Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speciale editie Verzamelaanvraag 2006"

Transcriptie

1 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies Bedrijfskaarten De GO en de meststoffenwet Formele eisen en kortingen AGRO Actualiteiten is een uitgave van: ACCRES accountants en belastingadviseurs Wendtsteinweg AK Marum Internet: Hoofdformulier Het hoofdformulier is in belangrijke mate gericht op de Landbouwtelling. Daarnaast moet u op dit formulier aangeven welke subsidies u wilt aanvragen. Nadere informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Andere subsidies. Omdat het hoofdformulier veel lijkt op het formulier van voorgaande jaren, besteden wij er niet veel aandacht aan. Overzicht gewaspercelen Op het Overzicht gewaspercelen moeten alle percelen worden opgegeven, die u in gebruik heeft. Dus ook de percelen die u in gebruik heeft d.m.v. een mondelinge overeenkomst. De samenstelling van het formulier is afwijkend van het formulier van de voorgaande jaren. ACCRES accountants en belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AGRO Actualiteiten. Gecombineerde Opgave 2006 De belangrijkste opgave van het jaar De Gecombineerde Opgave 2006 (GO) is er weer. Vanaf 1 april kunt u deze indienen. Hij is dit jaar nog veel belangrijker dan de voorgaande jaren. Deze opgave is namelijk niet alleen bepalend voor de benutting van uw toeslagrechten, maar ook voor de gebruiksruimte die u op uw bedrijf heeft binnen de meststoffenwet. In deze editie wordt aan de volgende onderdelen aandacht besteed: - De samenstelling van de GO, inclusief de verschillende formulieren. - Het belang van de GO voor de benutting van toeslagrechten en de andere subsidieaanvragen. - Het belang van de GO voor de meststoffenwet. Samenstelling GO De GO bestaat uit een hoofdformulier, het Overzicht gewaspercelen en perceelskaarten. Daarnaast zijn er voor verschillende gewassen extra teeltaangiftes. De kans is aanwezig dat u naast deze standaardonderdelen zelf nog enkele bijlagen mee moet meesturen. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsomstandigheden. Wanneer u niet al uw percelen op het Overzicht gewaspercelen vermeldt, loopt u de kans op een korting op de aangevraagde subsidies. Samenstelling formulier Overzicht gewaspercelen De kolommen op het formulier zijn anders ingedeeld dan in de voorgaande edities van dit formulier. Een belangrijk verschil is, dat het 10-cijferige perceelsnummer niet meer ingevuld hoeft te worden. Wel zijn er een aantal kolommen bijgekomen. Per perceel moeten de volgende zaken ingevuld worden. Volgnummer Dit volgnummer vult u ook op de perceelskaart in. Beteelde oppervlakte Dit spreekt voor zich. Ieder perceel moet ook op de betreffende perceelskaart worden aangegeven. AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 1

2 Gebruikscode Voor de gebruiksnormen en de benutting van toeslagrechten is het feitelijk gebruik bepalend. Titels spelen hierbij geen rol meer. Ondanks dat titels geen rol meer spelen, moet u nog steeds de gebruikstitel opgeven. Alleen wanneer u gebruik wilt maken van mestafvoer naar eigen uit gebruik gegeven percelen (de zgn. Vogelaar-variant) moet er wel een schriftelijke overeenkomst aanwezig zijn. Deze hoeft u niet mee te sturen. Gewascode Een overzicht van de gewascodes is opgenomen in de Toelichting op de Gecombineerde aanvraag De lijst wijkt af van de lijst die bij eerdere edities werd gebruikt. Dit komt met name doordat de gewascodes gekoppeld zijn aan de gebruiksnormen zoals die voor de verschillende teelten gelden. Zo zijn er bijvoorbeeld voor aardappelen meer gewascodes bijgekomen. Hetzelfde geldt ook voor graszaad. In gebruik genomen Hier geeft u aan of u een perceel dit jaar in gebruik heeft genomen. Deze kolom hoeft u alleen maar in te vullen wanneer u de ingebruikname nog niet eerder aan DR heeft gemeld. Overgangsdatum Hier kunt u de datum aangeven vanaf wanneer u het perceel in gebruik heeft genomen. Ook bij verandering van gewas of oppervlakte geeft u hier de datum aan. De hier gemelde overgangsdatum speelt een rol bij de bepaling van de 10 maanden periode bij de benutting van toeslagrechten Fosfaatarme / -fixerende gronden Is een perceel fosfaatarm of -fixerend, dan kunt u voor dit perceel extra fosfaatgebruiksruimte krijgen. Dit mag alleen als uit de analyseresultaten van een extra grondbemonstering blijkt, dat de grond inderdaad fosfaatarm of fixerend is. U moet het analyserapport van deze extra bemonstering ook met de aanvraag meezenden. Buitenlands perceel Een buitenlands perceel kan niet worden gebruikt voor het benutten van Nederlandse toeslagrechten. Het levert ook geen gebruiksruimte op binnen de meststoffenwet, maar alleen mestafzetruimte. U hoeft buitenlandse percelen niet in te tekenen op de bedrijfskaart. Toeslagrechten gebruiken Wilt u het perceel voor de benutting van toeslagrechten gebruiken, dan geeft u dat hier aan. Benutting voor braaktoeslagrechten met een B, benutting voor de andere toeslagrechten met een G. In het hoofdstuk Benutting van toeslagrechten vindt u er meer informatie over. Om te voorkomen dat toeslagrechten onbenut blijven, is het raadzaam zoveel mogelijk percelen op te geven, die aan de voorwaarden voldoen. Bijkomende bestemming Met deze kolom geeft u aan of u het perceel wilt benutten voor een andere subsidie. Welke subsidie dit AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 2

3 is, geeft u met een cijfer aan. In het hoofdstuk Andere subsidies gaan we hier verder op in. Benutting van toeslagrechten De GO is de aanvraag waarmee u uw toeslagrechten kunt verzilveren. Hiervoor gelden een aantal spelregels. Benutting van gewone toeslagrechten Er zijn een aantal eisen waaraan u moet voldoen om uw toeslagrechten te kunnen benutten. In het kort gelden de volgende eisen: - U moet in Nederland als landbouwer bij DR staan ingeschreven en daadwerkelijk voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteren. - U mag uw toeslagrechten benutten op alle percelen en alle gewassen, met uitzondering van poot- en consumptieaardappelen, alle groente- en fruitgewassen, blijvende teelten, bosgrond en niet landbouwactiviteiten, zoals een camping. Onder blijvende teelten vallen o.a. boomgaarden en boomkwekerijen. - U moet het perceel waarop u toeslagrechten wilt benutten minimaal 10 maanden aaneengesloten in beheer hebben. Standaard geldt hiervoor de periode van 1 januari t/m 31 oktober. Was u in 2006 suikerbietenteler? Hou dan rekening met de extra toeslagrechten die u nog krijgt! Benutting van braaktoeslagrechten Wanneer u over braaktoeslagrechten beschikt, moet u deze eerst allemaal benutten, anders krijgt u uw overige toeslagrechten niet uitbetaald. U kunt in 2006 braaktoeslagrechten benutten door percelen braak te leggen die aan de volgende eisen voldoen: - Het perceel ligt minimaal braak gedurende de periode van 15 januari t/m 31 augustus Daarnaast moet het perceel ook aan de 10 maanden periode voldoen. De braakperiode van 15 januari t/m 31 augustus is hard en geldt ook wanneer u uw 10 maanden termijn hebt verschoven. - Het perceel voldoet aan de definitie Akkerland. Dit wil zeggen dat het perceel op 15 mei 2003 niet in gebruik was als blijvend grasland, voor blijvende teelten, als bosgrond of in gebruik was voor niet landbouwdoeleinden. Blijvend grasland is grasland dat minimaal 5 jaar achtereen onafgebroken als grasland in gebruik is geweest. - Zwarte braak is voor de benutting van toeslagrechten verboden. U moet het perceel uiterlijk 31 mei ingezaaid hebben met een groenbemester of een non food/non feed gewas. - U mag deze groenbemester niet oogsten of omploegen vóór 31 augustus en u mag het voor deze datum ook niet op het perceel inkuilen. - U mag de groenbemester niet vóór 15 januari 2007 van uw bedrijf afvoeren. - Het perceel moet zodanig onderhouden worden dat het geschikt blijft voor de landbouw. Opslag van bijv. grond mag niet. Ook mag u de grond niet op een andere wijze exploiteren. Wat mag u wel met een braakperceel: - Maaien en klepelen voor onderhoud. - Na 31 augustus het perceel gaan beweiden met eigen vee of de groenbemester gaan inkuilen. - U mag vanaf 15 juli koolzaad, graszaad, luzerne of wintergerst inzaaien. Na 31 augustus mag u alle gewassen voor oogst 2007 inzaaien. - Wanneer het perceel volledig bedekt is met groenbemester van 15 juni t/m 14 juli, mag u het perceel bemesten met dierlijke of overige organische mest. Biologische bedrijven Biologische bedrijven die geheel SKAL gecertificeerd zijn, mogen hun braaktoeslagrechten benutten als gewone toeslagrechten. Dit is wel beperkt tot die rechten die u bij de eerste aanvraag hebt gekregen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit op blz. 16 van het Hoofdformulier aangeven. Ook wanneer u nog in omschakeling bent, kunt u hiervan gebruik maken. Voldoet u aan de SKAL certificeringseis en wilt u braaktoeslagrechten als gewone rechten benutten? Stuur dan een kopie van uw SKAL certificaat met de GO mee. Toeslagrechten met speciale voorwaarden Een beperkt aantal bedrijven heeft toeslagrechten met speciale voorwaarden gekregen. Op de eerste pagina van het hoofdformulier, dient u aan te geven hoe u deze toeslagrechten wilt benutten. Deze toeslagrechten kunnen worden benut door: - Per toeslagrecht 1 hectare grond te gebruiken. Hierbij gelden ook dezelfde eisen als die voor de benutting van gewone toeslagrechten. - Gemiddeld over het hele jaar 50% van het aantal GVE s aan te houden op basis waarvan de toeslagrechten zijn berekend. De exacte voorwaarden vindt u op pagina 10 van de Brochure Gecombineerde Aanvraag Wanneer u een toeslagrecht met speciale voorwaarden benut door er een hectare grond onder te leggen, wordt het een AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 3

4 gewoon toeslagrecht. Minimum oppervlakten Voor de benutting van gewone toeslagrechten gelden geen minimale perceelsgroottes. Voor de benutting van braaktoeslagrechten gelden er wel oppervlakteeisen. Standaard braakperceel Het perceel is minimaal 0,1 hectare groot en 10 meter breed De vijf meter braak Dit is een alternatief voor de standaard perceelseis. Het perceel is minimaal 5 meter breed en 0,05 hectare groot en de langste zijde grenst direct aan oppervlaktewater (er mag geen kavel- of maaipad tussen liggen, maar wel een teeltvrije zone). U mag hierop van 15 januari t/m 30 september geen dierlijke of andere organische mest gebruiken en alleen pleksgewijze onkruid spuiten. Toeslagrechten en SAN/SN In sommige gevallen mag u toeslagrechten benutten op gronden waarop u SAN of SN subsidie heeft aangevraagd. De hoofdregel is dat op gronden met SAN veelal gewone toeslagrechten benut kunnen worden, maar op gronden met SN veelal niet. Slechts bij een beperkt aantal pakketten is de combinatie met braaktoeslagrechten toegestaan. Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden bij uw adviseur! Andere subsidies Heeft u natuurbraak (SAN)? Dan kunt u op uw natuurbraakperceel ook uw braaktoeslagrechten benutten. Het stelsel van toeslagrechten vervangt niet alle steunregelingen. Er blijven een aantal regelingen over, die nog specifiek aangevraagd moeten worden. Op pagina 1 van het Hoofdformulier is een opsomming gegeven van de subsidieregelingen waarvoor u met de GO een aanvraag moet doen. Op pagina 1 van het Hoofdformulier kruist u aan voor welke subsidies u in aanmerking wilt komen. In dit hoofdstuk geven we van de belangrijkste regelingen de hoofdpunten weer. Voor veel subsidieregelingen moet u aanvullende gegevens meezenden. Denkt u eraan tijdig deze stukken in huis te hebben! Melkpremie Voor het aanvragen van melkpremie hoeft u geen aanvullende gegevens mee te sturen. Wel moet u al uw percelen op het Overzicht gewaspercelen opgeven. Slachtpremie De slachtpremie blijft u op de gebruikelijke wijze aanvragen. Eiwithoudende gewassen Voor de teelt van eiwithoudende gewassen die u rijp oogst (niet voor conserven!) kunt u een extra steunbedrag aanvragen van 55,57 per hectare. Wilt u hiervan gebruik maken, vul dan op het Overzicht gewaspercelen bij de Bijkomende bestemming code 1 in. Energiegewassen Wanneer u energiegewassen gaat telen voor de productie van biobrandstoffen, dan kunt u in aanmerking komen voor een energiebonus van 45,- per hectare. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet u met de GO een kopie van het contract met uw verwerker meezenden. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure. De Bijkomende bestemming is code 2. Wanneer u subsidie aanvraagt voor energiegewassen, non food/non feedgewassen, noten of vezelhennep, moet u ook een aparte Teeltaangifte indienen. Non food/non feed gewassen U kunt uw braaktoeslagrechten ook benutten met de teelt van non food/non feed gewassen. Hiervoor gelden een aantal extra voorwaarden. Zo moet u voor de meeste gewassen een contract met een door het HPA erkende verwerker hebben gesloten. Voor wat betreft de GO moet u naast de standaardformulieren ook een teeltaangifte en het contract meezenden. De Bijkomende bestemming is code 3. Notensteun Wanneer u een boomgaard heeft waarmee u noten produceert, kunt u hiervoor extra steun ontvangen. AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 4

5 Dit kan echter niet voor alle notengaarden. Zie hiervoor de brochure. U moet ook een teeltaangifte meezenden. De Bijkomende bestemming is code 4. Zaaizaadteelt van vezelvlas De steun voor de teelt van graszaad is ontkoppeld, voor die van zaaizaad van vezelvlas niet. Teelt u zaaizaad voor vezelvlas, vergeet dan niet hiervoor ook subsidie aan te vragen. Voor het verkrijgen van de subsidie moet u ook een kopie van het contract met de afnemer naar het HPA opsturen. De Bijkomende bestemming is hier code 5. Zetmeelaardappelen De steun voor zetmeelaardappelen is slechts gedeeltelijk opgenomen in de toeslagrechten. Het niet ontkoppelde deel ( 66,32 per ton zetmeel) is nog steeds gekoppeld aan de daadwerkelijke productie van zetmeel. Wanneer u deze aardappelen voor AVEBE of een Duitse fabriek teelt, vergeet dan niet minimaal een kopie van het ondertekende inventarisatieformulier met de GO mee te sturen. Een kopie van het hele contract mag ook. De Bijkomende bestemming is hier code 6. De perceelsinformatie op het inventarisatieformulier moet gelijk zijn aan de informatie op het overzicht gewaspercelen? Gedroogde voedergewassen De droogsteun die u tot en met 2005 ontving van uw drogerij is gedeeltelijk ontkoppeld en vanaf 2006 opgenomen in de toeslagrechten. Maar wanneer u dit jaar voedergewassen laat drogen, is het toch raadzaam hiervoor een contract met uw droger af te sluiten. Dit omdat de drogerij hiervoor verwerkingssteun kan ontvangen. U moet op het Overzicht gewaspercelen bij de Bijkomende bestemming code 7 invullen. Vezelhennep Evenals voorgaande jaren is er weer subsidie te krijgen op de teelt van vezelhennep. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Belangrijk is dat u de teeltaangifte meezendt, evenals het teeltcontract. Vergeet niet ook de officiële etiketten van het zaaizaad naar DR op te sturen. Wanneer u de hennep na 15 mei inzaait, moeten deze etiketten uiterlijk 30 juni bij DR binnen zijn. Er is geen aparte code Bijkomende bestemming voor deze teelt. Bedrijfskaarten Vezelhennep kan ook als non food/non feed gewas op braakpercelen worden geteeld. Bij uw GO krijgt u één of meerdere bedrijfskaarten meegezonden, tenminste als u als grondgebruiker bij DR bekend staat. Op deze bedrijfskaart moet u al uw percelen intekenen die u in gebruik heeft. Waarschijnlijk kent u dit al van voorgaande jaren. Internetopgave Doet u een opgave via internet, dan staan hier de bekende percelen al op ingetekend en hoeft u deze niet opnieuw in te tekenen. Op de normale papieren versie is dit wel het geval. Controleer tijdig (bij een papieren aangifte of al de benodigde kaarten wel aanwezig zijn. Uw aanvraag moet op 15 mei namelijk volledig bij DR binnen zijn! De voordelen van de aanvraag via internet zijn: (1) Aan het begin worden een aantal algemene vragen gesteld, zodat u alleen de vragen te zien krijgt die van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld invult dat u geen dieren heeft, krijgt u de vragen over de dieren ook niet in beeld. (2) U kunt vooraf instellen om de meeste antwoorden van vorig jaar al voor in te vullen. U hoeft dan alleen maar wijzigingen door te voeren ten opzichte van het voorgaande jaar. (3) Er vindt direct een foutencontrole plaats, zodat de kans klein is dat u de aanvraag weer terugkrijgt omdat er fouten in zitten. (4) Bij het invullen van de percelen zijn nagenoeg alle mutaties bijgewerkt. De situatie van 1 maart 2006 krijgt u in beeld. De kaarten die op papier worden toegestuurd, zijn enige tijd geleden al gemaakt, dus mogelijk staan daar de laatste wijzigingen nog niet op. (5) Er hoeven geen extra kaarten besteld te worden wanneer er nieuwe percelen zijn bijgekomen. (6) U kunt meerdere keren de aanvraag indienen/wijzigen (voor 15 mei). De GO en de meststoffenwet Onder de nieuwe meststoffenwet is er geen grondkaart meer. De basis voor de gebruiksruimte van AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 5

6 meststoffen op uw bedrijf wordt bepaald aan de hand van de grond die u bij de GO opgeeft. Hoelang u de grond in gebruik heeft, is niet van belang. Alleen dat u deze grond in gebruik heeft ten tijde van de GO. Dierlijke- en fosfaatmeststoffen De gebruiksruimte voor dierlijke mest en de fosfaatmeststoffen die u op uw bedrijf heeft, wordt volledig bepaald door de oppervlakte grond die u bij de GO opgeeft. Bij fosfaat wordt alleen verschil gemaakt tussen grasland en bouwland. Totaal stikstof De stikstofgebruiksnorm voor alle meststoffen wordt bepaald door de oppervlakte grond en het gewas die u bij de GO opgeeft. Volgteelten Het kan natuurlijk zijn dat u na de hoofdteelt (de teelt die u bij de GO opgeeft) nog een ander gewas gaat telen. Of dat u voordat de hoofdteelt wordt ingezaaid, op het perceel bijv. nog gras heeft geteeld. Deze zgn. volgteelten kunnen een rol spelen bij de bepaling van de hoogte van uw totale stikstofgebruiksnorm. U kunt deze teelten opgeven met een apart formulier, Teeltaangifte Volgteelten. Vergeet niet uw volgteelten op te geven met het formulier Teeltaangiften Volgteelten. Het kan u extra stikstofgebruiksruimte opleveren! Formele eisen en kortingen In dit hoofdstuk gaan we in het kort in op de voorwaarden die aan de GO verbonden zijn. Volledig op 15 mei Uw opgave moet uiterlijk 15 mei 2006 volledig bij DR binnen zijn. Dit betekent dat alle bijlagen (zoals kaarten, contracten, enz.) dan ook aanwezig moeten zijn. In het verleden gold deze volledigheidseis niet. De datum waarop de aanvraag volledig is, wordt gezien als de ontvangstdatum. Wanneer uw aanvraag ná 15 mei bij DR binnen is, wordt deze met 1% per werkdag gekort (de zgn. termijnkorting). Aanvragen die ná 9 juni binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen en u ontvangt dus geen subsidie. Randvoorwaarden De 1% kortingsregel geldt voor álle subsidie die u aanvraagt, dus ook voor de melkpremie en de zetmeelsteun! Voorwaarde voor het ontvangen van inkomenssteun, is dat uw bedrijfsvoering aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Een overzicht hiervan is opgenomen in de Brochure over de GO Constateert de AID dat u niet volledig aan deze randvoorwaarden voldoet, dan kan DR u op uw subsidie korten. Afwijkende oppervlaktes Net als de voorgaande jaren is er ook een kortingenstelsel wanneer de opgegeven oppervlakte afwijkt van de door DR geconstateerde oppervlakte. De hoogte van deze korting wordt per gewasgroep bepaald en is afhankelijk van de omvang van de overtreding en de gewasgroep waarin het betreffende subsidiedeel is ondergebracht. Voor een volledig overzicht van deze sancties verwijzen wij u naar de Brochure Gecombineerde Opgave Echt vervelend wordt het wanneer men stelt dat u opzettelijk een onjuiste opgave heeft gedaan. Dan wordt u in 2006 voor de betreffende subsidieregeling uitgesloten en kunt u zelfs ook nog de komende jaren op uw subsidie worden gekort. DR beschouwt onder meer het herhaaldelijk fout doorgeven van de oppervlakte van een perceel als een opzettelijk onjuiste opgave! Wijzigingen doorgeven Er kunnen zich altijd situaties voordoen waardoor u reeds eerder opgegeven gegevens moet wijzigen. Perceelsgegevens tot en met 31 mei Tot en met 31 mei kunt u nog percelen toevoegen of wijzigingen in de teelt doorgeven. De percelen moeten dan wel aan alle voorwaarden voldoen. Perceelsgegevens na 31 mei Geeft u deze wijzigingen in perceelsgegevens door ná 31 mei, dan wordt u 1% per werkdag gekort over de subsidie, die betrekking heeft op de gewijzigde percelen. Wijzigingen grondgebruiker Wanneer u percelen tussen 15 mei en 1 november in gebruik neemt bent u verplicht dit binnen 30 dagen te melden aan DR. Latere wijzigingen hoeft u pas te melden bij de GO Tot slot Met deze opgave is veel geld gemoeid. Zorg er daarom voor, dat u tijdig de volledige set formulieren en bijlagen aan DR verzendt. Aantekenen is geen overbodige luxe, zeker niet in de laatste weken van de aanvraagperiode. Maak zo mogelijk gebruik van internet (en bijlagen per post)! Zorg ervoor dat u tijdig ontbrekende formulieren bestelt, zodat u hierdoor niet voor vervelende verassingen komt te staan. AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 6

7 Bij twijfel, raadpleeg uw adviseur tijdig!!!! AGRO Actualiteiten, Jaargang 7, Nummer 2, April 2006 Pagina : 7

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Overzicht Vragen Gecombineerde opgave 2014

Overzicht Vragen Gecombineerde opgave 2014 Overzicht Vragen Gecombineerde opgave 2014 Wijzigingen voorbehouden. Relatiegegevens Werk Subsidies Grond Bedrijfsgegevens Relatiegegevens; Biologische landbouw Bedrijfshoofd/bedrijfsleider; Meewerkende

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2012

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2012 Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2012 Deze toelichting hoort bij de Gecombineerde opgave 2012. U kunt deze toelichting gebruiken bij de vragen op het formulier Gecombineerde opgave, het formulier

Nadere informatie

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Gewas Klei Zand/löss en Veen 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Grasland (kg N per ha per jaar)

Nadere informatie

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Waarom Gecombineerde opgave? Met de Gecombineerde opgave doet u een aanvraag voor: Toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Stimuleringsregeling akkerranden 2015

Stimuleringsregeling akkerranden 2015 Subsidieaanvraagforulier Stiuleringsregeling akkerranden 2015 A. ALGEMENE GEGEVENS Naa bedrijf Contactpersoon Geboortedatu Adres Postcode Woonplaats Postbus Postcode Plaats Telefoonnuer Mobiel nuer Faxnuer

Nadere informatie

AGRO nieuwsbrief - april 2013

AGRO nieuwsbrief - april 2013 AGRO nieuwsbrief - april 2013 Bedrijfsvoering Let op gevolgen nieuw bestemmingsplan... 5 Strengere eisen brandveiligheid stallen... 5 Fiscaal Versnelde afschrijving in 2013... 4 Gecombineerde opgave/glb-beleid

Nadere informatie

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2013

Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2013 Toelichting bij de Gecombineerde opgave 2013 Deze toelichting hoort bij de Gecombineerde opgave 2013. U kunt deze toelichting gebruiken bij de vragen op het formulier Gecombineerde opgave, het formulier

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint..

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint.. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2013 Voorwoord De aanhouder wint.. De laatste tijd wordt ons veel de vraag gesteld of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die is vastgesteld. Aangezien

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine Nieuwsbrief nr.1 maart 2015 Technieken en wetgeving veranderen continu. Middels de nieuwsbrief gaan we proberen u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Bijlage 6 Model voor de rapportage, behorend bij artikel 3.73. Jaarlijks voor 1 mei inleveren, lees voor invullen eerst de toelichting.

Bijlage 6 Model voor de rapportage, behorend bij artikel 3.73. Jaarlijks voor 1 mei inleveren, lees voor invullen eerst de toelichting. BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL J, VAN DE REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU VAN (6.0.202), NR. IENM/BSK-202/7597, TOT WIJZIGING VAN DE REGELING ALGEMENE REGELS VOOR INRICHTINGEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM Den Haag Postbus 20401 2500 EK

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud AgroActualiteiten April 2014 Jaargang 15, nummer 2 Inhoud Derogatie alleen met 1 80% grasland Uw GO 2014: wees goed 2 voorbereid Denk aan uw 2 fosfaatbemonstering Subsidies in de GO 2014 3 Bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken Versie 1, Februari 2015 1. Percelen invoeren Om vlot alle percelen in het programma in te voeren kan de groepsinvoer

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2012/0097033

Provinciaal blad nr. 2012/0097033 Provinciaal blad nr. 2012/0097033 Wijziging beleidsregels verlagen POP 2 subsidies besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 27 maart 2012 kenmerk: 2012/0097033 gepubliceerd op: 30 maart 2012 inwerkingtreding

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Gecombineerde opgave 2014 Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies

Gecombineerde opgave 2014 Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Gecombineerde opgave 2014 Gegevens voor landbouwtelling mest en subsidies GDI1401 Met de Gecombineerde opgave doet u opgave voor de Land bouwtelling en mestwetgeving.

Nadere informatie

Gecombineerde opgave 2013 Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies

Gecombineerde opgave 2013 Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies Gecombineerde opgave 2013 Gegevens voor landbouwtelling mest en subsidies GDI1301 Met de Gecombineerde opgave doet u opgave voor de Land bouwtelling en mestwetgeving. Met dit formulier kunt u ook subsidies

Nadere informatie

PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015

PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015 PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015 DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Teelt van hennep voor energiewinning, voederwinning en industriële doeleinden: meldingsplicht en toegelaten rassen Sommige landbouwers

Nadere informatie

MEDEDELING ALV/KWA/71

MEDEDELING ALV/KWA/71 MEDEDELING ALV/KWA/71 Agentschap voor Landbouw en Visserij Productkwaliteitsbeheer Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1000 Brussel Tel. 02 552 74 44 - Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier sportsubsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 577 Besluit van 30 november 2009, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (tijdelijke overheveling Beleidsregel s Meststoffenwet)

Nadere informatie

Met deze tool is het mogelijk om op perceels- en bedrijfsniveau een overzicht te maken van de OSbalans. Hiervoor is de informatie nodig:

Met deze tool is het mogelijk om op perceels- en bedrijfsniveau een overzicht te maken van de OSbalans. Hiervoor is de informatie nodig: HANDLEIDING OS-tool Met deze tool is het mogelijk om op perceels- en bedrijfsniveau een overzicht te maken van de OSbalans. Hiervoor is de informatie nodig: De bodemkwaliteit (fosfaattoestand, organische

Nadere informatie

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans Demetertool Vlaanderen is open ruimte Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans LNE Groenbedekker Gele mosterd De online Demetertool

Nadere informatie

Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw

Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw Zoals geldig vanaf november 2009 Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Handelende in overeenstemming met

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD Versie 1.4 17.07.2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe de elektronische checklist ingeven?... 3 2.1. Voorblad Vegaplan...

Nadere informatie

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen Inhoud Basisontheffing LZV... 2 Algemene informatie... 2 Invulinstructie formulier Aanvraag basisontheffing LZV... 2 Incidentele LZV ontheffing... 4 Algemene informatie... 4 Invulinstructie formulier Aanvraag

Nadere informatie

UNIFORM-Grasland Handleiding

UNIFORM-Grasland Handleiding UNIFORM-Grasland Handleiding Inhoud STAPPENPLAN GRASLAND... 3 1. PERCELEN INVOEREN... 3 2. DAGINVOER... 4 3. BEMESTINGSADVIES... 4 4. BEMESTINGSPLAN... 4 1. REGISTRATIE... 5 1.1 DAGINVOER... 5 1.1.1 INVOER

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Forfaitair 2 Inhoud 1 De forfaitaire aangifte Over de forfaitaire aangifte pag. 5 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 5 MINAS voor akker- en tuinbouwbedrijven

Nadere informatie

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET Algemeen Met CROP online kunt u uw teeltregistratie bijhouden en direkt beschikbaar stellen aan TV DE SCHAKEL. Als u geen managementsysteem op de eigen computer heeft en/of de gegevens daarmee niet op

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen In het aangifteprogramma bevindt zich ook een uitgebreide Handleiding. (Klik hieronder met uw linker muisknop op een categorie/vraag) Veelgestelde vragen over stap 1 Voorregistratie stammen Veelgestelde

Nadere informatie

Controle en handhaving binnen het ANLb 2016 Wat betekent het voor de agrarische collectieven?

Controle en handhaving binnen het ANLb 2016 Wat betekent het voor de agrarische collectieven? Controle en handhaving binnen het ANLb 2016 Wat betekent het voor de agrarische collectieven? Het controle- en handhavingsbeleid voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) moet rechtvaardig,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID N. 2011 1305 [C 2011/35366] 6 MEI 2011. Decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 (1) Het Vlaams Parlement

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING VERSIE januari 2008 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Wettelijk kader... 3 3 Definities en limietwaarden... 4 3.1 Definities... 4 3.2 Limietwaarden organische koolstofgehalte...

Nadere informatie

worden betaald. Dit is met name veroorzaakt door de aanscherping van de verliesnormen in 2004. INHOUD:

worden betaald. Dit is met name veroorzaakt door de aanscherping van de verliesnormen in 2004. INHOUD: AGRO Actualiteiten INHOUD: Wet- en regelgeving: Ondernemen is vooruitzien Geen standaard voorraadverrekening 2005 Grondregistratie Derogatie: geen automatisme Grondbemonstering bij derogatie Grasland scheuren

Nadere informatie

Japanse haver goed voor bodem en vogel

Japanse haver goed voor bodem en vogel Japanse haver goed voor bodem en vogel Japanse haver (Avena strigosa) Avena strigosa, in het Nederlands Evene genoemd en in de volksmond vooral gekend als Japanse haver, is een graangewas afkomstig uit

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Beheerpakketten Akkerbouw

Beheerpakketten Akkerbouw Rekensystematiek agrarisch natuurbeheer, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Onderdeel: Beheerpakketten Akkerbouw Auteur: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Moet ik alle consistentiesignalen in de Toolkit oplossen, voordat de beheereenheden

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Dienst Regelingen start controle grondgebruik

Dienst Regelingen start controle grondgebruik Uitgave: juni 2011 In deze nieuwsbrief: Bedrijf De bank en het risico 2 Wijziging pachtnormen per 1 juli 2011 2 Richtlijnen verbetering paardenwelzijn 5 Inschrijving stille maatschappen in Handelsregister

Nadere informatie

Handleiding. BestWeide+

Handleiding. BestWeide+ Handleiding BestWeide+ Inhoud 1. BestWeide+... 2 1.1 Waar begin ik?... 2 1.2 Hoe kom ik in BestWeide+?... 3 1.3 Welke instellingen zijn nodig?... 5 1..3..1 Hoe voer ik mijn percelen in?... 5 1..3..2 Hoe

Nadere informatie

Voorbereiding aanvraag Subsidie voor de suikersector 2009

Voorbereiding aanvraag Subsidie voor de suikersector 2009 Voorbereiding aanvraag Subsidie voor de suikersector 2009 Voordat u begint aan het internetformulier Subsidie voor de suiker 2009, kunt u hier lezen welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen u

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gecombineerde opgave Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies

Gecombineerde opgave Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies Gecombineerde opgave Gegevens voor landbouwtelling, mest en subsidies GDI1001 U heeft een agrarisch bedrijf of voert hobbymatig agrarische activiteiten uit? U bent verplicht gegevens daarover op te geven.

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Meldingsformulier Activiteitenbesluit glastuinbouw

Meldingsformulier Activiteitenbesluit glastuinbouw Meldingsformulier Activiteitenbesluit glastuinbouw Lees voor het invullen eerst de toelichting. Toelichting Per 1 nuar1 2013 is het Activiteitenbesluit voor agrarische activiteiten in werking getreden.

Nadere informatie

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Presentatie Ing. Jaap Uenk MAB LTO Noord afdeling De Liemers, 3 november 2010 Inhoud presentatie Ontwikkeling mestsituatie in Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

Kan een plant direct alle voedingszouten gebruiken die in dierlijke mest zit? Licht je antwoord toe.

Kan een plant direct alle voedingszouten gebruiken die in dierlijke mest zit? Licht je antwoord toe. Opdrachten Mestsoorten Puzzel Doel Je kunt: via een tabel verschillende mestsoorten met elkaar vergelijken; vormen van drollen bekijken en vaststellen van welke diersoort ze afkomstig zijn. Benodigheden

Nadere informatie

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Marjoleine Hanegraaf

Nadere informatie

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW inagro ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW Code van goede praktijk bodembescherming advies gehalte en zuurtegraad 2 Toelichting resultaten MTR_versie 2011 ORGANISCHE KOOLSTOF Organische stof en in de

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u Handleiding voor het invullen van het: Orionis Walcheren werkt met u 1 Orionis Walcheren bepaalt het recht op en de hoogte van uw uitkering, aan de hand van een groot aantal gegevens. Een aantal gegevens

Nadere informatie