Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:"

Transcriptie

1 Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de besloten vennootschap Cinjee Online B.V.; 4. de besloten vennootschap Cinjee Volmachtbedrijf B.V.; 5. de besloten vennootschap Cinjee Schadeverzekeringen B.V.; 6. de besloten vennootschap Cinjee Advies Kosten B.V.; 7. de besloten vennootschap Cinjee Levensverzekeringen B.V.; 8. de besloten vennootschap Cinjee Administraties B.V., welke vennootschappen allen gevestigd zijn te (3362 DL) Sliedrecht aan de Kubus 152; het digitale verslag is gelijk aan het schriftelijke verslag behoudens dat de bijlagen niet digitaal worden gedeponeerd. faillissementsnummers : 1. Holding Cinjee Advies B.V : F 11/ Cinjee Advies Personeel B.V.: F11/ Cinjee Online B.V.: F11/ Cinjee Volmachtbedrijf B.V.: F11/ Cinjee Schadeverzekeringen B.V.: F11/ Cinjee Advies Kosten B.V.: F11/ Cinjee Levensverzekeringen B.V.: F11/ Cinjee Administraties B.V.: F11/ 142 datum faillissement : 1. Holding Cinjee Advies B.V : 19 juli Cinjee Advies Personeel B.V.: 26 juli Cinjee Online B.V.: 26 juli Cinjee Volmachtbedrijf B.V.: 26 juli Cinjee Schadeverzekeringen B.V.: 26 juli 2011

2 6. Cinjee Advies Kosten B.V.: 26 juli Cinjee Levensverzekeringen B.V.: 26 juli Cinjee Administraties B.V.: 26 juli 2011 curator : Mr. E.R. Butin Bik Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB DORDRECHT tel.: ; fax: rechter-commissaris : Mr. I. Bouter eigen aangifte/op verzoek : Holding Cinjee Advies B.V. werd op verzoek van werknemers failliet verklaard. De andere vennootschappen zijn vervolgens op eigen aangifte (door de curator van Holding Cinjee Advies) failliet verklaard. Activiteiten onderneming : assurantiebemiddelingsbedrijf Omzet : geconsolideerd EUR ,00 Personeel (gem. aantal) : 269 (per ultimo 2009) Verslagperiode : 1 april 2012 tot en met 30 september 2012 Datum verslag : 5 november 2012 Uren verslagperiode : 595,90 uur (bijlage 1) Uren totaal : 1.728,00 uur Bijlagen : 3-2 -

3 ALGEMEEN De gefailleerde vennootschappen vormen samen een groep, die een onderneming exploiteert, waarvan de hoofdactiviteit het assurantiebemiddelingsbedrijf is. De onderneming is een familiebedrijf dat op 1 januari 1997 begonnen is als vennootschap onder firma (V.O.F.) en waarvan de toenmalige vennoten waren M. Cinjee sr., M. Cinjee jr, P.J. Cinjee, M. Dekker- Cinjee en N. Teeuw-Cinjee. De onderneming is in 2009 ingebracht in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (te weten: Holding Cinjee Advies B.V.), van waaruit een aantal activiteiten zijn doorgezakt naar de verschillende andere vennootschappen, waarvan de belangrijkste waren Cinjee Volmacht Bedrijf B.V. en Cinjee Schadeverzekeringen B.V. Deze laatste vennootschap is de vennootschap die, in navolging van de oorspronkelijke V.O.F., assurantieportefeuilles aankocht en daarmee de activiteiten van de groep sterk deed uitbreidden. Mede op basis van verkregen informatie van de directie, is tussen Holding Cinjee Advies B.V. en haar dochters grote financiële en organisatorische samenhang te onderkennen. De diverse activiteiten van de voormalige V.O.F. waren bedoeld te worden- verspreid over de verschillende vennootschappen, maar in haar presentatie naar buiten toe was de groep feitelijk nog steeds één onderneming, te weten een assurantie(bemiddelings)bedrijf in de breedste zin des woords. De financiële stromen liepen, vooral in de periode vlak voor faillissementsdatum, ook in steeds hogere mate wederom- via de Holding, in plaats van via de afzonderlijke dochters. De faillissementen van de groep worden, met toestemming van de Rechter-Commissaris, geconsolideerd afgewikkeld. Evenwel zijn in dit eerste geconsolideerde verslag ten aanzien van alle vennootschappen de vennootschappelijke gegevens opgenomen. Waar mogelijk en zinvol, zullen specifieke gegevens over de afzonderlijke vennootschappen worden vermeld

4 1. INVENTARISATIE (per vennootschap) HOLDING CINJEE ADVIES B.V. ( F 11/ 134) Zie vorige verslagen. CINJEE ADVIES PERSONEEL B.V. (F11/ 136) 1. INVENTARISATIE Zie vorige verslagen. CINJEE ADVIES ONLINE B.V. (F11/ 137) 1. INVENTARISATIE Zie vorige verslagen. CINJEE SCHADEVERZEKERINGEN B.V. (F11/ 139) 1. INVENTARISATIE Zie vorige verslagen. CINJEE ADVIES KOSTEN B.V. (F11/ 140) 1. INVENTARISATIE Zie vorige verslagen

5 CINJEE LEVENSVERZEKERINGEN B.V. (F11/ 141) 1. INVENTARISATIE Zie vorige verslagen. CINJEE ADMINISTRATIES B.V. (F11/ 142) 1. INVENTARISATIE Zie vorige verslagen. INVENTARISATIE (groep) 1.4 Lopende procedures. Er zijn geen procedures bekend waarin de groep of één van haar vennootschappen als eiseres optreedt. 1.5 Verzekeringen. De bedrijfsrisicoverzekeringen die ten behoeve van de dagelijkse bedrijfsvoering van de groep waren afgesloten, zijn geïnventariseerd en waar mogelijk beëindigd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in stand gelaten. Ten overvloede: verzekeringsovereenkomsten, die, al dan niet na bemiddeling van gefailleerde of thans onder beheer van gefailleerde, waren gesloten tussen klanten van gefailleerde en verzekeringsmaatschappijen en aldus deel uitmaken van de assurantieportefeuille van gefailleerde, blijven ondanks het faillissement onverkort in stand (zie hierna onder 3.12)

6 1.6 Huur. De groep had vestigingen aan Kubus 152 te Sliedrecht en Trapezium 304 en 322 te Sliedrecht. Deze locaties werden respectievelijk gehuurd van David Hart Properties VII en van Accres Real Estate I. Verslag 2: De huurovereenkomsten zijn opgezegd en de ontruiming en oplevering van de kantoorlocaties heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. In verband met de ontruiming van de kantoorlocaties zijn diverse maatregelen getroffen om de bedrijfsadministratie te conserveren. Van de digitale administratie zijn back ups gemaakt en de fysieke administratie is elders opgeslagen. 1.7 Oorzaken faillissement. Naar de oorzaken van het faillissement wordt onderzoek gedaan. Naast mogelijk andere oorzaken, staat tot dusver vast dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Werkzaamheden: 20,30 uur. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden ten tijde van faillissementsdatum. Zie vorige verslagen. 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor faillissementsdatum. Zie vorige verslagen. 2.3 Ontslagaanzegging(en). Zie vorige verslagen. 2.4 Afwikkeling loonaanspraken. De loonaanspraken zijn afgewikkeld door het UWV. Het UWV heeft reeds haar vordering ingediend bij de curator, doch deze moet te zijner tijd nog op juistheid - 6 -

7 worden gecontroleerd. Tot dusver werd een boedelvordering van ruim 1,1 miljoen euro ingediend. Werkzaamheden: 4,30 uur. 3. ACTIVA Onroerende zaken. 3.1 Voor zover bekend zijn er geen registergoederen ten name van de vennootschap gesteld. 3.2 Opbrengst. 3.3 Hypotheek. 3.4 Boedelbijdrage. Bedrijfsmiddelen. 3.5 Beschrijving. De bedrijfsmiddelen, voor zover het roerende zaken betreft, zijn in opdracht van de curator geïnventariseerd en getaxeerd door Puper Makelaars B.V. Verslag 2: Vrijwel alle roerende zaken zijn middels een internetveiling verkocht. De laatste roerende zaken zijn middels een vervolgveiling verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst. De verkochte roerende zaken hebben na aftrek van verkoopkosten EUR ,56 opgeleverd. De vervolgveiling heeft na afrek van verkoopkosten en ontruimingskosten (m.n. bezemschone oplevering van de vijf kantoorverdiepingen), EUR 841,35 opgeleverd

8 3.7 Boedelbijdrage. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus. De fiscus heeft (herhaald) bodembeslag gelegd. Voorraden/onderhanden werk. 3.9 Beschrijving. De groep bezat geen voorraden van betekenis, anders dan enig grijpvoorraad kantoorartikelen. Het onderhandenwerk van de groep bestond uit lopende offerteaanvragen voor verzekeringsovereenkomsten. Gedurende een korte periode waarin de werkzaamheden zijn voortgezet, zijn deze offertes voor zoveel mogelijk afgerond Verkoopopbrengst Boedelbijdrage. Andere activa Beschrijving. Het belangrijkste actief van de groep is de assurantieportefeuille. Deze omvat ruim verzekeringsovereenkomsten. De onderneming is in de laatste jaren sterk gegroeid; naast autonome groei, is de groei vooral gerealiseerd door grote aantallen assurantieportefeuilles te kopen. Dit zijn er meer dan 200 geweest in de afgelopen jaren. Gezien de bedrijfsorganisatie en het groeimodel, is aannemelijk dat een belangrijk deel daarvan is toe te rekenen aan het vermogen van Cinjee Schadeverzekeringen B.V., alsook aan Holding Cinjee Advies B.V. en in mindere mate aan Cinjee Levensverzekeringen B.V. en Cinjee Volmachtbedrijf B.V

9 Kenmerkend voor het overnamemodel is dat de overnamesom vrijwel nooit direct in geld werd betaald, maar op afbetaling. De afbetaling werd overeengekomen in lijfrentetermijnen, vaste betalingstermijnen of (variabele) winstrechten. Vaak waren fiscale motieven zijdens de verkopende tussenpersoon bepalend voor de keuze van afrekenen. Tot meerdere zekerheid van de afbetalingsverplichtingen, werden diverse soorten zekerheden bedongen; veelal werd overeengekomen om ten gunste van de verkopende tussenpersoon pandrechten te vestigen. Als extra bijzonderheid moet hierbij nog vermeld worden dat er ook een aantal portefeuilles gekocht zijn door overname van de besloten vennootschap die de portefeuille in bezit had. Deze vennootschappen, 18 in totaal, zijn thans volle dochters van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. Volgens de directie zijn de portefeuilles, die in deze vennootschappen hingen, overgebracht naar de werkmaatschappijen van de Cinjee-groep. Dit wordt thans nog onderzocht. Deze vraag kan bovendien moeilijk worden beantwoord zonder het rechtskarakter van een assurantieportefeuille te kwalificeren: goederenrechtelijk, danwel verbintenisrechtelijk (zie ook hierna 5.3). Verslag 2: Dit aspect heeft in de afgelopen verslagperiode een steeds geringer rol van betekenis gespeeld. Ook in de afgelopen verslagperiode is de portefeuille verder geïnventariseerd. Nog steeds blijken er meer verzekeringsovereenkomsten tot de boedel te behoren, die niet per faillissementsdatum kenbaar waren. Ook is de afgelopen verslagperiode een bescheiden kredietportefeuille in kaart gebracht en verkoopgereed gemaakt

10 3.13 Verkoopopbrengst. De kredietportefeuille is separaat verkocht. De overnamesom dient na voltooiing van alle contractsovernames, nader te worden vastgesteld; voor de voldoening van de overnamesom is zekerheid gesteld. Werkzaamheden: 133,00 uur. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren. Naar de omvang van de vorderingen van de groep op debiteuren wordt onderzoek gedaan. Het merendeel bestaat uit provisievorderingen jegens verzekeringsmaatschappijen. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke verpandingen. Verslag 2: De boedel stelt zich op het standpunt dat provisievorderingen daterend van ná faillissementsdatum in beginsel niet kunnen zijn verpand. Provisievorderingen daterend van vóór faillissementsdatum zullen slechts verpand kunnen zijn in zoverre de Cinjeegroep daartoe zelf bevoegd was èn aan de daarvoor geldende vestigingseisen is voldaan. In de afgelopen verslagperiode heeft het onderzoek naar verpanding van provisievorderingen er niet toe geleid dat er pandrechten op provisievorderingen zijn aangetoond, die op alle punten voldoen aan de vereisten voor verpanding van vorderingen op naam. Het onderzoek en het overleg met betrokkenen wordt voortgezet. 4.2 Opbrengst. 4.3 Boedelbijdrage. Werkzaamheden: 19,30 uur

11 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Financiering van de onderneming. Met de Rabobank Kromme Rijnstreek U.A. bestond een financieringsarrangement, uit hoofde waarvan de schuld op datum faillissement ,48 bedroeg. Alle dochtervennootschappen hebben zich hoofdelijk verbonden, terwijl verder sprake lijkt te zijn van bezitloze verpanding van de inventaris, stille verpanding van de vorderingen op debiteuren en verpanding van verzekeringsportefeuilles. Verdere zekerheden had de bank in de vorm van medeschuldenaarschap van (bijna) alle aandeelhouders en borgstellingen van de deelnemende Cinjee familieleden. De geldigheid van deze zekerheden wordt onderzocht. De groep werd voorts gefinancierd door het leverancierskrediet van de tussenpersonen, die hun portefeuille hadden verkocht op afbetaling (zie 3.12). Tot slot heeft de Cinjee-groep een schare van particuliere investeerders benaderd en hen ertoe bewogen om geld te lenen aan de groep; in verband met de regels van toezicht, betroffen dit veelal bedragen groter dan EUR ,00. Tot zekerheid van deze participaties zijn (wederom) pandrechten verstrekt op assurantieportefeuilles, althans delen daarvan. Zo dergelijke pandrechten al geldig konden worden gevestigd, zullen dit waarschijnlijk pandrechten in lagere rang betreffen. Om redenen van inzichtelijkheid ten aanzien van de te verwachten onderlinge posities van crediteuren, is deze categorie voorlopig gevoegd onder die van concurrente crediteuren. Dit laat onverlet dat, ingeval opbrengsten van portefeuilles voldoende mochten zijn, hun aanspraken alsnog zullen worden beoordeeld met inachtneming van eventuele bijzondere preferenties, zoals deze voor pandhouders zouden kunnen gelden. Op dit moment is er echter geen concreet vooruitzicht dat opbrengsten voldoende zullen zijn om de huidige categorie van bijzondere preferenten (zie 3.12) te voldoen. Deze categorie vertegenwoordigt immers reeds een schuldpositie van ruim 40 miljoen euro (zie hierna 8)

12 5.2 Leasecontracten. Er zijn drie leasecontracten zijn aangetroffen, te weten met BNP Paribas Leasing Solutions N.V. (ter zake van een telefooncentrale en hard- en software), Defam N.V. (ter zake van een vijftal auto s) en van Neopost B.V. ter zake van een couverteermachine. Opgemerkt moet worden dat, alhoewel de overeenkomsten ten name gesteld zijn van Holding Cinjee Advies B.V., de betreffende goederen op de balans stonden van Cinjee Advies Kosten B.V. Voorzover tevens sprake was van bodemzaken, zijn deze veelal door het bodembesalg van de fiscus getroffen. Van de vijf autolease-overeenkomsten, vertoonde slechts één daarvan een bescheiden overwaarde. Deze lease-overeenkomst is overgenomen tegenover vergoeding aan de boedel van de getaxeerde overwaarde. 5.3 Omschrijving zekerheden. Zie voor een globale beschrijving reeds onder 3.12 en 5.1. van dit verslag. Daaruit volgt dat zeer aannemelijk is dat, indien geldige verpanding van een assurantieportefeuille tot de mogelijkheden behoort, dit ook betekent dat er meerdere pandrechten rusten op portefeuilles, delen van portefeuilles en (re)combinaties daarvan. Op polisniveau bezien, zullen mogelijk 3 tot 6 opvolgende pandrechten te onderscheiden zijn, mogelijk ook van verzekeringsmaatschappijen. Indien dan ook nog zou moeten worden vastgesteld ten behoeve van welke groepsvennootschap de meervoudig verpande portefeuille, deelportefeuille of polis werd verkregen en verpand, zou dit een zeer sterke toename van de boedelkosten teweeg brengen en zou de daarmee gemoeide tijd tevens een voortvarende verkoop van de portefeuille in de weg kunnen staan. Bovendien is dit onderzoek niet uit te voeren zonder antwoord op het pandrechtvraagstuk, aangezien dit vraagstuk samenhangt met de vragen rond het rechtskarakter van de assurantieportefeuille, kort gezegd: of deze van goederenrechtelijke aard danwel van verbintenisrechtelijke aard is

13 Gezien de nadelige gevolgen die een explosieve toename van de boedelkosten zou hebben voor alle betrokkenen, is dit aspect één van de overwegingen geweest, die ten grondslag ligt aan het verzoek van de curator om dit faillissement geconsolideerd af te mogen wikkelen. De gevolgen van consolidatie voor de aanspraken van tussenpersonen wordt, voor geval hun pandrecht inderdaad ongeldig wordt geoordeeld, ondervangen door de voorlopig toegekende bijzondere preferentie. Voorafgaand aan de analyse van de opvolgende pandrechten, dient dus de vraag te worden beantwoord of verpanding van assurantieportefeuilles überhaupt rechtens mogelijk is. De curator meent dat zulks niet het geval is. Dit standpunt is kort samengevat- gebaseerd op de constatering dat een portefeuille niet meer is dan een verzameling van overeenkomsten tussen drie soorten partijen, t.w. verzekeraar(s), verzekeringnemers en tussenpersoon, waartussen respectievelijk vigeren verzekeringsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht. De mogelijkheid om middels beheer van bestaande verzekeringen en middels afsluiten van nieuwe verzekeringen, een toekomstige omzet te realiseren is een verschijnsel dat veeleer als goodwill kwalificeert, dan als een zakelijk recht of goed. Er zijn geen doorslaggevende argumenten in wet of rechtspraak die tot een andere conclusie nopen. In een recent artikel in de literatuur ziet een aantal betrokkenen zich gesteund in de andere opvatting, doordat de schrijver betoogt dat verpanding wèl mogelijk is. Maar het artikel -een bewerkte afstudeerscriptie- overtuigt niet, te minder waar het artikel, gezien de voetnoten, onmiskenbaar voortbouwt op een eerder artikel van zijn scriptiebegeleider, welk artikel uitging van een ruimer verpandingbegrip dan in de wet omschreven en volgens welke opvatting ook verpanding van goodwill mogelijk zou zijn (F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, uit: Onzekere zekerheid, Insolad Jaarboek 2001). Evident is dat dit geen heersende leer vertegenwoordigt, doch slechts de wens of een academische verkenning weergeeft, om met een uitbreiding van het zekerhedenbegrip, ook meer bedrijfsfinanciering beschikbaar te krijgen

14 Tijdens een recent seminar, waarin het verpandingvraagstuk eveneens centraal stond, alsook specifiek het faillissement van de Cinjee-groep, zijn ook geen meningen van sprekers gehoord, die de mogelijkheid van verpanding van assurantieportefeuilles zonder voorbehoud steunen. Verslag 2: Het standpunt van de curator wordt voorts gesteund door een recent artikel in het Tijdschrift voor Insolventierecht (editie december 2011). In een uitspraak van de Rechtbank Roermond (rechter-commissaris) inzake een rangregeling (Rabobank vs. Nedasco) wordt ter verdeling van een executieopbrengst de betreffende assurantieportefeuille door de Rechtbank als vermogensrecht aangemerkt, waarop als geheel- een pandrecht kan worden gevestigd. Desondanks wordt door de Rechtbank de executieopbrengst uitgesplitst naar hetgeen betrekking heeft op provisievorderingen (hetwelk wordt toegewezen aan Rabobank) en hetgeen betrekking heeft op goodwill (hetwelk wordt toegewezen aan Nedasco). Dit omdat een andere verdeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in het betreffende geval onaanvaardbaar zou zijn. Gezien de motivering van de uitspraak en de correctie die de Rechtbank daar zelf op toepast middels een splitsing van de opbrengst, ziet de curator genoegzaam aanleiding het standpunt van de boedel terzake dit vraagstuk te handhaven: De splitsing van de opbrengst die de Rechtbank wegens redelijkheid toepast, zou immers exact verklaard hebben kunnen worden door het standpunt van de boedel te volgen, inhoudende dat een assurantieportefeuille als geheel geen vermogensrecht is, doch dat men slechts aantreft: a. provisievorderingen, die vorderingen op naam zijn en dus in principe voor verpanding vatbaar zijn, mits aan alle vestigingseisen is voldaan (zie hierboven 4.1)

15 b. goodwill, die niet belichaamd is in een zaak, maar slechts voortvloeit uit contractuele betrekkingen (zoals i.c. de drie soorten contractuele verhoudingen, die een assurantieportefeuille behelzen -zie Verslag 1, onder punt 5.3- ) en die dus niet te verpanden is. De Rechtbank memoreert voorts terecht dat de Wft bedoeld is als economisch ordeningsrecht (r.o. 11), hetgeen -naar de curator meent- juist meebrengt dat uit de Wft geen goederenrechtelijke consequenties mogen worden getrokken, doch dat het overnemen van een assurantieportefeuille een gereguleerde (reeks van) contractsovername(s) is, in de zin van art. 6: 159 BW. Omdat het een rangregelingzaak betreft, is tegen de uitspraak geen hoger beroep mogelijk. De boedel voert inmiddels ook zelf een procedure over o.m. dit onderwerp. Zie hierna Separatistenpositie. Waar pandrechten en andere zekerheidsrechten niet geldig gevestigd konden worden op verzekeringsportefeuilles, ontbreekt het de pretendent ook aan de rechten van separatist. Los van het feit dat een afkoelingsperiode geldt, zal de curator dus rechtsmaatregelen nemen tegen eventueel eigenhandig optreden van dergelijke pretense pandhouders. Er zijn anderzijds tot dusver drie afzonderlijke procedures door belanghebbenden gestart tegen de curator, met het doel om de executie van de portefeuille zelf ter hand te kunnen nemen; alle drie zonder resultaat. In de afgelopen verslagperiode is tevens vergeefs geprobeerd beslag te leggen onder de boedel op de zich aldaar bevindende verzekeringsportefeuille. Als voorlopige werkafspraak heeft de curator het voorstel gedaan aan betrokkenen om, éénmaal na verkoop van de portefeuille, de opbrengst (na aftrek van een boedelbijdrage ad 10%) in depot te houden en de verdeling eerst vast te stellen, nadat een principeuitspraak over het pandrechtvraagstuk is verschenen. Vooruitlopend daarop zijn de

16 hiervoor in aanmerking komende betrokkenen in de crediteurenlijst opgenomen met een bijzondere preferentie ten aanzien van het nader te identificeren en toe te rekenen aandeel in de portefeuille. Aan de voorlopige toekenning van deze preferentie kunnen nog geen rechten worden ontleend, aangezien er naar verwachting een principiële uitspraak nodig zal zijn omtrent de geldigheid van pandrechten c.q. van eventuele bijzondere preferenties voor dergelijke pretendenten. Met de werkafspraak wordt wel bereikt dat: - pretense rechten zoveel mogelijk worden gereserveerd - de portefeuille sneller kan worden overgenomen en tegen een betere prijs - de portefeuille geen onnodige schade ondervindt. Tot dusver hebben ruim 50 tussenpersonen, alsook enkele investeerders, hiermee ingestemd. De vermarkting van dit deel van de portefeuille zal hierdoor in hoger tempo en met hogere prioriteit kunnen worden behandeld, dan de overige portefeuilledelen. Verslag 2: Ondanks het bestaan van deze werkafspraken, is het tot dusver niet gelukt om dit deel van de portefeuille te verkopen. Wel worden er doorlopend onderhandelingen gevoerd. Deze onderhandelingen worden voortgezet. In de afgelopen verslagperiode is de boedel erin geslaagd om een categorie van 78 portefeuilles verkoopgereed te maken. In samenhang daarmee wordt een collectieve regeling voorbereid ten behoeve van de betreffende voormalig tussenpersonen, die tevens zekerheidsrechten pretenderen. Indien en zodra blijkt dat de collectieve regeling realiseerbaar is, kan aansluitend worden overgegaan tot verkoop van deze 78 specifiek geselecteerde portefeuilles; de betreffende tussenpersonen ontvangen in dat geval vooraf bericht van de curator omtrent de mogelijkheden, waaronder ook de mogelijkheid om van de regeling geen gebruik te maken

17 5.5 Boedelbijdragen. 5.6 Eigendomsvoorbehouden. Er zijn geen zaken aangetroffen, waarop een geldig eigendomsvoorbehoud rust. 5.7 Reclamerechten. 5.8 Retentierechten. Werkzaamheden: 96,70 uur. 6. VOORTZETTING/DOORSTART Voortzetting 6.1 Exploitatie/zekerheden. De activiteiten van de groep zijn voor korte tijd voortgezet op de bedrijfslocatie. In de laatste dagen bleef dit beperkt tot het sorteren en inscannen van post en het doorzenden ervan naar het back-office kantoor. Daarmee hangt samen dat de groep reeds voor faillissementsdatum een samenwerkingsovereenkomst had gesloten met SAA B.V. te Rotterdam. De curator heeft, na overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de samenwerkingsovereenkomst met SAA voortgezet en de door SAA te verrichten werkzaamheden verder uitgebreid, teneinde de belangen van consumenten (verzekeringsnemers) zoveel mogelijk te waarborgen. Duidelijk was immers dat de bedrijfsorganisatie van de groep na de faillietverklaring niet veel langer meer in staat zou zijn om dit vanuit haar eigen locatie en met eigen personeel te realiseren. Bijkomend effect van de samenwerking is dat de portefeuille ten maximale behoed wordt voor leegloop

18 Verslag 2: De samenwerking met SAA B.V. is in de afgelopen periode voortgezet. De samenwerking met SAA B.V. is in de afgelopen periode voortgezet. 6.2 Financiële verslaglegging. Doorstart 6.3 Beschrijving. De mogelijkheden van een doorstart worden onderzocht. Dit zal sterk afhangen van de vraag of van de waaier aan assurantieportefeuilles een substantieel gedeelte verkoopbaar kan worden gemaakt en of kandidaat-kopers de gehele portefeuille of delen daarvan willen overnemen. Verslag 2: Er zijn geen mogelijkheden gebleken om het bedrijf in geheel of gedeeltelijke c.q. afgeslankte vorm door te starten. De negatieve publiciteit rond het bedrijf van de gefailleerde groep, was daaraan mede debet, alsook het feit dat niet op korte termijn uitsluitsel kon worden gegeven omtrent de pandrechten. Ten aanzien van enkele individuele en specifieke gevallen, heeft de boedel overeenkomsten gesloten of zal deze spoedig sluiten, die tot resultaat hebben dat delen van portefeuilles zijn/zullen worden vrijgegeven aan de voormalige tussenpersonen, al dan niet tegen betaling aan de boedel van een vergoeding. Het gaat hier om uitzonderlijke situaties, waarvan niet te verwachten is dat deze voor grote groepen tussenpersonen gelden. Ingeval van twijfel of men nochtans tot deze bijzondere categorie zou kunnen behoren, kan een tussenpersoon met de curator contact opnemen

19 Verslag 2: In de afgelopen verslagperiodes zijn tot dusver met diverse voormalig tussenpersonen schikkingovereenkomsten gesloten. Dergelijke overeenkomsten kwamen er grosso modo op neer dat hun portefeuille werd vrijgegeven tegenover betaling van een boedelbijdrage. De boedel heeft tot dusver bijdrages tot een totaal van EUR ,00 ontvangen van tussenpersonen. Mede gezien de positieve ervaringen met deze oplossing, heeft zich op dit moment een nieuwe reeks tussenpersonen gemeld die alsnog deze oplossing verkiezen boven de alternatieven van verkoop door de boedel en/of het starten van procedures tegen de boedel. Ook in de afgelopen verslagperiodes zijn met diverse voormalig tussenpersonen schikkingovereenkomsten gesloten. De ontvangen boedelbijdrages is opgelopen tot EUR , Verantwoording. 6.5 Opbrengst. 6.6 Boedelbijdrage. Werkzaamheden: 26,70 uur. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht. Naar de volledigheid en kwaliteit van de administratie zal onderzoek worden gedaan. In verband met de ontruiming van de bedrijfslocaties, is de administratie elders opgeslagen

20 7.2 Depot jaarrekeningen. De laatste gedeponeerde jaarrekening van de vennootschap betrof Accountantsverklaring. Een goedkeurende verklaring over het jaar 2009 is aanwezig. 7.4 Stortingsverplichting aandelen. De aandelen zijn, zo lijkt het, volgestort door inbreng van de V.O.F. in de vennootschap. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. 7.5 Bestuurdersaansprakelijkheid. Naar bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek gedaan. Dit onderzoek is afgerond en op grond van de bevindingen is het bestuur aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. De bestuurders (m.u.v. E.H. Kooistra) hebben deze aansprakelijkheid inmiddels erkend. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voor wat betreft hun verhaalspositie, is bekend dat de het bestuur zich in een zeer groot aantal gevallen in privé (hoofdelijk) heeft medeverbonden voor verplichtingen jegens zowel voormalige tussenpersonen, als jegens particuliere investeerders. Dit betekent dat de privé-schuldenlast van diverse bestuursleden reeds nu waarschijnlijk eveneens in de orde van miljoenen bedraagt. In dat verband is reeds langer bekend dat enkele crediteuren (tussenpersonen en investeerders) medio 2011 incassomaatregelen hebben getroffen jegens de familie Cinjee in privé, maar geen noemenswaardige verhaalsmogelijkheden hebben gevonden. Gezien de vergeefse maatregelen van andere crediteuren is niet waarschijnlijk dat de bestuursleden in staat zullen zijn om een faillissementsschade van deze omvang te vergoeden. Tegen de bestuursleden loopt voorts een faillissementsaanvraag, wegens de financiële problemen in hun maatschap OOA Consulting. In verband met vermeende oplichting door het bestuur, is in de afgelopen verslagperiode door de media aandacht gegeven aan dit faillissement (o.a. TROS

21 Opgelicht). Uit het hierboven bedoelde aansprakelijkheidonderzoek zijn tot dusver echter geen aanwijzingen gebleken die duiden op oplichting. 7.6 Paulianeuze handelingen. Naar eventuele paulianeuze handelingen wordt onderzoek gedaan. Tot dusver zijn ruim 40 rechtshandelingen van groepsvennootschappen met wederpartijen vernietigd. Verslag 2: In een aantal gevallen daarvan zijn schikkingen getroffen met de betrokkenen, teneinde het nadeel voor de boedel te vergoeden. Dergelijke schikkingen hebben tot dusver EUR ,00 opgeleverd. In een aantal gevallen daarvan zijn schikkingen getroffen met de betrokkenen, teneinde het nadeel voor de boedel te vergoeden. De ontvangsten uit dergelijke schikkingen zijn in de afgelopen verslagperiode gestegen tot EUR ,00. Werkzaamheden: 23,40 uur. 8. PASSIVA (gewijzigd; zie bijlage bij financieel verslag) 8.1 Boedelvorderingen Boedelkrediet (postzegels) EUR 276,00 Taxatiekosten p.m. Salaris curator p.m. UWV (loon opzegperiode) EUR , Preferente vordering fiscus EUR , Preferente vordering UWV EUR ,

22 8.4 Preferente vorderingen werknemers EUR , Aan de hand van de crediteurenadministratie, de portefeuilleovernamedossiers en de investeringsdossiers zijn de crediteuren door de curator aangeschreven en is hen verzocht hun vorderingen ter verificatie in te dienen. Het inventariseren van de aanspraken van voormalig tussenpersonen, vergde daarbij veruit de meeste tijd. Tot dusver werden 149 dossiers bij de curator ingeleverd, bestudeerd en voorlopig beoordeeld, welke onder deze categorie zijn te brengen. De groep van investeerders vormde eveneens een bewerkelijk onderdeel, doch in mindere mate. Deze groep is voorlopig gevoegd onder de categorie concurrent crediteuren, aangezien hun aanspraken, ondanks de door hen bedongen pandrechten, sterk afhankelijk zijn van een eventueel surplus van de opbrengst van de portefeuilles en de voldoening van mogelijk hoger gerangschikte pandhouders. Indien en zodra de opbrengsten daartoe aanleiding geven, zal hun positie nader worden beoordeeld. De groep van investeerders (aantal: 46) heeft tot dusver EUR ,26 aan vorderingen ingediend. Bijzonder preferenten (zie 5.3) EUR ,81 Concurrente crediteuren (inclusief investeerders) EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan of aan bijzonder preferente crediteuren een uitkering kan worden gedaan. Dit zal afhangen van de te realiseren opbrengst van het gedeelte van de portefeuille, waarop zij, eventueel bij achterafbepaling, recht kunnen doen gelden. Voorts hangt dit af van het antwoord op de vraag of het rechtens al of niet mogelijk was om een geldig pandrecht te vestigen, en zo dit niet het geval is, er desondanks een bijzondere preferentie voor de betrokkene resteert, aldus dat er een bijzonder voorrecht blijft bestaan ten aanzien van het gedeelte van de portefeuille waarop beoogd was een pandrecht te vestigen. De curator houdt er

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR)

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. en Simed International B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29juni 2015 Aremzo B.V. Gegevens onderneming : De besloten

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe Roosendaal, mei 2013 It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren Rechter-commissaris : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen N.V. Postbus 85005,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon:

Nadere informatie