VERLEG. mogelijk overzicht van onze resultaten in onderwijs en maatschappij, kwaliteit, opbrengsten,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERLEG. mogelijk overzicht van onze resultaten in 2011. onderwijs en maatschappij, kwaliteit, opbrengsten,"

Transcriptie

1 VErleg je horizon JAARVERSLAG 2011

2 In dit jaarverslag geven wij u een zo compleet mogelijk overzicht van onze resultaten in We hebben deze thematisch geordend. Aan bod komen: onderwijs en maatschappij, kwaliteit, opbrengsten, verbinding en expertiseontwikkeling en innovatie. De resultaten worden per thema onderbouwd met treffende ervaringen uit onze dagelijkse praktijk. gebeurtenissen waarmee wij u graag laten zien hoe wij invulling hebben gegeven aan de ondersteuning die u van ons mag verwachten. VERLEG JE HORIZON INHOUD (AANKLIKBAAR) Verleg je horizon 1 Onderwijs en maatschappij 2 met een rolstoel is dansen leuker! 8 kwaliteit 10 Ik leer elke keer wat anders 12 opbrengsten 14 met mijn tafel van klas naar klas 18 verbinding 20 Kan ik u helpen? 26 Expertiseontwikkeling en innovatie 28 KERNCIJFERS Wij zijn benieuwd naar uw reactie op ons jaarverslag, zowel over de vorm als over de inhoud. We horen het graag! Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag over Met de titel Verleg je horizon willen we benadrukken dat medewerkers zich dag in dag uit inzetten voor onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast hebben we in 2011 een grote stap gezet met de introductie van leerroutes en uitstroomprofielen. In dit jaarverslag leest u hierover meer. In 2011 is veel aandacht uitgegaan naar de invoering van de wet op het Passend Onderwijs. Niet alleen de inhoud van die wet hield ons bezig, maar vooral de bezuinigingen die daarmee gepaard zouden gaan. We hebben hard gewerkt om de gestelde doelen te bereiken. In dit jaarverslag laten wij u dan ook graag zien welke resultaten wij hebben behaald. Het in beeld brengen van onze opbrengsten en onze kwaliteit stond centraal. Nog meer dan voorheen willen we laten zien waar wij als onderwijsorganisatie voor staan. Onze inzet heeft een duidelijke meerwaarde voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben en dat dragen we graag uit. De verwachtingen die leerlingen én hun ouders van ons hebben zijn hoog, en terecht: een keuze voor het speciaal onderwijs maak je niet zomaar. We hebben ingezet op de versterking van onze expertise en de samenwerking met onze partners in het regulier onderwijs. Ook voor hen moet duidelijk zijn wat wij te bieden hebben. In onze scholen, maar ook met onze gespecialiseerde inzet binnen het regulier onderwijs. Waren het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs in het verleden nog twee verschillende werelden, nu is het voor iedereen duidelijk dat samenwerking gewenst en noodzakelijk is. Ook samenwerken met andere scholen voor speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs komt ons aanbod ten goede. Onze inspanningen leidden er bijvoorbeeld toe dat we intensief samenwerken met De Radar/ABS. Deze organisatie verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen met een gedragsstoornis in een deel van onze regio. Ook met andere partners op het gebied van zorg en onderwijs zijn de banden verder aangehaald. We verleggen onze horizon. Daarmee bereiken we ons doel: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving. Het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten Wim Ludeke Hennie Loeffen 1

3 ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ De belangrijkste maatschappelijke taak van De Onderwijsspecialisten is het realiseren van een sluitend onderwijsaanbod voor alle zorgleerlingen. Met aandacht voor onder meer transitie en burgerschapsvorming, een gezonde leefstijl en veiligheid. Hiervoor werken De Onderwijsspecialisten samen met ouders en vele andere partijen. Geen enkele leerling mag tussen de wal en het schip vallen. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs- 2 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 3 Passend Onderwijs kan niet zonder samenwerking. We nemen met arrangement, waar nodig samen met partners uit de gezondheidszorg, de samenwerkingsverbanden en de besturen en scholen uit ons werkgebied de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Onze visie op Passend Onderwijs de verantwoordelijkheid om leerlingen een onderwijsaanbod te bieden met toekomst- en ontwikkelingsperspectief. De samenwerking vindt hebben we weergegeven in ons visiedocument Pakkend onderwijs. In 2011 op veel plekken nog op bestuurlijk niveau plaats, maar inhoudelijk zijn werkten we nauw samen om onze visie waar te maken. Bijvoorbeeld met het er ook veel aansprekende voorbeelden te geven. Zoals de trajecten die onze afdeling Dienstverlening op maat maakt. regulier onderwijs, zorgorganisaties en cluster 4-scholen. Samen met hen kijken wij buiten onze eigen grenzen. Raad van Toezicht en goed bestuur Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs voor ieder kind. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur in het bijzonder. Daarnaast is de raad van toezicht als klankbord beschikbaar en draagt bij aan de besturing van de organisatie door de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid goed te keuren. De raad van toezicht evalueerde in 2011 de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van toezicht was in 2011 als volgt samengesteld: Voorzitter de heer H. Luchtmeijer Secretaris de heer J. Baardemans Lid de heer C. Donker Lid de heer D. van Uitert Lid mevrouw J. Pijl Geen leerling tussen wal en schip LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Aanbod op maat De afdeling Dienstverlening zet meer en meer in op maatwerk. Zo kreeg ze van het samenwerkingsverband in het primair onderwijs in Deventer, Sine Limite, een verzoek om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen voor leraren met zeer moeilijk lerende leerlingen in de klas. De ambulant begeleiders hebben dit in 2011 samen met De Linde opgepakt en uitgewerkt. In 2012 komen leraren in een lerarenkring een aantal keren bij elkaar. Joke Tijhuis, directeur van De Linde: Onze intern begeleider en een teamleider zaten in de voorbereidingsgroep. En onze leraar sport en beweging heeft voorlichting gegeven. De lerarenkring heeft ook een bezoek aan onze school gebracht en geobserveerd aan de hand van de Kijkwijzer rijke leeromgeving. Deze is ontwikkeld aan de hand van leerstijlen. Bezuinigingen In februari 2011 werd duidelijk welke bezuinigingen de overheid voor ogen had. Op speciaal onderwijs zou 300 miljoen bezuinigd worden. Na divers overleg en een landelijke protestmanifestatie in Nieuwegein waaraan betogers meededen, besloot minister Van Bijsterveldt de bezuinigingen geleidelijker in te voeren dan oorspronkelijk gepland. De bezuinigingsplannen waren aanleiding om met alle directeuren van onze scholen een visie te ontwikkelen voor de organisatie op de langere termijn. Hennie Loeffen, lid College van Bestuur: We hebben stil gestaan bij wat nu de specifieke expertise van onze organisatie is, expertise die we in ieder geval in stand moeten houden. Een hele zinvolle discussie met een kadernotitie Uitgangspunten reorganisatie als resultaat. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bezuinigingen niet door zullen gaan, de wet Passend Onderwijs wordt wel behandeld. De discussie heeft opgeleverd dat we goed zijn voorbereid op de invoering van deze wet en we nog beter in beeld hebben waar onze prioriteiten liggen.

4 Betrokken zorgpartners Leven, wonen, zorgen en leren gaan in elkaar over. Leren houdt niet op als de leerling naar huis gaat en zorg vindt niet alleen in een zorginstelling plaats. Grenzen worden daarbij overschreden, het gaat om het kind. De Onderwijsspecialisten werken daarom nauw samen met ouders en zorginstellingen. Voor, tijdens en na schooltijd Het is zeven uur, over een uurtje komt de taxi om Jeroen naar school te brengen. Jeroen voelt zich de hele ochtend al niet lekker. De epileptische aanval kwam daarom niet als een verrassing. Jeroen is moe en wil graag weer slapen. Maar zijn toets vandaag gaat gewoon door, hij wordt op school verwacht. Wat zou het fijn zijn als school hier rekening mee kon houden. Bert Klaassen, regiodirecteur: Het gaat De Onderwijsspecialisten om wat leerlingen zelf aangeven. Binnen de 24 uurszorg worden de werkvelden 4 REGIONALE SAMENWERKING zorg, revalidatie en onderwijs goed op elkaar afgestemd. En met resultaat: zo blijven we dicht bij hoe jongeren hun leven kunnen en willen invullen. 5 Cluster 4 Op veel plekken werken we samen met cluster 4-scholen. Lichtenbeek, De Wegwijzer en De Toekomst hebben hiermee al goede ervaringen opgedaan. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs van De Radar/ABS krijgen onderwijs (vmbo-t en havo) op Mariëndael Arnhem. Het ministerie van Onderwijs heeft in 2011 door het toekennen van een zogenaamd smal experiment officieel bekrachtigd dat deze vorm van samenwerking is toegestaan. Speciaal basisonderwijs In Aalten vindt al een aantal jaar intensieve samenwerking plaats met het speciaal basisonderwijs. Ik heb goed en regelmatig contact met zowel directeuren van het speciaal basisonderwijs als het basisonderwijs, zegt Anne-Marie Molleman, directeur van Het Aladon. Onze leerlingen ontmoeten elkaar tijdens uitwisselingen. In 2011 zijn onderbouwleerlingen van ons naar speciaal basisonderwijs nieuwhessen geweest voor een leesproject. Ze kregen daar les van leraren van beide scholen in een gecombineerde groep. Scholieren van nieuwhessen zijn ook bij ons geweest en kregen dan weer hier les. Ze ontmoeten elkaar, leraren wisselen ervaringen uit. Heel waardevol! De overstap die de kinderen kunnen maken tussen beide scholen wordt hierdoor heel gemakkelijk. Ouders zijn enthousiast over de samenwerking. Het maakt voor hen de keuze ook eenvoudiger. Ze weten dat hun kind altijd kan overstappen op een goede en natuurlijke manier. Leerlingen stappen gemakkelijker over clusteroverstijgend Dienstenaanbod in cijfers 5 partners bedienen leerlingen in het regulier onderwijs met een extra vraag om ondersteuning. Kansen creëren In Nederland zijn er kinderen die tussen de wal en het schip vallen. In het onderwijs kunnen ze niet terecht, maar ook in de zorg passen ze niet in een bepaald kader. Deze leerlingen worden ook wel (potentiële) thuiszitters genoemd. De Onderwijsspecialisten namen in de Achterhoek het initiatief om samen met zorg- en andere partners een goede aanpak voor deze kinderen in de leerplichtige leeftijd op te zetten. De bedoeling is om op maat arrangementen samen te stellen. In 2012 worden naar verwachting concrete stappen gezet. Delen van voorzieningen en meer Het voortgezet speciaal onderwijs van Het Aladon in Aalten bereidde vorig jaar de verhuizing naar de nieuwe locatie op de Hoven voor. De school nam haar intrek bij het dagactiviteitencentrum van zorgorganisatie Estinea op 1 januari Directeur Anne-Marie Molleman van Het Aladon: We delen allerlei voorzieningen en ruimten in het gebouw en bekijken nu ook welke mogelijkheden er nog meer zijn tot samenwerking. We bereiden op Het Aladon leerlingen voor op bijvoorbeeld een dagbestedingsplek. Estinea heeft die plekken, zoals een kunstuitleen, industrieel werk en een tuingroep. Clusteroverstijgend dienstenaanbod Sinds een aantal jaar bundelen De Onderwijsspecialisten samen met cluster 4-partners SOTOG, De Radar/ABS, De Brouwerij en cluster 3-partner TWOG hun bestaande diensten tot een breed clusteroverstijgend dienstenaanbod. Léjan ter Steeg, directeur Dienstverlening: De grenzen tussen cluster 3 en 4 vervagen. Het gaat erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen van het regulier onderwijs met op maat geleverde en kostenefficiënte diensten.

5 Het voortgezet speciaal onderwijs van de Christoffelschool kreeg in oktober een nieuwe naam: De Ziep. Deze naam is tevens de naam van de wijk waarin de school HUISVESTING staat en betekent afwateringskanaal. Open karakter De school nam tegelijk met de nieuwe naam In 2011 betrokken de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in een prachtig nieuw gebouw in gebruik, Didam hun spiksplinternieuwe schoolgebouw De Ziep. Het is een bijzonder een inspirerende vertaling van onze gebouw geworden. Niet alleen heeft de school een opvallende buitenkant, onderwijsvisie en ambitie. Fatima Zorg maar ook het interieur is sfeervol en inspirerend. In de open leeromgeving zien leerlingen en teamleden elkaar werken en stimuleren ze elkaar. heeft in het gebouw een kortverblijfhuis Bernadet Groenenstijn, beleidsmedewerker bij de gemeente Montferland, en een trainingscentrum gerealiseerd. is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwbouw. Ik heb meegedacht over onder andere de locatie, maar ook over de gymzaal. Deze was eerst op een andere locatie, maar juist voor deze leerlingen is het heel fijn als je kunt sporten op je eigen school. Dus ik heb naast het bewaken van wet- en regelgeving ook kunnen meedenken over heel praktische zaken. 6 Expertiseuitwisseling 7 Warm hart Wethouder Ingrid Wolsing van de gemeente Montferland is ook trots op de school: Het is een genot om daar te zijn. Ik ben er al een paar keer geweest met rondleidingen en heb er ook met het college van burgemeester en wethouders gegeten. De openheid die je ervaart als de school in bedrijf is met de jongeren die rustig bezig zijn, is heel prettig. Bernadet Groenenstijn is het daarmee eens: Je verwacht dat het onrustig is. Maar dat klopt helemaal niet. Juist door het open karakter geeft het rust en dat werkt blijkbaar door op de leerlingen. Ook de openheid van de school richting de buurt vindt de wethouder inspirerend: De buurt gebruikt ook het schoolplein en het Cruyff Court. In de herfst plaatsen we extra bladkorven. Leerlingen verzamelen het blad en maken de buurt bladvrij. Ook kan de buurt gebruikmaken van het internetcafé, het restaurant en de vergaderruimtes. Hét Congres Voor de negende keer op rij organiseerden De Onderwijsspecialisten in nauwe samenwerking met het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs Hét Congres, het jaarlijkse en landelijke speciaalonderwijscongres. Twee dagen vol lezingen, workshops en uitwisseling over onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Hét Congres fungeerde als kick-off voor het implementatietraject Passend Onderwijs van de PO-raad. Er namen bijna duizend bezoekers deel uit het speciaal en regulier onderwijs. Veel animo was er voor de estafette van lezingen over kwaliteitszorg. En specifieke aandacht ging uit naar speciale doelgroepen, zoals leerlingen met een IQ onder de 35, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel. De Ziep is niet weg te denken uit Didam: We hebben er een warm hart voor, besluit Ingrid Wolsing. Overzicht huisvesting 2011 Het Aladon Voortgezet speciaal onderwijs samen met activiteitencentrum van zorgpartner Estinea in één pand op nieuwe locatie De Hoven. De Wegwijzer Verbouwing en uitbreiding om ruimte te creëren voor twee onderwijszorggroepen. De Ziep Oplevering nieuwbouw. Doorkijk huisvesting 2012 Het Kroonpad (voormalige Mariëndael Apeldoorn) Verhuizing naar nieuwbouw Het Kristal (verhuizing in februari en opening in september 2012). De Linde Nieuwbouw voortgezet speciaal onderwijs (oplevering in april 2012). Intentieverklaring voor bouw van KindCentrum Borgele getekend (februari 2012). KindCentrum Borgele is een gezamenlijk gebouw voor de afdeling speciaal onderwijs van De Linde, een reguliere basisschool, kinderopvang en een medisch kinderdagverblijf. De Toekomst Aanbesteding renovatie (zomer 2012). Hamalandschool Nieuwbouw op langere termijn samen met De Lichtenvoorde en De Woonplaats (architectenselectie februari 2012). Het Prisma en Mariëndael Arnhem Er is onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwbouw. Dit wordt gebruikt voor besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan voor het (voortgezet) speciaal onderwijs binnen de gemeente Arnhem (besluitvorming in 2012). Aansluiten bij de vragen van het regulier onderwijs

6 Nikki, 10 jaar en Matthijs, 7 jaar zijn gek op dansen 8 9 met een rolstoel is dansen leuker! Als de discomuziek aangaat, beginnen de leerlingen van Mariëndael Doetinchem al te swingen en weten ze direct welke bewegingen ze moeten doen. Het is geen normale dansles, maar een les Wheels for Dancing, waar ze leren rolstoeldansen. Wheels for Dancing is een project van Special Heroes, een landelijk sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Gymdocent Alexander Tempels: Dansen is voor iedereen best spannend. Het is prachtig om de leerlingen zo te zien genieten. Ook de kinderen die niet in een rolstoel zitten, zoals Matthijs, doen mee. Matthijs vertelt: Rolstoeldansen vind ik super. Het is leuker om mét een rolstoel te dansen, dan zonder. Nikki zit altijd in een rolstoel: Ik vind dansen met mijn rolstoel fijn en niet moeilijk. Hun favoriete dans? Dat is de wals. Dan kun je samen met je vriendje dansen, legt Nikki uit. Matthijs vult haar aan: En wij zijn vrienden, verliefd en willen later trouwen!

7 Kwaliteit Door nieuwe wetgeving verandert er veel binnen de onderwijswereld: de Wet Kwaliteit (v)so en het nieuwe toezichtkader van de inspectie richten zich steeds meer op onderwijsopbrengsten. Misschien is opbrengst een vreemd begrip in het onderwijs, maar het heeft een duidelijk doel. Want hoe halen we het beste uit onze leerlingen, verleggen we grenzen en hoe brengen we dat in kaart? In 2011 is veel aandacht besteed aan het vastleggen van kwaliteit, het kunnen verantwoorden en het zichtbaar maken daarvan. De unieke expertise van De Onderwijsspecialisten vormt de basis van onze organisatie. 10 Nulmeting Leerlingvolgsysteem is perfect op maat! 11 Om de kwaliteit van het onderwijs, de scholen en De Onderwijsspecialisten Het bestaat al tien jaar, sinds vier jaar is het toegankelijk via internet, te meten, kiezen we een duidelijk vertrekpunt. Waar staan we nu? er is plaats voor ongeveer leerlingen, alle scholen van In 2011 deden we dit met de nulmeting. Personeel, leerlingen, directeuren, De Onderwijsspecialisten gebruiken het en het is continu in ontwikkeling ouders en ketenpartners vulden enquêtes in en gaven daarin hun mening We hebben het over het Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS). Dit systeem over het onderwijs. Uitkomsten daarvan werden door de scholen als helpt ons de vorderingen van de leerling goed te volgen zodat we zicht ontwikkelpunten meegenomen in hun jaarplannen van hebben op de ontwikkeling door de jaren heen. Leraren, klassenassistenten Onze scholen kregen ook een rapportcijfer. Van ouders kregen ze maar ook psychologen, therapeuten en maatschappelijk werkers rapporteren gemiddeld een 8, van leerlingen een 8,2 en van het personeel een 7,6. de verzamelde gegevens van de leerling in één systeem. Nieuwe wet: de Wet Kwaliteit (v)so Het wetsvoorstel voor het speciaal onderwijs gaat vooralsnog in op 1 augustus 2012 en voor het voortgezet speciaal onderwijs op 1 augustus Deze verandering gaat natuurlijk niet in één keer en daarom werken we hier samen naartoe. Wat houdt de nieuwe wet in? We zullen steeds meer onderwijsopbrengsten van leerlingen plannen, volgen, analyseren en bijstellen. De grootste wijziging uit Ontwikkelingsperspectief Om de kwaliteit van het (speciaal) onderwijs te vergroten stelt de Onderwijsinspectie een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling verplicht. Vanaf 2012 moeten we binnen zes weken voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vaststellen. Dat is een hele klus, maar geeft ook richting aan ons onderwijs. Hiermee leggen we de verwachting vast van het niveau dat een leerling kan behalen (uitstroomniveau). Voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen maken we een inschatting waar de leerling naartoe kan groeien. Maar ook nemen we onder andere wonen, werken en vrije tijd mee in het plan. Zo ontstaat er een compleet groeipad van de leerling die we kunnen meenemen in de leerroute. de wet is de invoering van een ontwikkelingsperspectief en een leerlingvolgsysteem. Vanaf het eerste moment dat een leerling bij ons op school komt, krijgt hij of zij een ontwikkelingsperspectief. Dit is een plan van aanpak met het verwachte uitstroomprofiel. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In 2011 diende de nieuwe wet- en regelgeving als springplank voor het opbrengstgericht werken binnen De Onderwijsspecialisten. Systeem van de toekomst Naast de uitwisseling van gegevens binnen De Onderwijsspecialisten, is er binnenkort ook een plek voor de zorg in het MLS. Volgens Marian Persoon, beleidsmedewerker, heeft dit zeker een meerwaarde: Externe revalidatietherapeuten krijgen ook toegang tot het systeem. Zo kunnen leraren en intern begeleiders direct zien hoe ver de leerling is met zijn revalidatie. Dat is erg handig en efficiënt. In de toekomst bouwen we dit systeem nog verder uit. Gewilde software Het MLS wordt ook gebruikt door de speciaal onderwijscollega s RENN 4 in Groningen, Friesland en Drenthe, De Korenaer in Noord-Brabant en De Kom in Druten. Binnenkort start de invoering van MLS bij de Berkenschutse, Expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie in Heeze, De Radar/ABS in Arnhem en omgeving en alle scholen van de Aloysiusstichting. Alles onder controle Organisaties willen of moeten tegenwoordig steeds meer resultaatgericht werken. Hierdoor stijgt de behoefte aan informatie over het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Het proces control geeft hierover informatie. Niels Vos, directeur Centrale Diensten: Van oudsher heeft control een sterk financieel karakter. Tegenwoordig gaat dit verder. Ook binnen De Onderwijsspecialisten groeit de behoefte aan het koppelen van de inhoudelijke en financiële doelstellingen. Met de Planning & Controlcyclus brengen we fasering en samenhang aan in plannen, budgetten en rapportages. De voortgang van het jaarplan 2011 evalueerden wij op twee momenten. De centrale vraag hierbij was: behalen wij onze doelen?

8 ik leer elke keer wat Colin, 12 jaar leert en speelt tegelijk anders Internet is niet meer weg te denken. Ook niet in de klas. Op de Christoffelschool in Didam oefenen leerlingen op de computer. Er is een speciale Yurlspagina waar ze van alles kunnen leren: van handen wassen tot opruimen. De schoolthema s, zoals lente of huishouden vind je ook op de Yurls. Zo kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met de lesstof. Colin is gek op computeren en op Yurls. Colin: Als je op een plaatje klikt, open je een filmpje. Je kunt er spelletjes doen, bijvoorbeeld groente versieren of een cake bakken. Ik doe elke keer wat anders. Je leert ervan, maar de spelletjes vind ik het leukst. Ook het smartboard in de klas is favoriet. Hierop kun je samen met klasgenoten de Yurls bezoeken. Yurls zijn verzamelpagina s van onder andere favoriete websites, films, kleurplaten, prentenboeken en liedjes. Susan Spekschoor, leraar en ICT-coördinator, krijgt veel positieve reacties van collega s, leerlingen en ouders over Yurls. Susan: Bijna alle scholen van De Onderwijsspecialisten hebben een eigen Yurls-pagina. Door de Yurls zijn leraren minder tijd kwijt bij het zoeken naar materialen die het lespakket aanvullen, omdat alles al online staat. En de leerlingen vinden het leuk. Maar ook leerlingen die niet goed kunnen lezen, kunnen met Yurls overweg. Daarom maken we pagina s met veel icoontjes en plaatjes. Zo kan iedere leerling op zijn eigen niveau aan het werk.

9 Opbrengsten De Onderwijsspecialisten zetten zich continu in voor de ontwikkeling van leerlingen. We verbeteren doelgericht en planmatig de prestaties van onze leerlingen, dit heet opbrengstgericht werken. Samen met de leerling, ouders en leraar werken we toe naar vervolgonderwijs, een baan of dagbesteding. De ontwikkeling van onze leerlingen houden we scherp in beeld. Zo weten leerling, leraar en ouders precies waar ze staan. Volg je eigen route Onze leerlingen zijn allemaal uniek. Wat kunnen ze aan en waar werken ze naartoe? Het uitstroomprofiel laat dat zien. Gaat de leerling aan het werk, naar het vervolgonderwijs of naar een dagbesteding? Het ontwikkelen van zes, organisatiebrede leerroutes heeft tot resultaat dat alle scholen gelijke in- en uitstroomcriteria hanteren. Zo kunnen we de kwaliteit van het onderwijs nog beter monitoren en aansturen. Binnen de leerroutes volgen leerlingen onderwijs op hun eigen niveau. Dit niveau wordt bepaald op basis van onder andere IQ, sociaal-emotionele factoren en beperking. In de schema s hieronder beschrijven we deze leerroutes met de bijbehorende uitstroomprofielen. 14 Leerroute Leerroute Iq Uitstroom Leerlingen 15 Waar werken we naartoe? In 2011 hebben alle scholen de stap gezet om te gaan werken met leerroutes. Elke leerling wordt ingedeeld in een leerroute die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. De leerroute leidt de leerling naar zijn of haar uitstroomprofiel. Binnen de leerroutes zijn er drie uitstroomprofielen: toeleiding naar (examengericht) vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Leerroute Iq Uitstroom Leerlingen 6 > 85 vervolgonderwijs lichamelijke beperking (Lg), langdurig arbeid ziek, psychisch langdurig ziek (lzk) beschermde arbeid leervoudige beperking (mg), arbeidsmatige dagbesteding zeer moeilijk lerend (zml) taakgerichte of activerende dagbesteding 1 < 20 belevingsgerichte dagbesteding Leraren volgen de ontwikkeling van leerlingen aan de hand van leerlijnen. Binnen de leerlijnen wordt het niveau van de leerling weergegeven voor onder andere rekenen, bewegingsonderwijs en taal. Leerlijnen geven naast inzicht ook richting aan het onderwijs. Geen eilandjes, maar een land Anja van den Berg, intern begeleider en coördinator leerlijnen, is enthousiast over de leerroutes: Je merkt dat leraren, begeleiders en ouders de leerroutes prettig vinden. Alle scholen hebben straks één werkwijze, dat verbindt ons en maakt ons één land in plaats van losse eilanden. We hebben ook een kijkwijzer gemaakt, die leraren helpt om leerlingen in te delen in een leerroute. Maar het gaat verder, de routes geven ook uitleg: zo hoorde ik laatst van een schooldirecteur dat hij de kijkwijzer gebruikte om aan een ouder uit te leggen waarom de leerling in een bepaalde route is ingedeeld. Wat de leerling allemaal kan en wat zijn doelen zijn. Leerroutes geven een handvat, een ondersteuning voor de ontwikkeling van de leerling. Leerroute geeft richting Sommige scholen zijn al ver met het invoeren van leerroutes. Marja Oosterbeek, intern begeleider op de Christoffelschool: We hebben twee jaar hard gewerkt, maar nu zijn de leerroutes onderdeel van ons onderwijs. Voordat we aan de slag gingen met de leerroutes, werkten we vooral leerlingvolgend. Nu kijken we meer vooruit: welke doelen willen wij en de leerling halen. We kunnen de onderwijsinhoud beter structureren zo! Van binnen naar buiten Om de leerroutes stevig in alle scholen neer te zetten, hebben we een stuurgroep opbrengstgericht werken in het leven geroepen. Linda Geerlings, beleidsmedewerker Kwaliteit en Expertise: De stuurgroep coördineert, verbindt en toetst de voortgang van de invoering van de leerroutes en werkt samen met de vak-en expertisegroepen. Met als inzet: nog meer uit de leerling halen. Leerlingen met een lichamelijke beperking (LG) hebben een motorische beperking of zijn langdurig ziek (LZK). Het leren gaat hen vaak goed af, maar door hun lichamelijke beperkingen hebben ze speciaal onderwijs nodig. Onderwijs dat wij hen graag willen bieden. Leerlingen met een meervoudige beperking (MG), hebben een verstandelijke en motorische beperking. Zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen hebben geen motorische beperking, maar een IQ < 70. In het onderwijs voor deze kinderen ligt de nadruk op de praktische vaardigheden: het ontwikkelen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid. Alle leerlingen een eigen route op hun eigen niveau

10 Uitstromen naar vervolgonderwijs, een baan of dagbesteding DIENSTVERLENING Ondersteuning in het regulier onderwijs Ook in het regulier onderwijs staan wij klaar voor de leerlingen die we begeleiden. Met de juiste ondersteuning kunnen leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieke leerlingen vaak goed functioneren. Het aantal leerlingen dat wij begeleiden in het regulier onderwijs is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het is niet waarschijnlijk dat dit de komende jaren doorgaat. Zeker met het oog op het Passend Onderwijs zijn hier veranderingen in te verwachten. De Onderwijsspecialisten willen hierop inspelen. Cindy Berends, ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs: We sluiten ons tegenwoordig steeds vaker aan bij een school. Bijvoorbeeld de unit zorg van het Arentheem College uit Arnhem. Voor meerdere locaties ben ik onderdeel van het zorgteam van de school. Zo zie je dat werken op leerlingniveau verschuift naar schoolniveau. Ik bedoel daarmee dat ik niet alleen een leerling begeleid maar ook steeds meer coach ben voor leraren en de rest van het team in het regulier onderwijs. Ik vind dit prettig, zo kunnen we snel schakelen en informatie uitwisselen. 16 UITSTROOM Dienstverlening in cijfers 17 De Onderwijsspecialisten geven vorm aan Passend Onderwijs door Leerlingen in beeld leerlingen met een indicatie voor speciaal onderwijs te ondersteunen De scholen van De Onderwijsspecialisten boden in 2011 onderwijs aan op een reguliere school leerlingen. We brengen graag in beeld welke vorm van onderwijs onze leerlingen volgden en wat ze zijn gaan doen. Verdeling leerlingen Uitstroom leerlingen speciaal onderwijs Lichamelijke beperking (LG), langdurig ziek, psychisch langdurig ziek (LZK) 2,1% 83% 8,5% 4,3% 2,1% voortgezet speciaal onderwijs, cluster 2 voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 praktijkonderwijs vmbo, beroepsbegeleidend leren anders 54% 33% 13% basisonderwijs voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Meervoudige beperking (MG), zeer moeilijk lerend (ZML) 98% 1% 1% 2,1% 83% 8,5% 4,3% 2,1% 13% 16% 58% 13% voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4 praktijkonderwijs Uitstroom leerlingen voortgezet speciaal onderwijs Lichamelijke beperking (LG), langdurig ziek, psychisch langdurig ziek (LZK) mbo arbeid beschermde arbeid/sociale werkplaats dagbesteding anders Meervoudige beperking (MG), zeer moeilijk lerend (ZML) arbeid beschermde arbeid/sociale werkplaats dagbesteding anders Financieel perspectief 2012 In 2012 hebben alle scholen, diensten en de gehele stichting een sluitende begroting. Niels Vos, directeur Centrale Diensten: Wij investeren in kwaliteitsverbetering en profilering van de scholen. Zoals de versterking van de ontwikkeling van leerlijnen, huisvesting en onderwijsgebonden ICT. Een aantal scholen is door de kleinschaligheid kwetsbaar. Intensivering van de samenwerking tussen scholen om kosten te beperken en kwaliteit te borgen vindt volop plaats. De Anne Flokstraschool geeft een extra impuls aan de versterking van praktijkvakken en arbeidstoeleiding op basis van Europese Sociaal Fonds-gelden. Ook andere scholen maken gebruik van Europese Sociaal Fonds-gelden maar er moet rekening worden gehouden met het wegvallen van de deze geldstroom.

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie