Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR: BRUSSEL X ERKENNING: P Belgique - België P.P. - BRUSSEL X BC 1423 Douane Juridisch Sociaal Opleiding Federatie Uitzonderlijk vervoer Telecom ADR Logistiek Fiscaal Veiligheid Advertenties Bestelling Ê Doelstellingen voor 2011 Het is onnodig om er nog langer op te wijzen dat het uitblijven van een nieuwe federale regering met volledige bevoegdheden, schadelijk is voor de Belgische bedrijven. De Nationale Bank, VBO, Voka, UCM en nog vele andere organisaties hebben dit al verwoord en herhaald. Zoals voor iedere nationale beroepsorganisatie, is dit machtsvacuüm zeer hinderlijk voor het lobbywerk van UPTR. Dit weerhoudt UPTR er echter niet van om de alarmbel te luiden over de economische indicatoren van onze sector voor het jaar De automatische indexering van de lonen op 1 januari net als de onophoudelijke prijsverhogingen op diesel, dreigen het herstel van de economie te fnuiken. De transporteurs en logistieke ondernemingen knokken nu al meer dan twee jaar lang voor dit herstel! Door een regering van lopende zaken worden enkel en alleen nog technische dossiers behandeld die al langere tijd op het bord van de respectievelijke ministers liggen. In deze omstandigheden kunnen we ons nog verheugen over dossiers die binnenkort zouden afgerond worden zoals de verhoogde fiscale aftrekvoet voor investeringen gedaan voor beveiliging, en de verlaagde boetebedragen die opgelegd kunnen worden tijdens technische controles langs de weg. Het Belgisch EU-voorzitterschap is afgelopen. UPTR was hier al maandenlang op voorbereid. Wij hebben onze Europese eisenbundel aan verschillende Europese politici kunnen overhandigen en de stem van de transporteurs laten spreken. Ondertussen heeft UPTR, volgens het principe van de coöperatie, nieuwe diensten ontwikkeld voor de Belgische ondernemingen. Via dit concept heeft UPTR bij haar commerciële partners voordelen kunnen bedingen voor haar leden, die normaal gezien enkel toegekend worden aan zeer grote en belangrijke klanten. De brandstofkaart ReD Pan-European laat aan iedere Belgische transporteur toe om niet alleen van een maximale korting te genieten, maar ook de in België getankte diesel te betalen, zonder de BTW te hoeven voorfinancieren! Samen met Toledo telecom geeft UPTR transport- en logistieke ondernemingen de mogelijkheid om de kosten van hun vaste en mobiele telefonie te drukken alsook de prijs van hun internet-abonnement. Unie van professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers Erkende professionele unie nr Havenlaan Brussel Tweemaandelijks 10 e jg Ten slotte biedt UPTR via haar bijstandsdiensten een oplossing voor de internationale transporteurs op vlak van betaling van boetes opgelopen in het buitenland, maar vooral een juridische opvolging van hun dossier in Frankrijk, Italië of elders in Europa! Het is één van de taken van een beroepsfederatie haar leden de nodige hulpmiddelen aan te reiken om de bedrijfsadministratie te vereenvoudigen, de financiële middelen efficiënter aan te wenden en hun administratie tot een minimum te herleiden. Het leven van de ondernemers vereenvoudigen door hen te helpen om zich op hun beroep te concentreren; dat zijn de doelstellingen van UPTR en haar partners voor > Michaël Reul, Secretaris-generaal.

2

3 Douane 3 Vereenvoudigde douaneprocedures Herbeoordeling gebaseerd op AEO-criteria tegen 1 januari 2012 Een rubriek van AEO op vrijwillige basis 1 januari 2008 was de begindatum van het vrijwillige Authorised Economic Operator AEO programma. Einde juli 2010 hadden al 87 ondernemingen in België, en 3000 ondernemingen binnen de EU, de AEO-status behaald. AEO verplicht? Vanaf 1 januari 2012 zullen de nationale EU-douaneautoriteiten de vergunningen vereenvoudigde aangifte, domiciliëringsprocedure, toegelaten geadresseerde/afzender (transit) en toegelaten afzender (bewijs van communautaire status) opnieuw evalueren. De herbeoordeling zal gebeuren op basis van de volgende criteria om een AEO-certificaat - douane - vereenvoudigingen (AEO-C) te behalen, namelijk: een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van douanevereisten; een deugdelijke handels- en vervoersadministratie; het bewijs van financiële solvabiliteit. Alle huidige vergunningen voor vereenvoudigde douaneprocedures zullen aan een voorafgaande audit onderworpen worden. Nieuwe aanvragen voor vereenvoudigde douaneprocedures worden automatisch aan deze audit onderworpen. Bedrijven die houder zijn van een AEO-C of AEO- F certificaat worden geacht aan de voorwaarden en criteria te hebben voldaan. Business Impact Bedrijven die houder zijn van een vergunning voor vereenvoudigde douaneprocedures zullen aan de AEO-criteria moeten voldoen, anders zullen zij niet langer van deze procedures kunnen genieten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijf, zoals hogere kosten en vertragingen bij de inklaring van uw goederen. Ook in het geval dat uw bedrijf de douaneformaliteiten aan een logistiek dienstverlener (3PL) heeft uitbesteed, is het aan te raden om ervoor te zorgen dat de 3PL alle nodige maatregelen neemt. De Belgische douaneautoriteiten zullen binnenkort hierover een mededeling publiceren. Actie is nodig De tijd begint echter te dringen. Bedrijven die momenteel niet voldoen aan de AEO-criteria hebben ongeveer 16 maanden de tijd om zich voor te bereiden en de nodige werkprocedures in te voeren. Indien dit niet gebeurt, dreigen ze geen gebruik meer te kunnen maken van de vereenvoudigde douaneprocedures, aangezien de huidige vergunningen waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2012, zullen ingetrokken worden. Het KPMG-netwerk beschikt over een multidisciplinair team van professionals die uw bedrijf kan helpen met het valideren van uw huidige set-up. Zij kunnen u helpen om er voor te zorgen dat uw goederenstroom ook na 2012 soepel blijft draaien. Wij raden u dan ook aan om nu de AEO-status te behalen zodat de voorafgaande audit geen problemen stelt. 1 Toestaan dat goederen onder een douaneregeling worden geplaatst op vertoon van een administratief document, in plaats van een douaneaangifte, waarna een aanvullende aangifte wordt gedaan. 2 Toestaan dat goederen onder een douaneregeling worden geplaatst, zonder de goederen op het douanekantoor aan te brengen. 3 Het mogelijk maken om de goederen onder de douaneregeling douanevervoer te ontvangen/verzenden, zonder de goederen op het douanekantoor aan te brengen. 4 Toestaan om het bewijs van de communautaire status vast te stellen, zonder de documenten ter goedkeuring aan de douane voor te leggen. Meer info? KPMG Belastingconsulenten Diederik Bogaerts Senior Manager Customs Tél : Philippe Orban Senior Tax Manager Tél :

4 Juridisch Mijn chauffeur drinkt... Wat doen? Nogal wat transporteurs worden veroordeeld voor dronkenschap van hun chauffeur. Zij stellen zich dikwijls de vraag in welke mate zij gehouden zijn om de boete te betalen die hieruit voortvloeit. De materie wordt in artikel 67 van het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 behandeld, waarin de wetten met betrekking tot de verkeerspolitie worden omschreven: De personen die burgerlijk aansprakelijk zijn voor schadevergoedingen en kosten, in de zin van artikel 1387 van het burgerlijk wetboek, zijn dit eveneens voor boetes. Deze maatregel betreft overtredingen die betrekking hebben op de verkeerswetgeving en in het bijzonder dronkenschap. In deze omstandigheden is het zonder meer de werkgever, in zijn hoedanigheid als burgerlijk aansprakelijke, die verantwoordelijk zal worden gesteld om de geldboete te betalen, indien er een band van ondergeschiktheid tussen de werkgever en zijn chauffeur kan worden aangetoond, en dat de schade onstaan is door de de laatstvermelde terwijl hij zijn functie uitoefende waarvoor hij tewerkgesteld was. De werkgever zou dus aan zijn verantwoordelijkheid kunnen ontsnappen indien hij kan aantonen dat zijn werknemer gehandeld heeft, buiten de functie waarvoor hij is aangeworven, bijvoorbeeld een ongeval als privépersoon. De werkgever heeft er in ieder geval baat bij om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen zijn werknemer. Artikel 18 in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voorziet dat de werkgever zich op zijn werknemer kan verhalen in geval van dwaling, zware fout of lichte herhaaldelijke fout. Dwaling is gelijkgesteld met opzettelijke fout, (bijvoorbeeld: diefstal, oplichting, vrijwillige vernieling van goederen), de zware fout is in dit geval zo erg dat zij niet te verdedigen is. Het gaat om de fout die een normaal voorzichtig mens niet zou maken, diegene die de fout begaan heeft, zou moeten weten dat hij iemand anders schade berokkent. Tenslotte, indien dronkenschap regelmatig voorkomt bij de chauffeur, laat artikel 18 toe om stappen tegen deze laatste te ondernemen. In deze veronderstelling, moet de werkgever zijn chauffeur ofwel dagvaarden voor de Arbeidsrechtbank, ofwel een minnelijke schikking met hem treffen om de betaalde sommen terug te vorderen. Met betrekking tot deze kwestie kan men er nog eens op wijzen dat de gedane loonsinhoudingen op grond van de gesloten overeenkomst niet hoger dan 1/5 van het maandelijks nettoloon mag zijn behalve in het geval van dwaling. Tenslotte moet men een ongeval dat veroorzaakt is wegens dronkenschap, of een gewone controle waarbij de ordediensten vaststellen dat de chauffeur in benevelde toestand is, onder ogen durven zien. De ordediensten zijn krachtens artikel 56 van de wet van 16 maart 1968, bevoegd om het rijbewijs van de overtreder in te trekken. De intrekking van het rijbewijs gebeurt voor een periode 15 dagen, maar kan verlengd worden op vraag van de Procureur des Konings. Meester Alain Franken, Advocaat bij de Balie van Luik. 4

5

6 Sociaal Arbeidsovereenkomsten Loongrenzen voor 2011 Een rubriek van Op 1 januari 2011 worden de jaarlijkse loongrenzen (1) aangepast worden die uitmaken welke bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepasselijk zijn. Die wijziging is het gevolg van de jaarlijkse indexering. Wettelijke bepalingen op de arbeidsovereenkomsten Duur proeftijd voor bedienden - maximum 6 maanden - maximum 12 maanden Opzeggingstermijn voor bedienden Betekening door de werkgever - 3 maanden per schijf van 5 jaar begonnen anciënniteit - termijn volgens wederzijds akkoord of éénzijdig door werkgever vastgesteld Betekening door bediende - maximum opzegging van 4,5 maanden - maximum opzegging van 6 maanden Opzeggingstermijn vastgesteld bij de aanwerving - Mogelijkheid om de opzeggingstermijn vast te stellen bij de aanwerven Tegenopzegging voor bedienden - 1 maand - 2 maanden - 4 maanden Afwezigheid voor het zoeken van een andere betrekking - 2 halve dagen per week - 1 halve dag (behalve tijdens de 6 laatste maanden 2 halve dagen) Concurrentiebeding - beding verboden - beding toegelaten voor de functies vastgesteld in de C.A.O. - beding toegelaten behalve voor de functies verboden bij C.A.O. Borgsom voor werknemer - 1 maand loon - 3 maanden loon Arbitragebeding - beding verboden - beding toegelaten Jaarlijks loon 2010 (1) et et et et et et et et et et Jaarlijks loon 2011 (1) et et et et et et C et et et et (1) Onderjaarlijksloonwordtverstaanhetmaandelijksbrutoloon,herberekendovereenjaar(= maandelijksbrutoloon x 12).Hieraanwordentoegevoegd :hetdubbelvakantiegeld, de oudejaarspremie en alle voordelen die krachtens de overeenkomstzijnverkregen. Hetjaarlijksloonwaarrekeningmeewordtgehoudenishetloon datbestaat : ophetmomentvandeindiensttreding,voordeduurvande proeftijd; ophetmomentdatdeopzeggingbegint,voordeberekening vandeopzeggingstermijn,vandetegenopzeggingofvande duurvandeafwezighedenomeenanderebaantezoeken; ophetmomentvandeeffectievebeëindigingvandearbeidsbetrekkingen,voordeberekeningvandeontslagvergoeding en om de geldigheid van een concurrentiebeding te beoordelen. Alshetloonveranderlijkis,moeterrekeninggehoudenworden metdebedragendiebetaaldwerdentijdensde12 laatstemaanden voor het moment waarvoor men de loongrens wil vaststellen. Bron: Aanpassing op 1 januari 2011 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131) B.S 12 november 2010

7 TRUCKS. LEASING & FINANCIERING. OPLOSSINGEN VOOR WAGENPARKEN. SERVICE & ONDERDELEN. De échte winnaar bent u. De nieuwe Atego. Truck of the Year Een merk van Daimler

8 Opleiding Permanente vorming: een probleem voor de rij-en rusttijden? Een rubriek van Nogal wat vervoerders maken zich zorgen over de impact op de rij-en rusttijden, wanneer men de vrachtwagen van de firma gebruikt voor opleidingen in het kader van de permanente vorming. Teneinde de vervoerders juridische zekerheid te bieden ten aanzien van deze problematiek heeft PTTC deze vraag voorgelegd aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hierna vindt u hun antwoord. Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer valt de verplaatsing van de woonplaats / bedrijf naar de locatie waar de praktijklessen plaatsgrijpen, evenals de praktijklessen onder de wettelijk voorziene vrijstellingen. De FOD Mobiliteit en Vervoer beroept zich hiervoor op artikel 6, punt (e) van het Koninklijk Besluit van 9 april Dit artikel 6 geeft een opsomming van de voertuigen die niet onderworpen zijn aan de verordening op de rij-en rusttijden: e) voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen en examens met het oog op het behalen van een rijbewijs of een getuigschrift van vakbekwaamheid, voor zover ze niet worden gebruikt voor het commerciële goederen- of personenvervoer; Hoe in de praktijk te werk gaan: 1) Zorg dat u het inschrijvingsformulier tijdens de rit van en naar het vormingscentrum aan boord van uw voertuig heeft. 2) Voertuigen met digitale tachograaf: Plaats het tachograaftoestel in de stand OUT. 2) Voertuigen met een analoge tachograaf: Plaats geen schijf in het tachograaftoestel. 3) Vergeet na de terugrit niet om de digitale tachograaf opnieuw in te schakelen en indien het gaat om een voertuig met analoge tachograaf om opnieuw een schijf in het toestel te steken. 4) Ondanks het feit dat hiertoe geen speciale documenten voorzien zijn, raadt de FOD Mobiliteit aan, teneinde alle problemen bij een eventuele toekomstige controle, de chauffeur die de lessen gevolgd heeft, te voorzien van een verklaring van activiteiten en veld (17) heeft een voertuig bestuurd dat niet onder Verordening (EG) nr. 561/2006 of de AETR-overeenkomst valt, aan te kruisen. 8

9

10 Federatie Evenementen, communicatie, media, UPTR in een notedop De taken van een federatie zijn veelvuldig. Dit is eveneens het geval voor UPTR. UPTR communiceert, neemt deel aan en organiseert evenementen, handelt en reageert Hieronder vindt u een overzicht van wat er de laatste weken zoal leefde binnen onze federatie. UPTR neemt deel, stelt voor, handelt, reageert Belgisch EU-voorzitterschap Europees Economisch en Sociaal Comité: Tussenkomst tijdens het seminarie over de internalisering van de externe transportkosten : Wat zijn de perspectieven na Eurovignet II?. «How green makes money»: Eerste Europese KMO-top, georganiseerd door UCM, UNIZO, UEAPME en de Europese Commissie, in aanwezigheid van de ministers Laruelle en Van Quickenborne. «Innovative and sustainable solutions for Europe» : Conferentie over stedelijk vervoer, georganiseerd door de Europese Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanwezigheid van Europees commissaris voor Transport, Siim Kallas en de Brusselse Minister van Transport Brigitte Grouwels. Sociaal overleg «Reinventing the Wheel or Reinventing the Policy» : Debat georganiseerd door vicevoorzitter en lid van de parlementaire commissie Transport van het Europees Parlement, Isabelle Durant. «Efficient, Safe and Sustainable Road Transport for the future», 1st IRU/EU Presidency Road Transport Conference & Ministerial Meeting, in aanwezigheid van Europees commissaris voor Transport, Siim Kallas, voorzitter van de commissie Transport in het Europees Parlement, Brian Simpson en Staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe. Vervoer van petroleumproducten: overlegvergadering tussen de patronale en syndicale partners en tussen de patronale en syndicale partners van de paritaire comités 140, 127 et 117. Toxische gassen in containers: Colloquium georganiseerd door EWS Fumigation & Health Protection Services. 10

11 11 Mobiliteit & Transport Raad van Bestuur UPTR bij IRIS-TL: UPTR hield haar Raad van bestuur van november in aansluiting op een presentatie /rondleiding van het opleidingscentrum IRIS-TL (Beroepsreferentiecentrum voor Transport & Logistiek van het Brussels Hoofstedelijk Gewest), georganiseerd door de Brusselse Haven Gemeenschap, in aanwezigheid van minister Brigitte Grouwels. Brigitte Grouwels Brussels minister van Openbare Werken, Vervoer, Informatica en de Haven van Brussel, Jean-Claude Delen, Voorzitter IRIS-TL, Philip Molein, Coördinator IRIS-TL, Bruno Velghe, Voorzitter UPTR, Michaël Reul, Secretaris-generaal UPTR Ondertekening Winteractieplan (WAP): Op 17/11/2010 heeft UPTR samen met Minister Crevits het WAP ondertekend. De Minister engageert zich in dit WAP om geen algemeen rijverbod voor vrachtwagens in te voeren. Union Wallonne des Entreprises (UWE): deelname aan de informele denkgroep over stedelijk goederenvervoer. Teleroute Transport Info Days: Debat rond de permanente vorming van vrachtwagenchauffeurs.. Ridders van de weg: UPTR heeft deelgenomen aan het door TVM georganiseerde evenement Ridders van de weg, mede-vertegenwoordigd door europarlementslid Dirk Sterckx, waarbij vrachtwagenchauffeurs die al jaren goed rijgedrag en wegveiligheid hoog in het vaandel dragen, werden gehuldigd. «Medeverantwoordelijkheid inzake goederenvervoer»: informatiesessie gegeven door UPTR voor de leden van Febelcem (cementindustrie) en Fediex (ontginningsindustrie). «Tien aandachtspunten m.b.t. Arbeidsinspectie & Verzekeringen»: seminarie georganiseerd door UPTR. UPTR communiceert Hierna vindt u een overzicht van de informatie die UPTR, via fax of mail, aan haar leden bezorgde: UPTR interpelleert de Waalse Minister-President over de kilometerheffing Paritair Comité 140 unaniem eens over bevoegdheid vervoer van petroleumproducten FOD Mobiliteit lanceert elektronische aanvraag vervoersvergunning UPTR in de media RTBF: Journaal van 30 november 19h30 Tussenkomst met betrekking tot de extra kosten voor de transporteurs te wijten aan het winterweer Sudpresse van 30 november De sneeuw komt : algemene mobilisering De Lloyd van 17 en 19 november Kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2013 en Geen onvoorwaardelijke kilometerheffing.

12 Uitzonderlijk Uitzonderlijk vervoer: Nieuwe online procedure voor vergunningsaanvragen Ter vervollediging van de uitgebreide uitleg die verscheen in de laatste editie van Non Stop (n 5 november 2010), vind u de complete nota van de FOD Mobiliteit & Transport over de indiening van een vergunningsaanvraag voor uitzonderlijk vervoer. Vanaf 3 januari 2011 kunnen de aanvragen elektronisch ingediend worden. Voor de indiening van deze aanvragen dient een forfaitair bedrag betaald te worden. Daar tegenover staat een versnelde behandeling van de aanvraag en de aflevering van de vergunning. BELANGRIJKE NOTA AAN DE AAN- VRAGERS VAN VERGUNNINGEN UITZONDERLIJK VERVOER Vanaf maandag 03 januari 2011 treden ook het artikel 6 en artikel 8 van het KB van 02 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen alsook het MB betreffende de procedure, vorm en inhoud van de vergunning in voege. Vanaf dezelfde datum wordt ook de nieuwe procedure van aanvraag van toepassing. Dit betekent dat er voor de studie van de aanvraag vanaf deze datum een retributie zal geheven worden; terwijl de FOD de bepaalde termijnen zal moeten respecteren. Om de overgang van de huidige werkwijze naar de nieuwe toepassing te organiseren worden volgende maatregelen voorzien; De diensten van de FOD zullen gesloten zijn van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december De nieuwe aanvragen, ingediend volgens de huidige procedure en met het nu beschikbare formulier worden in de dienst uitzonderlijk vervoer aanvaard tot en met 24 december Deze maatregel is ook van toepassing op antwoorden van aanvragen waarvoor een of meer bijkomende inlichtingen of correctie door de dienst zijn gevraagd. Deze aanvragen zullen verder behandeld worden volgens de huidige procedure, dus zonder toepassing van het artikel 6 en artikel 8 van het KB. De brievenbussen van het City Atrium voor het indienen van aanvragen zullen slechts beschikbaar blijven tot 24 december 2010 om12u00. De aanvragen gesteld volgens de huidige procedure, die in de dienst aankomen na 24 december 2010, zullen vanaf 03 januari 2011 aan de aanvragers teruggestuurd worden met de vraag deze terug in te dienen volgens de nieuwe procedure. Vanaf 03 januari 2011 zullen dus nog enkel de aanvragen ingediend volgens de nieuwe procedure worden aanvaard. Alle nuttige inlichtingen in verband met het gebruik van deze procedure zullen te vinden zijn op de internetsite van de FOD; volgens het openen van de volgende rubrieken Weg, vervolgens Goederenvervoer, en Uitzonderlijk vervoer De aanvragers, nu opgenomen in het bestand van de FOD, zullen eerstdaags een bericht ontvangen ter verificatie en/of vervolledigen van hun gegevens. Na ontvangst van deze inlichtingen zullen zij de middelen voor toegang tot de nieuwe on-line toepassing ontvangen. 12

13

14

15

16

17 ADR 17 Nieuwe overeenkomst ADR Belangrijkste wijzigingen De regelgeving rond ADR is gewijzigd. De dienst ADR van de FOD Mobiliteit heeft de belangrijkste wijzigingen van ADR voor 2011 op haar website gezet. Hierbij de link : e/adr/wadr_nl.pdf. ADR 2011: Belangrijkste wijzigingen voor 1 juli Hieronder vindt U een overzicht van de voorziene wijzigingen. Deze nieuwe voorschriften zullen in werking treden vanaf de 1ste januari 2011 met een overgangsperiode van 6 maanden. Definities (hoofdstuk 1.2.1) De definitie van de ontlader is toegevoegd aan de bestaande lijst. De definitie van de belader is gewijzigd en omvat de bedrijven die een container, container voor losgestort vervoer, MEGC, tankcontainer of mobiele tank op een voertuig laadt (met deze wijziging doelt ADR op de terminals.) Opleiding van de personen die betrokken zijn bij het vervoer ADR (hoofdstuk 1.3) De werknemers moeten opgeleid zijn vooraleer ze verantwoordelijkheden kunnen opnemen. Zij kunnen enkel onder rechtstreeks toezicht van een opgeleid persoon functies uitoefenen waarvoor ze nog geen opleiding kregen. De opleiding moet regelmatig aangevuld worden met bijscholingscursussen rekeninghoudend met veranderingen in de reglementering. Overzichten van de gevolgde opleidingen moeten door de werkgever opgevolgd en doorgegeven worden aan de werknemer of op aanvraag aan het bevoegde gezag. Plichten van de andere betrokkenen (hoofdstuk 1.4.3) De plichten van de ontlader staan nader omschreven (nieuwe paragraaf ) Bepalingen betreffende de beveiliging (hoofdstuk 1.10) Deze sensibiliseringsopleiding moet, bij hun in diensttreding, gegeven worden aan de personen, werkzaam in de sector van het vervoer van gevaarlijke goederen, tenzij aangetoond kan worden dat ze deze opleiding reeds genoten hebben. Vervolgens dient ze regelmatig aangevuld te worden met een bijscholing. (nieuwe paragraaf ). De werkgever moet een overzicht bijhouden van alle gekregen opleidingen met betrekking tot beveiliging. Op verzoek moet dit ter beschikking gesteld worden van de werknemer of de bevoegde overheid. Het overzicht dient door de werkgever bewaard te worden voor een periode, vastgelegd door de overheid. (nieuwe paragraaf ). Bepalingen eigen aan de verschillende klassen (hoofdstuk 2.2) Toevoeging van een nieuwe subklasse aan de stoffen van klasse 6.1: TFW Giftige stoffen, brandbaar, die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (aanpassing van paragraaf ) Lijst van de gevaarlijke goederen (deel 3, tabel A) Nieuwe ONU-nummers en schrapping van het bijzondere voorschrift 274 voor 32 ONU-nummers. Gevaarlijke goederen, verpakt in beperkte hoeveelheden (hoofdstuk 3.4) Ter herinnering, de beperkte hoeveelheid die geldt per binnenverpakking of voorwerp, is voor elke stof gespecificeerd in kolom (7a) van tabel A in hoofdstuk 3.2. De tabel van paragaaf verdwijnt. De gevaarlijke goederen mogen uitsluitend verpakt worden in binnenverpakkingen die geplaatst zijn in geschikte buitenverpakkingen. Het totale gewicht van het collo mag niet groter zijn dan 30 kg (paragraaf 3.4.2). Bakken met een hoes uit krimp- of rekfolie mogen als buitenverpakking dienen voor voorwerpen of binnenverpakkingen die gevaarlijke goederen bevatten, die overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk vervoerd worden. Het totale gewicht van het collo mag niet groter zijn dan 20 kg (paragraaf 3.4.3). Kenmerking van de colli: Behalve voor luchttransport moeten de colli die gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden bevatten, het hieronder weergegeven merkteken dragen. (paragraaf 3.4.7). De colli die gevaarlijke goederen bevatten en voor verzending via luchtvervoer aangeboden worden, moeten het hieronder weergegeven merkteken dragen. (paragraaf 3.4.8). Het symbool «Y» dient in het midden van het merkteken te staan en dient duidelijk zichtbaar te zijn. Elk van de hierboven vermelde merktekens moet gemakkelijk zichtbaar en leesbaar zijn en bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. Het bovenste en onderste gedeelte en de boord moeten zwart zijn. Het centrale gedeelte moet wit zijn, of in een kleur die voldoende contrasteert met de achtergrond. De minimale afmetingen moeten 100 mm x 100 mm zijn en de minimale dikte, van de lijn die de ruit vormt, dient 2 mm te zijn. Indien

18 18 de afmetingen van het collo dit vereisen, kunnen de afmetingen verkleind worden tot niet minder dan 50 mm x 50 mm, op voorwaarde dat het merkteken goed zichtbaar blijft. OPMERKING : het gebruikte merkteken dat van toepassing is voor colli tot 1 januari 2011, kan tot 30 juni 2015 gebruikt worden. Voorafgaand aan het transport moeten de afzenders van verpakte gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden, op traceerbare wijze, de te vervoeren totale goederenmassa doorgeven aan de vervoerder (paragraaf ). Kenmerking van eenheden Transporteenheden met een maximale massa van meer dan 12 ton die colli vervoeren met gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden, moeten vooraan en achteraan voorzien zijn van een kenmerking zoals beschreven in paragraaf 3.4.7, tenzij ze reeds een oranje signalisatie dragen overeenkomstig Als het om containers gaat, moeten de transporteenheden aan de vier zijkanten voorzien zijn van een kenmerking, tenzij ze reeds een oranje signalisatie dragen overeenkomstig Indien het niet zichtbaar is aan de buitenkant van de transporteenheid, moet de kenmerking bovendien nog vooraan en achteraan van de eenheid geplaatst worden (paragraaf ). De voorgeschreven kenmerking is niet vereist indien het totale gewicht van de vervoerde colli, niet groter is dan 8 ton per transporteenheid. (paragraaf ). De kenmerking is identiek aan het kenmerk dat in is voorgeschreven. De minimale afmetingen zijn 250 mm x 250 mm. (paragraaf ). OPMERKING : het gebruikte merkteken voor transporteenheden dat van toepassing is tot 1 januari 2011, kan tot 30 juni 2015 gebruikt worden.. Overzicht Kenmerking van de colli vanaf 1 januari 2011 : of Tot 30/06/2015 of Kenmerking van de transporteenheden vanaf 1 januari 2011 : Tot 30/06/2015 Opmerking De colli die goederen bevatten die onder het nummer ONU 3245 vallen, (genetisch gemanipuleerde organismen of micro-organismen) dragen de volgende soortgelijke kenmerking: Deze colli zijn volledig vrijgesteld van de ADR : er wordt nooit een markering van de transporteenheid of de container vereist. Documentatie 5.4 Wanneer de gegevens met betrekking tot de gevaarlijke goederen aan de vervoerder geleverd zijn via EDP- of EDI-technieken, moet de afzender deze gegevens via een papieren document aan de vervoerder kunnen voorleggen. Deze gegevens moeten op dit document in de volgorde vermeld staan zoals in onderhavig hoofdstuk is voorgeschreven. (nieuwe paragraaf ). OPMERKING : het is niet nodig om het aantal, de beschrijving en de inhoud van elke binnenverpakking die vervat is in de buitenverpakking van een samengestelde verpakking, aan te duiden (nieuwe paragraaf e). Indien afval wordt vervoerd dat gevaarlijke stoffen bevat, (met uitzondering van de radioactieve afvalstoffen), moet de officiële benaming van het vervoer voorafgegaan worden door het woord AFVALSTOF(FEN) tenzij deze term al deel uitmaakt van de officiële vervoersbenaming (paragraaf ). Het woord "AFVALSTOF(FEN)" zal dus verschijnen tussen de code UN en de officiële benaming. In ADR 2009, ging het woord AFVALS- TOF(FEN) deze twee benamingen vooraf. ADR 2009: AFVALSTOF 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) ADR 2011: UN 1230 AFVALSTOF, METHANOL, 3 (6.1), VG II, (D/E) Niet gereinigde, lege voertuigen (paragraaf ) Bij lege, niet gereinigde opslageenheden die residu s van gevaarlijke stoffen bevatten, andere dan stoffen van klasse 7, dienen de opschriften LEEG, NIET GE- REINIGD of RESIDU, VORIGE INHOUD aangegeven te worden voor of achter de omschrijving van het gevaarlijk goed die in a) tot d) en k) wordt vereist. In ADR 2009, moest deze vermelding gebeuren voor of na de officiële vermelding van transport. ADR 2009 : UN 1230 leeg, niet gereinigd, METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) of UN 1230 METHANOL, leeg, niet gereinigd, 3 (6.1), II, (D/E) ADR 2011 : UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E), leeg, niet gereinigd Milieugevaarlijke stoffen (nieuwe paragraaf ) Bijzondere bepalingen voor het vervoer van milieugevaarlijke stoffen voor watergebied. Wanneer een stof die behoort tot een van de klassen 1 tot 9 voldoet aan de klasseringcriteria van , moet op het vervoersdocument de bijkomende vermelding staan MILIEUGEVAARLIJK. Deze bijkomende vereiste is niet van toepassing op de UN-nummers 3077 en 3082 of op de in opgesomde uitzonderingen.

19 19 De vermelding MARINE POLLUTANT (overeenkomstig van de IMDG Code) in plaats van MILIEUGEVAARLIJK is toegelaten voor de transporten in een transportketen die een maritiem traject omvat. Schriftelijke richtlijnen (paragraaf 5.4.3) Het model van de schriftelijke richtlijnen dat van kracht is sinds januari 2009, is aangepast. In dit nieuwe model moet het opvangeenheid niet meer noodzakelijk van plastic zijn. Deze uitrusting alsook de schop en de rioolafdichting zijn enkel vereist voor de vaste stoffen en vloeistoffen met gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 of 9. De nieuwe versie van de veiligheidskentekens is beschikbaar op de site bli/adr/adr_linguistic_e.htm alsook op de website van UPTR : Bewaring van de gegevens betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen (nieuwe afdeling 5.4.4) De afzender en de vervoerder moeten gedurende een periode van ten minste drie maanden een kopie bewaren van het vervoersdocument van gevaarlijke goederen, en van de bijkomende informatie en documentatie zoals aangegeven in ADR. Wanneer de documenten elektronisch of in een informaticasysteem bewaard worden, moeten de afzender en de vervoerder ze kunnen reproduceren in gedrukte vorm. Bijzondere maatregelen voor eenheden onder fumigatie De documenten verbonden aan het transport van eenheden die een fumigatiebehandeling hebben gekregen en die niet volledig geventileerd zijn geweest voor het transport, moeten de volgende aanduidingen bevatten: UN 3359, eenheid onder fumigatie, 9, of UN 3359, eenheid onder fumigatie, klasse 9 De datum en het tijdstip van de fumigatie Het type en de hoeveelheid van het gebruikte fumigatiemiddel Deze aanduidingen moeten opgesteld zijn in een officiële taal van het land van herkomst en eveneens, indien deze taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits vermits de akkoorden, voor zover ze bestaan, tussen de bij het transport betrokken landen hier anders over beslissen. Attest van ADR-chauffeur (paragrafen , en ) Verlenging: Om de geldigheid van het ADR-certificaat te verlengen, kan de opfrissing op volgende wijze gedaan worden: Gedurende de eerste twaalf maanden volgend op de datum waarop het attest verstreken is. Het nieuwe attest zal vijf jaar lang geldig zijn, vanaf de datum waarop de geldigheid van het eerder vermeldde attest verstreken is. Voor de termijn van twaalf maanden, voorafgaand op de laatste geldigheidsdatum. Het nieuwe attest is zal vijf jaar geldig zijn, vanaf de datum waarop men geslaagd is voor het opfrissingsexamen. Model: Een nieuw model van attest is voorzien. Het moet uit plastic bestaan, met een witte kleur en zwarte letters. De foto van de titularis moet er in verwerkt zijn. Het moet een bijkomend veiligheidselement bevatten zoals een hologram, UV-druk, of guillochepatroon. Voorlopige maatregel: Tot en met 31 december 2012, kunnen de nieuwe attesten gemaakt worden volgens het tot nog toe geldige model. Deze kunnen verder gebruikt worden tot het einde van hun vijfjarige geldigheidsperiode. Liliane Ingrao, Veiligheidsadviseur UPTR.

20 Logistiek Publiek-Private Samenwerking voor kaaimuren Om het vervoer via de waterweg te bevorderen, kunnen bedrijven in Vlaanderen een laad- en losinstallatie bouwen via een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Het Vlaams gewest neemt daarbij maximaal 80 procent van de kosten voor zijn rekening. Het bedrijf betaalt minimaal 20 procent en verbindt zich ertoe om de installatie minstens 10 jaar te benutten voor goederentransport via het water. Succesverhaal Dit PPS-programma is een schot in de roos. Eind 2009 hadden al 156 bedrijven een goedgekeurde aanvraag ingediend en waren er 77 PPS-kaaimuurprojecten operationeel. De overige projecten zitten nog in de voorbereidings- of studiefase. Sedert de opstart van het programma in 1998, zijn er al bijna 4 miljoen vrachtwagenritten vermeden, waarvan ruim in De projecten zijn verspreid over gans Vlaanderen en situeren zich zowel langs hoofd- als langs secundaire waterwegen. De overslag betreft allerlei soorten goederen: vaste en vloeibare bulk, containers, afvalstoffen, ondeelbare elementen en stukgoederen (zie bijgevoegd kaartje). De Vlaamse waterwegbeheerders bereiden samen met Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw een verlengingsaanvraag bij Europa voor zodat ook na 2010 bedrijven van deze steunmaatregel kunnen genieten. Brochure en handleiding De kosten die in aanmerking komen voor deze regeling, zijn die van de vaste infrastructuur, de aansluitende verharding, de afwatering, de toegangswegen, de uitrusting voor het aanmeren, overkappingen, los- en persleidingen, bunkers en stortbakken. Meer informatie over het doel, de voorwaarden en de mogelijkheden vindt u terug in een brochure en een handleiding die u kan opvragen bij de Vlaamse waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart) en Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw. Meer info? Waterwegen en Zeekanaal NV afdeling Commercieel Beheer Adres: Oostdijk Willebroek Tel. : 03/ Website : 20

21

22 Fiscaal Verkeersbelasting en Eurovignet: Vlaams gewest neemt inning over 22 Vanaf 1 januari 2011 is de taak tot inning van de verkeersbelasting en het Eurovignet in Vlaanderen overgenomen door de Vlaamse overheid van de FOD Financiën. Het agentschap VLABEL, ofwel de Vlaamse Belastingsdienst is vanaf nu hiervoor bevoegd en valt onder het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting. Wat is er veranderd en voor wie? In het Vlaams Gewest Vanaf 01/01/2011 is de FOD Financiën niet langer bevoegd voor de verkeersbelasting in het Vlaams Gewest. De overheveling van deze bevoegdheid van het federaal naar het Vlaams niveau, treft dus alle natuurlijke en rechtspersonen die woonachtig (rijksregisteradres) of gevestigd (maatschappelijke zetel) zijn in het Vlaamse gewest op wiens naam het voertuig is ingeschreven (of waarvoor een aangifte is gedaan). Alle taken met betrekking tot de inning, bezwaren, geschillen en controle worden vanaf nu uitgevoerd door VLABEL. Dit agentschap is onder andere bevoegd voor de inning van de jaarlijkse verkeersbelasting op alle voertuigen; de belasting op inverkeerstelling op personenwagens en het Eurovignet voor vrachtwagens. Het dossier van een belastingsplichtige blijft tot het einde van de belastbare periode in de regio waar hij bij begin van de belastbare periode was VB: Indien een transportonderneming op 01/08/2011 van Vlaanderen naar Wallonië verhuist, zal het aanslagbiljet inzake de jaarlijkse verkeersbelasting in oktober 2011 nog door het Vlaamse gewest worden geïnd. Er zijn nu minder loketten beschikbaar dan bij de FOD Financiën. Alle belastingsplichtigen in Vlaanderen kunnen voor alle verkeersbelastingen, en buitenlanders voor het Eurovignet, terecht aan één loket in de VAC-kantoren te Leuven, Brugge, Antwerpen, Hasselt, Brussel en in het hoofdkantoor in Aalst. Men krijgt vanaf 01/01/2011 ook geen uitnodiging meer tot betaling, in de plaats wordt onmiddellijk een aanslagbiljet verzonden. De bezwaartermijn bedraagt uniform drie maanden terwijl de betalingstermijn voor iedereen twee maanden is (te tellen vanaf datum van verzending/kennisgeving). Er is een nieuwe website operationeel, waar ook een digitaal loket aan verbonden is. Men kan op deze manier aangiftes indienen en stopzetten, vrijstellingen en verminderingen online aanvragen, documenten afdrukken en online bezwaarschriften indienen. Bauwensplaats 13 bus Aalst Contacttelefoon: 1700-lijn van 9 tot 19u adres: In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Waalse en Brusselse belastingsplichtigen worden verder belast door de FOD Financiën. De verkeersbelasting Vrachtwagens vallen net als autobussen, samengestelde voertuigen, enz onder het stelsel van de niet-geautomatiseerde voertuigen. Dit komt neer op een stelsel van uitgestelde betaling. Dit betekent concreet dat de belasting slechts uiterlijk op 15/12 van het aanslagjaar moet betaald worden. Het fiscaal kenteken wordt echter wel overhandigd bij het begin van het aanslagjaar. Met andere woorden, het kenteken geldt hier niet als bewijs van betaling, maar wel als bewijs van aangifte. VB: Op een voertuig dat ingeschreven werd op 5 april 2010, dient de verkeersbelasting voor 15 december 2010 betaald te worden. Wordt dit voertuig om een welbepaalde reden uitgeschreven alvorens het jaar verstreken is, dan dient men deze belasting op het ogenblik van de schrapping van het voertuig te betalen. In de praktijk: Nieuw voertuig: Vanaf 01/01/2011 meldt men een nieuw voertuig via VLA- BEL in één van de VAC-kantoren te Leuven, Brugge, Antwerpen, Hasselt, Brussel en in het VLABEL-hoofdkantoor in Aalst. Hierop ontvangt men zijn fiscaal kenteken. Er zullen hiervoor minder loketten beschikbaar zijn dan bij de FOD Financiën. Aangifte van een nieuw voertuig kan ook via de website gedaan worden. Reeds in gebruik genomen voertuig: Men ontvangt een uitnodiging tot het betalen van de verkeersbelasting. Alle niet afgehandelde dossiers inzake (alle) verkeersbelastingen in het Vlaamse gewest zijn op 31/12/2010 overgemaakt, aan VLABEL en worden door dit agentschap ook verder behandeld en afgehandeld. Dit betekent dat alle beslissingen omtrent aanvragen en bezwaarschriften (bijv: alle rechtzaken, betalingen en terugbetalingen) vanaf nu door VLABEL genomen worden.

23 23 Eurovignet In tegenstelling tot de verkeersbelasting is het Eurovignet voor de in België ingeschreven voertuigen verschuldigd per opeenvolgende tijdvakken van 12 achtereenvolgende maanden en vangt aan vanaf de dag waarop het belastbare voertuig op de openbare weg rijdt, met andere woorden het Eurovignet is hier steeds ten belope van het volledige jaarbedrag verschuldigd. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de belastingplichtige kan het Eurovignet betaald worden per kwartaal. VB: Op een voertuig dat ingeschreven werd op 5 april 2010, diende men het Eurovignet onmiddellijk te betalen voor een periode van één jaar. Wordt dit voertuig om een welbepaalde reden uitgeschreven alvorens het jaar verstreken is, dan dient men de terugvordering te vragen van de niet aangevangen maanden. In de praktijk: Nieuw voertuig: Het aangifteformulier wordt aan het loket ingevuld en onmiddellijk verwerkt. Concreet betekent dit dat de bevoegde Ontvanger, aan de hand van de ingevulde gegevens, het bedrag van de belasting en de belastbare periode bepaalt. Zolang de voor een jaar ingediende aangifte niet wordt ingetrokken of gewijzigd, blijft deze geldig voor de volgende jaren. Het Eurovignet wordt onmiddellijk betaald aan het loket bij de aangifte ofwel via een circulaire of bankcheque. Reeds in gebruik genomen voertuig: Alle lopende dossiers worden op 01/01/2011 overgenomen door VLABEL. Net als in het verleden ontvangt men vijf weken voor de vervaldag een uitnodiging tot betaling; één week voor de vervaldag wordt tenslotte nog eens een en signaalbrief ter herinnering opgestuurd. VAC-kantoren Vlaanderen Aalst Mercuriusgebouw Bauwensplaats Aalst Antwerpen Anna Bijns gebouw Lange Kievitstraat Antwerpen Brugge Koningin Astridlaan Sint-Michiels Brussel Ellipsgebouw Koning Albert-II laan Brussel Hasselt Hendrik van Veldeke gebouw Koningin Astridlaan Hasselt Leuven Diestsepoort Leuven

24 Veiligheid Reglementering winterweer Ronde van Europa Alvorens de weg op te rijden tijdens de wintermaanden, is het niet onbelangrijk zich te informeren over de verschillende wetgevingen die gelden in de landen waar men komt. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste buurlanden. 24 Duitsland Sneeuwkettingen: Het is niet verplicht te beschikken over sneeuwkettingen in het voertuig. Indien de wegsignalisatie hierop wijst moeten zij op besneeuwde wegen gemonteerd zijn. Er bestaat geen specifieke periode voor het gebruik van kettingen. De wetgever schrijft wel voor dat indien de omstandigheden dit vereisen, het voertuig dient voorzien te zijn van winterbanden, sneeuwkettingen, een schop, een pikhouweel en een stang of sleepketting. De kettingen moeten gemonteerd worden op de aandrijfas van gemotoriseerde voertuigen. De maximaal toegelaten snelheid van een met kettingen uitgerust voertuig is 50 km/h. Banden: De Duitse wet (Artikel 4, 2, Abs 3a, Straßenverkehrsordnung) verbiedt sinds 01/12/2010 om bij winterweer (sneeuw, vorst, rijm- en ijsplekken) met zomerbanden te rijden. Dit geldt eveneens voor voertuigen geregistreerd in het buitenland. Vier seizoensbanden zijn ook toegestaan indien deze voorzien zijn van het merkteken M+S en / of het hier afgebeelde pictogram: Sancties: Overtredingen van de wet op winterbanden worden gesanctioneerd met een boete van 40. Indien het voertuig hierbij nog eens het verkeer bemoeilijkt wordt het bedrag verhoogd tot 80. Bij het niet respecteren van de verkeersborden die het gebruik van sneeuwkettingen verplichten, wordt een boete uitgeschreven volgens 49, al. 3, n 4 van de StVO (Strassenverkehrs- Zulassungs-Ordnung). Frankrijk Sneeuwkettingen: Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord van het voertuig te hebben. Het gebruik van kettingen is toegestaan op alle besneeuwde wegen ongeacht het seizoen. Het gebruik ervan is verplicht op de stukken weg die voorzien zijn van het verkeersbord B26 Equipements spéciaux obligatoires. Het vereiste aantal kettingen is niet nader omschreven. Hoe dan ook zegt het artikel 9 van het besluit van 18 juli 1985 De afneembare anti-slip voorzieningen moeten het vertrek, de besturing en het afremmen van het voertuig garanderen. Sancties: Iedere inbreuk op deze regelgeving wordt gesanctioneerd met een bekeuring klasse 4, ofwel 135. Bij nietbetaling of een verzoekschrift tot vrijstelling binnen een termijn van 30 dagen, wordt de forfaitaire boete verhoogd tot 375. In bepaalde gevallen kan de blokkering van het voertuig bevolen worden. Winterbanden: Het gebruik van sneeuwbanden is niet gereglementeerd. De bestuurder moet daarentegen kettingen gebruiken op de stukken weg aangeduid met het bord B26, indien pneus neiges admis niet uitdrukkelijk vermeld staat. Spijkerbanden zijn toegelaten voor voertuigen van het openbaar vervoer en voor vrachtwagens met een MTM 3,5 ton (De maximum toegelaten snelheid bedraagt dan: 90 km/u). De prefect van het Departement kan echter afwijkingen toestaan voor vrachtwagens met een MTM > 3,5 ton die basisproducten, bederfbare voedingswaren of gevaarlijke stoffen (maximaal toegelaten snelheid: 60 km/u) vervoeren. Groot-Brittanië Sneeuwkettingen: Het is niet verplicht om deze aan boord van het voertuig te hebben, maar het gebruik hiervan is echter ook niet verboden. De volgende algemene regel is van toepassing: Een band mag niet ongeschikt zijn voor de omstandigheden waarin deze gebruikt wordt. vb: als er geen sneeuw ligt of wanneer er kans is tot het toebrengen van schade aan de weg, is het gebruik van kettingen verboden. Winterbanden: Het gebruik van winterbanden is niet verplicht. Net als voor sneeuwkettingen is de algemene regel Een band mag niet ongeschikt zijn voor de omstandigheden waarin deze gebruikt wordt. Voor voertuigen met een MTM 3,5 ton, bedraagt de minimum profieldiepte 1 mm en dit op ¾ van het

25 25 loopvlak en over de volledige omtrek van de band. Voor auto s is het wettelijk minimumprofiel 1,6 mm en dit op ¾ van de centrale oppervlakte van het loopvlak en over de volledige omtrek van de band. Italië Sneeuwkettingen: Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord van het voertuig te hebben. Tijdens de winter, bij het oversteken van besneeuwde bergpassen en andere besneeuwde wegen, dienen deze echter wel te worden aangebracht, indien de aanwezige verkeersborden dit gebieden. Er dient dan ten minste één paar kettingen aangebracht worden op het voertuig. Winterbanden: Artikel 6 van de wegcode voorziet dat de verantwoordelijke instanties, in geval van sneeuw of ijzel op de weg, via borden, het verplicht gebruik van anti-slip uitrusting (kettingen of sneeuwbanden) aangeven. In bepaalde provincies moeten voertuigen verplicht uitgerust zijn met winterbanden: Provincies Bolzano, Novara en Verbano: van 15 november 2010 tot en met 31 maart Provincie Bologna: van 15 november 2010 tot en met 15 april 2011 op bepaalde wegen. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve contact op te nemen met onze diensten. Sancties: Iedere inbreuk op dit reglement wordt gesanctioneerd met een boete van 78 tot 311. Luxemburg Er bestaat geen enkele verplichting om sneeuwkettingen in het voertuig mee te hebben. Er bestaat evenmin een specifieke wetgeving op het gebruik van winterbanden. Sinds 1 april 2008 is het echter wel verplicht voor auto s en bestelwagens uitgerust te zijn met vier banden van hetzelfde type (ofwel vier banden van het type S of vier banden van het type M+S). Nederland Sneeuwkettingen: Het is niet verplicht om sneeuwkettingen mee te nemen in het voertuig. Winterbanden: Het gebruik van winterbanden is noch verplicht, noch verboden. Oostenrijk Sneeuwkettingen: Het is verplicht om tijdens de periode van 1 november tot 15 april sneeuwkettingen aan boord te hebben van alle voertuigen met een MTM 3,5 ton. De kettingen moeten op minstens twee wielen van dezelfde aandrijfas gemonteerd te worden. De kettingen moeten voldoen aan de ÖNORM-normen. Gelijkaardige producten afkomstig uit andere EU-lidstaten met een CE-nummer zijn toegestaan. De kettingen moeten op een zodanige manier aangebracht worden dat de oppervlakte van de band bedekt is, en dat er altijd contact is tussen de kettingen en het wegdek. In Oostenrijk is er geen verplichting om een schop aan boord van het voertuig te hebben. Bestelwagens met een MTM 3,5 ton dienen, tijdens boven vermelde periode, uitgerust te zijn met winterbanden (zie hieronder) of kettingen aan boord te hebben. De kettingen of winterbanden eveneens op minstens twee wielen van dezelfde aandrijfas gemonteerd te worden. Winterbanden: Tussen 1 november en 15 april is het verplicht om winterbanden te hebben op minstens één aangedreven as van alle vrachtwagens met een MTM 3,5 ton. Het minimumprofiel voor diagonaal-winterbanden is 6 mm, voor radiaal-winterbanden is dit 5 mm. De banden moeten voorzien zijn van de markeringen M+S, M.S. of M&S. Tijdens winterse omstandigheden zoals sneeuw, modder of ijzel, moeten bestelwagens met een MTM 3,5 ton, in boven vermelde periode, uitgerust zijn met winterbanden op de vier wielen of sneeuwkettingen aan boord te hebben. De banden moeten de markering M+S hebben. Sancties: De sanctie houdt een geldboete in die kan oplopen tot en desgevallend kan men verplicht worden de juiste banden te monteren. Zwitserland Sneeuwkettingen: Ook al is het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord van het voertuig te hebben,het gebruik ervan is verplicht op bepaalde stukken weg. Deze stukken zijn aangeduid met Chaînes à neige obligatoires. De periode is niet nader omschreven omdat in het alpengebied ook s zomers sneeuw kan vallen. Ten minste twee aangedreven wielen van dezelfde as, indien het gaat om dubbele wielen één aan elke kant, moeten uitgerust worden met metalen sneeuwkettingen of gelijkaardige hulpmiddelen gemaakt uit een ander materiaal dat toegestaan is door het Office fédéral des routes (OSR Art. 29) Winterbanden: Spijkerbanden zijn toegestaan voor voertuigen met een MTM 3,5 ton en dit van 1 november tot 30 april (OETV Art. 61/Art.62). Sancties: Indien het verplicht gebruik van kettingen aangeduid is en het voertuig niet navenant is uitgerust, wordt er een geldboete van 100 CHF opgelegd.

26 Advertenties TRANSPORTS DUBACQUE BASES A TOURNAI- SPECIALISEE DANS TRANSPORT VRAC/BENNES RECRUTE H/F DISPATCHER/AFFRETEUR CONFIRME BIL. FR/NEERL.- EXPERIENCE PLANNING EXIGEE - CV MAIL: HEB VAKBEKWAAMHEIDSATTEST TER BESCHIKKING FRANS- OF NED. TALIG TEL : 0478/ LICENCE DE TRANSPORT INTERNATIONNALE DISPONIBLE BERNIER C. 0478/ AP. 18H ENTREPRISE DE TRANSPORT/ STOCKAGE-REGION DE BRUXELLES, TRES SOLIDE FINANCIEREMENT, PEUT ENVISAGER COLLABORATION/RAPPROCHEMENT AVEC FIRME SIMILAIRE DANS LA ZONE GRAND BXL ECRIRE BUREAU DU JOURNAL MaxiTruck F I N A N C E & L E A S E LEASING AL MOGELIJK vanaf 685 EUR/maand voor een DAF-trekker Super Space Cab TREKKERS DAF XF SUPER SPACE CAB 2007 BLAUW Fulloption-AS-Tronic-MX-motorrem km DAF XF SUPER SPACE CAB 2007 WIT Fulloption-AS-Tronic-MX-motorrem km DAF XF SUPER SPACE CAB 2006 ROOD Fulloption-manueel-Retarder km DAF XF SPACE CAB 2006 WIT Fulloption-analogetacho-manueel-kiphydrauliek km RENAULT MAGNUM 480 DXI 2005 BLAUW Fulloption-analogetacho-Automaat-VEB-2tanks km DAF XF SPACE CAB 2005 GROEN Fulloption-analogetacho-kiphydrauliek-intarder km DAF XF SPACE CAB 2004 GRIJS METAAL Fulloption-analogetacho-AS-Tronic-intarder km DAF CF SPACE CAB 2004 GRIJS METAAL AS-Tronic-airco-analogetacho-spoilers km OPLEGGERS CONTAINERCHASSIS SCHMITZ 2008 BLAUW (2 STUKS) Highcube-SAF-assen-schijfremmen-liftas-20 /2x20 /40 WIJ ZOEKEN AllE TrEKKErs, OplEggErs, vrachtwagens EN bestelwagens. LEASING/HUURKOOP zonder bankwaarborg 26 T. +32 (0) F. +32 (0) website :

Algemene informatie. Winterbanden:

Algemene informatie. Winterbanden: Algemene informatie Met het oog op het huidige Duitse verkeersreglement (StVO) heeft Vereniging VACO, na uitgebreid overleg met de collega s van het Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens EENDRACHT MAAKT MACHT Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: www.financien.belgium.be Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische

Nadere informatie

VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN VAB zet de Europese wetgevingen op een rijtje Het Groot-Hertogdom Luxemburg verplicht vanaf 1 oktober 2012 het

Nadere informatie

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014 ALBANIË Sneeuwkettingen voor de aandrijfas dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt BELGIË Geen plicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of BOSNIË HERZEGOVINA Winterbandenplicht van

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Algemene informatie verkeersbelastingen

Algemene informatie verkeersbelastingen Algemene informatie verkeersbelastingen A. Belasting op inverkeerstelling De belasting op de inverkeerstelling of kortweg de BIV wordt geheven op elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één

Nadere informatie

Winterbandenwetgeving

Winterbandenwetgeving Winterbandenwetgeving Oostenrijk Voor personenwagens, bussen met maximaal 8 zitplaatsen, lichte bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht t/m 3.500 kg en campers, geldt dat de voertuigen

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens af 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS ***

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, 12.10.1999 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** 2 Op 22 september 1999 heeft het Interfederaal bureau nr. 10 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING EN EUROVIGNET voor vrachtwagens

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING EN EUROVIGNET voor vrachtwagens Agentschap Vlaamse Belastingdienst TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING EN EUROVIGNET voor vrachtwagens Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats 13 bus 1 9300 Aalst FOD_FIN_infobrochure_vrachtwagens_2012.indd

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit 1. Het voorleggen van registraties van de rij-en rusttijden Tijdens de rit is de chauffeur van het voertuig op verzoek van de met controle

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Agentschap Vlaamse Belastingdienst TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2010 tot en met 30/06/2011 Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats

Nadere informatie

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM?

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM? KILOMETERHEFFING IN WALLONIË 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? De volgende voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing: Hetzij motorvoertuigen, i.e. vrachtwagens die alleen

Nadere informatie

nota datum : 01/10/2010

nota datum : 01/10/2010 nota datum : 01/10/2010 Auteur(s) : ML Vertaler : Aantal bladzijden : Aantal bijlagen : Interne referentie : ML.10.06/4 Path name : Titel : Rondschrijven betreffende de opleiding en examen voor veiligheidsadviseur

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

Winterbanden en sneeuwkettingen

Winterbanden en sneeuwkettingen Rechtshulpwijzer en sneeuwkettingen zijn onmisbaar in winterse omstandigheden. Het enige echte alternatief is de auto laten staan. In deze Rechtshulpwijzer vindt u per land de regels voor het gebruik van

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren Gemeente Zedelgem MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen 1. Beurtelings parkeren Het halfmaandelijks beurtelings parkeren is van kracht wanneer het verkeersbord E11 is aangebracht. Het parkeren langs

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Winterbanden en sneeuwkettingen

Winterbanden en sneeuwkettingen en sneeuwkettingen zijn onmisbaar in winterse omstandigheden. Het enige echte alternatief is de auto laten staan. Het verschil tussen standaard banden en winterbanden zit in de rubbersamenstelling en het

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit 1. Het voorleggen van registraties van de rij-en rusttijden Tijdens de rit is de chauffeur van het voertuig op verzoek van de met controle

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit 1. Het voorleggen van registraties van de rij-en rusttijden Tijdens de rit is de chauffeur van het voertuig op verzoek van de met controle

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0)

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0) SafetyPlan bvba Veiligheidsuitrusting & Advies voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Lijst van de inbreuken en de te innen men. Inhoud 1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs 2. Keuringsdocument 3.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage ADR audit 2010 Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Veiligheidsadviseurs: Jolmers IVVO Houtigehage M. Jolmers nr. 56647735 S.G. Jolmers nr. 80216811 ADR jaarverslag

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

Overgangsregeling Individueel Budget

Overgangsregeling Individueel Budget Overgangsregeling Individueel Budget PAGINA 1 van 8 Onderstaand aankruisen waar u dit formulier voor wilt gebruiken: Informatie aanvragen of een opleiding voor vergoeding in aanmerking komt; De opleidingskosten

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

Om te zorgen dat afvalstoffen zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd.

Om te zorgen dat afvalstoffen zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd. Voorbeeldvragen Ondernemersexamens website Afvalstoffen Om te zorgen dat afvalstoffen zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd. Wat is de juiste voorkeursvolgorde?

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie