebruikersconfiguratie) > Network Configuration (Netwerkconfiguratie) om de schermen Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te openen. 2. De netwerkinstellingen configureren: a. Enable network (Netwerk inschakelen): met dit selectievakje kunt u de UPS met het netwerk verbinden of de verbinding verbreken. b. IP address (IP-adres): het statische IP-adres. c. Subnet mask (Subnetmasker): het subnetmasker voor het netwerksegment dat de UPS bevat. d. Gateway (Gateway): de netwerkgateway voor het segment dat de UPS bevat. e. Primary DNS server (Primaire DNS-server): het IP-adres van de DNSserver die door de UPS wordt gebruikt (optioneel). f. Secondary DNS server (Secundaire DNS-server): het IP-adres van een reserve DNS-server voor het geval de primaire server niet beschikbaar is (optioneel). g. Host name (Hostnaam): de netwerkhostnaam voor het systeem. Deze naam identificeert het systeem in het netwerk. U kunt hiervoor gewone letters (a-z en A-Z), cijfers (1-9) en het koppelteken (-) gebruiken. h. Domain name (Domeinnaam): het DNS-netwerkdomein dat de UPS bevat. U kunt hiervoor gewone letters (a-z en A-Z), cijfers (1-9) en het koppelteken (-) gebruiken. i. From address (Van-adres): het bronadres voor het verzenden van s. j. SMTP server (SMTP-server): de SMTP-server die de verzending van de e- mails regelt. k. Tik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren en selecteer de pijl-omlaag om naar het volgende scherm voor Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te gaan. OPMERKING: Het display moet opnieuw worden opgestart om de wijzigingen in de domeinnaam of DNS-servers door te voeren D

14 Met interne bypass Configuratie 3. De Settings ( instellingen) configureren: a. Als u een nieuwe ontvanger wilt toevoegen, tikt u op Add New (Nieuwe toevoegen), typt u het adres en geeft u het minimale ernstniveau van de alarmen aan. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven totdat u op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) tikt. b. Enable ( inschakelen): selecteer deze optie om e- mailkennisgevingen in te schakelen. c. U bewerkt of verwijdert een ontvanger door de ontvanger in de lijst met ontvangers te selecteren, en deze vervolgens aan te passen of te verwijderen. d. Apply Changes (Wijzigingen toepassen): tik op deze knop wanneer u alle wijzigingen hebt aangebracht. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven totdat u op deze knop tikt. e. Send Test (Testmail verzenden): tik op deze knop om een testmail naar alle geconfigureerde ontvangers te sturen. U kunt deze knop gebruiken om de instellingen te valideren. f. Tik op pijl-omlaag om naar het volgende scherm voor Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te gaan D-022

15 Configuratie Met interne bypass 4. Configureer de SNMP Settings (SNMP-instellingen). De UPS kan worden ingesteld op het verzenden van SNMP-traps als UPS-alarmcondities optreden, en wanneer de condities weer zijn teruggekeerd naar normaal. Elke trap bevat een beschrijving van de alarmconditie. Er kunnen maximaal 10 trapontvangers worden ingevoerd. De trapontvanger moet de APC PowerNet MIB (versie of later) hebben. U kunt de nieuwste versie van de PowerNet MIB downloaden vanaf a. Als u een nieuwe trapontvanger wilt toevoegen, drukt u op de knop Add New (Nieuwe toevoegen) typt u het adres en geeft u het minimale ernstniveau van het alarm aan. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven totdat u op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) tikt. b. Enable SNMP (SNMP inschakelen): schakel de SNMP-functionaliteit in door dit selectievakje aan te vinken. c. U bewerkt of verwijdert een trapontvanger door de ontvanger in de lijst met ontvangers te selecteren, en deze vervolgens aan te passen of te verwijderen. d. Apply Changes (Wijzigingen toepassen): tik op deze knop wanneer u alle wijzigingen hebt aangebracht. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven totdat u op deze knop hebt getikt. e. Send Test SNMP (Test-SNMP verzenden): tik op deze knop om een testtrap naar alle geconfigureerde traponvangers te sturen. U kunt deze knop gebruiken om de SNMP-instellingen te valideren. f. Tik op pijl-omlaag om naar het volgende scherm voor Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te gaan D

16 Met interne bypass Configuratie 5. Configureer de Remote Monitoring Service Settings (Remote Monitoring Service-instellingen). De Remote Monitoring Service (RMS) houdt veilig toezicht op uw Network-Critical Physical Infrastructure (NCPI) vanuit een extern 24x7 operationcenter, en reageert op gebeurtenissen volgens een vooraf gedefinieerde escalatieprocedure van de klant. Ga naar voor meer informatie over deze service. De Remote Monitoring Service maakt gebruik van het HTTP-protocol om informatie in zijn database te zetten. Als voor de internetverbinding een proxyserver wordt gebruikt, moeten de vereiste poortinstellingen van de proxyserver worden opgegeven. (Een proxyserver fungeert als tussenstation tussen werkstation of ander netwerkapparaat en internet om beveiliging, administratie en caching te regelen.) OPMERKING: De RMS wordt pas geactiveerd als hierover contact is opgenomen met het RMS-team. U vindt de contactgegevens op com. a. Enable APC RMS (APC RMS inschakelen): schakel dit selectievakje in om de service te gebruiken. Wanneer dit is ingeschakeld, wordt periodiek informatie over uw UPS naar de Remote Monitoring Service van Schneider Electric gestuurd. b. Use Proxy (Proxy gebruiken): schakel dit selectievakje in als een HTTPproxyserver wordt gebruikt om verbinding te maken met internet. c. Proxy server address (Adres van proxyserver): voer het volledig gekwalificeerde IP-adres of de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de proxyserver in. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als u het serveradres of poortnummer niet weet. d. Proxy server port (Poort van proxyserver): voer het poortnummer van de proxyserver in. e. Use authentication (Verificatie gebruiken): schakel dit selectievakje in als een aanmelding voor de proxyserver vereist is. Geef vervolgens een Proxy server login (Gebruikersnaam voor proxyserver) en Proxy server password (Wachtwoord voor proxyserver) op. f. Tik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren en selecteer de pijl-omlaag om naar het volgende scherm voor Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te gaan D-022

17 Configuratie Met interne bypass 6. De APC ISX Settings (APC ISX-instellingen) configureren: a. Enable ISX discovery (ISX-detectie inschakelen): schakel dit selectievakje in om detectie van uw Symmetra MW II op de APC ISX Manager of ISX Central in te schakelen. b. Read/Write Community name (Communitynaam lezen/schrijven): geef een geldige communitynaam op. Deze wordt automatisch ingesteld op openbaar. De naam moet overeenkomen met de naam die op het ISXapparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. c. System name (Systeemnaam) (optioneel). d. System location (Systeemlocatie) (optioneel). e. System contact (Systeemcontact) (optioneel). f. FTP User name (FTP-gebruikersnaam): deze moet overeenkomen met de gebruikersnaam die op het ISX-apparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. g. FTP Password (FTP-wachtwoord): dit moet overeenkomen met het wachtwoord dat op het ISX-apparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. h. Tik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren en selecteer de pijl-omlaag om naar het volgende scherm voor Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te gaan D

18 Met interne bypass Configuratie 7. De Remote Display Settings (Instellingen voor extern display) configureren: a. Enable Remote Display (Extern display inschakelen): schakel dit selectievakje in om sessies via een extern scherm mogelijk te maken. b. Remote Display Inactivity Time-out (Time-out bij inactiviteit van extern display): geef de gewenste time-outperiode voor het externe display op: 5, 10, 15, 30 minuten of Never (Nooit). Als u Never (Nooit) selecteert, treedt niet automatisch een time-out van de sessie via het externe display op, maar moet de verbinding handmatig worden verbroken. c. Tik op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen te voltooien. Het display configureren 1. Selecteer op het beginscherm van het display Operation (Bediening) > User Configuration (Gebruikersconfiguratie) > Display Settings (Displayinstellingen) om het scherm Display Settings (Displayinstellingen) te openen. 2. De displayinstellingen configureren: a. Enable APC Q breaker prefix (APC Q-schakelaarprefix inschakelen): met dit selectievakje kunt u de APC Q-schakelaarprefix in- of uitschakelen. b. Enable audible alarms (Hoorbare alarmen inschakelen): met dit selectievakje kunt u hoorbare alarmen in- of uitschakelen D-022

19 Configuratie De instellingen voor batterijtest configureren Met interne bypass 1. Selecteer op het beginscherm van het display Operation (Bediening) > User Configuration (Gebruikersconfiguratie) > Battery Test Settings (Instellingen batterijtest) om het scherm Battery Test Settings (Instellingen batterijtest) te openen. 2. Pas de batterijtestinstellingen aan. Vanaf het scherm Battery Test Settings (Instellingen batterijtest) kunnen twee verschillende batterijtests worden uitgevoerd en kan tevens de batterijmonitor worden gereset. Battery monitor test (Batterijmonitortest): Als u deze waarde instelt op True (Waar), wordt automatisch een batterijmonitortest gestart aan de hand van de batterijtestopties die door de onderhoudstechnicus zijn geconfigureerd. Battery capacity test (Batterijcapactiteittest): Stel deze waarde in op True (Waar) om de batterijen te ontladen tot ze laag spanningsniveau bereiken. Deze test kan alleen handmatig worden uitgevoerd. Deze test wordt gebruikt om batterijen te ontladen om de back-uptijd te kalibreren in overeenstemming met de huidige belasting en geïnstalleerde batterijmodules. Battery monitor reset (Batterijmonitorreset): bij een zwakke batterij of ander batterijprobleem tikt u op deze knop om de batterijmonitor te resetten D

20 Met interne bypass Bedrijfsmodi Bedrijfsmodi Normaal bedrijf Bij normaal bedrijf wordt de belasting door de omvormers ondersteund. Er wordt een lijndiagram op het scherm weergegeven. De groene lijn toont de energiestroom vanaf de netvoeding door de UPS-eenheden en vervolgens naar de belasting. Enkel systeem met dubbele netvoeding scherm UPS Summary (Overzicht UPS) Parallel systeem scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) Parallel systeem scherm UPS Summary (Overzicht UPS) D-022

21 Bedrijfsmodi Batterijbedrijf Met interne bypass Bij batterijbedrijf wordt de belasting door de omvormers ondersteund. De hoofdomvormer wordt door batterijvoeding van stroom voorzien, zodat de belasting zonder onderbrekingen wordt gevoed. Er wordt een lijndiagram op het scherm weergegeven. De groene lijn toont de energiestroom vanaf de batterijen door de hoofdomvormers en vervolgens naar de belasting. Enkel systeem met dubbele netvoeding scherm UPS Summary (Overzicht UPS) Parallel systeem scherm UPS Summary (Overzicht UPS) D

22 Met interne bypass Statische bypass Bedrijfsmodi Bij gebruik van statische bypass wordt de belasting direct door de netvoeding van stroom voorzien. Er wordt een lijndiagram op het scherm weergegeven. De oranje lijn toont de energiestroom door de externe statische bypass-schakelaar naar de belasting. Enkel systeem met dubbele netvoeding scherm UPS Summary (Overzicht UPS) Parallel systeem scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) Parallel systeem scherm UPS Summary (Overzicht UPS) D-022

23 Bedrijfsmodi Onderhoudsbypass Met interne bypass In de onderhoudsbypassmodus wordt de belasting direct door de netvoeding van stroom voorzien. Onderhoudsbypass biedt de mogelijkheid de UPS-eenheden te isoleren voor onderhoudsdoeleinden. In de onderhoudsbypass is er geen back-up van het UPS-systeem voor de belasting. Er wordt een lijndiagram op het scherm weergegeven. De oranje lijn toont de energiestroom vanaf de netvoeding naar de belasting via de Q3-schakelaar. Enkel systeem met dubbele netvoeding scherm UPS Summary (Overzicht UPS) Parallel systeem scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) Parallel systeem scherm UPS Summary (Overzicht UPS) D

24 Met interne bypass Efficiëntieboostmodus Bedrijfsmodi OPMERKING: Deze functie is standaard uitgeschakeld. Neem contact op met Schneider Electric als deze functie op uw systeem moet worden ingeschakeld. Wanneer Efficiëntieboostmodus (EBM) is ingeschakeld, zet het systeem redundante 200 kw-voedingsonderdelen in 'hot standby' nadat het systeem vijf minuten in normaal bedrijf is geweest en de batterijen meer dan 80% zijn opgeladen. OPMERKING: Slechts de helft van de voedingsonderdelen van het systeem kunnen in 'hot standby' staan. De rol 'hot standby' wordt automatisch en volgens een vast schema tussen voedingsonderdelen overgedragen om gelijke omstandigheden voor de onderdelen te garanderen. Enkel systeem met dubbele netvoeding scherm UPS Summary (Overzicht UPS) D-022

25 Bedieningsprocedures Bedieningsprocedures Met interne bypass De overzichtsschermen openen vanaf de UPS Vanaf het scherm Parallel System (Parallel systeem) Het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) biedt u een overzicht van het parallelle systeem en de schakelaars. Hier ziet u de systeemstatus en de stroomroute door het systeem en krijgt u toegang tot de overzichtsschermen van het systeem. OPMERKING: De UPS die u nu voor u hebt, is op het scherm gemarkeerd en de andere UPS-eenheden worden vervaagd weergegeven. A. Open de schermen UPS Summary (Overzicht UPS). B. Open de schermen Bypass Summary (Overzicht bypass) D

26 Met interne bypass Bedieningsprocedures Vanaf het scherm UPS Summary (Overzicht UPS) Het scherm UPS Summary (Overzicht UPS) biedt een samenvatting van de daadwerkelijke UPS en de automaten. Hier ziet u de systeemstatus en de stroomroute door de UPS en krijgt u toegang tot de samenvattingschermen van het systeem en het scherm Operation (Bediening). A. Open de schermen Input Summary (Overzicht ingang). B. Open de schermen Bypass Summary (Overzicht bypass). C. Open de schermen Output Summary (Overzicht uitgang). D. De schermen Battery Summary (Overzicht batterij) openen E. Open het scherm Operation (Bediening) D-022

27 Bedieningsprocedures Schermen beschermd met een gebruikerswachtwoord openen 1. Wanneer u om het gebruikerswachtwoord wordt gevraagd, tikt u op het wachtwoordveld om het toetsenbord op te roepen. Met interne bypass 2. Voer het gebruikerswachtwoord in en tik op ENTER. OPMERKING: Het gebruikerwachtwoord wordt bij de installatie ingesteld op apc D

28 Met interne bypass Het systeem overzetten van normaal bedrijf naar onderhoudsbypass Bedieningsprocedures OPMERKING: Het scherm UPS Shutdown (UPS uitschakelen) op deze pagina toont een voorbeeld van een algemene uitschakelprocedure. Volg de uitschakelprocedure op het scherm UPS Shutdown (UPS uitschakelen) voor uw systeem. 1. Alleen voor parallelle systemen: Tik op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Tik op de knop Operation (Bediening) op het scherm UPS Summary (Overzicht UPS) en selecteer Shutdown (Uitschakelen). 3. Volg de specifiek voor uw systeem bedoelde procedure op het scherm. Single System (Enkel systeem) Parallel System (Parallel systeem) D-022

29 Bedieningsprocedures Het systeem opstarten in onderhoudsbypass Met interne bypass OPMERKING: Het scherm UPS Startup (UPS opstarten) op deze pagina toont een voorbeeld van een algemene opstartprocedure. Volg de opstartprocedure op het scherm UPS Startup (UPS opstarten) voor uw systeem. 1. Sluit de schakelaars Q5 en Q1 op het paneel voor externe onderhoudsbypass om de interne stroomvoorziening in te schakelen. Wacht tot het display actief wordt. 2. Alleen voor parallelle systemen: Tik op de gemarkeerde UPS op het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem). 3. Tik op de knop Operation (Bediening) op het scherm UPS Summary (Overzicht UPS) en selecteer Startup (Opstarten). 4. Het scherm UPS Startup (UPS opstarten) verschijnt en de stap Charge DC Capacitors (DC-condensators laden) is gemarkeerd. Volg de specifiek voor uw systeem bedoelde procedure op het scherm. Single System (Enkel systeem) Parallel System (Parallel systeem) 5. De status in de rechterbovenhoek moet Normal (Normaal) aangeven D

30 Met interne bypass Bedieningsprocedures Het systeem overzetten van normaal bedrijf naar statische bypass 1. Alleen voor parallelle systemen: Tik op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Tik op de knop Operation (Bediening) op het scherm UPS Summary (Overzicht UPS) en selecteer Online to Static Bypass (Online naar statische bypass). 3. Tik op Initiate Transfer (Omschakeling starten). 4. De status in de rechterbovenhoek van het scherm moet Static Bypass (Statische bypass) aangeven D-022

31 Bedieningsprocedures Het systeem overzetten van statische bypass naar normaal bedrijf Met interne bypass 1. Alleen voor parallelle systemen: Tik op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Tik op de knop Operation (Bediening) op het scherm UPS Summary (Overzicht UPS) en selecteer Static Bypass to Online (Statische bypass naar online). 3. Tik op Initiate Transfer (Omschakeling starten). 4. De status in de rechterbovenhoek van het scherm moet Normal (Normaal) aangeven D

32 Met interne bypass Een externe sessie via het web starten Bedieningsprocedures De alleen-lezen displayschermen kunt u openen met een browser door het IPadres van het Symmetra MW-display in het adresvak van de webbrowser te typen. Configuratie en bediening van de Symmetra MW UPS of het display via het externe display wordt niet ondersteund. Voor de functie voor extern display is Microsoft Internet Explorer 8 of hoger nodig. Voor de beste resultaten raadt SE aan Sun JVM versie 1.4.2_05 of hoger te installeren. Deze is verkrijgbaar op de website van Sun. OPMERKING: Bediening/configuratie moet plaatsvinden op de UPS. OPMERKING: Het Event Log (Gebeurtenislogboek) is toegankelijk via het scherm Operation (Bediening). Alleen de 50 recentste gebeurtenissen op het scherm Event Log (Gebeurtenislogboek) kunnen worden gedownload. OPMERKING: Voor het gebruik van de functie voor het externe display moeten eerst de netwerkinstellingen worden geconfigureerd. OPMERKING: Als de Remote Display Inactivity Time-out (Time-out bij inactiviteit van extern display) op het scherm Remote Display Settings (Instellingen extern display) is ingesteld op Never (Nooit), moet de sessie handmatig worden beëindigd door de sessie via het externe display te sluiten. Zie De netwerkconfiguraties instellen, pagina 13 voor meer informatie. OPMERKING: Er kan slechts één externe sessie tegelijk actief zijn. 1. Typ het IP-adres van de UPS in het adresveld van de webbrowser om een externe sessie via het web te starten. Na enkele seconden verschijnt een nieuw venster met daarin het scherm, zoals hierboven getoond. 2. Gebruik de muis om op de knoppen te drukken en naar andere schermen te navigeren. 3. Sluit het venster of de webbrowser om de externe sessie te beëindigen D-022

33 Onderhoud Onderhoud Met interne bypass Schermen Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud) openen De schermen voor Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud) geven de Stress Status (Belastingsstatus) en de ERL (Expected Remaining Lifetime) (VRL; verwachte resterende levensduur) van de onderdelen van het Symmetra MW-systeem aan. 1. Alleen voor parallelle systemen: Tik op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Tik op de knop Operation (Bediening) en selecteer Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud). Er zijn drie schermen voor Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud). Top Fans (Bovenste ventilatoren) Inverter Fans (Omvormerventilatoren) Main Static Switch Fans (Ventilatoren statische hoofdschakelaar) De schermen voor Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud) tonen de actuele status en de ERL (Expected Remaining Lifetime) (VRL; verwachte resterende levensduur) van de bovenstaande onderdelen. U kunt de gegevens anders sorteren door op de kolomtitels te tikken. Stress Status (Belastingsstatus): toont de actuele status. De mogelijke waarden zijn: Normal (Normaal) (groen) Stressed (Belast) (geel) Major Stress (Hoge belasting) (rood) ERL (months) (VRL in maanden): voorspelt de verwachte resterende levensduur van het specifieke onderdeel. 3. Tik op de pijl-omlaag om naar het volgende scherm van Predictive Maintenance (Voorspellend onderhoud) te gaan D

34 Met interne bypass Schermen Fan Status (Ventilatorstatus) openen Onderhoud 1. Alleen voor parallelle systemen: Tik op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Tik op de knop Operation (Bediening) en selecteer Fan Status (Ventilatorstatus). Er zijn drie schermen voor Fan Status (Ventilatorstatus): Top Fans (Bovenste ventilatoren) Inverter Fans (Omvormerventilatoren) Main Static Switch (Statische hoofdschakelaar) Voor elke individuele ventilator wordt de status weergegeven: Fan OK (Ventilator OK) Fan lifetime near end (Einde levensduur ventilator nadert) Fan lifetime exceeded (Levensduur ventilator overschreden) Fan fault (Ventilatorfout) 3. Tik op de pijl-omlaag om naar het volgende scherm van Fan Status (Status ventilator) te gaan D-022

35 Onderhoud De luchtfilters vervangen Met interne bypass Inspecteer de luchtfilters regelmatig (om de drie maanden bij normale gebruiksomstandigheden) op opeenhoping van stof op het oppervlak tegenover de afdichtingspanelen. Vervang all filters tegelijkertijd. 1. Trek het onderste deel van het bovenste afdichtingspaneel van de UPS af D

36 Met interne bypass Onderhoud 2. Til het afdichtingspaneel van het voorpaneel af en verwijder het. OPMERKING: Onthoud de oriëntatie van het luchtfilter. 3. Volg deze procedure tot alle panelen in een kolom zijn verwijderd. 4. Volg dezelfde procedure voor de volgende kolom met panelen tot alle panelen van het UPS-systeem zijn verwijderd. 5. Verwijder de luchtfilters en installeer nieuwe luchtfilters. 6. Zet de afdichtingspanelen in de omgekeerde volgorde terug D-022

37 Problemen oplossen Problemen oplossen Met interne bypass Alarmniveaus De kleur van de bovenkant van het scherm verandert van blauw in rood wanneer er een alarmsituatie optreedt, en het alarmsymbool wordt boven aan het scherm weergegeven. Er zijn drie verschillende alarmniveaus: Info (Info): informatief alarm. Geen onmiddellijke actie vereist. Controleer de oorzaak van het alarm bij de volgende onderhoudsronde. Warning (Waarschuwing): voorbeeld: Het UPS-systeem kan naar bypassstand zijn overgeschakeld. De belasting wordt nog steeds ondersteund, maar er moet wel actie worden ondernomen. Bel technische ondersteuning. Het gebied rechts boven aan het scherm is afwisselend blauw en rood. Severe (Ernstig): er moet onmiddellijk actie worden ondernomen. Bel de technische ondersteuning. Het rode gebied boven aan het scherm is afwisselend blauw en rood. Alarmknop Wanneer u op de alarmknop tikt, verschijnt het scherm Active Alarms (Actieve alarmen) met alle actieve alarmen en informatie over hoe u elk alarm kunt opheffen. Wanneer u op de alarmknop of een andere displayknop tikt, wordt het alarm onmiddellijk afgezet. Actieve alarmen weergeven 1. Tik op het alarmsymbool (rode driehoek) om de actieve alarmen te zien. 2. Alleen de actieve alarmen worden in deze lijst weergegeven. Eerdere alarmen worden opgeslagen in het Event Log (Gebeurtenislogboek), dat een gedetailleerde registratie bevat van de laatste 1024 gebeurtenissen op het systeem. Tik op Event Log (Gebeurtenislogboek) om naar het gebeurtenislogboek te gaan. OPMERKING: Het scherm Active Alarms (Actieve alarmen) bevat voor elk alarm een aanbevolen oplossing D

38 Met interne bypass Het gebeurtenislogboek weergeven Problemen oplossen OPMERKING: U moet de netwerkinstellingen en instellingen correct configureren en inschakelen om het gebeurtenislogboek te kunnen mailen. U kunt het gebeurtenislogboek openen door op de knop Event Log (Gebeurtenislogboek) in het scherm Active Alarms (Actieve alarmen) te tikken of door de volgende stappen te volgen: 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Tik op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Tik op de knop Operation (Bediening) en selecteer View Event Log (Gebeurtenislogboek weergeven). Het scherm Event Log (Gebeurtenislogboek) bevat een gedetailleerde registratie van de laatste 1024 gebeurtenissen op het systeem. Deze omvatten wijzigingen in de bedrijfsmodus, systeemalarmen, enzovoort. Refresh (Vernieuwen): tik op de knop Refresh (Vernieuwen) om het gebeurtenislogboek bij te werken. Stop (Stoppen) (alleen zichtbaar tijdens het bijwerken): tik op deze knop om het downloaden van het gebeurtenislogboek stop te zetten. Deze knop is handig wanneer u alleen de recentste gebeurtenissen wilt zien. Event Log (Gebeurtenislogboek en): tik op deze knop om het gebeurtenislogboek naar een specifiek adres te verzenden. Typ het adres en tik op Send (Verzenden) D-022

Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013. www.schneider-electric.com

Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013. www.schneider-electric.com Symmetra MW II Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar Gebruik 03/2013 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider

Nadere informatie

Bediening. Symmetra MW II. Parallel systeem met externe statische bypass-schakelaar

Bediening. Symmetra MW II. Parallel systeem met externe statische bypass-schakelaar ~ ~ Bediening Symmetra MW II Parallel systeem met externe statische bypass-schakelaar Inhoudsopgave Overzicht... 1 Navigatiestructuur........................................ 1 Navigatiestructuur UPS................................

Nadere informatie

Galaxy VM. Set voor IP32. Installatie 06/2015.

Galaxy VM. Set voor IP32. Installatie 06/2015. Galaxy VM Set voor IP32 Installatie 06/2015 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS waarnaar

Nadere informatie

Galaxy VM. Batterijschakelaarpaneel. Installatie 11/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Batterijschakelaarpaneel. Installatie 11/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM Batterijschakelaarpaneel Installatie 11/2014 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Symmetra PX 160. Onderhoudsbypasspaneel. Installatie 05/2014. www.schneider-electric.com

Symmetra PX 160. Onderhoudsbypasspaneel. Installatie 05/2014. www.schneider-electric.com Symmetra PX 160 Onderhoudsbypasspaneel Installatie 05/2014 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 3 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Instructies Eudora OSE Pagina 1

Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Eudora OSE en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Belangrijke veiligheidvoorschriften Lees de instructies aandachtig zodat u het apparaat leert kennen voordat u het probeert

Nadere informatie

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Installatie handleiding AX-BIO lezer

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Introductie Overzicht van RemoteConnect Support... 3 Hoe werkt deze handleiding?... 5 Symbolen... 5 Disclaimer...5 Opmerkingen...5 Terminologie...

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Use Firmware versie 3.20C or

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing. Website met toepassingen Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer...3 Opmerkingen...3 Taken die u kunt uitvoeren op de Website met

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic

ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic Installatie en gebruikershandleiding www.softandsec.nl ATS Keypad App V3.x Page ii Inhoud 1 Inleiding...1 1.1 Over ATS alarmpanel App /

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter Xesar Inbedrijfstelling Netwerkadapter PC-configuratie Voor de configuratie van de Xesarnetwerkadapter kunt u een willekeurige pc gebruiken. Dit kan ook de pc zijn waarop wordt gewerkt met de Xesar-software.

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INSTELLEN ANDROID TOESTEL... 2 3 INSTELLEN IPHONE TOESTEL... 4 4 INSTELLEN NOKIA TOESTEL... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INSTELLEN ANDROID TOESTEL... 2 3 INSTELLEN IPHONE TOESTEL... 4 4 INSTELLEN NOKIA TOESTEL... 6 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INSTELLEN ANDROID TOESTEL... 2 3 INSTELLEN IPHONE TOESTEL... 4 4 INSTELLEN NOKIA TOESTEL... 6 5 INSTELLEN WINDOWS MOBILE 5 EN 6 TOESTELLEN... 7 6 AANVULLENDE GEGEVENS:...

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Webrelais IPIO-4R4I4T Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 2 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het invoeren

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

hdmedia Draadloze configuratie EM4555

hdmedia Draadloze configuratie EM4555 2 E hdmedia Draadloze configuratie EM4555 hdmedia Draadloze installatie Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Microsoft Entourage en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. WNP-RP-003 WiFi-repeater, 300 mbps

Installatiehandleiding. WNP-RP-003 WiFi-repeater, 300 mbps Installatiehandleiding WNP-RP-003 WiFi-repeater, 300 mbps NL Instellen van de WiFi-Repeater In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u uw Gembird WNP-RP-003 WiFi-repeater kunt instellen. Deze instellingen

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

xxter Mobotix T24 configuratie

xxter Mobotix T24 configuratie xxter Mobotix T24 configuratie Setup / instellingen voor VoIP De Mobotix T24 kan in samenwerking met xxter als video intercomsystem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Webrelais IPIO-4A8I-M

Webrelais IPIO-4A8I-M Webrelais IPIO-4A8I-M Met 4 analoge inputs 0-10V / 0-20mA Specificatie 4 analoge Inputs 0-10V / 0-20mA 8 Opto input 0-12V of potentiaalvrij maakkontakt. (geen 230V input) (kan gebruikt worden voor oa Manuaal

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Handleiding Aastra 57i

Handleiding Aastra 57i Handleiding Aastra 57i Inhoudsopgave Account Informatie opvragen... 2 Web interface van het toestel openen... 4 Aanmelding Controle... 8 12Connect Support... 9 Begrippenlijst... 10 NB: Om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

Handleiding Office 365 en Office 2016

Handleiding Office 365 en Office 2016 Handleiding Office 365 en Office 2016 Versie: juli 2017 1 Inhoudsopgave Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 Eerst een korte kennismaking met Office 365... 4 Wat je moet weten voordat je gaat installeren?...

Nadere informatie

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs.

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP / STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een IP-adres,

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Hosola Wi-Fi monitoring handleiding 1 fase omvormers

Hosola Wi-Fi monitoring handleiding 1 fase omvormers Hosola Wi-Fi monitoring handleiding 1 fase omvormers 1 De omvormer verbinden met het aanwezige Wi-Fi netwerk 2 De omvormer beveiligen 3 Een monitoring account aanmaken 4 Smartphone en tablet monitoring

Nadere informatie

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap -

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap - PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen met

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. WNP-RP-001 WiFi-repeater, 300 mbps

Installatiehandleiding. WNP-RP-001 WiFi-repeater, 300 mbps Installatiehandleiding WNP-RP-001 WiFi-repeater, 300 mbps NL Instellen van de WiFi-Repeater in Repeater mode In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u uw Gembird WNP-RP-001 WiFi-repeater kunt instellen.

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 MxStream & Linux Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 Gebruikte bronnen http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.asp http://www.bruring.com/adsl/article.php?sid=6 http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/challenge.cgi

Nadere informatie

optipoint 400 HFA / CorNet TS

optipoint 400 HFA / CorNet TS optipoint 400 HFA / CorNet TS 1 Inleiding... 2 2 Configuratie HiPath 3000 / IP-netwerk... 2 3 Configuratiemenu optipoint 400 HFA... 3 4 Configuratie via Web-interface... 8 September 2002 Pagina 1 1 Inleiding

Nadere informatie

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2 Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Power-LED B: LED voor WAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 1 Algemeen 2 2 Tools 2 2.1 Unit Manager Express 2 2.2 Unit Manager Network 3 3 Configureren van de AP 1120 3 3.1 Programmeren IP adres. 3 3.2 Software upgrade.

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2010 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER

INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Gebruikersinstructie herkozen statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie herkozen statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie herkozen statenleden Asus T100 en T300 Een tweetal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

INHOUD 1. Instructie installatie 2X client iphone & ipad... 4. 2. Downloaden app 2x client... 4. 3. Connections... 6

INHOUD 1. Instructie installatie 2X client iphone & ipad... 4. 2. Downloaden app 2x client... 4. 3. Connections... 6 INHOUD 1. Instructie installatie 2X client iphone & ipad... 4 2. Downloaden app 2x client... 4 3. Connections... 6 4. Werkplek Standby connection... 7 a. Een nieuwe connection toevoegen... 7 Alias... 8

Nadere informatie