Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp"

Transcriptie

1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012

2 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese Holtlant GC Leiderdorp tel: Plv. voorzitter: Mevrouw drs. G.A. (Greetje) Frankena Van Effendreef BM Leiderdorp tel: Penningmeester: De heer J.E.C. (Hans) van Arkel AA Dotterbloemkreek JB Leiderdorp tel: Secretaris: De heer drs. D. (Dick) Meiners Brugwacht DN Leiderdorp tel: Ledenwerving en regiozaken: De heer R. (Robin) van der Horst Van Lennepdreef NH Leiderdorp tel:

3 Colofon Van de Redactietafel Liberaal Leiderdorp is een uitgave van de VVD Afdeling Leiderdorp en verschijnt minimaal twee maal per jaar, ten dele onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur en ten dele onder die van de fractie (politieke zaken). Redactie: Dick Meiners (bestuur) Redactie adres: Brugwacht DN Leiderdorp tel Website: Lidmaatschap: De VVD is in Leiderdorp de grootste politieke partij en wil haar ledental verder uitbreiden. Indien u geïnteresseerden en/of sympathisanten kent die informatie over onze partij willen hebben en/of lid willen worden, dan kunt u deze personen naar een van de bestuursleden doorverwijzen. Giften/donaties voor: - reguliere activiteiten: bankrekening: verkiezingsfonds: bankrekening: College Tour? In 2007 keerde presentator Twan Huys terug uit de Verenigde Staten. Hij had daar acht jaar gewerkt als NOVA-correspondent. Tijdens de presidentsverkiezingen bezocht Twan townhall meetings, bijeenkomsten in sportzalen en gemeentehuizen waar burgers de mogelijkheid krijgen om de presidentskandidaten het vuur na aan de schenen te leggen met alledaagse vragen. Twan Huys haalde dit concept naar Nederland. Een zaal vol nieuwsgierige studenten, één topgast en één presentator: hij noemde het College Tour. Wat mij opvalt aan de uitzendingen op vrijdagavond is dat de gasten er zitten om wat ze zijn, en dat aan het eind van de uitzending veel duidelijk(er) is wie ze zijn en wat ze beweegt in het leven. Bij mij brengt het een betrekkelijk anonieme ster, zakenvrouw of sportfiguur veel dichter bij me dan wanneer ik zo iemand in functie volg. Ik begrijp doorgaans ook veel beter waarom zo'n persoon handelt zoals hij/zij doet. Daarbij neemt veelal mijn begrip en symphatie voor betrokkene toe. Ook zijn de uitspraken (vooral 'oneliners', die onthoud ik tenminste) erg leerzaam: zo verklaarde zanger Sting vrijdag 9 maart dat eigenlijk maar één gebod relevant is: "behandel anderen zoals je zelf wilt worden behandeld en doe dat met gezond verstand". Hier hoeft niets aan te worden toegevoegd. Onze VVD heeft als speerpunt voor de periode het verkleinen van de afstand tussen burger en politiek. Dat is zelfs een van de redenen dat een vierde wethouder deel uitmaakt van het huidige College. Is het een idee om - in het kader van het verkleinen van de afstand tussen burger en politiek - een lokale 'College (van B&W) Tour' te organiseren, waarbij onze burgemeester en ieder van de vier wethouders de gelegenheid krijgt in een gesprek met een van onze lokale reporters aan het publiek te presenteren? Voor de Stadskrant worden interviews gehouden met raadsleden en een aantal burgemeesters uit de regio. Die interviews gaan vooral over inhoudelijke thema's. Daarnaast lijkt het mij aantrekkelijk dat betrokkenen zich via een lokale College Tour niet alleen inhoudelijk maar ook persoonlijk aan de nieuwsgierigheid van de burger blootstellen. Dick Meiners, secretaris VVD Leiderdorp

4

5 Convocaat Het afdelingsbestuur nodigt U, als lid of als donateur van de VVD afdeling Leiderdorp uit voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op woensdag 25 april Plaats: Tijd: Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp uur Concept agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 november Vaststelling jaarrekening 2012 met toelichting 4. Benoeming leden kascommissie 5. Samenstelling bestuur 6. Benoeming vertegenwoordiger(s) t.b.v. landelijke ALV 7. Presentatie door burgemeester Laila Driessen: "Leiderdorp vanaf het dak van het nieuwe gemeentehuis bekeken" 8. Nieuws uit het college 9. Nieuws uit de fractie 10. Campagnenieuws 11. Nieuws uit de Kamercentrale 12. Rondvraag 13. Sluiting Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid voor een borrel. Toelichting bij agendapunt 5 (samenstelling bestuur). Mevrouw Greetje Frankena, de vice-voorzitter, heeft te kennen gegeven dat zij om reden van vooral werkgerelateerde zaken met directe ingang haar bestuursfunctie teruggeeft. Wij betreuren dat ten zeerste maar respecteren haar besluit. Wij zullen op gepaste wijze van haar afscheid nemen. 1. Voorzitter Jos Gerrese heeft twee termijnen van drie jaar volgemaakt en is daarmee volgens de regels niet meer herkiesbaar. Echter door de situatie ontstaan door het terugtreden van Greetje Frankena is de opvolging lastig geworden, zeker in het licht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Om hieraan het hoofd te bieden heeft het bestuur (volgens het reglement) unaniem besloten om Jos Gerrese voor te dragen voor een derde termijn als voorzitter. Die termijn zal echter - op verzoek van Jos - eindigen direct na de gemeenteraadsverkiezingen in Om in de vacature van vice-voorzitter te voorzien stelt het bestuur voor om Hr. Frans Zonneveld te benoemen. Zijn CV kunt u elders in deze Liberaal vinden. Frans heeft een aantal bestuursvergaderingen meegelopen en is reeds geruime tijd lid van de VVD. 3. Het bestuur heeft tevens besloten om met het oog op de continuïteit en verjonging het bestuur met een positie uit te breiden. We hebben Niels Verwers bereid gevonden om deze positie te vervullen. Zijn CV staat ook in de Liberaal en ook hij loopt al enkele bestuursvergaderingen mee. Zijn focus zal zijn de ledenwerving. 4. De secretaris Dick Meiners heeft zijn eerste termijn volgemaakt en stelt zich voor een tweede termijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot zeven dagen voor de ALV van 25 april worden ingediend bij het bestuur/de secretaris (dus tot 18 april). Leden die niet in staat zijn zelf naar de ALV te komen kunnen zich per auto laten ophalen en thuisbrengen. U kunt daarvoor contact opnemen met Evelien Meijer, telefonisch: of per mail:

6 Van de Voorzitter. De laatste tijd bekruipt mij het gevoel dat ik op landelijk niveau de aansluiting met de VVD een beetje begin te missen. Bezuinigen om een structureel begrotingstekort te corrigeren met als motto dan zadelen we onze (klein)kinderen niet op met ons mismanagement heeft iets positiefs. Aan de andere kant zijn die (klein)kinderen vermoedelijk mans genoeg om daar zelf tegen die tijd mee om te gaan. Bovendien een paar jaar conjunctuurverbetering zal het plaatje ongetwijfeld ernstig verbeteren. Om echter in een paar jaar de gevolgen van diverse financiële debacles op te lossen met hier en daar een forse kaalslag, levert voor diezelfde nazaten ook niet een al te vrolijk plaatje op. Wat mij betreft komt er dus geen of een beperkte extra bezuinigingsronde. Ik ben daarbij in goed gezelschap van Frits Bolkestein en enkele prominenten van de sociale partners. Een Marshallplan aanpak zou mij persoonlijk meer aanspreken. Ik denk ook dat we op een verstandige manier en niet vanuit de defensie moeten gaan werken aan de hypotheeksituatie. Als u dit leest hebben we hopelijk de uitslag van het Catshuisoverleg en weten we of we nog een regering hebben en welke maatregelen er dit en komende jaren volgen. Ook in Leiderdorp moet bezuinigd worden. De straatverlichting blijft zoals die is. Lijkt mij prima en kan wellicht nog wel iets zuiniger. Vandalisme in Houtkamp en Bloemerd is zorgwekkend. Vernielingen en achtergelaten rommel vormen een flinke financiële en sociale schadepost. Ik begrijp dat je hier en daar struikelt over gebroken glas, naalden en condooms. Handhaven kost ook geld maar dan krijg je ook wat. Twee weken ijspret levert voor de nationale economie een schadepost op van 45 miljoen door medische interventies en verlies van arbeidstijd en onafgebroken gezeur over de Elfstedentocht. Leuk, maar.. Tijdens mijn reguliere bezoeken aan diverse netwerken in Leiderdorp zie ik tot mijn genoegen de nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Prima! De VVD is daar ook steeds goed aanwezig evenals het CDA. De andere partijen vertonen zich daar sporadisch of niet. In mei aanstaande loopt mijn termijn als voorzitter af en na zes jaar ben ik formeel niet meer herkiesbaar. Hierover meer bij de agendatoelichting. De A4 tunnel is half gereed en verdient zich nu al terug door de lawine van snelheidsbekeuringen. Ik wens u een vrolijk voorjaar en een fraaie zomer. Ir. Jos Gerrese

7 Concept-verslag van de vergadering van de ALV van de VVD afdeling Leiderdorp op 16 november 2011 Aanwezig volgens de presentielijst: De dames: M. Breedveld, G. Frankena, E. Gerrese, C. Huijgen, E. Meijer, T. Meiners, I. van Schooten. De heren: H. Van Arkel, J. Gerrese, B. Hoenen, J. Hogenbirk, H. Huigen, W. Joosten, D. Meiners, B. Reidsma, J. Suijkerbuijk, C. Wassenaar, F. Zonneveld. 1. Opening en mededelingen Voorzitter Greetje Frankena opent de vergadering om uur. De voorzitter deelt mede dat de volgende zeven leden zich voor de vergadering hebben afgemeld: mw I. Frijlink, hr T. Bresters, hr H. Dorlandt, hr J. Gerrese, hr R. van der Horst, hr P. Muller, hr H. Zilverentant. 2. Verslag ALV van 11 april 2010 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 3. Vaststelling begroting 2012 met toelichting Penningmeester Hans van Arkel geeft een toelichting. Het is een 'voorzichtige' begroting. De advertentie-inkomsten nemen af. Kennelijk daalt het animo. De verkiezingsreserve bedraagt ruim 6.000,-. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 4. Nieuws uit het college Wethouder Kees Wassenaar wil drie punten toelichten: a Brede School Oude Dorp b Brede School West (Vronkenlaan) c Ringweg Oost De bouw van de Brede School Oude Dorp verloopt voorspoedig. De bouwvergunning heeft een onherroepelijk karakter. Voor De Brede School West is een ontwerp gemaakt met een positief advies van de direct betrokkenen/omwonenden. Een definitief advies is afhankelijk van de inrichting van de buitenruimte. Wanneer alles in één laag wordt gebouwd blijft er weinig buitenruimte over. Verkeerstechnisch is een brug nodig van ,-. Het aangepaste voorstel (incl. brug) komt december of januari in de Raad. Inzake de Ringweg Oost ziet de Provincie geen aanleiding Leiderdorp te verplichten mee te doen. Leiden moet de ringweg op eigen grondgebied aanleggen. Om aan bezwaren van bewoners tegemoet te komen overweegt Leiden een tunnel onder de Sumatrastraat. Leiden beoogt drie ringen, waarvan de Singel de binnenste is. De Provincie besluit over de Rijnlandroute. Terzijde van de Ringweg Oost merkt Kees Wassenaar op dat de Woningcorporatie Ymere betrokken is bij ontwikkelingen van het gebied bij het ROC. Omdat hier sprake is van een contract tussen private partijen is de gemeente niet direct betrokken. Cock Huigen vraagt wat gaat gebeuren met de Driemaster-lokatie: er zou daar niet meer worden gebouwd. Kees Wassenaar nuanceert dit: er gaat minder worden gebouwd en in dit geval slechts wat wordt gedragen door de omwonenden.

8 5. Nieuws uit de fractie Evelien brengt verslag uit van de begrotingsraad met algemene beschouwingen van vorige week. De begroting is sluitend, zij het dat enkele posten nog niet zijn verwerkt (septembercirculaire: ,-) of dat nog dekking moet worden gevonden (IVVP). De precariorechten zijn nog een vraag, evenals het tekort bij de Sociale Dienst. De aan het college meegegeven punten uit de Financiële Kadernota zijn goed vertaald in de begroting. De burgerparticipatie (speerpunt van de VVD) is in korte tijd goed neergezet. De parkeerproblematiek bij de Ommedijk is inmiddels opgelost. De gebiedsvisie van het gebied bij de Willem Alexanderlaan loopt nu succesvol. Er lopen nog enkele procedures tegen de gemeente, waaronder één WOB-procedure (dat is minder dan voorheen). De conclusie luidt dan ook dat al veel van de VVD-verkiezingspunten zijn uitgevoerd of in gang gezet. Jaarlijks worden prestatie-afspraken gemaakt met het College. Speerpunten voor de toekomst zijn de WMO en het Sportbeleid. Cock Huigen plaatst kanttekeningen bij de successen waar het de Heinsiuslaan (verkeersproblematiek) en Vliko (de HSL en de Willem Alexanderlaan zijn daarop aangepast terwijl Vliko nu Leiderdorp moet verlaten). Evelien Meijer geeft aan dat Vliko een regionale functie heeft. De Rijksoverheid wil ,- investeren in de modernisering en uitbreiding van Vliko. 6. Campagnenieuws Willem Joosten meldt dat de campagne voor de verkiezingen van 2014 start in Er is een permanent campagneteam dat streeft naar een budget van ,-. In de permanente campagne staan twee zaken centraal: a activiteiten (bijv. sport) b flyeren en stands Het gaat erom de mensen duidelijk te maken wat onze opvattingen zijn en hoe we de gesignaleerde problemen denken op te lossen. De VVD gaat de Leiderdorpse sportverkiezingen drie jaar sponsoren. 7. Nieuws uit de Kamercentrale Martine Breedveld koppelt terug. De Kamercentrale heeft tot doel afdelingen te ondersteunen en faciliteren en zonodig te assisteren bij het oplossen van problemen. Martine heeft een intervisieachtig model voorgesteld. Nu wordt met een soort buddies gewerkt. De 24 onder de KC vallende besturen worden bijeen geroepen om mensen te stimuleren. De agenda van de KC Zuid Holland Noord ziet er als volgt uit: - 8 december, uur: Stamppotmaaltijd met Jan Franssen (Alphen a/d Rijn) - 10 december, 9.00 uur: Partijraad - 14 april 2012, uur: Bestuurscontactdag (Zoetermeer) - 12 mei 2012, uur: Landelijke secretarissendag 8. Rondvraag Frans Zonneveld is bereid een bestuursfunctie te vervullen. 9. Sluiting Voorzitter mw Frankena dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur.

9 Het nieuwe gemeentehuis minder duur dan gepland! Het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp is geopend op 24 maart Trots en voldoening zijn de belangrijkste gevoelens die leven bij de gemeentelijke organisatie en bij het projectteam dat de bouw heeft begeleid. De VVD is altijd erg kritisch geweest over het nieuwe gemeentehuis. Het had er niet hoeven komen en het budget was te hoog. Het nieuwe gemeentehuis is er nu en we kunnen er als fractie goed werken. We horen dat de medewerkers er tevreden over zijn en het is een feit dat het een van de meest duurzame gemeentehuizen in Nederland is. Dat is mooi want dat levert een goed imago op, en lagere kosten voor gebruik en onderhoud. Gebleken is ook dat het standpunt van de VVD ingenomen bij een aantal moties in 2008 en 2009 waarin werd aangegeven dat het budget minimaal te hoog was, correct was. Op aandringen van de VVD was er een raadswerkgroep ingesteld die het project zou volgen en die van de raad de opdracht heeft meegekregen om het budget en de planning in de gaten te houden. Uiteindelijk is er ruim overgehouden en is er op tijd gerealiseerd wat de bedoeling was. Leiderdorp heeft laten zien dat een dergelijk project te realiseren is binnen de planning en voor een bedrag ruim binnen het budget. Waarvan acte! Ino Cooijmans Rooster van aftreden van bestuur Benoemd herbenoemd aftredend Voorzitter: Jos Gerrese mei 2006 mei 2009 mei 2012 Plv. voorzitter: Greetje Frankena april 2010 mei 2012 Secretaris: Dick Meiners mei 2009 mei 2012 Penningmeester: Hans van Arkel april 2010 mei 2013 Lid, regiozaken, ledenwerving: Robin van der Horst mei 2007 april 2010 mei 2013

10 CURRICULUM VITAE Naam: Niels Verwers Adres: Buitenhoflaan 47 Postcode/woonplaats: 2353 MG LEIDERDORP Geboortedatum: 13 juni 1977 Geboorteplaats: Leidschendam Geslacht: Mannelijk Nationaliteit: Nederlandse Huwelijkse staat: Gehuwd VVD lid sinds: 14 december 2011 Werkervaring: jul heden nov jul 2009 Opleidingen: sep jul 2012 jun sep 2011 sep jun 2003 Universitair Facilitair Bedrijf (UFB), Universiteit Leiden: Manager Financiële Administratie & Administratieve Organisatie UFB: Hoofd Financiële Administratie Opleiding Administrateur Controller (HBO+) Opleiding SPD Bedrijfsadministratie (HBO) Nederlandse Taal- en Letterkunde (WO), (Rijks)Universiteit Leiden. Specialisatierichting Oudere letterkunde van de Nieuwe Tijd Nevenactiviteiten en bestuurservaring: okt heden Coördinator Bedrijfshulpverlening (BHV) jan jun 2002 Onderzoekstage in diverse Londense bibliotheken sep aug 2000 EL CID/VademecumCommissie Organisatie introductieweek Universiteit Leiden sep sep 2003 sep jun 2003 Lidmaatschap Leidse Vereniging voor Studenten Augustinus Lidmaatschap Studievereniging Nieuw Nederlands Peil Voorzitter Bestuur en Hobby s: Lezen, hardlopen, films Van de fractievoorzitter De eerste 80 dagen van onze nieuwe burgemeester, mevrouw Laila Driessen-Jansen, zitten er op. Van veel kanten in Leiderdorp hebben ons zeer positieve signalen bereikt. Laila is meteen zichtbaar aanwezig bij vele activiteiten en bijeenkomsten. Een zeer betrokken, energieke, enthousiaste en daadkrachtige indruk heeft zij al bij ons achtergelaten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met Laila voor Leiderdorp een goede keuze hebben gemaakt. En natuurlijk staat een burgemeester boven alle partijen, maar dat neemt niet weg dat we trots zijn dat het een VVD er is. Op onze komende ALV van 25 april as zal zij aanwezig zijn. Ik hoop dat onze leden in grote getale naar deze vergadering komen om met haar kennis te maken en vooral ook te horen hoe zij tegen Leiderdorp aankijkt.

11 Precies halverwege deze raadsperiode zitten we. Een goed moment om te kijken of we als VVDfractie nog op koers liggen. Onze speerpunten zijn en blijven: - een degelijk financieel beleid, met zo laag mogelijke lasten De OZB met maximaal de inflatiecorrectie laten stijgen. Een verdere verhoging zou alleen kunnen als echt! geen andere oplossing mogelijk is. - bouwen aan vertrouwen. Het vertrouwen van de inwoners als gemeente en als politiek terugwinnen. Vooral door het stimuleren van burgerparticipatie. Als fractie werken we hieraan door op alle mogelijke manieren open te staan en aanspreekbaar zijn voor inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers in Leiderdorp. Je laten zien en luisteren! En waar nodig en mogelijk actie ondernemen, vragen stellen aan het college of doorverwijzen. De burgerparticipatie is door het college weer op de rails gezet, denk alleen al aan de Brede scholen Oude Dorp en West. Aan de parkeerproblematiek rond De Ommedijk. De Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan. Voor ons als VVD ook heel belangrijk dat het college met tennisvereniging De Munnik tot overeenstemming is gekomen voor een vernieuwd tenniscomplex. Deze aanpak, hoe betrokkenen bij projecten betrekken, werkt. Het kan vast nog beter en daar zullen we de komende twee jaar als fractie en zeker onze wethouders krachtig op blijven inzetten. Weten we het nog: dat was ons belangrijkste argument om voor een vierde wethouder te besluiten. - verstandige keuzes maken, eveneens een speerpunt van ons. Lopende projecten eerst afmaken voordat we nieuwe opstarten. Maar ook goede keuzes rond de onvermijdelijke bezuinigingen die reeds over ons zijn gekomen en waarvan we weten dat er vanuit Den Haag nieuwe aan zullen komen. Een ander speerpunt waar keuzes maken belangrijk is en blijft de verkeersproblematiek in Leiderdorp. Het niet bestemmingsverkeer om Leiderdorp heen leiden. Nu het vorige college geen budget voor het IVVP [Integraal Verkeers- en Vervoerplan] heeft gereserveerd is voor ons van groot belang dat die maatregelen die snel effect kunnen hebben voor een zo groot mogelijke groep mensen en relatief weinig kosten prioriteit krijgen. Denk aan maatregelen als op de Hoogmadeseweg zijn gerealiseerd. En nu de tweede helft van deze raadsperiode. Vooruit kijken! Een eerste zorg is en blijft de financiële situatie van Leiderdorp. We hebben een aantal fikse tegenvallers over ons heen gekregen: in de OZB uit Terugvordering overheid van op het WWB Participatiebudget. En recent de NUON-reserve die door het vorige college 1 mln. te hoog ingeschat bleek te zijn. Als VVD zitten we er boven op. Met veel kennis van zaken in onze fractie weten wij keer op keer de discussie op juiste wijze aan te sturen en zeer actief mee te denken hoe steeds opnieuw dat voorgestane solide financieel beleid bewaakt kan worden. De Wmo [Wet maatschappelijke ondersteuning] kent nieuwe ontwikkelingen, o.a. het project van de Kanteling. Kort uitgelegd: de Wmo-compensatieplicht heeft zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger tot doel. Zorg zal in plaats van aanbodgericht nu vraaggericht op basis van iemands beperkingen ingevuld gaan worden. Zorgvuldig onderzoek naar individuele behoeften en omstandigheden zijn daartoe onontbeerlijk. Het gaat hierbij vooral om maatwerk en het uiteindelijke resultaat. In plaats van een wat vage Wmo-nota aan te nemen, hebben wij het college via een motie opgeroepen om 2012 als opbouwjaar te gebruiken, om samen met de diverse instellingen in Leiderdorp op goede wijze tot precieze invulling en uitwerking van het beleid te komen. Met de Wmo is veel geld gemoeid en als VVD denken wij actief mee. Lokaal maatwerk is een belangrijk uitgangspunt in plaats van betutteling bij zorg en welzijn. Het nieuwe Sportbeleid en een nieuwe Onderwijsvisie zijn onderwerpen waar wij momenteel druk mee zijn. Ook hier proberen wij als fractie via kaderstelling onze uitgangspunten op voorhand mee te geven aan het college. Veiligheid en handhavingsbeleid zijn en blijven eveneens onderwerpen die iedereen in Leiderdorp aangaan en die wij dus zeker niet uit het oog verliezen. Onze inzet en aandacht zal ook blijven uitgaan naar regionale aangelegenheden. Wij blijven als VVD inzetten op een zelfstandige gemeente, die voor een aantal uitvoerende taken met omliggende gemeenten samenwerkt. Servicepunt71 [dit samenwerkingsverband tussen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude], is begin dit jaar van start gegaan. Voor ons is en blijft bepalend dat een dergelijke samenwerking voordelen voor Leiderdorp oplevert [= kosten verlagen, kwaliteit verbeteren en elkaar sterker maken].

12 Vanuit Den Haag komen een aantal nieuwe taken op ons als gemeente af: Jeugdzorg, Werken naar vermogen en Begeleiding in de Wmo. Deze decentralisaties vergroten de noodzaak tot regionale samenwerking. De toekomst van Leiderdorp staat thans hoog op de politieke agenda van Leiderdorp. Onze nieuwe burgemeester stuurt dit project aan. Er staat nog niets concreets op papier, dus ik kan u nog niets terugkoppelen. Maar u kent onze uitgangspunten, deze hebben wij als VVD ook duidelijk vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. Maar de wereld om ons heen staat niet stil, in de directe omgeving, en ook in Den Haag wordt al actief nagedacht over het kabinetsbeleid en/of VVD-beleid in de volgende regeringsperiode. Op een landelijke VVD-fractievoorzittersdag kreeg ik recent al een minimumnorm van inwoners per gemeente mee. We wachten het af. Als Leiderdorp zitten we in ieder geval ook niet stil. Een onderwerp waarover wij u goed zullen blijven informeren. Mijn conclusie is dat wij als VVD Leiderdorp goed op koers liggen! En beseft u wij doen dit niet alleen, wij blijven samen met onze coalitiepartners van D66 en GroenLinks het beleid in Leiderdorp vormgeven. De VVD-fractie van zeven raadsleden en sinds kort vier burgerraadsleden (Martine Breedveld is ons komen versterken) blijft zich zeer actief, intensief en gemotiveerd inzetten voor een Leiderdorp waar het fijn wonen en werken blijft. U kunt ons uiteraard altijd benaderen als er vragen of opmerkingen zijn. Elders in dit Liberaaltje treft u onze telefoonnummers en adressen aan. Evelien Meijer

13 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 VVD Afdeling Leiderdorp Vast te stellen in de vergadering van 25 april 2012 Bedragen in Euro Code Omschrijving begrotingsposten Realisatie Begroting Realisatie A. BATEN A.1. Reguliere bestuursactiviteiten A.1.1. Contributie aandeel afdeling A.1.2. Giften en donaties A.1.3. Advertentie-opbrengsten A.1.4. Rente A.1.5. Overige Totaal A A.2. Verkiezingsactiviteiten A.2.1. Giften en donaties A.2.2. Rente A.2.3. Overige Totaal A Totaal BATEN (Σ A.1. en A.2.) B. LASTEN B.1. Reguliere bestuursactiviteiten B.1.1. Ledenvergaderingen e.d B.1.2. Liberaal Leiderdorp/nieuwsbrieven B.1.3. Politiek Café VVD B.1.4. Vorming en scholing B.1.5. Overige Totaal B B.2. Verkiezingsactiviteiten B.2.1. Advertenties, drukwerk, zendtijd e.d B.2.2. PR materialen B.2.3. Extra ledenvergaderingen tbv verkiezingen B.2.4. Diversen, incl. verkiezingsprogramma Totaal B Totaal LASTEN (Σ B.1. en B.2.) C. RESULTAAT C.1. Reguliere bestuursactiviteiten (A.1. -/- B.1.) C.2. Verkiezingsactiviteiten (A.2. -/- B.2.) Totaal RESULTAAT (Σ C.1. en C.2.)

14 Balans Code Omschrijving posten A. Activa A.1. Liquide middelen - rekeningen penningmeester rekeningen Verkiezingsfonds A.2. Debiteuren A.3. Vooruitbetaalde kosten Totaal der activa B. Passiva B.1.A. Eigen vermogen (n-1) B.1.B. Bestemde reserve verkiezingsactiviteiten B.2. B.3. Crediteuren Resultaat (n): - reguliere bestuursactiviteiten verkiezingsactiviteiten lustrumviering Totaal der passiva Toelichting op financiele jaarverslag Geachte leden van de VVD afdeling Leiderdorp. Voor u ligt het financiële jaarverslag over 2011 van uw afdeling. In 2011 zijn de inkomsten van de reguliere bestuursactiviteiten voor een bedrag ad. 97 hoger uitgevallen dan begroot. De inkomsten ten behoeve van de verkiezingsactiviteiten zijn eveneens hoger uitgekomen dan begroot, voor een bedrag ad De lasten uit reguliere bestuursactiviteiten zijn aanzienlijk lager uitgekomen dan begroot, een verschil van 790. Het grootste voordeel is behaald bij de kosten van Liberaal Leiderdorp, te weten 534. De oorzaak is gelegen in het feit dat de kosten van het drukken achterwege zijn gebleven, zodat uiteindelijk de portokosten de enige last is bij deze post. De post overige ad. 320 bestaat uit de kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst, een afscheidsattentie voor een bestuurslid, incassokosten en bankkosten. De post PR materialen betreft de kosten van een banier ter zake van een evenement. Dit banier kan in de toekomst eveneens worden gebruikt bij Gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur stelt voor het positieve resultaat ad toe te voegen aan de Bestemde reserve verkiezingsactiviteiten. Indien uw vergadering hiermee instemt zal onderhavige reserve per 1 januari 2012 uit een bedrag van bestaan. Het eigen vermogen blijft hierdoor ongewijzigd en bedraagt 262. Tot slot vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op 14 maart jl. heb ik een schrijven ontvangen van de landelijk penningmeester. Hij maakt hierin onder andere melding van het feit dat een aantal leden nog niet aan hun contributieverplichting over 2012 hebben voldaan. Met klem verzoek ik u na te gaan of u de contributie voor 2012 heeft overgemaakt. Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat dit voor de aanvang voor het verenigingsjaar, in dit geval voor 1 januari 2012, dient te geschieden. De incassokosten die de landelijk penningmeester moet maken worden op onze afdeling verhaald. J.E.C. van Arkel Penningmeester.

15 Een vernieuwde milieustraat voor Leiderdorp In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is een voorstel aangenomen om de huidige milieustraat te gaan verbeteren tot een nieuw milieuplein. De Leiderdorpse milieustraat voldoet aan een grote behoefte. Zeker op de zaterdag is het een komen en gaan van auto s. Onder wakend oog van enkele medewerkers kan men van alles afgeven op de milieustraat. Oud papier, ijzer, groen- en tuinafval, verpakkingsplastic en chemisch afval, om maar een aantal voorbeelden te noemen wordt gestort in 18 containers. Alleen al in 2010 werd 70 ton aan verpakkingsplastic afgegeven. Deze hoeveelheid kan de sporthal De Bloemerd enige malen vullen. De milieustraat loopt echter vast in haar populariteit. Er is geen goede en veilige route rond de containers waardoor auto s en mensen door elkaar heen rijden en lopen. Het complex is niet overzichtelijk en dat belemmert ook het toezicht van de medewerkers. Dit geldt zeker op de doordeweekse dagen wanneer de activiteiten van de milieustraat en de gemeentewerf door elkaar heen lopen. Personenauto s en vrachtwagens van de gemeente rijden dan beide op hetzelfde kleine en niet overzichtelijke gebied. Daarom is besloten tot de aanleg van een ruim en verhoogd milieuplein met daarop ook het kantoortje van de medewerkers en het inleverpunt voor het chemisch afval. Vanaf dit plein kunnen de diverse soorten afval in de juiste container worden gestort. Op deze wijze kan er efficiënter worden afgestort. De medewerkers kunnen ook een beter toezicht houden. Een bijkomend voordeel zijn de grotere containers waarin gestort wordt. Deze grotere containers verminderen het aantal transportbewegingen om het afval af te voeren. Minder vervoersbewegingen zijn goed voor het milieu. Een nieuw milieuplein gaat circa 1,4 miljoen kosten. Dit is veel geld maar deze investering kan worden terugverdiend. Door een goed overzicht is minder toezicht nodig. Grotere containers besparen vervoerskosten en de Leiderdorper brengt zelf steeds meer afval gratis weg. Dit brengt het aantal afhaalbewegingen, denk aan grof vuil, aan huis terug. In vele gemeenten, zoals Leiden, moet men hiervoor betalen. Onbetaalbaar is de verbeterde veiligheid voor bezoekers aan de milieustraat en medewerkers van de gemeentewerf. Bob Reidsma Wij leveren standaard: Service Kwaliteit Vakkundig Advies Scherpe Aanbiedingen Gratis vervangend vervoer Autobedrijf Van Voorthuizen Weversbaan 22 Leiderdorp

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie