UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007"

Transcriptie

1 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen: ,- : 650 = 375,- Integrale kostprijzen: C87 C89 Direct materiaal , ,- Directe arbeid 7.000, ,- Indirecte kosten , , , , , ,- 2. De indirecte kosten per eenheid van de verschillende kostenveroorzakers: materiaal handelingen ,- : 1450 = 25,- per onderdeel draaibank ,- : = 3,- per omstelling freesmachine ,- : 1000 = 75,- per machine-uur logistie ke handelingen ,- : 10 = 3.650,- per order. 1

2 3. Integrale kostprijzen op basis van ABC: C87 C89 Direct materiaal , ,- Directe arbeid 7.000, ,- Indirecte kosten materiaalhandelingen , , , ,- draaibank , , , ,- freesmachine , , , ,- logistieke handelingen , , , , , ,- 4. De berekening van de integrale kostprijzen op basis van een traditionele methode veronderstelt dat de totale indirecte kosten samenhangen met het totale aantal directe arbeidsuren. Berekening van de integrale kostprijzen op basis van de ABC levert een zuiverder beeld, omdat het beslag op de verschillende activiteiten afwijkt van het beslag op de directe arbeidskosten. 5. Twee belangrijke strategische toepassingen zijn: de managementinformatie voor wat betreft de activiteitenanalyse wordt verbeterd, omdat de kostenstructuur door ABC duidelijker in beeld is gebracht. Daardoor kan per activiteit de efficiency beter worden beoordeeld; er is een betere kostenplanning mogelijk, o.a. prijs - en product mixbeslissingen; er is een betere besluitvorming mogelijk, o.a. bij kostentechnologische vernieuwingen. Opgave II 1.a. Indirecte kosten zijn kosten, waarvan niet bij voorbaat vaststaat welke producten deze kosten hebben veroorzaakt. 1.b. Voorbeelden van constante indirecte productiekosten zijn: - de afschrijving van machines, als er meerdere typen product op deze machines worden gefabriceerd en de waardevermindering ervan gelijk blijft ongeacht de bezetting; - het onderhoud van de productiehal, als er meerdere typen product in de productiehal worden gefabriceerd en het onderhoud onafhankelijk is van het gebruik dat van de hal wordt gemaakt. 2. De vorm van budgettering die het meest geschikt is voor deze onderneming is gemengde kostenbudgettering. Bij de verkoop ontstaan constante kosten en proportioneel variabele kosten. 2

3 3.a. De standaard fabricagekostprijs is als volgt samengesteld. materiaalverbruik 1 eenheid 4,-/eenheid 4,? lonen (2 875 : )uur 20,-/uur 5,? constante kosten productie 9,? variabele kosten productie 0,5 machine-uur 7,-/uur 3,50 21,50 3.b. De standaard commerciële kostprijs is als volgt samengesteld. standaard fabricagekostprijs (zie antwoord 3.a.) 21,50 constante verkoopkosten 2,? variabele verkoopkosten 0,50 24,? 4. Het bezettingsresultaat productie ( 9.000,- V) kan als volgt worden gesplitst: efficiencyresultaat machine-uren ( ,5) 9, ,? (W) bezettingsresultaat machine-uren ( ,5) 9, ,? (V) 9.000,? (V) 5.a. Begrote contributiemarge: ( 50,- 9,- 1,-) = ,-. In procenten van de begrote omzet: ( ,- : ,-) 100% = 80%. of: ( 40,- : 50,-) 100% = 80%. 5.b. Begrote bezettingsresultaten: - productie: ( ) 11,- = 1.100,- (W) - verkopen: ( ) 3,- = 750,- (V) 350,- (W) 5.c. Begrote nettowinst: - verkoopresultaat: ( 50,- 24,-) = ,- (W) - bezettingsresultaten (zie vraag 5.b.) = 350,- (W) ,- (W) 5.d. Het break even punt kan als volgt worden berekend. De constante kosten zijn: , ,- = ,-. Break even punt (in hoeveelheden): ,- : ( 50 10,-) = 4375 eenheden. De break even omzet is dus ,- = ,-. 5.e. De veiligheidsmarge in procenten van de omzet is: [( , ,-) : ,-] 100% = 64,29%. 6. De minimale prijs is gelijk aan de opportunity kosten: eenheden 10,- = 4.000, eenheden 50,- = , eenheden kosten minimaal: ,- Dit is per eenheid: 34,-. 3

4 Opgave III 1. De rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting: ( ,- : ,- ) 100% = 12,426% = 12,43%. 2. Het financiële hefboomeffect is de invloed van het financieren met vreemd vermogen op de rentabiliteit van het eigen vermogen. 3. De gemiddelde kostenvoet van het vreemd vermogen (KVV) is: ( ,- : ,-) 100% = 5,32%. De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) is: ( ,- : ,-) 100% =10,53 %. Omdat de RTV > KVV, is het hefboomeffect positief. 4.a. De debt ratio is : 2006: ,- : ,- = 0, : ,- : ,- = 0,63 4.b. De debt ratio geeft informatie over de solvabiliteit. 5. Als sluitpost in het kasstroomoverzicht dient de mutatie in de liquide middelen of de netto kasstroom. 6. Het kasstroomoverzicht over 2006, alle getallen 1.000,- Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden Mutatie debiteuren Mutatie crediteuren Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde interest Betaalde vennootschapsbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Kasstroom uit investerin gsactiviteiten Mutatie lang vreemd vermogen Mutatie kort vreemd vermogen (rekening crt.) Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten bedrag + of Netto-kasstroom (mutatie liquide middelen ) De agioreserve is een formele reserve, omdat hij op de creditzijde van de balans staat. + 4

5 8. Een stille reserve is een reserve waarvan de aanwezigheid aangenomen kan worden, maar waarvan de omvang niet bekend is. 9. Twee balansposten waarin een stille reserve kan voorkomen, zijn: - materiële vaste activa die ondergewaardeerd zijn; - voorraden goederen die worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs die lager is dan de actuele waarde. Opgave IV 1. De verwachte omvang van de verandering in het netto werkkapitaal is: Gemiddelde toename voorraden ,- Gemiddelde toename debiteuren ,- Gemiddelde toename crediteuren ,- Toename netto werkkapitaal ,- 2. De verwachte omvang van de totale investering in vaste activa aan het begin van het eerste jaar is: Investering loods ,- Investering inventaris en transportmiddelen ,- Totale investering in vaste activa ,- 3. De verwachte kasstroom aan het eind van het eerste jaar is: Omzet ,- Inkoopwaarde omzet 35% ,- Variabele kosten 15% ,- Overige vaste kosten ,- Afschrijving loods ,- Afschrijving inventaris ,- Winst voor belasting ,- Vennootschapsbelasting ,- Winst na belasting ,- Afschrijving loods ,- Afschrijving inventaris ,- Kasstroom ,- 4. De verwachte kasstroom aan het eind van het zesde jaar is: Kasstroom (zie vraag 3.) ,- Restwaarde loods ,- Vrijval netto werkkapitaal ,- Kasstroom zesde jaar ,- 5

6 5. De terugverdientijd is: ,- : ,- = 3,5 jaar, afgerond 4 jaar. 6. Op grond van het antwoord op vraag 5. kan geen oordeel over de aanvaardbaarheid gegeven worden, omdat er geen eis is gegeven over de maximaal toegestane terugverdienperiode. 7. De netto contante waarde van het project bedraagt: , ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,666 = ,-. 8. Op grond van het antwoord op vraag 7. kan een aanvaardbaarheidsoordeel worden gegeven, omdat de eis (7%) bekend is (en het project is aanvaardbaar omdat de NCW > 0 is). 9. De interne rentevoet van een project is die rendementseis, waarbij de netto contante waarde van een project nul is. 10. Omdat de netto contante waarde groter is dan nul, moet de interne rentevoet groter zijn dan 7%. 6

7 BEDRIJFSADMINISTRATIE I Inkoopcontracten ,- ( ,-) Aan 321 Prijsverschillen inkoopcontracten 6.250,- Aan 141 Contractcrediteuren , Contractcrediteuren ,- Aan 321 Prijsverschillen inkoopcontracten 2.550,- Aan 302 Inkoopcontracten ,- ( ,-) en 310 Nog te ontvangen sisal ,- ( ,-) 430 Vrachtkosten 2.100,- 143 Nog te ontv. facturen grondstoffen ,- 480 Overige variabele productiekosten 3.200,- 990 Constante kosten 1.500,- 180 Te vorderen omzetbelasting ,50 Aan 320 Prijsverschillen sisal 2.550,- ( , ,-) Aan 322 Prijsverschillen ontv. grondstoffen 5.600,- ( , ,-) Aan 140 Crediteuren , Voorraad sisal ,- ( ,-) 301 Voorraad overige grondstoffen ,- ( ,50) Aan 142 Nog te ontvangen facturen sisal ,- Aan 143 Nog te ontvangen facturen grondst , Nog te ontvangen facturen sisal ,- ( ,-) Aan 310 Nog te ontvangen sisal , Te betalen lonen ,- 480 Overige variabele productiekosten 1.300,- 170 Te betalen interest 800,- Aan 110 Bank , Kosten sisal ,- ( ,-) 601 Kosten overige grondstoffen ,- ( ,50) 300 Voorraad sisal ,- 301 Voorraad overige grondstoffen ,- 7

8 Tussenrek. lonen en sociale lasten ,- (1, ,-) Aan 150 Loonheffing ,- Aan 151 Te betalen sociale lasten ,- (0, , ,-) Aan 152 Te betalen lonen , Variabele huisvestingskosten 2.100,- 520 Variabele inkoopkosten 2.900,- ( 2.500, ,-) 580 Overige variabele productiekosten 7.800,- ( 4.200, , ,-) 590 Variabele verkoopkosten 5.150,- ( 3.900, , ,-) 603 Toeslag overige var. productie kosten 8.100,- 820 Toeslag variabele verkoopkosten 4.900,- Aan 511 Dekking variabele huisvestingkosten 2.250,- Aan 521 Dekking variabele inkoopkosten 3.000,- Aan 581 Dekking overige var. productiekosten 8.100,- Aan 591 Dekking variabele verkoopkosten 4.900,- Aan 499 Overboekingsrekening rubriek , Productielonen ,- ( ,-) Aan 631 Verrekende productie lonen , Voorraad kkt ,- ( ,-) 604 Kosten uitval 8.000,- (50 160,-) (of ,-) 7.600,- Aan 610 Standaardkosten sisal ,- (900 44,-) Aan 611 Standaardkosten overige grondstoffen ,- (900 50,-) Aan 612 Standaard productielonen ,- (900 48,-) Aan 613 Standaardtoeslag overige var. productiekosten 9.000,- (900 10,-) Aan 614 Standaardkosten uitval 7.200,- (900 8,-) (of 850 8,-) 6.800, Voorraad kkt in bewerking 75,- 612 Standaard productielonen 80,- Aan 610 Standaardkosten sisal 70,- Aan 611 Standaardkosten overige grondstoffen 40,- Aan 613 Standaardtoeslag overige var. productiekosten 45,- 8

9 Debiteuren ,50 Aan 840 Opbrengst verkopen , Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,50 en 800 Kostprijs verkopen ,- ( ,-) Aan 720 Af te leveren kkt , Af te leveren kkt ,- ( ,-) Aan 700 Voorraad kkt , Overboekingsrekening rubriek ,- 911 Fabricageresultaat 2.880,- 899 Overboekingsrekening rubriek ,- Aan 910 Resultaat kostenplaatsen 2.210,- Aan 699 Overboekingsrekening rubriek ,- Aan 912 Verkoopresultaat , Overboekingsrekening rubriek ,- Aan 090 Winstsaldo ,- ( 2.210, , , ,-) 9

10 BEDRIJFSADMINISTRATIE II 1. Betaalde termijnen: op 1 april ,- op 1 juli ,- op 1 oktober ,- op 1 december ,- op 1 april ,- Totaal ,- 2. Aflossing hypothecaire lening op 1 oktober 2006: ,--/ 25/ 2 = ,-. 3. Interestbedrag op 1 juli 2006: ,- 0,036 3/12 = ,- Interestbedrag op 1 oktober 2006: idem (aflossing van de hypotheek heeft nog geen invloed op het interestbedrag). 4. Het banksaldo laat einde december een tekort zien van ,-. 1/4 1/7 1/10 1/12 totaal Hypotheek Aflossing hypotheek Rentebetalingen Betaling projectsom Inderdaad neemt het tekort van de bankstand toe met ,-. (twee maanden rente over , ,-). 6. Minimum aantal gebruikers: Weekend: ,5 = Overige dagen: (90 26) 400 = Benodigde opbrengst per gebruiker: ,- / ( ) = 3,75 7. Totaal aantal bezoekers: ,- / 3,- = Aantal bezoekers op een doorde weekse dag: /(26 1,5 + 64) = 500 bezoekers 8. Bij maximumvergoeding uitgaan van minimale bezoekersaantallen: Opbrengsten: [( ,5) + (64 400) 2,50] = ,50 = ,- Maximale vergoeding gemeente: , ,- = ,-. 9. Aantal productieve uren per monteur per jaar: (52 40) (38 8) (5 8) (14 8) (6 15) + (3 20) = uren 10. Totale kosten per monteur per jaar: Jaarsalaris 2.250,- 12 1,08 1, ,- Overwerk ,- 1, ,- Bijkomende vergoedingen , ,- Totaal ,- 10

11 11. Jaarlijkse kosten inhuren van uitzendkrachten: ,- = 8.400,- 12. Te kiezen alternatief: Totale kosten monteurs , ,- Inhuren uitzendkrachten , ,- Bijkomende kosten ,- Totaal ,- Kosten contract bij uitbesteding ,- Uit kostenoogpunt zal de gemeente kiezen voor het in eigen beheer houden van de werkzaamheden. 13. Vervanging van fulltime monteurs door uitzendkrachten heeft geen zin. Het uurtarief van de monteurs ( all in ) bedraagt ,- /1 594 = 27,-. De uitzendkrachten kosten 28,- per uur, dus heeft vervanging geen kostenbesparing opgeleverd. 14. Fabricagekostprijs miniatuur-gondel: Materialen 0,360 15,- 5,40 Arbeid 15/60 20,- 5,00 Machinekosten 12/60 ( ,-/ ,-/500) 8,80 Ongekeurd 19,20 Goedgekeurd 100/75 19,20 25, Constante kosten: ,- Variabele kosten per goedgekeurd product: 100/75 15,20 = 20,27 Break-even afzet: X 35, ,27 X 20, ,- = 0 X = 1 155, = stuks 16. Machinekosten: Bezettingsresultaat (W N) C/N = ( ) 20, ,-- nadelig 17. Lonen: Prijsresultaat (P s P w ) H w = ( 20,- 21,40) ,-- nadelig Efficiencyresultaat (H s H w ) P w = (612,5 605) 20,- 150,-- voordelig 18. Materialen: Prijsresultaat (P s P w ) H w = ( 15,- 15,25) ,25 nadelig Efficiencyresultaat (H s H w ) P w = ( ) 15,- 735,-- voordelig 19. Uitvalresultaat: Uitvalresultaat (H s H w ) P w = (612,5 686) 25, ,60 nadelig 11

12 STATISTIEK Opgave 1 1.a. Een steekproef is een onderzoek waarbij een deel van de populatie wordt onderzocht. 1.b. Van een steekproef wordt gebruik gemaakt: - uit een oogpunt van reductie van kosten; - omdat de gegevens dan sneller beschikbaar zijn; - als de onderzochte elementen bij het onderzoek verloren gaan. 2, 3 en 4. Berekening van de vaste orderkosten en de totale orderkosten in procenten van de ordergrootte. Lexander BV. Ordergrootte, percentage vaste en totale orderkosten van 5 orders van product Z. Order- Ordergrootte Vaste orderkosten Vaste orderkosten Totale orderkosten nummer ( 100) ( 100) % % a. Zie grafiek. 5.b. Zie grafiek. 5.c. Er is sprake van een negatieve kromlijnige correlatie (degressief dalend). 5.d. Zie grafiek. 5.e. Er is geen sprake van correlatie. De brutowinstmarge is bij iedere order even groot en daarmee onafhankelijk van de ordergrootte. 6.a. Zie grafiek. Het nettoresultaat = 0 is bij een ordergrootte van ,-. 6.b. Zie grafiek. 7.a. Zie grafiek. Bij een ordergrootte van is het percentage totale orderkosten 55. Met een brutowinstmarge van 35 is het nettoresultaat: ( )% van Dit is 20% van = 8, b. Zie grafiek. Bij een ordergrootte van is het percentage totale orderkosten 23. Bij een brutowinstmarge van 35 is het nettoresultaat ( )% van Dit is 12% van = 16, c. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door afronding en door onnauwkeurigheden bij het aflezen uit de grafiek. 12

13 Grafiek brutowinst% totale orderkosten% Spreidingsdiagram van het verband tussen ordergrootte en totale orderkosten / bruto winst van product Z in productieonderneming Lexander BV Legenda totale orderkosten brutowinst ordergrootte 100,- 13

14 Opgave 2 1. Trendcijfer periode 1 van 2004 is (½ ½ 360) : 4 = 675,0 = dozen van 5 kg. 2. Hoogste waarde Laagste waarde = Verschil Jaar ( 1000 dozen van 5 kg) = = = 789 Er is sprake van een stijgende trend. De verschillen tussen hoogste en laagste cijfer per cyclus blijven ongeveer gelijk (vertonen geen verband met de trend), dit duidt op een additief seizoenpatroon. 3. Afzet Trend- Trendafwijking roomijs afzet Jaar Kwartaal ( 1000 dozen van 5 kg) Som van de trendafwijkingen Gemiddeld 354, , ,50 324,00 = 0,17 Correctie ( 0,17 : 4 = 0,04) 354, , ,46 324,04 = 0 Voorlopig seizoenpatroon Seizoenpatroon (seizoenveranderingsgetallen) 14

15 4. en Verandering per periode = = = 5, dozen van 5 kg Trend- Seizoen- Verwachte Jaar Kwartaal afzet Verwachte trendafzet patroon afzet ( 1000 dozen van 5 kg) ,44 = 733,3 = ,44 = 738,7 = ,44 = 744,2 = ,44 = 749,6 = (totaal 2966) 6. Berekening van de toevallige afwijkingen: Toevallige Jaar Kwartaal Afzet (trendafzet + cijfer seizoenpatroon) = afwijking ( 1000 dozen van 5 kg) ( ) ( ) 3 7. De toevallige afwijkingen zijn relatief klein. Met behulp van de trend en het seizoenpatroon kan dan een nauwkeurige prognose worden gedaan. 8. en 9. Verwachte afzet Verwachte trendafzet ( 1000 dozen Jaar Kwartaal ( 1000 dozen van 5 kg) seizoenindex / 100 van 5 kg) ,04 = 432,6 = 433 / ,2 = ,04 2 = 449,9 = 450 / ,5 = ,04 3 = 467,9 = 468 / ,2 = ,04 4 = 486,6 = 487 / ,2 = 292 (totaal 1843) 10.a. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 10.b. Prijs roomijs : 4,80 116,2 / 114,5 = 4,871 = 4, c. Omzet roomijs: ( ,87) : = 72,2221 dat is ,- 15

16 BELASTINGWETGEVING Opgave I 1. a. onjuist b. juist c. onjuist d. onjuist 2. a. juist b. onjuist c. juist d. onjuist 3. a. juist b. onjuist c. onjuist d. juist 4. a. onjuist b. onjuist c. juist d. juist Opgave II 1. Nee. Uitsluitend ondernemers hebben recht op investeringsaftrek; resultaatgenieters niet. 2. De afschrijving over 2006 bedraagt dan 7/12? 2.100,- = 408,33. (Indien de economische levensduur korter is dan de technische, dan wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen.) 3. Ja. De motorfiets wordt zakelijk en privé gebruikt en behoort dan tot het keuzevermogen. 4. Nee. Het werkelijke privégebruik dient als onttrekking te worden opgenomen.? 4.500,- = 1.500,- mag niet ten laste van de winst worden gebracht. (Het autokostenforfait is niet van toepassing op een motorfiets.) 5.a. Ja, er is sprake van uitsluitend privégebruik. 5.b. Nee, de garage behoort tot het verplicht ondernemingsvermogen, omdat er sprake is van een afzonderlijke ingang. 5.c. Nee, de hypothecaire schuld dient te worden gesplitst in privé- en ondernemingsvermogen. 16

17 6. Nee. Het deel van de uitgaven die gemaakt zijn door Martine is beperkt aftrekbaar voor 1.500,- (art. 3.16, tweede lid letter f Wet IB 2001). Het gevolg is dat 5.500,- niet in mindering kan worden gebracht op de winst. (Het deel van de uitgaven dat betrekking heeft op het vergezellen door Nic 3.500,- kan in het geheel niet in aftrek worden gebracht, omdat hiermee geen zakelijk belang is gediend.) 7. Bij het staken van een onderneming door overlijden dienen de stille en fiscale reserves in de heffing betrokken te worden. Bij overlijden bestaat recht op de stakingsaftrek van 3.630,-. Belast is dus , ,- = , Nic kan een (schriftelijk) verzoek doen om doorschuiving, of - hij kan een lijfrenteverzekering afsluiten bij een professionele verzekeraar. 9. Niets, de uitkering uit een ongevallenrisicoverzekering wordt niet belast met inkomstenbelasting. De premie is niet aftrekbaar. Opgave III 1.a Aandelenkapitaal , ,- Winstreserves , ,- Winst 2005 (resp. 2006) , ,- Totaal begin/eindvermogen , ,- Af: beginvermogen 1 januari ,- Vermogensverschil ,- Onttrekking vennootschapsbelasting 5.000,- Belastbare winst 2006 (is belastbaar bedrag) ,- 1.b. 25,5 % van ,- is: 3.825, De winstuitkeringen vallen onder de deelnemingsvrijstelling ,- + 0,8 ( , ,-) = ,- 4.a. Holding Mobiel BV ontvangt meer winstuit kering ad Deze winst valt onder de deelnemingsvrijstelling. 4.b. Voor Rijwiel BV heeft het geen consequenties. Er zijn geen meerwaarden gerealiseerd bij deze vennootschap. Opgave IV 1. Nee, gedeeltelijk. Voor de identiteitsvaststelling dient een geldig paspoort of identiteitsbewijs te worden overgelegd. Een rijbewijs geldt niet als zodanig. (Dus: ten aanzien van Derksen is correct gehandeld en ten aanzien van Everaars niet.) 17

18 2. Nee. Hier is sprake van een gewone dienstbetrekking. (De vrijstelling voor huishoudelijk personeel is uitsluitend van toepassing indien werknemers voor meer dan 90% diensten verrichten in de huishouding van een natuurlijk persoon.) 3.a. De 800,- is belast; de 700,- vrijgesteld. Als voorwaarde voor een vrijgestelde vergoeding geldt dat de vergoeding is verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. De opleiding die de werknemer volgt, moet betrekking hebben op het verwerven van inkomen uit werk en woning. 3.b. De tabel bijzondere beloningen is hierop van toepassing. 4.a. Kilometervergoeding: de reiskosten voor de studiekosten zijn onbelast tot 0,19 per gereden kilometer. De vergoeding van 114,- is dus onbelast. 4.b. Maaltijdvergoeding: onbelast; er is sprake van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter en ze blijven beneden 80 maaltijden per jaar. 5. Nee. Tot het loon behoort al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten en hierbij behoren ook voorschotten. Opgave V 1. Nee. Het nieuwe feit geldt alleen voor directe belastingen (dus niet voor indirecte belastingen, zoals de omzetbelasting). 2. Nee. Een ondernemer dient de administratie 7 jaar te bewaren (dus Zon moest ook 1999 en 2000 bewaren). 3. Nee. De administratie dient toegankelijk te zijn en controleerbaar binnen een redelijke termijn (art. 52 lid 6 AWR). 4. Nee. Een ondernemer is niet verplicht facturen uit te reiken aan particulieren. (Dit geldt alleen voor ondernemers op grond van art. 35.) 5. Nee. Alleen een naheffing is mogelijk over de jaren 2001 tot en met Geen van beide. Een vergrijpboete van 100% is alleen mogelijk bij fraude middels listigheid, valsheid of samenspanning en de te weinig geheven belasting omvangrijk is of dat er sprake is van recidive van een boete waarbij opzet in het spel is. Daar is hier geen sprake van. Indien er sprake is van verwijtbaarheid dan is een vergrijpboete mogelijk van 25% (grove schuld) of 50% (opzet). Dit dient de Inspecteur te bewijzen. Er lijkt sprake te zijn van verwijtbaarheid, omdat de OB-schuld oploopt van 1999 tot en met 2005 en de onderneming nooit actie heeft ondernomen om (aanvullende) aangiften te doen. 7. Nee. De agenda behoort tot de administratie van Zon. Geert heeft deze nodig om Zons gereden kilometers te kunnen controleren. 18

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie