Locatie Zuilenstein Lohengrinhof RA Nieuwegein Tel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2019. Locatie Zuilenstein Lohengrinhof 10-12 3438 RA Nieuwegein Tel: 030-6033070"

Transcriptie

1 Ouderplan Locatie Wijkersloot Bendienlaan RA Nieuwegein Tel: Locatie Zuilenstein Lohengrinhof RA Nieuwegein Tel: internet:

2 Inhoud Woord vooraf... 3 Plan... 4 De Koningin Beatrixschool... 5 Meewerkende ouders... 5 Onze visie op ouderbetrokkenheid... 6 Verwachtingen aan de hand van 10 criteria... 6 Huidige activiteiten en doelen... 8 Ambities en doelen Evaluatie Bijlage I tijdschema ouderplan Bijlage II format evaluatie Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 2 van 25

3 Woord vooraf Voor u ligt het concept ouderplan, geschreven in opdracht van de directie van de Koningin Beatrixschool te Nieuwegein. Een ouderplan om de samenwerking tussen school en ouders in kaart te brengen en de ambities vanuit de school vast te leggen. Met als doel dat de samenwerking tussen ouders en school beschreven is. Een goede samenwerking tussen ouders en school komt namelijk de leerontwikkeling van uw kind, onze leerling, ten goede. Het eerste deel van dit ouderplan beschrijft een beeld van de school. De populatie wordt toegelicht en activiteiten, die betrekking hebben op het vergroten van de ouderbetrokkenheid, met de bijbehorende doelstellingen worden benoemd. In dit ouderplan willen we ook wederzijdse verwachtingen uitspreken. Helder moet zijn wat ouders van de school mogen verwachten. Daarnaast moet ook duidelijk zijn wat de school van ouders verwacht. In het laatste gedeelte kunt u de ambities en de doelen voor de komende jaren van de Koningin Beatrixschool lezen met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Om de samenwerking met ouders daadwerkelijk vorm te geven, zal de voortgang van dit ouderplan tijdens elke MR vergadering een plek krijgen op de agenda. Waar in dit ouderplan gesproken wordt over ouder(s) bedoelen we ook verzorger(s). Namens de directie en het team, Marijke den Decker - van Staverden maart 2015 Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 3 van 25

4 Plan Het doel van dit beleidsstuk is een effectief ouderplan opstellen, dat een voortdurende samenwerking tussen ouders en school beoogt om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Ouders en leerkrachten zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. Daarbij gaat het erom dat bestaande activiteiten vastgehouden en zo nodig versterkt worden, vanuit de gezamenlijk gedragen visie. Nieuwe activiteiten worden ontplooid om de ouderbetrokkenheid en dus de samenwerking tussen school en ouders te versterken. De vraag is hoe ouders en leerkrachten kunnen samenwerken om een leerling tot ontwikkeling te laten komen? Om die vraag te beantwoorden is onderzoek uitgevoerd op de Koningin Beatrixschool. Dit onderzoek is in te zien bij de directie. De Koningin Beatrixschool stelt: Als ouders betrokken zijn bij de leerontwikkeling van hun kind en school en ouders samenwerken, dan levert dat een positieve bijdrage aan de leerontwikkeling van het kind. Dat heeft geleid tot een volgende plan van aanpak: Specifiek: Meetbaar: Acceptabel: Realistisch: Een effectief ouderplan schrijven Kennis hebben over samenwerking ouders en leerkracht Een doelgerichte communicatie met ouders De visie wordt gedragen en gedeeld door alle betrokkenen De communicatie met ouders en school verloopt doelgericht en planmatig De leerling heeft plezier in school De leerling ervaart de samenwerking tussen ouders en school Leerkrachten weten wat er van hen verwacht wordt. Ouders weten wat er van hen verwacht wordt Onderzoek op het gebied van ouderbetrokkenheid Managementteam en teambijeenkomsten Ouder - en leerkrachtenpanel MR en OR Tijdgebonden: [september - december 2014] [Januari 2015] [Januari 2015] [Januari- mei 2015] [maart 2015] onderzoek ouderbetrokkenheid ouderavond over verwachtingen teambijeenkomst over verwachtingen schrijven ouderplan bijeenkomst MR en OR Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 4 van 25

5 De Koningin Beatrixschool De Koningin Beatrixschool is één van de basisscholen die vallen onder het bestuur van Fluenta te Nieuwegein. Het motto van de stichting is: "Geloof in de toekomst". Onze kinderen zijn de toekomst. Fluenta gelooft in de kinderen en in het protestants-christelijk onderwijs dat aangeboden wordt door de deelnemende scholen. De Koningin Beatrixschool heeft twee locaties. De hoofdvestiging is gelegen in Wijkersloot en de andere vestiging is gelegen in de wijk Zuilenstein. Locatie Zuilenstein kent 9 groepen en telt in totaal 207 leerlingen. Locatie Wijkersloot is met 99 kinderen, verdeeld over 5 groepen een stuk kleiner. In totaal werken 28 teamleden op de school. De Koningin Beatrixschool is een christelijke basisschool van deze tijd waar ieder het belangrijk vindt dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Vanuit deze visie is iedereen welkom op school. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Op school staan de basisbehoeften van kinderen centraal. De school werkt aan kwaliteitsverbetering op het gebied van Handelings Gericht Werken. Het werken met groepsplannen is zeer actueel. Leerkrachten professionaliseren zich hierin. Daarnaast is er ook aandacht voor vakinhoudelijke nascholing. Dit jaar volgt de hele school het traject 'Doordacht lesgeven', waarin begrijpend lezen centraal staat, evenals nascholing voor de Kanjertraining. De visie en de missie van de school staan uitgebreid beschreven in het schoolplan, dat op school is in te zien. Meewerkende ouders Ouders zijn voor de Koningin Beatrixschool heel belangrijk. Samen maken we de school. Veel ouders stellen zich dan ook beschikbaar voor allerlei activiteiten binnen de school. Er zijn ouders die helpen bij de creatieve middagen, festiviteiten, feestdagen, sport- en spelletjesmiddagen, (groen-)klussen, excursies, computers, overblijven enz. Daarnaast kennen beide locaties een Ouderraad. De Ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders, die het team in allerlei praktische zaken ondersteunt en beheer voert over ouderbijdragen. Iedere groep heeft een eigen klassenouder. Deze ouder helpt de leerkracht bij het organiseren van allerlei zaken in de klas. Deze ouder heeft ook zitting in de activiteitencommissie. Deze commissie vormt een onderdeel van de ouderraad. De ouders van de activiteitencommissie helpen bij de organisatie van allerlei vieringen en activiteiten binnen de school. Daarnaast verzorgen zij ook de aankleding in de school. We spreken in dit verband ook wel over ouderparticipatie. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft op grond van de wet Medezeggenschap Onderwijs naast een adviserende ook een instemmende taak. De MR bestaat uit ouders en teamleden. De werkzaamheden liggen vooral op schoolbeleid. Voor die zaken die alle scholen van het bevoegd gezag aangaan is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze overkoepelende raad wordt vertegenwoordigd door één ouder en één personeelslid per school of gemeente. Ouderbetrokkenheid gaat verder. Er is sprake van ouderbetrokkenheid op de Koningin Beatrixschool als ouders in hun gedrag laten zien dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 5 van 25

6 Onze visie op ouderbetrokkenheid Dat vraagt om samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, waarin alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen. Met betrekking tot ouderbetrokkenheid is onze gezamenlijk gedragen visie: Als Koningin Beatrixschool vinden wij samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen heel belangrijk. Vanuit wederzijds vertrouwen, ieders eigen deskundigheid en met respect voor elkaars visie op het kind, streven ouders en leerkrachten samen hetzelfde doel na: " Op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid maken leerkrachten en ouders zich samen sterk voor een optimale ontwikkeling van hun kind, onze leerling." Ouderbetrokkenheid levert uiteindelijk winst op voor het kind, de ouders, de leerkracht en de schoolomgeving! Verwachtingen aan de hand van 10 criteria Ouders kiezen bewust voor een bepaalde school en hebben verwachtingen van deze school. De leerkrachten hebben ook verwachtingen richting ouders. Het is van belang deze verwachtingen van elkaar te kennen. De uitkomsten van teambijeenkomsten en de ouderavond over verwachtingen, gehouden in januari 2015, worden meegenomen in dit ouderplan. In onderstaande criteria worden de verwachtingen van de Koningin Beatrixschool zichtbaar. Visie op ouderbetrokkenheid moet zichtbaar De school heeft een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. Ouders mogen verwachten dat de school een heldere visie heeft op ouderbetrokkenheid. De school mag verwachten dat ouders samenwerken met school ten behoeve van de ontwikkeling van hun kind. Zorg dat ouders meedenken in het beleid De school laat zien, dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. Ouders mogen verwachten dat de school een overlegstructuur inricht waarbij alle belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkelingen op beleidsthema's. De school mag verwachten dat ouders en leerlingen meedenken over beleidsthema's door middel van een actieve inbreng. Iedereen moet zich welkom voelen Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. Ouders mogen van de school verwachten dat er tijd en ruimte gemaakt wordt voor ontmoeting en gesprek. De school mag verwachten dat ouders zich inspannen om in gesprek te gaan. Ouders en de school mogen van elkaar verwachten dat er op een respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan. Informatie Ouders mogen verwachten dat school voor periodieke informatievoorziening omtrent praktische zaken en het eigen kind zorg draagt. De school mag verwachten dat ouders de ontvangen informatie lezen. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 6 van 25

7 Pedagogisch klimaat: Ouders mogen verwachten dat school zorgt voor een veilig leef- en leerklimaat door onder andere aan te sluiten bij de individuele behoeften van het kind. De school mag verwachten dat ouders met hun kind praten over sociale omgangsnormen. Leren gaat thuis door! Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Ouders mogen verwachten dat leerkrachten informatie geven over lesstof en de ontwikkeling van het kind en dat leerkrachten ondersteuning bieden, zodat ouders hun kind thuis kunnen helpen. De school mag verwachten dat ouders bereidheid tonen om thuis ondersteuning te bieden bij leeractiviteiten en huiswerk. Leerontwikkeling Ouders mogen verwachten dat school hoge verwachtingen heeft en zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de kinderen op een passend niveau te laten functioneren, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. De school mag verwachten dat ouders zich inzetten voor het schoolsucces van hun kind. Gelijkwaardige gesprekken Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. Ouders mogen verwachten dat school ouders voldoende ruimte geeft om over de ontwikkeling van hun kind te praten, waarbij de school veel waarde hecht aan de kijk van ouders op onderwijsbehoeften van hun kind. De school mag verwachten dat ouders een actieve inbreng hebben in de gesprekken. Verantwoordelijkheid voor elkaar Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk. Ouders mogen verwachten dat school samen met ouders de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind draagt. De school mag verwachten dat ouders zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind en andere kinderen. Gezamenlijk dossier = resultaat goed gesprek Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen. Ouders mogen verwachten dat school relevante informatie over de leerling vastlegt in ParnasSys. De school mag verwachten dat ouders gebruik maken van de mogelijkheden die ParnasSys biedt. Verbetersuggesties zichtbaar De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen. Ouders mogen verwachten dat school klachten en verbetersuggesties serieus neemt en laat zien wat zij ermee doet. De school mag verwachten dat ouders klachten en verbetersuggesties respectvol brengen. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 7 van 25

8 80% opkomst De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium. Ouders mogen verwachten dat school met regelmaat bijeenkomsten organiseert. De school mag verwachten dat ouders deelnemen aan bijeenkomsten. Wetten en regels Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie. Ouders mogen verwachten dat school inzicht geeft in relevante wetten, regels en protocollen en deze ook naleeft. De school mag verwachten dat ouders zich houden aan alle school afspraken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Huidige activiteiten en doelen De Koningin Beatrixschool zet zich voortdurend in om de ouderbetrokkenheid te borgen, dan wel te versterken. Te denken valt bijvoorbeeld aan deelname aan Family Factory op locatie Wijkersloot. Kwaliteitsverbetering is voor de Koningin Beatrixschool heel belangrijk. Daarom wordt er met regelmaat gevraagd naar de mening van ouders. De volgende activiteiten ontplooit de school voor ouders op dit moment en de doelen van deze activiteiten zijn: Doel Bijdrage aan ouderbetrokkenheid op het gebied van: Voor en vroegschoolse educatie Leerontwikkeling vergroten. Leerontwikkeling Koffieochtenden Ouders in de school, Waardevolle info van ouders opvangen, uitdragen schoolwaarden, contacten onderhouden, nieuwe ouders leren kennen. Communicatie Afscheidsmusical Afscheid van groep 8 en afscheid nemen van ouders ( bedanken). Podiumuur BSW naschoolse act. Family Factory Gezinsactiviteit Kinderen hun creatieve talenten laten zien Ouders een kijkje in de klas laten nemen. Middels activiteiten zoveel mogelijk kinderen en gezinnen bereiken in de wijk. en voor ouders en kinderen door kinderen om betrokkenheid te vergroten. Saamhorigheid versterken Op een andere manier elkaar ontmoeten. Communicatie Leerontwikkeling /sociale en emotionele ontwikkeling Communicatie leerontwikkeling Informatie Pedagogisch klimaat Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 8 van 25

9 Kijkmiddag n.a.v. project Open les Inloopochtend Kijkmiddag Wijkersloot groep 3/8 Ouderklankbordgroep (Beatrix Ouder Forum) Enquête sociale veiligheid Personeel Leerlingen Ouders Leerlingenraad Informatiebrieven: Maandinfo Thema s, liedjes en woordlijsten (uit schoolgids) Mailcontact leerkracht en directie Website Protocollen Echtscheidingsprotocol Doublureprotocol Pestprotocol Protocol veiligheid Inzage vorderingen middels ouderportaal Laten zien waar kinderen tijdens het project mee bezig zijn geweest. Laten zien wat en hoe kinderen leren Laten zien hoe de leerkracht les geeft en met zijn / haar leerlingen omgaat. Aan nieuwe ouders laten zien hoe een dag op onze school eruit ziet, zodat ze kiezen voor onze school. Laten zien wat en hoe kinderen leren Laten zien hoe de leerkracht les geeft en met zijn / haar leerlingen omgaat. Mening geven en meedenken over schoolontwikkelingen. Kwaliteitsverbetering school. Mening geven en meedenken over zaken de school betreffende. Ouders informeren over activiteiten, wel en wee en andere belangrijke informatie. Ouders informeren over gebeurtenissen binnen school en de groep, ouderhulp vragen e.d.. Ouders informeren over school zaken ook als pr voor de school. Ouders informeren over de inhoud van het stappenplan inzicht in mogelijkheden/grenzen en afspraken binnen de school. Ouders informeren over de vorderingen van hun kind. Zorgen voor transparantie en duidelijkheid. Informatie Leerontwikkeling Informatie Leerontwikkeling Informatie Leerontwikkeling Informatie Leerontwikkeling Informatie Verwachtingen Informatie Verwachtingen Informatie Informeren Communicatie Verwachtingen Informeren Communicatie Informeren Communicatie Informeren Verwachtingen Leerontwikkeling Transparante Communicatie Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 9 van 25

10 Huiswerk Rapportage groep 1 1X Rapportage groep 2 t/m 8 2X Gesprekken open in ouderportaal Ouderavond op thema Informatieavond Rapportgesprekken 2x Spreekavond gesprek sociaal emotionele ontwikkeling 1x Extra inoefening, bepaalde stof eigen maken, betrokkenheid ouders verhogen. Voorbereiden voortgezet onderwijs: Plannen, doelen stellen, reflecteren, onderzoekende houding ontwikkelen. Ouders inzicht geven in ontwikkeling van hun kind. Openheid en inzicht in afspraken. Informatie uitwisselen. Informatie geven over het nieuwe schooljaar, kennismaken met andere ouders/leerkracht. Informatie uitwisselen over ontwikkeling kind. Informatie uitwisselen over soc. emotionele en cognitieve ontwikkeling kind. Leerontwikkeling Sociaal emotionele ontwikkeling. Leerontwikkeling Sociaal emotionele ontwikkeling. Transparante Communicatie Verwachtingen communicatie Communicatie Verwachtingen Voorlichtingsavond VO Informatie geven over VO. Informatie delen Gesprek schoolkeuzeadvies groep 8 leerkracht en ouders Advies uitbrengen en vervolgstappen bespreken, afstemmen keuze ouders/school. Kennismakingsgesprekken Losse oudergesprekken Gesprekken ouders intern begeleider en leerkracht Huisbezoeken Onderwijsbehoeften leerling helder krijgen. Verwachtingen van ouders inventariseren. Informatie verkrijgen Informatie zenden Samen oplossing zoeken. Informatie verkrijgen Informatie zenden Samen oplossing zoeken. Thuis situatie leren kennen, informatie ontvangen en geven. Verstevigen van de band tussen ouders/kind en leerkracht. Leerontwikkeling Communicatie Leerontwikkeling Communicatie Leerontwikkeling Communicatie Vertrouwen, Binden Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 10 van 25

11 Intakegesprekken Nieuwe kinderen werven, informatie inwinnen m.b.t. beginsituatie kind. Vertrouwen, Binden Exitgesprekken Kwaliteitsverbetering school. Kwaliteitsverbetering school aanwezigheid SMW locatie Wijkersloot Overige Inzake klachtenregeling: Interne contactpersoon 2 leerkrachten locatie Wijkersloot 2 leerkrachten locatie Zuilenstein Externe contactpersoon TSO / BSO Mogelijkheid voor externe expertise Samenwerkingsverband MDO GGD groep 2 en groep 7 Logopedie Lees en Rekenpraktijk op locatie Zorg laagdrempelig maken. Ontwikkeling Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 11 van 25

12 Ambities en doelen De belangrijkste ambitie van de Koningin Beatrixschool betreft het effectief op de kaart zetten van ouderbetrokkenheid. De activiteiten die de school al onderneemt op het gebied van ouderbetrokkenheid zullen onderverdeeld worden in de eerder genoemde criteria. Binnen dezelfde criteria worden verbeterpunten genoemd. Aan de hand van deze criteria zullen doelen bepaald worden voor de korte en de langere termijn. Criterium 1: De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Ouderplan schrijven Visie ontwikkelen Ouderavond rondom verwachtingen Visie zichtbaar Doel: Visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar Ouderplan (OP) schrijven Introduceren OP bij team en ouders OP beschikbaar voor iedereen Directie en Marijke Tijdpad Heden - Juni 2015 OP is geschreven OP is geïntroduceerd bij team OP is geïntroduceerd bij ouders OP is beschikbaar voor iedereen Evaluatie wanneer Juni 2015 Plaatsen op de website; publicatie Criterium 2: De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Beatrix Ouder Forum (BOF) nieuw leven in geblazen Leerlingenraad Ouderavond over verwachtingen Enquête over samenwerken tussen ouders en school Enquête sociale veiligheid BOF over bijv. inhoud schoolgids en website Met regelmaat ouderavond Evaluatie na een jaar over samenwerken tussen ouders en school. Brainstormsessie tussen leerkrachten en ouders op welke wijze 90% van alle ouders informatie ontvangt. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 12 van 25

13 Doel: Verbeteren inhoud website en schoolgids BOF over inhoud schoolgids en website Tekstvoorstellen werkgroepen uit BOF Tekstvoorstellen verwerken in schoolgids en website Directie en ouders BOF Tijdpad Mei 2016 Schoolgids en website bevatten up to date informatie Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer Jaarlijks Doel: Met regelmaat met ouders in gesprek en uitwisselen ideeën over de ontwikkeling van hun kind. Ouderavond op thema, bijv. over de invloed van ouders op leerprestaties Directie, ib, externe gastspreker Tijdpad Ouders vragen wat ze ervan vonden Opkomst... Evaluatie wanneer Na afloop van de ouderavond Doel: tussen ouders en school evalueren Enquête na een jaar over samenwerken met school Directie en Marijke Tijdpad Mei 2016 Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer Juni 2016 Doel: 90% van alle ouders moeten de informatie ontvangen en lezen. Informatie, nieuwsbrieven op prikbord naast de klas Prikborden naast iedere klas Team Tijdpad Hele jaar door vanaf Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer Juni 2016 Criterium 3: Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Leerkrachten en ouders staan elkaar vriendelijk te woord Open communicatie koffieochtenden afscheidsmusical Podiumuur Family Factory Gezinsactiviteit Nieuwjaarsreceptie Bereikbaarheid directie Gemaakte afspraken nakomen Respectvol omgaan met elkaar Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 13 van 25

14 Kijkmiddag, open les Inloopochtend BSW naschoolse activiteiten Intakegesprekken Doel: Ouders leren elkaar, elkaars kinderen en de leerkrachten kennen. Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsreceptie introduceren bij team Directie Tijdpad Mei 2015 introductie team Augustus 2015 Nieuwjaarsreceptie Terugkoppeling MR / OR Terugkoppeling team Evaluatie wanneer Na afloop nieuwjaarsreceptie jaarlijks in september Doel: Directie bereikbaar voor ouders en leerkrachten. Afstemmen aanwezigheid directie op locatie Zichtbaar bij de ingangen van de school Directie Tijdpad Hele jaar Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer juni 2016 Doel: Gemaakte afspraken nakomen. Werksessie team over openstellen ouderportaal ParnasSys, wat wel, wat niet? Uitkomsten WMKPO bespreken in team Directie en team Tijdpad Maart 2015 (GTB) September mei 2016 Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer Juni 2016 Doel: Respectvol omgaan met elkaar Kanjertraining op de kaart zetten Kanjercoördinatoren opleiden Ouders betrekken bij Kanjertraining Elkaar aanspreken op gedrag Introductie Kanvas Kanjercoördinatoren, team en ouders Tijdpad Vanaf september Scholing vaststellen Controle organisatie ouderavond gerealiseerd? Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer Jaarlijks juni Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 14 van 25

15 Criterium 4: Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Individuele gesprekken leerkrachten en ouders Informatiebrieven website schoolgids Mailcontact tussen ouders en leerkrachten Huiswerk Gesprek schoolkeuzeadvies groep 8 leerkracht en ouders Gesprekken ouders, intern begeleider en leerkracht Huisbezoeken Aanwezigheid School Maatschappelijk Werk Mogelijkheid externe expertise: samenwerkingsverband, GGD groep 2 en groep 7, logopedie, aanwezigheid orthopedagoog. Ondersteuningsbehoeften van ouders in kaart brengen Nieuwsbrieven over hetgeen het kind leert op school, doelen voor de komende periode Visie huiswerk in kaart Doelen huiswerk zichtbaar maken Achterhalen wat ouders thuis kunnen en willen doen Visie op huisbezoeken ontwikkelen daar naar handelen Informatie naast lokaal op prikbord Ouderavond over invloed ouders op leerprestaties. Nascholing team: teambuilding met ouders. Doel: Visie op huiswerk ontwikkelen en uitdragen Visie op huiswerk ontwikkelen Ondersteuningsbehoeften van ouders achterhalen Nieuwsbrieven over de doelen voor de komende periode Doelen huiswerk zichtbaar voor ouders Achterhalen wat ouders thuis kunnen en willen doen Directie en team Tijdpad Heden - juni 2015 Gemaakte afspraken op papier Evaluatie met team of deze afspraken het gewenste effect beogen Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer Juni 2016 Doel: Visie op Huisbezoek Visie op huisbezoeken ontwikkelen Afspraken maken omtrent huisbezoeken Uitvoeren huisbezoeken Directie en team Tijdpad Heden tot januari 2016 Vaststellen visie en afspraken over huisbezoeken Uitvoeren huisbezoeken Evaluatie wanneer Januari 2016 (visie en afspraken) Januari 2017 (uitvoering huisbezoeken) Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 15 van 25

16 Doel: met ouders versterken Teambuilding met ouders Thema-avond met ouders Uitvoering activiteiten Team en ouders Tijdpad Schooljaar Evaluatievergaderingen Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer Jaarlijks Criterium 5: Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Oudergesprekken volgens planning Leerkracht maakt tussendoor ook tijd voor een oudergesprek op verzoek van ouders of op eigen verzoek Kennismakingsgesprekken Leerlingen zijn niet / nauwelijks bij gesprekken aanwezig Kindgesprekken Oudergesprekken volgens gespreksarrangementen Kennismakingsgesprekken verplicht stellen, afspraken maken over minimale tijdsduur en opnemen in ParnasSys. Nascholing team over effectieve gesprekken voeren Doel: Leerlingen betrekken bij hun eigen leerontwikkeling Kindgesprekken invoeren Leerling aanwezig bij gesprekken tussen ouders en leerkrachten Team Tijdpad Schooljaar Op vergaderingen inplannen Evaluatie wanneer Tussentijds Doel: Oudergesprekken plannen naar wederzijdse behoeften. Oudergesprekken volgens gespreksarrangementen Team Tijdpad Evaluatievergadering Evaluatie wanneer Juni 2018 Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 16 van 25

17 Doel: Kwaliteit kennismakingsgesprekken versterken. Afspraken maken over tijdsduur gesprek Afspraken maken over verplicht stellen Afspraken maken over inhoud Afspraken maken over vastleggen in ParnasSys Kennismakingsgesprekken voeren Directie en team Tijdpad Mei 2015 Tijdens evaluatiemoment vergadering na afloop van de kennismakingsgesprekken Evaluatie wanneer Jaarlijks in oktober Doel: Effectieve oudergesprekken voeren. Doorlopend Nascholing team Team Tijdpad Doorlopend reflectie op gesprekken Na de training Evaluatie wanneer Continu na gesprekken Criterium 6: Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Kanjertraining in de klas Respectvol omgaan met elkaar Elkaar aan durven spreken op gedrag Kanjertraining, ouders erbij betrekken Aanstellen kanjercoördinatoren Voldoende individuele aandacht voor elkaar. Aanstellen buddy's Doel: Met buddy's de samenwerking met ouders vergroten. Informeren team Aanstellen buddy's, vragen na kennismakingsgesprekken Pilot buddy's Team Tijdpad mei juni 2016 Enquête over samenwerken Evaluatie pilot werken met buddy's Evaluatie wanneer Juni 2016 Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 17 van 25

18 Criterium 7: Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Oudergesprekken n.a.v. spreekavonden zijn in te zien voor ouders Inzage vorderingen en rapportage middels ouderportaal ParnasSys Ouders kunnen informatie toevoegen n.a.v. gespreksnotities Inzage individuele oudergesprekken, zonder schoolplanning, toegankelijk in ParnasSys Doel: Inzage ouderportaal om leerlingendossier toegankelijker te maken. Meer notities ter inzage openstellen in ParnasSys; reactiebutton Afspraken met het team maken Informatieavond over ParnasSys Directie en Team Tijdpad Evaluatievergadering Evaluatie wanneer Juni 2017 Criterium 8: De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Enquête over samenwerken / sociale veiligheid Exitgesprekken Interne contactpersonen, 2 leerkrachten per locatie De school kan nog beter laten zien wat zij al doet met klachten Doel: School neemt klachten serieus om de kwaliteit van het onderwijs waar mogelijk te verbeteren. Heldere klachtenprocedure Klachten serieus nemen Directie en team Tijdpad Hele jaar door ICP verslag Enquête over samenwerken Individueel, afhankelijk van klacht Evaluatie wanneer Juni wanneer het van toepassing is. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 18 van 25

19 Criterium 9: De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Organiseren ouderavond Informatieavond Rapportgesprekken en gesprek rondom sociaal emotionele ontwikkeling tussen ouders en leerkracht. Voorlichtingsavond VO Opkomst ouderavonden / manier van uitnodigen Doel: Opkomst ouderavonden vergroten, zodat minimaal 80% van alle ouders aanwezig is. Ouderavonden op thema organiseren Manier van uitnodigen aanpassen Directie Tijdpad Vanaf augustus Enquête over samenwerken Evaluatie wanneer juni 2016 Criterium 10: Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie. Wat gaat goed/ gebeurt al rond dit criterium? Wat kan verbeterd worden rond dit criterium? Duidelijke protocollen aanwezig m.b.t., echtscheiding, doublure, pesten en veiligheid Beide locaties kennen een basisarrangement van de inspectie Regel van de maand zichtbaar in de maandbrief, de school en in de klas. Eenduidigheid verlofregeling hanteren Doel: Eenduidig hanteren afspraken verlofregeling en bekendheid aan deze regeling geven Afspraken over verlofregeling kenbaar maken aan team en ouders Zich houden aan deze afspraken Directie en team Tijdpad Evaluatievergadering Evaluatie wanneer Einde schooljaar In bijlage I zijn de nieuw geformuleerde doelen in een tijdschema weergegeven. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 19 van 25

20 Evaluatie Het is van belang dat alle activiteiten met regelmaat geëvalueerd worden, zodat de school weet of ze nog steeds op de goede weg is of dat activiteiten aangepast moeten worden. Deze evaluatie heeft betrekking op alle activiteiten naast de nieuw te realiseren activiteiten. Voor deze evaluatie is een format ontwikkeld dat ingevuld kan worden door de (coördinerend) uitvoerder van een activiteit, zie bijlage II. Daarin is het van belang dat ook ouders en leerlingen gehoord worden. Om die reden is het zinvol in juni 2016 wederom een enquête over samenwerken uit te zetten onder ouders en leerkrachten. In de hoop dat alle ontwikkelingen leiden tot mooie opbrengsten. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 20 van 25

21 Bijlage I tijdschema ouderplan Tijdschema doelstellingen ouderplan Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 21 van 25

22 Tijdschema ouderplan Beatrixschool Doel januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli Visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar Ouderplan (OP) schrijven Introduceren OP bij team en ouders OP beschikbaar voor iedereen Verbeteren inhoud website en schoolgids BOF over inhoud schoolgids en website Tekstvoorstellen werkgroepen uit BOF Tekstvoorstellen verwerken in schoolgids en website Met regelmaat met ouders in gesprek en uitwisselen ideeën over de ontwikkeling van hun kind Ouderavond op thema 90% van alle ouders moeten de informatie ontvangen en lezen prikbord naast de klas Informatie, nieuwsbrieven op prikbord naast de klas tussen ouders en school evalueren Enquête over samenwerken Ouders leren elkaar, elkaars kinderen en de leerkrachten kennen Nieuwjaarsreceptie introduceren bij het team Nieuwjaarsreceptie Directie bereikbaar voor ouders en leerkrachten Afstemmen aanwezigheid directie op locatie Zichtbaar bij de ingangen van de school Gemaakte afspraken nakomen Werksessie team over openstellen ouderportaal Uitkomsten WMKPO bespreken in team Respectvol omgaan met elkaar Kanjertraining op de kaart zetten Kanjercoördinatoren opleiden Ouders betrekken bij Kanjertraining Elkaar aanspreken op gedrag Introductie Kanvas Visie op huiswerk ontwikkelen en uitdragen Visie op huiswerk ontwikkelen Ondersteuningsbehoeften van ouders achterhalen Achterhalen wat ouders thuis kunnen en willen doen Nieuwsbrieven over de doelen voor de komende periode Doelen huiswerk zichtbaar voor ouders Visie op huisbezoek Visie op huisbezoeken ontwikkelen Afspraken maken omtrent huisbezoeken Uitvoeren huisbezoeken met ouders versterken Teambuilding met ouders Thema-avond met ouders Uitvoering activiteiten Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 22 van 25

23 Tijdschema ouderplan Beatrixschool Doel januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli Leerlingen betrekken bij hun eigen leerontwikkeling Kindgesprekken invoeren Leerling aanwezig bij gesprekken tussen ouders en leerkrachten Oudergesprekken plannen naar wederzijdse behoeften Oudergesprekken volgens gespreksarrangementen Kwaliteit kennismakingsgesprekken versterken Afspraken maken over tijdsduur gesprek Afspraken maken over verplicht stellen Afspraken maken over inhoud Afspraken maken over vastleggen in Parnassys Kennismakingsgesprekken voeren Effectieve oudergesprekken voeren Nascholing team Met buddy's de samenwerking met ouders vergroten Informeren team Pilot buddy's Aanstellen buddy's, vragen na kennismakingsgesprekken Inzage ouderportaal om leerlingendossier toegankelijker te maken Afspraken team maken Meer notities ter inzage openstellen in Parnassys Informatieavond over Parnassys School neemt klachten serieus om de kwaliteit van het onderwijs waar mogelijk te verbeteren Klachten serieus nemen Heldere klachtenprocedure Opkomst ouderavonden vergroten, zodat minimaal 80% van alle ouders aanwezig is Manier van uitnodigen aanpassen Ouderavonden op thema organiseren Eenduidig hanteren afspraken verlofregeling en bekendheid aan deze regeling geven Afspraken kenbaar maken aan ouders en het team Zich houden aan deze afspraken LEGENDA Doelstelling en bij doelstelling Evaluatie door middel van enquête over samenwerken Evaluatie team Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 23 van 25

24 Bijlage II format evaluatie Format evaluatie activiteiten met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 24 van 25

25 Format evaluatie activiteiten met betrekking tot ouderbetrokkenheid : Datum: Doel: Ingevuld door: Opbrengsten: Knelpunten: Andere informatie die van belang is: : Concept Ouderplan Koningin Beatrixschool Nieuwegein Pagina 25 van 25

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 Programma Ouderbetrokkenheid 3.0 Van informeren naar samenwerken Woord vooraf Het is belangrijk om te melden dat CPS het uitgangspunt heeft dat: Alle ouders betrokken zijn en hun kind willen ondersteunen

Nadere informatie

Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 uitgewerkt voor uw school

Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 uitgewerkt voor uw school Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 uitgewerkt voor uw school Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid in het onderwijs een positief effect heeft op de schoolprestaties van de kinderen.

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Bijlage 2: Jaarplanning Ouderbetrokkenheid

Bijlage 2: Jaarplanning Ouderbetrokkenheid Bijlage 2: arplanning Ouderbetrokkenheid De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid Wie Wat Wanneer Gereed en Annelies Visie bepalen met Februari 2014 ja betrekking tot de ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid en Educatief Partnerschap RKBS Klippeholm

Ouderbetrokkenheid en Educatief Partnerschap RKBS Klippeholm Ouderbetrokkenheid en Educatief Partnerschap RKBS Klippeholm 6 augustus 2017 Paul Kupper Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen,

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Rapportage Keuring ouderbetrokkenheid 3.0

Rapportage Keuring ouderbetrokkenheid 3.0 Rapportage Keuring ouderbetrokkenheid 3.0 07-05-2018 Bianca Dijkstra 1 2 Inhoud 1. Conclusie... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Instrumenten... 5 3. Inleiding... 6 4. Achtergrond... 7 4.1 Ouderparticipatie

Nadere informatie

Leraar Leerling Ouders!!! Rapport Keuring Schreuderschool Amsterdam ! 1

Leraar Leerling Ouders!!! Rapport Keuring Schreuderschool Amsterdam ! 1 Leraar Leerling Ouders Rapport Keuring Schreuderschool Amsterdam 1 2 Algemeen Naam school Schreuderschool Directie O. Vrijhof Adres Van de Veldestraat 10 Postcode 1071 CW Plaats Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

Samen, met hart voor het kind!

Samen, met hart voor het kind! Samen, met hart voor het kind! Inhoudsopgave: Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 1 Blz. 4 Ouderbetrokkenheid 1.1 Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid Blz. 4 1.2 De ouder en de school Blz. 4 1.3 De GLANS- techniek

Nadere informatie

OUDERBELEID. OBS HET STARTBLOK Schiedam

OUDERBELEID. OBS HET STARTBLOK Schiedam OUDERBELEID OBS HET STARTBLOK Schiedam INLEIDING Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

222222222222222222222222222222222222222222A. Beleidsplan. Ouderbetrokkenheid

222222222222222222222222222222222222222222A. Beleidsplan. Ouderbetrokkenheid 222222222222222222222222222222222222222222A 2014 Beleidsplan Ouderbetrokkenheid 2016 2015 2017 Beleidsplan Ouderbetrokkenheid 2014-2017 Van participatie naar wederzijdse betrokkendheid tussen school, ouders

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

HOOFDZAKEN OUDERBETROKKENHEID 3.0

HOOFDZAKEN OUDERBETROKKENHEID 3.0 HOOFDZAKEN OUDERBETROKKENHEID 3.0 Inleiding Hoe men het ook wendt of keert: ouders en school willen het beste voor elk kind, elke leerling. Zij hebben dus allebei belang bij een school met veel kwaliteit.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

MR De Vuurvogel. Waar staat de MR voor? Waar gaat de MR voor?

MR De Vuurvogel. Waar staat de MR voor? Waar gaat de MR voor? MR De Vuurvogel Waar staat de MR voor? Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische wijze de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad IKC de Vincent

Jaarplan Medezeggenschapsraad IKC de Vincent Jaarplan Medezeggenschapsraad IKC de Vincent Schooljaar 2018-2019 Finale versie 2.0 Oktober 2018 Jaarplan MR IKC de Vincent Schooljaar 2018-2019 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en Visie...

Nadere informatie

Ouderplan Koetsveldschool

Ouderplan Koetsveldschool Ouderplan Koetsveldschool Visie op ouderbetrokkenheid. Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan

Ouderbeleidsplan Ouderbeleidsplan 2015-2016 auteurs Jacqueline de Kimpe Karin Minneman (Welzijn Scheveningen) Bart Brouwer 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verwachtingen 3 Vertegenwoordiging in de school 4 Initiatieven 4

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Skulpe Analyse Tevredenheidsonderzoek ouders Skulpe december 2018

Tevredenheidsonderzoek De Skulpe Analyse Tevredenheidsonderzoek ouders Skulpe december 2018 Tevredenheidsonderzoek De Skulpe Analyse Tevredenheidsonderzoek ouders Skulpe december 2018 In december 2018 hebben alle Gearhing-scholen deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid 3.0 Van informeren naar samenwerken Kaders voor beleid

Ouderbetrokkenheid 3.0 Van informeren naar samenwerken Kaders voor beleid Ouderbetrokkenheid 3.0 Van informeren naar samenwerken Kaders voor beleid 1 1. Inleiding De laatste jaren is de roep om actief ouderschap op scholen groter geworden terwijl de ouderparticipatie sterk is

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OUDERBETROKKENHEID. CDS t Kompas

BELEIDSPLAN OUDERBETROKKENHEID. CDS t Kompas BELEIDSPLAN OUDERBETROKKENHEID CDS t Kompas Juni 2016 Vastgesteld MR: 24 juni 2016 BELEIDSPLAN OUDERBETROKKENHEID CDS t Kompas Voor u ligt het beleidsplan Ouderbetrokkenheid. De totstandkoming van dit

Nadere informatie

R. K. Basisschool t Scathe

R. K. Basisschool t Scathe Intentieverklaring Een intentieverklaring van ouders en school. Inhoudsopgave: 1 Voorwoord 2 Wat kunnen de ouders van school verwachten? 3 Wat verwacht de school van de ouders? 4 De overeenkomst 1. Voorwoord

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Flint

Openbare Basisschool De Flint Jaarplan Medezeggenschapsraad O.b.s De Flint schooljaar 2018-2019 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie en Visie... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden. 5 4. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Huidige stand van zaken op de J.P.Coen

Huidige stand van zaken op de J.P.Coen Ouderbetrokkenheid op de J.P.Coenschool Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen op school. Een goede schoolloopbaan is niet alleen een zaak van de school, maar wordt

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw komst naar het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid Wij vonden het fijn dat u er was!

Hartelijk dank voor uw komst naar het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid Wij vonden het fijn dat u er was! Hartelijk dank voor uw komst naar het. Wij vonden het fijn dat u er was! 1 Bent u enthousiast geworden tijdens het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid? Wilt u ook een stap verder met uw school naar Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Schooljaarplan

Schooljaarplan Schooljaarplan 2015-2016 RKBS De Kiem Schoolplein 1 Roelofarendsveen 2371 EK 071-3314359 de.kiem@ssba.net http://dekiem.ssba.net directeur Marjan de Lange Voor u ligt het schooljaarplan 2015 2016 van onze

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden: Beleidsstuk ouderbetrokkenheid 3.0 In onderstaand document geven wij weer hoe we als school omgaan met oudercommunicatie en het weergeven van de behaalde resultaten van leerlingen. Dit beleidsstuk is geschreven

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Schoolgezondheidsplan BO

Schoolgezondheidsplan BO Schoolgezondheidsplan BO Naam school: Naam en contactgegevens directeur en medewerkers school: Naam en contactgegevens GGD-medewerkers: Naam en contactgegevens overige samenwerkingspartners: Versiedatum:

Nadere informatie

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven. Ouderbetrokkenheid Hfd. 1 Inleiding Ouderbetrokkenheid is in! Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers

Nadere informatie

De Akkers. Kwaliteitsonderzoek. vroegschoolse educatie

De Akkers. Kwaliteitsonderzoek. vroegschoolse educatie De Akkers Kwaliteitsonderzoek vroegschoolse educatie Datum vaststelling: 15 maart 2019 Samenvatting De inspectie heeft op 6 november 2018 een onderzoek uitgevoerd in groep 1 en 2 van basisschool OBS De

Nadere informatie

Uitwerking externe communicatiemiddelen

Uitwerking externe communicatiemiddelen Uitwerking externe communicatiemiddelen Middel Doelgroep Frequentie Betrokkenen a. Schoolplan In het Schoolplan beschrijven en verantwoorden we de werkwijze van de Paulusschool en hoe we ons in de komende

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Ouderenquête 2014 CBS De Bron

Ouderenquête 2014 CBS De Bron Ouderenquête 2014 CBS De Bron Inhoud Voorwoord... 3 Kwaliteitszorg... 4 Aanbod... 11 Tijd... 16 Pedagogisch handelen... 19 Didactisch handelen... 25 Afstemming... 28 Schoolklimaat... 31 Zorg en begeleiding...

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE ZEEAREND BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Zeearend.

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE WESTBROEK BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Westbroek.

Nadere informatie

Ouderparticipatieplan

Ouderparticipatieplan Ouderparticipatieplan Ouderparticipatie in de 21 e eeuw Het vergroten van ouderparticipatie in het didactische proces en het realiseren van een ouderportaal dragen bij aan actieve betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Protocol ouders en school

Protocol ouders en school Protocol ouders en school Voorwoord De St. Plechelmusschool ziet ouders als participanten van de school, neemt ouders serieus en betrekt ouders daarom bij de vele activiteiten van de school. Het mede-eigenaarschap

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad. Basisschool de cocon.

Communicatieplan Medezeggenschapsraad. Basisschool de cocon. Communicatieplan Medezeggenschapsraad Basisschool de cocon. September 2018 1 De missie van de medezeggenschapsraad van basisschool de Cocon is het behartigen van de belangen van ouders, personeel en leerlingen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Verbeterplan OBS De Winde

Verbeterplan OBS De Winde Verbeterplan OBS De Winde 2018-2019 Ouderversie 1.Inleiding Voor u ligt de ouderversie van het verbeterplan 2018-2019 van openbare basisschool De Winde te Nootdorp. Het verbeterplan 2018-2019 is met inbreng

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE SLEUTELBLOEM BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE WILGEROOS BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Wilgeroos.

Nadere informatie

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015 Op de Zeetuin werken ouders en leerkrachten samen omdat kinderen zich beter voelen, zich beter ontwikkelen en beter leren als ouders en school als partners samenwerken. Wensen en verwachtingenavond de

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Camminghaschool

Ouderbetrokkenheid. Camminghaschool Ouderbetrokkenheid Camminghaschool April 2017 1 Ouderbetrokkenheid Inleiding Met het betrekken van ons nieuwe gebouw in MFA Kersentuin in 2013 was het meteen duidelijk dat ouders letterlijk buiten het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Het Spectrum Nesselande. MR Jaarplan

Het Spectrum Nesselande. MR Jaarplan Het Spectrum Nesselande MR Jaarplan 2015-2016 N. Lagerwerf 9/14/2015 Contents 1. Algemeen... 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 2 3. Activiteiten ten behoeve regelingen en beleidsplannen... 3 4.

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad (MR) CBS De Poort

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad (MR) CBS De Poort Activiteitenplan 2016-2017 Medezeggenschapsraad (MR) CBS De Poort Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten en doelen medezeggenschapsraad... 4 1.1. Uitgangspunten... 4 1.2. Doelen 2016-2017... 4 2. Samenstelling

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Verslag ouderenquête

Verslag ouderenquête R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus Verslag ouderenquête 2009-2010 Wilbertstraat 15 A 7556 WH Hengelo Tel/fax.: 074-2916271 Email: info@plechelmusschool.nl Website: www.plechelmusschool.nl In het kader

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE HOEKSTEEN BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Hoeksteen.

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE LUNETTEN BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Lunetten.

Nadere informatie

Oranjeschool Putselaan 184, Rotterdam

Oranjeschool Putselaan 184, Rotterdam Educatief partnerschap op de Oranjeschool Putselaan 184, Rotterdam Ouderbeleidsplan 2015-2017 Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten en visie 3 3. Ouders en school, actuele situatie 3 4. Educatief Partnerschap

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE VRIJHEIT BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Vrijheit.

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE ANJELIER BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Anjelier.

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 67 Ouders-verzorgers (4) Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 6 17 42

Nadere informatie

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid Ds. Joannes Beukelmanschool, Alblasserdam pagina 1 De Ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weverstraat: samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van kinderen op basis van de Bijbel Ouders worden gezien

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad CBS De Parel

Jaarplan Medezeggenschapsraad CBS De Parel Jaarplan Medezeggenschapsraad CBS De Parel 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Missie en visie 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata MR 2017-2018 6. Taakverdeling

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting. Totalen

Samenvatting. Totalen MONITOR BASISONDERSTEUNING ANNE FRANKSCHOOL ARNHEM Ingevuld door: Julia van Broeckhuijsen J. Burema Samenvatting Totalen Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.. De school heeft inzicht in

Nadere informatie

Beleid Ouder- contactmomenten 3.0

Beleid Ouder- contactmomenten 3.0 Beleid Ouder- contactmomenten 3.0 Contacten met de ouders Vanuit de visie van t Speel Kwartier geven wij onze contacten met ouders vorm. Het oudercontact beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons

Nadere informatie

Werkplan. Medezeggenschapsraad

Werkplan. Medezeggenschapsraad Werkplan Medezeggenschapsraad 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. 1. Missie en visie 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Samenstelling en werkwijze 4. 4. Communicatie 6. 5. Jaarplanning 7. 6. Aandachtspunten voor

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad obs De Hofmaat schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad obs De Hofmaat schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad obs De Hofmaat schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2016-2017 5. Onderwerpen en prioriteiten

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Op de Dorpsschool bewaken we de kwaliteit daarnaast op de volgende wijze:

Op de Dorpsschool bewaken we de kwaliteit daarnaast op de volgende wijze: Kwaliteitsbeleid De verschillende interventies waarmee wij de onderwijskwaliteit op o.b.s. de Dorpsschool vorm geven. 1. 4-jarencyclus We hanteren binnen onze school een eenvoudige cyclische structuur.

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie