Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)"

Transcriptie

1 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015

2 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER 2 INHOUDSOPGAVE 3 HET ACHMEA ZORGINKOOPBELEID 2016 Welkomstwoord Olivier 5 Visie & Missie 6 Organistatiestructuur 9 4 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 12 Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg BELEIDSSPEERPUNTEN Klant centraal 15 Hoofdbehandelaarschap 16 Inzicht in kwaliteit van zorg 18 Versterken eerste lijn en preventie 20 Vermaatschappelijking 22 Reële prijsafspraken (voor doelmatige zorg) 24 Zorgmodule Pro life 26 6 INKOOPPROCEDURE Overzicht inkoopprocedures Inkoopprocedure met offerte 31 Digitale inkoopprocedures voor instellingen 37 Inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken 44 Pilot prestatie-inkoop verslavingszorg 47 Inkoopprocedure Pro Life 49

3 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 3 / 64 7 PROCES EN PLANNING Inkoopprocedure curatieve ggz Digitale inkoopprocedures curatieve ggzinstellingen Inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken 2016 Pilot prestatie inkoop verslavingszorg Inkoopprocedure landelijk garantiemodel ambulante 57 christelijke curatieve ggz 2016 Wet langdurige zorg 58 Naleving & Controle 59 Juridische aspecten 62 9 CONTACTINFORMATIE 55

4 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Het Achmea zorginkoopbeleid / 64 3 Het Achmea zorginkoopbeleid Welkomstwoord Olivier 3.2 Visie & Missie 3.3 Organistatiestructuur Vanaf 2016 zet Achmea een volgende stap met haar zorginkoop. Waar we tot nu toe de zorg voornamelijk per zorgaanbieder inkochten, zal vanaf 2016 het belang van onze klant meer nadrukkelijk het startpunt van onze zorginkoop zijn. We kijken hoe een klant zorg gebruikt en vanuit dat perspectief kopen wij integraal de zorg in. Deze ontwikkeling kunnen we niet in één jaar maken. Daarom hanteren we bij de zorgsoorten voor de inkoop 2016 over het algemeen dezelfde uitgangspunten als ons beleid van 2015 en zetten we de eerste nieuwe stappen door te starten met acht klantperspectieven. Dit noemen we onze zorgmodules.

5 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Welkomstwoord Olivier 5 / Welke waarden kunnen onze klanten ervaren van onze zorginkoop DIRECTEUR: OLIVIER GERRITS Beste zorgverlener, Mijn naam is Olivier Gerrits en ik mag aan u het inkoopbeleid 2016 van Achmea presenteren. Hierin hebben we helder uiteengezet hoe het inkoopbeleid voor alle aanbieders eruit ziet. Het bevat de kaders en richtlijnen die we gaan hanteren bij de inkoop in Vanaf 2016 slaat Achmea een nieuwe weg in bij zorginkoop. Waar we tot nu toe voornamelijk de zorg per zorgaanbieder inkochten, gaan we nu de waarde voor de klant als startpunt voor onze zorginkoop hanteren. We kijken hoe de klant de zorg gebruikt, en op die manier kopen we in. We vinden het enorm belangrijk dat we aan kunnen geven welke waarde onze klanten kunnen ervaren van onze zorginkoop. Deze waarden zijn: Kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg of lagere kosten bij gelijkblijvende kwaliteit. Dit kunnen we niet alleen. We gaan niet op de stoel van de arts zitten, maar willen deskundigheid in het veld gebruiken om samen de beste zorg voor de patiënt te leveren. Om op die nieuwe manier in te kunnen kopen, passen we ook onze organisatie aan. In dit online magazine leest u hier meer over. We kijken uit naar een voor beide partijen succesvolle inkoopronde Olivier Gerrits, Directeur

6 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie & Missie 6 / Achmea zet klantbelang centraal bij haar Zorginkoop Achmea past haar inkoop aan. De verbetering van de zorg voor onze klanten is daarbij het vertrekpunt. De eerste stap maken we in het inkoopbeleid voor Voor de overige zorg handhaven we ons beleid zoals dat ook eerdere jaren gold. De komende jaren zullen we geleidelijk alle inkoop opnieuw tegen het licht houden om te kijken op welke manier we waarde voor onze klant kunnen toevoegen. In de nieuwe aanpak starten we met een analyse vanuit klantbelang om de kansen voor het verbeteren van de zorg in kaart te brengen. Vervolgens leggen we de uitkomsten voor aan klanten om hun input mee te nemen. Ook toetsen we deze uitkomsten met deskundigen, artsen en verschillende zorgaanbieders om de kansen met elkaar te verkennen, en de impact en haalbaarheid te bepalen. Hiermee is ons streven aanbieders waardevolle informatie te geven om hun zorg te verbeteren en in te kopen. Op het moment dat we geen waardevolle informatie kunnen toevoegen, beperken we onze rol tot het vergoeden van zorg en bemoeien we ons niet met de inhoud van de ingekochte zorg. Wij zoeken breed naar waar verbeteringen mogelijk zijn. We kijken naar kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, en naar de kosten. Samen met u verbeteren we de kwaliteit van zorg voor onze klant. Startpunt van het verbeteren van de kwaliteit van zorg is inzicht daarin. Patiënten, verzekerden, zorgverzekeraars, verwijzers, politiek en media vragen steeds meer transparantie van zorgaanbieders over de geleverde prestaties. De toename van inzicht in kwaliteit van zorg is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Achmea heeft aan deze versnelling een forse bijdrage geleverd, onder andere via het programma Kwaliteit van Zorg. Achmea realiseert zich dat deze transparantie steeds meer een voorwaarde wordt. Maar we beseffen ook dat transparantie nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt om de juiste consequenties te verbinden aan (verschillen in) kwaliteit via het inkopen op kwaliteit. Voor een beperkt aantal aandoeningen is inmiddels relevante en betrouwbare kwaliteitsinformatie voorhanden. Wij willen dat onze inkoopstrategieën aanbieders stimuleren om de kwaliteit van zorg continu te blijven verbeteren en de informatie gebruiken als bron van inspiratie om meer patiënten betere zorg te kunnen bieden. Deze continue verbetering wil Achmea stimuleren en versnellen via drie lijnen, die samen een prominent onderdeel vormen onze de kwaliteitsstrategie : Aanbieders verbeteren zelf op basis van inzicht in kwaliteit; Hierbij valt te denken aan de Achmea Praktijk Status. Deze is een aantal jaren geleden

7 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie & Missie 7 / 64 ontwikkeld voor huisartsen, en nu ook beschikbaar in de paramedische zorg. Achmea stimuleert verbetering op basis van inkopen op kwaliteit; Binnen de zorgmodule geboortezorg bijvoorbeeld doen we dit al voor IVF-behandeling. Aanbieders die aantoonbaar de beste slagingskans op een succesvolle zwangerschap geven, bieden we een ongelimiteerd volume. Andere aanbieders krijgen een volumebeperking. Hierbij is de uitdaging aan aanbieders die achterblijven hun kwaliteitsniveau ook te verbeteren. Slagen ze, dan krijgen zij het volgend jaar eveneens een ruimer volume. Blijft kwaliteit echt achter, dan kan het zijn dat we deze zorg bij een bepaalde aanbieder niet inkopen. Zo stimuleren en belonen we verbetering. Verzekerden en verwijzers kiezen op basis van inzicht in kwaliteit. Hoe meer informatie beschikbaar is, hoe meer wij verzekerden ook over de uitkomsten van zorg informeren. Achmea ziet het als haar opdracht om vanuit haar kwaliteitsstrategie transparant te handelen om de beste zorg voor onze verzekerden te realiseren. We doen dit in nauwe samenwerking met het veld. Gaandeweg verrijken we het inkoopmodel op volume en prijs door kwaliteit toe te voegen en zo gedifferentieerd in te kopen. Ook kijken we naar de kwaliteit van leven van onze klanten. Klanten willen en moeten in toenemende mate eigen regie voeren over hun zorgtraject. Zij hebben steeds meer eigen verantwoordelijkheid. We ondersteunen hen daarbij. Dit doen we bijvoorbeeld door hen continu inzicht te geven in hun eigen gezondheid. In de module chronisch zieken richten we ons het komend jaar op de groep verzekerden met (een sterk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. De oorzaak van hart- en vaatziekten is in 80 tot 90 procent van de gevallen gerelateerd aan de leefstijl. Verandering van die leefstijl is daarmee een cruciaal onderdeel van de behandeling. We ondersteunen onze klanten bij het verbeteren van hun leefstijl om daarmee het risico op hart- en vaataandoeningen te verkleinen. Dat doen we door een gezondheidsprogramma in te kopen dat is gericht op cardiovasculair risicomanagement. Dit programma sluit aan op de behoeften van de individuele verzekerde, met veel ruimte voor zelfzorg en eigen regie. Een ander voorbeeld waarin we de kwaliteit van leven meenemen in ons beleid is de module nierinsufficiëntie. Voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie, die moeten (gaan) dialyseren, is de behandeling zeer ingrijpend. Deze patiënten krijgen meer regie over hun eigen zorgproces en meer ruimte voor andere activiteiten als ze thuis kunnen dialyseren. Toch wordt van deze mogelijkheid op het moment nog maar beperkt gebruikgemaakt. We willen waarde toevoegen door dit voor meer patiënten mogelijk te maken. En andere manier waarop we waarde toevoegen voor onze klanten, is door ervoor te zorgen dat zij niet onnodig hoge premies betalen. Hiertoe brengen we prijsverschillen tussen zorgaanbieders in kaart. We willen inzicht krijgen in de achtergrond van die prijsverschillen. Zijn die onvoldoende verklaarbaar door de kwaliteit van het zorgaanbod of specifieke kenmerken van de patiëntenpopulatie, dan zetten we in op de inkoop van zorg tegen een meer doelmatige prijs. We willen onze klanten alleen laten betalen voor wat waarde toevoegt. Zo horen we onze klanten reageren op de vaak onverwacht hoge kosten van diagnostiek in de eerste lijn. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen risico. Door verbeterde efficiëntie van de diagnostiek kunnen deze kosten omlaag. Met de betrokken aanbieders gaan we ook dit soort stevige gesprekken aan. Het doel hierbij is het voordeel direct terug te kunnen geven aan de klanten.

8 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie & Missie 8 / 64 Steeds opnieuw zoeken we naar manieren om waarde toe te voegen voor onze klanten, of dat nu gaat om het verbeteren van de kwaliteit van zorg, ondersteuning bij verhoging van de kwaliteit van leven, of het voorkomen van onnodig hoge kosten. Samen ontwikkelen We willen voor onze klanten de beste zorg inkopen. Dus moeten we weten hoe zij goede zorg ervaren. Onze klanten zijn hiervoor een essentiële bron. Gesprekken met patiëntenverenigingen dragen dan ook in belangrijke mate bij aan onze beleidsontwikkeling. Steeds kijken we naar de mate waarin de klant ons mandaat geeft om als zorgverzekeraar een rol te spelen op een dossier. Als we dit mandaat hebben, zoomen we in op een onderwerp en ontwikkelen we beleid om de zorg ook daadwerkelijk in te kopen. Dit doen we op basis van data en medische kennis. En nadrukkelijk ook op basis van de inzichten die we verkrijgen uit de gesprekken met deskundigen uit het zorgveld. Dit kunnen huisartsen zijn, medisch specialisten, maar het zijn ook ziekenhuisbestuurders of beroepsverenigingen. Vervolgens toetsen we of het ontwikkelde beleid ook haalbaar is om te implemeren. Dit toetsen doen we met klanten, maar juist ook met aanbieders in het veld. Als de inhoud klopt, gaan we samen met aanbieders het gesprek aan om te kijken wat er nodig is om het te realiseren. Soms is daarvoor meer tijd nodig. Of is het nodig dat de koplopers uit het veld meewerken aan verbetering bij de aanbieders die achterblijven. Ook kunnen we tijdelijke financiële ondersteuning inzetten om het beleid gezamenlijk te kunnen realiseren. Over al deze mogelijkheden gaan we graag in gesprek. Afspraken maken We onderhandelen op basis van de inhoud met u over de inkoop. Achmea maakt altijd een afweging per onderwerp welke inkoopproces gehanteerd wordt. Hierbij kunnen verschillende inkoopmethodieken en vormen van inkoop passen: digitale inkoop, prestatie-inkoop, gunningen, PxQ-afspraken. Bij deze afwegingen nemen we bijvoorbeeld mee hoe groot de voorgestelde wijzigingen zijn. Maar ook meer praktische overwegingen spelen een rol. Op basis van individuele onderhandeling met duizenden professionals tot individuele en dus verschillende contracten komen is duur in de administratie en leidt sneller tot financiële fouten. De organisatiekosten die hiermee gemoeid zouden gaan, kunnen we bovendien niet uitleggen aan onze klanten. Tegelijk begrijpen we goed dat zorgaanbieders niet alleen willen tekenen bij het kruisje. Door verschillende beroepsgroepen te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid, proberen we hierin tegemoet te komen. Tegelijkertijd gaan we in 2015 en 2016 op zoek naar manieren om ook bij de individuele beroepsbehoefenaren en vrijgevestigden meer mogelijkheden te creëren hen zelf keuzes te laten maken bij de invulling van hun contract. Maar ook zoeken we naar manieren om directer in contact te komen en niet te onderhandelen via derden.

9 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Organistatiestructuur 9 / Organistatiestructuur Als we willen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we de beste zorg voor hen inkopen, dan kan dit maar op één manier: door bij de inkoop hún perspectief centraal te stellen. In de nieuwe organisatie is het klantperspectief leidend voor zowel het beleid als de inkoop. Zo zullen we niet langer zorgsoorten (die evenzovele schotten in de organisatie impliceren) centraal stellen in onze inkooporganisatie, maar de voor de klant herkenbare zorgmodules. Op grond van markt- en zorganalyses wordt inkoopbeleid in zorgmodules ontwikkeld, zodat ze voor de klant herkenbaar zijn en toegevoegde waarde leveren in termen van onder andere toegankelijkheid, kwaliteit en kosten. In de nieuwe organisatie is gekozen voor een structuur met een heldere functiescheiding tussen beleid, op te stellen door de afdeling Strategie & Analyse (S&A), het effectueren van het beleid door de inkoop van de zorgmodules en vastleggen van de afspraken met aanbieders in contracten door de afdeling Inkoop en controle op en naleving van zowel de contractueel overeengekomen afspraken als de wettelijke verplichtingen door de afdeling Naleving & Controle (N&C). Strategie & Analyse De afdeling Strategie & Analyse vertaalt de strategische doelen van Achmea Zorg & Gezondheid op basis van medisch inhoudelijke en businessanalyse naar zorginkoopdoelen en ontwikkelt het totale beleid voor de zorginkoop, getoetst op klantwaarde, kwaliteit en doelmatigheid. Binnen de afdeling wordt zowel de meerjarenstrategie als het jaarlijks inkoopbeleid opgesteld. Het beleid wordt niet per zorgsoort gemaakt, maar in voor onze klant herkenbare zorgmodules. Binnen de afdeling Strategie & Analyse werken medisch adviseurs, beleidsadviseurs en businessanalisten. Inkoop De afdeling Inkoop in de nieuwe organisatie van Zorginkoop maakt op basis van het beleid van S&A (inkoop)afspraken met het veld (onder andere zorgaanbieders, leveranciers en gemeenten). Dit betekent dat Inkoop input levert aan het beleid dat door S&A wordt opgesteld en ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken vastgelegd worden, zodat monitoring kan plaatsvinden. Op de afdeling Inkoop werken gedreven inkopers die graag het gesprek aangaan met onder andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, huisartsengroepen en ziekenhuizen. De afdeling Inkoop is ingedeeld in regionale inkoopteams die de regio goed kennen. Verder is er een landelijk inkoopteam, een digitaal inkoopteam, én een speciaal beheerteam. Naleving & Controle De afdeling N&C draagt zorg voor de controle op en naleving van de gemaakte inkoopafspraken en voor de verantwoording hierover.

10 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Organistatiestructuur 10 / 64 Innovatie Het doel van de nieuwe afdeling Innovatie is om zorginnovaties op te leveren die leiden tot hogere klantwaarde, hogere kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten en/of betere toegankelijkheid van zorg. Innovaties zijn er in verschillende soorten, variërend van radicaal anders tot vernieuwend of verbeterend. Stafbureau Het Stafbureau zorgt ervoor dat (Zorginkoopbrede) processen en risico s in control zijn. In de nieuwe organisatie wordt veel meer dan nu proactief gestuurd op risico s en compliance, zodat audit issues niet opgelost, maar juist voorkómen worden.

11 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 11 / 64 4 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 4.1 Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 4.2 Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg 2016

12 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 12 / Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) De geestelijke gezondheidszorg (ggz) bevindt zich midden in een grootscheepse stelselherziening. Prestatiebekostiging en toenemende risicodragendheid zorgen ervoor dat de ggz-sector inmiddels de kenmerken van een gereguleerde marktwerking vertoont. In 2014 zijn de generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz geïntroduceerd. Hierna is in 2015 de kinder- en jeugdggz overgegaan naar de Jeugdwet en is de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) beëindigd, vanwege de inwerkingtreding van de Wlz. Deze zorg is deels ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het vraagt veel flexibiliteit van patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om in te spelen op deze ontwikkelingen. Daar komt bij dat er breed wordt geïnvesteerd om (inzage in) de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo wordt er inmiddels fors ingezet op bevordering van adequate verwijzing, levering van evidence-based zorg, inzicht in de geleverde behandelprestaties en samenhang tussen zorg en welzijn. Tegelijkertijd blijft de publieke en politieke druk op de ggz-sector om zijn toegevoegde waarde te bewijzen urgent. Toekomstige bezuinigingen en pakketverkleining blijven voorstelbaar zolang de sector niet in staat is zijn meerwaarde onomstotelijk aan te tonen. De recente ontwikkelingen rond het Plan van aanpak jaarrekeningen ggz, artikel 13 van de zorgverzekeringswet en onrust over de status van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord GGZ bevestigen dit opnieuw. In deze discussies speelt transparantie een belangrijke rol. Transparantie over behandelaanbod en behandelresultaat maakt optimale keuze-informatie voor verzekerden mogelijk en geeft ons als verzekeraar ook sturingsmogelijkheden om kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen. De overheid heeft onlangs aangekondigd een versnelling op transparantie en kwaliteit van zorg te willen bewerkstelligen. Achmea ondersteunt deze versnellingsinitiatieven en ziet transparantie over geleverde prestaties en behaalde uitkomsten als noodzakelijke randvoorwaarde om kwalitatief uitstekende en betaalbare geestelijke gezondheidszorg voor onze (toekomstige) verzekerden te garanderen. Met ons inkoopbeleid zetten wij in 2016 dan ook onverminderd in op het bevorderen van transparante, toegankelijke en doelmatige zorg van uitstekende kwaliteit.

13 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg / Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg 2016 De kernopdracht en doelstellingen van Achmea vormen het uitgangspunt voor ons zorginkoopbeleid We handelen op grond van onze zorgplicht namens onze verzekerden en kopen kwalitatief uitstekende en betaalbare zorg in bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars hebben de nadrukkelijke opdracht om het jaarlijkse macrobudget voor de curatieve ggz niet te overschrijden en tegelijkertijd te voorzien in een voldoende aanbod van geestelijke gezondheidszorg. In de inkoopafspraken met aanbieders nemen wij dan ook uitdrukkelijk de zorgvraag van onze verzekerde als uitgangspunt. Hierbij streven we naar een hogere kwaliteit en effectiviteit van behandeling en lagere kosten per patiënt. Om deze doelstelling te bereiken zetten we voor 2016 in op bestendiging van de volgende meerjarige beleidsspeerpunten: klant centraal; inzicht in kwaliteit van zorg; versterken eerste lijn en preventie; vermaatschappelijking; reële prijsafspraken voor doelmatige zorg. In de visie van Achmea is samenwerking tussen patiëntvertegenwoordiging, zorgaanbieders en verzekeraars een voorwaarde om voorliggende uitdagingen waar te kunnen maken. Achmea geeft hier concreet invulling aan door op de beleidsspeerpunten samen aan verbetering te werken. Via deze route werken we de komende jaren gezamenlijk met patiëntvertegenwoordiging en zorgaanbieders toe naar gedifferentieerde inkoopafspraken per aandoening. Hierbij maken we waar mogelijk gebruik van landelijke inzichten in behandeleffect, klantervaringen en zorgvraagzwaarte.

14 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Beleidsspeerpunten 14 / 64 5 Beleids-speerpunten 5.1 Klant centraal 5.2 Hoofdbehandelaarschap 5.3 Inzicht in kwaliteit van zorg 5.4 Versterken eerste lijn en preventie 5.5 Vermaatschappelijking 5.6 Reële prijsafspraken (voor doelmatige zorg) 5.7 Zorgmodule Pro life Voor het jaar 2016 bestendigt Achmea de ingezette meerjarige beleidslijn. We zetten onverminderd in op onze meerjarenvisie op de genoemde beleidspeerpunten. Deze speerpunten dragen bij aan ons doel om tegen een betaalbare premie toegankelijke en kwalitatieve zorg te borgen voor onze verzekerden.

15 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Klant centraal 15 / Klant centraal Onze verzekerden hebben belang bij veilige, kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Deze zorg koopt Achmea namens haar verzekerden in, mede op basis van zorgplicht. We onderscheiden daarbij de specifieke behoefte van verzekerden zonder zorgvraag en verzekerden met een duidelijke zorgvraag in de ggz. Voor verzekerden met een zorgvraag kopen we het generalistisch aanbod zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt in. Het specialistisch aanbod mag meer geconcentreerd over het land worden aangeboden. Via het klantonderzoek (april 2014) onder patiënten, familie en mantelzorgers hebben we inzicht verkregen in de invloed van het eigen risico op behandelkeuzes, de waarde van keuzevrijheid, het gebruik van keuze-informatie en de behoefte aan behandelmogelijkheden in de eigen leefomgeving. Achmea wil met u afspraken maken over de onderwerpen die verzekerden belangrijk vinden én door u als zorgaanbieder te beïnvloeden zijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn het zichtbaar maken van correcte wachttijdinformatie, het minimaliseren van wachttijden en adequate informatievoorziening voor onze verzekerden. Achmea wil de keuzevrijheid van de verzekerden zo goed mogelijk borgen en zet daarom in op het minimaliseren van wachttijden. De treeknormen zijn (vooralsnog) leidend. We verwachten dat medio 2015, mede naar aanleiding van het onderzoek van de NZa, er een nadere duiding over acceptabele wachttijden beschikbaar komt. Als de wachttijd tot behandeling langer dan zes weken is of de patiënt niet zo lang wil wachten, verwachten wij dat de zorgaanbieder verwijst naar de afdeling klantcontact van de betreffende verzekering van de patiënt: https:// In 2016 ondersteunen wij verzekerden actief bij het vinden van een passende kwalitatief goede zorgverlener door het aanbieden van keuze-informatie. Hiertoe gebruiken we onder andere de door zorgaanbieders aangeleverde informatie in de inkoopapplicatie. Net als voorgaande jaren heeft Achmea de patiënt- en familievertegenwoordiging bij de ontwikkeling van het inkoopbeleid betrokken. Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) levert waardevolle input ten behoeve van onze inkoopdoelstellingen en inkoopafspraken. De in 2015 tijdens inkoop geïntroduceerde factsheet met aanbevelingen om de somatische zorg aan ggz-patiënten te verbeteren, is hier een uitwerking van. Uit ervaring weten we dat de implementatie van deze aanbevelingen in het primair proces van instellingen vraagt om een meerjarig perspectief. In 2016 maken wij concrete afspraken over de implementatie van de aanbevelingen uit deze factsheet. Patiënt- en familievertegenwoordiging vragen expliciete aandacht voor de onderwerpen: herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundige inzet, familiebeleid en voorkomen suïcide en separaties.

16 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Hoofdbehandelaarschap 16 / Hoofdbehandelaarschap In 2016 continueert Achmea haar beleid ten aanzien van het hoofdbehandelaarschap. De commissie-meurs heeft geen tijdig advies afgegeven om een eventuele aanpassing in te voeren in het inkoopbeleid. Na beoordeling van het advies van de commissie-meurs streeft Achmea per 2017 naar uniformering van het beleid met andere verzekeraars ten aanzien van het hoofdbehandelaarschap. Voor 2016 hanteert Achmea voor de basis ggz de volgende hoofdbehandelaars: gz-psycholoog; psychiater; klinisch psycholoog; psychotherapeut; verpleegkundig specialist ggz in dienst van een instelling, specifiek voor product chronisch in de basis ggz. Voor 2016 hanteert Achmea voor de gespecialiseerde ggz de volgende hoofdbehandelaars: psychiater; klinisch psycholoog; psychotherapeut; gz-psycholoog in MDO-constructie; verslavingsarts in MDO-constructie. Achmea hanteert in 2016 geen percentage voor de inzet van hoofd- en medebehandelaars. Zorgaanbieders zijn conform de declaratiebepalingen gehouden zorg te leveren met inachtneming van de verantwoordelijkheden van een hoofdbehandelaar, zoals deze ook zijn verwoord in de beleidsregels en declaratiebepalingen voor de ggz. Bovenstaande onderwerpen ziet u terug in het inkoopbeleid Achmea is ervan overtuigd dat verbetering op deze thema s bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en direct ten goede komt aan de patiënt en onze verzekerde. Om

17 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Hoofdbehandelaarschap 17 / 64 deze onderwerpen te borgen in de afspraken die Achmea met zorgaanbieders maakt, stimuleren wij patiëntenvertegenwoordiging te participeren in de (inkoop)overleggen.

18 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inzicht in kwaliteit van zorg 18 / Inzicht in kwaliteit van zorg Onze opdracht is kwalitatief uitstekende zorg namens onze verzekerden in te kopen om zo de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg te garanderen. Achmea hecht er belang aan dat de geleverde zorg voldoet aan de algemeen aanvaarde professionele standaarden van de beroepsgroepen, de stand van de wetenschap en de geldende wet- en regelgeving en maakt hierover afspraken met gecontracteerde aanbieders. In het belang van onze klanten ondersteunt Achmea daarnaast de landelijke ontwikkelingen op het gebied van transparantie over kwaliteit en verlagen van de kosten in de geestelijke gezondheidszorg. Verzekerden willen heldere informatie die aangeeft dat het betaalde premiegeld ingezet wordt voor zinnige en zuinige zorg. Daarnaast hebben verzekerden die gebruikmaken van geestelijke gezondheidszorg recht op informatie over de voortgang en effecten van hun behandeling. Voor deze doelstellingen is inzicht in behandeluitkomsten noodzakelijk. Ook in 2016 blijft Achmea investeren in de ondersteuning van zorgaanbieders die actief inzetten op routine outcome monitoring (ROM), het afnemen van de Consumer Quality Index (CQI) en verbetering van de geleverde zorg op basis van landelijk beschikbare benchmarkinformatie. Daarnaast stimuleren wij waar mogelijk inhoudelijke verdieping van afspraken op basis van kwaliteit die recht doet aan specifieke klantgroepen of aandoeningen. Specifiek voor de doelgroep verslavingszorg en verslavingspsychiatrie maakt Achmea in 2016 gedifferentieerde afspraken op basis van kwaliteit in een pilot waarbij de prestatie-inkoopmethodiek wordt ingezet. Verbetering van kwaliteit door middel van ROM en benchmarkinformatie Achmea ziet het structureel meten van behandeluitkomsten en patiënttevredenheid als onmisbaar middel voor zorgaanbieders om de kwaliteit van de door hen geleverde zorg zichtbaar te maken en te kunnen verbeteren. Vanuit dit perspectief stimuleert Achmea al een aantal jaren in de ontwikkeling en registratie van landelijk beschikbare en geaccepteerde maten over behandeluitkomsten. Het meerjarig ggz-beleid van Achmea is gericht op het verkrijgen van maximale transparantie op behandeluitkomsten. Hierbij vinden we het nadrukkelijk van belang dat ROM een onderdeel is van het behandelproces tussen de individuele patiënt en behandelaar. Alleen dan kan er door professionals gestuurd worden op betere behandeluitkomsten. Instellingen kunnen de data op geaggregeerd niveau vervolgens gebruiken om erachter te komen op welke onderdelen er bovenmatig goed wordt gepresteerd en waar er ruimte zit voor verbetering. Juist deze ontwikkeling binnen zorginstellingen wil Achmea actief (blijven) stimuleren.

19 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inzicht in kwaliteit van zorg 19 / 64 Achmea ziet op termijn gedifferentieerde inkoop als belangrijk instrument om het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg te stimuleren. De zeggingskracht van de huidige inzichten in behandeleffect neemt in snel tempo toe, maar vereist nog in elk geval een jaar verdieping voordat het realistisch is om inkoopconsequenties te verbinden aan de getoonde verschillen en dit ook zichtbaar te maken aan onze verzekerden. Om de zeggingskracht steeds verder te verhogen beloont Achmea net als voorgaande jaren ook in 2016 zorgaanbieders die hoge ROM-aanleverpercentages bij Stichting Benchmark GGZ (SBG) realiseren. Vanaf 2017 is het de intentie van Achmea om ook die aanbieders te belonen die data aanleveren die van belang zijn voor het maken van valide casemixcorrecties. Daarnaast beloont Achmea zorgaanbieders die op basis van objectieve inzichten in de behandeluitkomsten aantoonbaar verbeteringen doorvoeren in het primair proces en de zorgprogrammering ten behoeve van de kwaliteit van zorg aan onze verzekerden. Aanbieders die dit nu nog niet volledig waar kunnen maken, maar wel de motivatie en slagkracht hebben om op korte termijn resultaten te boeken, willen we stimuleren om ROM breder gewaardeerd en toegepast te krijgen in het primaire zorgproces. Dit doen we door deze instellingen te faciliteren om te leren van inzichten binnen de eigen instellingen en in gesprek te gaan met collega-aanbieders. Zorgaanbieders die excelleren in het transparant maken van zorg zullen wij belonen door bij hen meer zorg te contracteren. Achmea rekent het tot haar verantwoordelijkheid om voor verzekerden minder zorg te contracteren bij zorgaanbieders waar objectief inzicht in behandeluitkomsten ontbreekt. Gedifferentieerde inkoop verslavingszorg op basis van transparante kwaliteit De ontwikkelingen binnen de verslavingszorg staan volop in de publieke belangstelling. Het in oktober 2014 verschenen rapport Verslavingszorg in beeld alcohol en drugs van Zorginstituut Nederland trekt een aantal scherpe conclusies waarbij met name wordt gestuurd op het belang de (kosten)effectiviteit van de diverse zorgprogramma s binnen de verslavingszorg inzichtelijk te maken. Achmea wil haar verzekerden met een zorgvraag op het gebied van verslaving kunnen adviseren naar de aanbieder met het aanbod dat het beste past bij hun individuele zorgvraag. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk meer inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijk toegevoegde klantwaarde van de diverse aanbieders binnen de verslavingszorg en verslavingspsychiatrie. Om deze doelstelling te bereiken is Achmea voornemens in 2016 te starten met een pilot prestatie-inkoop die zich richt op de verslavingszorg en verslavingspsychiatrie. Deze inkoopmethodiek is erop gericht individuele zorgaanbieders maximale ruimte te bieden hun onderscheidende waarde en prestaties te tonen in het inkoopproces. Aanbieders die vooruitstrevend zijn op het gebied van verslavingszorg/verslavingspsychiatrie en een aantoonbaar hoog kwaliteitsniveau behalen, willen we stimuleren om deze expertise optimaal in te zetten ten behoeve van onze verzekerden.

20 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Versterken eerste lijn en preventie 20 / Versterken eerste lijn en preventie Met de introductie van de generalistische basis ggz in 2014 is een start gemaakt met een omvangrijke transitie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is door zorgaanbieders veel werk verzet om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit ontwikkelpad wordt soms als moeizaam ervaren en is ook met wisselend succes. Tegelijk stemt het ons positief te merken dat de ambitie van professionals meestal goed aansluit op onze doelstelling: in 2016 ervaren onze verzekerden een samenhangend en ogenschijnlijk drempelloos continuüm van ggzzorg, vanaf de huisarts tot de gespecialiseerde ggz. Met het waarmaken van deze doelstelling ontstaat een samenhangende keten van huisartsenzorg, poh-ggz, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz. Binnen deze keten krijgt onze verzekerde steeds op het juiste moment kwalitatief goede zorg. Een goed ingerichte keten draagt bij aan het bereiken van een regionaal evenwichtig aanbod voor onze verzekerden. Om dit mogelijk te maken stelt Achmea in 2016 een aantal concrete eisen aan de inrichting van de keten: Er wordt een digitaal beslissingsondersteunend instrument binnen de huisartsenpraktijk ingezet om de toeleiding kwalitatief te verbeteren. De generalistische basis ggz wordt zo veel mogelijk in de huisartsenpraktijk of dichtbij de patiënt in de wijk aangeboden. Binnen de generalistische basis ggz staat de oplossingsgerichte werkwijze centraal, zijn verschillende behandelvormen beschikbaar en zijn er ruime mogelijkheden om te variëren tussen face-to-facebehandelingen en 'blended'-behandelingen (combinatie van face-to-face en e-health). Binnen de generalistische basis ggz zijn consultatie en aanvullende (psycho)diagnostiek van de gespecialiseerde ggz op afroep beschikbaar. Om dat waar te kunnen maken heeft de zorgaanbieder alle benodigde professionals zelf in dienst of zijn er concrete afspraken hoe de zorgaanbieder invulling geeft aan de inzet van consultatie binnen de generalistische basis ggz. Het product chronisch wordt ingezet om ook de chronische patiënt te voorzien van de kwalitatief goede zorg dichtbij de woonomgeving. Hiermee werkt de generalistische basis ggz versterkend op de doelen met betrekking tot vermaatschappelijking.

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Zintuiglijk gehandicapten

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Zintuiglijk gehandicapten Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Zintuiglijk gehandicapten Samengesteld op: 2 April 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Zintuiglijk gehandicapten - Inhoudsopgave 2 / 12 Inhoudsopgave 1 COVER 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 2 April 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Zorginkoop GGZ 2016 Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inhoud 1 Inkoopbeleid 2018 3 2 Toelichting op onze criteria 7 3 Proces zorginkoop 8 4 Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders 10 2 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016, GGZ-instellingen DSW ZORGVERZEKERAAR Inhoud 1. Doelstelling 2. Introductie DSW Zorgverzekeraar 3. Algemene uitgangspunten zorginkoop 4. Zorginkoopbeleid 2016 5. Contractmodule

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Inkoop GGZ Menzis 2015 Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Ambities Zorg betaalbaar houden voor klanten Kwaliteit Transparantie, toegankelijkheid & integriteit Een zorglandschap

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand?

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? Workshop HEAD Congrens 2016 DSW ZORGVERZEKERAAR Houten, Vrijdag 10 juni 2016 Bas Keijzer 2 3 VWS: De Zvw is een wet die iedere nederlander van een breed basispakket

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 GGZ-vrijgevestigden Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 GGZ-vrijgevestigden Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 GGZ-vrijgevestigden Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 GGZ-instellingen Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 GGZ-instellingen Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 GGZ-instellingen Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Gezond Ondernemen/ arbeidsgerelateerde zorg

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Gezond Ondernemen/ arbeidsgerelateerde zorg Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Gezond Ondernemen/ arbeidsgerelateerde zorg Samengesteld op: 2 April 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Gezond Ondernemen/arbeidsgerelateerde zorg - Inhoudsopgave 2 /

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen Versie: 24 juli 2017 Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënt- en familievertegenwoordiging informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan kopen.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Paramedische zorg

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Paramedische zorg Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Paramedische zorg Samengesteld op: 2 April 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Paramedische zorg - Inhoudsopgave 2 / 42 Inhoudsopgave 1 COVER 2 INHOUDSOPGAVE 3 HET ACHMEA

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar 2 Medisch specialistische zorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor instellingen in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor instellingen in de curatieve GGZ 17-06-2015 Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische opmerkingen Positionering CZ Waar hebben wij mee te dealen?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Doelstelling Inhoud Kennismaking DSW Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Inkoopbeleid 2014 Contractmodule DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Vergelijken zorgverzekeraars op kwaliteit GGZ-inkoop 2016

Vergelijken zorgverzekeraars op kwaliteit GGZ-inkoop 2016 Geadviseerd door Vergelijken zorgverzekeraars op kwaliteit GGZ-inkoop Prioritaire thema s en inkoopvergelijkingscriteria vanuit cliënten-/familieperspectief LPGGz/Utrecht/16 maart 2015 Verantwoording Het

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Workshop NZa: zorgplicht. José Bijkerk & Rutger van Hutten

Workshop NZa: zorgplicht. José Bijkerk & Rutger van Hutten Workshop NZa: zorgplicht José Bijkerk & Rutger van Hutten Missie en visie van de NZa Goede en betaalbare zorg, die beschikbaar is voor wie dat nodig heeft Wij maken regels voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënt- en familievertegenwoordiging informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg. Mei 2017

Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg. Mei 2017 Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg Mei 2017 Programma 1. Introductie en coöperatie visie Coöperatie VGZ VGZ 2. Inkoop en contractering Wijkverpleging 3. Inkoop en contractering

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Technische uitwerking inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken 2017 curatieve GGZ

Technische uitwerking inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken 2017 curatieve GGZ Technische uitwerking inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken 2017 curatieve GGZ Inleiding Op 1 april 2016 heeft Zilveren Kruis het inkoopbeleid 2017 gepubliceerd. Hierin is onder andere aandacht

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geestelijke 2017Gezondheidszorg Eno Zorgverzekeraar 2 Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid GGZ 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eigen inkoop

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014 Zorginkoop AWBZ Praktijkdagen Almere 22 mei 2014 1 Inhoud AWBZ-zorginkoop Doelgroepen, producten, prestaties Leestips & links 2 Kenmerken Inkoop AWBZ zorg (1) Verzekerd recht Toegang: indicatiestelling

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar, intwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar, intwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar, intwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar Integraal zorginkoopbeleid Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 2016 Vrijgevestigden Juni 2015 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geestelijke 2017Gezondheidszorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid GGZ 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eigen inkoop en samenwerking Multizorg 6 2.3 Eisen

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging Samengesteld op: 2 April 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging - Inhoudsopgave 2 / 36 Inhoudsopgave 1 COVER 2 INHOUDSOPGAVE 3 HET ACHMEA ZORGINKOOPBELEID

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie