Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009"

Transcriptie

1 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede

2 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting opleiding-baan... 9 Samenvatting...10 Van Hall Larenstein Wageningen Respons...12 Respondenten...12 Huidige situatie...13 Aansluiting opleiding-baan...15 Samenvatting...15 Helicon opleidingen mbo Velp Respons...17 Respondenten...17 Huidige situatie...18 Aansluiting opleiding-baan...20 Samenvatting...21 Bijlage 1: Vragenlijst Alumnivereniging VVA Larenstein Pagina 2 van 27

3 Inleiding De alumnivereniging VVA Larenstein wil haar partners Van Hall Larenstein, Helicon Opleidingen mbo Velp en Agrojobs structureel faciliteren met een sturingsinstrument. Daarnaast wil de vereniging weten waar haar alumni blijven en te vinden zijn. In opdracht van de Vereniging van Alumni van Van Hall Larenstein heeft Aequor Services BV onderzoek verricht onder alumni van Van Hall Larenstein Velp 1 en Wageningen 2 en Helicon opleidingen mbo Velp 3 (voormalige Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School (MBCS). In de periode van 14 oktober tot 10 november 2009 hebben de alumni een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de online vragenlijst. Omdat van een deel van de alumni van Helicon opleidingen mbo Velp geen adres beschikbaar was, is bij een aantal personen de vragenlijst telefonisch afgenomen. De resultaten geven inzicht in de stappen die deelnemers en studenten zetten na hun diplomering. Lukt het om een baan te vinden? In welke sectoren zijn de alumni werkzaam? Of wordt er gekozen voor een vervolgopleiding? Hoe beoordelen alumni de aansluiting van hun opleiding op hun baan? Leeswijzer De voorliggende rapportage beschrijft de opbouw van de vragenlijst, waarna in afzonderlijke hoofdstukken de resultaten per vestiging worden weergegeven. In deze hoofdstukken wordt telkens ingegaan op de volgende aspecten: de respons, de respondenten, de huidige situatie van de alumni en de beoordeling van de aansluiting van de opleiding op een baan. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. 1 Opleidingen: bos- en natuurbeheer, land- en watermanagement en tuin- en landschapsinrichting. 2 Opleidingen: bedrijfskunde en agribusiness, dier- en veehouderij, tuin- en akkerbouw, voedingsmiddelentechnologie, tropische landbouw en plattelandsvernieuwing. 3 Opleidingen: bos- en natuurbeheer (mbo 3 en 4) en land-, water- en milieubeheer (mbo 3 en 4). Pagina 3 van 27

4 Vragenlijst In de vragenlijst (zie bijlage 1) staan twee thema s centraal, namelijk de huidige werken/of opleidingssituatie van gediplomeerden en de aansluiting van de opleiding op de (eerste) baan. In de vragenlijst zijn drie criteriumvragen opgenomen om de respondenten de juiste vragen te laten invullen. De criteriumvragen hebben de functie van een filter. Hierdoor kan het aantal respondenten dat een vraag beantwoordt kleiner zijn dan het totaal aantal respondenten. In de eerste criteriumvraag wordt gevraagd of de respondent zijn 4 diploma heeft gehaald. De tweede criteriumvraag vraagt naar de huidige situatie van de gediplomeerde: is hij wel of niet werkzaam en/of volgt hij een vervolgopleiding? De vragen die volgen gaan over de huidige baan (welke sector, functie, soort aanstelling et cetera) of de vervolgopleiding (welke opleiding, welk niveau, reden et cetera). De derde criteriumvraag is of de respondent werkzaam is in de sector waarvoor hij is opgeleid. Alleen personen die werkzaam zijn in de sector die aansluit bij de gevolgde opleiding kunnen gericht vragen beantwoorden over de aansluiting van de opleiding op hun baan (zie figuur 1). Wanneer er bij een antwoord een percentage wordt vermeld, gaat het om het percentage van het absolute aantal personen dat die vraag heeft beantwoord. 4 Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Overal waar 'hij' en 'zijn' staat, kan vanzelfsprekend ook 'zij' en 'haar' worden ingevuld. Pagina 4 van 27

5 Alumni 1 Diploma Geen diploma 2 Baan Vervolgopleiding Geen baan 3 Baan in sector waarvoor opgeleid Baan in andere sector waarvoor opgeleid Aansluiting opleiding - baan Einde vragenlijst Figuur 1: Stroomdiagram vragenlijst en criteriumvragen Pagina 5 van 27

6 Van Hall Larenstein Velp Respons De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is per verzonden aan 543 alumni van drie hbo-opleidingen van Van Hall Larenstein te Velp. Er bleken 116 adressen niet adresseerbaar. De netto-respons bedraagt 35,1 (zie figuur 2). In totaal vulden 150 alumni de vragenlijst (gedeeltelijk) in. Medewerking n=150 Geen medewerking n=2 Netto-respons 150/427=35,1 Uitnodigingen n=543 Onbekend/ geen reactie n=279 adres onjuist/ niet aangekomen n=116 Figuur 2: Responsdiagram Van Hall Larenstein Velp Respondenten Van het Van Hall Larenstein Velp zijn alumni van drie opleidingen benaderd (zie tabel 1). In de steekproef zijn van iedere opleiding ongeveer evenveel alumni die de vragenlijst hebben ingevuld. Respondenten Bos- en natuurbeheer 44 29,3 Land- en watermanagement 52 34,7 Tuin- en landschapsinrichting 54 36,0 Totaal ,0 Tabel 1: Gevolgde opleiding alumni Van Hall Larenstein Velp Twee derde van de alumni heeft de opleiding in een voltijdvariant gevolgd. De door de alumni gevolgde vooropleidingen zijn voornamelijk havo (38) en mbo (38,7). Van de alumni die voorheen een andere mbo-opleiding hebben gevolgd, geeft bijna driekwart aan dat het om een groene mbo-opleiding gaat. Bij de overige alumni betreft het voornamelijk een middelbare technische opleiding. Ongeveer 10 heeft eerst een hboopleiding gevolgd; een breed scala aan opleidingen wordt genoemd; naast groene Pagina 6 van 27

7 opleidingen worden ook hier technische opleidingen en kunst- en sociale opleidingen genoemd. Drie procent heeft, vóór de opleiding aan Van Hall Larenstein een (deel van een) opleiding gevolgd aan een universiteit. Ruim negentig procent van de alumni heeft zijn diploma gehaald. Daarbinnen hebben relatief gezien de meeste alumni (35,6) hun diploma in 2009 gehaald en in 2006 ruim 28 (zie figuur 3). 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 35,6 28,1 14,8 8,9 8,9 2,2 1,5 voor onbekend Figuur 3: Jaar van diplomering (n=135) De volgende resultaten hebben alleen betrekking op gediplomeerde alumni. Huidige situatie Ten aanzien van de huidige werksituatie geeft ongeveer 83 aan op dit moment een betaalde baan te hebben. Ongeveer 15 doet iets anders. Zij studeren door (9), zijn huisman of nog op zoek naar een baan (1,5). Op één alumnus na werken alle alumni in Nederland. Zij zijn voornamelijk werkzaam in de groene sector 5 (26), op het gebied van advies/consultancy (25) en op overheidsgebied (22) (zie figuur 4). Er zijn verschillen zichtbaar tussen de alumni van de verschillende opleidingen. Zo zijn de alumni van de opleiding bos- en natuurbeheer met name werkzaam in de sectoren advies/consultancy, de groene sector en bij de overheid. Alumni van land- en watermanagement werken veelal in de advies/consultancysector en de bouwsector. Vanuit tuin- en landschapsinrichting stromen de alumni vooral in, in de groene sector. 5 Onder de groene sector wordt het werken in de groene ruimte verstaan: hoveniers, bos- en natuurbeheer, groenvoorziening, land-, water en milieu. Geen vee- of plantenteelt. Pagina 7 van 27

8 Figuur 4: Werksectoren alumni Van Hall Larenstein Velp (n=112) De alumni zijn werkzaam bij een divers aantal bedrijven of organisaties binnen deze sectoren. Een derde werkt voor een adviesbureau, dertien procent bij een gemeente en twaalf procent bij een aannemersbedrijf (zie figuur 5). Gediplomeerden van de opleiding bos- en natuurbeheer werken voornamelijk bij het rijk, gediplomeerden in land- en watermanagement zijn met name werkzaam bij een adviesbureau en de alumni van tuinen landschapinrichting werken vooral bij gemeenten en ontwerpbureaus. Figuur 5: Organisaties of bedrijven (n=112) De functies die de alumni vervullen zijn divers. Bijna dertig procent heeft een advies-, staf- of beleidsfunctie, 17 werkt als calculator of werkvoorbereider en 14 is ontwerper of ontwikkelaar. Negentig procent werkt momenteel op hbo-niveau, het niveau waarvoor hij is opgeleid. De overige alumni werken op mbo-niveau (voornamelijk niveau 4) of op wo-niveau. Een groot deel van de alumni werkt in loondienst (88). Tien procent werkt als uitzend-, oproepkracht of is gedetacheerd. Bijna tweederde van de werkenden heeft op dit moment een vaste baan, een derde heeft een tijdelijke baan maar met uitzicht op een vaste aanstelling. Bijna tachtig procent werkt fulltime, twintig procent werkt parttime, variërend van twaalf tot 36 uur. De meeste parttime banen hebben een omvang van 32 Pagina 8 van 27

9 uur. Wat beloning betreft, geeft tweederde aan een bruto maandelijks inkomen te hebben tussen de en Twintig procent verdient minder dan dit en acht procent verdient meer. Zijn de alumni tevreden met hun huidige functie? Bijna 88 is tevreden met zijn of haar functie, waarvan 26 zelfs aangeeft zeer tevreden te zijn. Toch zijn er ook alumni (helemaal) niet tevreden met hun baan (6) of staan ze neutraal tegenover hun functie (6). Hoewel een grote meerderheid op dit moment tevreden is met hun huidige functie, geeft toch veertig procent aan de komende twee jaar van baan te willen veranderen. De redenen hiervoor zijn divers maar met name wordt genoemd dat men een beter passende baan zoekt of een baan die meer voldoening geeft. Van de alumni geeft 86 aan te werken in de sector waarvoor hij is opgeleid. Voor 58 van de alumni is de huidige baan ook hun eerste baan in de sector. De overige 42 heeft al één of meerdere banen na hun diplomering gehad. Daarvan is het voor ongeveer elf procent de tweede baan en voor tien procent al hun 3 e, 4 e of zelfs 5 e baan. Voor twintig procent van de alumni die in 2009 zijn gediplomeerd, is de huidige baan niet de eerste baan. Het lijkt erop dat na de diplomering vaak snel een baan gevonden wordt: 84 heeft binnen drie maanden een baan gevonden, 58 heeft zelfs een baan binnen één maand. Een relatief klein percentage, drie procent, heeft na een jaar nog steeds geen baan gevonden. De alumni hebben hun eerste baan via verschillende wegen gevonden; 27 heeft zijn of haar eerste baan te danken aan de plek waar ze stage gelopen hebben tijdens hun opleiding. Ook via via worden er veel banen gevonden. Alumni hebben ook op andere dan genoemde wijzen hun baan gevonden: open sollicitaties of een afstudeeropdracht hebben voor respectievelijk 6,3 en 2,8 tot een betrekking geleid (zie tabel 2). Aantal Via stage 26 27,1 Via een andere derde 15 15,6 Een vacature in de media 12 12,5 Via een bureau 12 12,5 Gevraagd door een bedrijf 6 6,2 Via de opleiding 3 3,1 Anders, namelijk 22 22,9 Totaal ,0 Tabel 2: Kanalen waarlangs een baan gevonden is Niet alle alumni zijn na afronding van hun opleiding aan het werk gegaan. Ongeveer 17 van de alumni volgt op dit moment een vol- of deeltijdopleiding. Voor bijna 7 geldt, dat de alumnus een baan combineert met een opleiding en voor ongeveer 10 dat de alumnus alleen een opleiding volgt. Twaalf procent volgt een voltijd opleiding. Een kwart van de vervolgopleidingen is een hbo-opleiding en 65 een opleiding aan een universiteit. Een enkeling volgt een opleiding op mbo-niveau. (Master)Opleidingen die gevolgd worden, zijn geo-engineering en landschapsgeschiedenis. De alumni hebben met name gekozen voor een vervolgopleiding vanuit hun interesse. Bij een kwart van de alumni is de keuze voor een vervolgopleiding (mede) gebaseerd op een grotere kans op een (andere) baan. Aansluiting opleiding-baan Hoe beoordelen alumni, die in de sector werken waarvoor ze opgeleid zijn, de aansluiting van hun opleiding op die (eerste) baan? Op een schaal van één tot vijf (slecht tot zeer Pagina 9 van 27

10 goed) geven de alumni gemiddeld een 3,5. Dit betekent dat de aansluiting beoordeeld wordt tussen voldoende en goed in. Slechts een klein aantal (8,3) beoordeelt de aansluiting als negatief (slecht matig, zie tabel 3). Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Gemiddeld Algemene aansluiting 2,1 6,2 38,5 43,8 9,4 3,5 Vakinhoudelijke kennis 4,2 14,6 40,6 35,4 5,2 3,2 uit de opleiding Algemene kennis uit de 2,1 3,1 37,5 50,0 7,3 3,6 opleiding Vakinhoudelijke 2,1 11,5 45,8 35,4 5,2 3,3 vaardigheden uit de opleiding Algemene vaardigheden 1,0 8,3 35,4 47,9 7,3 3,5 uit de opleiding Tabel 3: Beoordeling aansluiting opleiding op eerste baan (n=96) In overeenstemming met het algemene oordeel over de aansluiting van de opleiding op een baan beoordelen de alumni de kennis en vaardigheden ook tussen voldoende en goed in. Opvallend is dat de alumni de aansluiting van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op hun baan iets minder goed beoordelen dan de algemene kennis en vaardigheden. Bijna 20 geeft aan de aansluiting van vakinhoudelijk kennis op hun baan matig tot slecht te vinden. Gemiddeld gezien vonden de alumni de opleiding een goede basis om de arbeidsmarkt mee te betreden (3,96, n=96). Ongeveer 40 geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing. Specifiek heeft men behoefte aan verdieping van het vakgebied. Voorbeelden van andere thema s waarop extra scholing wordt gewenst, zijn bedrijfskundige zaken, leidinggeven, beleid, procesmanagement en lesgeven. Verdieping van het vakgebied 40,3 Verbreding van het vakgebied 17,7 Uitbreiding van kennis buiten het eigen vakgebied 17,7 Actualiseren van kennis 6,5 Anders 17,7 Totaal 100,0 Tabel 4: Scholingsbehoefte (n=62) Sinds het verlaten van de opleiding heeft 92 geen opleiding (langer dan 5 maanden) meer gevolgd. Samenvatting 150 alumni van Van Hall Larenstein Velp hebben de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld; Een ruime meerderheid (83) heeft momenteel een betaalde baan; 17 volgt (daarnaast) een opleiding; Men is overwegend werkzaam in de groene sector, op het gebied van advies/consultancy en de overheidssector, veelal bij adviesbureaus en gemeenten; Bijna alle alumni werken op het niveau waarvoor zij zijn opgeleid; Pagina 10 van 27

11 Bijna 90 van de werkende alumni, werkt in de sector waarvoor hij is opgeleid; het behoud voor de groene sector is hoog; Een gedeelte daarvan verdient minder dan bruto per maand; Hoewel bijna 90 aangeeft tevreden te zijn met zijn huidige baan wil 40 de komende twee jaren van baan veranderen; Meer dan de helft van de werkende alumni vond zijn baan, in de sector waarvoor opgeleid, binnen een maand na diplomering; De aansluiting van de opleiding op de baan wordt beoordeeld tussen voldoende en goed. Daarbinnen wordt de vakinhoudelijke aansluiting iets minder goed gevonden; Ongeveer 40 geeft dan ook aan behoefte te hebben aan extra scholing op dit gebied; De opleidingen worden gezien als een goede basis om de arbeidsmarkt mee te betreden. Pagina 11 van 27

12 Van Hall Larenstein Wageningen Respons De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is per verzonden aan 256 alumni van zes hbo-opleidingen van Van Hall Larenstein te Wageningen. Er bleken 71 adressen niet adresseerbaar. De netto-respons bedraagt 32,9 (zie figuur 6). In totaal vulden 61 alumni de vragenlijst (gedeeltelijk) in. Medewerking n=61 Geen medewerking n=1 Netto-respons 61/185=32,9 Uitnodigingen n=256 Onbekend/ geen reactie n=123 adres onjuist/ niet aangekomen n=71 Figuur 6: Responsdiagram Van Hall Larenstein Wageningen Respondenten De vragenlijst is door een klein absoluut aantal respondenten ingevuld. Bijna de helft van respondenten in de steekproef, zijn alumni van de opleiding dier- en veehouderij. Respondenten Bedrijfskunde en agribusiness 6 13,0 Dier- en veehouderij 22 47,8 Tuin- en akkerbouw 2 4,3 Voedingsmiddelentechnologie 5 10,9 Tropische landbouw 7 15,2 Plattelandsvernieuwing 4 8,7 Totaal Tabel 5: Gevolgde opleiding alumni Van Hall Larenstein Wageningen De vooropleidingen die de alumni hebben gevolgd, zijn met name havo (46,5) en een andere (groene) mbo-opleiding (25,6) zoals laboratoriumtechniek of veehouderij. Van de alumni heeft nagenoeg iedereen, namelijk 98, de voltijdvariant van de opleiding gevolgd. Van de respondenten die een opleiding hebben gevolgd bij Van Hall Larenstein Pagina 12 van 27

13 in Wageningen, heeft 83,3 het diploma gehaald. Daarvan heeft bijna 30 het diploma in 2008 gehaald. Zo n elf procent heeft het diploma zeer recent gehaald; in Figuur 7: Jaar van diplomering (n=35) De volgende resultaten hebben alleen betrekking op gediplomeerde alumni. Huidige situatie Driekwart van de alumni heeft een betaalde baan. Twee personen zitten zonder baan. De overige alumni zijn momenteel bezig met een studie. Van de werkende alumni is ruim 80 in Nederland werkzaam en een vijfde in het buitenland (China, Spanje, Zambia en Zuid-Afrika). De sectoren waarin de alumni aan het werk zijn, zijn erg gevarieerd (zie figuur 8). Iets meer dan 20 van de alumni is werkzaam op het gebied van advies/consultancy, gevolgd door de financiële sector (15) Agrarisch (veeteelt, plantenteelt) Advies/consultancy Financieel Food Groene sector Handel Horeca/Recreatie/Reizen ICT/automatisering Overheid Techniek Figuur 8: Werksector alumni Van Hall Larenstein Wageningen (n=27) Pagina 13 van 27

14 Binnen de verschillende sectoren werkt een vijfde van de alumni bij een productiebedrijf. Ongeveer zeven procent werkt bij een gemeente of in de voedingsindustrie. Iets meer dan de helft werkt bij een ander soort bedrijf of organisatie (zie figuur 9). Genoemd worden accountantskantoren en retailbedrijven maar ook een woningbouwcorporatie en een communicatiebureau. 51,9 7,4 3,7 3,7 3,7 7,4 22,2 Gemeente Adviesbureau Vereniging of stichting Bank en verzekering Voedingsindustrie Productiebedrijf Anders Figuur 9: Organisaties of bedrijven (n=27) Functies die de alumni bekleden lopen sterk uiteen. Ongeveer 19 heeft een commerciële functie, elf procent een administratieve/secretariële functie en nog eens elf procent vervult een positie in de directie of het management van het bedrijf/de organisatie. Ongeveer 70 van de alumni is werkzaam op hbo-niveau, het niveau van de opleiding. Ongeveer 20 werkt op een lager niveau dan het opleidingsniveau, namelijk op mboniveau 4. Bijna iedereen werkt fulltime (89). De alumni die parttime werken, werken minimaal 30 uur per week. De meeste alumni (82) zijn in loondienst bij hun werkgever. Zeven procent werkt op uitzend- of detacheringbasis en nog eens zeven procent is zelfstandig ondernemer. Iets meer dan de helft heeft op dit moment een vaste aanstelling, voor een derde ligt dit besloten in de toekomst. Qua inkomen geeft de helft van de alumni aan tussen de en bruto per maand te verdienen. Ongeveer 40 zit onder deze categorie, waarvan een deel aangegeven heeft op mbo-niveau 3 of 4 te werken. Vier procent verdient meer. Tweederde van de alumni is momenteel tevreden (46) tot zeer tevreden (19) met zijn huidige baan. Een klein derde deel staat neutraal tegenover de baan. Bijna 40 geeft aan (toch) te overwegen om de komende twee jaar een andere baan te zoeken. De redenen die hiervoor genoemd worden zijn een beter passende baan of op zoek naar meer voldoening in het werk. Van de alumni geeft exact de helft (=13 alumni) aan opgeleid te zijn voor de sector waarin hij nu werkzaam is. In bijna alle gevallen is de huidige baan de eerste baan (92). Binnen 3 maanden na diplomering had 92 een baan in de sector waarvoor hij is opgeleid. In de helft van de gevallen heeft de stage ertoe geleid dat de alumnus aan het werk kon. Pagina 14 van 27

15 Naast de alumni die na het behalen van hun diploma de arbeidsmarkt zijn opgegaan, zijn er ook alumni die gekozen hebben voor een vervolgopleiding of een combinatie van werken en leren. Bijna 40 volgt op dit moment (ook) een opleiding (n=34). Achttien procent volgt een voltijdse opleiding en twintig procent een deeltijdopleiding. De opleidingen die gevolgd worden zijn van verschillende niveaus. Bijna de helft is doorgestroomd naar het wetenschappelijk onderwijs. Verschillende alumni hebben gekozen voor een andere hbo-opleiding en een aantal volgt een opleiding op mbo-niveau. Voorbeelden van opleidingen die genoemd worden, zijn diergeneeskunde, bedrijfsadministratie en boekhouden en accountancy. Een derde van de alumni die nog een opleiding volgt, heeft hiervoor gekozen om meer kans op een baan te hebben. Maar ook extra kennis en verdieping van het beroep worden genoemd als reden om door te studeren. Aansluiting opleiding-baan Gemiddeld gezien beoordelen de alumni die werken in de sector waarvoor zij zijn opgeleid, de algemene aansluiting van de gevolgde opleiding op hun eerste baan als voldoende (3,1). Ten aanzien van een aantal specifieke aspecten valt op dat de vakinhoudelijke aspecten gemiddeld beoordeeld worden tussen matig en voldoende en dat de algemene aspecten tussen voldoende en goed worden geschaald. Er is niemand die de aansluiting als slecht beoordeelt. Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Gemiddeld Algemene aansluiting 0 30,8 46,2 7,7 15,4 3,1 Vakinhoudelijke kennis uit 0 61,5 30,8 0 7,7 2,5 de opleiding Algemene kennis uit de 0 23,1 46,2 23,1 7,7 3,2 opleiding Vakinhoudelijke 0 46,2 38,5 7,7 7,7 2,8 vaardigheden uit de opleiding Algemene vaardigheden 0 7,7 53,8 23,1 15,4 3,5 uit de opleiding Tabel 6: Beoordeling aansluiting opleiding op eerste baan (n=13) De alumni vonden gemiddeld dat de opleiding voldoende basis (3,2) heeft gelegd om te starten op de arbeidsmarkt. Iets meer dan de helft geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing. Daarbij wordt voornamelijk naar verdieping van het vakgebied gezocht. Samenvatting Hoewel de respons van de alumni van Van Hall Wageningen goed was, is het absolute aantal respondenten niet groot. Omdat dit aantal gedurende de vragenlijst nog afneemt, is het moeilijk om valide uitspraken over de resultaten te doen. Ook het kleine aantal respondenten per opleiding maakt het niet mogelijk om uitspraken te doen over de afzonderlijke groepen alumni. Het is mogelijk dat de resultaten hierdoor een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Pagina 15 van 27

16 61 alumni van Van Hall Wageningen hebben de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld; Driekwart van de alumni heeft momenteel een betaalde baan; 40 volgt op dit moment (ook) een opleiding; Zowel de sectoren als typen bedrijven en organisaties waar de alumni werkzaam zijn, zijn zeer divers; Ongeveer 70 is werkzaam op het niveau van de opleiding; De helft van de alumni is werkzaam in de sector waarvoor hij is opgeleid; 40 verdient minder dan bruto per maand; Tweederde van de alumni is momenteel (zeer) tevreden met zijn huidige baan; Bijna alle alumni vonden hun baan, in de sector waarvoor opgeleid, binnen een maand na diplomering; De aansluiting van de opleiding op de baan wordt als voldoende beoordeeld, daarbinnen worden vakinhoudelijk kennis en vaardigheden als minder sterke component genoemd; Er is bij meer dan de helft van de alumni behoefte aan extra scholing: verdieping van het vakgebied; Volgens de alumni hebben de opleidingen voldoende basis gelegd om te starten op de arbeidsmarkt. Pagina 16 van 27

17 Helicon opleidingen mbo Velp Respons Er zijn 98 uitnodigingen per verstuurd naar alumni van Helicon opleidingen mbo Velp. Daarvan waren negen uitnodigingen niet adresseerbaar. In totaal hebben 22 alumni de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. Een netto-respons van 24,7. Omdat niet van alle alumni een adres bekend was, zijn nog eens 52 alumni telefonisch benaderd. Hiervan is bij 34 alumni de vragenlijst telefonisch afgenomen. Voor deze rapportage zijn de antwoorden van beide groepen samengevoegd. Medewerking n=22 n=34 Uitnodigingen n=98 n=52 Geen medewerking n=1 n=3 (+2 buiten doelgroep) Onbekend/ geen reactie n=66 n=9 Netto-respons 22/89=24,7 34/48=70,8 adres/ telefoonnummer onjuist/ niet aangekomen n=9 n=4 Rood = per Groen = telefonisch Figuur 10: Responsdiagram Helicon opleidingen mbo Velp Respondenten De respondenten van mbo Velp zijn overwegend alumni die een opleiding op mbo-niveau 4 hebben gevolgd. Twee derde van de respondenten heeft de opleiding bos- en natuurbeheer gevolgd (zie tabel 7). Respondenten Bos- en natuurbeheer, niveau 3 2 3,8 Bos- en natuurbeheer, niveau ,4 Land, water en milieubeheer, niveau 3 2 3,8 Land, water en milieubeheer, niveau ,9 Totaal ,0 Tabel 7: Gevolgde opleiding alumni Helicon opleidingen mbo Velp Pagina 17 van 27

18 De alumni van Helicon opleidingen mbo te Velp hebben allemaal de voltijdvariant van de opleiding gevolgd. Het merendeel (80) heeft een vmbo of mavo vooropleiding gevolgd. De overige alumni zijn ingestroomd na het havo of een andere opleiding van Helicon Velp. Bijna alle deelnemers hebben hun diploma behaald (98) tussen 2005 en Ruim driekwart van de gediplomeerden heeft zijn diploma het afgelopen jaar gehaald: in 2009 (zie figuur 11). Figuur 11: Jaar van diplomering (n=52) De volgende resultaten hebben alleen betrekking op gediplomeerde alumni. Huidige situatie Voor 39 van de alumni geldt, dat zij een betaalde baan hebben. Echter, een groot aantal alumni (45) geeft aan iets anders te doen. Bijna 30 heeft gekozen voor een vervolgstudie en acht procent zit zonder werk. Daarnaast geeft zes procent aan gekozen te hebben voor een algemeen oriëntatiejaar of een reis. Baan (betaald) Baan (onbetaald) Momenteel geen baan, wel baan na diplomering gehad Algemeen orientatiejaar/ reizen Anders Figuur 12: Omschrijving huidige situatie (n=52) Pagina 18 van 27

19 Bijna alle alumni zijn werkzaam in Nederland (92). De overige alumni hebben werk gevonden in Portugal of Duitsland. De sectoren waar de alumni werkzaam zijn, zijn divers (zie figuur 13). Meer dan de helft (56) is werkzaam in de groene sector Advies/consultancy 4 Bouw 8 Groene sector 8 Handel ICT/automatisering Overheid Techniek 56 Transport/logistiek Figuur 13: Werksectoren alumni Helicon opleidingen mbo Velp (n=25) De alumni zijn werkzaam in veel verschillende sectoren en in even zoveel verschillende soorten bedrijven en organisaties (zie figuur 14). Rijk Provincie Gemeente Recreatieschap Waterschap Adviesbureau Ontwerpbureau Aannemersbedrijf Vereniging of stichting Productiebedrijf Anders Figuur 14: Organisaties of bedrijven (n=25) De functies die de alumni vervullen zijn sterk uiteenlopend; daarbinnen vervullen de alumni relatief vaak een technische functie bij het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken. Alle alumni die momenteel werkzaam zijn, hebben een baan op mbo-niveau. Zestig procent werkt op mbo-niveau 4 en dertig procent op mbo-niveau 3. Bijna driekwart werkt fulltime, de overige alumni werken tussen de twintig en 32 uur per week. Iets meer dan tweederde werkt in loondienst. Een kwart van de alumni heeft op dit moment een vaste baan. Vijftig procent heeft nu een tijdelijke baan maar met het vooruitzicht op een vaste Pagina 19 van 27

20 betrekking. Voor een kwart is het nog niet zeker of hun betrekking wordt omgezet in een vaste aanstelling. Driekwart van de alumni verdient maandelijks tussen de en bruto. Twaalf procent zit hieronder en nog eens twaalf procent verdient meer, namelijk tussen de en Meer dan 70 is momenteel tevreden met zijn huidige baan, waarvan 40 aangeeft zeer tevreden te zijn. Er zijn geen alumni ontevreden met hun baan, wel geeft bijna 30 aan neutraal tegenover zijn of haar huidige functie te staan. Toch zijn er ook alumni die overwegen om de komende twee jaar van baan te veranderen; 36 overweegt dit en zoekt daarbij naar een beter passende baan of een baan die meer voldoening geeft. Tweederde van de alumni is werkzaam in een sector waarvoor hij of zij is opgeleid (n=16). Voor tachtig procent van deze alumni is de huidige baan de eerste baan. Alle alumni hebben binnen een half jaar na diplomering een baan gevonden. Daarvan geeft 70 zelfs aan binnen een maand na het afronden van de opleiding al een baan te hebben. De banen werden voornamelijk via stage en of een vacature in de media (beiden 37,5) gevonden. Naast de alumni die na het behalen van hun diploma de arbeidsmarkt zijn opgegaan, zijn er ook alumni die gekozen hebben voor een vervolgopleiding of een combinatie van werken en leren. Bijna 40 volgt op dit moment (ook) een opleiding. Iets meer dan 30 volgt een voltijdse opleiding en bijna acht procent een deeltijdopleiding. De opleidingen die gevolgd worden, zijn van verschillende niveaus. Een meerderheid van 85 is doorgestroomd naar een hbo-opleiding, vijftien procent volgt een opleiding op mboniveau 4. Voorbeelden van opleidingen die genoemd worden, zijn bouwkunde, civiele techniek, bos- en natuurbeheer en land- en watermanagement. Voor 45 van de alumni ligt de reden voor een vervolgopleiding in het creëren van een betere kans op een baan. Maar ook het hebben van een andere interesse en het uitbreiden van kennis worden genoemd. Aansluiting opleiding-baan Hoe hebben alumni die nu een baan hebben in de sector waarvoor zij zijn opgeleid de aansluiting van de opleiding op die baan ervaren? De alumni beoordelen de algemene aansluiting van de opleiding op hun eerste baan in de sector gemiddeld als voldoende. In tabel 8 is de beoordeling van de aansluiting van verschillende kennis en vaardigheden opgenomen. Ook bij deze afzonderlijke aspecten beoordelen de alumni de aansluiting gemiddeld met een voldoende. Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed Gemiddeld Algemene aansluiting 0 12,5 75,0 12,5 0 3,0 Vakinhoudelijke kennis uit ,8 31,2 0 3,1 de opleiding Algemene kennis uit de 0 18,8 56,2 25,0 0 3,1 opleiding Vakinhoudelijke 6,2 18,8 43,8 31,2 0 3,0 vaardigheden uit de opleiding Algemene vaardigheden 0 12,5 62,5 25,0 0 3,1 uit de opleiding Tabel 8: Beoordeling aansluiting opleiding op eerste baan (n=16) Pagina 20 van 27

21 Hoewel gemiddeld gezien de aansluiting als voldoende is beoordeeld, wordt de opleiding wel als goede (3,87) basis gezien om op de arbeidsmarkt mee te starten. Een meerderheid (56) geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing, met name om zich verder te verdiepen in het vakgebied. Samenvatting Hoewel de respons van de alumni van Helicon opleidingen MBO Velp redelijk was, is het absolute aantal respondenten niet groot. Omdat dit aantal gedurende de vragenlijst nog afneemt, is het moeilijk om valide uitspraken over de resultaten te doen. Ook het kleine aantal respondenten per opleiding maakt het niet mogelijk om uitspraken te doen over die afzonderlijke groepen alumni. Het is mogelijk dat de resultaten hierdoor een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. 56 respondenten hebben de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld; 40 van de alumni heeft momenteel een betaalde baan; 40 volgt (naast een baan) een vervolgopleiding; De alumni zijn hoofdzakelijk werkzaam in de groene sector bij uiteenlopende soorten bedrijven en organisaties; Alle alumni werken op mbo-niveau; Tweederde van de alumni werkt in de sector waarvoor hij is opgeleid; Driekwart van de alumni verdient maandelijks tussen de en bruto; Ruim 70 van de alumni is tevreden met de huidige baan, bijna 40 overweegt wel om de komende twee jaren van baan te veranderen; Binnen een half jaar hadden alle alumni die werken in de sector waarvoor opgeleid, een baan; De aansluiting van de opleiding op de baan beoordelen de alumni als voldoende ; Iets meer dan de helft van de alumni geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing; De opleiding wordt een goede basis genoemd om op de arbeidsmarkt mee te starten. Pagina 21 van 27

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Hbo

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Wie werken er in het onderwijs?

Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers

Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers november 2011 vorige volgende index Directie Bedrijfsvoering, afdeling Facilitair Bedrijf,

Nadere informatie