Stichting Present Zoetermeer. Jaarplan Rabobank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Present Zoetermeer. Jaarplan 2014. 06-41756899 info@stichtingpresent-zoetermeer.nl www.stichtingpresent.nl/zoetermeer Rabobank 3881.44."

Transcriptie

1 Stichting Present Zoetermeer Jaarplan Rabobank

2 INHOUD 1 DE BASIS VOOR DE PLANNEN VOOR OMZIEN NAAR DE ANDER Projecten en groepen Bedrijven Gezinnen 2.2 Kerken en christelijke organisaties 2.3 Maatschappelijke organisaties 3 COMMUNICATIE EN PR 7 4 FINANCIËN 8 5 DE ORGANISATIESTRUCTUUR WAARUIT DIT VORM KRIJGT Medewerkers 3.2 Bestuur 3.3 Overlegstructuur 3.4 werkruimte en voorzieningen 6 ACTIVITEITEN CONCREET UITGEZET IN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 1 DE BASIS VOOR 2014 Missie De missie van Stichting Present Zoetermeer is een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Visie Door deze brug te zijn, willen we een beweging in de samenleving op gang brengen/ondersteunen waarbij het voor mensen steeds vanzelfsprekend is om naar elkaar om te zien. Succesbepalende factoren van Present zijn 1. Het aanbod van groepen staat centraal 2. Er is een nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, zodat het aanbod van groepen wordt ingebed in het hulpverlenerstraject 3. We werken structureel en professioneel om de continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen 4. Er is draagvlak, verankering in de Zoetermeerse samenleving, van Zoetermeerders voor Zoetermeerders Hulpbronnen - Aanwezigheid van ons geloof als onze basis en ijkpunt - Goodwill vanuit de Zoetermeerse samenleving, door werkzaam te zijn in het maatschappelijke middenveld van Zoetermeer - Formule van Present is de basis van waaruit wij werken - De netwerken die er al zijn, worden benut en verder uitgebouwd - De benodigde tijd, we hebben formatie om werkzaamheden te realiseren - Expertise is in huis, het team en bestuur bestaat uit gekwalificeerde mensen die het werk goed kunnen uitvoeren - Geld, is een voorwaarde en tevens aandachtspunt voor het kunnen doen van ons werk De kwaliteiten van Stichting Present Zoetermeer bestaat uit: - Bezieling en vertrouwen in de missie van Stichting Present Zoetermeer - Zichtbaar leiderschap (visie hebben en uitdragen, onderhouden van netwerken) - Betrokken medewerkers en bestuurders - Transparante berdrijfsvoering - Goed bestuurlijk toezicht - Kwaliteitssysteem door toepassen van de 7-stappen van Present - Inbedding in de landelijke organisatie Stichting Present Nederland ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3 HOOFDSTUK 1 DE BASIS VOOR 2014

4 DE PLANNEN VOOR 2014 We zouden als groep best iets willen doen voor een ander, maar waar moeten we beginnen? Stichting Present Zoetermeer is in september 2012 van start gegaan. Drijfveer van Present is de maatschappelijke betrokkenheid in Zoetermeer te vergroten, door oog te krijgen voor hulpbehoevenden, het delen van talenten met anderen, zonder verwachting en in principe eenmalig. Het verzorgen van ontmoeting (projecten) van mensen die iets te bieden hebben en mensen die die hulp goed kunnen gebruiken is de manier waarop Present werkt. Voor Present staat het aanbod van groepen centraal. Vandaaruit startend begint dit jaarplan met het bespreken van de potentieel van groepen. Draagvlak in de Zoetermeerse samenleving is nodig om het werk te kunnen doen. Kerken en christelijke organisaties spelen, naar het aanbod van groepen, hierbij een belangrijke rol. Om groepen succesvol in te kunnen zetten moeten er projecten ontstaan, is goede samenwerking met maatschappelijke organisaties van belang. Maatschappelijke organisaties zijn het contact naar de hulpontvangers. Randvoorwaarden zijn goede communicatie en voldoende financiën, deze komen dan ook achtereenvolgens aanbod. De mensen, de medewerkers van Present, die het werk mogelijk maken worden als laatste genoemd. Dit jaarplan is opgesteld als leidraad voor het functioneren van Stichting Present Zoetermeer en bestemd voor de bestuursleden en medewerkers van Stichting Present Zoetermeer. 4 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5 2 OMZIEN NAAR DE ANDER 2.1 Groepen In de strategische visie van Stichting Present Zoetermeer hebben we gesteld dat we het eerste jaar 30 groepen willen begeleiden. Vooralsnog blijft dit het steven maar de eerste ervaringen laten zien dat 30 groepen in 2013 een behoorlijke uitdaging betreft. In het strategische plan hadden we voorzien in 60 projecten in 2014 en een verdubbeling van de begroting. Aangezien een verdubbeling van de begroting (2 betaalde krachten) er vooralsnog niet inzit, willen we inzetten op 30 projecten voor 2014 met een vergelijkbare begroting. Het begeleiden van ca. 30 groepen vanuit de werkwijze met als 7 stappen 1. Een groep nodigt een medewerker van Present uit voor een presentatie 2. De groep bepaalt wat ze wil doen en wanneer 3. Present matcht het aanbod van de groep met de hulpvraag van een maatschappelijke instelling 4. Voorbereidend gesprek op locatie 5. Uitvoering van het project 6. Evaluatie en reflectie 7. Mogelijke vervolginzet voor de groep voor inzet in de samenleving, door meer voorlichting en bewust worden. Stichting Present Zoetermeer is in september 2012 van start gegaan, 2013 het eerste echte jaar waarin we gaan draaien. In 2014 willen we dit verstevigen en verbeteren, door te reflecteren op ons eigen handelen en de kwaliteit van de projecten borgen. Onze inzet is om diversiteit onder de groepen (uit kerken, bedrijven, verenigingen, gezinnen, etc.) te krijgen en kwaliteit (van hart en handen) van het werk van de groepen. De kwaliteit van de projecten zit ook in de juiste balans tussen aanbod van groepen en de hoeveelheid (praktisch en sociale) projecten. De eerste ervaringen uit 2012 maken duidelijk dat het goed begeleiden van projecten de nodige tijd en aandacht kost. Voor groei van het aantal projecten is uitbreiding van de menskracht van het operationele team is dan ook noodzakelijk (zie hoofdstuk 5). In 2014 gaan we: - Blijvend investeren in voorlichting en bekendheid bij Zoetermeerse werkgevers (bedrijven en organisaties) (zie 2.1.1) - Contacten bij kerken en andere christelijke organisaties onderhouden (zie 2.2) - Uitbreiden en onderhouden van contacten bij maatschappelijke organisaties (zie 2.3) - Opzetten van CRM systeem waarin aanmeldingen van groepen en projecten worden opgenomen om de matching te vereenvoudigen (zie 5) Bedrijven In het eerste jaar dat Stichting Present Zoetermeer draait hebben we al voorzichtig kennisgemaakt bij verschillende werkgevers en ondernemers in Zoetermeer. Dit kennis maken doen we via de bestaande netwerken van het bedrijfsleven (Businessclubs, Rotary, samenwerkingsverbanden van beroepsgroepen) in Zoetermeer. Het doel van dit kennismaken is 1) het vergroten van draagvlak voor Stichting Present 2) actieve deelname aan projecten via Present en 3) sponsering van de Stichting. In 2014 gaan we: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5 HOOFDSTUK 2 OMZIEN NAAR DE ANDER

6 - Contacten met Floravontuur intensiveren en toegang krijgen tot hun business club, Kennismaken met diverse netwerken zo als: Raad voor Ondernemers Zoetermeer (RVOZ), Detailhandel Vereniging Zoetermeer (DVZ), Rotary, e.d. - Kennisnemen van de Sociaal Economische Agenda (SEA) Zoetermeer en met de gemeente overleggen wat de rol van Present hier bij kan zijn. - Bekend raken met de methode van Ikben!Zinvol als onderdeel van een Present project en een pilot hiermee draaien - 1/3 van onze projecten in 2014 met vrijwilligersgroepen vanuit Zoetermeerse werkgevers realiseren - 10 presentaties bij bedrijven(netwerken) geven Gezin Zoetermeer presenteert zich als gezinsstad. Stichting Present Nederland heeft, als pilot, de Present methode uitgebreid voor gezinnen. Vanuit Zoetermeer willen we graag aansluiting zoeken bij deze nieuwe ontwikkeling. In 2014 willen we dit als pilot oppakken. In 2014 gaan we: - Aansluiting zoeken bij Present Nederland door op de hoogte te blijven. - Voorbereidingen treffen zodat we in 2014 een gezin als groep inzetten in een pilot project 2.2 kerken en christelijke organisaties Stichting Present Zoetermeer heeft een breed draagvlak onder Zoetermeerse kerken. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit vier verschillende kerken, te weten Rooms Katholiek kerk Zoetermeer, Baptistengemeente, Pinkstergemeente en Protestantse Gemeente Zoetermeer. De bestuursleden hebben een zeer actieve rol in de contacten en samenwerking met de kerken. Present is iets van de kerk zelf en we streven ernaar dat kerken zich Present (mede-eigenaar) voelen. Structurele samenwerking met kerken is de inzet. De inzet is om coördinatoren of werkgroepen te krijgen bij verschillende kerken. Dit lukt pas als mensen betrokken zijn bij Present en zelf een keer zich hebben ingezet. Deze coördinatoren/werkgroepen hebben als taak de mogelijkheden die de kerk heeft om bij te dragen aan het welzijn van de stad, te stimuleren. Zij worden ook opgeleid om presentaties te geven aan groepen binnen de kerk over inzet via Present (ambassadeurs). Zo wordt de slagkracht van het operationele team vergroot en Present wordt iets van de kerk zelf. In 2014 gaan we: - Contacten verder onderhouden en nieuwe contacten leggen - 10 presentaties bij kerken of kerknetwerken verzorgen - Voorbereidingen treffen, mensen enthousiasmeren om ambassadeur vanuit hun kerk te worden. - Meedoen als Present met 40dagenactie door minimaal 4 groepen actief te hebben in die periode - Ervoor zorgen dat ieder bestuurslid minimaal twee groepen vanuit hun achterban aanlevert die zich in 2014 gaat inzetten via Stichting Present Zoetermeer - Contacten leggen en onderhouden met levensbeschouwelijke organisaties waaronder in ieder geval: politieke partijen, humanitas, leger des heils, etc. Maar ook met organisaties als Perron en schulphulpmaatjes. - Voor het werven van groepen wordt ook gekeken naar aan de kerk gelieerde activiteiten zoals (kerk)koren. - Een samenwerkingsverband aan met charitatieve instellingen vanuit kerken, zoals Pelgrimshoeve, Vincentius, Diaconie. - Communicatieplan opstellen om deze contacten goed te onderhouden (zie hfdst 3) - Administratief: zorgen voor goede verslagleging en adressenbestand (zie hfdst. 5) 6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7 - ½ van onze projecten in 2014 met vrijwilligersgroepen vanuit Zoetermeerse kerken realiseren 2.3 Maatschappelijke organisaties De afgelopen jaar is geïnvesteerd in het leren kennen van maatschappelijke organisaties in Zoetermeer. Wij moeten hen kennen en zij moeten ons kennen. Deze contacten zullen we in 2014 blijven onderhouden. Inmiddels zijn met zeer veel organisaties contacten gelegd op alle niveaus: directie, vrijwilliger coördinatoren, locatiemanagers als met diversie medewerkers. Met de diversiteit aan organisaties is het mogelijk om diverse projecten te realiseren, denkend aan praktische en/of sociale projecen. Organisaties waar we contact mee hebben zijn: - Woningbouwcoorporaties: Vidomes, De Goede Woning, Vestia - Welzijnsorganisaties: MOOI, VIP, Palet, Piëzo - Participatie: Palenstein, React - Maatschappelijk werk: Limor, Kwadraat - Verpleeghuizen: Vierstroom, WZH - Jeugdzorg: Jeugdformaat, Meerpunt, Jong Perspectief - Gehandicaptenzorg: Ipse de Brugge, Middin, Activisie In 2014 gaan we: - Contacten verder onderhouden en nieuwe contacten leggen - 15 (presentaties) netwerkgesprekken houden bij maatschappelijke organisatie - Overzicht van alle maatschappelijke organisaties en locaties in Zoetermeer op papier zetten - Contacten leggen met de kleinere zorg instellingen in zoetermeer - Communicatieplan opstellen om deze contacten goed te onderhouden - Administratief: zorgen voor goede verslaglegging en adressenbestand aanleggen van zorgorganisaties (zie hfdst.5) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7 HOOFDSTUK 2 OMZIEN NAAR DE ANDER

8 3 COMMUNICATIE Communicatie over de motieven, wensen, achtergronden en de gesignaleerde problemen die Present probeert te beïnvloeden, doen we voortdurend. In presentaties bij potentiele groepen, bij contacten met maatschappelijke organisaties en in de samenwerking met kerken en christelijke organisaties. De communicatiemiddelen die hier staan omschreven gaan verder dan dat. Het doel van Present is steeds meer mensen bewust te maken van de vanzelfsprekendheid om je in te zetten voor een ander (dat betekent je ogen open voor financiële en sociale armoede), dat dit op jouw manier, in jouw tijd kan en dat dit je iets biedt. De doelgroep van Present is divers: potentiele vrijwilligers zijn alle mensen die in Zoetermeer wonen en/of werken. Ons netwerk van maatschappelijke organisaties, kerken, gemeente Zoetermeer is van belang om kwalitatief goede projecten te kunnen uitvoeren. Communicatie is een randvoorwaarde om goed te kunnen werken, we communiceren dan ook continue. Bewust zetten we verschillende middelen (website, twitter, nieuwsbrief, presentaties en startbijeenkomst) in om onze boodschap bij de verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen of te houden. In 2014 gaan we: - De website verder invullen. Via de website moeten mensen actuele informatie kunnen vinden en zich kunnen aanmelden. Website moet ook mobiel goed te benaderen zijn. - Facebook pagina invullen door actuele berichten te plaatsen en te verbinden met website - Vrijwilliger werven en selecteren voor beheer website en facebook pagina - Twitter account gebruiken voor korte berichten door de algemeen coördinator - Nieuwsbrief 2x per jaar (januari en september) voor de maatschappelijke organisaties in ons netwerk met daarin voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd. Het doel is bekendheid onder de medewerkers groot houden. - Contacten met lokale media zoals streekbladen, radio en tv. Periodiek zorgen voor publiciteit om de algemene bekendheid met Present te vergroten en te houden. 8 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9 4 FINANCIEN De financiën van Stichting Present Zoetermeer zijn kwetsbaar. Het zoeken en verwerven van fondsen, subsidies is een vak apart. Voor 2014 is de financiering dan ook nog niet rond. In 2014 willen we werken van uit fondsen (Oranjefonds en Skanfonds), subsidie vanuit de gemeente Zoetermeer. Daarnaast vragen we een bijdrage vanuit kerkelijke instellingen. De grootste uitgave van Stichting Present Zoetermeer zijn de personele kosten van de coördinator. Het is van belang dat er een betaalde kracht als drijvende kracht beschikbaar is voor Present Zoetermeer. Zonder deze drijvende kracht hadden we niet de positie kunnen verwerven die we nu hebben verkregen in Zoetermeer. Op dit moment werken we naar de begroting toe. Het is onze wens om een eigen werkplek te hebben. Zolang de financiering niet rond is werken we vanuit huis om de kosten laag te houden. Wel zullen we een aantal investeringskosten moeten maken in gereedschap en een laptop. De financiën goed bijhouden, het werven van fondsen en zorgvuldig om gaan met de financiële verplichtingen is geen kleinigheid. In 2013 hebben we een vrijwilliger gevonden die ons ondersteunt met de financiële administratie en controle. Dit heeft geresulteerd in een goede professionaliseringsslag van onze financiële administratie. De ambitie van Stichting Present Zoetermeer is om in projecten te draaien, daarbij hoort een andere begroting. Het is wenselijk om de formatie uit te breiden zodat er een betere balans tussen inzet en beloning ontstaat. Deze formatie willen we bij voorkeur verdelen over twee personen zodat de organisatie minder kwetsbaar wordt. De financiële toekomst van Stichting Present Zoetermeer is onzeker. Vandaar dat in 2014 ook substantieel aandacht moet worden gegeven aan het financieel verankeren van de organisatie. In 2014 willen we: - Fondsen werven die toereikend zijn. - Goed op orde houden van de financiën. Ondersteund door de boekhouder. - Fondsen wervingsplan opstellen door één bestuurslid hiervoor verantwoordelijk te maken en deze de kans te geven dit te ontwikkelen en gezamenlijk uit te voeren. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9 HOOFDSTUK 4 FINANCIEN

10 Begroting St Present, Zoetermeer Sponsoring Subsidies Giften Collectes Schenkingen Totaal Personeelskosten Lonen en salarissen Loonheffing Pensioenkosten Vrijwilligersvergoeding Verzekeringen Totaal Organisatiekosten Bijdrage Present Nederland Projectkosten Automatiseringskosten Drukwerkkosten Accountantskosten Representatiekosten Opleidingskosten Reiskosten Bankkosten Totaal Kantoorkosten Algemene kosten Telefoon/fax Administratiekosten Totaal Totaal kosten Resultaat Begroting St Present, Zoetermeer 10 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11 Sponsoring Subsidies Giften Collectes Schenkingen Totaal Personeelskosten Lonen en salarissen Loonheffing Pensioenkosten Vrijwilligersvergoeding Verzekeringen Totaal Organisatiekosten Bijdrage Present Nederland Projectkosten Automatiseringskosten Drukwerkkosten Accountantskosten Representatiekosten Opleidingskosten Reiskosten Bankkosten Totaal Kantoorkosten Algemene kosten Telefoon/fax Administratiekosten Totaal Totaal kosten Resultaat ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11 HOOFDSTUK 4 FINANCIEN

12 5 ORGANISATIE 5.1 Medewerker(s) De medewerkers en bestuursleden zijn de drijvende kracht en het visitekaartje van Stichting Present Zoetermeer. De strategische ambities zullen vertaald moeten worden in het personeelsbeleid. Om het gewenste aantal projecten te halen is uitbreiding van de formatie voor operationele werkzaamheden noodzakelijk. Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie. De basis wordt gevormd door professionele betaalde krachten en wordt uitgebreid met de inzet van vrijwilligers. In 2014 wordt voor 16 uur per week een coördinator betaald. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering, kwaliteit en kwantiteit van de projecten. De coördinator is in september 2013 van start gegaan en kan bij het uitvoeren van haar taken altijd terugvallen op de bestuursleden van Stichting Present Zoetermeer. De taken van Stichting Present Zoetermeer laten zich als volgt omschrijven: - uitvoering van projecten (zie 2.1 en strategisch plan) - contacten met maatschappelijke organisaties (zie 2.3) - contacten met kerken en christelijke organisaties (zie 2.2) - contacten met de gemeente Zoetermeer - PR en communicatie (publicaties in lokale media zoals streekbladen, websites, lokale radio, beheer van de eigen website, facebook pagina, twitter account, nieuwsbrieven of folders) (zie hfdst. 3) - Fondsen werving (zie hfdst. 4) - Ondersteuning (1)CRM, administratie zoals intake hulpvraag of vrijwilligersgroep, 2) faciliterende activiteiten zoals voorbereiding bestuur stukken (bestuur/secretaris maakt agenda en notulen) hebben van folders, visitekaartjes, declaratieformulieren, etc. 3) financiële administratie wordt gedaan door bestuur/penningmeester) - Aanspreekpunt/contactpersoon voor medewerkers - Onderling goede contacten met bestuur en coördinator - Contacten met Stichting Present Nederland - Professionalisering, op de hoogte blijven van ontwikkeling en actualiteit, van zichzelf, bestuursleden en medewerkers In 2014 willen we: - De coördinator de kans geven zichzelf de werkzaamheden eigen te maken. Hiervoor krijgt zij de gelegenheid om de training van Stichting Present Nederland te volgen. - Verbinden van vaste vrijwilligers aan de organisatie. Waarbij de volgende specialismen onze aandacht hebben: beheer website; sleutelpersonen bij kerken. 5.2 Bestuur Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit vier verschillende kerken. Te weten: Rooms Katholieke kerk, Baptistengemeente, Pinkstergemeente en Protestantse Gemeente Zoetermeer. Dit maakt dat er lokaal een breed draagvlak is voor Present in Zoetermeer. Deze vertegenwoordiging zorgt ervoor dat de toegang tot de kerken soepel verloopt (zie 2.3). Alle bestuursleden hebben een eigen verantwoordelijkheid naar hun achterban om Stichting Present daar blijvend te agenderen en zorgen voor actieve deelname aan Present. Op dit moment is het bestuur van de juiste omvang om goed te kunnen functioneren. Het bestuur bestaat uit momenteel uit 4 leden (minimaal 3 en maximaal 5 leden). Het bestuur van staat open voor nieuwe mensen, ook anders (niet christelijk) gelovigen zijn welkom. Om de kwaliteit van het bestuur te waarborgen neemt het bestuur actief deel aan activiteiten van Stichting Present Nederland en neemt de tijd om zich te laten bij scholen mocht dat nodig zijn. 12 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13 Het bestuur bestaat uit: Matthé Vermeulen, voorzitter (januari 2012 heden) Douwe Visser, secretaris (januari 2012 heden) Ria Noorlander, penningmeester (januari 2012 heden) Dick Sonneveld, bestuurslid (september 2012 heden) Medewerkers: Mirjam Konijn, coördinator (september 2013 heden) (0,4 fte betaald) Ron Reeuwijk, boekhouder (mei 2013 heden) In 2014 willen we: - Opstellen van een roulatie schema - Evaluatie van functioneren bestuur - Deelname aan de Presentdag en aanwezigheid bij Presentraad. 5.3 Overlegstructuur Onderlinge afstemming en verdere professionalisering vindt plaats door het hebben van een overlegstructuur. Voor Stichting Present Zoetermeer bestaat deze uit de volgende onderdelen. Bestuursvergadering: eens in de twee maanden is er een bestuursvergadering van Stichting Present Zoetermeer. Het vergaderrooster en inhoudelijke agendacyclus worden aan het begin van het kalender jaar vastgesteld. Werkoverleg bestuur coördinator: omdat Stichting Present Zoetermeer nog in de begin fase is er eens in de maand en afstemming overleg tussen de voorzitter en/of secretaris en de coördinator. Contacten met Stichting Present Nederland: Arjen Klein is onze contact persoon met Present Nederland. In 2014 wordt hij uitgenodigd bij een bestuursvergadering en een tweetal afspraken hebben met de algemeen coördinator. De Presentraad zal door minimaal twee bestuursleden worden bijgewoond en er wordt actief en breed deelgenomen aan de jaarlijkse Presentdag. Eens in de drie maanden is er intercollegiaal overleg tussen de algemeen coördinatoren van de omliggende Stichtingen Present. De coördinator van Zoetermeer neemt daar actief aan deel. 5.4 Werkruimte en voorzieningen Op dit moment werkt de coördinator vanuit haar huis. Het hebben van kantoorruimte voor de organisatie is zeer wenselijk, zeker voor het maken van afspraken en het ontvangen van mensen. Voor 2014 is het de wens om dit mogelijk te maken. De voorkeur gaat uit naar een strategische plek waar de coördinator gemakkelijk in contact komt met andere, collega, organisaties. De Stichting werkt ook aan het verkrijgen van voldoende financiële middelen om ondersteunende apparatuur (gereedschap, computer, fototoestel) te kunnen aanschaffen. In 2014 gaan we: - Investeren in het mogelijk maken van het hebben van een werkplek. - Investering in aanschaf van materiaal zoals laptop en fototoestel ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13 HOOFDSTUK 5 ORGANISATIE

14 6 ACTIVITEITEN IN DE TIJD *2 groepen draaien Januari 1 presentatie bedrijf 2 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 1 contact gesprekken maatschappelijke organisatie Aanzet tot ontwerp website (vrijwilligers werven) Nadenken over vraag/aanbod m.b.t. website PR materiaal inventariseren en bij bestellen Jaarrapportage 2013 maken Bedenken opzet adressen systeem Werkoverleg Present Nederland 2 daagse 2 groepen draaien Februari 2 presentatie bedrijf 2 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 2 contact gesprekken maatschappelijke organisatie Website geüpdatet Start financieel meerjaren plan Inventarisatie mogelijkheden kantoor / werkplek Jaarrapportage 2013 afronden Opzet adressen systeem Bestuursvergadering incl. voorbereiding Regio-overleg incl. voorbereiding 3 groepen draaien Maart 1 presentatie bedrijf 1 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 2 gesprekken maatschappelijke organisaties 1 gesprek levensbeschouwelijke organisaties samenwerkingsverband realiseren met charitatieve instelling samenwerkingsverband bouwmarkten herbevestigen Vullen adressen systeem CRM actief gebruiken 14 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15 Aanzet tot systeem van verslaglegging projecten Fondsenwerving/contact met donoren Werkoverleg 4 groepen draaien April 1 presentatie bedrijf 1 presentatie kerk/kerkelijk 1 presentaties maatschappelijke organisaties 1 presentatie maatsch. middenveld/levensbeschouwelijke organisaties samenwerkingsverband realiseren met een charitatieve instelling Contact VIP/participatiecentrum/piëzo Bestuursvergadering incl. voorbereiding Regio-overleg incl. voorbereiding Tussenevaluatie/financieel overzicht fondsen Systeem van verslaglegging projecten gereed 3 groepen draaien Mei 1 gesprek bedrijf 1 gesprek kerk/kerkelijk netwerk 1 gesprek maatsch./levensbesch. Organisatie werkoverleg 2 groepen draaien Juni 1 presentatie bedrijf Contacten kerk/kerkelijk netwerk Contacten maatschappelijke organisatie Contacten maatsch. middenveld/levensbesch. organisatie Bestuursvergadering incl. voorbereiding Regio overleg incl. voorbereiding Juli Website updaten Ontwerpen communicatieplan Werkwijze present voor gezinnen: plan ontwerpen Evaluatieverslag eerste half jaar Pilot Ik ben zinvol ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 15 HOOFDSTUK 6 ACTIVITEITEN IN DE TIJD

16 Werkoverleg Augustus 1 groep draaien = Pilot met gezin ½ jaar rapportage maken financieel overzicht fondsen Ontwerpen communicatieplan Opstart bijeenkomst na de zomerperiode 3 groepen draaien September 2 presentaties bedrijven Alle kerken aanschrijven start kerkelijk jaar. 1 contact maatschappelijke organisaties en/of maatsch./levensbesch. organisatie Communicatieplan gereed Bestuursvergadering incl. voorbereiding Fondsenwerving/contact met donoren voor groepen draaien Oktober 1 presentatie bedrijf 1 presentatie kerken/kerkelijk netwerk 1 contact gesprek maatschappelijke organisaties Afronden 9 maanden tussen rapportage Versturen 9 maanden rapportage aan donoren Eerste aanzet jaarplan 2015 Werkoverleg 4 groepen draaien November 2 presentaties bedrijven 1 presentatie kerk/kerkelijk netwerk 1 contact maatschappelijke organisaties Bestuursvergadering incl. voorbereiding 16 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

17 Regio overleg incl. voorbereiding Presentraad 3 groepen draaien December 1 presentatie bedrijf 2 presentaties kerken/kerkelijk netwerk Teambuilding Bestuur Stichting Present Zoetermeer Jaarverslag 2015 Fondsenwerving/contact met donoren werkoverleg *Gemiddeld heeft één groep 5 deelnemers. 30 groepen betekend naar verwachting 30 projecten. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17 HOOFDSTUK 6 ACTIVITEITEN IN DE TIJD

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2014 1 Inhoud Jaarverslag 2014... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Cijfers 2014... 4 Gegevens overige organisaties 2014 die groepen ingezet hebben... 5 Projecten per maatschappelijke organisatie...

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE Jaarplan 2015 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid... 8 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2014 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Gouda in 2014 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting In 2014 is het

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014 - 1 -

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014 - 1 - BELEIDSPLAN Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014-1 - INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. HET DOEL VAN DE STICHTING... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkgebied... 4 Werkwijze...

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers:

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers: Jaarplan 2013 De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is in het jaar 2009 te Baarn opgericht en is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn. De stichting WWvK wil concreet

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum.

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum. JAARPLAN 2014 JAAR Op weg naar het 5 jarig jubileum. ///////////////////////////////// ONDERZOEK TOONT AAN DAT MENSEN DIE PRESENT KENNEN ONS EEN 8+ GEVEN BRON PRESENT NL Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2017

Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting INHOUD Inleiding 2 1 Visie 2 2 Missie 2 3 Doelstelling 2 4 en plannen per taakgebied 3 4.a Cursussen en studiedagen 3 4.b Advisering en ondersteuning

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien.

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. JAARVERSLAG 2014 Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Present Alkmaar. 2014 was voor onze christelijk-sociale

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ

///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 ///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ Inhoud 1 VOORWOORD 3 2 ORGANISATIE 4 2.1 INLEIDING 4 2.2 MISSIE 4 2.3 VISIE 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

Strategisch document 2013 2015

Strategisch document 2013 2015 Strategisch document 2013 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. SWOT Analyse... 4 3. Strategische doelen... 6 3.1 Uitbouwen van vrijwillige inzet... 6 Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

SchuldHulpMaatje Zoetermeer. Jaarverslag 2014. Zoetermeer

SchuldHulpMaatje Zoetermeer. Jaarverslag 2014. Zoetermeer Jaarverslag 2014 Zoetermeer 0 1. Jaarverslag project SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2014 1.1 Voorwoord 2014 is het eerste jaar dat SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) een volledig kalenderjaar actief is. Op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Financiëel verslag 2014

Financiëel verslag 2014 Financiëel verslag 2014 Beuningen, 31 Maart 2015 F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2014 Algemeen Inleiding Stichting

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan: JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 Groter groeien Met dank aan: Willen is zoeken naar mogelijkheden. Niet willen is zoeken naar redenen. ///////////////////////////////// UITSPRAAK ROB ZIGTER, PERSONAL

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Samen voor Woerden. Colofon

Samen voor Woerden. Colofon Jaarverslag 2014 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie Jaarplan 2014 Algemene doelstelling Present Leeuwarden heeft als doel de brug te zijn tussen groepen en individuen die iets te bieden hebben en personen of instanties die daarmee geholpen kunnen worden.

Nadere informatie

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg Bedrijfsplan januari 2012 september 2013 Stichting Zin in Jeugdzorg Inleidend: meerjarenplan 2010-2013 De Stichting Zin in Jeugdzorg heeft vlak na de oprichting een ambitieus meerjarenplan geschreven.

Nadere informatie

Jaarbericht 2013-2014

Jaarbericht 2013-2014 Jaarbericht 2013-2014 School s cool Nijmegen, jaarbericht 2013-2014 1 Jaarbericht 2013-2014 SCHOOL S COOL NIJMEGEN LAAT ZE NIET ZITTEN! School s cool Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Beleidsplan 2014-2019 Stichting Anders dan Gemiddeld Anjeliersstraat 21 7873 AS Odoorn Telefoon: 0627126759 Email: anders.dan.gemiddeld@gmail.com Bank: ABN AMRO: 47.67.52.272 Gemaakt voor: Lobke Rojas

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie