Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)"

Transcriptie

1 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015

2 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER 2 INHOUDSOPGAVE 3 HET ACHMEA ZORGINKOOPBELEID 2016 Welkomstwoord Olivier 5 Visie & Missie 6 Organistatiestructuur 9 4 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 12 Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg BELEIDSSPEERPUNTEN Klant centraal 15 Hoofdbehandelaarschap 16 Inzicht in kwaliteit van zorg 18 Versterken eerste lijn en preventie 20 Vermaatschappelijking 22 Reële prijsafspraken (voor doelmatige zorg) 24 Zorgmodule Pro life 26 6 INKOOPPROCEDURE Overzicht inkoopprocedures Inkoopprocedure met offerte 31 Digitale inkoopprocedures voor instellingen 37 Inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken 44 Pilot prestatie-inkoop verslavingszorg 47 Inkoopprocedure Pro Life 49

3 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 3 / 64 7 PROCES EN PLANNING Inkoopprocedure curatieve ggz Digitale inkoopprocedures curatieve ggzinstellingen Inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken 2016 Pilot prestatie inkoop verslavingszorg Inkoopprocedure landelijk garantiemodel ambulante 57 christelijke curatieve ggz 2016 Wet langdurige zorg 58 Naleving & Controle 59 Juridische aspecten 62 9 CONTACTINFORMATIE 55

4 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Het Achmea zorginkoopbeleid / 64 3 Het Achmea zorginkoopbeleid Welkomstwoord Olivier 3.2 Visie & Missie 3.3 Organistatiestructuur Vanaf 2016 zet Achmea een volgende stap met haar zorginkoop. Waar we tot nu toe de zorg voornamelijk per zorgaanbieder inkochten, zal vanaf 2016 het belang van onze klant meer nadrukkelijk het startpunt van onze zorginkoop zijn. We kijken hoe een klant zorg gebruikt en vanuit dat perspectief kopen wij integraal de zorg in. Deze ontwikkeling kunnen we niet in één jaar maken. Daarom hanteren we bij de zorgsoorten voor de inkoop 2016 over het algemeen dezelfde uitgangspunten als ons beleid van 2015 en zetten we de eerste nieuwe stappen door te starten met acht klantperspectieven. Dit noemen we onze zorgmodules.

5 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Welkomstwoord Olivier 5 / Welke waarden kunnen onze klanten ervaren van onze zorginkoop DIRECTEUR: OLIVIER GERRITS Beste zorgverlener, Mijn naam is Olivier Gerrits en ik mag aan u het inkoopbeleid 2016 van Achmea presenteren. Hierin hebben we helder uiteengezet hoe het inkoopbeleid voor alle aanbieders eruit ziet. Het bevat de kaders en richtlijnen die we gaan hanteren bij de inkoop in Vanaf 2016 slaat Achmea een nieuwe weg in bij zorginkoop. Waar we tot nu toe voornamelijk de zorg per zorgaanbieder inkochten, gaan we nu de waarde voor de klant als startpunt voor onze zorginkoop hanteren. We kijken hoe de klant de zorg gebruikt, en op die manier kopen we in. We vinden het enorm belangrijk dat we aan kunnen geven welke waarde onze klanten kunnen ervaren van onze zorginkoop. Deze waarden zijn: Kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg of lagere kosten bij gelijkblijvende kwaliteit. Dit kunnen we niet alleen. We gaan niet op de stoel van de arts zitten, maar willen deskundigheid in het veld gebruiken om samen de beste zorg voor de patiënt te leveren. Om op die nieuwe manier in te kunnen kopen, passen we ook onze organisatie aan. In dit online magazine leest u hier meer over. We kijken uit naar een voor beide partijen succesvolle inkoopronde Olivier Gerrits, Directeur

6 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie & Missie 6 / Achmea zet klantbelang centraal bij haar Zorginkoop Achmea past haar inkoop aan. De verbetering van de zorg voor onze klanten is daarbij het vertrekpunt. De eerste stap maken we in het inkoopbeleid voor Voor de overige zorg handhaven we ons beleid zoals dat ook eerdere jaren gold. De komende jaren zullen we geleidelijk alle inkoop opnieuw tegen het licht houden om te kijken op welke manier we waarde voor onze klant kunnen toevoegen. In de nieuwe aanpak starten we met een analyse vanuit klantbelang om de kansen voor het verbeteren van de zorg in kaart te brengen. Vervolgens leggen we de uitkomsten voor aan klanten om hun input mee te nemen. Ook toetsen we deze uitkomsten met deskundigen, artsen en verschillende zorgaanbieders om de kansen met elkaar te verkennen, en de impact en haalbaarheid te bepalen. Hiermee is ons streven aanbieders waardevolle informatie te geven om hun zorg te verbeteren en in te kopen. Op het moment dat we geen waardevolle informatie kunnen toevoegen, beperken we onze rol tot het vergoeden van zorg en bemoeien we ons niet met de inhoud van de ingekochte zorg. Wij zoeken breed naar waar verbeteringen mogelijk zijn. We kijken naar kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, en naar de kosten. Samen met u verbeteren we de kwaliteit van zorg voor onze klant. Startpunt van het verbeteren van de kwaliteit van zorg is inzicht daarin. Patiënten, verzekerden, zorgverzekeraars, verwijzers, politiek en media vragen steeds meer transparantie van zorgaanbieders over de geleverde prestaties. De toename van inzicht in kwaliteit van zorg is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Achmea heeft aan deze versnelling een forse bijdrage geleverd, onder andere via het programma Kwaliteit van Zorg. Achmea realiseert zich dat deze transparantie steeds meer een voorwaarde wordt. Maar we beseffen ook dat transparantie nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt om de juiste consequenties te verbinden aan (verschillen in) kwaliteit via het inkopen op kwaliteit. Voor een beperkt aantal aandoeningen is inmiddels relevante en betrouwbare kwaliteitsinformatie voorhanden. Wij willen dat onze inkoopstrategieën aanbieders stimuleren om de kwaliteit van zorg continu te blijven verbeteren en de informatie gebruiken als bron van inspiratie om meer patiënten betere zorg te kunnen bieden. Deze continue verbetering wil Achmea stimuleren en versnellen via drie lijnen, die samen een prominent onderdeel vormen onze de kwaliteitsstrategie : Aanbieders verbeteren zelf op basis van inzicht in kwaliteit; Hierbij valt te denken aan de Achmea Praktijk Status. Deze is een aantal jaren geleden

7 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie & Missie 7 / 64 ontwikkeld voor huisartsen, en nu ook beschikbaar in de paramedische zorg. Achmea stimuleert verbetering op basis van inkopen op kwaliteit; Binnen de zorgmodule geboortezorg bijvoorbeeld doen we dit al voor IVF-behandeling. Aanbieders die aantoonbaar de beste slagingskans op een succesvolle zwangerschap geven, bieden we een ongelimiteerd volume. Andere aanbieders krijgen een volumebeperking. Hierbij is de uitdaging aan aanbieders die achterblijven hun kwaliteitsniveau ook te verbeteren. Slagen ze, dan krijgen zij het volgend jaar eveneens een ruimer volume. Blijft kwaliteit echt achter, dan kan het zijn dat we deze zorg bij een bepaalde aanbieder niet inkopen. Zo stimuleren en belonen we verbetering. Verzekerden en verwijzers kiezen op basis van inzicht in kwaliteit. Hoe meer informatie beschikbaar is, hoe meer wij verzekerden ook over de uitkomsten van zorg informeren. Achmea ziet het als haar opdracht om vanuit haar kwaliteitsstrategie transparant te handelen om de beste zorg voor onze verzekerden te realiseren. We doen dit in nauwe samenwerking met het veld. Gaandeweg verrijken we het inkoopmodel op volume en prijs door kwaliteit toe te voegen en zo gedifferentieerd in te kopen. Ook kijken we naar de kwaliteit van leven van onze klanten. Klanten willen en moeten in toenemende mate eigen regie voeren over hun zorgtraject. Zij hebben steeds meer eigen verantwoordelijkheid. We ondersteunen hen daarbij. Dit doen we bijvoorbeeld door hen continu inzicht te geven in hun eigen gezondheid. In de module chronisch zieken richten we ons het komend jaar op de groep verzekerden met (een sterk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. De oorzaak van hart- en vaatziekten is in 80 tot 90 procent van de gevallen gerelateerd aan de leefstijl. Verandering van die leefstijl is daarmee een cruciaal onderdeel van de behandeling. We ondersteunen onze klanten bij het verbeteren van hun leefstijl om daarmee het risico op hart- en vaataandoeningen te verkleinen. Dat doen we door een gezondheidsprogramma in te kopen dat is gericht op cardiovasculair risicomanagement. Dit programma sluit aan op de behoeften van de individuele verzekerde, met veel ruimte voor zelfzorg en eigen regie. Een ander voorbeeld waarin we de kwaliteit van leven meenemen in ons beleid is de module nierinsufficiëntie. Voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie, die moeten (gaan) dialyseren, is de behandeling zeer ingrijpend. Deze patiënten krijgen meer regie over hun eigen zorgproces en meer ruimte voor andere activiteiten als ze thuis kunnen dialyseren. Toch wordt van deze mogelijkheid op het moment nog maar beperkt gebruikgemaakt. We willen waarde toevoegen door dit voor meer patiënten mogelijk te maken. En andere manier waarop we waarde toevoegen voor onze klanten, is door ervoor te zorgen dat zij niet onnodig hoge premies betalen. Hiertoe brengen we prijsverschillen tussen zorgaanbieders in kaart. We willen inzicht krijgen in de achtergrond van die prijsverschillen. Zijn die onvoldoende verklaarbaar door de kwaliteit van het zorgaanbod of specifieke kenmerken van de patiëntenpopulatie, dan zetten we in op de inkoop van zorg tegen een meer doelmatige prijs. We willen onze klanten alleen laten betalen voor wat waarde toevoegt. Zo horen we onze klanten reageren op de vaak onverwacht hoge kosten van diagnostiek in de eerste lijn. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen risico. Door verbeterde efficiëntie van de diagnostiek kunnen deze kosten omlaag. Met de betrokken aanbieders gaan we ook dit soort stevige gesprekken aan. Het doel hierbij is het voordeel direct terug te kunnen geven aan de klanten.

8 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie & Missie 8 / 64 Steeds opnieuw zoeken we naar manieren om waarde toe te voegen voor onze klanten, of dat nu gaat om het verbeteren van de kwaliteit van zorg, ondersteuning bij verhoging van de kwaliteit van leven, of het voorkomen van onnodig hoge kosten. Samen ontwikkelen We willen voor onze klanten de beste zorg inkopen. Dus moeten we weten hoe zij goede zorg ervaren. Onze klanten zijn hiervoor een essentiële bron. Gesprekken met patiëntenverenigingen dragen dan ook in belangrijke mate bij aan onze beleidsontwikkeling. Steeds kijken we naar de mate waarin de klant ons mandaat geeft om als zorgverzekeraar een rol te spelen op een dossier. Als we dit mandaat hebben, zoomen we in op een onderwerp en ontwikkelen we beleid om de zorg ook daadwerkelijk in te kopen. Dit doen we op basis van data en medische kennis. En nadrukkelijk ook op basis van de inzichten die we verkrijgen uit de gesprekken met deskundigen uit het zorgveld. Dit kunnen huisartsen zijn, medisch specialisten, maar het zijn ook ziekenhuisbestuurders of beroepsverenigingen. Vervolgens toetsen we of het ontwikkelde beleid ook haalbaar is om te implemeren. Dit toetsen doen we met klanten, maar juist ook met aanbieders in het veld. Als de inhoud klopt, gaan we samen met aanbieders het gesprek aan om te kijken wat er nodig is om het te realiseren. Soms is daarvoor meer tijd nodig. Of is het nodig dat de koplopers uit het veld meewerken aan verbetering bij de aanbieders die achterblijven. Ook kunnen we tijdelijke financiële ondersteuning inzetten om het beleid gezamenlijk te kunnen realiseren. Over al deze mogelijkheden gaan we graag in gesprek. Afspraken maken We onderhandelen op basis van de inhoud met u over de inkoop. Achmea maakt altijd een afweging per onderwerp welke inkoopproces gehanteerd wordt. Hierbij kunnen verschillende inkoopmethodieken en vormen van inkoop passen: digitale inkoop, prestatie-inkoop, gunningen, PxQ-afspraken. Bij deze afwegingen nemen we bijvoorbeeld mee hoe groot de voorgestelde wijzigingen zijn. Maar ook meer praktische overwegingen spelen een rol. Op basis van individuele onderhandeling met duizenden professionals tot individuele en dus verschillende contracten komen is duur in de administratie en leidt sneller tot financiële fouten. De organisatiekosten die hiermee gemoeid zouden gaan, kunnen we bovendien niet uitleggen aan onze klanten. Tegelijk begrijpen we goed dat zorgaanbieders niet alleen willen tekenen bij het kruisje. Door verschillende beroepsgroepen te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid, proberen we hierin tegemoet te komen. Tegelijkertijd gaan we in 2015 en 2016 op zoek naar manieren om ook bij de individuele beroepsbehoefenaren en vrijgevestigden meer mogelijkheden te creëren hen zelf keuzes te laten maken bij de invulling van hun contract. Maar ook zoeken we naar manieren om directer in contact te komen en niet te onderhandelen via derden.

9 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Organistatiestructuur 9 / Organistatiestructuur Als we willen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we de beste zorg voor hen inkopen, dan kan dit maar op één manier: door bij de inkoop hún perspectief centraal te stellen. In de nieuwe organisatie is het klantperspectief leidend voor zowel het beleid als de inkoop. Zo zullen we niet langer zorgsoorten (die evenzovele schotten in de organisatie impliceren) centraal stellen in onze inkooporganisatie, maar de voor de klant herkenbare zorgmodules. Op grond van markt- en zorganalyses wordt inkoopbeleid in zorgmodules ontwikkeld, zodat ze voor de klant herkenbaar zijn en toegevoegde waarde leveren in termen van onder andere toegankelijkheid, kwaliteit en kosten. In de nieuwe organisatie is gekozen voor een structuur met een heldere functiescheiding tussen beleid, op te stellen door de afdeling Strategie & Analyse (S&A), het effectueren van het beleid door de inkoop van de zorgmodules en vastleggen van de afspraken met aanbieders in contracten door de afdeling Inkoop en controle op en naleving van zowel de contractueel overeengekomen afspraken als de wettelijke verplichtingen door de afdeling Naleving & Controle (N&C). Strategie & Analyse De afdeling Strategie & Analyse vertaalt de strategische doelen van Achmea Zorg & Gezondheid op basis van medisch inhoudelijke en businessanalyse naar zorginkoopdoelen en ontwikkelt het totale beleid voor de zorginkoop, getoetst op klantwaarde, kwaliteit en doelmatigheid. Binnen de afdeling wordt zowel de meerjarenstrategie als het jaarlijks inkoopbeleid opgesteld. Het beleid wordt niet per zorgsoort gemaakt, maar in voor onze klant herkenbare zorgmodules. Binnen de afdeling Strategie & Analyse werken medisch adviseurs, beleidsadviseurs en businessanalisten. Inkoop De afdeling Inkoop in de nieuwe organisatie van Zorginkoop maakt op basis van het beleid van S&A (inkoop)afspraken met het veld (onder andere zorgaanbieders, leveranciers en gemeenten). Dit betekent dat Inkoop input levert aan het beleid dat door S&A wordt opgesteld en ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken vastgelegd worden, zodat monitoring kan plaatsvinden. Op de afdeling Inkoop werken gedreven inkopers die graag het gesprek aangaan met onder andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, huisartsengroepen en ziekenhuizen. De afdeling Inkoop is ingedeeld in regionale inkoopteams die de regio goed kennen. Verder is er een landelijk inkoopteam, een digitaal inkoopteam, én een speciaal beheerteam. Naleving & Controle De afdeling N&C draagt zorg voor de controle op en naleving van de gemaakte inkoopafspraken en voor de verantwoording hierover.

10 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Organistatiestructuur 10 / 64 Innovatie Het doel van de nieuwe afdeling Innovatie is om zorginnovaties op te leveren die leiden tot hogere klantwaarde, hogere kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten en/of betere toegankelijkheid van zorg. Innovaties zijn er in verschillende soorten, variërend van radicaal anders tot vernieuwend of verbeterend. Stafbureau Het Stafbureau zorgt ervoor dat (Zorginkoopbrede) processen en risico s in control zijn. In de nieuwe organisatie wordt veel meer dan nu proactief gestuurd op risico s en compliance, zodat audit issues niet opgelost, maar juist voorkómen worden.

11 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 11 / 64 4 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 4.1 Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 4.2 Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg 2016

12 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 12 / Visie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) De geestelijke gezondheidszorg (ggz) bevindt zich midden in een grootscheepse stelselherziening. Prestatiebekostiging en toenemende risicodragendheid zorgen ervoor dat de ggz-sector inmiddels de kenmerken van een gereguleerde marktwerking vertoont. In 2014 zijn de generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz geïntroduceerd. Hierna is in 2015 de kinder- en jeugdggz overgegaan naar de Jeugdwet en is de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) beëindigd, vanwege de inwerkingtreding van de Wlz. Deze zorg is deels ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het vraagt veel flexibiliteit van patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om in te spelen op deze ontwikkelingen. Daar komt bij dat er breed wordt geïnvesteerd om (inzage in) de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo wordt er inmiddels fors ingezet op bevordering van adequate verwijzing, levering van evidence-based zorg, inzicht in de geleverde behandelprestaties en samenhang tussen zorg en welzijn. Tegelijkertijd blijft de publieke en politieke druk op de ggz-sector om zijn toegevoegde waarde te bewijzen urgent. Toekomstige bezuinigingen en pakketverkleining blijven voorstelbaar zolang de sector niet in staat is zijn meerwaarde onomstotelijk aan te tonen. De recente ontwikkelingen rond het Plan van aanpak jaarrekeningen ggz, artikel 13 van de zorgverzekeringswet en onrust over de status van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord GGZ bevestigen dit opnieuw. In deze discussies speelt transparantie een belangrijke rol. Transparantie over behandelaanbod en behandelresultaat maakt optimale keuze-informatie voor verzekerden mogelijk en geeft ons als verzekeraar ook sturingsmogelijkheden om kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen. De overheid heeft onlangs aangekondigd een versnelling op transparantie en kwaliteit van zorg te willen bewerkstelligen. Achmea ondersteunt deze versnellingsinitiatieven en ziet transparantie over geleverde prestaties en behaalde uitkomsten als noodzakelijke randvoorwaarde om kwalitatief uitstekende en betaalbare geestelijke gezondheidszorg voor onze (toekomstige) verzekerden te garanderen. Met ons inkoopbeleid zetten wij in 2016 dan ook onverminderd in op het bevorderen van transparante, toegankelijke en doelmatige zorg van uitstekende kwaliteit.

13 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg / Doelstellingen inkoop geestelijke gezondheidszorg 2016 De kernopdracht en doelstellingen van Achmea vormen het uitgangspunt voor ons zorginkoopbeleid We handelen op grond van onze zorgplicht namens onze verzekerden en kopen kwalitatief uitstekende en betaalbare zorg in bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars hebben de nadrukkelijke opdracht om het jaarlijkse macrobudget voor de curatieve ggz niet te overschrijden en tegelijkertijd te voorzien in een voldoende aanbod van geestelijke gezondheidszorg. In de inkoopafspraken met aanbieders nemen wij dan ook uitdrukkelijk de zorgvraag van onze verzekerde als uitgangspunt. Hierbij streven we naar een hogere kwaliteit en effectiviteit van behandeling en lagere kosten per patiënt. Om deze doelstelling te bereiken zetten we voor 2016 in op bestendiging van de volgende meerjarige beleidsspeerpunten: klant centraal; inzicht in kwaliteit van zorg; versterken eerste lijn en preventie; vermaatschappelijking; reële prijsafspraken voor doelmatige zorg. In de visie van Achmea is samenwerking tussen patiëntvertegenwoordiging, zorgaanbieders en verzekeraars een voorwaarde om voorliggende uitdagingen waar te kunnen maken. Achmea geeft hier concreet invulling aan door op de beleidsspeerpunten samen aan verbetering te werken. Via deze route werken we de komende jaren gezamenlijk met patiëntvertegenwoordiging en zorgaanbieders toe naar gedifferentieerde inkoopafspraken per aandoening. Hierbij maken we waar mogelijk gebruik van landelijke inzichten in behandeleffect, klantervaringen en zorgvraagzwaarte.

14 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Beleidsspeerpunten 14 / 64 5 Beleids-speerpunten 5.1 Klant centraal 5.2 Hoofdbehandelaarschap 5.3 Inzicht in kwaliteit van zorg 5.4 Versterken eerste lijn en preventie 5.5 Vermaatschappelijking 5.6 Reële prijsafspraken (voor doelmatige zorg) 5.7 Zorgmodule Pro life Voor het jaar 2016 bestendigt Achmea de ingezette meerjarige beleidslijn. We zetten onverminderd in op onze meerjarenvisie op de genoemde beleidspeerpunten. Deze speerpunten dragen bij aan ons doel om tegen een betaalbare premie toegankelijke en kwalitatieve zorg te borgen voor onze verzekerden.

15 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Klant centraal 15 / Klant centraal Onze verzekerden hebben belang bij veilige, kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Deze zorg koopt Achmea namens haar verzekerden in, mede op basis van zorgplicht. We onderscheiden daarbij de specifieke behoefte van verzekerden zonder zorgvraag en verzekerden met een duidelijke zorgvraag in de ggz. Voor verzekerden met een zorgvraag kopen we het generalistisch aanbod zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt in. Het specialistisch aanbod mag meer geconcentreerd over het land worden aangeboden. Via het klantonderzoek (april 2014) onder patiënten, familie en mantelzorgers hebben we inzicht verkregen in de invloed van het eigen risico op behandelkeuzes, de waarde van keuzevrijheid, het gebruik van keuze-informatie en de behoefte aan behandelmogelijkheden in de eigen leefomgeving. Achmea wil met u afspraken maken over de onderwerpen die verzekerden belangrijk vinden én door u als zorgaanbieder te beïnvloeden zijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn het zichtbaar maken van correcte wachttijdinformatie, het minimaliseren van wachttijden en adequate informatievoorziening voor onze verzekerden. Achmea wil de keuzevrijheid van de verzekerden zo goed mogelijk borgen en zet daarom in op het minimaliseren van wachttijden. De treeknormen zijn (vooralsnog) leidend. We verwachten dat medio 2015, mede naar aanleiding van het onderzoek van de NZa, er een nadere duiding over acceptabele wachttijden beschikbaar komt. Als de wachttijd tot behandeling langer dan zes weken is of de patiënt niet zo lang wil wachten, verwachten wij dat de zorgaanbieder verwijst naar de afdeling klantcontact van de betreffende verzekering van de patiënt: https:// In 2016 ondersteunen wij verzekerden actief bij het vinden van een passende kwalitatief goede zorgverlener door het aanbieden van keuze-informatie. Hiertoe gebruiken we onder andere de door zorgaanbieders aangeleverde informatie in de inkoopapplicatie. Net als voorgaande jaren heeft Achmea de patiënt- en familievertegenwoordiging bij de ontwikkeling van het inkoopbeleid betrokken. Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) levert waardevolle input ten behoeve van onze inkoopdoelstellingen en inkoopafspraken. De in 2015 tijdens inkoop geïntroduceerde factsheet met aanbevelingen om de somatische zorg aan ggz-patiënten te verbeteren, is hier een uitwerking van. Uit ervaring weten we dat de implementatie van deze aanbevelingen in het primair proces van instellingen vraagt om een meerjarig perspectief. In 2016 maken wij concrete afspraken over de implementatie van de aanbevelingen uit deze factsheet. Patiënt- en familievertegenwoordiging vragen expliciete aandacht voor de onderwerpen: herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundige inzet, familiebeleid en voorkomen suïcide en separaties.

16 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Hoofdbehandelaarschap 16 / Hoofdbehandelaarschap In 2016 continueert Achmea haar beleid ten aanzien van het hoofdbehandelaarschap. De commissie-meurs heeft geen tijdig advies afgegeven om een eventuele aanpassing in te voeren in het inkoopbeleid. Na beoordeling van het advies van de commissie-meurs streeft Achmea per 2017 naar uniformering van het beleid met andere verzekeraars ten aanzien van het hoofdbehandelaarschap. Voor 2016 hanteert Achmea voor de basis ggz de volgende hoofdbehandelaars: gz-psycholoog; psychiater; klinisch psycholoog; psychotherapeut; verpleegkundig specialist ggz in dienst van een instelling, specifiek voor product chronisch in de basis ggz. Voor 2016 hanteert Achmea voor de gespecialiseerde ggz de volgende hoofdbehandelaars: psychiater; klinisch psycholoog; psychotherapeut; gz-psycholoog in MDO-constructie; verslavingsarts in MDO-constructie. Achmea hanteert in 2016 geen percentage voor de inzet van hoofd- en medebehandelaars. Zorgaanbieders zijn conform de declaratiebepalingen gehouden zorg te leveren met inachtneming van de verantwoordelijkheden van een hoofdbehandelaar, zoals deze ook zijn verwoord in de beleidsregels en declaratiebepalingen voor de ggz. Bovenstaande onderwerpen ziet u terug in het inkoopbeleid Achmea is ervan overtuigd dat verbetering op deze thema s bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en direct ten goede komt aan de patiënt en onze verzekerde. Om

17 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Hoofdbehandelaarschap 17 / 64 deze onderwerpen te borgen in de afspraken die Achmea met zorgaanbieders maakt, stimuleren wij patiëntenvertegenwoordiging te participeren in de (inkoop)overleggen.

18 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inzicht in kwaliteit van zorg 18 / Inzicht in kwaliteit van zorg Onze opdracht is kwalitatief uitstekende zorg namens onze verzekerden in te kopen om zo de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg te garanderen. Achmea hecht er belang aan dat de geleverde zorg voldoet aan de algemeen aanvaarde professionele standaarden van de beroepsgroepen, de stand van de wetenschap en de geldende wet- en regelgeving en maakt hierover afspraken met gecontracteerde aanbieders. In het belang van onze klanten ondersteunt Achmea daarnaast de landelijke ontwikkelingen op het gebied van transparantie over kwaliteit en verlagen van de kosten in de geestelijke gezondheidszorg. Verzekerden willen heldere informatie die aangeeft dat het betaalde premiegeld ingezet wordt voor zinnige en zuinige zorg. Daarnaast hebben verzekerden die gebruikmaken van geestelijke gezondheidszorg recht op informatie over de voortgang en effecten van hun behandeling. Voor deze doelstellingen is inzicht in behandeluitkomsten noodzakelijk. Ook in 2016 blijft Achmea investeren in de ondersteuning van zorgaanbieders die actief inzetten op routine outcome monitoring (ROM), het afnemen van de Consumer Quality Index (CQI) en verbetering van de geleverde zorg op basis van landelijk beschikbare benchmarkinformatie. Daarnaast stimuleren wij waar mogelijk inhoudelijke verdieping van afspraken op basis van kwaliteit die recht doet aan specifieke klantgroepen of aandoeningen. Specifiek voor de doelgroep verslavingszorg en verslavingspsychiatrie maakt Achmea in 2016 gedifferentieerde afspraken op basis van kwaliteit in een pilot waarbij de prestatie-inkoopmethodiek wordt ingezet. Verbetering van kwaliteit door middel van ROM en benchmarkinformatie Achmea ziet het structureel meten van behandeluitkomsten en patiënttevredenheid als onmisbaar middel voor zorgaanbieders om de kwaliteit van de door hen geleverde zorg zichtbaar te maken en te kunnen verbeteren. Vanuit dit perspectief stimuleert Achmea al een aantal jaren in de ontwikkeling en registratie van landelijk beschikbare en geaccepteerde maten over behandeluitkomsten. Het meerjarig ggz-beleid van Achmea is gericht op het verkrijgen van maximale transparantie op behandeluitkomsten. Hierbij vinden we het nadrukkelijk van belang dat ROM een onderdeel is van het behandelproces tussen de individuele patiënt en behandelaar. Alleen dan kan er door professionals gestuurd worden op betere behandeluitkomsten. Instellingen kunnen de data op geaggregeerd niveau vervolgens gebruiken om erachter te komen op welke onderdelen er bovenmatig goed wordt gepresteerd en waar er ruimte zit voor verbetering. Juist deze ontwikkeling binnen zorginstellingen wil Achmea actief (blijven) stimuleren.

19 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inzicht in kwaliteit van zorg 19 / 64 Achmea ziet op termijn gedifferentieerde inkoop als belangrijk instrument om het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg te stimuleren. De zeggingskracht van de huidige inzichten in behandeleffect neemt in snel tempo toe, maar vereist nog in elk geval een jaar verdieping voordat het realistisch is om inkoopconsequenties te verbinden aan de getoonde verschillen en dit ook zichtbaar te maken aan onze verzekerden. Om de zeggingskracht steeds verder te verhogen beloont Achmea net als voorgaande jaren ook in 2016 zorgaanbieders die hoge ROM-aanleverpercentages bij Stichting Benchmark GGZ (SBG) realiseren. Vanaf 2017 is het de intentie van Achmea om ook die aanbieders te belonen die data aanleveren die van belang zijn voor het maken van valide casemixcorrecties. Daarnaast beloont Achmea zorgaanbieders die op basis van objectieve inzichten in de behandeluitkomsten aantoonbaar verbeteringen doorvoeren in het primair proces en de zorgprogrammering ten behoeve van de kwaliteit van zorg aan onze verzekerden. Aanbieders die dit nu nog niet volledig waar kunnen maken, maar wel de motivatie en slagkracht hebben om op korte termijn resultaten te boeken, willen we stimuleren om ROM breder gewaardeerd en toegepast te krijgen in het primaire zorgproces. Dit doen we door deze instellingen te faciliteren om te leren van inzichten binnen de eigen instellingen en in gesprek te gaan met collega-aanbieders. Zorgaanbieders die excelleren in het transparant maken van zorg zullen wij belonen door bij hen meer zorg te contracteren. Achmea rekent het tot haar verantwoordelijkheid om voor verzekerden minder zorg te contracteren bij zorgaanbieders waar objectief inzicht in behandeluitkomsten ontbreekt. Gedifferentieerde inkoop verslavingszorg op basis van transparante kwaliteit De ontwikkelingen binnen de verslavingszorg staan volop in de publieke belangstelling. Het in oktober 2014 verschenen rapport Verslavingszorg in beeld alcohol en drugs van Zorginstituut Nederland trekt een aantal scherpe conclusies waarbij met name wordt gestuurd op het belang de (kosten)effectiviteit van de diverse zorgprogramma s binnen de verslavingszorg inzichtelijk te maken. Achmea wil haar verzekerden met een zorgvraag op het gebied van verslaving kunnen adviseren naar de aanbieder met het aanbod dat het beste past bij hun individuele zorgvraag. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk meer inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijk toegevoegde klantwaarde van de diverse aanbieders binnen de verslavingszorg en verslavingspsychiatrie. Om deze doelstelling te bereiken is Achmea voornemens in 2016 te starten met een pilot prestatie-inkoop die zich richt op de verslavingszorg en verslavingspsychiatrie. Deze inkoopmethodiek is erop gericht individuele zorgaanbieders maximale ruimte te bieden hun onderscheidende waarde en prestaties te tonen in het inkoopproces. Aanbieders die vooruitstrevend zijn op het gebied van verslavingszorg/verslavingspsychiatrie en een aantoonbaar hoog kwaliteitsniveau behalen, willen we stimuleren om deze expertise optimaal in te zetten ten behoeve van onze verzekerden.

20 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Versterken eerste lijn en preventie 20 / Versterken eerste lijn en preventie Met de introductie van de generalistische basis ggz in 2014 is een start gemaakt met een omvangrijke transitie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is door zorgaanbieders veel werk verzet om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit ontwikkelpad wordt soms als moeizaam ervaren en is ook met wisselend succes. Tegelijk stemt het ons positief te merken dat de ambitie van professionals meestal goed aansluit op onze doelstelling: in 2016 ervaren onze verzekerden een samenhangend en ogenschijnlijk drempelloos continuüm van ggzzorg, vanaf de huisarts tot de gespecialiseerde ggz. Met het waarmaken van deze doelstelling ontstaat een samenhangende keten van huisartsenzorg, poh-ggz, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz. Binnen deze keten krijgt onze verzekerde steeds op het juiste moment kwalitatief goede zorg. Een goed ingerichte keten draagt bij aan het bereiken van een regionaal evenwichtig aanbod voor onze verzekerden. Om dit mogelijk te maken stelt Achmea in 2016 een aantal concrete eisen aan de inrichting van de keten: Er wordt een digitaal beslissingsondersteunend instrument binnen de huisartsenpraktijk ingezet om de toeleiding kwalitatief te verbeteren. De generalistische basis ggz wordt zo veel mogelijk in de huisartsenpraktijk of dichtbij de patiënt in de wijk aangeboden. Binnen de generalistische basis ggz staat de oplossingsgerichte werkwijze centraal, zijn verschillende behandelvormen beschikbaar en zijn er ruime mogelijkheden om te variëren tussen face-to-facebehandelingen en 'blended'-behandelingen (combinatie van face-to-face en e-health). Binnen de generalistische basis ggz zijn consultatie en aanvullende (psycho)diagnostiek van de gespecialiseerde ggz op afroep beschikbaar. Om dat waar te kunnen maken heeft de zorgaanbieder alle benodigde professionals zelf in dienst of zijn er concrete afspraken hoe de zorgaanbieder invulling geeft aan de inzet van consultatie binnen de generalistische basis ggz. Het product chronisch wordt ingezet om ook de chronische patiënt te voorzien van de kwalitatief goede zorg dichtbij de woonomgeving. Hiermee werkt de generalistische basis ggz versterkend op de doelen met betrekking tot vermaatschappelijking.

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde Samenwerken voor de verzekerde juni 2011 Samenwerken voor de verzekerde 2-3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie op kwaliteit 5 2.1 Waarom een gezamenlijke visie op kwaliteit? 5 2.2 De definitie en scope

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 1 Inhoud VOORWOORD > 3 CORPORATE GOVERNANCE > 56 Governancestructuur > 56 LEESWIJZER > 4 Governancestructuur > 56 Risicomanagement > 60 PROFIEL & PRESTATIES

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie