Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speciale editie Verzamelaanvraag 2006"

Transcriptie

1 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies Bedrijfskaarten De GO en de meststoffenwet Formele eisen en kortingen AGRO Actualiteiten is een uitgave van: ACCRES accountants en belastingadviseurs Wendtsteinweg AK Marum Internet: Hoofdformulier Het hoofdformulier is in belangrijke mate gericht op de Landbouwtelling. Daarnaast moet u op dit formulier aangeven welke subsidies u wilt aanvragen. Nadere informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Andere subsidies. Omdat het hoofdformulier veel lijkt op het formulier van voorgaande jaren, besteden wij er niet veel aandacht aan. Overzicht gewaspercelen Op het Overzicht gewaspercelen moeten alle percelen worden opgegeven, die u in gebruik heeft. Dus ook de percelen die u in gebruik heeft d.m.v. een mondelinge overeenkomst. De samenstelling van het formulier is afwijkend van het formulier van de voorgaande jaren. ACCRES accountants en belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AGRO Actualiteiten. Gecombineerde Opgave 2006 De belangrijkste opgave van het jaar De Gecombineerde Opgave 2006 (GO) is er weer. Vanaf 1 april kunt u deze indienen. Hij is dit jaar nog veel belangrijker dan de voorgaande jaren. Deze opgave is namelijk niet alleen bepalend voor de benutting van uw toeslagrechten, maar ook voor de gebruiksruimte die u op uw bedrijf heeft binnen de meststoffenwet. In deze editie wordt aan de volgende onderdelen aandacht besteed: - De samenstelling van de GO, inclusief de verschillende formulieren. - Het belang van de GO voor de benutting van toeslagrechten en de andere subsidieaanvragen. - Het belang van de GO voor de meststoffenwet. Samenstelling GO De GO bestaat uit een hoofdformulier, het Overzicht gewaspercelen en perceelskaarten. Daarnaast zijn er voor verschillende gewassen extra teeltaangiftes. De kans is aanwezig dat u naast deze standaardonderdelen zelf nog enkele bijlagen mee moet meesturen. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsomstandigheden. Wanneer u niet al uw percelen op het Overzicht gewaspercelen vermeldt, loopt u de kans op een korting op de aangevraagde subsidies. Samenstelling formulier Overzicht gewaspercelen De kolommen op het formulier zijn anders ingedeeld dan in de voorgaande edities van dit formulier. Een belangrijk verschil is, dat het 10-cijferige perceelsnummer niet meer ingevuld hoeft te worden. Wel zijn er een aantal kolommen bijgekomen. Per perceel moeten de volgende zaken ingevuld worden. Volgnummer Dit volgnummer vult u ook op de perceelskaart in. Beteelde oppervlakte Dit spreekt voor zich. Ieder perceel moet ook op de betreffende perceelskaart worden aangegeven. AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 1

2 Gebruikscode Voor de gebruiksnormen en de benutting van toeslagrechten is het feitelijk gebruik bepalend. Titels spelen hierbij geen rol meer. Ondanks dat titels geen rol meer spelen, moet u nog steeds de gebruikstitel opgeven. Alleen wanneer u gebruik wilt maken van mestafvoer naar eigen uit gebruik gegeven percelen (de zgn. Vogelaar-variant) moet er wel een schriftelijke overeenkomst aanwezig zijn. Deze hoeft u niet mee te sturen. Gewascode Een overzicht van de gewascodes is opgenomen in de Toelichting op de Gecombineerde aanvraag De lijst wijkt af van de lijst die bij eerdere edities werd gebruikt. Dit komt met name doordat de gewascodes gekoppeld zijn aan de gebruiksnormen zoals die voor de verschillende teelten gelden. Zo zijn er bijvoorbeeld voor aardappelen meer gewascodes bijgekomen. Hetzelfde geldt ook voor graszaad. In gebruik genomen Hier geeft u aan of u een perceel dit jaar in gebruik heeft genomen. Deze kolom hoeft u alleen maar in te vullen wanneer u de ingebruikname nog niet eerder aan DR heeft gemeld. Overgangsdatum Hier kunt u de datum aangeven vanaf wanneer u het perceel in gebruik heeft genomen. Ook bij verandering van gewas of oppervlakte geeft u hier de datum aan. De hier gemelde overgangsdatum speelt een rol bij de bepaling van de 10 maanden periode bij de benutting van toeslagrechten Fosfaatarme / -fixerende gronden Is een perceel fosfaatarm of -fixerend, dan kunt u voor dit perceel extra fosfaatgebruiksruimte krijgen. Dit mag alleen als uit de analyseresultaten van een extra grondbemonstering blijkt, dat de grond inderdaad fosfaatarm of fixerend is. U moet het analyserapport van deze extra bemonstering ook met de aanvraag meezenden. Buitenlands perceel Een buitenlands perceel kan niet worden gebruikt voor het benutten van Nederlandse toeslagrechten. Het levert ook geen gebruiksruimte op binnen de meststoffenwet, maar alleen mestafzetruimte. U hoeft buitenlandse percelen niet in te tekenen op de bedrijfskaart. Toeslagrechten gebruiken Wilt u het perceel voor de benutting van toeslagrechten gebruiken, dan geeft u dat hier aan. Benutting voor braaktoeslagrechten met een B, benutting voor de andere toeslagrechten met een G. In het hoofdstuk Benutting van toeslagrechten vindt u er meer informatie over. Om te voorkomen dat toeslagrechten onbenut blijven, is het raadzaam zoveel mogelijk percelen op te geven, die aan de voorwaarden voldoen. Bijkomende bestemming Met deze kolom geeft u aan of u het perceel wilt benutten voor een andere subsidie. Welke subsidie dit AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 2

3 is, geeft u met een cijfer aan. In het hoofdstuk Andere subsidies gaan we hier verder op in. Benutting van toeslagrechten De GO is de aanvraag waarmee u uw toeslagrechten kunt verzilveren. Hiervoor gelden een aantal spelregels. Benutting van gewone toeslagrechten Er zijn een aantal eisen waaraan u moet voldoen om uw toeslagrechten te kunnen benutten. In het kort gelden de volgende eisen: - U moet in Nederland als landbouwer bij DR staan ingeschreven en daadwerkelijk voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteren. - U mag uw toeslagrechten benutten op alle percelen en alle gewassen, met uitzondering van poot- en consumptieaardappelen, alle groente- en fruitgewassen, blijvende teelten, bosgrond en niet landbouwactiviteiten, zoals een camping. Onder blijvende teelten vallen o.a. boomgaarden en boomkwekerijen. - U moet het perceel waarop u toeslagrechten wilt benutten minimaal 10 maanden aaneengesloten in beheer hebben. Standaard geldt hiervoor de periode van 1 januari t/m 31 oktober. Was u in 2006 suikerbietenteler? Hou dan rekening met de extra toeslagrechten die u nog krijgt! Benutting van braaktoeslagrechten Wanneer u over braaktoeslagrechten beschikt, moet u deze eerst allemaal benutten, anders krijgt u uw overige toeslagrechten niet uitbetaald. U kunt in 2006 braaktoeslagrechten benutten door percelen braak te leggen die aan de volgende eisen voldoen: - Het perceel ligt minimaal braak gedurende de periode van 15 januari t/m 31 augustus Daarnaast moet het perceel ook aan de 10 maanden periode voldoen. De braakperiode van 15 januari t/m 31 augustus is hard en geldt ook wanneer u uw 10 maanden termijn hebt verschoven. - Het perceel voldoet aan de definitie Akkerland. Dit wil zeggen dat het perceel op 15 mei 2003 niet in gebruik was als blijvend grasland, voor blijvende teelten, als bosgrond of in gebruik was voor niet landbouwdoeleinden. Blijvend grasland is grasland dat minimaal 5 jaar achtereen onafgebroken als grasland in gebruik is geweest. - Zwarte braak is voor de benutting van toeslagrechten verboden. U moet het perceel uiterlijk 31 mei ingezaaid hebben met een groenbemester of een non food/non feed gewas. - U mag deze groenbemester niet oogsten of omploegen vóór 31 augustus en u mag het voor deze datum ook niet op het perceel inkuilen. - U mag de groenbemester niet vóór 15 januari 2007 van uw bedrijf afvoeren. - Het perceel moet zodanig onderhouden worden dat het geschikt blijft voor de landbouw. Opslag van bijv. grond mag niet. Ook mag u de grond niet op een andere wijze exploiteren. Wat mag u wel met een braakperceel: - Maaien en klepelen voor onderhoud. - Na 31 augustus het perceel gaan beweiden met eigen vee of de groenbemester gaan inkuilen. - U mag vanaf 15 juli koolzaad, graszaad, luzerne of wintergerst inzaaien. Na 31 augustus mag u alle gewassen voor oogst 2007 inzaaien. - Wanneer het perceel volledig bedekt is met groenbemester van 15 juni t/m 14 juli, mag u het perceel bemesten met dierlijke of overige organische mest. Biologische bedrijven Biologische bedrijven die geheel SKAL gecertificeerd zijn, mogen hun braaktoeslagrechten benutten als gewone toeslagrechten. Dit is wel beperkt tot die rechten die u bij de eerste aanvraag hebt gekregen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit op blz. 16 van het Hoofdformulier aangeven. Ook wanneer u nog in omschakeling bent, kunt u hiervan gebruik maken. Voldoet u aan de SKAL certificeringseis en wilt u braaktoeslagrechten als gewone rechten benutten? Stuur dan een kopie van uw SKAL certificaat met de GO mee. Toeslagrechten met speciale voorwaarden Een beperkt aantal bedrijven heeft toeslagrechten met speciale voorwaarden gekregen. Op de eerste pagina van het hoofdformulier, dient u aan te geven hoe u deze toeslagrechten wilt benutten. Deze toeslagrechten kunnen worden benut door: - Per toeslagrecht 1 hectare grond te gebruiken. Hierbij gelden ook dezelfde eisen als die voor de benutting van gewone toeslagrechten. - Gemiddeld over het hele jaar 50% van het aantal GVE s aan te houden op basis waarvan de toeslagrechten zijn berekend. De exacte voorwaarden vindt u op pagina 10 van de Brochure Gecombineerde Aanvraag Wanneer u een toeslagrecht met speciale voorwaarden benut door er een hectare grond onder te leggen, wordt het een AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 3

4 gewoon toeslagrecht. Minimum oppervlakten Voor de benutting van gewone toeslagrechten gelden geen minimale perceelsgroottes. Voor de benutting van braaktoeslagrechten gelden er wel oppervlakteeisen. Standaard braakperceel Het perceel is minimaal 0,1 hectare groot en 10 meter breed De vijf meter braak Dit is een alternatief voor de standaard perceelseis. Het perceel is minimaal 5 meter breed en 0,05 hectare groot en de langste zijde grenst direct aan oppervlaktewater (er mag geen kavel- of maaipad tussen liggen, maar wel een teeltvrije zone). U mag hierop van 15 januari t/m 30 september geen dierlijke of andere organische mest gebruiken en alleen pleksgewijze onkruid spuiten. Toeslagrechten en SAN/SN In sommige gevallen mag u toeslagrechten benutten op gronden waarop u SAN of SN subsidie heeft aangevraagd. De hoofdregel is dat op gronden met SAN veelal gewone toeslagrechten benut kunnen worden, maar op gronden met SN veelal niet. Slechts bij een beperkt aantal pakketten is de combinatie met braaktoeslagrechten toegestaan. Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden bij uw adviseur! Andere subsidies Heeft u natuurbraak (SAN)? Dan kunt u op uw natuurbraakperceel ook uw braaktoeslagrechten benutten. Het stelsel van toeslagrechten vervangt niet alle steunregelingen. Er blijven een aantal regelingen over, die nog specifiek aangevraagd moeten worden. Op pagina 1 van het Hoofdformulier is een opsomming gegeven van de subsidieregelingen waarvoor u met de GO een aanvraag moet doen. Op pagina 1 van het Hoofdformulier kruist u aan voor welke subsidies u in aanmerking wilt komen. In dit hoofdstuk geven we van de belangrijkste regelingen de hoofdpunten weer. Voor veel subsidieregelingen moet u aanvullende gegevens meezenden. Denkt u eraan tijdig deze stukken in huis te hebben! Melkpremie Voor het aanvragen van melkpremie hoeft u geen aanvullende gegevens mee te sturen. Wel moet u al uw percelen op het Overzicht gewaspercelen opgeven. Slachtpremie De slachtpremie blijft u op de gebruikelijke wijze aanvragen. Eiwithoudende gewassen Voor de teelt van eiwithoudende gewassen die u rijp oogst (niet voor conserven!) kunt u een extra steunbedrag aanvragen van 55,57 per hectare. Wilt u hiervan gebruik maken, vul dan op het Overzicht gewaspercelen bij de Bijkomende bestemming code 1 in. Energiegewassen Wanneer u energiegewassen gaat telen voor de productie van biobrandstoffen, dan kunt u in aanmerking komen voor een energiebonus van 45,- per hectare. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet u met de GO een kopie van het contract met uw verwerker meezenden. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure. De Bijkomende bestemming is code 2. Wanneer u subsidie aanvraagt voor energiegewassen, non food/non feedgewassen, noten of vezelhennep, moet u ook een aparte Teeltaangifte indienen. Non food/non feed gewassen U kunt uw braaktoeslagrechten ook benutten met de teelt van non food/non feed gewassen. Hiervoor gelden een aantal extra voorwaarden. Zo moet u voor de meeste gewassen een contract met een door het HPA erkende verwerker hebben gesloten. Voor wat betreft de GO moet u naast de standaardformulieren ook een teeltaangifte en het contract meezenden. De Bijkomende bestemming is code 3. Notensteun Wanneer u een boomgaard heeft waarmee u noten produceert, kunt u hiervoor extra steun ontvangen. AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 4

5 Dit kan echter niet voor alle notengaarden. Zie hiervoor de brochure. U moet ook een teeltaangifte meezenden. De Bijkomende bestemming is code 4. Zaaizaadteelt van vezelvlas De steun voor de teelt van graszaad is ontkoppeld, voor die van zaaizaad van vezelvlas niet. Teelt u zaaizaad voor vezelvlas, vergeet dan niet hiervoor ook subsidie aan te vragen. Voor het verkrijgen van de subsidie moet u ook een kopie van het contract met de afnemer naar het HPA opsturen. De Bijkomende bestemming is hier code 5. Zetmeelaardappelen De steun voor zetmeelaardappelen is slechts gedeeltelijk opgenomen in de toeslagrechten. Het niet ontkoppelde deel ( 66,32 per ton zetmeel) is nog steeds gekoppeld aan de daadwerkelijke productie van zetmeel. Wanneer u deze aardappelen voor AVEBE of een Duitse fabriek teelt, vergeet dan niet minimaal een kopie van het ondertekende inventarisatieformulier met de GO mee te sturen. Een kopie van het hele contract mag ook. De Bijkomende bestemming is hier code 6. De perceelsinformatie op het inventarisatieformulier moet gelijk zijn aan de informatie op het overzicht gewaspercelen? Gedroogde voedergewassen De droogsteun die u tot en met 2005 ontving van uw drogerij is gedeeltelijk ontkoppeld en vanaf 2006 opgenomen in de toeslagrechten. Maar wanneer u dit jaar voedergewassen laat drogen, is het toch raadzaam hiervoor een contract met uw droger af te sluiten. Dit omdat de drogerij hiervoor verwerkingssteun kan ontvangen. U moet op het Overzicht gewaspercelen bij de Bijkomende bestemming code 7 invullen. Vezelhennep Evenals voorgaande jaren is er weer subsidie te krijgen op de teelt van vezelhennep. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Belangrijk is dat u de teeltaangifte meezendt, evenals het teeltcontract. Vergeet niet ook de officiële etiketten van het zaaizaad naar DR op te sturen. Wanneer u de hennep na 15 mei inzaait, moeten deze etiketten uiterlijk 30 juni bij DR binnen zijn. Er is geen aparte code Bijkomende bestemming voor deze teelt. Bedrijfskaarten Vezelhennep kan ook als non food/non feed gewas op braakpercelen worden geteeld. Bij uw GO krijgt u één of meerdere bedrijfskaarten meegezonden, tenminste als u als grondgebruiker bij DR bekend staat. Op deze bedrijfskaart moet u al uw percelen intekenen die u in gebruik heeft. Waarschijnlijk kent u dit al van voorgaande jaren. Internetopgave Doet u een opgave via internet, dan staan hier de bekende percelen al op ingetekend en hoeft u deze niet opnieuw in te tekenen. Op de normale papieren versie is dit wel het geval. Controleer tijdig (bij een papieren aangifte of al de benodigde kaarten wel aanwezig zijn. Uw aanvraag moet op 15 mei namelijk volledig bij DR binnen zijn! De voordelen van de aanvraag via internet zijn: (1) Aan het begin worden een aantal algemene vragen gesteld, zodat u alleen de vragen te zien krijgt die van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld invult dat u geen dieren heeft, krijgt u de vragen over de dieren ook niet in beeld. (2) U kunt vooraf instellen om de meeste antwoorden van vorig jaar al voor in te vullen. U hoeft dan alleen maar wijzigingen door te voeren ten opzichte van het voorgaande jaar. (3) Er vindt direct een foutencontrole plaats, zodat de kans klein is dat u de aanvraag weer terugkrijgt omdat er fouten in zitten. (4) Bij het invullen van de percelen zijn nagenoeg alle mutaties bijgewerkt. De situatie van 1 maart 2006 krijgt u in beeld. De kaarten die op papier worden toegestuurd, zijn enige tijd geleden al gemaakt, dus mogelijk staan daar de laatste wijzigingen nog niet op. (5) Er hoeven geen extra kaarten besteld te worden wanneer er nieuwe percelen zijn bijgekomen. (6) U kunt meerdere keren de aanvraag indienen/wijzigen (voor 15 mei). De GO en de meststoffenwet Onder de nieuwe meststoffenwet is er geen grondkaart meer. De basis voor de gebruiksruimte van AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 5

6 meststoffen op uw bedrijf wordt bepaald aan de hand van de grond die u bij de GO opgeeft. Hoelang u de grond in gebruik heeft, is niet van belang. Alleen dat u deze grond in gebruik heeft ten tijde van de GO. Dierlijke- en fosfaatmeststoffen De gebruiksruimte voor dierlijke mest en de fosfaatmeststoffen die u op uw bedrijf heeft, wordt volledig bepaald door de oppervlakte grond die u bij de GO opgeeft. Bij fosfaat wordt alleen verschil gemaakt tussen grasland en bouwland. Totaal stikstof De stikstofgebruiksnorm voor alle meststoffen wordt bepaald door de oppervlakte grond en het gewas die u bij de GO opgeeft. Volgteelten Het kan natuurlijk zijn dat u na de hoofdteelt (de teelt die u bij de GO opgeeft) nog een ander gewas gaat telen. Of dat u voordat de hoofdteelt wordt ingezaaid, op het perceel bijv. nog gras heeft geteeld. Deze zgn. volgteelten kunnen een rol spelen bij de bepaling van de hoogte van uw totale stikstofgebruiksnorm. U kunt deze teelten opgeven met een apart formulier, Teeltaangifte Volgteelten. Vergeet niet uw volgteelten op te geven met het formulier Teeltaangiften Volgteelten. Het kan u extra stikstofgebruiksruimte opleveren! Formele eisen en kortingen In dit hoofdstuk gaan we in het kort in op de voorwaarden die aan de GO verbonden zijn. Volledig op 15 mei Uw opgave moet uiterlijk 15 mei 2006 volledig bij DR binnen zijn. Dit betekent dat alle bijlagen (zoals kaarten, contracten, enz.) dan ook aanwezig moeten zijn. In het verleden gold deze volledigheidseis niet. De datum waarop de aanvraag volledig is, wordt gezien als de ontvangstdatum. Wanneer uw aanvraag ná 15 mei bij DR binnen is, wordt deze met 1% per werkdag gekort (de zgn. termijnkorting). Aanvragen die ná 9 juni binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen en u ontvangt dus geen subsidie. Randvoorwaarden De 1% kortingsregel geldt voor álle subsidie die u aanvraagt, dus ook voor de melkpremie en de zetmeelsteun! Voorwaarde voor het ontvangen van inkomenssteun, is dat uw bedrijfsvoering aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Een overzicht hiervan is opgenomen in de Brochure over de GO Constateert de AID dat u niet volledig aan deze randvoorwaarden voldoet, dan kan DR u op uw subsidie korten. Afwijkende oppervlaktes Net als de voorgaande jaren is er ook een kortingenstelsel wanneer de opgegeven oppervlakte afwijkt van de door DR geconstateerde oppervlakte. De hoogte van deze korting wordt per gewasgroep bepaald en is afhankelijk van de omvang van de overtreding en de gewasgroep waarin het betreffende subsidiedeel is ondergebracht. Voor een volledig overzicht van deze sancties verwijzen wij u naar de Brochure Gecombineerde Opgave Echt vervelend wordt het wanneer men stelt dat u opzettelijk een onjuiste opgave heeft gedaan. Dan wordt u in 2006 voor de betreffende subsidieregeling uitgesloten en kunt u zelfs ook nog de komende jaren op uw subsidie worden gekort. DR beschouwt onder meer het herhaaldelijk fout doorgeven van de oppervlakte van een perceel als een opzettelijk onjuiste opgave! Wijzigingen doorgeven Er kunnen zich altijd situaties voordoen waardoor u reeds eerder opgegeven gegevens moet wijzigen. Perceelsgegevens tot en met 31 mei Tot en met 31 mei kunt u nog percelen toevoegen of wijzigingen in de teelt doorgeven. De percelen moeten dan wel aan alle voorwaarden voldoen. Perceelsgegevens na 31 mei Geeft u deze wijzigingen in perceelsgegevens door ná 31 mei, dan wordt u 1% per werkdag gekort over de subsidie, die betrekking heeft op de gewijzigde percelen. Wijzigingen grondgebruiker Wanneer u percelen tussen 15 mei en 1 november in gebruik neemt bent u verplicht dit binnen 30 dagen te melden aan DR. Latere wijzigingen hoeft u pas te melden bij de GO Tot slot Met deze opgave is veel geld gemoeid. Zorg er daarom voor, dat u tijdig de volledige set formulieren en bijlagen aan DR verzendt. Aantekenen is geen overbodige luxe, zeker niet in de laatste weken van de aanvraagperiode. Maak zo mogelijk gebruik van internet (en bijlagen per post)! Zorg ervoor dat u tijdig ontbrekende formulieren bestelt, zodat u hierdoor niet voor vervelende verassingen komt te staan. AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 6

7 Bij twijfel, raadpleeg uw adviseur tijdig!!!! AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 7

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Tekeninstructie. voor de bedrijfskaart bij het formulier Wijziging registratie van uw percelen

Tekeninstructie. voor de bedrijfskaart bij het formulier Wijziging registratie van uw percelen Percelen agrarisch ondernemer Tekeninstructie voor de bedrijfskaart bij het formulier Wijziging registratie van uw percelen U geeft een wijziging door voor de registratie van de percelen die u op uw bedrijf

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

Handleiding opgeven gewaspercelen

Handleiding opgeven gewaspercelen Handleiding opgeven gewaspercelen Gecombineerde opgave 2014 Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw gewaspercelen gaat opgeven en intekenen in het onderdeel Percelen en beheereenheden van de Gecombineerde

Nadere informatie

Overzicht Vragen Gecombineerde opgave 2014

Overzicht Vragen Gecombineerde opgave 2014 Overzicht Vragen Gecombineerde opgave 2014 Wijzigingen voorbehouden. Relatiegegevens Werk Subsidies Grond Bedrijfsgegevens Relatiegegevens; Biologische landbouw Bedrijfshoofd/bedrijfsleider; Meewerkende

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen?

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen? Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank en afdeling

Nadere informatie

32 Toelichting bij de Gecombineerde opgave Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Dienst Regelingen

32 Toelichting bij de Gecombineerde opgave Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Dienst Regelingen Tabel 2 Gewascodes Deze tabel heeft u nodig bij het formulier Opgave Gewaspercelen. In deze tabel staan gewassen en landschapselementen (SNL-a) en de bijbehorende gewascodes. Gewascode Omschrijving gewas

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7854 25 maart 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 maart 2013, nr. WJZ / 13038391, tot wijziging

Nadere informatie

Wat moet de landbouwer doen? - Vlaamse Landmaatschappij

Wat moet de landbouwer doen? - Vlaamse Landmaatschappij pagina 1 van 5 U bent hier : Vlaamse Landmaatschappij > Land- & tuinbouwers > Mestbank > Derogatie > Wat moet de landbouwer doen? Wat moet de landbouwer doen? De voorwaarden verbonden aan derogatie, zijn

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien.

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. NutriNorm.nl Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. Wij werken samen met onze kennispartners: Eurofins Agro, WageningenUR, Louis Bolk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Gewas Klei Zand/löss en Veen 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Grasland (kg N per ha per jaar)

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Stimuleringsregeling akkerranden 2015

Stimuleringsregeling akkerranden 2015 Subsidieaanvraagforulier Stiuleringsregeling akkerranden 2015 A. ALGEMENE GEGEVENS Naa bedrijf Contactpersoon Geboortedatu Adres Postcode Woonplaats Postbus Postcode Plaats Telefoonnuer Mobiel nuer Faxnuer

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2012

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2012 Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2012 Deze toelichting hoort bij de Gecombineerde opgave 2012. U kunt deze toelichting gebruiken bij de vragen op het formulier Gecombineerde opgave, het formulier

Nadere informatie

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Waarom Gecombineerde opgave? Met de Gecombineerde opgave doet u een aanvraag voor: Toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties

Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u de maatregelen en sancties die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan toepassen voor de Meststoffenwet. In de laatste kolom ziet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7659 17 februari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 februari 2016, nr. WJZ/15186005, houdende

Nadere informatie

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

Verantwoording Jaarlijks beheer

Verantwoording Jaarlijks beheer Verantwoording Jaarlijks beheer Voorlichting collectieven ANLb16 14,15,17 en 18 maart Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Welkom Huidig vs nieuwe stelsel

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2009 WET- EN REGELGEVING. Derogatie 2010

AGRO Actualiteiten. December 2009 WET- EN REGELGEVING. Derogatie 2010 AGRO Actualiteiten December 2009 WET- EN REGELGEVING Derogatie 2010 Nu de nieuwe mestwetgeving zo goed als vaststaat (ze is inmiddels ook door de Eerste Kamer goedgekeurd), hebben we gemeend in deze extra

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke MAP5 in 2015 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014 .... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER Purmerend, 16 augustus 2014 Kenmerk: 14096/1060/MB/sl Behandeld door: Martine Bijman Betreft: flexibel beheer en aanpassen oppervlakten Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Dienst Regelingen Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM DEN HAAG Postbus

Nadere informatie

AGRO nieuwsbrief - april 2013

AGRO nieuwsbrief - april 2013 AGRO nieuwsbrief - april 2013 Bedrijfsvoering Let op gevolgen nieuw bestemmingsplan... 5 Strengere eisen brandveiligheid stallen... 5 Fiscaal Versnelde afschrijving in 2013... 4 Gecombineerde opgave/glb-beleid

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2008:BC3540

ECLI:NL:CBB:2008:BC3540 ECLI:NL:CBB:2008:BC3540 Instantie Datum uitspraak 11-01-2008 Datum publicatie 06-02-2008 Zaaknummer AWB 06/539 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw percelen gaat wijzigen en intekenen. Wat staat er in deze handleiding 1 Wat ziet u op uw scherm 1 2 Wat

Nadere informatie

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2013

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2013 Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2013 Deze toelichting hoort bij de Gecombineerde opgave 2013. U kunt deze toelichting gebruiken bij de vragen op het formulier Gecombineerde opgave, het formulier

Nadere informatie

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Vereniging voor pomologie, boomgaard - en landschapsbeheer Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel.: 012/39 11 88; fax: 012/74 74 38 E-mail: info@boomgaardenstichting.be

Nadere informatie

Invulschema voor opstart BestWeide Plus

Invulschema voor opstart BestWeide Plus Invulschema voor opstart BestWeide Plus Vul het schema zo nauwkeurig mogelijk in. Stuur of fax dit formulier samen met een kopie van de analyses van de grondonderzoeken/mestonderzoek terug naar Agis tav

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Intermediairs 2 Inhoud 1 De Aangifte voor Over de aangifte voor intermediairs pag. 4 intermediairs 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 4 Meer informatie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016

TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016 TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016 www.vlm.be INHOUD 1 Sanctie van het voorgaande jaar... 3 2 Onregelmatigheden vastgesteld door administratieve controles... 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Uitrijregeling. De uitrijperiode is afhankelijk van de volgende parameters:

Uitrijregeling. De uitrijperiode is afhankelijk van de volgende parameters: Uitrijregeling De uitrijperiode is afhankelijk van de volgende parameters: het type meststof het soort bedrijf (focusbedrijf of niet-focusbedrijf) de teelt (akkerland, grasland of specifieke teelten) het

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Algemeen Wat is een beheerovereenkomst? Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren

Nadere informatie

Uitrijden effluent binnen MAP 5

Uitrijden effluent binnen MAP 5 Uitrijden effluent binnen MAP 5 Inleiding Het nieuwe mestdecreet bevat een aantal wijzigingen voor het uitrijden van effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie. Om meer duidelijkheid te scheppen,

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. April Themanummer Gecombineerde Opgave. Inhoud

AGRO Actualiteiten. April Themanummer Gecombineerde Opgave. Inhoud AGRO Actualiteiten April 2012 Themanummer Gecombineerde Opgave Inhoud Deze editie van AgroActualiteiten is grotendeels gewijd aan de Gecombineerde opgave (GO) 2012. Er zijn dit keer een aantal belangrijke

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

U bent deelnemer in het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer onderdeel agrarisch, SNL A.

U bent deelnemer in het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer onderdeel agrarisch, SNL A. .Aan alle relaties die in de SNL regeling blijven ná 1 januari 2016... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER Purmerend, 6 augustus 2015 Kenmerk: 15093/1060/MB/sl Betreft: flexibel beheer en aanpassen oppervlakten

Nadere informatie

Vanggewas na mais ook goed voor de boer

Vanggewas na mais ook goed voor de boer Vanggewas na mais ook goed voor de boer Gaat u meer aandacht aan uw groenbemester besteden? Janjo de Haan 12 februari 2015 Verschil tussen vanggewas en groenbemester (Stikstof)vanggewas Onbemest 1e doel

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten /

Veelgemaakte fouten / Veelgemaakte fouten / 15.02.2016 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANPASSINGEN

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij

Agro-Nieuwsbrief. Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2012 Bedrijfsvoering Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij 1 Gecombineerde opgave/glb-beleid Geef fosfaattoestand

Nadere informatie

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen pagina 1 van 7 DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ NL Home > Nieuws > Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen Gevolgen van de slechte weersomstandigheden

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelichting betaalspecificatie

Toelichting betaalspecificatie Toelichting betaalspecificatie In deze toelichting leest u uitleg over de begrippen in de betaalspecificatie en hoe de oppervlakte en bedragen bepaald zijn. Staat er deelgebied? Dan bedoelen wij ook leefgebied.

Nadere informatie

Uitrijden effluent binnen MAP 5

Uitrijden effluent binnen MAP 5 Uitrijden effluent binnen MAP 5 Inleiding Het nieuwe mestdecreet bevat een aantal wijzigingen voor het uitrijden van effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie. Om meer duidelijkheid te scheppen,

Nadere informatie

HOOGSTAMFRUITBOMEN

HOOGSTAMFRUITBOMEN Bijlage verbintenisaanvraag Dossiernummer: VERBINTENISAANVRAAG INSTANDHOUDING GENETISCHE DIVERSITEIT HOOGSTAMFRUITBOMEN 2013 2017 Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2007 tot het verlenen van

Nadere informatie

AB 2011/277: Intrekking subsidieverlening en subsidievaststelling in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

AB 2011/277: Intrekking subsidieverlening en subsidievaststelling in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Page 1 of 10 AB 2011/277: Intrekking subsidieverlening en subsidievaststelling in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Instantie: College van Beroep voor het Datum: 7 juli 2011 bedrijfsleven (Enkelvoudige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine Nieuwsbrief nr.1 maart 2015 Technieken en wetgeving veranderen continu. Middels de nieuwsbrief gaan we proberen u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Gecombineerde opgave 2014 Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies

Gecombineerde opgave 2014 Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Gecombineerde opgave 2014 Gegevens voor landbouwtelling mest en subsidies GDI1401 Met de Gecombineerde opgave doet u opgave voor de Land bouwtelling en mestwetgeving.

Nadere informatie

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Auteurs Gert Van de Ven, An Schellekens Wendy Odeurs Joos Latré 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Adviezen...

Nadere informatie

Review voorgestelde N-gebruiksnorm bij de teelt van industriegras

Review voorgestelde N-gebruiksnorm bij de teelt van industriegras Bijlage 1 bij de WOT-brief met kenmerk 16/N&M0118 van 11 juli 2016 Review voorgestelde N-gebruiksnorm bij de teelt van industriegras J.J. Schröder, G.L. Velthof en J.C. van Middelkoop Wageningen Universiteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint..

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint.. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2013 Voorwoord De aanhouder wint.. De laatste tijd wordt ons veel de vraag gesteld of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die is vastgesteld. Aangezien

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Controle referentie voor fosfaatrechten. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Controle referentie voor fosfaatrechten. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Augustus 2016 Jaargang 17, nummer 4 ALGEMEEN De zomer komt langzaam aan zijn einde. Terwijl wij dit schrijven, is alweer de laatste dag aangebroken dat er mest uitgereden mag

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer : : : : : : : De Stoerderij De Koppele 617 EINDHOVEN Mobiel telefoonnummer : 0613947995 E-mailadres

Nadere informatie

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017 Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer Januari 2017 1 Deze handleiding is bedoeld om de KringloopWijzer in te vullen in de Centrale Database. Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Machtigingen... 4

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Masterclass Mestverwaarding Citaverde college Horst 4 oktober 2017 Erik Mulleneers, Projectleider zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn Programma Mest Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Bestemd voor: Gebruikers die Online teeltgegevens invoeren in Agrovision. Inleiding: Met deze handleiding wordt u stap voor stap door het programma

Nadere informatie

Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) Overzicht maatregelen en sancties

Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) Overzicht maatregelen en sancties (PSAN) Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u de maatregelen of sancties die wij kunnen toepassen bij de (PSAN). In de laatste kolom ziet u waar u dit kunt vinden in de nationale of Europese

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Inleiding De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begint steeds meer vorm te krijgen. Op 12 oktober 2011

Nadere informatie

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Natuur en Landschap Pleasure green Milieu Tonnis van Dijk Nutriënten Management Instituut NMI 3 november 2011 Beperkingen in bemesting Europese regelgeving:

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief september 2016

Agro-nieuwsbrief september 2016 Agro-nieuwsbrief september 2016 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar

Nadere informatie