...ambities voor de toekomst...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "...ambities voor de toekomst..."

Transcriptie

1 Schoolgids ambities voor de toekomst...

2 Contact Rode Kruisstraat KN Amsterdam Tel website: 2 Waterlant College IJdoorn

3 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Waterlant College IJdoorn Inmiddels zijn we van de laagbouw op de Rode Kruisstraat 14 verhuisd naar de hoogbouw, het voormalige gebouw van ROC TOP. We zullen hier 2 schooljaren verblijven tot de aanvang schooljaar Dan gaan we het nieuwe gebouw dat op de plaats zal komen van de laagbouw, in gebruik nemen. Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze school. Daarnaast willen we in deze schoolgids natuurlijk vooral veel informatie geven over de dagelijkse gang van zaken op school. gegevens nodig. Op de website kunt u binnenkort onder Vensters voor Verantwoording kwaliteitsgegevens van onze school vinden. Meer informatie kunt u ook krijgen van leerlingen en ouders die onze school goed kennen. Ik wens alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toe. Namens het Management Team, R.H. d Ancona Directeur Wilt u een volledig beeld krijgen van de kwaliteit van Waterlant College IJdoorn, dan heeft u meer Waterlant College IJdoorn 3

4 Inhoud Voorwoord 3 Wie is Wie? 8 1. Algemeen ZAAM Onderwijsgroep Waterlant College IJdoorn Missie Visie Activerend onderwijs en zelfstandig leren Ontwikkelingen MEMY en MENA Praktijklokalen bovenbouw ICT Sport en Bewegen Rekenen Beroepenoriëntatie en LOB Studievaardigheden Kunst en Cultuur Actief Burgerschap en Maatschappelijke Stage Zorg Waterlant College IJdoorn als Opleidingsschool 19 4 Waterlant College IJdoorn

5 2. Onderwijs Algemeen Aanmelding Kwaliteitszorg De Onderbouw Het eerste leerjaar Het tweede leerjaar De bovenbouw De studierichtingen De vakken PTA s Het examenboek Stages Rapportage Overgang Overgangsnormen van klas 1 naar 2 en van 2 naar klas Overstap van klas 1 of 2 naar VMBO-TL Overgangsnormen van klas 3 naar klas In-, door- en uitstroomgegevens Waterlant College IJdoorn 5

6 3. Begeleiding van leerlingen Het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) De mentor De zorgcoördinator De leerlingbegeleider De Ouder- en Kindadviseur (OKA) Zorg- en Advies Team (ZAT) Huiswerkbegeleiding De decaan De schoolagent Individuele leerondersteuning Speciale Schoolactiviteiten Activiteiten 1 e klassen Activiteiten 2 e klassen Activiteiten hele onderbouw Activiteiten 3 e klassen Activiteiten 4 e klassen Activiteiten hele bovenbouw Activiteiten hele school Speciale Projecten 43 6 Waterlant College IJdoorn

7 5. Leefregels in en om de school Algemene schoolregels Veiligheid Politie Algemene Schoolzaken Lessentabellen Lestijden Vakantie en verlof Leerplicht en absentie Communicatie Vrijwillige ouderbijdrage De klachtenregeling De contactpersoon Commissie van Beroep voor Examens Inspectie en klachtencommissie Sport Schade/vermissing Deelraad Sponsoring Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Pestprotocol Leerlingdossiers en privacy 73 De toekomst 73 Waterlant College IJdoorn 7

8 Wie is wie? Directeur: De heer R.H. d Ancona Teammanager onderbouw Mevrouw M.E Hansen Teammanager bovenbouw Mevrouw O. Eijkmans Zorgcoördinator Mevrouw M. Bos Leerlingbegeleider onderbouw Mevrouw H. Schneider Leerlingbegeleider bovenbouw Mevrouw W. Trip Decaan Mevrouw M. Groot Studentenopleider De heer T. van Achthoven Coördinator Topscore De heer A. Al-Bayati Examensecretaris Mevrouw O. Eijkmans Conciërges De heer A. Faiz De heer T. Torenstra Contactpersoon Mevrouw D. Gemmel Hoofd Administratie Mevrouw T. van Kessel Verzuimcoördinator Mevrouw J. Wouter Leden Deelraad De heer A. Kaars, docent, voorzitter Mevrouw C. Beernink, docent, secretaris Mevrouw S. Derkaoui, ouder Kaynaat Nanhoe, leerling Coördinator Maatschappelijke stage De heer R. de Vos Stagecoördinator Zorg & Welzijn Mevrouw W. Trip Stagecoördinator Administratie Mevrouw M. Bachrach ICT-ondersteuner De heer C. Zeeman Veiligheidscoördinator Mevrouw C. Bakker 8 Waterlant College IJdoorn

9 1 Algemeen 1.1 ZAAM Onderwijsgroep Waterlant College IJdoorn maakt deel uit van de interconfessionele scholengroep ZAAM, een samenwerkingsverband tussen Amsterdamse en Zaandamse scholen voor voortgezet onderwijs. Meer dan een opleiding ZAAM heeft de missie om vernieuwend te zijn en om leerlingen meer dan alleen een opleiding mee te geven of een vak te leren. Maatschappelijke betrokkenheid, feedback geven en krijgen, respect voor elkaar en je plek vinden in de samenleving, zijn minstens zo belangrijk. Iedereen is op de scholen van de ZAAM Scholengroep welkom, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Als interconfessionele schoolorganisatie willen we jonge mensen door participerend onderwijs begeleiden hun plaats in de samenleving te vinden. In ons onderwijs hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levens beschouwelijke en culturele achtergronden 1.2 Waterlant College IJdoorn Het Waterlant College IJdoorn is een overzichtelijke VMBO school met de sectoren economie en Zorg & Welzijn. Binnen de sector economie bieden wij de basis-, kaderberoepsgerichte afdeling Administratie aan. Binnen de sector Zorg & Welzijn is de afdeling Verzorging, ook op Basis- en Kaderniveau. Uiteraard kunnen ook leerlingen met een RVC-beschikking Waterlant College IJdoorn 9

10 (LWOO-leerlingen) worden toegelaten op onze school. Onze leerlingen komen van zeer veel basisscholen uit de wijde omgeving van onze school, vooral vanuit Amsterdam-Noord. De school ligt centraal en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, ook vanuit het centrum van Amsterdam (bus 32 en 33) en vanuit Amsterdam Oost (bus 37). Op 1 augustus 2014 telt het Waterlant College IJdoorn ongeveer 320 leerlingen. 1.3 Missie Waterlant College IJdoorn wil een stevige basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee leerlingen een succesvolle aansluiting vinden bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden wij begeleiding in de vorming tot sociale, kritische en zelfstandige mensen heel belangrijk. De school besteedt veel aandacht aan achterstanden in taal en rekenen of anderszins. De hiaten worden opgevuld door leerlingen op een enthousiaste manier kennis en vaardigheden bij te brengen die aansluiten bij hun belevingswereld. De school biedt hen daarvoor een omgeving met veiligheid en structuur. Door naast kennisoverdracht te werken aan betekenisvol onderwijs waarbinnen de leerling zijn of haar kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen, wordt de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroot. Met betekenisvol wordt bedoeld dat er een duidelijke Leerloopbaan- en Begeleidingslijn zichtbaar is van leerjaar één tot en met de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Het gaat om ambities voor de toekomst. 10 Waterlant College IJdoorn

11 Leerlingen leren voor zover dat past bij de ontwikkelingsfase waarin ze verkeren zelfstandig te zijn en zich eigenaar te voelen van het eigen leerproces. Zij worden daarbij begeleid. Waterlant College IJdoorn bouwt bij leerlingen aan weerbaarheid en bereidt hen zo goed mogelijk voor om met succes hun opleiding te vervolgen. Leerlingen moeten sociaal vaardig worden. Ze leren op Waterlant College IJdoorn elkaar en volwassenen te groeten bij aankomst op school, elkaar en vreemden met respect tegemoet te treden. Ze leren oog te hebben voor zichzelf en voor elkaar. Het pedagogisch concept van de school is daarop gebaseerd Visie Waterlant College IJdoorn leidt leerlingen op voor het VMBO-diploma dat het beste bij hen past. Daarnaast hecht de school er belang aan dat elke leerling meer mee krijgt dan alleen een diploma. De middelbare schooltijd is meer dan een optelsom van kennis en vaardigheden. De school leidt de leerlingen ook op tot zelfbewuste, kritische jonge mensen die in staat zijn hun weg in de maatschappij te vinden door de juiste keuzes te maken in hun verdere (beroeps)leven. Uitgangspunten, gebaseerd op de missie 1. verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden 2. activerend onderwijs /motiverend onderwijs 3. zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen 4. doorlopende leerlijnen van basisonderwijs en toeleidend tot het MBO Waterlant College IJdoorn 11

12 Waterlant College IJdoorn is een interconfessionele school en dat is zichtbaar in de manier waarop binnen de schoolse leefgemeenschap met elkaar wordt omgegaan. In de school heeft iedereen respect voor elkaars opvattingen en achtergrond. Ieders mening en levenswijze wordt er gerespecteerd Activerend onderwijs en zelfstandig leren Activerende didactiek en samenwerkend leren zijn een verzamelnaam voor werkvormen en ideeën waarbij leerlingen op een actieve en gevarieerde manier gaan werken en leren. Samenwerkend leren gaat uit van zelfstandig leren, waar op een gestructureerde wijze wordt gewerkt. Algemene vaardigheden als sociale vaardigheden (rust, orde etc.) worden eerst aangeleerd! We stimuleren de leerlingen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij zelfstandig kunnen werken Ontwikkelingen In de onderbouw zijn voor basis- en kaderklassen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis samengevoegd in het leergebied Mens en Maatschappij (MEMIJ) Het vak Mens en Natuur (MENA) bestaat uit biologie, natuur- en scheikunde en verzorging. Het samenvoegen van vakken zorgt voor meer samenhang en begrip. 12 Waterlant College IJdoorn

13 1.6.2 Voor onze afdeling Administratie in de bovenbouw is er een simulatielokaal waar de dagelijkse praktijk op een groothandelskantoor nagebootst wordt met behulp van een zeer uitgebreid computerprogramma. De afdeling Verzorging heeft in klas 3 en 4 de beschikking over een keuken, restaurant en praktijklokaal met diverse themahoeken (zoals een baby- en ziekenhoek, uiterlijke verzorging) voor het vak verzorging ICT is op onze school een zeer belangrijk onderdeel van het leerproces. In de gehele onderbouw wordt er één uur per week ICT gegeven, zodat zij alle kennis en kunde in de bovenbouw (en natuurlijk tijdens hun verdere studie) kunnen toepassen. ICT is ook heel belangrijk, omdat op onze school alleen digitale eindexamens worden afgenomen. In de bovenbouw krijgen de leerlingen tekstverwerken in de afdeling Administratie (als je hier goed in bent, kun je een extra certificaat behalen) en in de afdeling Zorg & Welzijn krijgen de leerlingen een speciale ICT-examentraining in de 4 e klas. Bij rekenen en taalonderwijs wordt ICT als hulpmiddel ingezet Op het gebied van Sport en bewegen is onze school zeer actief. Tijdens de introductiedagen is er al een sportactiviteit en minimaal één fietstocht, waarbij de verkeersvaardigheid van de leerlingen wordt getest. De school biedt in samenwerking met Topscore een uitgebreid sportprogramma aan. Onderbouwleerlingen kunnen kosteloos kennismaken met verschillende takken van sport. Waterlant College IJdoorn 13

14 Waterlant College IJdoorn heeft al veel bekers verdiend! Naast de normale gymnastiekonderdelen, wordt er tijdens de lessen veel aandacht besteed aan motoriek en conditie. Ook de leerlingen die wat minder sportief zijn, krijgen hierbij veel extra aandacht. Zo is er een naschools programma voor kinderen die nijgen naar overgewicht: 020Challenge in samenwerking met MOOVZ foundation. Dit programma daagt niet-sportende leerlingen uit om deel te nemen aan een sportieve prestatie die ze tot nu toe zelf voor onmogelijk hadden gehouden. Leerlingen van de bovenbouw die een carrière in Sport en Bewegen ambiëren, worden vaak bij deze activiteiten betrokken om ervaring op te doen. De school organiseert ook eigen sportactiviteiten, met name het zaalvoetbaltoernooi in december en een atletiekdag voor de onderbouw. De 3 e klassen gaan in juni een dag naar Poldersport en de 4 e klassen gaan in februari naar Snowworld in Zoetermeer om te snowboarden en te skiën. De school is gecertificeerd als sportactieve school. Scholen die in aanmerking komen voor het certificaat sportactieve school hebben een ruim aanbod in sport en beweegactiviteiten. Ook is er structurele aandacht voor leerlingen met een bewegingsachterstand of juist een bewegingstalent. Leerlingen moeten op niveau en naar interesse kunnen meedoen. 14 Waterlant College IJdoorn

15 1.6.5 Het vak rekenen is op onze school een speerpunt. Er moeten officiële eindexamens worden afgelegd die meetellen voor de slaag/zakregeling van het eindexamen. Daarom hebben de leerlingen van de onderbouw naast het vak wiskunde ook nog 2 uur rekenen per week op het rooster staan. In de bovenbouw is dit afhankelijk van het keuzevak: als er wiskunde is gekozen, dan staat er nog één uur rekenen op het rooster; is het keuzevak maatschappijleer 2, dan heeft de leerling 3 lesuren rekenen per week. De rekenmethode van onze school is ertoe uitgerust om de leerachterstanden van de leerlingen individueel aan te pakken. Leerlingen kunnen ook thuis inloggen via internet om specifieke onderdelen van het rekenen te oefenen. Leerlingen kunnen na afronding van het VMBO-niveau rekenen (niveau 2F) zich alvast voorbereiden op de rekenvaardigheden die op het MBO vereist zijn (niveau 3F). In het schooljaar heeft 85% van de basisleerlingen het rekenexamen gehaald en 94% van de kaderleerlingen. Vergeleken met het landelijk gemiddelde is dit een uitzonderlijk goed resultaat In de tweede klassen wordt 2 uur per week aandacht besteed aan Beroepenoriëntatie en Leerloopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Elke 5 weken maken de leerlingen kennis met een beroepenveld (toerisme, administratie, zorg, horeca en handel).na afloop van elke kennismaking, waarbij de leerling ook veel praktijkopdrachten moet doen, vult de leerling een evaluatie- en competentieformulier in. Aan het eind van de Waterlant College IJdoorn 15

16 2 e klas worden er aan de hand van de ingevulde formulieren competentie- en adviesgesprekken met elke leerling gevoerd, zodat er een juiste studiekeuze gemaakt wordt voor het derde leerjaar. Dit kan een studie op onze school zijn of, als een leerling Techniek wil gaan doen, op een andere school In de onderbouw staat 1 uur per week Studievaardigheden (STV) aan de hand van de methode Tumult op het lesrooster. Dit vak bestaat eigenlijk uit twee onderdelen: Studievaardigheden: In deze lessen krijg je tips en oefeningen om het schoolwerk/huiswerk goed te kunnen doen. We oefenen verschillende vaardigheden, waardoor je leert welke manier het best bij jou past. Je ontvangt studiekaarten en een eigen account voor de computer. Thuis kun je ook inloggen en alle filmpjes, testjes en studiekaarten nogmaals bekijken. Sociaal-emotionele vaardigheden: In deze lessen leer je alle vaardigheden die je nodig hebt om goed in een groep te functioneren. Zo leer je bijv. hoe je goed kunt samenwerken, een discussie voert, respectvol met anderen omgaat en zelfvertrouwen te hebben. Ook hier kun je via de computer allerlei testjes doen, filmpjes bekijken en de studiekaarten bekijken. Tumult heeft voor alle leerlingen activerend en gevarieerd lesmateriaal over vaardigheden, veel kun je ook zelf downloaden. Vakoverstijgende vaardigheden zoals leren leren, omgaan met elkaar en burgerschap zijn onmisbaar in onze maatschappij. Omdat de wereld voortdurend verandert, is het belangrijk om vaardighe- 16 Waterlant College IJdoorn

17 den te hebben om daarmee om te gaan. Met Tumult lesmateriaal ontdekken leerlingen het plezier in leren en ontwikkelen ze zich voor het leven. 1.7 Kunst en Cultuur Op het gebied van kunst en cultuur bieden wij een intensief programma aan, zowel binnen als buiten school. In de onderbouw wordt het vak beeldende vorming en handvaardigheid aangeboden, waarbij leerlingen zelf met kunst bezig zijn. Naar aanleiding van diverse onderwerpen nemen de leerlingen deel aan verschillende workshops buiten school. In klas 3 wordt het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) gegeven (een officieel examenvak dat voldoende moet zijn afgerond). Voor dit vak worden er workshops aangeboden van onder andere EYEFILM, Etsen en Dutch Design in het Rijksmuseum Actief burgerschap en de Maatschappelijke Stage Als interconfessionele onderwijsinstelling hebben we in onze samenleving een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen te leren om op een sociale manier met elkaar om te gaan. De ZAAM Scholengroep vindt dat: elke leerling recht heeft op begeleiding bij zijn of haar levensbeschouwelijke ontwikkeling; er in iedere opleiding aandacht dient te zijn voor de levensbeschouwelijke dimensies van het bestaan Waterlant College IJdoorn 17

18 er in het onderwijsprogramma van het (beroeps)onderwijs aandacht dient te zijn voor de relatie tussen zingeving, inspiratie, beroepsethiek en professioneel handelen Dit betekent dat er in elke opleiding aandacht dient te zijn voor de levensbeschouwelijke aspecten van het (samen)leven. Wij hebben de taak onze leerlingen op te leiden tot bewuste en sociaalvaardige burgers in de maatschappij. Waterlant College IJdoorn onderstreept bovenstaande visie op burgerschap en geeft daar invulling aan door o.a. behandeling van thema s in relatie tot burgerschap. Dit gebeurt o.a. tijdens de lessen Mens en Maatschappij (MEMA) en maatschappijleer. Daarnaast zijn er beroepsvoorbereidende en maatschappelijke stage-activiteiten die gerelateerd zijn aan actief burgerschap. ZAAM heeft er voor gekozen om Maatschappelijke Stage (MaS) doorgang te laten vinden, ook al is het per 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dat kan bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam werd in het schooljaar een project gestart waarbij leerlingen voorbereid worden op hun maatschappelij- 18 Waterlant College IJdoorn

19 ke stage die ze in twee weken in de maand november gaan doen. Deze stage doen leerlingen in de tweede klas van de onderbouw. In voorbereiding op hun stage worden ze door de Vrijwilligerscentrale Amsterdam een aantal keren getraind in sociale vaardigheden. Leerlingen leren hoe ze zich goed moeten voorstellen, wat ze moeten doen bij ziekte, wat wenselijk gedrag is etc. De vrijwilligerscentrale en de school zijn verantwoordelijk voor voldoende plaatsen voor leerlingen om maatschappelijke stage te kunnen lopen. Naast bovengenoemde activiteiten heeft Waterlant College IJdoorn een leerlingenraad. De leden bespreken alle zaken waar zij mee te maken hebben op school samen met twee docenten. Zij denken mee hoe de school leuker en beter wordt voor de leerling 1.9 Zorg Naast de kwaliteit van het onderwijs staat op Waterlant College IJdoorn de zorg voor de leerlingen centraal. Dit blijkt uit: de huiswerkbegeleidingslessen de inzet van leerlingbegeleiders en zorgcoördinator de samenwerking met GGD, Bureau Jeugdzorg, Proeftuin Noord de samenwerking met de leerplichtambtenaar en de schoolagent Meer informatie over zorg is te vinden bij hoofdstuk 3 Begeleiding van leerlingen 1.10 Waterlant College IJdoorn als Opleidingsschool Onze school is, in combinatie met VMBO De Rosa, een opleidingsschool in wording die in samenwerking met de Hogeschool van Waterlant College IJdoorn 19

20 Amsterdam onderwijs en opleidingen ernaar streeft om de studenten een zo goed mogelijke stageplek te bieden. Op deze wijze worden studenten klaargestoomd voor het onderwijs. De studenten die op onze school stage lopen, worden niet alleen begeleid, maar ook opgeleid. Naast het opleiden en begeleiden van de studenten, betekenen deze studenten heel veel voor onze leerlingen. De studenten werken aan allerlei projecten binnen de school, begeleiden kleine groepjes leerlingen, geven soms al zelfstandig les, ontwikkelen allerlei educatief materiaal voor onze leerlingen en gaan mee op excursies en werkweken etc. 20 Waterlant College IJdoorn

21 Waterlant College IJdoorn 21

22 2 Onderwijs 2.1 Algemeen Waterlant College IJdoorn biedt, naast de twee brugklasjaren, in klas 3 en 4 van de sector Economie de afdeling Administratie aan (Basis en Kader) en van de sector Zorg & Welzijn de afdeling Verzorging (Basis en Kader). 2.2 Aanmelding Bij de toelating houden we ons aan de regels van de Amsterdamse Kernprocedure; dat zijn afspraken met alle Amsterdamse scholen over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Gelet wordt op cito-score, onderwijskundig rapport, leerachterstanden en schooladvies. Een intakegesprek is een onderdeel van de aanname. Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving van de Amsterdamse Kernprocedure. De leerlingen krijgen les in klassen van gemiddeld 18 leerlingen. 2.3 Kwaliteitszorg De kwaliteit van ons onderwijs wordt door vele factoren bepaald. Wij bewaken onze eigen kwaliteit o.a. door het schoolplan (A3) waarin we onze verbeterplannen aangeven. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt ook de kwaliteit van scholen en publiceert daarvan de resultaten. Via Vensters voor Verantwoording en op kunt u de kwaliteitskaart en opbrengstenkaart van onze school met die van Opbrengstenoordeel vmbo b vmbo k vmbo (g)t* havo vwo voldoende voldoende Waterlant College IJdoorn

23 andere scholen vergelijken en downloaden. In dit rapport wordt aangegeven hoe onze school scoort op onderdelen als leerstofaanbod, sfeer in de klas, kwaliteit van lesgeven, actieve rol van leerlingen, sfeer op school en begeleiding en zorg. De opbrengstenkaart toont een samenvatting van statistische gegevens over doorstroom (hoeveel zittenblijvers, hoeveel doorstromers naar een hoger niveau) en over de examenresultaten. 2.4 De Onderbouw Het eerste leerjaar In het eerste jaar van de onderbouw volgen de leerlingen: Nederlandse, Duitse en Engelse taal, mens & maatschappij, mens & natuur, wiskunde, rekenen, beeldende vorming, techniek, informatiekunde, studievaardigheden en lichamelijke opvoeding. Elke klas heeft een mentor die zijn/haar klas 2 uur op het rooster heeft. Er wordt dan gewerkt aan, zoals de school dat noemt, Persoonlijke Ontwikkeling (PO). Dit omvat het geheel van Wie ben ik? Waar sta ik? Waar wil ik naar toe? In de praktijk is dit de eerste aanzet tot talentontwikkeling, ambitie en de haalbaarheid hiervan. In de onderbouw ligt de nadruk op toepassing van de leerstof, het ontwikkelen van vaardigheden en de samenhang tussen de diverse onderdelen. Ook schenken we veel aandacht aan samenwerken, groepsvorming, sociale vaardigheden en onderzoeksopdrachten. Eerstejaars leerlingen bieden we in het begin van het schooljaar Waterlant College IJdoorn 23

24 een introductieweek aan. Het project laat hen kennismaken met het gebouw, de mensen, school praktische zaken als lesrooster, agendagebruik, boeken kaften en de schoolregels. Ook doen alle eerstejaars leerlingen gedurende deze week verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en om te leren samen te werken. In februari doen de eerstejaars 2 dagen mee aan het Project Globaland. Dit is een project binnen het vak Mens en Maatschappij (Memij) waarbij de leerlingen spelenderwijs kennis maken met de wereldproblematiek op het gebied van financiën, voedselverdeling, bewapening, huisvesting, armoede en het belang van onderwijs. In juni is er het Project Taaldorp, waar leerlingen op hun praktische vreemde talen kennis worden getest. De leerlingen reizen dan bij toerbeurt naar Duitsland en Engeland en komen langs douane, VVV, hotel, restaurant en afdeling diefstal/vermissing bij de politie en moeten bij deze instanties in deze taal hun woordje doen. Dit geheel speelt zich af binnen de muren van de school en is een belangrijk onderdeel van het eindcijfer Duits en Engels op het rapport. De inhoud van deze projecten is te lezen onder het hoofdstuk 4 Speciale schoolactiviteiten. 24 Waterlant College IJdoorn

25 Het tweede leerjaar In het tweede leerjaar wordt het vak economie toegevoegd aan de vakken van leerjaar 1. Bovendien krijgen de leerlingen 2 lesuren per week Beroepenoriëntatie en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Hierover is in hoofdstuk 1.6. al geschreven. In dit kader doen de tweedejaars ook nog twee keer een Bliksemstage, zij draaien dan een dagdeel actief mee in een tak van het bedrijfsleven. De onderbouwperiode wordt aan het eind van het tweede leerjaar afgesloten. Aan het eind van het tweede jaar wordt een Cito adviestoets gehouden, zodat duidelijk wordt of een leerling in het derde leerjaar geplaatst wordt in een basis- of een kaderklas. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gehouden van de keuzemogelijkheden, de gemaakte keuze, de determinatie en de gevolgen hiervan. Ook de 2 e klassen doen, net als klas 1, mee met Project Taaldorp. 2.5 De bovenbouw De studierichtingen Waterlant College IJdoorn biedt de volgende tweejarige studierichtingen aan: Sector Economie: afdeling Administratie Basis en Kader Sector Zorg & Welzijn: afdeling Verzorging Basis en Kader De vakken In de bovenbouw worden Waterlant College IJdoorn 25

26 Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en CKV gegeven in alle klassen. Doe je de richting Administratie, dan heb je ook nog de vakken wiskunde, economie bedrijfsadministratie, tekstverwerken en kantoorpraktijk. Bij Verzorging krijg je biologie en de deelvakken Zorg & Welzijn en Verzorging. Verder heb je de keuze uit wiskunde (dan heb je nog 1 uur rekenen) of maatschappijleer 2 (dan heb je nog 3 uur rekenen). Aan het eind van het jaar sluit je de vakken maatschappijleer en CKV af, de eindbeoordelingen komen op het diploma te staan aan het eind van de vierde klas. Deze vakken heb je dus niet meer in klas PTA s In het begin van de 3 e en de 4 e klas krijg je een Studiegids met van elk vak een PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting). Hierin staat van elk vak precies beschreven welke toetsen er gegeven worden, op welk tijdstip en hoeveel de toets telt. Ook wordt de vorm van de toets beschreven: een praktijkopdracht, een theorietoets, een werkstuk, een handelingsopdracht enz. Ook worden in deze gids de overgangsnormen voor de 3 e klas en de zak-/slaagregeling voor de 4 e klas uitgebreid uitgelegd. Het examenreglement en alle PTA s zijn op de website te zien. 26 Waterlant College IJdoorn

27 Het examenboek Alle leerlingen van klas 4 krijgen in januari het Examenboek uitgereikt. Hierin staat werkelijk alles over alle examens: de planning (wanneer, waar, hoe lang enz. enz.) van de Rekenexamens, Centraal Schriftelijke Praktische Eindexamens (CSPE, het examen van de beroepsgerichte vakken) Centrale Schriftelijke Eindexamens (de algemene vakken) Alle examens (behalve de praktijkopdrachten bij Zorg en Welzijn en bijv. telefoongesprekken) zijn op onze school digitaal. Ook alle protocollen en herkansingsregels staan in het boek Stages Alle leerlingen van leerjaar 3 moeten een beroeps oriënterende stage lopen van twee weken. Zij kunnen op deze manier kennis maken met het werken in een bedrijf, bedrijfsregels, omgaan met een leidinggevende en collega s enz. Centraal bij een stage staat de ervaring die de leerling tijdens deze twee weken opdoet. De leerling wordt bij werkzaamheden in het bedrijf ingeschakeld, maar krijgt ook de gelegenheid met mensen in het bedrijf te praten en op onderzoek uit te gaan. Zo kan de leerling zich een beeld vormen van het bedrijf waar hij werkt. De werktijden worden door de school afgesproken met de leerling en het bedrijf. We gaan hierbij uit van gemiddeld zes uur Waterlant College IJdoorn 27

28 stage per dag en één uur werken aan het stageboek om de ervaringen en werkzaamheden vast te leggen. Enkele maanden vooraf aan de stage krijgen de derdeklassers extra lessen van de mentor, waarbij ze allerlei zaken leren die bij het zoeken naar een stage én bij het stage lopen zelf belangrijk zijn (Bijv. Hoe stel je je voor? Hoe voer je een correct telefoongesprek? Hoe laat je zien waarin je goed bent? Hoe ga je om met een leidinggevende?) De stage in de derde klas moet voldoende zijn, anders kan je niet over naar klas 4. De stage is n.l. aangewezen als de verplichte handelingsopdracht die voldoende moet zijn afgerond. In de 4 e klas lopen de klassen van Zorg en Welzijn nog een keer stage. In alle klassen wordt bovendien nog het Sollicitatieproject gegeven. Hier leren de leerlingen de baan te zoeken die bij hen past, een correcte sollicitatiebrief te schrijven en een goed sollicitatiegesprek te voeren. Het project wordt afgesloten met een sollicitatiegesprek met iemand uit het bedrijfsleven. 2.6 Rapportage In elk leerjaar worden de leerlingen en hun ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen. De rapportages bestaan uit een cijferoverzicht van de cognitieve vorderingen en een mondeling of schriftelijk verslag van de sociale vorderingen. In alle leerjaren krijgen de leerling en drie keer per jaar een cijferrapport. Het eerste en tweede rapport wordt afgegeven aan de ouders 28 Waterlant College IJdoorn

29 en de leerling tijdens het 10-minutengesprek. Als de ouders verhinderd zijn, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt, het rapport wordt dan niet met de leerling meegegeven. 2.7 Overgang Er bestaan hele duidelijke normen om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. Voldoet een leerling net niet aan deze normen, dan wordt hij/zij een bespreekgeval tijdens de overgangsvergadering. Op het rapport wordt naast een cijfer (het gemiddelde van alle behaalde cijfers) ook voor elk vak een waardering gegeven voor Inzet en voor Gedrag. De inzet-en gedragscijfers geven inzicht in de werkhouding (boeken, overige spullen en huiswerk) en de gedragingen (samenwerking, respect voor medeleerlingen, docent en schoolspullen) van de leerling. In de bovenbouw worden ook nog competentiekaarten gebruikt bij de beroepsgerichte vakken Overgangsnormen van klas 1 naar klas 2 en van 2 naar klas 3 Er is een onderverdeling in twee groepen vakken: a. Wiskunde, economie, rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Mena en Memij. In deze groep vakken mag de leerling maximaal 2 onvoldoendes hebben. Deze onvoldoende(s) mag/mogen niet lager zijn dan een 4. b. Lichamelijke Opvoeding, Informatica, Beeldende Vorming In deze groep mag de leerling maar één onvoldoende hebben, die niet lager mag zijn dan een 4. Bij 3 of meer Inzet- en Gedrags- Waterlant College IJdoorn 29

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie