Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 10 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - 11 Dag microfilm - 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 10 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - 11 Dag microfilm - 12"

Transcriptie

1 metamorfoze zestiende jaargang In Holland komt een huis - In dienst van God en schoonheid - 4 Het protestantse debat in druk - 6 Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze - 7 Koning van Dahomey danst voor Jacob Elet Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 0 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - Dag microfilm - metamorfoze R nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed in holland komt een huis Bouwen aan digitale duurzaamheid Meer dan terabyte aan digitale gegevens zullen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de Koninklijke Nederlandse Akademie van etenschappen dit jaar naar verwachting in hun beheer hebben. Volgend jaar zal dat bijna.000 terrabyte zijn en de prognose voor 04 is een gezamenlijke productie van ruim.000 terabyte. Aantallen waar de meeste mensen zich geen enkele voorstelling meer bij kunnen maken. at het wel duidelijk maakt is dat de toename van digitale informatie razendsnel gaat, zowel wat betreft gedigitaliseerd als born-digital materiaal. Veel aandacht wordt daarbij besteed aan de voorkant : het aantrekkelijk presenteren van al die digitale informatie via websites, databases, bladerboeken, webtentoonstellingen en games. Maar van minstens zo groot belang is het om ervoor te zorgen dat die informatie behouden blijft en ook in de toekomst nog toegankelijk is. Samenwerking Iedere instelling die zich bezig houdt met digitale informatie krijgt hiermee te maken. Daarom is enige jaren geleden gekozen voor een nationale, sectoroverschrijdende aanpak. In 008 werd de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) opgericht, met als doel een infrastructuur te bouwen voor duurzame toegankelijkheid van digitale objecten die in het publieke domein beheerd en ontsloten worden. De NCDD is een initiatief van elf grote publieke instellingen en wordt getrokken door de directeuren van vijf instellingen die samen de sectoren binnen het publieke domein vertegenwoordigen: Nationaal Archief voor overheid/archieven, DANS (Data Archiving and Networked Services) voor wetenschappelijke onderzoeksdata, Koninklijke Bibliotheek voor publicaties en bibliotheken, EYE Film Instituut Nederland (namens de culturele coalitie CCDD) voor cultuur/erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor media/audiovisueel materiaal. Centrale vraag bij de NCDD is: hoe kunnen we onze digitale informatie behouden en duurzaam opslaan? En hoe kunnen we dit door samenwerking en kennisuitwisseling zo efficiënt mogelijk doen? Samenwerking op nationaal niveau is daarbij belangrijk, maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar vergelijkbare initiatieven in Europees en mondiaal verband (bijvoorbeeld PARSE: Permanent Access to the Records of Science in Europe). >

2 snipper snipper snipper Symposium Op dinsdag 4 januari organiseerde de NCDD in de KB een symposium met als titel Bouw een huis voor ons digitaal geheugen. Doel van de bijeenkomst was om bijna vier jaar na de oprichting van de coalitie een tussenstand op te maken over de vorderingen die gemaakt zijn op het terrein van digitale duurzaamheid. Hoe ver staat het inmiddels met dat onderkomen voor onze digitale informatie? Tijdens de bijeenkomst werd vooral ingezoomd op de ontwikkelingen binnen twee zwaartepunten van de NCDD: Opslag en Preservering. De werkgroep Opslag richt zich met name op de vraag hoe je de opslag en het beheer van een diversiteit aan objecten (tekst, beeld, audiovisueel materiaal) zo effectief en efficiënt mogelijk kunt organiseren. Jeffrey van der Hoeven, namens de KB voorzitter van deze werkgroep, gaf aan dat in de huidige situatie bijna alle organisaties hun eigen oplossingen voor opslag hebben. Deze zijn vaak heel verschillend en lopen uiteen in kwaliteitseisen. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar korte-termijntoegang van het materiaal, met als risico het verlies van data op de lange termijn. Doel van de werkgroep is dus om te komen tot voorzieningen voor langetermijnopslag die toepasbaar zijn voor digitale collecties in alle vier de publieke domeinen (wetenschap, overheid, cultuur, media), voor collecties variërend in omvang en soort voorlopig voor een periode van tien jaar omdat langer vooruitkijken in de wereld van ICT onmogelijk is. Een van de oplossingen is om de opslag op te delen in verschillende kwaliteitsniveaus: goud (voor materiaal dat zeer snel toegankelijk moet zijn), zilver (snel: voor websites), staal (duurzaam: archief), brons (traag: back-up), waarbij het zeer snelle goud ongeveer zeven keer zo duur is als het trage brons. Duurzame toegankelijkheid De werkgroep Preservering (samengevat als het geheel van gestuurde activiteiten dat nodig is om toegang te verzekeren tot digitale bestanden zolang dat gewenst is) richt zich vooral op het organiseren van duurzame toegankelijkheid en duurzaam beheer op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Terwijl de grote instellingen al volop werken aan hun eigen preservation systemen, vaak ook in samenwerking met andere grote instellingen, zijn de meeste kleinere instellingen lang niet zover. Daar is nog veel be- hoefte aan kennis, oplossingen en ondersteuning bij hun preservation taken. Die behoefte vraagt om een goede infrastructuur die aan al die eisen voldoet, die rekening houdt met de verschillende sectoren en types data, en die daarnaast aansluit bij internationale standaarden en netwerken. Kenniswijzer Het huis voor het digitale geheugen staat er misschien nog niet, maar er zijn gelukkig wel veel positieve geluiden. Er wordt bij veel instellingen al heel veel gedaan op het gebied van digitale duurzaamheid: er wordt nagedacht over oplossingen, kennis en ervaringen worden uitgewisseld, taken worden verdeeld en er wordt volop samengewerkt. Een andere stap is de Kenniswijzer Duurzame Toegang, waarvan de betaversie tijdens het symposium werd gelanceerd. De kenniswijzer is een toegang, bestemd voor publieke organisaties maar ook voor particulieren, naar alle mogelijke informatie over de aspecten die komen kijken bij het bewaren van digitale informatie. Of het nu gaat om archeologische gegevens, oude afleveringen van Sesamstraat, het archief van de Nieuwe est-indische Compagnie, of je eigen vakantiefoto s. Andrea Langendoen Meer informatie: Subsidie voor digitaliseren van microfilms Ook in 0 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het digitaliseren van microfilms. Erfgoedinstellingen die in het verleden met subsidie van Metamorfoze hun collectie of archief hebben verfilmd en geen digitale vervanger van het origineel hebben, kunnen een aanvraag indienen om de films alsnog te laten digitaliseren. Dit omdat microfilm- en fichelezers vaak gebruiksonvriendelijk zijn en omdat digitale beschikbaarstelling meer mogelijkheden biedt, onder andere door de Optical Character Recognition (OCR). De films worden gescand volgens de meest recente versie van de Richtlijnen Scannen Preservation Microfilms Metamorfoze. De digitaliseringskosten van het project worden volledig gefinancierd. De overige kosten, zoals personeelskosten en kosten voor beschikbaarstelling, zijn voor rekening van de instelling. Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. In 0 is deze subsidie onder andere verstrekt aan: - IISG, diverse archieven - KITLV, Sino-Maleise literatuur - UB Amsterdam, 6 collecties - CODA, archief papierfabrieken Meer informatie: Metamorfoze nieuws 0/

3 in dienst van god en schoonheid Het archief van de Edelsmidse Brom Metamorfoze nieuws 0/ Zonder twijfel is het archief van de Edelsmidse Brom het meest in het oog springende archief van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). Meer dan honderd jaar behoorde deze smidse tot de crème de la crème van de edelsmeedkunst in Nederland en Europa. Drie generaties Brom voorzagen kerken van Nederland tot in Brazilië van liturgisch vaatwerk, zoals kelken, monstransen en patenen (hostieschaaltjes). Voor het interieur maakten ze kruisbeelden, altaarstukken en doopvonten. Met opdrachten voor onder andere koningin ilhelmina lieten de Broms zich ook in de profane wereld niet onbetuigd. Koperslager Gerard Bartel Brom begon in 856 in Utrecht zijn edelsmidse. Hoewel hij gespecialiseerd was in profaan werk, hield hij zich vooral bezig met neogotisch kerkelijk vaatwerk. Geen verkeerde keuze: met de terugkeer van de bisschoppelijke bestuursstructuur in Nederland in 85 nam de vraag naar kerkelijke kunst enorm toe. Er werden veel nieuwe kerken gebouwd en oude werden voorzien van een nieuwe aankleding. Onder invloed van de kerkleiding, het Sint Bernulphusgilde en katholieke voormannen als J.A. Alberdingk Thijm werd de neogotiek naar voren geschoven als dé katholieke kunst bij uitstek. Het ontbrak de edelsmidse dan ook niet aan opdrachten. Brom moest zijn werkplaats steeds uitbreiden en meer mensen in dienst nemen. Van generatie op generatie Na het overlijden van Gerard Bartel in 88 nam zijn zoon Jan Hendrik, jaar oud, het bedrijf over. Hoewel hij lid was van het Sint Bernulphusgilde, verliet de artistieke zoon de neogotiek en koos hij meer voor een stijl in de richting van het eigentijdse, vernieuwende Art Deco. Onder zijn leiding werd het personeelsbestand flink uitgebreid. Jan Hendrik overleed echter in 95 op jonge leeftijd (net als zijn vader). Zijn zoons Jan Eloy en Leo namen de smidse over en maakten er een moderne onderneming van met meer dan vijftig mensen in dienst en met internationale contacten binnen en buiten de kerk. De oudste zoon, Jan Eloy, was edelsmid-ontwerper en de bekendste van de twee. Hij won talloze prijzen voor zijn werk, zoals de gouden erering in Duitsland (95), de hoogste onderscheiding voor edelsmeedkunst. Hij was het ook die in opdracht van koningin ilhelmina in 947 een erezwaard voor generaal Eisenhower ontwierp, als teken van dankbaarheid van het Nederlandse volk voor de bevrijding. Zijn minder bekende broer Leo was edelsmid-beeldhouwer en de meest zakelijke. De internationale contacten tot in Zuid-Amerika werden door hem gelegd. Zijn inspanningen konden echter niet voorkomen dat de edelsmidse in 96, wegens een teruglopend aantal opdrachten en het ontbreken van een opvolger, de deuren moest sluiten. Ontwerptekeningen in aquarel Het archief van de edelsmidse is in 970 aan de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen overgedragen, waar het op het KDC wordt bewaard en is ontsloten. Naast de bedrijfsadministratie bevat het archief prachtige, in aquarel uitgevoerde ontwerptekeningen van het werk van de edelsmidse. Er zijn schetsen van kelken, monstransen en altaarstukken, maar ook wereldlijke ontwerpen van bijvoorbeeld ambtskettingen en sierspelden. Met subsidie van Metamorfoze is zeven meter van het bedrijfsarchief verfilmd en zijn de driehonderd mooiste ontwerptekeningen gedigitaliseerd. Inmiddels heeft het KDC in eigen beheer de overige tekeningen gescand, waardoor de gehele collectie digitaal beschikbaar is op de leeszaal en via de website van het KDC. Ramses Peters Meer informatie: 5 Jan Hendrik Brom in de tekenkamer Ontwerptekening van een Mariakroon met rozen en lelies voor het van het atelier. beeld van Onze Lieve Vrouw van Ontwerptekening van een kelk met Maastricht. (955) daarop de gekruisigde Christus. 6 Ontwerptekening van een tabernakel met het alfa- en omegateken. Ontwerptekening van een monstrans met bloemenranken. (9) 4 Foto s: KDC. Ontwerptekening van een doopvont met Adam en Eva in het paradijs.

4 richtlijnen preservation imaging metamorfoze Hoe beoordeel je de beeldkwaliteit van een preservation master? Daarover kun je alles lezen in de nieuwe Richt- versies van de Metamorfoze richtlijnen zijn genoemd. Voor nieuwe digitaliseringsprojecten maakt Bureau Metamorfoze van te lijnen Preservation Imaging Metamorfoze van Hans van Dormo- voren afspraken met de erfgoedinstelling en het scanbedrijf over len. Er staan verschillende technische criteria en toleranties in welke technische testkaarten en software gebruikt gaan worden. waarmee de technische kwaliteit van de preservation master, het eerste bestand als digitale kopie van het origineel, objectief kan Niet alleen in Nederland worden de Richtlijnen gebruikt, maar ook het protestantse debat in druk worden beoordeeld. Deze objectieve beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van technische targets en software. De Richtlijnen zijn geschreven voor massadigitalisering van tweedimensionaal opzichtmateriaal zoals manuscripten, archivalia, boeken, kranten en tijdschriften. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor het digitaliseren van foto s, schilderijen en technische tekeningen. in Deense, Zweedse, Finse, Tsjechische en Amerikaanse bibliotheken, archieven en musea, zoals het Metropolitan, het Museum of Modern Art (MoMa) en Guggenheim in New York. Voor internationaal gebruik is daarom ook een Engelse versie beschikbaar. Downloaden: Metamorfoze nieuws 0/ 6 7 Foto s: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit. De Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (UB VU) heeft als één van de eerste instellingen binnen het nieuwe Metamorfoze BKT-traject subsidie gekregen voor het project Het protestantse debat in druk Het gaat om brochures en pamfletten, uitermate kwetsbare gedrukte werkjes. Vier wetenschappelijke bibliotheken met verwante collecties zijn door de UB VU uitgenodigd om er een gezamenlijk project van het nog beschikbare materiaal over Het protestantse debat in druk uit de periode omvat. Iedereen kan straks met één zoekactie in alle collecties tegelijk zoeken. Daarmee vormt het geheel een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van kennis over het protestantse volksdeel en het Nederland van toen, niet alleen met betrekking tot de ideeëngeschiedenis, maar ook voor tal van aspecten van het dagelijks leven. Deze Richtlijnen zijn normstellend voor de beeldkwaliteit van Metamorfoze Preservation Imaging. De in dit kader geproduceerde preservation masters moeten een zodanige kwaliteit en meetbare relatie tot de originelen hebben, dat ze het originele materiaal kunnen vervangen. Daarmee wordt bedoeld dat alle informatie die zichtbaar is in het origineel ook zichtbaar moet zijn in de preservation master; de informatieoverdracht moet volledig zijn. De kwaliteitseisen van de preservation master hangen af van te maken. de kenmerken van het origineel. In het Nederland van na 840 speelde het publieke debat in pro- Intussen is er een vervolgsubsidie toegezegd voor de collec- testantse kring zich veelal af via deze brochures en pamfletten. Drie kwaliteitsniveaus ties van de bibliotheek van de Theologische Universiteit van de Veel debatten namen in betekenis toe door een brochurestrijd die Daarvoor zijn drie kwaliteitsniveaus vastgesteld: Metamorfoze, Gereformeerde Kerken en de bibliotheek van de Protestantse eromheen ontstond. Er werd gedebatteerd over interne protes- Metamorfoze Light en Metamorfoze Extra Light. Het hoogste Theologische Universiteit in Kampen. Een derde aanvraag zal tantse kwesties (met enkele kerkscheuringen als gevolg), maar niveau, Metamorfoze, is bedoeld voor originelen die als kunst- worden ingediend door de bibliotheek van de Theologische ook over zaken van nationale betekenis zoals onderwijs (onder werken worden gezien, zoals brieven met tekeningen van Vincent Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apel- andere de schoolstrijd), medische kwesties (zoals opvattingen van Gogh of kaarten, fotocollecties en schilderijen. Metamorfo- doorn en de bibliotheek van de Theologische School van de over vaccineren) en sociaaleconomische kwesties (bijvoorbeeld ze Light, het tweede niveau, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. de emancipatie van de kleine luyden eind negentiende eeuw). handschriftelijk materiaal en Metamorfoze Extra Light, het derde niveau, is uitsluitend bedoeld voor boeken, kranten en tijdschrif- Vijf bibliotheken Naar verwachting komen de eerste resultaten eind van dit jaar ten. De vijf aanvragende bibliotheken hebben zich in het verleden toe- via de website van de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar. Al gelegd op het samenhangend collectioneren van de brochures. het materiaal zal uiteindelijk (wereldwijd) te vinden zijn via een De Richtlijnen kunnen gebruikt worden met de Universal Test Tar- Zodoende bezitten zij afzonderlijk vaak unieke deelcollecties en doorlinkmogelijkheid in de locale catalogi van de deelnemende get (UTT), de Scanner Reference Chart (SRC) met de bijbehorende gezamenlijk bestrijken ze vrijwel het gehele protestantse debat instellingen en via Picarta, orldcat of Google Scholar. software en alle andere testkaarten en software die in eerdere in brochurevorm. Door de digitalisering van de brochurecollecties van deze vijf bibliotheken ontstaat een collectie die vrijwel al Sandra de Maesschalck

5 koning van dahomey danst voor jacob elet Conservering van het archief van de Nieuwe est-indische Compagnie Metamorfoze nieuws 0/ 8 9 In 7 reist de gezant Jacob Elet vanuit het Nederlandse kasteel Elmina (Ghana) naar de koning van Dahomey (het huidige Benin). De aanleiding voor zijn diplomatieke missie is een conflict tussen de est-indische Compagnie (IC) en de koning. In de strijd is het kantoor van de IC in Jaquin verwoest en zijn drie personeelsleden gevangen genomen. Het journaal dat Elet bijhoudt van zijn reis bevat gedetailleerde informatie over zijn avonturen. Zo Dit opmerkelijke fragment bevindt zich in het archief van de Nieuwe of Tweede IC. In 6 had de IC van de Staten-Generaal de opdracht gekregen om de handelsbelangen in het Atlantisch gebied te behartigen en een aandeel in de trans-atlantische slavenhandel te verwerven. De activiteiten die de compagnie gedurende een periode van anderhalve eeuw heeft ondernomen, hebben archieven opgeleverd met een grote hoeveelheid informatie over conservering en digitalisering van het archief ter hand te nemen. In 0 is het gehele archief van de Eerste of Oude IC (6-674) gedigitaliseerd. Het zeven meter strekkende archief is nu online te raadplegen via de website van het Nationaal Archief (www.gahetna.nl). Omdat het archief van de Tweede of Nieuwe IC (674-79, 5 meter) veel groter is, is ervoor gekozen om te beginnen met het conserveren en digitaliseren van een selectie. werden uiteindelijk geseponeerd, maar aan zijn carrière bij de IC was een roemloos einde gekomen. De conservering en digitalisering van de selectie uit het archief van de Nieuwe of Tweede IC is mede mogelijk gemaakt door financiering van Metamorfoze en het Programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed van het NA. Naar verwachting gaat het gedigitaliseerde archiefmateriaal in het najaar van 0 online. wordt hij op maandag maart met veel egards ontvangen aan het hof van de koning in Bossibonnu. In het gevolg van Elet bevinden zich twee muzikanten die toestemming krijgen van de koning om wijsjes te spelen op hun violen: aarop Zijn swarte Majesteit met bezondere rare sprongen na manier van dit land begon te danszen ( ) Na deeze koninglijke opera absenteerde zig de koning andermaal van ons en verscheen wederom in een lange rok van rood fluweel met zilvere galoenen bezet. Als wij nu hadden gespijzigt, vroeg ik de koning of hij wel de blanken had zien danszen, vermits hij nu zulx met neen beantwordende. Zoo verzogt ik aan Zijn Majesteit permissie en ging met Jan de Heere een Franse menuet, mede met Hoffmeester op zijn Poolsch danszen, waar aan (als het scheen) den koning veel vergenoegen had. landen en volkeren in het ambtsgebied van de IC. Deze informatie is des te meer van belang, omdat in een aantal van de betrokken landen geen eigentijdse, schriftelijke bronnen (meer) bestaan. UNESCO De archieven van de IC zijn in 0 door UNESCO opgenomen in het register van Memory of the orld. Dit register is in 99 in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te genereren voor het behoud van waardevolle archieven en bibliotheken en om deze collecties meer zichtbaar te maken. Naast de IC-archieven van het Nationaal Archief zijn ook de (complementaire) archieven opgenomen die zich in Suriname, Guyana, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bevinden. De internationale erkenning van de waarde van de IC-archieven is onder meer aanleiding geweest voor het Nationaal Archief om de Selectie Samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden heeft het NA gekozen voor series met een zeer hoge informatiewaarde. Dat is een verzameling ingekomen brieven en bijlagen bij de Vergadering van Tienen (het belangrijkste bestuursorgaan van de Nieuwe IC) afkomstig van de Kust van Guinee (Ghana), Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba, Essequebo en Demerary (Guyana) en een serie ingekomen brieven bij de Kamer Zeeland uit Suriname. De brieven handelen over uiteenlopende zaken, zoals handel, lokale politieke gebeurtenissen, relaties met andere landen en concurrerende handelscompagnieën, schepen, personeel en financiën. Het gedigitaliseerde materiaal zal ook het reisverslag van Jacob Elet bevatten. Hoe liep het eigenlijk met hem af? Hij raakte in conflict met zijn superieuren, zat meer dan een jaar gevangen en mocht pas in 740 terugkeren naar Nederland. De aanklachten Frans van Dijk Meer informatie: De perkamenten omslag van een te conserveren en te digitaliseren band met ingekomen brieven uit Guinea. Kaart van de Kust van Guiana, tussen Demerary en de rivier de Amazone. (67) Afbeelding van het Kasteel d Elmina en het fort St. Jago met de gelande troepen en een vloot op de rede. (67) Foto s: Nationaal Archief.

6 monnikenwerk: handschriften ontsluiten Bij het digitaliseren van collecties van archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen wordt met behulp van optische tekenherkenning (OCR, Optical Character Recognition) het materiaal doorzoekbaar gemaakt. De OCR werkt nog verre van feilloos, maar gedrukte teksten zijn er over het algemeen vrij goed mee te doorzoeken. Voor handschriften en oude drukken is de situatie een stuk minder rooskleurig. Deze teksten variëren zo sterk in vorm dat optische tekenherkenning de individuele letters niet kan onderscheiden en herkennen. Het Nationaal Archief (NA) werkt aan het doorzoekbaar maken van het archief van het Kabinet der Koningin, dat grotendeels uit handgeschreven stukken bestaat. In dat archief liggen alle wetten, Koninklijke besluiten en correspondentie tussen de koningin en haar ministers op chronologische volgorde. Om deze digitale ontsluiting mogelijk te maken is het NA een samenwerking aangegaan met de Rijksuniversiteit Groningen in het project SCRATCH (SCRipt Analysis Tools for the Cultural Heritage). Dat is een deelproject van het onderzoeksprogramma CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage) dat vanuit NO wordt gefinancierd. Blue Gene Groningse wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben Monk ontwikkeld; software die het mogelijk maakt historische archieven te ontsluiten. De naam Monk verwijst naar de monniken die vroeger de meeste teksten schreven. Monk werkt niet met optische tekenherkenning, maar met patroonherkenning. De tekst wordt dus niet letter voor letter herkend, maar woord voor woord. Zulke patroonherkenning vraagt om een grote rekencapaciteit. Monk draait daarom op Blue Gene, een supercomputer met ruim.000 processors. Dat is zo veel rekenkracht dat de reguliere bureaucomputer hier de komende vijfentwintig jaar niet aan zal kunnen tippen. Monk biedt het NA de mogelijkheid om het archief van het Kabinet der Koningin te ontsluiten. Uit tijds- en budgetoverwegingen is besloten om niet het gehele archief, maar alleen de indices te gebruiken. Eén meter indices komt overeen met vijfentwintig meter van het chronologische archief. Deze indices, gesorteerd op onderwerp, vormen de toegang tot het archief en zijn gedurende een lange periode door dezelfde persoon geschreven. Training Dat de indices veelal in hetzelfde handschrift zijn, is een groot voordeel voor Monk. Nadat de software automatisch heeft vastgesteld hoe de regels over het papier lopen, moet Monk namelijk getraind worden op het specifieke handschrift. Binnen het SCRATCH-project is een speciale annotatietool ontwikkeld waarmee de archivaris (of een vrijwilliger) kan aangeven waar op het papier welke woorden staan. Als hetzelfde woord meerdere keren is geannoteerd, zal Monk het de volgende keer zelf herkennen aan de hand van het patroon. In het vervolgproject Scratch4All hebben het NA en de Rijksuniversiteit Groningen de toepassing verder uitgewerkt, zodat ook andere erfgoedinstellingen die over grote collecties in eenzelfde handschrift beschikken deze digitaal kunnen ontsluiten. De definitieve resultaten komen in de tweede helft van 0 beschikbaar. Voorbeeld van de resultaten van Monk. Een pagina uit de index van 895 op het archief van het Kabinet der Koningin met gegevens (metadata) van de Koninklijke besluiten, waarbij aan Nederlanders toestemming is verleend tot het aannemen van buitenlandse onderscheidingen. Dat heette toen vreemde orden. Foto s: Nationaal Archief. Metamorfoze functioneert als een kleine organisatie met medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) en loopt daarmee voorop in het samenwerkingstraject tussen beide organisaties. Het kabinet heeft op december 0 besloten op voorstel van staatssecretaris Zijlstra (OC) dat de KB en het NA zullen worden samengevoegd tot één organisatie. De geplande invoerdatum van de nieuwe organisatie is juli 0. De medewerkers van de KB werken al enige tijd samen met de collega s van het NA. Sinds 005 is Metamorfoze een samenwerkingsverband tussen de KB en het NA toen het conserveringsprogramma voor bibliotheken is uitgebreid met een apart archieventraject. Vanaf 00, toen de trajecten voor Boeken, Kranten entijdschriften (BKT) en Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) zijn gestart, is het NA ook actief betrokken bij de uitvoering van het ABCtraject. Daarvoor is een speciaal ABC-team samengesteld dat de instellingen adviseert en begeleidt en dat toezicht houdt op de voortgang en op de Van links naar rechts: eerste rij: Marg van der Burgh, Miluska Dorgelo, Foekje Boersma. Tweede rij: Andrea Langendoen, Ted Steemers, Hans van Dormolen, Mirjam Raaphorst, Rachel van Steenwijk, Daisy Dierikx. Derde rij: Rubrecht Zaat, Reinier Deinum, Erik van der Doe, Sjoerd Bakker, outer Kool. Vierde rij: Peter Magendans, Gerrit de Bruin, Hans van Rijn, Joop Korswagen Niet op de foto: Henni van Beek, Martina Hoffmann, Henny van Schie, Hanno de Vries metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s eindresultaten van de projecten. De geproduceerde masterbestanden in dit traject worden in opdracht van Metamorfoze duurzaam opgeslagen in het digitaal depot (e-depot) van het NA. De uitvoering van het BKT-traject is in handen van de KB. Nieuwe medewerkers Het Metamorfoze-team is onlangs uitgebreid met twee nieuwe KB medewerkers, Daisy Dierikx en Sjoerd Bakker. Zij werken allebei als junior informatieanalist en ondersteunen het Metamorfoze-team door onder andere automatische controles van de digitale bestanden uit te voeren en de batchadministratie bij te houden. Daisy heeft Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd, waarbij ze de nadruk heeft gelegd op taalkunde en taaltechnologie. Sjoerd combineert op dit moment zijn werk nog met de master Book & Digital Media Studies en is zijn scriptie aan het afronden. Voordat hij aan deze studie begon werkte hij bij het Stadsarchief Breda, waar hij veel inhoudelijke controles heeft uitgevoerd. Metamorfoze nieuws 0/ 0 De tussentijdse resultaten zijn te vinden op Technische achtergrondinformatie CATCH en SCRATCH Het nationale onderzoekspro- culturele erfgoed, digitaal toegankelijk kunnen maken. is aanwezig op metamorfoze viert 5-jarig bestaan gram ma NO/CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage) wil methoden en technieken ontwikkelen waarmee collectiebeheerders hun collecties, het Nederlandse Het deelproject SCRATCH houdt zich specifiek bezig met het ontsluiten van grote collecties beeldmateriaal van handgeschreven documenten. Erica Renckens Op 6 november 0 viert Metamorfoze zijn 5-jarige bestaan met een feestelijk symposium. Noteert u deze datum alvast! Meer informatie volgt in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website.

7 Voor meer informatie over het programma Personalia auteurs Metamorfoze Nieuws Metamorfoze is het Nationaal Koninklijke Bibliotheek Frans van Dijk is projectleider NIC bij issn x, verschijnt x per jaar Programma voor het Behoud van het Bureau Metamorfoze het Nationaal Archief. Eindredactie Papieren Erfgoed. Postbus Hein Maassen is medewerker Miluska Dorgelo Metamorfoze is een samenwerkings- 509 lk Den Haag Publieksdiensten bij de Koninklijke Redactie verband tussen de Koninklijke Biblio- t Bibliotheek. Erik van der Doe, Andrea Langendoen en theek en het Nationaal Archief en is een e Sandra de Maesschalck is projectleider Mirjam Raaphorst initiatief van het ministerie van Onder- i en coördinator digitaliseren bij de Vormgeving wijs, Cultuur en etenschap (ocw). Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit. Studio Marise Knegtmans, Amsterdam Het programma bindt de strijd aan met Ramses Peters is archivaris bij het Druk verzuring en met andere vormen van Katholiek Documentatie Centrum. Drukkerij Mart.Spruijt, Amsterdam autonoom verval, zoals inktvraat en Erica Rencken is zelfstandig onderwijs- Fotografie kopervraat. en wetenschapsredacteur en werkt Afdeling Optische Technieken van de als communicatiemedewerker voor Koninklijke Bibliotheek, tenzij anders CATCHPlus. aangegeven. Hein Maassen werkt bij de afdeling Publieksdiensten van de Koninklijke Bibliotheek en schrijft regelmatig columns voor het intranet. Daarin heeft hij aandacht voor details waardoor je met een heel andere blik naar de bibliotheek gaat kijken. Deze column verscheen in die reeks op 6 januari 0. dag microfilm De boodschap is al enige jaren steeds duidelijker op de wand te lezen: het eind van de microfilm is in aantocht. De ene na de andere database met full-text kranten, boeken en tijdschriften wordt gelanceerd, en dat is nog maar het begin. De KB wil op termijn alle Nederlandse publicaties online beschikbaar stellen! De behoefte aan microkopieën zal verdwijnen. Een goede en begrijpelijke zaak natuurlijk. Digitale databases bieden zoveel meer gebruiksgemak en zoekmogelijkheden. Toch was de microkopie in zijn tijd (vanaf midden 9e eeuw) even high-tech en revolutionair als digitalisering nu, en bood een scala aan nieuwe mogelijkheden. Bedrijven konden er hun administratie mee kopiëren en verkleinen. Bibliotheken, zoals de KB, konden in klein formaat kopieën maken van bedreigde publicaties, en deze aan de klant beschikbaar stellen in plaats van de originelen. Maar de microfilm vond zijn sensationeelste en meest glamoureuze toepassing wel in oorlog en spionage. Enorme pakken blauwdrukken van super geheime slagschepen of revolutionaire wapenontwerpen konden verkleind worden tot een paar microfiches, die bij wijze van spreken in een holle kies verborgen konden worden en zo het land uitgesmokkeld. De spion werd bij deze bezigheid steevast vergezeld door een mooie vrouw in een laag uitgesneden jurk, die sigaretten rookte uit een ivoren sigarettenpijpje. In oorlogssituaties werden postduiven gebruikt om grote aantallen documenten in microkopie over te brengen. De Franse postduif Cher Ami, die tijdens de Eerste ereldoorlog met ware doodsverachting berichten vervoerde over vijandelijk gebied, ontving hiervoor het Croix de Guerre (in 99 zou deze dappere duif alsnog aan zijn oorlogsverwondingen overlijden). Even onvergetelijk is het verhaal van de ontembare Parijzenaars, die tijdens het beleg van hun stad in de Frans-Duitse oorlog van geïmproviseerde luchtballonnen in elkaar naaiden, deze vulden met gas uit de gasfabriek, en bij gunstige wind opstegen om microdocumenten naar onbezet Frankrijk te brengen. Ze werden beschoten door Duitse troepen en hadden geen idee waar ze terecht zouden komen, gezien de onbetrouwbaarheid van de weersvoorspellingen. Sommigen bereikten hun bestemming, anderen kwamen achter de Duitse linies terecht. Enkele ballonnen verdwenen met hun bemanning spoorloos en werden nooit meer teruggevonden. Maar ze gaven niet op Bij deze glamour, sensatie en heldenmoed van mens en dier steekt de staat van dienst van de digitalisering vooralsnog wat bleekjes af. Zet zo n bleke, pukkelige nerd, die op zijn kamertje zit te hacken, eens naast een knappe spionne, een koene ballonvaarder of een pronte postduif, en het contrast is duidelijk. Tot nu toe hebben we qua digitale (inmiddels wel wat verbleekte) glamour alleen Julian Assange van ikileaks. Maar wat niet is kan natuurlijk nog komen! Hein Maassen

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland HET BEHOUD VAN DIGITAAL ERFGOED IV B 692 1 Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland MARCO DE NIET, TITIA VAN DER WERF EN VINCENT WINTERMANS Inhoud Het e-depot

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk.

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Auteurs: Paul Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek Theo van Veen, Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek

De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek Ewoud Sanders Inhoud Woord vooraf 3 1. Enkele digitale collecties die voor iedereen toegankelijk zijn 5 2. Schatgraven bij de KB: twee praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen J A A R V E R S L A G 2004 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 2005 Woord Vooraf Het NIOD-Jaarverslag 2004 is in twee varianten verschenen: de verkorte uitvoering in druk en deze

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders

Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders Het kolossale aanbod aan digitale bronnen maakt nieuwe onderzoeksvragen mogelijk en vraagt tegelijkertijd om nieuwe manieren van zoeken. Hoe slimmer je zoekt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen Insourcing of Outsourcing? Eindhoven, Juni 2006 Een adviesrapportage in opdracht van Dereumaux, uitgevoerd door studenten van de Fontys Hogeschool

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Archiefmateriaal en erfgoed als app op de smartphone

Archiefmateriaal en erfgoed als app op de smartphone Archiefmateriaal en erfgoed als app op de smartphone Ad de Bruijne Deeltijdstudent Informatie Media Communicatie + Archivistiek B Studentnummer 500632032 Hogeschool van Amsterdam Onderzoeksverslag Stage

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne

Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne april 2011 Joost Bindels en Fisker Nederland Passie voor elektro sportwagen Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne Levenstestament De regie in eigen hand Samenspraak 2011 1 Collectieve kennisoverdracht

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Zonder spullekes kunde ge niet geloven

Zonder spullekes kunde ge niet geloven Kennemerland BR Noordwest Nederland Zonder spullekes kunde ge niet geloven Een onderzoek naar de aard en omvang van diefstal van religieus erfgoed Menno Fritsma Leergang recherchekunde Studentennummer:

Nadere informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Woord vooraf Archiefateliers als leerstrategie Het archiefvak bevindt zich in de snelst

Nadere informatie

NEDERLAND OPENT CARLIEN ROODINK. nederlandopentdata.nl

NEDERLAND OPENT CARLIEN ROODINK. nederlandopentdata.nl NEDERLAND OPENT CARLIEN ROODINK nederlandopentdata.nl NEDERLAND OPENT Samenstelling en tekst: Carlien Roodink Eindredactie: Josje Spinhoven Grafische verzorging: Waag Society Online publicatie: Media Republic

Nadere informatie