Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren."

Transcriptie

1 Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder voorwaarden (deels) willekeurig afschrijven. De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd: - Gebouwen en woonschepen; - Bromfietsen, motorrijwielen en personenauto s (behoudens taxi s en zeer zuinige auto s); - Dieren; - Wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke; - Immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen etc.). Voor de bedrijfsmiddelen die wel in aanmerking komen voor de tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving geldt dat maximaal 50% willekeurig afgeschreven mag worden. 1 Over het restant is het normale afschrijvingsregime van toepassing. Verder geldt de willekeurige afschrijving alleen voor het boekjaar waarin de genoemde periode valt en dient het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik genomen te worden. Als u dit jaar nog investeert in bedrijfsmiddelen, heeft dat in principe tevens invloed op uw recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Door uw investeringen juist te plannen, kunt u optimaal gebruik maken van deze aftrekpost. Wilt u weten of het in uw geval gunstig is om dit jaar nog te investeren of dat u uw investering beter uit kunt stellen tot volgend jaar? Op uw verzoek zijn wij graag bereid om een en ander op basis van uw persoonlijke situatie te beoordelen. Let op: vanaf 1 januari 2014 verandert er ook een en ander m.b.t. de bijtellingspercentages voor het privégebruik van (zeer) zuinige auto s. Om te bepalen welk bijtellingspercentage toegepast dient te worden is van belang wat de datum van de eerste tenaamstelling is. Dit percentage geldt vervolgens (in principe) voor de duur van 60 maanden. Indien u overweegt om op korte termijn te investeren in een nieuwe (zeer) zuinige auto, dan kan het in bepaalde gevallen raadzaam zijn om ervoor te zorgen dat de auto nog dit jaar op naam gesteld wordt! Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. 1 Willekeurige afschrijving vereist in beginsel dat het bedrijfsmiddel in 2013 in gebruik genomen is. Als de ingebruikname na 31 december 2013 plaatsvindt, wordt de willekeurige afschrijving beperkt tot het bedrag dat in 2013 reeds aanbetaald is (met een maximum van 50%).

2 Afkoop volledige levenslooptegoed in 2013 De levensloopregeling is niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan hadden, werd het tegoed geacht begin 2013 te zijn genoten. Deelnemers die ultimo 2011 een tegoed van of meer hadden, kunnen tot het jaar 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. De voorwaarde dat het levenslooptegoed slechts voor verlof opgenomen kan worden, is komen te vervallen. Indien het volledige tegoed in 2013 opgenomen wordt, wordt het tegoed slechts gedeeltelijk in de belastingheffing betrokken. Het levenslooptegoed dat tot en met ultimo 2011 opgebouwd is wordt slechts voor 80% in de heffing betrokken. Het meerdere wordt wel volledig belast. Indien u dit jaar nog gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, adviseren wij u om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Laat u uw aangifte inkomstenbelasting jaarlijks door Castelijns & Swaans verzorgen? En heeft u in 2013 uw volledige levenslooptegoed afgekocht? Geef dat dan tijdig aan ons door, zodat wij in uw fiscale aangifte over belastingjaar 2013 eventueel de levensloopverlofkorting kunnen claimen!

3 Afkoop volledige stamrecht in 2014 Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting afgeschaft. Vanaf de genoemde datum worden vergoedingen die een werknemer bij zijn ontslag ontvangt ter vervanging van gederfd of te derven loon ( gouden handdruk ) volledig in de belastingheffing betrokken. 1 Werknemers die hun ontslagvergoeding hebben ondergebracht in een stamrecht-bv krijgen (waarschijnlijk) de mogelijkheid om de volledige aanspraak fiscaal vriendelijk af te kopen in Kort gezegd komt het erop neer dat het stamrecht in 2014 slechts voor 80% in de heffing betrokken wordt. Dit geldt voor alle op 14 november 2013 bestaande stamrechten. Het maakt dus niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv, of bij een bancaire instelling, beleggingsinstelling of verzekeraar. Bij volledige afkoop in 2014 wordt 80% van het stamrecht in box 1 belast tegen het progressieve belastingtarief. In sommige gevallen kan dit een zeer aantrekkelijk alternatief zijn. Denk hierbij o.a. aan situaties waarbij in het verleden dermate veel pensioen is opgebouwd, dat u in de toekomst jaarlijks het maximale IB-tarief zult betalen (rekening houdend met eventuele aftrekposten). Als u door de afkoop éénmalig tegen een hoger percentage belast wordt dan is het wellicht niet aantrekkelijk om uw stamrecht in 2014 geheel af te kopen. Let op: als sprake is van een éénmalig hoog inkomen (in het jaar van afkoop) dan heeft u mogelijk recht op een aanzienlijke teruggaaf i.v.m. middeling van inkomen. Per saldo kan het ook in dat geval aantrekkelijk zijn om het stamrecht in 2014 af te kopen! Voor de toepassing van de 80%-regeling moet uitgegaan worden van de commerciële waarde van het stamrecht. Het is niet relevant hoeveel vermogen er daadwerkelijk in de BV aanwezig is. Heeft u uw gouden handdruk vóór 1 januari 2014 omgezet in een stamrecht? Dan zouden wij u willen adviseren om te (laten) berekenen of het al dan niet aantrekkelijk is om het stamrecht in 2014 geheel af te kopen. Wij kunnen deze berekening eventueel voor u maken. Mocht u recht hebben op een teruggaaf vanwege middeling van inkomen, dan kunnen wij deze éénmalige teruggaaf uiteraard voor u aanvragen! Let op: er kan geen gebruik gemaakt worden van de fiscaal vriendelijke afkoopfaciliteit indien het stamrecht niet vóór 15 november 2013 gestort is. Voor gevallen waarbij de werkgever zich uiterlijk 14 november 2013 jegens de werknemer verplicht heeft om als verzekeraar te gaan optreden geldt een uitzondering. 1 Voor mensen die voor 1 januari ontslagen zijn geldt een tijdelijke overgangsregeling. Zij kunnen nog tot 1 juli hun gouden handdruk in een stamrecht-bv laten storten.

4 Tijdelijke verlaging box 2 tarief Indien de belastingplichtige een aanmerkelijk belang in een vennootschap heeft, worden de reguliere voordelen (dividenden) en vervreemdingsvoordelen (verkoopwinsten op aandelen) in box 2 belast. Van een aanmerkelijk belang is onder andere sprake als men minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap bezit. Het tarief in box 2 bedraagt 25%. In 2014 wordt dit tarief tijdelijk verlaagd naar 22%. Voor veel directeur-grootaandeelhouders wordt het volgend jaar derhalve aantrekkelijker om dividend uit te keren! Het tijdelijk verlaagde box 2 tarief geldt tot een maximum dividenduitkering ad Bij de introductie van de flex BV per 1 oktober 2012 is het wettelijk minimum kapitaal om een BV op te richten afgeschaft. Toch heeft men eventuele schuldeisers van een BV enige bescherming willen bieden. Om te voorkomen dat aandeelhouders crediteuren benadelen door uitkeringen aan zichzelf te doen, is een zogenaamde uitkeringstest geïntroduceerd. Dit betekent o.a. dat vóór het doen van een dividenduitkering getoetst moet worden of het al dan niet aanvaardbaar is om een dividenduitkering te doen. Let op: indien sprake is van pensioen in eigen beheer dan dient rekening gehouden te worden met de commerciële waarde van deze verplichting. Deze is aanzienlijk hoger dan de fiscale verplichting. Indien u voornemens bent om (in 2014) dividend uit te keren dan dient eerst getoetst te worden of al dan niet aan de uitkeringstest voldaan wordt. Tevens moet er aan diverse formaliteiten voldaan worden (o.a. opstellen notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders en indienen aangifte dividendbelasting). Wij zijn u hierbij graag van dienst!

5 Belastingrente Begin 2013 is de renteregeling gewijzigd. De wijzigingen gelden vanaf het belastingjaar Van belang is dat de periode waarover de belastingrente berekend wordt gewijzigd is. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting start de berekening pas een half jaar na het betreffende belastingjaar. Vanaf 1 januari 2014 geldt de belastingrente ook voor andere belastingmiddelen. Het percentage is gelijkgesteld aan de wettelijke rente voor consumententransacties (3%). Vanaf 1 januari 2014 wordt er echter minimaal 4% rente in rekening gebracht. Voor de vennootschapsbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties (8,5%). Hierbij geldt vanaf 1 januari 2014 een minimum van liefst 8%. Kortom, u kunt uzelf de relatief hoge rentekosten besparen door te voorkomen dat u achteraf nog aanzienlijke bedragen dient te betalen. Het verdient dan ook onze aanbeveling om (nogmaals) kritisch te beoordelen of eventueel opgelegde voorlopige aanslagen en/of teruggaven een goede indicatie zijn van uw belastingdruk over het betreffende jaar. Als achteraf blijkt dat u per saldo nog recht heeft op een teruggaaf dan gelden andere termijnen en rentepercentages. Mocht u de aanslagen voor privébelastingen nog vóór 1 januari a.s. betalen, dan kan dit ook nog een besparing van box 3 heffing met zich meebrengen (maximaal 1,2%). 1 Indien uw voorlopige aanslagen over belastingjaar 2012 te laag zijn vastgesteld én u de relatief hoge belastingrente wilt voorkomen, dan adviseren wij u om de voorlopige aanslagen per ommegaande te (laten) wijzigen. Wij kunnen de Belastingdienst eventueel verzoeken om een voorlopige aanslag aan u op te leggen c.q. om een reeds aan u opgelegde voorlopige aanslag te herzien. Mocht u hier prijs op stellen dan vernemen wij dat graag van u. 1 Een en ander is afhankelijk van de vermogenspositie van u, uw (fiscale) partner en uw eventuele minderjarige kinderen. Naast de genoemde besparing kan het betalen van aanslagen tevens een gunstige invloed hebben op o.a. het recht op toeslagen.

6 Estate planning Afhankelijk van uw vermogenspositie kan bij het onverhoopte overlijden van u en/of uw partner een flink bedrag aan erfbelasting verschuldigd zijn. Er zijn diverse mogelijkheden om de t.z.t. verschuldigde erfbelasting te beperken. Denk hierbij aan fiscale optimalisatie van uw testament en het doen van schenkingen tijdens leven. 1 In toenemende mate krijgen wij vragen van klanten hoe tijdens leven op fiscaal vriendelijke wijze vermogen aan bijvoorbeeld de kinderen overgedragen kan worden. Niet in de laatste plaats omdat het doen van schenkingen ook een positieve invloed kan hebben op een eventueel (toekomstig) verschuldigde eigen bijdrage AWBZ. Graag willen wij u in ieder geval wijzen op de volgende mogelijkheden om tijdens leven op fiscaal vriendelijke wijze vermogen over te dragen: - Het schenken van ondernemingsvermogen of (aanmerkelijk belang)aandelen met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling 2 ; - Het doen van belastingvrije schenkingen. In 2013 gelden de volgende vrijstellingen: o Schenkingen van ouders aan kinderen: (per kind per jaar); o Schenkingen aan derden (o.a. kleinkinderen, neefjes en nichtjes): (per persoon per jaar); o Eenmalig hoge schenking van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar: ; o Eenmalig extra hoge schenking van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar, mits het geld gebruikt wordt om een dure studie te betalen: ; o Eenmalig extra hoge schenking, mits het geld gebruikt wordt voor de eigen woning: Let op: de mogelijkheden m.b.t. de eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zijn m.i.v. 1 oktober jl. verruimd. Concreet komt het erop neer dat de maximale vrijstelling is geworden en dat de beperking tot ouder-kind relaties is komen te vervallen. De belangrijkste voorwaarde is dat de schenking volledig aangewend dient te worden voor de aankoop of verbouwing/verbetering van een eigen woning c.q. de aflossing van een bestaande eigenwoningschuld. 4 Het is mogelijk om van verschillende personen een belastingvrije schenking ad te ontvangen (mits aan de voorwaarden voldaan wordt). Uiteraard mag u onder de genoemde voorwaarden ook een belastingvrije schenking van maximaal doen aan verschillende personen (bijvoorbeeld meerdere kinderen). Het is echter niet mogelijk om in een volgend jaar wéér een verhoogde belastingvrije schenking aan dezelfde persoon te doen. 5 U gelieve zich wel te realiseren dat het recht op hypotheekrenteaftrek beperkt kan worden bij het benutten van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling. In bepaalde situaties kan het voordelig zijn om het doen van een (extra) hoge schenking uit te stellen. 1 Als men komt te overlijden binnen 180 dagen nadat een schenking gedaan is, wordt deze schenking (fiscaal) aangemerkt als erfrechtelijke verkrijging. Om dit te voorkomen is het zaak dat eventuele schenkingen tijdig gedaan worden. 2 Om bij schenking gebruik te kunnen maken van alle fiscale faciliteiten dient de verkrijger gedurende (minimaal) 36 maanden voorafgaand aan de schenking bij de BV in dienstbetrekking te zijn geweest. In dat kader verdient het onze aanbeveling om ervoor te zorgen dat eventuele bedrijfsopvolgers zeker in familieverband tijdig op de loonlijst staan. 3 Deze regeling geldt van 1 oktober 2013 tot en met 31 december Op basis van het belastingplan is het de verwachting dat deze regeling ook van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 van toepassing zal zijn. Naar verwachting zal de regeling per 1 januari 2015 vervallen (uitgezonderd schenkingen die aangewend worden voor de aflossing van restschulden van een voormalige eigen woning). 4 Let op: op basis van de letterlijke tekst van de geldende wet- en regelgeving is het niet mogelijk om belastingvrij een bedrag ad kwijt te schelden op een eventuele eigen woning lening die de leninggever/schenker aan de leningnemer/begiftigde verstrekt heeft. In voorkomende gevallen dient de schenking (maximaal ) daadwerkelijk overgemaakt te worden. Vervolgens dient het bedrag onder de omschrijving aflossing weer teruggestort te worden op rekening van de leninggever/schenker. 5 Stel dat u in 2013 een belastingvrije schenking ad aan uw kind doet, dan kunt u in 2014 dus niet een aanvullende belastingvrije schenking ad aan hetzelfde kind doen. Wel kunt u dan in 2014 weer gebruik maken van de normale vrijstellingen ( per jaar per persoon voor kinderen / per jaar per persoon voor derden).

7 Alle schenkingen die in één jaar van dezelfde persoon ontvangen worden dienen opgeteld te worden. 1 Als er meer geschonken wordt dan de bovengenoemde bedragen, is er schenkbelasting verschuldigd. De belasting die de verkrijger dient te betalen is afhankelijk van de hoogte van de schenking(en) en de verwantschap tot de schenker. Voor partners en kinderen geldt een tarief van 10% over de eerste en 20% over het meerdere. Voor (achter)kleinkinderen geldt een tarief van 18% over de eerste en 36% over het meerdere. Overige verkrijgers zijn 30% over de eerste en 40% over het meerdere verschuldigd. Als er sprake is van een belastbare schenking en/of als er een beroep gedaan wordt op een eenmalige (extra) verhoogde schenkingsvrijstelling bestaat er een verplichting tot het indienen van een aangifte schenkbelasting. Een aangifte schenkbelasting moet ingediend worden binnen 2 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden. Voor de erfbelasting gelden dezelfde tarieven. Daarentegen zijn de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting niet gelijk. Zoals u zult begrijpen is het uitbrengen van een advies in het kader van estate planning maatwerk. Op uw verzoek zijn wij graag bereid om een persoonlijk advies voor u te schrijven. 1 Partners worden daarbij als één persoon aangemerkt.

8 Huwelijkse voorwaarden Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een zogenaamd periodiek verrekenbeding. Op grond hiervan moeten de huwelijkse voorwaarden (meestal) jaarlijks administratief uitgewerkt worden. Het (laten) uitwerken van hun huwelijkse voorwaarden wordt door beide echtgenoten dikwijls als ingewikkeld en/of duur ervaren. Hierbij speelt tevens een rol dat het belang van uitwerking meestal niet onmiddellijk zichtbaar is. Het belang van het voeren van een zorgvuldige administratie omtrent de huwelijkse voorwaarden dient echter niet onderschat te worden. U gelieve zich te realiseren dat de uitwerking onder andere in de volgende gevallen belangrijk bewijsmateriaal vormt: - Bij echtscheiding. De uitwerking is dan van belang om te beoordelen aan welke echtgenoot bepaalde vermogensbestanddelen toebehoren. - Bij het uitoefenen van verhaalsrechten, hetgeen voornamelijk speelt bij beslag en faillissement. Een crediteur van één der beide echtgenoten heeft geen verhaal op zaken die eigendom zijn van de andere echtgenoot. - Bij het overlijden van één van de echtgenoten. De uitwerking is dan van belang om te beoordelen welke vermogensbestanddelen geheel of gedeeltelijk tot de nalatenschap behoren. Indien de huwelijkse voorwaarden jaarlijks niet administratief worden uitgewerkt, is de juridische waarde ervan nagenoeg nihil. De bewijsrechtelijke positie kan dan dermate zwak komen te staan, dat hierdoor niet te onderschatten problemen ontstaan. De gevolgen hiervan kunnen haaks staan op de doelen die de echtgenoten bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden hadden. Wellicht voorzien ook uw huwelijkse voorwaarden in een periodiek verrekenbeding en bent u (onbewust) nalatig geweest bij het (laten) uitwerken van uw huwelijkse voorwaarden. In dat geval adviseren wij om contact op te nemen met uw vaste contactpersoon bij Castelijns & Swaans.

9 BTW-plicht voor particulieren met zonnepanelen Voor particuliere eigenaren van zonnepanelen is sprake van BTW-plicht indien de opgewekte energie geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen een vergoeding aan de energieleverancier wordt geleverd. In beginsel betekent dit dat er verzocht moet worden om de toekenning van een BTWnummer en dat er vervolgens periodiek aangiften omzetbelasting ingediend moeten worden. Voor het recht op aftrek van voorbelasting gelden de normale BTW-regels. De BTW-plicht geldt niet met terugwerkende kracht. In sommige gevallen kan een beroep op de kleine ondernemersregeling worden gedaan, waardoor minder of zelfs helemaal geen omzetbelasting verschuldigd is. Ook in die gevallen dienen er voor de leveringen facturen met BTW verstuurd te worden en moet er een administratie bijgehouden worden. Om deze administratieve rompslomp te voorkomen, kunt u onder voorwaarden ontheven worden van alle administratieve verplichtingen. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt: - De verschuldigde BTW bedraag maximaal per jaar; - De onderneming wordt gedreven door één of meer natuurlijke personen (bijvoorbeeld eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma). Als u een ontheffing heeft, dan betekent dat o.a. dat u (voor de betreffende activiteiten) geen boekhouding voor de BTW meer hoeft bij te houden en geen BTW-aangifte meer hoeft te doen. Keerzijde is uiteraard dat u dan ook geen recht meer heeft op aftrek van voorbelasting. Voor een overzicht van alle voor- en nadelen van ontheffing van alle administratieve verplichtingen verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst: tie_bijhouden/wie_moeten_een_btw_administratie_bijhouden/ontheffing_administratieve_verplicht ingen/ontheffing_administratieve_verplichtingen. Staatssecretaris Weekers heeft aangegeven dat hij het BTW-ondernemerschap voor particulieren met zonnepanelen niet wenselijk acht. Hij pleit daarom voor aanpassing van de BTW-richtlijn. Bent u BTW-ondernemer? En voldoet u aan alle voorwaarden voor ontheffing van de administratieve verplichtingen? Dan kunnen wij voor u de ontheffing bij de Belastingdienst aanvragen. Bent u voornemens om als particulier op korte termijn zonnepanelen aan te schaffen? Dan kan het in sommige gevallen aantrekkelijk zijn om als BTW-ondernemer aangemerkt te worden. Dit in verband met de verrekening van de voorbelasting bij aanschaf. Op uw verzoek zijn wij graag bereid om u nader te adviseren.

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Profiteer nog in 2014 van regeling om een fiets van de zaak aan te schaffen Als gevolg van de invoering van de WKR per 1 januari 2015, kan in 2014 voor het laatst worden gebruikgemaakt van de aantrekkelijke

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Mr. H. (Henk) Bettink RB Belastingadviseur ROZA Drs. J.A. (Arjan) Pul RB Belastingadviseur ROZA Fiscale beslommeringen Deel 1 Henk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING

Nadere informatie