UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007"

Transcriptie

1 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen: ,- : 650 = 375,- Integrale kostprijzen: C87 C89 Direct materiaal , ,- Directe arbeid 7.000, ,- Indirecte kosten , , , , , ,- 2. De indirecte kosten per eenheid van de verschillende kostenveroorzakers: materiaal handelingen ,- : 1450 = 25,- per onderdeel draaibank ,- : = 3,- per omstelling freesmachine ,- : 1000 = 75,- per machine-uur logistie ke handelingen ,- : 10 = 3.650,- per order. 1

2 3. Integrale kostprijzen op basis van ABC: C87 C89 Direct materiaal , ,- Directe arbeid 7.000, ,- Indirecte kosten materiaalhandelingen , , , ,- draaibank , , , ,- freesmachine , , , ,- logistieke handelingen , , , , , ,- 4. De berekening van de integrale kostprijzen op basis van een traditionele methode veronderstelt dat de totale indirecte kosten samenhangen met het totale aantal directe arbeidsuren. Berekening van de integrale kostprijzen op basis van de ABC levert een zuiverder beeld, omdat het beslag op de verschillende activiteiten afwijkt van het beslag op de directe arbeidskosten. 5. Twee belangrijke strategische toepassingen zijn: de managementinformatie voor wat betreft de activiteitenanalyse wordt verbeterd, omdat de kostenstructuur door ABC duidelijker in beeld is gebracht. Daardoor kan per activiteit de efficiency beter worden beoordeeld; er is een betere kostenplanning mogelijk, o.a. prijs - en product mixbeslissingen; er is een betere besluitvorming mogelijk, o.a. bij kostentechnologische vernieuwingen. Opgave II 1.a. Indirecte kosten zijn kosten, waarvan niet bij voorbaat vaststaat welke producten deze kosten hebben veroorzaakt. 1.b. Voorbeelden van constante indirecte productiekosten zijn: - de afschrijving van machines, als er meerdere typen product op deze machines worden gefabriceerd en de waardevermindering ervan gelijk blijft ongeacht de bezetting; - het onderhoud van de productiehal, als er meerdere typen product in de productiehal worden gefabriceerd en het onderhoud onafhankelijk is van het gebruik dat van de hal wordt gemaakt. 2. De vorm van budgettering die het meest geschikt is voor deze onderneming is gemengde kostenbudgettering. Bij de verkoop ontstaan constante kosten en proportioneel variabele kosten. 2

3 3.a. De standaard fabricagekostprijs is als volgt samengesteld. materiaalverbruik 1 eenheid 4,-/eenheid 4,? lonen (2 875 : )uur 20,-/uur 5,? constante kosten productie 9,? variabele kosten productie 0,5 machine-uur 7,-/uur 3,50 21,50 3.b. De standaard commerciële kostprijs is als volgt samengesteld. standaard fabricagekostprijs (zie antwoord 3.a.) 21,50 constante verkoopkosten 2,? variabele verkoopkosten 0,50 24,? 4. Het bezettingsresultaat productie ( 9.000,- V) kan als volgt worden gesplitst: efficiencyresultaat machine-uren ( ,5) 9, ,? (W) bezettingsresultaat machine-uren ( ,5) 9, ,? (V) 9.000,? (V) 5.a. Begrote contributiemarge: ( 50,- 9,- 1,-) = ,-. In procenten van de begrote omzet: ( ,- : ,-) 100% = 80%. of: ( 40,- : 50,-) 100% = 80%. 5.b. Begrote bezettingsresultaten: - productie: ( ) 11,- = 1.100,- (W) - verkopen: ( ) 3,- = 750,- (V) 350,- (W) 5.c. Begrote nettowinst: - verkoopresultaat: ( 50,- 24,-) = ,- (W) - bezettingsresultaten (zie vraag 5.b.) = 350,- (W) ,- (W) 5.d. Het break even punt kan als volgt worden berekend. De constante kosten zijn: , ,- = ,-. Break even punt (in hoeveelheden): ,- : ( 50 10,-) = 4375 eenheden. De break even omzet is dus ,- = ,-. 5.e. De veiligheidsmarge in procenten van de omzet is: [( , ,-) : ,-] 100% = 64,29%. 6. De minimale prijs is gelijk aan de opportunity kosten: eenheden 10,- = 4.000, eenheden 50,- = , eenheden kosten minimaal: ,- Dit is per eenheid: 34,-. 3

4 Opgave III 1. De rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting: ( ,- : ,- ) 100% = 12,426% = 12,43%. 2. Het financiële hefboomeffect is de invloed van het financieren met vreemd vermogen op de rentabiliteit van het eigen vermogen. 3. De gemiddelde kostenvoet van het vreemd vermogen (KVV) is: ( ,- : ,-) 100% = 5,32%. De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) is: ( ,- : ,-) 100% =10,53 %. Omdat de RTV > KVV, is het hefboomeffect positief. 4.a. De debt ratio is : 2006: ,- : ,- = 0, : ,- : ,- = 0,63 4.b. De debt ratio geeft informatie over de solvabiliteit. 5. Als sluitpost in het kasstroomoverzicht dient de mutatie in de liquide middelen of de netto kasstroom. 6. Het kasstroomoverzicht over 2006, alle getallen 1.000,- Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden Mutatie debiteuren Mutatie crediteuren Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde interest Betaalde vennootschapsbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Kasstroom uit investerin gsactiviteiten Mutatie lang vreemd vermogen Mutatie kort vreemd vermogen (rekening crt.) Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten bedrag + of Netto-kasstroom (mutatie liquide middelen ) De agioreserve is een formele reserve, omdat hij op de creditzijde van de balans staat. + 4

5 8. Een stille reserve is een reserve waarvan de aanwezigheid aangenomen kan worden, maar waarvan de omvang niet bekend is. 9. Twee balansposten waarin een stille reserve kan voorkomen, zijn: - materiële vaste activa die ondergewaardeerd zijn; - voorraden goederen die worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs die lager is dan de actuele waarde. Opgave IV 1. De verwachte omvang van de verandering in het netto werkkapitaal is: Gemiddelde toename voorraden ,- Gemiddelde toename debiteuren ,- Gemiddelde toename crediteuren ,- Toename netto werkkapitaal ,- 2. De verwachte omvang van de totale investering in vaste activa aan het begin van het eerste jaar is: Investering loods ,- Investering inventaris en transportmiddelen ,- Totale investering in vaste activa ,- 3. De verwachte kasstroom aan het eind van het eerste jaar is: Omzet ,- Inkoopwaarde omzet 35% ,- Variabele kosten 15% ,- Overige vaste kosten ,- Afschrijving loods ,- Afschrijving inventaris ,- Winst voor belasting ,- Vennootschapsbelasting ,- Winst na belasting ,- Afschrijving loods ,- Afschrijving inventaris ,- Kasstroom ,- 4. De verwachte kasstroom aan het eind van het zesde jaar is: Kasstroom (zie vraag 3.) ,- Restwaarde loods ,- Vrijval netto werkkapitaal ,- Kasstroom zesde jaar ,- 5

6 5. De terugverdientijd is: ,- : ,- = 3,5 jaar, afgerond 4 jaar. 6. Op grond van het antwoord op vraag 5. kan geen oordeel over de aanvaardbaarheid gegeven worden, omdat er geen eis is gegeven over de maximaal toegestane terugverdienperiode. 7. De netto contante waarde van het project bedraagt: , ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,666 = ,-. 8. Op grond van het antwoord op vraag 7. kan een aanvaardbaarheidsoordeel worden gegeven, omdat de eis (7%) bekend is (en het project is aanvaardbaar omdat de NCW > 0 is). 9. De interne rentevoet van een project is die rendementseis, waarbij de netto contante waarde van een project nul is. 10. Omdat de netto contante waarde groter is dan nul, moet de interne rentevoet groter zijn dan 7%. 6

7 BEDRIJFSADMINISTRATIE I Inkoopcontracten ,- ( ,-) Aan 321 Prijsverschillen inkoopcontracten 6.250,- Aan 141 Contractcrediteuren , Contractcrediteuren ,- Aan 321 Prijsverschillen inkoopcontracten 2.550,- Aan 302 Inkoopcontracten ,- ( ,-) en 310 Nog te ontvangen sisal ,- ( ,-) 430 Vrachtkosten 2.100,- 143 Nog te ontv. facturen grondstoffen ,- 480 Overige variabele productiekosten 3.200,- 990 Constante kosten 1.500,- 180 Te vorderen omzetbelasting ,50 Aan 320 Prijsverschillen sisal 2.550,- ( , ,-) Aan 322 Prijsverschillen ontv. grondstoffen 5.600,- ( , ,-) Aan 140 Crediteuren , Voorraad sisal ,- ( ,-) 301 Voorraad overige grondstoffen ,- ( ,50) Aan 142 Nog te ontvangen facturen sisal ,- Aan 143 Nog te ontvangen facturen grondst , Nog te ontvangen facturen sisal ,- ( ,-) Aan 310 Nog te ontvangen sisal , Te betalen lonen ,- 480 Overige variabele productiekosten 1.300,- 170 Te betalen interest 800,- Aan 110 Bank , Kosten sisal ,- ( ,-) 601 Kosten overige grondstoffen ,- ( ,50) 300 Voorraad sisal ,- 301 Voorraad overige grondstoffen ,- 7

8 Tussenrek. lonen en sociale lasten ,- (1, ,-) Aan 150 Loonheffing ,- Aan 151 Te betalen sociale lasten ,- (0, , ,-) Aan 152 Te betalen lonen , Variabele huisvestingskosten 2.100,- 520 Variabele inkoopkosten 2.900,- ( 2.500, ,-) 580 Overige variabele productiekosten 7.800,- ( 4.200, , ,-) 590 Variabele verkoopkosten 5.150,- ( 3.900, , ,-) 603 Toeslag overige var. productie kosten 8.100,- 820 Toeslag variabele verkoopkosten 4.900,- Aan 511 Dekking variabele huisvestingkosten 2.250,- Aan 521 Dekking variabele inkoopkosten 3.000,- Aan 581 Dekking overige var. productiekosten 8.100,- Aan 591 Dekking variabele verkoopkosten 4.900,- Aan 499 Overboekingsrekening rubriek , Productielonen ,- ( ,-) Aan 631 Verrekende productie lonen , Voorraad kkt ,- ( ,-) 604 Kosten uitval 8.000,- (50 160,-) (of ,-) 7.600,- Aan 610 Standaardkosten sisal ,- (900 44,-) Aan 611 Standaardkosten overige grondstoffen ,- (900 50,-) Aan 612 Standaard productielonen ,- (900 48,-) Aan 613 Standaardtoeslag overige var. productiekosten 9.000,- (900 10,-) Aan 614 Standaardkosten uitval 7.200,- (900 8,-) (of 850 8,-) 6.800, Voorraad kkt in bewerking 75,- 612 Standaard productielonen 80,- Aan 610 Standaardkosten sisal 70,- Aan 611 Standaardkosten overige grondstoffen 40,- Aan 613 Standaardtoeslag overige var. productiekosten 45,- 8

9 Debiteuren ,50 Aan 840 Opbrengst verkopen , Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,50 en 800 Kostprijs verkopen ,- ( ,-) Aan 720 Af te leveren kkt , Af te leveren kkt ,- ( ,-) Aan 700 Voorraad kkt , Overboekingsrekening rubriek ,- 911 Fabricageresultaat 2.880,- 899 Overboekingsrekening rubriek ,- Aan 910 Resultaat kostenplaatsen 2.210,- Aan 699 Overboekingsrekening rubriek ,- Aan 912 Verkoopresultaat , Overboekingsrekening rubriek ,- Aan 090 Winstsaldo ,- ( 2.210, , , ,-) 9

10 BEDRIJFSADMINISTRATIE II 1. Betaalde termijnen: op 1 april ,- op 1 juli ,- op 1 oktober ,- op 1 december ,- op 1 april ,- Totaal ,- 2. Aflossing hypothecaire lening op 1 oktober 2006: ,--/ 25/ 2 = ,-. 3. Interestbedrag op 1 juli 2006: ,- 0,036 3/12 = ,- Interestbedrag op 1 oktober 2006: idem (aflossing van de hypotheek heeft nog geen invloed op het interestbedrag). 4. Het banksaldo laat einde december een tekort zien van ,-. 1/4 1/7 1/10 1/12 totaal Hypotheek Aflossing hypotheek Rentebetalingen Betaling projectsom Inderdaad neemt het tekort van de bankstand toe met ,-. (twee maanden rente over , ,-). 6. Minimum aantal gebruikers: Weekend: ,5 = Overige dagen: (90 26) 400 = Benodigde opbrengst per gebruiker: ,- / ( ) = 3,75 7. Totaal aantal bezoekers: ,- / 3,- = Aantal bezoekers op een doorde weekse dag: /(26 1,5 + 64) = 500 bezoekers 8. Bij maximumvergoeding uitgaan van minimale bezoekersaantallen: Opbrengsten: [( ,5) + (64 400) 2,50] = ,50 = ,- Maximale vergoeding gemeente: , ,- = ,-. 9. Aantal productieve uren per monteur per jaar: (52 40) (38 8) (5 8) (14 8) (6 15) + (3 20) = uren 10. Totale kosten per monteur per jaar: Jaarsalaris 2.250,- 12 1,08 1, ,- Overwerk ,- 1, ,- Bijkomende vergoedingen , ,- Totaal ,- 10

11 11. Jaarlijkse kosten inhuren van uitzendkrachten: ,- = 8.400,- 12. Te kiezen alternatief: Totale kosten monteurs , ,- Inhuren uitzendkrachten , ,- Bijkomende kosten ,- Totaal ,- Kosten contract bij uitbesteding ,- Uit kostenoogpunt zal de gemeente kiezen voor het in eigen beheer houden van de werkzaamheden. 13. Vervanging van fulltime monteurs door uitzendkrachten heeft geen zin. Het uurtarief van de monteurs ( all in ) bedraagt ,- /1 594 = 27,-. De uitzendkrachten kosten 28,- per uur, dus heeft vervanging geen kostenbesparing opgeleverd. 14. Fabricagekostprijs miniatuur-gondel: Materialen 0,360 15,- 5,40 Arbeid 15/60 20,- 5,00 Machinekosten 12/60 ( ,-/ ,-/500) 8,80 Ongekeurd 19,20 Goedgekeurd 100/75 19,20 25, Constante kosten: ,- Variabele kosten per goedgekeurd product: 100/75 15,20 = 20,27 Break-even afzet: X 35, ,27 X 20, ,- = 0 X = 1 155, = stuks 16. Machinekosten: Bezettingsresultaat (W N) C/N = ( ) 20, ,-- nadelig 17. Lonen: Prijsresultaat (P s P w ) H w = ( 20,- 21,40) ,-- nadelig Efficiencyresultaat (H s H w ) P w = (612,5 605) 20,- 150,-- voordelig 18. Materialen: Prijsresultaat (P s P w ) H w = ( 15,- 15,25) ,25 nadelig Efficiencyresultaat (H s H w ) P w = ( ) 15,- 735,-- voordelig 19. Uitvalresultaat: Uitvalresultaat (H s H w ) P w = (612,5 686) 25, ,60 nadelig 11

12 STATISTIEK Opgave 1 1.a. Een steekproef is een onderzoek waarbij een deel van de populatie wordt onderzocht. 1.b. Van een steekproef wordt gebruik gemaakt: - uit een oogpunt van reductie van kosten; - omdat de gegevens dan sneller beschikbaar zijn; - als de onderzochte elementen bij het onderzoek verloren gaan. 2, 3 en 4. Berekening van de vaste orderkosten en de totale orderkosten in procenten van de ordergrootte. Lexander BV. Ordergrootte, percentage vaste en totale orderkosten van 5 orders van product Z. Order- Ordergrootte Vaste orderkosten Vaste orderkosten Totale orderkosten nummer ( 100) ( 100) % % a. Zie grafiek. 5.b. Zie grafiek. 5.c. Er is sprake van een negatieve kromlijnige correlatie (degressief dalend). 5.d. Zie grafiek. 5.e. Er is geen sprake van correlatie. De brutowinstmarge is bij iedere order even groot en daarmee onafhankelijk van de ordergrootte. 6.a. Zie grafiek. Het nettoresultaat = 0 is bij een ordergrootte van ,-. 6.b. Zie grafiek. 7.a. Zie grafiek. Bij een ordergrootte van is het percentage totale orderkosten 55. Met een brutowinstmarge van 35 is het nettoresultaat: ( )% van Dit is 20% van = 8, b. Zie grafiek. Bij een ordergrootte van is het percentage totale orderkosten 23. Bij een brutowinstmarge van 35 is het nettoresultaat ( )% van Dit is 12% van = 16, c. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door afronding en door onnauwkeurigheden bij het aflezen uit de grafiek. 12

13 Grafiek brutowinst% totale orderkosten% Spreidingsdiagram van het verband tussen ordergrootte en totale orderkosten / bruto winst van product Z in productieonderneming Lexander BV Legenda totale orderkosten brutowinst ordergrootte 100,- 13

14 Opgave 2 1. Trendcijfer periode 1 van 2004 is (½ ½ 360) : 4 = 675,0 = dozen van 5 kg. 2. Hoogste waarde Laagste waarde = Verschil Jaar ( 1000 dozen van 5 kg) = = = 789 Er is sprake van een stijgende trend. De verschillen tussen hoogste en laagste cijfer per cyclus blijven ongeveer gelijk (vertonen geen verband met de trend), dit duidt op een additief seizoenpatroon. 3. Afzet Trend- Trendafwijking roomijs afzet Jaar Kwartaal ( 1000 dozen van 5 kg) Som van de trendafwijkingen Gemiddeld 354, , ,50 324,00 = 0,17 Correctie ( 0,17 : 4 = 0,04) 354, , ,46 324,04 = 0 Voorlopig seizoenpatroon Seizoenpatroon (seizoenveranderingsgetallen) 14

15 4. en Verandering per periode = = = 5, dozen van 5 kg Trend- Seizoen- Verwachte Jaar Kwartaal afzet Verwachte trendafzet patroon afzet ( 1000 dozen van 5 kg) ,44 = 733,3 = ,44 = 738,7 = ,44 = 744,2 = ,44 = 749,6 = (totaal 2966) 6. Berekening van de toevallige afwijkingen: Toevallige Jaar Kwartaal Afzet (trendafzet + cijfer seizoenpatroon) = afwijking ( 1000 dozen van 5 kg) ( ) ( ) 3 7. De toevallige afwijkingen zijn relatief klein. Met behulp van de trend en het seizoenpatroon kan dan een nauwkeurige prognose worden gedaan. 8. en 9. Verwachte afzet Verwachte trendafzet ( 1000 dozen Jaar Kwartaal ( 1000 dozen van 5 kg) seizoenindex / 100 van 5 kg) ,04 = 432,6 = 433 / ,2 = ,04 2 = 449,9 = 450 / ,5 = ,04 3 = 467,9 = 468 / ,2 = ,04 4 = 486,6 = 487 / ,2 = 292 (totaal 1843) 10.a. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 10.b. Prijs roomijs : 4,80 116,2 / 114,5 = 4,871 = 4, c. Omzet roomijs: ( ,87) : = 72,2221 dat is ,- 15

16 BELASTINGWETGEVING Opgave I 1. a. onjuist b. juist c. onjuist d. onjuist 2. a. juist b. onjuist c. juist d. onjuist 3. a. juist b. onjuist c. onjuist d. juist 4. a. onjuist b. onjuist c. juist d. juist Opgave II 1. Nee. Uitsluitend ondernemers hebben recht op investeringsaftrek; resultaatgenieters niet. 2. De afschrijving over 2006 bedraagt dan 7/12? 2.100,- = 408,33. (Indien de economische levensduur korter is dan de technische, dan wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen.) 3. Ja. De motorfiets wordt zakelijk en privé gebruikt en behoort dan tot het keuzevermogen. 4. Nee. Het werkelijke privégebruik dient als onttrekking te worden opgenomen.? 4.500,- = 1.500,- mag niet ten laste van de winst worden gebracht. (Het autokostenforfait is niet van toepassing op een motorfiets.) 5.a. Ja, er is sprake van uitsluitend privégebruik. 5.b. Nee, de garage behoort tot het verplicht ondernemingsvermogen, omdat er sprake is van een afzonderlijke ingang. 5.c. Nee, de hypothecaire schuld dient te worden gesplitst in privé- en ondernemingsvermogen. 16

17 6. Nee. Het deel van de uitgaven die gemaakt zijn door Martine is beperkt aftrekbaar voor 1.500,- (art. 3.16, tweede lid letter f Wet IB 2001). Het gevolg is dat 5.500,- niet in mindering kan worden gebracht op de winst. (Het deel van de uitgaven dat betrekking heeft op het vergezellen door Nic 3.500,- kan in het geheel niet in aftrek worden gebracht, omdat hiermee geen zakelijk belang is gediend.) 7. Bij het staken van een onderneming door overlijden dienen de stille en fiscale reserves in de heffing betrokken te worden. Bij overlijden bestaat recht op de stakingsaftrek van 3.630,-. Belast is dus , ,- = , Nic kan een (schriftelijk) verzoek doen om doorschuiving, of - hij kan een lijfrenteverzekering afsluiten bij een professionele verzekeraar. 9. Niets, de uitkering uit een ongevallenrisicoverzekering wordt niet belast met inkomstenbelasting. De premie is niet aftrekbaar. Opgave III 1.a Aandelenkapitaal , ,- Winstreserves , ,- Winst 2005 (resp. 2006) , ,- Totaal begin/eindvermogen , ,- Af: beginvermogen 1 januari ,- Vermogensverschil ,- Onttrekking vennootschapsbelasting 5.000,- Belastbare winst 2006 (is belastbaar bedrag) ,- 1.b. 25,5 % van ,- is: 3.825, De winstuitkeringen vallen onder de deelnemingsvrijstelling ,- + 0,8 ( , ,-) = ,- 4.a. Holding Mobiel BV ontvangt meer winstuit kering ad Deze winst valt onder de deelnemingsvrijstelling. 4.b. Voor Rijwiel BV heeft het geen consequenties. Er zijn geen meerwaarden gerealiseerd bij deze vennootschap. Opgave IV 1. Nee, gedeeltelijk. Voor de identiteitsvaststelling dient een geldig paspoort of identiteitsbewijs te worden overgelegd. Een rijbewijs geldt niet als zodanig. (Dus: ten aanzien van Derksen is correct gehandeld en ten aanzien van Everaars niet.) 17

18 2. Nee. Hier is sprake van een gewone dienstbetrekking. (De vrijstelling voor huishoudelijk personeel is uitsluitend van toepassing indien werknemers voor meer dan 90% diensten verrichten in de huishouding van een natuurlijk persoon.) 3.a. De 800,- is belast; de 700,- vrijgesteld. Als voorwaarde voor een vrijgestelde vergoeding geldt dat de vergoeding is verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. De opleiding die de werknemer volgt, moet betrekking hebben op het verwerven van inkomen uit werk en woning. 3.b. De tabel bijzondere beloningen is hierop van toepassing. 4.a. Kilometervergoeding: de reiskosten voor de studiekosten zijn onbelast tot 0,19 per gereden kilometer. De vergoeding van 114,- is dus onbelast. 4.b. Maaltijdvergoeding: onbelast; er is sprake van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter en ze blijven beneden 80 maaltijden per jaar. 5. Nee. Tot het loon behoort al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten en hierbij behoren ook voorschotten. Opgave V 1. Nee. Het nieuwe feit geldt alleen voor directe belastingen (dus niet voor indirecte belastingen, zoals de omzetbelasting). 2. Nee. Een ondernemer dient de administratie 7 jaar te bewaren (dus Zon moest ook 1999 en 2000 bewaren). 3. Nee. De administratie dient toegankelijk te zijn en controleerbaar binnen een redelijke termijn (art. 52 lid 6 AWR). 4. Nee. Een ondernemer is niet verplicht facturen uit te reiken aan particulieren. (Dit geldt alleen voor ondernemers op grond van art. 35.) 5. Nee. Alleen een naheffing is mogelijk over de jaren 2001 tot en met Geen van beide. Een vergrijpboete van 100% is alleen mogelijk bij fraude middels listigheid, valsheid of samenspanning en de te weinig geheven belasting omvangrijk is of dat er sprake is van recidive van een boete waarbij opzet in het spel is. Daar is hier geen sprake van. Indien er sprake is van verwijtbaarheid dan is een vergrijpboete mogelijk van 25% (grove schuld) of 50% (opzet). Dit dient de Inspecteur te bewijzen. Er lijkt sprake te zijn van verwijtbaarheid, omdat de OB-schuld oploopt van 1999 tot en met 2005 en de onderneming nooit actie heeft ondernomen om (aanvullende) aangiften te doen. 7. Nee. De agenda behoort tot de administratie van Zon. Geert heeft deze nodig om Zons gereden kilometers te kunnen controleren. 18

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 =

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 = Opgave 9.1 Normale productie is: 70% 12.000 = 8.400 eenheden Overbezetting is: 10.800-8.400 = 2.400 eenheden Opgave 9.2 a. Onderbezetting bij productie: 20.000-18.000 = 2.000 eenheden b. Onderbezetting

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie 26 januari 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125%

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125% Opgave 8.1 a. Indirecte kosten afhankelijk van de materiaalkosten: 500.000 100% = 125% 400.000 Opslag indirecte kosten: 125% 4.000 5.000 + 15.100 Opgave 8.2 a. Indirecte kosten afhankelijk van de directe

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e Numerieke antwoorden Hoofdstuk 1 V 1.2 a1 250.000 a2 290.000 b 192.500 c1 124.025 c2 133.400 d 165.975 e 156.600 V 1.3 a Omzet maximaal 11.400 (situatie 10) b Winst maximaal 4.670 (situatie 7) Hoofdstuk

Nadere informatie

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? Kostencalculatie Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Examen PC 2 Accounting 1

Examen PC 2 Accounting 1 Examen PC 2 Accounting 1 Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 11 Vak : Accounting 1 Datum : 18 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet.

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet. www.jooplengkeek.nl Nacalculatie bij homogene productie Berekening van het bedrijfsresultaat Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

d. Contributiemarge: 160 ( 295 -/ /- 66) = Constante kosten /- Bedrijfsresultaat bij direct costing

d. Contributiemarge: 160 ( 295 -/ /- 66) = Constante kosten /- Bedrijfsresultaat bij direct costing PDB Kostencalculatie Uitwerkingen hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Voorraad tuinbeelden Cupido op 1 oktober: 20 + 225 -/- 160 = 85 stuks b. Proportioneel variabele inkoopkosten 135 Proportioneel variabele verkoopkosten

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling

Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling Meerkeuzevraag 1.8 Eigen vermogen 31 december 220.000 Eigen vermogen 1 januari 250.000 -- Vermogenstoename 30.000 Onttrekkingen 70.000

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

22-1-2014. Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. Tentamentraining

22-1-2014. Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. Tentamentraining Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20 1 Tentamentraining 2 1 Kostprijs Normale productie : 40.000 stuks Verwachte werkelijke productie : 44.000 stuks Variabele kosten : 176.000 Constante kosten : 360.000

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

7 Directe en indirecte kosten

7 Directe en indirecte kosten 7 Directe en indirecte kosten hoofdstuk 7.1 C 7.2 B 7.3 C 7.4 A 7.5 B 7.6 D 800 / 7.0 = 0,101 7.7 B 1.350 13,5 40 = 810 Opslag: 60 / 40 = 1,5 (150%) 7.8 A 2 35 + 10 15 + 0,50 2 35 = 255 7.9 B 12 + 10 +

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART 2016 08.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Het tentamen dien je te maken op het uitwerkingenpapier. Je doet dit als volgt!!

Het tentamen dien je te maken op het uitwerkingenpapier. Je doet dit als volgt!! Toelichting Voor dit tentamen heb je ontvangen: 1. Een opgavenboekje 2. Uitwerkingenpapier. Het tentamen dien je te maken op het uitwerkingenpapier. Je doet dit als volgt!! 1. Je start iedere opgave op

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK

GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK D e e l 1 Uit welke delen bestaat een jaarrekening? balans resultatenrekening toelichting Voor welke doeleinden stelt een onderneming een jaarrekening op? stuurmiddel

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15-15.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Jaarrekening Woensdag 29 juni 2016 B / 9 2016 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 (40 punten) Vraag

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 15 DECEMBER 2015 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Kostensoorten

www.jooplengkeek.nl Kostensoorten www.jooplengkeek.nl Kostensoorten Grondstoffen Arbeid Overige variabele kosten Duurzame productiemiddelen Grond Diensten van derden Belastingen Financiering 1 Kostensoorten Financiering Financieringskosten

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver Dit antwoordenboek behoort bij het

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming De kostensoorten van een industriële onderneming zijn: grondstofkosten, arbeidskosten, overige variabele kosten, kosten van duurzame productiemiddelen,

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Kostencalculatie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2

Kostencalculatie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2 Kostencalculatie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 3.5 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Welke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met in totaal 15 open

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening B / 9 2015 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 ( 82 punten) Vraag 1

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2001-II

Eindexamen m&o vwo 2001-II 4 Antwoordmodel Opgave Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa /deelnemingen. Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II 4 Antwoordmodel Opgave 1 1 voorbeelden van juiste antwoorden: kosten voor de winkelier bij de administratieve afhandeling; interestvergoeding voor het verstrekte krediet; vergoeding voor het risico van

Nadere informatie

Examenprogramma MBA Financiële Rapportage en Analyse 1

Examenprogramma MBA Financiële Rapportage en Analyse 1 Diplomalijn Financieel Administratief Eamen Financiële Rapportage en Analyse (FRA) *) Niveau Positionering Versie 7 Geldig vanaf 01-01-2013 Vergelijkbaar met hbo-ad Vastgesteld op November 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2005-I

Eindexamen m&o vwo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave 1 1 volgens grafiek: 10% voor computers en 5% voor software 0,15 54 = 8,1 miljard 2 aan de verzadigingsfase gaat de volwassenfase (rijpheidsfase) vooraf, de neergangsfase (eindfase)

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Opgave 1 Aangezien de aanschaf van een bietenrooimachine voor een individuele landbouwer te kostbaar is, schakelen landbouwers

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie