Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten"

Transcriptie

1 Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief

2

3 Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoofddirectie Financiën, Management en Bedrijfsvoering Directie Concern Informatievoorziening Afdeling Architectuur en Informatie Management Team Architectuur Koningskade 4 Postbus EX Den Haag Auteurs Paul Leunissen Peter Visser Stephen Oostenbrink Pagina 3 van 29

4

5 Inhoud 1 Inleiding Identificatie Leeswijzer Doel van dit document Referenties Afkortingen en begrippen Toelichting functioneel componentenmodel Sturing Gegevens (Basis)registraties Integratie Generieke functies Beheer Zelfbediening Governance Voortgangsinformatie Beveiliging & compliance Bijlage B: Toelichting technisch componentenmodel Sturing Gegevens (Basis)registraties Integratie Generieke functies Beheer Zelfbediening Governance Voortgangsinformatie Beveiliging & compliance Pagina 5 van 29

6

7 1 Inleiding 1.1 Identificatie Dit document bevat de toelichting op de functionele en technische componentenmodellen. 1.2 Leeswijzer Voor een goed begrip van dit document is het noodzakelijk eerst het PSA document te lezen. In hoofdstuk 2 wordt het functionele componentenmodel kort toegelicht en worden de functionele componenten beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het technische componentenmodel kort toegelicht en worden de technische componenten beschreven. Opmerkingen: In dit document wordt met de afkorting Olo het gehele systeem bedoeld (alle hoofdfunctionaliteiten). De voorbeelden in dit document zijn ter verduidelijking en niet limitatief. 1.3 Doel van dit document Het doel van dit document is de leveranciers een beeld te geven van de herbruikbare componenten die IenM beschikbaar heeft. De project start architectuur (PSA) schrijft voor welke van de beschikbare herbruikbare componenten (bouwstenen) door Olo gebruikt moeten worden. Daarnaast schrijft de PSA voor welke van de herbruikbare bouwstenen door de leverancier van Olo opgeleverd moeten worden en de voorwaarden waaraan deze generieke componenten moeten voldoen. Met deze aanpak wil IenM het aantal herbruikbare bouwstenen vergroten en de beheer footprint van individuele oplossingen verkleinen. 1.4 Referenties Dit document is aanvullend op de volgende documenten. # Referentie Document 1 PSA IenM - Olo3 - PSA - v1.0.docx 2 Afkortingen en begrippen IenM - Standaard Platform - Afkortingen en begrippen v1.0.docx 1.5 Afkortingen en begrippen Zie voor een toelichting van de gehanteerde afkortingen en begrippen het [Afkortingen en begrippen] document. Pagina 7 van 29

8 2 Toelichting functioneel componentenmodel In de volgende paragrafen wordt per component toegelicht wat het doel is van de component in het functionele componentenmodel. In de laatste kolom Mapping staat de bijbehorende component uit het technische componentenmodel waarmee de functionaliteit gerealiseerd wordt (zie hoofdstuk 2 Bijlage B: Toelichting technisch componentenmodel ). 2.1 Sturing Gebruikersinterface sturing Processturing Regeluitvoering De gebruikersinterface sturing is de front-end, ook wel aangeduid als interactiekanaal, die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de gebruikersinteractie en terugkoppeling naar de gebruiker. Voorbeelden van een interactiekanaal zijn desktop, browser, mobiel, app. Interactiesturing bepaalt in welke volgorde schermen doorlopen worden en informatie wordt ingevuld. De interactiesturing is afhankelijk van het interactiekanaal (desktop, browser, mobiel, app). Processturing is verantwoordelijk voor het opeenvolgend uitvoeren een aantal geautomatiseerde processtappen met webservices. Dit wordt gerealiseerd doormiddel van Business Process Execution Language (BPEL). BPEL is een standaard die de interactie tussen verschillende webservices orkestreert op basis van configuratie. Het biedt de mogelijkheid om complexe (langlopende) processen te beschrijven, inclusief foutafhandeling en compensatie handelingen. Handmatige processtappen worden ondersteund door middel van de BPEL extensie BPEL4People. Wet- en regelgeving wordt omgezet naar regels in de vorm van beslisbomen. Deze beslisbomen zijn executeerbare regels die een gebruiker door vragen heen leidt om te bepalen of de wet- en regelgeving van toepassing is. Het definiëren van beslisbomen en het uitvoeren er van (executie) is gescheiden. De regelexecutie engine voert beslisbomen uit. Interactiesturing WSO2 BPS Regelexecutie Pagina 8 van 29

9 Formulieruitvoering Bedrijfsregels Een formulier wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens. Een formulier is het geheel van vragen en antwoorden dat door een gebruiker ingevuld moet worden. Afhankelijk van de antwoorden die gegeven worden bij het invullen van een formulier past het formulier zich aan, waardoor er meer of minder gegevens ingevuld moeten worden. Aan elementen van een formulier kunnen webservices gekoppeld worden. Een webservice wordt bevraagd op basis van gegevens uit het formulier. Deze webservices worden gebruikt om gegevens te valideren/of elementen (voor) in te vullen. Het resultaat van een webservice kan hierdoor gebruikt worden om het formulier te sturen (in- en uitschakelen van vraagblokken), lijsten dynamisch te vullen, etc. Formulieren zorgen er voor dat data, sturing (logica) en opmaak (presentatie) gescheiden zijn. Het beheren en het uitvoeren (executie) van formulieren is gescheiden. Een formulier runtime of executie engine is een omgeving waarin formulieren worden uitgevoerd. Het resultaat van een formulier is een bericht. Het bericht wordt voor verwerking naar een doelsysteem gestuurd. Een bedrijfsregel is een regel van een bedrijf of organisatie. Het is een regel die een bepaald, voor het bedrijf relevant aspect bepaalt of afdwingt en altijd een waar of onwaar oplevert. Bedrijfsregels zijn bedoeld om het beleidsbeleid af te dwingen. Bedrijfsregels beschrijven de handelingen, definities en beperkingen die voor een organisatie gelden. Bedrijfsregels zijn toepasbaar op mensen, processen en systemen van een organisatie. Bedrijfsregels zijn onafhankelijk van de werking van het systeem en van de inrichting van het proces. Als de werkzaamheden niet met een systeem maar handmatig uitgevoerd worden, gelden de bedrijfsregels nog steeds. Deze component is specifiek bedoeld voor het beheren van bedrijfsregels en zorgt ervoor dat deze regels eenvoudiger aan te passen zijn dan als deze hard gecodeerd zijn in de code. Een bedrijfsregelsysteem zorgt er voor dat het bedrijfsbeleid en andere operationele beslissingen worden gedefinieerd, getest, uitgevoerd en afzonderlijk onderhouden van de applicatie code. Door bedrijfsregels los te beheren kunnen ze ook eenvoudiger worden hergebruikt tussen verschillende systemen. De complexiteit, vereiste wijzigbaarheid en hergebruik van een bedrijfsregel bepaalt of deze in het bedrijfsregelsysteem wordt opgenomen. Een bedrijfsregelsysteem zorgt voor het uitvoeren (executie) van bedrijfsregels tijdens het uitvoeren van een systeem. Formulierexecutie WSO2 BRS Pagina 9 van 29

10 2.2 Gegevens Gestructureerde gegevens Gestructureerde gegevens worden in een database opgeslagen. Database Ongestructureerde gegevens Bulkverwerking Ongestructureerde gegevens worden in een documentmanagementsysteem opgeslagen. Documenten mogen alleen in het documentmanagementsysteem worden opgeslagen en niet los op het bestandssysteem. Gegevens die in bulk worden uitgewisseld maken gebruik van bulkverwerking. De Bulkverwerking component biedt de meest efficiëntie oplossing voor het eenvoudig beheren van de definitie van deze gegevens en voor het uitwisselen zelf. Hierdoor wordt de flexibiliteit en wendbaarheid vergroot en wordt de overdrachtstijd geminimaliseerd. Alfresco DMS ETL 2.3 (Basis)registraties Bevraging Voor het bevragen van externe services wordt gebruik gemaakt van het Centraal Aansluitpunt (CA). Vanuit het CA wordt de koppeling met externe services eenmalig geconfigureerd, bijvoorbeeld met een basisregistratie. Interne systemen koppelen via het stelsel van ESB s met het CA. Het CA acteert als een intermediair tussen interne systemen en externe systemen. Het voordeel voor de gebruikers van het CA is dat hun systemen slechts één koppeling nodig hebben met het CA om bijvoorbeeld alle basisregistraties te bevragen (en niet een aparte koppeling per basisregistratie hoeven te realiseren). Ook voor externe partijen geldt dat zij niet meer voor elk IenM systeem afzonderlijk een koppeling hoeven te onderhouden; ook hiervoor kan immers volstaan worden met een enkele koppeling met het CA. Intern wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigd koppelvlak met een eigen informatiemodel en bijbehorend berichtenmodel. Vertaling gebeurt door het CA. Het CA vertaalt een intern vraagbericht naar een extern vraagbericht. Het ontvangen extern antwoordbericht wordt door het CA vertaald Centraal Aansluitpunt Pagina 10 van 29

11 naar een eenvoudig intern antwoordbericht. Hiermee wordt gebruik van bijvoorbeeld basisregistraties laagdrempelig. Daarnaast worden de IenM systemen en de externe systemen ontkoppeld en worden wijzigingen in externe koppelvlakken zoveel mogelijk opgevangen in het CA. Abonnement Terugmelding Geo-informatie Overheidsinstellingen worden voor publiekrechtelijke taken geacht gebruik te maken van actuele, authentieke gegevens van de basisregistratie. In veel gevallen kunnen deze gegevens realtime opgevraagd worden. Voor bijvoorbeeld batchprocessen (bulkprocessen) is dit echter niet efficiënt. In dit geval mogen systemen een lokale kopie van de gegevens uit een basisregistratie bijhouden. Deze gegevens moeten echter actueel gehouden worden en systemen moeten over wijzigingen van deze gegevens geïnformeerd worden. Daarnaast kan het nodig zijn om bij bepaalde gebeurtenissen interne processen te initiëren. Daarvoor moeten systemen op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor deze processen relevant zijn. Basisregistraties kunnen deze gebeurtenissen leveren. Om ervoor te zorgen dat dit op een uniforme en efficiënte manier gebeurt, is de abonnementenvoorziening Digilevering ontwikkeld. De basisregistratie informeert via Digilevering geautoriseerde en geabonneerde (overheids)partijen actief op het moment dat een gegeven in een basisregistratie verandert. Dit voorkomt dat partijen te laat of bij toeval achter wijzigingen komen. Basisregistraties moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn. Afnemers zijn verplicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Digimelding biedt een uniforme en centrale 'ingang' naar alle basisregistraties ten behoeve van terugmelden. Een afnemer van basisregistratiegegevens stuurt een terugmeldbericht naar Digimelding en Digimelding zorgt ervoor dat deze melding bij de juiste basisregistratie terecht komt. De verwerkingsstatus van een terugmelding wordt teruggestuurd naar Digimelding en kan worden ingezien door de terugmelder. Digimelding acteert dus als een intermediair tussen terugmelder en basisregistratie. Het voordeel van het gebruik van Digimelding is dat een partij die wil terugmelden slechts één koppeling nodig heeft om richting alle basisregistraties terug te melden (en niet een aparte koppeling per basisregistratie hoeft te realiseren). Ook de basisregistraties zelf hoeven niet met alle partijen afzonderlijk koppelingen te onderhouden; ook zij kunnen immers volstaan met een koppeling met Digimelding. PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) is de nationale voorziening voor geo data van de Nederlandse overheid en richt zich op laagdrempelig toegang tot geo data. De essentie van PDOK is het verzamelen, bewerken en aanbieden van betrouwbare geo data met als doel efficiënter omgaan met beschikbare geo datasets van de Nederlandse overheid. De geografische basisregistraties Digilevering Digimelding PDOK Pagina 11 van 29

12 worden via PDOK ontsloten. Daarnaast zorgt PDOK er voor dat voldaan wordt aan de verplichting om services, metadata en data conform de Europese INSPIRE standaarden aan te bieden. PDOK zorgt voor de transformatie van Nederlandse naar INSPIRE informatiemodellen. 2.4 Integratie Connectiviteit Bestandsuitwisseling Berichtuitwisseling Partner integratie Connectiviteit is het op netwerkniveau koppelen van systemen. Connectiviteit met externe systemen wordt centraal geregeld. De situatie kan zich voordoen dat een bericht een grootte krijgt die niet meer efficiënt verwerkt kan worden. In die gevallen kan dit grote bericht op een andere wijze verstuurd worden. Hiervoor is Digikoppeling uitgebreid met de grote berichtenstandaard. Dit is een uitbreiding op Digikoppeling voor partijen die niet beschikken over een ESB en toch op een efficiënte wijze grote bestanden willen uitwisselen. Voor het uitwisselen van grote bestanden (> 20 MB) wordt gebruik gemaakt van de bestandsuitwisseling component. Voor het betrouwbaar uitwisselen van berichten wordt gebruik gemaakt van de Berichtuitwisseling component. Deze component is Digikoppeling compliant. Bevoegd gezag organisaties worden eenmaal aangesloten op het berichtenkanaal berichten uitwisselen met alle IenM systemen die aangesloten zijn op het berichtenkanaal. Het Berichtenkanaal biedt beheerfunctionaliteit waarmee bevoegd gezag organisaties de versie van berichten kunnen beheren. Het berichtenkanaal zorgt dat berichten worden omgezet naar de juiste versie. Voor het uitwisselen van berichten met bedrijven en overheden wordt gebruik gemaakt van de partner integratie component. Deze component acteert als een intermediair tussen externe systemen en het Centraal Aansluitpunt (CA). Het voordeel van het gebruik van de partner integratie component is dat een partij die wil koppelen met IenM slechts één koppeling nodig heeft om met IenM systemen berichten uit te wisselen en niet een aparte 'koppeling' per systeem hoeft te realiseren. Ook IenM hoeft niet meer voor elk systeem afzonderlijk een koppeling te onderhouden; hiervoor kan immers volstaan worden met een enkele koppeling. Diginetwerk Internet Grote berichten Digikoppeling WSO2 ESB Digipoort Berichtenkanaal Pagina 12 van 29

13 Vertaaldienst Een voorziening die zorgt voor de protocolvertaling van ebms naar WUS en andersom, in opdracht van een serviceaanbieder of serviceafnemer en conform de eisen in de Architectuur Digikoppeling en de Translatiespecificatie. Vertaaldienst component 2.5 Generieke functies Documentgeneratie De Documentgeneratie component ondersteunt het genereren van documenten op basis van modeldocumenten ofwel templates. Bij een modeldocument is de opmaak en huisstijl ontkoppeld van de gegevens. Een modeldocument kan door een functioneel beheerder onderhouden worden. Een applicatie roept de document generator via een webservice aan. Op basis van stuurinformatie wordt een document gegenereerd. Deze stuurinformatie bestaat uit id van het modeldocument, versie van het modeldocument, outputformaat en de gegevens. Document generator Zoek en vind Data wordt op een soortelijke wijze doorzoekbaar gemaakt als via Google. Elasticsearch Notificaties Dossier Rapportages Het versturen van notificaties per mail. Dit kan in de toekomst uitgebreid worden met andere protocollen zoals SMS of Twitter berichten. Een component waarmee eenvoudig dossiers (gestructureerde gegevens) inclusief documenten (bijlagen) gedeeld kunnen worden. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers en organisaties op een efficiënte manier samenwerken. Dit is een gebruiksvriendelijke en eenvoudige tool waar iedereen direct gebruik van kan maken zonder training en handleiding. Met een rapportagetool is het mogelijk om standaard rapporten te maken. De eindgebruiker heeft beperkte kennis nodig van de onderliggende techniek omdat er gebruik wordt gemaakt van een semantische laag die tussen de rapportagetool en de databronnen zit. Een rapportagetool biedt mogelijkheden voor het maken van complexe queries en uitgebreide mogelijkheden voor het aanpassen van de opmaak en de layout. Er zijn technische rapportagetools, die gericht zijn op softwareontwikkelaars. Het bedienen van dergelijke tools vereist een zekere mate van technische kennis over SQL, scriptingtalen of programmeertalen. Dit soort tools is vaak bedoeld om rapportagemogelijkheden in softwarepakketten of websites in te bouwen. Daarnaast zijn er SMTP server Alfresco Collaboration Rapportagecomponent Pagina 13 van 29

14 rapportagetools die gericht zijn op eindgebruikers, zoals business analisten en functioneel beheerders. De rapportagetool is bedoeld voor eindgebruikers, zoals business analisten en functioneel beheerders. Analyses Op de kaart Van en naar coördinaten vertalen Met een analysetool kan data ad hoc geanalyseerd worden op bepaalde patronen. Een analysetool kan gericht zijn op ontwikkelaars, analisten of beheerders. De analysetool moet geschikt zijn voor analisten of beheerders. Google Maps is het voorbeeld hoe snel en eenvoudig het kan zijn om kaartfunctionaliteit toe te passen. PDOK Kaart zorgt dat geo data van de Nederlandse overheid eenvoudig toe te passen is als kaartfunctionaliteit in een webpagina. Hiermee wordt een gelijkwaardig en betrouwbaar alternatief geboden voor Google Maps. PDOK Kaart biedt ook kaartprikkerfunctionaliteit die even snel en eenvoudig toe te passen is als de kaartfunctionaliteit zelf. Met de kaartprikker kan een gebruiker een punt of een gebied aangeven op de kaart. Deze informatie wordt door het gebruikmakend systeem in het eigen backend opgeslagen zodat het later getoond kan worden via PDOK Kaart en eventueel bewerkt. Met PDOK Kaart kan met beperkte (geo) ontwikkelkennis snel en eenvoudig kaartfunctionaliteit en kaartprikkerfunctionaliteit aan een webpagina toegevoegd worden. Op basis van georefereren kunnen geografische referenties in de vorm van coördinaten aan informatie worden toegekend, waardoor deze zeer nauwkeurig aan een specifiek gebied te koppelen is. Met een geocodeerdienst is het mogelijk om coördinaten om te zetten naar een locatie of een locatie om te zetten naar coördinaten. Dit laatste is een zogenaamde reverse geocodeerdienst. PDOK biedt een geocodeerdienst die beide functies biedt. Analysecomponent PDOK Kaart PDOK Geocodeerservice 2.6 Beheer Contentbeheer Regelbeheer Voor het beheren van de content van een front-end. Tot content worden zaken zoals teksten, afbeeldingen en video gerekend. Een systeem dat het analyseproces ondersteund om wet- en regelgeving om te zetten naar regels in de vorm van beslisbomen. Deze beslisbomen worden omgezet naar executeerbare regels om een Alfresco CMS Regelbeheer systeem Pagina 14 van 29

15 gebruiker door vragen heen te leiden om te bepalen of de wet- en regelgeving van toepassing is. Het beheer en uitvoering (executie) van regels is ontkoppeld. Formulierbeheer Organisatiebeheer Gebruikersbeheer Zie Formulierexecutie voor een algemene beschrijving van formulieren. Het beheren en het uitvoeren (executie) van formulieren is gescheiden. Voor het beheren van formulieren wordt een webgebaseerde WYSIWYG editor gebruikt die door alle gangbare browsers wordt ondersteund en zonder plug-ins te gebruiken is. Hiermee kan een beheerder snel en eenvoudig formulieren maken, wijzigen, testen en publiceren. De editor geeft volledige controle over content (tekst en helpteksten), presentatie (huisstijl: vorm, grootte, stijl, pagina s, en kleurgebruik), gegevens, logica (regels) en koppelingen met webservices. Het resultaat is een formulierdefinitie ofwel configuratie. Een formulierdefinitie wordt met een formulier runtime uitgevoerd. Een component om organisatiegegevens en instellingen te beheren onafhankelijk van systemen die deze gegevens gebruiken. Deze gegevens bestaan uit generieke en systeem specifieke gegevens. Hierdoor is het mogelijk deze gegevens te delen tussen applicaties. Deze component biedt een eigen gebruikersinterface en webservices waarmee de beheerfunctionaliteit naar afnemende applicaties wordt ontsloten. Afnemende applicaties kunnen via de beheer webservices direct interacteren met deze component. Een component om gebruikersgegevens en instellingen te beheren onafhankelijk van systemen die deze gegevens gebruiken. Deze gegevens bestaan uit generieke en systeem specifieke gegevens. Hierdoor is het mogelijk deze gegevens te delen tussen applicaties. Deze component biedt een eigen gebruikersinterface en webservices waarmee de beheerfunctionaliteit naar afnemende applicaties wordt ontsloten. Afnemende applicaties kunnen via de beheer webservices direct interacteren met deze component. Formuliercomponent Organisatiecomponent Gebruikerscomponent Pagina 15 van 29

16 2.7 Zelfbediening Organisatie instellingen Machtigingen Een component om instellingen van organisaties te beheren onafhankelijk van systemen die deze gegevens gebruiken. Deze gegevens bestaan uit generieke en systeem specifieke gegevens. Hierdoor is het mogelijk deze gegevens te delen tussen applicaties. Deze component biedt een eigen gebruikersinterface en webservices waarmee debeheerfunctionaliteit naar afnemende applicaties wordt ontsloten. Afnemende applicaties kunnen via de beheer webservices direct interacteren met deze component. Een machtigingen component wordt gebruikt om machtigingen op informatie-objecten applicatie onafhankelijk te beheren. Deze component biedt een eigen gebruikersinterface en webservices waarmee debeheerfunctionaliteit naar afnemende applicaties wordt ontsloten. Afnemende applicaties kunnen via de beheer webservices direct interacteren met deze component. Organisatie component Machtiging component 2.8 Governance Systeem en service gebruik Service level management Service register Deze component wordt gebruikt voor het registreren en presenteren van gebruiksstatistieken van applicaties en berichtenverkeer. Dit geeft inzicht in het gebruik van de verschillende applicaties, koppelingen, performance en eventuele fouten. Per applicatie en component moet aangegeven worden wat er gemonitord en gerapporteerd moet worden. Het monitoren van de gezondheid van infrastructuur (netwerk, hardware en opslag), applicaties en webservices. Het wordt gebruikt om applicaties te bewaken en proactief problemen te identificeren en op te lossen. Het centraal registreren en beheren van de omgevingsspecifieke configuraties van applicaties, het beheren van webservices en het geautomatiseerd uitrollen van applicaties. WSO2 BAM Nagios WSO2 GR Pagina 16 van 29

17 Performance rapportages Rapporteren over de kwaliteit van de dienstverlening van applicaties en componenten. Dit betekent dat er gemonitord en gerapporteerd wordt hoe de verschillende applicaties en (generieke) componenten presteren. Cacti 2.9 Voortgangsinformatie Status bedrijven Status burgers De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd systeem. Hiermee wisselt een bedrijf digitaal berichten uit met overheidsorganisaties. Hierdoor kunnen bedrijven gemakkelijker procedures afhandelen, zoals vergunningaanvragen, meldingen, inschrijvingen en registraties. Een bedrijf kan ervoor kiezen om de aanvraag voor vergunningen en andere procedures via de berichtenbox te laten lopen. Zo heeft een bedrijf altijd een digitale ingang. Het kan schelen in administratieve lasten. Ook hoeft een bedrijf niet te zoeken naar de juiste afdeling. Een bedrijf kan haar berichtenboxnaam laten opnemen in het Handelsregister. Daarmee geeft een bedrijf aan via de berichtenbox digitaal bereikbaar te zijn voor de overheid. Olo3 verwijst bedrijven voor voortgangsinformatie door naar Antwoord voor bedrijven. Hier kan een burger zien wat er geregistreerd is over deze burger bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over lopende zaken met de overheid. De Berichtenbox is uw eigen, beveiligde postbus voor berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de huidige papieren post. Voortgangsinformatie over de behandeling van een aanvraag of melding wordt door behandelende organisaties naar MijnOverheid gestuurd. Olo3 verwijst burgers voor voortgangsinformatie door naar MijnOverheid. Antwoord voor bedrijven MijnOverheid Pagina 17 van 29

18 2.10 Beveiliging & compliance Toegang Een generieke component voor het authentiseren van personen burgers (DigiD), bedrijven (eherkenning), rijksambtenaren (Rijks SSO) en systemen (PKIoverheid certificaten). Applicaties worden afgeschermd van de complexiteit van de verschillende authenticatiemiddelen en gebruiken een eenduidig koppelvlak. Het principe is vergelijkbaar met het Centraal Aansluitpunt. Voor personen biedt dit component Single sign on (SSO). Eindgebruikers kunnen eenmalig inloggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere applicaties en resources in het netwerk. DigiD eherkenning Rijks SSO PKIoverheid certificaten WSO2 IS Berichten Gateway Voor systemen handelt deze component de authenticatie en autorisatie af. Al het interne en externe berichtenverkeer loopt via deze component. Alleen geautoriseerd berichtenverkeer wordt toegelaten. Logging Pagina 18 van 29 Tenslotte biedt dit component een generiek mechanisme om op een eenduidige manier over applicaties heen zowel RBAC (Role Based Access Control) als ABAC (Attribute Based Access Control) op te lossen. Het beheer van gebruikers, rollen en rechten gebeurt in deze component. Hierdoor worden applicaties en beveiliging van elkaar ontkoppeld. Individuele applicaties hoeven hierdoor niet meer te investeren in authenticatie- en autorisatiefunctionaliteit. Applicaties loggen informatie om fouten te identificeren en op te lossen naar deze component. Het logniveau van componenten en applicaties is in de applicaties zelf dynamisch instelbaar, zodat dit kan worden verhoogd bij problemen en weer worden verlaagd als de problemen zijn opgelost. Deze component biedt een webgebaseerde interface die toegang geeft tot de auditinformatie en maakt deze doorzoekbaar. Logstash

19 Berichtarchivering Auditing Indien onweerlegbaarheid van het berichtenverkeer vereist is, dient een verstuurd of ontvangen bericht gearchiveerd te worden. Hiermee wordt het bericht zelf vastgelegd, zodat later bij vragen aangetoond kan worden dat een bericht ontvangen van of verzonden is naar een bepaalde organisatie en wat de inhoud van het bericht was. Deze component biedt een webgebaseerde gebruikersinterface die toegang geeft tot de gearchiveerde berichten en maakt deze doorzoekbaar. Auditing is het vastleggen van gebeurtenissen en bijbehorende informatie. Auditing is zowel van belang voor operationele veiligheid als het voldoen aan wet- en regelgeving en het achteraf vaststellen of een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Applicaties en componenten sturen auditinformatie voor traceerbaarheid naar deze component. De component biedt een webgebaseerde gebruikersinterface die toegang geeft tot de auditinformatie en maakt deze doorzoekbaar. Auditinformatie wordt ook gebruikt om berichtenverkeer in de keten te volgen. Hierdoor zijn beheerders in staat om zelfstandig berichten in de keten te volgen en de oorzaak van problemen te herleiden in de keten. Bij het auditen van berichtenverkeer logt elke component in de keten van een verzoek het bericht ID en eventueel het bericht ID van het bericht waar het bericht een antwoord op is en andere (voor troubleshooting) relevante informatie, zodat een verzoek in de keten te traceren is. Berichtarchivering component Auditing component Pagina 19 van 29

20 2 Bijlage B: Toelichting technisch componentenmodel In de volgende paragrafen wordt per component toegelicht wat het doel is van de component in het technische componentenmodel. In de laatste kolom Mapping staat de bijbehorende component uit het functionele componentenmodel waarvoor de functionaliteit gerealiseerd wordt (zie hoofdstuk 2 Toelichting functioneel componentenmodel ). 2.1 Sturing Interactiesturing Zie Gebruikersinterfacesturing. Gebruikersinterface sturing WSO2 BPS Zie Processturing. Voor het uitvoeren van processturing dient gebruik gemaakt te worden van WSO2 BPS dat onderdeel is van het SP. Processturing Regelexecutie Zie Regeluitvoering. Regeluitvoering Formulierexecutie Zie Formulieruitvoering. Formulieruitvoering WSO2 BRS Zie Bedrijfsregels. Voor het uitvoeren van bedrijfsregels dient gebruik gemaakt te worden van WSO2 BRS dat onderdeel is van het SP. Bedrijfsregels Pagina 20 van 29

21 2.2 Gegevens Database Alfresco DMS Zie Gestructureerde opslag. Voor relationele databases wordt gebruik gemaakt van PostgreSQL, SQL Server of Oracle. Waarbij de volgorde de voorkeur van IenM aangeeft. Als alternatief voor de aangeboden rationele databases mag in overleg gebruik worden gemaakt van een NoSQL database. Zie ongestructureerde opslag. Alfresco DMS dient als documentmanagementsysteem gebruikt te worden. Gestructureerde gegevens Ongestructureerde opslag ETL Zie Bulk import en export. Bulkverwerking 2.3 (Basis)registraties Centraal Aansluitpunt Zie Raadplegen. IenM systemen koppelen via het Centraal Aansluitpunt (CA) met externe systemen. Bevraging Digilevering Zie Gebeurtenissen. Interne systemen communiceren via het CA met Digilevering. Abonnement Digimelding Zie Terugmelden. Interne systemen communiceren via het CA met Digimelding. Terugmelden PDOK Zie Geo-informatie. Interne systemen communiceren via het CA met PDOK. Geo-informatie Pagina 21 van 29

22 2.4 Integratie Diginetwerk Internet Grote Berichten Digikoppeling WSO2 ESB Digipoort Pagina 22 van 29 Zie Connectiviteit. Voor alle IenM infrastructuren is er één koppelvlak met externe systemen, de demilitarized zone (DMZ). Al het netwerkverkeer van en naar externe netwerken loopt via dit DMZ. Externe connectiviteit loopt via het internet (open publieke netwerk) of via Diginetwerk (gesloten overheidsnetwerk). Deze connectiviteit is reeds ingericht. Interne systemen maken gebruik van deze component. Zie Bestandsuitwisseling. Voor het uitwisselen van grote berichten via Digikoppeling standaard biedt het Centraal Aansluitpunt (CA) zowel MTOM als Digikoppeling Grote Berichten aan. Een belangrijk onderdeel binnen de servicegerichte architectuur is de ESB. De ESB is een Standaard Platform component en vormt de technische backbone van de IenM SGA. De ESB zorgt voor ontkoppeling tussen afnemers en aanbieders. Door het gebruik van de ESB worden point-to-point verbindingen voorkomen, omdat deze nadelig zijn voor de schaalbaarheid en betrouwbaarheid van een oplossing. De ESB zorgt voor de betrouwbaarheid van de koppelingen. Het gaat hierbij om zaken als gegarandeerde aflevering, gegarandeerde volgorde van berichten, prioriteren, load balancing, failover, monitoring, etc. Dit zijn complexe zaken die afnemers en aanbieders hierdoor zelf niet hoeven te implementeren, waardoor de implementaties van de aanbieders en afnemers minder complex zijn. De ESB biedt standaard functionaliteit voor beveiliging, integriteit, betrouwbaarheid, routeren, monitoren, transport, auditing, coördineren, converteren en transformeren. Voor berichtuitwisseling dient gebruik gemaakt te worden van WSO2 ESB dat onderdeel is van het SP. Zie Partneruitwisseling. Digipoort is een landelijke bouwsteen die bedrijven de mogelijkheid biedt om geautomatiseerd informatie uit te wisselen met overheidsorganisaties. Digipoort zorgt er voor dat de informatie van een bedrijf bij de juiste overheidsorganisatie terecht komt en dat informatie die een overheidsorganisatie verstuurt, wordt afgeleverd bij het juiste bedrijf. De informatieuitwisseling tussen een overheidsorganisatie en Digipoort vindt op dezelfde wijze plaats als tussen systemen van overheidsorganisaties onderling op basis van Digikoppeling. Het voordeel van Digipoort voor niet-overheidspartijen is dat zij via één aansluiting kunnen koppelen met steeds Connectiviteit Bestandsuitwisseling Berichtuitwisseling Partner integratie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Afkortingen en begrippen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Afkortingen en begrippen Document D-5 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Afkortingen en begrippen Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit INLEIDING OpenTunnel is een integratiemakelaar en enterprise servicebus oplossing met faciliteiten specifiek voor de Nederlandse overheid. Het laatste komt tot uitdrukking in ondersteuning voor Digikoppeling

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

betrouwbare communicatie tussen overheden onderling en met burgers YENLO.COM

betrouwbare communicatie tussen overheden onderling en met burgers YENLO.COM Digikoppeling Appliance Yenlo betrouwbare communicatie tussen overheden onderling en met burgers YENLO.COM Het uitwisselen van elektronische berichten dient uniform, betrouwbaar en via open standaarden

Nadere informatie

Deelprogramma DSO. DSO bouwblokken. OGAS - Bijlage D. Version 0.95 Concept. Gegenereerd op : 7/11/2017. EA Repository : EA RWS

Deelprogramma DSO. DSO bouwblokken. OGAS - Bijlage D. Version 0.95 Concept. Gegenereerd op : 7/11/2017. EA Repository : EA RWS DSO bouwblokken OGAS - Bijlage D Version 0.95 Concept Gegenereerd op : 7/11/2017 Auteur(s) : DSO EA Repository : EA RWS Inhoudsopgave Eisen aan bouwblokken 4 Bouwblokken 6 Beheer 7 Klantcontact functies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect Foto plaatsen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Samenhang en koppelvlakken (architectuur) Victorine Binkhorst Programma DSO Lead architect Kern Omgevingswet: ondersteund met een digitaal stelsel Waarschijnlijk

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu M inisterie van Infrastructuur en Milieu Kiezen voor WSO2 Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Test rapport Yenlo The experts in integration

Test rapport Yenlo The experts in integration Test rapport Yenlo The experts in integration BETREFT Test rapport met Logius betreffende: Lopende Zaken (Mijnoverheid.nl) voor de Managed Digikoppeling Cloud en Digikoppeling oplossingen van Yenlo Yenlo

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Enterprise Architectuur PDOK

Enterprise Architectuur PDOK Enterprise Architectuur PDOK (Aanvulling op bestaande PSA) Auteurs Pieter Meijer (Programmamanager PDOK) Juan Guillen Scholten (Enterprise architect PDOK) Stephen Oostenbrink (Enterprise architect) Versie

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl Single Sign On voor Residentie.net en Denhaag.nl Omschrijving : -- Opgesteld door : Leon Kuunders Referentie : -- Datum : 30 augustus 2003 Versie : 0.31 (draft) Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijziging

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte Berichtenbox MijnOverheid Peter ter Telgte Introductie MijnOverheid Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens PERSOONLIJKE GEGEVENS LOPENDE ZAKEN

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand)

Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand) GOA Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand) Kees de Jong Overheden en overheidsinstellingen bieden burgers en bedrijven in toenemende

Nadere informatie

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN BROCHURE Neptune Het complete integratieplatform voor uw organisatie! OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

JNet Cloud Connector WWW.JNET.NL! INFO@JNET.NL

JNet Cloud Connector WWW.JNET.NL! INFO@JNET.NL JNet Cloud Connector INLEIDING Bij het aansluiten van systemen op een SaaS / Cloud oplossing spelen er meerdere uitdagingen: Een stabiele, veilige verbinding tussen de interne of uitbestede systemen van

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

NHR plug-in. Versie 14.02

NHR plug-in. Versie 14.02 NHR plug-in Versie 14.02 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

BBX plug-in. Versie 16.01

BBX plug-in. Versie 16.01 BBX plug-in Versie 16.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Diginetwerk

Dienstbeschrijving Diginetwerk Dienstbeschrijving Diginetwerk Versie 1.2 Datum 4 oktober 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Diginetwerk Versienummer 1.2 Organisatie Logius Service Management servicecentrum@logius.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB Overheidsservicebus (OSB) Overheidsservicebus Paul Schlotter Architect OSB De OSB faciliteert de elektronische overheid Onderwerpen Waarom een OSB Positionering in eoverheid Inrichting Binnen vs Buiten

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE versie 2.0, 14 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktscan... 4 2.1 Procedure... 4 2.2 Informatieronde... 4 2.3 Inleverdatum... 4 2.4 Planning...

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie