LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN"

Transcriptie

1 LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS OKTOBER 2009

2

3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: METHODOLOGIE 3 HOOFDSTUK 2: RESULTATEN 5 1. Respons op de enquête 5 2. Kenmerken van de organisaties Regio, sector, tewerkstellingsklasse Andere kenmerken van de organisaties 8 3. Opleidingsbehoeften Algemeen Opleidingsbehoeften per doelgroep Prioritaire opleidingsbehoeften Interne of externe invulling opleidingsbehoeften De keuze van de externe opleidingsinstanties Imago van de diverse opleidingsverstrekkers Op welke opleidingsverstrekkers doet men een beroep? De opleidingen zelf Welke opleidingen genieten de voorkeur? Wie is de initiatiefnemer voor het volgen van opleidingen? Hoe zoekt men geschikte opleidingen? Kent en gebruikt men tegemoetkomingen bij opleidingen? Effect huidige economische crisis op vraag naar opleidingen De afstemming tussen vraag en aanbod Algemeen Verbeteracties Besluiten Kenmerken organisaties Opleidingsbehoeften Externe opleidingsinstanties De opleidingen zelf Afstemming tussen vraag en aanbod 65 Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 1

4 Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 2

5 In deze onderzoeksfase gaan we via een onlinebevraging de opleidingsbehoeften bij de West-Vlaamse werkgevers na. We lichten eerst de methodologie toe. Daarna worden de resultaten uitgebreid besproken. HOOFDSTUK 1: METHODOLOGIE De bedoeling van de bevraging is de opleidingsbehoeften van de West-Vlaamse bedrijven te achterhalen. Dit gebeurde in een korte online-enquête van ongeveer 10 minuten. Er werd een steekproef van West-Vlaamse organisaties aangeschreven (via brief of e- mail) om mee te werken aan de enquête. De enquêtes werden verstuurd naar de maatschappelijke zetel en waren gericht aan de persoon verantwoordelijk voor de opleidingen of aan de verantwoordelijke van de personeelsdienst. De vragen hadden betrekking op alle West-Vlaamse vestigingen die tot de organisatie behoren. De organisaties werden als volgt geselecteerd: het was in eerste instantie de bedoeling om een representatieve steekproef van ongeveer bedrijven te bevragen. We deden hiervoor een beroep op de Bel-First databank van Bureau van Dijk. Deze databank bevat alle neergelegde jaarrekeningen van de Belgische bedrijven die verplicht zijn om een jaarrekening neer te leggen (verkort en uitgebreid schema). Uit de circa adressen van bedrijven met maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen werden adressen willekeurig geselecteerd. Van een aantal van deze bedrijven beschikten we over het adres. Deze bedrijven werden per benaderd. De overige bedrijven werden per brief aangeschreven. Daarnaast werd beslist om alle andere bedrijven uit de Bel-First databank waarvan het adres gekend was ook aan te schrijven om deel te nemen aan de enquête. Dit zorgt voor een ruimere respons waardoor ook meer betrouwbare resultaten kunnen worden bekomen; de Bel-First databank bevat echter nauwelijks adressen uit de non-profitsector. Daarom werden ook andere databestanden geraadpleegd. Zo werden ook alle gemeenten en OCMW s in West-Vlaanderen aangeschreven. Vervolgens werd ook een steekproef van onderwijsinstellingen en andere non-profitorganisaties (sociale dienstverlening, geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, ) geselecteerd. We deden hiervoor een beroep op de website van Onderwijs Vlaanderen en op gegevens uit de Sociale Kaart. Uiteindelijk werden organisaties benaderd om deel te nemen aan de enquête: per en via brief. Om de organisaties aan te moedigen om deel te nemen aan de enquête werd hen meegedeeld dat zij achteraf het rapport met de belangrijkste resultaten zouden krijgen zodat ze zelf inzicht krijgen in een set van anonieme maar nuttige benchmarks. De deelnemers maakten bovendien kans op één van de 10 duo-cinematickets die zouden worden verloot. Er werd ook een advertentie rond de enquête (zie bijlage 1) gepubliceerd in Ondernemers in West-Vlaanderen van VOKA, editie 12 juni De enquête zelf werd verstuurd in de eerste week van juni Ze werd gericht aan de opleidingsverantwoordelijke of aan de verantwoordelijke van de personeelsdienst. Een exemplaar van de vragenlijst is opgenomen als bijlage 2. Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 3

6 Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 4

7 HOOFDSTUK 2: RESULTATEN In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de enquête naar de opleidingsbehoeften van de West-Vlaamse bedrijven. We bespreken achtereenvolgens: de respons op de enquête; de kenmerken van de deelnemende organisaties; de opleidingsbehoeften van de organisaties; de keuze van de externe opleidingsinstantie; de kenmerken van de opleidingen die de organisaties prefereren; de afstemming tussen vraag en aanbod. 1. Respons op de enquête De globale respons op de enquête bedraagt 563 ingevulde vragenlijsten. Een exact responspercentage kan niet worden berekend, aangezien bij het verzenden van de enquête is gebleken dat heel veel adressen uit de Bel-First databank niet meer in gebruik waren. Er waren minstens mails (maar allicht veel meer) onbezorgbaar. We schatten dat het responspercentage (het aantal ingevulde enquêtes op het totale aantal verstuurde (en terechtgekomen) enquêtes) dan ook tussen de 8 en de 10% ligt. Het was vooral de bedoeling om een representatieve steekproef te bereiken, waarbij uitspraken mogelijk waren tot op het niveau van de West-Vlaamse regio s. Een voorwaarde hiervoor was dat er per regio minstens 100 organisaties zouden deelnemen aan de enquête. Tabel 1 geeft een overzicht van de deelgenomen bedrijven naar regio, sector en aantal werknemers. Tabel 1 Profiel van de bevraagde organisaties, WES-enquête 2009 (in absolute cijfers en in %) Omschrijving Aantal respondenten % respondenten (absoluut) REGIO Brugge ,0 Oostende-Westhoek ,4 Midden-West-Vlaanderen ,8 Kortrijk ,8 SECTOR Land- en tuinbouw 7 1,2 Industrie en bouw ,7 Groot- en kleinhandel, horeca ,8 Commerciële diensten ,5 Non-profitsector 94 16,7 AANTAL WERKNEMERS IN DE WEST-VLAAMSE VESTIGINGEN <5 werknemers ,3 5-9 werknemers 91 16, werknemers ,3 50 of meer werknemers ,3 FUNCTIE VAN DE RESPONDENT Bedrijfsleider ,5 Administratief medewerker/secretariaatsmedewerker 57 10,1 Verantwoordelijke personeelsdienst 56 10,0 Managementassistent 26 4,6 HR-manager 25 4,4 Opleidingsverantwoordelijke 22 3,9 Medewerker personeelsdienst 15 2,7 Andere 38 6,8 Aantal respondenten ,0 Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 5

8 Uit de tabel blijkt dat er 135 enquêtes teruggekeerd zijn uit de regio Brugge, 151 uit de regio Roeselare-Tielt en 145 uit de regio Kortrijk. Vanuit de Westhoek ontvingen we 86 enquêtes en vanuit de regio Oostende 46. We hebben ervoor geopteerd om de regio s Westhoek en Oostende samen te voegen, zodat ook voor deze (samengevoegde) regio betrouwbare uitspraken mogelijk zijn. De vier regio s die we op die manier hebben afgebakend komen aldus overeen met de afbakening van de SERR-regio s in West- Vlaanderen. De regio s Brugge en Oostende-Westhoek vormen daarenboven het werkingsgebied van het consortium Webros, de regio s Roeselare-Tielt (Midden-West- Vlaanderen) en Kortrijk deze van het consortium Menes. Van de 563 organisaties die de enquête hebben ingevuld, is 33,7% (190 bedrijven) actief in de industrie en de bouw. 27,5% (155 bedrijven) behoort tot de sector commerciële diensten, 20,8% (117 bedrijven) tot de sector groot- en kleinhandel, horeca en 16,7% (94 bedrijven) tot de non-profitsector. 1,2% van de respondenten is een land- en tuinbouwbedrijf. Omwille van het geringe aantal respondenten (7) in deze sector, worden in het vervolg van het onderzoek geen afzonderlijke resultaten voor deze sector weergegeven. Opsplitsing per aantal werknemers toont dat 210 deelgenomen bedrijven (37,3%) minder dan 5 werknemers hebben, 131 (23,3%) hebben tussen 10 en 49 werknemers, 131 (23,3%) hebben meer dan 50 werknemers en 91 (16,2%) hebben tussen vijf en negen werknemers. Van alle bedrijven met meer dan 50 werknemers behoort 47,3% tot de non-profitsector en 36,6% tot de sector industrie en bouw. In bijna 60% van de bedrijven heeft de bedrijfsleider zelf de enquête ingevuld. Is deze steekproef nu representatief? Dit is een moeilijke vraag. We beschikken immers niet over statistieken betreffende de kenmerken van de organisaties met maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen. We kennen met andere woorden niet de kenmerken van de totale populatie waarmee we onze steekproef kunnen vergelijken en indien nodig herwegen. Wel bestaan er gegevens van het aantal vestigingen met loontrekkende werknemers en de bezoldigde tewerkstelling per sector en arrondissement van West-Vlaanderen. Deze gegevens betreffen cijfers per vestiging en niet per maatschappelijke zetel. Ze houden ook geen rekening met het aantal zelfstandigen. Als we onze steekproef dan toch met deze cijfers willen vergelijken en als we veronderstellen dat de kenmerken van de West-Vlaamse vestigingen met loontrekkenden dezelfde zijn als deze van de bedrijven met maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen, dan kunnen we (met enige voorzichtigheid) besluiten dat er allicht in onze steekproef een oververtegenwoordiging is van bedrijven uit de regio Roeselare-Tielt en een ondervertegenwoordiging van bedrijven uit de regio Oostende-Westhoek. Naar sector zien we dan een oververtegenwoordiging van de industrie en bouw en een ondervertegenwoordiging van de handel en diensten. We opteren er evenwel voor om geen weging op de resultaten door te voeren omdat de verschillen relatief beperkt zijn, enerzijds, en omdat de exacte kenmerken van de populatie niet gekend zijn, anderzijds. De resultaten hieronder zullen bovendien allemaal opgesplitst worden naar regio, sector en grootteklasse zodat verschillen tussen regio s, sectoren en tewerkstellingsklassen duidelijk worden. Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 6

9 2. Kenmerken van de organisaties 2.1. Regio, sector, tewerkstellingsklasse Het profiel van de organisaties werd hierboven reeds besproken. Deze gegevens willen we hier verder verfijnen. Het is belangrijk dat we een goed zicht hebben op de kenmerken van de organisaties per regio. Daarom tonen tabellen 2 en 3 de sector, respectievelijk het aantal werknemers in de bevraagde organisaties en dit per regio. Tabel 4 toont de verdeling van het aantal werknemers in de West-Vlaamse vestigingen per sector. Er zijn duidelijke verschillen in de sectorstructuur per regio (tabel 2). Deze komen grotendeels overeen met de werkelijke spreiding van de sectoren over de regio s. Zo zijn de industrie en de bouw sterk vertegenwoordigd in de regio s Kortrijk en Midden-West- Vlaanderen. De handel, horeca en commerciële diensten zijn sterk aanwezig in de regio Brugge en in de regio Oostende-Westhoek hebben relatief veel bedrijven uit de nonprofitsector deelgenomen aan de enquête. Tabel 2 De sector waartoe de organisaties behoren, naar regio, WES-enquête 2009 (in %) Sector Brugge Oostende- Westhoek Midden- West- Vlaanderen Kortrijk Totaal Land- en tuinbouw 1,5 2,0 1,4 1,2 Industrie en bouw 18,5 31,8 42,4 40,7 33,7 Groot- en kleinhandel, horeca 27,4 13,6 16,6 25,5 20,8 Commerciële diensten 39,3 25,8 24,5 21,4 27,5 Non-profitsector 13,3 28,8 14,6 11,0 16,7 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten Uit tabel 3 blijkt dat er relatief veel organisaties met minder dan 5 werknemers uit de regio Brugge hebben deelgenomen aan de enquête en relatief veel organisaties met meer dan 50 werknemers uit de regio Oostende-Westhoek. Ten slotte zien we in tabel 4 dat 66% van de organisaties uit de non-profitsector 50 of meer werknemers telt. Kleine bedrijven zijn vooral terug te vinden in de handel- en dienstensector. Tabel 3 Het aantal werknemers in de organisaties, naar regio, WES-enquête 2009 (in %) Aantal werknemers Brugge Oostende- Westhoek Midden- West- Vlaanderen Kortrijk Totaal <5 werknemers 46,7 35,6 33,8 33,8 37,3 5-9 werknemers 17,0 17,4 16,6 13,8 16, werknemers 18,5 18,2 23,8 31,7 23,3 50 of meer werknemers 17,8 28,8 25,8 20,7 23,3 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 7

10 Tabel 4 Het aantal werknemers in de organisaties, naar sector, WES-enquête 2009 (in %) Aantal werknemers Land- en tuinbouw Industrie en bouw Groot- en kleinhandel, horeca Commerciële diensten Nonprofitsector Totaal <5 werknemers 57,1 24,2 49,6 59,4 10,6 37,3 5-9 werknemers 28,6 18,4 19,7 17,4 4,3 16, werknemers 14,3 32,1 21,4 16,8 19,1 23,3 50 of meer werknemers 25,3 9,4 6,5 66,0 23,3 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten Het is belangrijk dat we met deze onderlinge verschillen rekening houden bij de verdere bespreking van de resultaten. Zo kunnen verschillen tussen regio s grotendeels verklaard worden door verschillen in de onderlinge kenmerken van de bedrijven, eerder dan te zoeken naar regiospecifieke oorzaken Andere kenmerken van de organisaties Uit figuur 1 blijkt dat slechts 19,2% van de organisaties over een geschreven opleidingsplan beschikt. Bijna 30% heeft een jaarlijks opleidingsbudget. Ongeveer eenzelfde percentage heeft procedures rond opleidingen en ook 30% heeft een opleidingsverantwoordelijke. Figuur 1 De mate waarin de organisaties beschikken over een geschreven opleidingsplan, een jaarlijks opleidingsbudget, procedures rond opleidingen en een opleidingsverantwoordelijke (in %) Opleidingsverantwoordelijke 30,2 69,8 Procedures rond opleidingen 31,4 68,6 Jaarlijks opleidingsbudget 29,3 70,7 Geschreven opleidingsplan 19,2 80,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organisatie beschikt hierover Organisatie beschikt hier niet over Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 8

11 Tabellen 5 tot en met 8 tonen de verschillen tussen de organisaties. Zo stellen we vast dat de non-profitsector een positieve uitschieter is: 30,9% van de non-profitorganisaties heeft een geschreven opleidingsplan. Hoewel dit percentage nog ondermaats is, ligt het toch duidelijk boven het algemeen gemiddelde van 19,2%; 80,9% heeft een jaarlijks opleidingsbudget; 76,6% heeft procedures rond opleidingen; 69,1% heeft een opleidingsverantwoordelijke. Tabel 5 Het percentage organisaties met een geschreven opleidingsplan, naar enkele kenmerken van de organisaties, WES-enquête 2009 (in %) Omschrijving Is er een geschreven opleidingsplan? Aantal Ja Neen Totaal respondenten REGIO Brugge 14,8 85,2 100,0 135 Oostende-Westhoek 21,2 78,8 100,0 132 Midden-West-Vlaanderen 18,5 81,5 100,0 151 Kortrijk 22,1 77,9 100,0 145 SECTOR Industrie en bouw 19,5 80,5 100,0 190 Groot- en kleinhandel, horeca 14,5 85,5 100,0 117 Commerciële diensten 16,1 83,9 100,0 155 Non-profitsector 30,9 69,1 100,0 94 AANTAL WERKNEMERS IN DE WEST-VLAAMSE VESTIGINGEN <5 werknemers 6,2 93,8 100, werknemers 16,5 83,5 100, werknemers 19,8 80,2 100, of meer werknemers 41,2 58,8 100,0 131 Totaal 19,2 80,8 100,0 563 Tabel 6 Het percentage organisaties met een jaarlijks opleidingsbudget, naar enkele kenmerken van de organisaties, WES-enquête 2009 (in %) Omschrijving Is er een jaarlijks opleidingsbudget? Aantal Ja Neen Totaal respondenten REGIO Brugge 25,2 74,8 100,0 135 Oostende-Westhoek 38,6 61,4 100,0 132 Midden-West-Vlaanderen 25,2 74,8 100,0 151 Kortrijk 29,0 71,0 100,0 145 SECTOR Industrie en bouw 18,4 81,6 100,0 190 Groot- en kleinhandel, horeca 15,4 84,6 100,0 117 Commerciële diensten 23,2 76,8 100,0 155 Non-profitsector 80,9 19,1 100,0 94 AANTAL WERKNEMERS IN DE WEST-VLAAMSE VESTIGINGEN <5 werknemers 9,5 90,5 100, werknemers 25,3 74,7 100, werknemers 32,8 67,2 100, of meer werknemers 60,3 39,7 100,0 131 Totaal 29,3 70,7 100,0 563 Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 9

12 Tabel 7 Het percentage organisaties met procedures rond opleidingen, naar enkele kenmerken van de organisaties, WES-enquête 2009 (in %) Omschrijving Zijn er procedures rond opleidingen? Aantal Ja Neen Totaal respondenten REGIO Brugge 24,4 75,6 100,0 135 Oostende-Westhoek 39,4 60,6 100,0 132 Midden-West-Vlaanderen 29,8 70,2 100,0 151 Kortrijk 32,4 67,6 100,0 145 SECTOR Industrie en bouw 26,3 73,7 100,0 190 Groot- en kleinhandel, horeca 13,7 86,3 100,0 117 Commerciële diensten 25,2 74,8 100,0 155 Non-profitsector 76,6 23,4 100,0 94 AANTAL WERKNEMERS IN DE WEST-VLAAMSE VESTIGINGEN <5 werknemers 10,0 90,0 100, werknemers 22,0 78,0 100, werknemers 32,1 67,9 100, of meer werknemers 71,8 28,2 100,0 131 Totaal 31,4 68,6 100,0 563 Tabel 8 Het percentage organisaties met een opleidingsverantwoordelijke, naar enkele kenmerken van de organisaties, WES-enquête 2009 (in %) Omschrijving Is er een opleidingsverantwoordelijke? Aantal Ja Neen Totaal respondenten REGIO Brugge 24,4 75,6 100,0 135 Oostende-Westhoek 38,6 61,4 100,0 132 Midden-West-Vlaanderen 26,5 73,5 100,0 151 Kortrijk 31,7 68,3 100,0 145 SECTOR Industrie en bouw 26,8 73,2 100,0 190 Groot- en kleinhandel, horeca 17,9 82,1 100,0 117 Commerciële diensten 20,6 79,4 100,0 155 Non-profitsector 69,1 30,9 100,0 94 AANTAL WERKNEMERS IN DE WEST-VLAAMSE VESTIGINGEN <5 werknemers 11,9 88,1 100, werknemers 25,3 74,7 100, werknemers 32,1 67,9 100, of meer werknemers 61,1 38,9 100,0 131 Totaal 30,2 69,8 100,0 563 We merken ook op dat de grote organisaties (minstens 50 werknemers) beter scoren dan de kleinere: 41,2% van de organisaties met 50 of meer werknemers heeft een geschreven opleidingsplan; 60,3% heeft een jaarlijks opleidingsbudget; 71,8% heeft procedures rond opleidingen uitgewerkt; 61,1% heeft een opleidingsverantwoordelijke. Naar regio valt op dat vooral de regio Oostende-Westhoek goed scoort. Dit heeft vooral te maken met het relatief grote aandeel organisaties uit de non-profitsector dat in deze regio heeft deelgenomen aan de enquête. Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 10

13 3. Opleidingsbehoeften 3.1. Algemeen Uit figuur 2 en tabel 9 blijkt dat 66,8% van de bevraagde bedrijven een opleidingsbehoefte heeft op korte termijn (najaar 2009) of op iets langere termijn (2010) voor hun werknemers. We merken op dat de behoefte naar opleidingen groot is in de nonprofitsector. 92,6% van de non-profit organisaties geeft aan behoefte te hebben aan opleidingen voor werknemers, terwijl het percentage in de sectoren commerciële diensten en industrie en bouw gelijk is aan 63,2% en in de sector groot- en kleinhandel, horeca aan 57,3%. Aangezien het overgrote deel van de organisaties met 50 of meer werknemers vertegenwoordigd wordt door bedrijven uit de non-profitsector of uit de sector industrie en bouw, is alsook de opleidingsbehoefte bij deze bedrijven groot (91,6%). Voor bedrijven tussen de 10 en 49 werknemers is dit voor 74% het geval, voor bedrijven tussen 5 en 9 werknemers is er een opleidingsbehoefte in 65,9% van de bedrijven en in de bedrijven met minder dan 5 werknemers in 47,1%. Verder zien we dat de bedrijven gevestigd in Brugge minder behoefte hebben aan opleidingen voor werknemers (59,3%) dan de bedrijven uit de regio Midden-West-Vlaanderen (68,2%), de regio Kortrijk (69%) en de regio Oostende-Westhoek (70,5%). Figuur 2 Het percentage organisaties met opleidingsbehoeften op korte termijn (najaar 2009) of op iets langere termijn (2010) voor hun werknemers, WES-enquête 2009 (in %) Geen opleidingsbehoefte 33,2% Opleidingsbehoefte 66,8% Tabel 9 Het percentage organisaties met opleidingsbehoeften op korte termijn (najaar 2009) of op iets langere termijn (2010) voor hun werknemers, naar enkele kenmerken van de organisaties, WES-enquête 2009 (in %) Omschrijving Is er een opleidingsbehoefte in de organisatie? Aantal respondenten Ja Neen Totaal REGIO Brugge 59,3 40,7 100,0 135 Oostende-Westhoek 70,5 29,5 100,0 132 Midden-West-Vlaanderen 68,2 31,8 100,0 151 Kortrijk 69,0 31,0 100,0 145 SECTOR Industrie en bouw 63,2 36,8 100,0 190 Groot- en kleinhandel, horeca 57,3 42,7 100,0 117 Commerciële diensten 63,2 36,8 100,0 155 Non-profitsector 92,6 7,4 100,0 94 AANTAL WERKNEMERS IN DE WEST-VLAAMSE VESTIGINGEN <5 werknemers 47,1 52,9 100, werknemers 65,9 34,1 100, werknemers 74,0 26,0 100, of meer werknemers 91,6 8,4 100,0 131 Totaal 66,8 33,2 100,0 563 Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 11

14 33,2% van de bedrijven heeft geen opleidingsbehoefte in de tweede helft van 2009 en in Figuur 3 en tabellen 10 tot en met 13 tonen de redenen waarom deze organisaties geen opleidingsbehoeften hebben. We stellen vast dat 78,8% van de bedrijven de reden een te kleine organisatie aanduidt als één van de drie belangrijkste redenen waarom men niet voorziet in opleidingen voor het komende anderhalf jaar. Merk echter ook op dat 7 van de 10 organisaties met meer dan 50 werknemers die geen opleidingsbehoeften hebben deze reden aanhalen. Figuur 3 De belangrijkste redenen waarom men niet voorziet in opleidingen voor het komende anderhalf jaar, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten zonder opleidingsbehoeften) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 78,8 58,8 55,8 20,3 23,7 23,1 14,7 12,8 12,8 9,0 4,6 3,3 3,9 7,1 6,4 1,3 1,3 0,7 0,7 4,6 We zijn een kleine organisatie De huidige kennis en vaardigheden van de werknemers zijn voldoende Wij proberen steeds mensen aan te trekken die reeds over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken Er is geen tijd voor opleidingen in onze organisatie Er zijn geen geschikte opleidingen De kost van opleidingen is te hoog Wij hebben geen opleidingsbudget Wij hebben de voorbije jaren reeds veel opleidingsinspanningen geleverd Wij hebben onvoldoende zicht op de opleidingsbehoeften van ons personeel Wij hebben geen personeel Behoort tot de drie belangrijkste redenen Belangrijkste reden Tabel 10 De drie belangrijkste redenen waarom men niet voorziet in opleidingen voor het komende anderhalf jaar, naar regio, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten) Reden Brugge Oostende- Midden-West- Kortrijk Totaal Westhoek Vlaanderen We zijn een kleine organisatie 82,6 73,5 85,7 70,6 78,8 De huidige kennis en vaardigheden van de werknemers zijn voldoende 50,0 58,8 50,0 67,6 55,8 Wij proberen steeds mensen aan te trekken die reeds over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken 21,7 29,4 16,7 29,4 23,7 Er is geen tijd voor opleidingen in onze organisatie 30,4 11,8 26,2 20,6 23,1 Er zijn geen geschikte opleidingen 10,9 23,5 11,9 14,7 14,7 De kost van opleidingen is te hoog 15,2 2,9 9,5 23,5 12,8 Wij hebben geen opleidingsbudget 13,0 11,8 9,5 17,6 12,8 Wij hebben de voorbije jaren reeds veel opleidingsinspanningen geleverd 6,5 11,8 9,5 8,8 9,0 Wij hebben onvoldoende zicht op de opleidingsbehoeften van ons personeel 4,3 8,8 4,8 11,8 7,1 Wij hebben geen personeel 6,5 5,9 7,1 5,9 6,4 Wij werken met een interimbureau 0,0 2,9 0,0 0,0 0,6 Totaal 241,3 241,2 231,0 270,6 244,9 Aantal respondenten Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 12

15 Tabel 11 De drie belangrijkste redenen waarom men niet voorziet in opleidingen voor het komende anderhalf jaar, naar sector, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten) Reden Industrie en bouw Groot- en kleinhandel, horeca Commerciële diensten Nonprofitsector We zijn een kleine organisatie 79,0 81,1 78,7 71,4 78,8 De huidige kennis en vaardigheden van de werknemers zijn voldoende 58,1 64,9 44,7 42,9 55,8 Wij proberen steeds mensen aan te trekken die reeds over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken 30,6 27,0 17,0 0,0 23,7 Er is geen tijd voor opleidingen in onze organisatie 21,0 27,0 23,4 14,3 23,1 Er zijn geen geschikte opleidingen 16,1 13,5 8,5 28,6 14,7 De kost van opleidingen is te hoog 14,5 18,9 8,5 0,0 12,8 Wij hebben geen opleidingsbudget 12,9 16,2 12,8 0,0 12,8 Wij hebben de voorbije jaren reeds veel opleidingsinspanningen geleverd 6,5 2,7 10,6 57,1 9,0 Wij hebben onvoldoende zicht op de opleidingsbehoeften van ons personeel 12,9 2,7 4,3 0,0 7,1 Wij hebben geen personeel 0,0 5,4 10,6 28,6 6,4 Wij werken met een interimbureau 0,0 0,0 2,1 0,0 0,6 Totaal 251,6 259,5 221,3 242,9 244,9 Aantal respondenten Totaal Tabel 12 De drie belangrijkste redenen waarom men niet voorziet in opleidingen voor het komende anderhalf jaar, naar aantal werknemers, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten) Reden <5 werknemers of meer Totaal werknemers werknemers werknemers We zijn een kleine organisatie 82,8 77,8 69,2 70,0 78,8 De huidige kennis en vaardigheden van de werknemers zijn voldoende 51,6 44,4 76,9 70,0 55,8 Wij proberen steeds mensen aan te trekken die reeds over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken 14,0 33,3 53,8 10,0 23,7 Er is geen tijd voor opleidingen in onze organisatie 21,5 25,9 19,2 40,0 23,1 Er zijn geen geschikte opleidingen 11,8 29,6 7,7 20,0 14,7 De kost van opleidingen is te hoog 10,8 11,1 19,2 20,0 12,8 Wij hebben geen opleidingsbudget 15,1 3,7 11,5 20,0 12,8 Wij hebben de voorbije jaren reeds veel opleidingsinspanningen geleverd 9,7 7,4 7,7 10,0 9,0 Wij hebben onvoldoende zicht op de opleidingsbehoeften van ons personeel 4,3 14,8 3,8 20,0 7,1 Wij hebben geen personeel 10,8 0,0 0,0 0,0 6,4 Wij werken met een interimbureau 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 Totaal 233,3 248,1 269,2 280,0 244,9 Aantal respondenten Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 13

16 Tabel 13 De belangrijkste reden waarom men niet voorziet in opleidingen voor het komende anderhalf jaar, WES-enquête 2009 (in %) Reden % respondenten We zijn een kleine organisatie 58,8 De huidige kennis en vaardigheden van de werknemers zijn voldoende 20,3 Wij proberen steeds mensen aan te trekken die reeds over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken 4,6 Wij hebben geen personeel 4,6 Er zijn geen geschikte opleidingen 3,9 Er is geen tijd voor opleidingen in onze organisatie 3,3 De kost van opleidingen is te hoog 1,3 Wij hebben de voorbije jaren reeds veel opleidingsinspanningen geleverd 1,3 Wij hebben onvoldoende zicht op de opleidingsbehoeften van ons personeel 0,7 Wij hebben geen opleidingsbudget 0,7 Wij werken met een interimbureau 0,7 Totaal 100,0 Aantal respondenten 153 Voor iets meer dan de helft van de bedrijven (55,8%) behoort de reden huidige kennis en vaardigheden van de werknemers zijn voldoende tot de drie belangrijkste redenen om geen opleidingen te voorzien. Verder duidt ongeveer 23% van de bedrijven het steeds proberen mensen aan te trekken die reeds over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken en er is geen tijd voor opleidingen in onze organisatie aan als één van de drie belangrijkste redenen. Bijna 15% zegt dat er geen geschikte opleidingen beschikbaar zijn en voor 13% behoort de reden de kost van opleidingen is te hoog tot de drie belangrijkste redenen waarom men geen vraag heeft naar opleidingen. Eenzelfde percentage zegt niet te beschikken over een opleidingsbudget. De redenen wij hebben de voorbije jaren reeds veel opleidingsinspanningen geleverd (9%), wij hebben onvoldoende zicht op de opleidingsbehoeften van ons personeel (7,1%) en wij hebben geen personeel (6,4%) sluiten het lijstje af. De belangrijkste reden voor de organisaties waarom ze niet voorzien in opleidingen is het feit dat men een kleine organisatie is (58,8%) en de gedachte dat de huidige kennis en vaardigheden van de werknemers voldoende zijn (20,3%) Opleidingsbehoeften per doelgroep Figuur 4 en tabel 14 geven een overzicht van de opleidingsmateries waaraan er behoefte is in de organisaties met opleidingsbehoeften. Het betreft dus antwoorden van de bedrijven die te kennen hebben gegeven dat er behoefte is aan opleidingen op korte termijn of op iets langere termijn. Deze bedrijven konden meerdere opleidingsmateries aankruisen, vandaar dat de totaalpercentages in tabel 14 groter zijn dan 100%. Voor de tweede helft van 2009 gaven de bedrijven bijvoorbeeld gemiddeld 1,2 opleidingsmateries voor arbeiders, 1,8 opleidingsmateries voor bedienden en 1,5 opleidingsmateries voor kaderleden op. Het is duidelijk dat relatief meer bedrijven opleidingsbehoeften hebben voor bedienden dan voor kaderleden en arbeiders. Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 14

17 Figuur 4 De doelgroepen waarvoor en de termijn waarin er opleidingsbehoeften zijn in de bedrijven met opleidingsbehoeften, WES-enquête 2009 (in %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35,4 32,9 55,0 64,0 62,0 46,2 64,6 67,1 45,0 36,0 38,0 53,8 Arbeiders Bedienden Kaderleden Arbeiders Bedienden Kaderleden Tweede helft 2009 Jaar 2010 Opleidingsbehoefte Geen opleidingsbehoefte Tabel 14 De opleidingsmateries waaraan er een behoefte is in de organisaties, naar doelgroep en termijn, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten met opleidingsbehoeften) Opleidingsmaterie Tweede helft 2009 Jaar 2010 Arbeiders Bedienden Kaderleden Arbeiders Bedienden Kaderleden Talen 3,7 14,4 5,4 3,4 15,6 7,6 Aankoop, verkoop, marketing en externe communicatie 0,6 15,9 7,6 1,4 17,8 11,3 Management 0,3 4,2 18,7 0,3 5,9 27,2 Boekhouden, financiën, administratie, wetgeving 0,6 23,8 13,3 0,8 26,6 18,4 Informatica en automatisering, computergebruik 6,2 34,6 16,4 6,2 37,1 17,6 Techniek en technologie (niet sectorspecifiek) 14,4 10,5 4,5 15,3 11,6 4,5 Milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid 13,6 14,2 8,5 15,0 17,3 9,9 Basiscompetenties (rekenen, schrijven, lezen) 1,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Persoonlijke en sociale vaardigheden 8,5 15,3 11,0 9,6 19,0 13,0 Andere materies 9,1 13,6 7,4 10,2 14,2 9,3 Geen opleidingsbehoefte voor deze doelgroep 64,0 35,4 55,0 62,0 32,9 46,2 Totaal 122,1 181,9 147,9 125,2 198,0 165,2 Aantal respondenten Voor wat betreft de opleidingsmateries voor arbeiders voor de tweede helft van 2009 blijkt dat 64% van de bedrijven met opleidingsbehoeften geen opleidingsbehoefte heeft voor arbeiders. De grootste opleidingsbehoeften voor arbeiders zijn er voor de opleidingsmateries techniek en technologie (14,4% van de bedrijven met opleidingsbehoeften) en de opleiding milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid (13,6%). Ook voor 2010 worden deze opleidingsmateries het meest aangeduid. Meer organisaties, meer bepaald twee derden van de organisaties met opleidingsbehoeften in 2009 of 2010, hebben opleidingsbehoeften voor bedienden. De vraag is het grootst naar een opleiding informatica en automatisering, computergebruik en naar een opleiding boekhouden, financiën, administratie, wetgeving. Opmerkelijk is ook dat er voor bedienden ook een belangrijke vraag is naar opleidingen persoonlijke en sociale vaardigheden. Zo heeft bijvoorbeeld 19% van de organisaties met opleidingsbehoeften een vraag naar een opleiding in 2010 in de materie persoonlijke en sociale vaardigheden. Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 15

18 45% van de respondenten met opleidingsbehoeften geeft aan een opleidingsbehoefte te hebben voor kaderleden in de tweede helft van Uit de tabel blijkt dat 18,7% wel geïnteresseerd is in de opleidingsmaterie management en 16,4% in de opleidingsmaterie informatica en automatisering, computergebruik. Ook in boekhoudmateries is er een sterke interesse. Voor 2010 zijn de behoeften voor opleidingen voor kaderleden nog hoger dan voor de tweede helft van Bijlagetabellen 1 tot en met 8 tonen de opleidingsmateries waaraan er behoefte is in de diverse sectoren en in de zeer kleine, kleine en grotere organisaties Prioritaire opleidingsbehoeften Algemeen Aan de organisaties met opleidingsbehoeften werd ook gevraagd om de belangrijkste, de twee belangrijkste of de drie belangrijkste prioriteiten omtrent de opleidingsbehoeften aan te duiden. Vergelijken we de opleidingsmateries onderling met elkaar, dan staat informatica en automatisering, computergebruik op kop. Voor 38,8% van de organisaties met opleidingsbehoeften behoort een opleiding in de informatica en automatisering tot één van de drie belangrijkste prioriteiten. Voor 18,4% van de organisaties met opleidingsbehoeften is dit zelfs de topprioriteit (zie figuur 5 en tabel 15). Figuur 5 De opleidingsmateries waarvoor de opleidingsbehoeften prioritair zijn en een opleiding het meest noodzakelijk is, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten met opleidingsbehoeften) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 38,8 18,4 30,0 27,1 24,2 23,6 22,2 22,2 21,9 12,5 13,1 13,1 12,0 9,9 6,4 7,0 19,8 7,6 1,20,0 Informatica en automatisering, computergebruik Boekhouden, financiën, administratie, wetgeving Milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid Techniek en technologie (niet sectorspecifiek) Aankoop, verkoop, marketing en externe communicatie Management Persoonlijke en sociale vaardigheden Andere materies Talen Basiscompetenties (rekenen, schrijven, lezen) Opleidingsmaterie behoort tot de drie belangrijkste prioriteiten Opleidingsmaterie vormt de belangrijkste prioriteit Boekhouden, financiën, administratie en wetgeving behoort voor 30% van de organisaties met opleidingsbehoeften tot één van de drie belangrijkste prioriteiten en milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid voor 27,1% van de organisaties met opleidingsbehoeften. Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 16

19 Tabel 15 De drie opleidingsmateries waarvoor de opleidingsbehoeften tot één van de drie belangrijkste prioriteiten behoren, naar regio, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten met opleidingsbehoeften) Opleidingsmaterie Brugge Oostende- Midden-West- Kortrijk Totaal Westhoek Vlaanderen Informatica en automatisering, computergebruik 29,7 34,1 43,5 45,7 38,8 Boekhouden, financiën, administratie, wetgeving 35,1 31,8 22,8 31,5 30,0 Milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid 21,6 28,2 29,3 28,3 27,1 Techniek en technologie (niet sectorspecifiek) 23,0 20,0 29,3 23,9 24,2 Aankoop, verkoop, marketing en externe communicatie 24,3 17,6 22,8 29,3 23,6 Management 27,0 20,0 18,5 23,9 22,2 Persoonlijke en sociale vaardigheden 21,6 29,4 19,6 18,5 22,2 Andere materies 17,6 28,2 26,1 15,2 21,9 Talen 23,0 15,3 22,8 18,5 19,8 Basiscompetenties (rekenen, schrijven, lezen) 1,4 1,2 0,0 2,2 1,2 Totaal 224,3 225,9 234,8 237,0 230,9 Aantal respondenten De belangrijkste opleidingsbehoeften (topprioriteiten) situeren zich in de opleidingsmateries: informatica, automatisering, computergebruik (18,4% van de bedrijven met opleidingsbehoeften duidt dit aan als topprioriteit); milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid (13,1%); techniek en technologie (13,1%). Op te merken is ook dat basiscompetenties voor de bedrijven zelden tot de drie prioriteiten qua opleidingsbehoeften behoren. Tabellen 15, 16 en 17 tonen de drie opleidingsmateries waarvoor de opleidingsbehoeften prioritair (top 3) zijn, naar regio, sector en aantal werknemers. Tabellen 18, 19 en 20 zijn analoog maar tonen de opleidingsmateries waarvoor de behoeften het meest prioritair zijn (top 1). Tabel 16 De drie opleidingsmateries waarvoor de opleidingsbehoeften tot één van de drie belangrijkste prioriteiten behoren, naar sector, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten met opleidingsbehoeften) Opleidingsmaterie Industrie en bouw Groot- en kleinhandel, horeca Commerciële diensten Nonprofitsector Informatica en automatisering, computergebruik 33,6 34,4 48,3 38,8 38,8 Boekhouden, financiën, administratie, wetgeving 23,6 21,3 32,6 42,5 30,0 Milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid 42,7 16,4 11,2 30,0 27,1 Techniek en technologie (niet sectorspecifiek) 43,6 16,4 16,9 11,3 24,2 Aankoop, verkoop, marketing en externe communicatie 24,5 44,3 25,8 5,0 23,6 Management 12,7 19,7 20,2 40,0 22,2 Persoonlijke en sociale vaardigheden 14,5 19,7 20,2 35,0 22,2 Andere materies 16,4 18,0 22,5 31,3 21,9 Talen 22,7 24,6 21,3 10,0 19,8 Basiscompetenties (rekenen, schrijven, lezen) 1,8 0,0 0,0 2,5 1,2 Totaal 236,4 214,8 219,1 246,3 230,9 Aantal respondenten Totaal Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 17

20 Tabel 17 De drie opleidingsmateries waarvoor de opleidingsbehoeften tot één van de drie belangrijkste prioriteiten behoren, naar aantal werknemers, WES-enquête 2009 (in % van het aantal respondenten met opleidingsbehoeften) Opleidingsmaterie <5 werknemers of meer Totaal werknemers werknemers werknemers Informatica en automatisering, computergebruik 44,3 37,5 38,2 35,5 38,8 Boekhouden, financiën, administratie, wetgeving 26,1 21,4 31,5 36,4 30,0 Milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid 17,0 14,3 34,8 35,5 27,1 Techniek en technologie (niet sectorspecifiek) 21,6 23,2 21,3 29,1 24,2 Aankoop, verkoop, marketing en externe communicatie 27,3 25,0 28,1 16,4 23,6 Management 15,9 8,9 28,1 29,1 22,2 Persoonlijke en sociale vaardigheden 15,9 12,5 24,7 30,0 22,2 Andere materies 21,6 19,6 24,7 20,9 21,9 Talen 17,0 17,9 19,1 23,6 19,8 Basiscompetenties (rekenen, schrijven, lezen) 0,0 0,0 1,1 2,7 1,2 Totaal 206,8 180,4 251,7 259,1 230,9 Aantal respondenten Tabel 18 De opleidingsmateries waarvoor de opleidingsbehoeften het meest prioritair zijn, naar regio, WES-enquête 2009 (in %) Opleidingsmaterie Brugge Oostende- Midden-West- Kortrijk Totaal Westhoek Vlaanderen Informatica en automatisering, computergebruik 12,2 17,6 18,5 23,9 18,4 Techniek en technologie (niet sectorspecifiek) 16,2 7,1 15,2 14,1 13,1 Milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid 9,5 16,5 16,3 9,8 13,1 Boekhouden, financiën, administratie, wetgeving 12,2 15,3 8,7 14,1 12,5 Aankoop, verkoop, marketing en externe communicatie 14,9 7,1 9,8 8,7 9,9 Talen 10,8 4,7 8,7 6,5 7,6 Persoonlijke en sociale vaardigheden 5,4 12,9 4,3 5,4 7,0 Management 13,5 1,2 4,3 7,6 6,4 Andere materies 5,4 17,6 14,1 9,8 12,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten Tabel 19 De opleidingsmateries waarvoor de opleidingsbehoeften het meest prioritair zijn, naar sector, WES-enquête 2009 (in %) Opleidingsmaterie Industrie en Groot- en kleinhandel, Commerciële Non- Totaal bouw horeca diensten profitsector Informatica en automatisering, computergebruik 19,1 13,1 23,6 16,3 18,4 Techniek en technologie (niet sectorspecifiek) 24,5 8,2 12,4 1,3 13,1 Milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsgezondheid 24,5 6,6 3,4 12,5 13,1 Boekhouden, financiën, administratie, wetgeving 8,2 8,2 18,0 15,0 12,5 Aankoop, verkoop, marketing en externe communicatie 5,5 21,3 14,6 2,5 9,9 Talen 5,5 8,2 11,2 6,3 7,6 Persoonlijke en sociale vaardigheden 4,5 8,2 4,5 12,5 7,0 Management 0,9 9,8 3,4 15,0 6,4 Andere materies 7,3 16,4 9,0 18,8 12,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten Þ Levenslang Leren Oktober 2009 Fase 3: analyse van de vraag van werkgevers naar opleidingen 18

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw 0.0.0 Loopbaanbegeleiding 1. sectorspecifieke opleidingen 1.1 hout en bouw 1.1.1 ruwbouw 1.1.2 wegenbouw 1.1.3 afwerking bouw 1.1.4 hout 1.1.5 bagger-navigatie 1.1.6 bedienen bouwmachines 1.1.7 CAD/bouw

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

De ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen

De ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 140 150 F 050 140 149 E info@pomwvl.be KBO-nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be De ruimtelijke spreiding

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 1 CAO 06.07.2017 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE met een akkoord over een bedrijfseigen of een suppletief opleidingsplan NEERLEGGING BEDRIJFSEIGEN OF SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer tussen

Nadere informatie

Onderzoeksmethodologie

Onderzoeksmethodologie Onderzoeksmethodologie Online vragenlijst bij 15 opleidingsverantwoordelijken * 73% van de ondervraagde onderneming heeft 2 of meer werknemers (in voltijdse equivalenten) 9% heeft een opleidingsbudget

Nadere informatie

De ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen

De ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen De ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen foto: DdK Nele Depestel, Carlo Spillebeen, Sabine Traen Afdeling Data, Studie en Advies, POM West-Vlaanderen

Nadere informatie

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX DECEMBER 2011 INHOUDSTAFEL 1. METHODOLOGIE 5 2. PROFIEL INVULLERS ENQUETE 7 3. MATE WAARIN DE KMO S 50-PLUSSERS IN DIENST

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Levenslang leren becijferd: wie, wat en waarom (niet)?

Levenslang leren becijferd: wie, wat en waarom (niet)? Levenslang leren becijferd: wie, wat en waarom (niet)? Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Planning en Statistiek, VRIND 2001. 1 Reeds sinds het begin van de jaren negentig is het thema

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

ECONOMISCHE BETEKENIS AGROCOMPLEX IN WEST-VLAANDEREN

ECONOMISCHE BETEKENIS AGROCOMPLEX IN WEST-VLAANDEREN ECONOMISCHE BETEKENIS AGROCOMPLEX IN WEST-VLAANDEREN EINDRAPPORT STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN APRIL 2009 INHOUDSTAFEL DEEL 1: ENQUETE BIJ DE LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Tendensen in bedrijfsopleidingen. Februari 2010 update

Tendensen in bedrijfsopleidingen. Februari 2010 update Tendensen in bedrijfsopleidingen Februari 2010 update Inhoud Inleiding: wie zijn wij? Onderzoeksmethodologie & Definities Top 4 Vaststellingen in bedrijfsopleidingen Top 3 Tendensen in bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Tendensen in bedrijfsopleidingen 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Inhoud Inleiding: wie zijn wij? Onderzoeksmethodologie & Definities Top 4 Vaststellingen in bedrijfsopleidingen Top 4 Tendensen in

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/123 ADVIES NR. 16/29 VAN 7 JUNI 2016 OVER DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap I. WIE IS B2B PRESS? 2 3 B2B Press: de federatie van de vakpers B2B Press is één van de vijf departementen * die samen

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor:

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: 1 Onderzoeksopzet Om bij de verdere ontwikkeling van zijn werking beter rekening

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov)

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) EWI Dag van de Klant Zelfstandige ondernemers Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Populatie Steekproef Deelname

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2015 tot en met maart 2015

Collectief ontslag in de periode van januari 2015 tot en met maart 2015 Collectief ontslag in de periode van januari 215 tot en met maart 215 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Gedrag & ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 10/09/2013

Gedrag & ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 10/09/2013 Gedrag & ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 10/09/2013 VREG - Technisch rapport nr. I261 (ATec1416_I261_D) Dimarso N.V., opererend onder de commerciële naam

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Afgestudeerd? Nooit helemaal!

Afgestudeerd? Nooit helemaal! Afgestudeerd? Nooit helemaal! Els Thyssen en cvo VSPW-Kortrijk Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Onderwijs stopt niet na het behalen van een diploma ergens rond ons twintigste. Veel volwassenen

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/049 ADVIES NR 09/10 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training PowerPoint Training Outlook Training Digitale vaardigheden

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s PROF.DR. PATRICIA EVERAERT, Docent Lessius Hogeschool en KULeuven GERRIT SARENS, Doctoraatsonderzoeker UGent (Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering)

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences.

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. Wagenings Ondernemerschap. KLV Onderzoek naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. 1. Introductie Wageningse alumni werken

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

ICO 2020: meer dan 1 op 3 bedrijven voert een strategisch competentiebeleid

ICO 2020: meer dan 1 op 3 bedrijven voert een strategisch competentiebeleid ICO 2020: meer dan 1 op 3 bedrijven voert een strategisch competentiebeleid Delagrange, H. 2011. IOA 2011: Indicatoren voor het Pact 2020: ICO 2020 en product- of dienstinnovatiecijfer. Sociaal-Economische

Nadere informatie

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen Onder vele Vlaamse bedrijven tikt een tijdbom : de helft van de bedienden en het kaderpersoneel staan open voor aanbiedingen van andere organisaties. Nog eens een kleine 20% is actief op zoek naar ander

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2015 tot en met juni 2015

Collectief ontslag in de periode van januari 2015 tot en met juni 2015 Collectief ontslag in de periode van januari 215 tot en met juni 215 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/128 BERAADSLAGING NR. 17/058 VAN 4 JULI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf BS It Grovestinshôf/ Koudum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf Enige tijd geleden heeft onze school BS It Grovestinshôf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS.

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. Ondernemen zit in ons. Van kindsbeen af. Geen wonder: we groeiden op in West-Vlaanderen, een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training De gezonde bedrijfskantine Training Duurzaam leven & werken Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel

Nadere informatie

Trendrapport hotelbarometer 2014. Jaarrapport

Trendrapport hotelbarometer 2014. Jaarrapport Trendrapport hotelbarometer 2014 Jaarrapport Trendrapport hotelbarometer 2014 - Jaarrapport Inlichtingen sofie.wauters@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 24 07 Verantwoordelijke uitgever: Peter De

Nadere informatie

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary Onderzoeksopzet De beheersovereenkomst tussen IWT en de voogdijminister voorziet in een 2-jaarlijkse klantentevredenheidsanalyse. Midden 2011 werd een eerste

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Hoe creatief is West- Vlaanderen?

Hoe creatief is West- Vlaanderen? Creatieve economie West-Vlaanderen Werkt 4, 9 Hoe creatief is West- Vlaanderen? dr. Marie Van Looveren & Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES Vlaanderen is duidelijk op weg naar een kennis-

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Huisvesting Zaanstreek

Huisvesting Zaanstreek Sectie titel Huisvesting Zaanstreek Is er animo voor een bedrijfsverzamelgebouw in de metaalsector? Rapportage Amsterdam, september 2012 Kenmerk: 10571 Geschreven voor: Metalektro en Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

BEROEPSCURSUSSEN Administratie Computer en internet

BEROEPSCURSUSSEN Administratie Computer en internet BEROEPSCURSUSSEN Administratie Assistent Controller NAf. 2,329.00 $ 1,331.00 Basiskennis Boekhouden (BKB) NAf. 315.00 $ 180.00 Basiskennis Calculatie (BKC) NAf. 289.00 $ 165.00 Basiskennis Loonadministratie

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2013-2014 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden

Nadere informatie