Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA"

Transcriptie

1 Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus DH Breda September 2011

2 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij: Thanassis Vassiliadis Copyright 2011 Heliview Research, Breda Behoudens uitzondering door de wet mag zonder schriftelijke toestemming van de rechtshebbende(n) op het auteursrecht c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechtshebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) en artikel 16b, Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher. De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden kan Heliview echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3 INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE Doelstelling CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 6 3 ONDERZOEKSVERANTWOORDING Heliview B.V Onderzoeksmethode Populatie Steekproef Veldwerk Verwerking Projectcoördinatie Opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en de rapportage INSCHAKELING ACCOUNTANT Inschakeling accountant en andere financieel adviseurs Inschakeling accountant vergelijking Vestigingen die geen accountant inschakelen Inschakeling accountant over vijf jaar Onderscheid tussen accountant en overige financiële dienstverleners Diensten die accountant verleent Beoordeling van eigen accountant door MKB-vestigingen en ZZP ers Redenen van ontevredenheid Redenen van tevredenheid Keuzeproces inschakeling accountant Samenhang algemene indruk en oordeel op items PROACTIVITEIT VAN DE INTERMEDIAIR 54 6 IMAGO Associaties met de accountant Profiel van de accountant Positieve en negatieve kenmerken van de accountant Stellingen met betrekking tot de accountant

4 7 VERSCHIL AA- EN RA-ACCOUNTANT 66 8 BIJLAGE: UITLEG CORRELATIEANALYSE 70 4

5 1 Introductie De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de nieuwe fusieorganisatie waarin het NIVRA en de NOvAA hun krachten bundelen. Een samenwerking die uiteindelijk zal resulteren in één publiekrechtelijke beroepsorganisatie van en voor alle accountants in Nederland. Een van de twee fusiepartners, NovAA, heeft in 2006 een onderzoek laten uitvoeren waarbij het imago en de identiteit evenals het onderscheidend vermogen van de AA-accountant in kaart werd gebracht. De doelstelling van het onderzoek was het, intern gepercipieerd, zelfbeeld en waardeoordeel van de AA-accountants te spiegelen met de percepties en waardeoordelen van enerzijds intermediairs en anderzijds de MKB-klantorganisaties. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft NOvAA in de jaren een voorlichtingscampagne uitgevoerd teneinde de kennis over de werkzaamheden en toegevoegde waarde van de AA-accountant in het MKB-bedrijf te vergroten. In het kader van de bovenstaande vindt NBA nu de tijd rijp om het imago en onderscheidend vermogen van de accountant in kaart te brengen. Het is nadrukkelijk de bedoeling de percepties en waardeoordelen van enerzijds de intermediairs en anderzijds de MKB-bedrijven te onderzoeken, evenals de feitelijke marktpositie van de accountants in kaart te brengen. Tegelijkertijd wenst NBA de effecten van de voorlichtingscampagne van het NOvAA te meten. Het gaat in deze meting om de accountant werkzaam in het MKB en niet meer, zoals in voorgaande meting, om de AAaccountant. Om de benodigde kengetallen en informatie te verkrijgen, heeft Heliview Research van NOvAA de opdracht gekregen om onderzoek uit te voeren onder drie doelgroepen: intermediaire organisaties, MKB-organisaties en tevens ZZP ers. 1.1 Doelstelling Het onderzoek heeft als doelstelling te achterhalen of het bij ondernemers bekend is wat een accountant doet en wat een accountant voor hen kan betekenen. 5

6 2 Conclusies en aanbevelingen Lichte daling inschakeling accountant overall In de voorgaande meting (2006) lagen de penetratiecijfers van de accountant iets hoger. Deze daling ligt voornamelijk binnen de kleine MKB-vestigingen, die vanwege de hoge vertegenwoordiging in de steekproef het overall gemiddelde percentage naar beneden halen. De MKB-vestigingen van 20 tot 50 werknemers schakelen in 2011 juist vaker een accountant in, vergeleken met Prijs is een aandachtspunt MKB-vestigingen en ZZP ers die geen accountant inschakelen voeren zelf de accountanttaken uit, hebben een andere externe financiële dienstverlener (boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of kennis) of zeggen de eigen vestiging te klein te vinden om een accountant in te schakelen. Verder vindt 16% van het MKB en 7% van de ZZP ers de accountant te duur De prijs komt nog vaker terug in dit onderzoek als verbeterpunt voor de accountant. Accountant onderscheidt zich van andere financiële dienstverleners door brede kennis, de jaarrekening en fiscale diensten De accountant onderscheidt zich voornamelijk door de brede kennis, door alle jaarrekeningdiensten en door het advies wat de accountant kan bieden. Intermediairs noemen daarnaast relatief vaak de deskundigheid en de fiscale diensten die de accountant biedt, ten opzichte van andere financiële dienstverleners. Het is van belang om niet alleen aandacht te besteden aan de communicatie naar starters toe, maar net zo goed naar volwassen ondernemingen. Starters zien soms nog meer dan volwassen ondernemingen toegevoegde waarde in de accountant boven andere financieel dienstverleners. Verder dient de focus in de communicatie te liggen op de brede kennis en deskundigheid van de accountant. De accountant is er niet alleen voor de controle en de jaarrekening, maar de deskundigheid mogelijkheid tot advisering en het aanbod van diensten reiken veel verder dan alleen de basic taken. De accountant wordt voornamelijk overwogen voor de jaarrekening en voor de belastingaangifte, dat wil zeggen, boven andere financiële dienstverleners. Aan de intermediairs is gevraagd in welke gevallen men specifiek een accountant zou aanbevelen aan een klant en niet een overige dienstverlener. De intermediairs denken specifiek aan een accountant indien de klant te maken heeft met een bedrijfsovername, financieel complexe zaken of fiscale zaken. 6

7 Advies met betrekking tot fusies, bedrijfsoverdrachten en verbetering van de bedrijfsvoering wordt minder afgenomen dan een aantal jaar geleden De accountant wordt nu het meest ingezet voor de jaarrekeningen (opmaken en controleren) en voor belastingaangiften en fiscale advisering. Dit waren in 2006 ook al de drie meest afgenomen diensten. Echter, advies met betrekking tot fusies en bedrijfsoverdrachten werd in 2006 door een aanzienlijk deel van de vestigingen met een accountant afgenomen. Dit lijkt nu afgenomen te zijn. Advies met betrekking tot de verbetering van de bedrijfsvoering, lijkt nu ook minder te worden afgenomen. Deze daling in afname van adviesdiensten is mogelijk te verklaren door de economische crisis. Wellicht wordt de accountant nu alleen ingeschakeld voor de basic accountantsdiensten en veel minder voor extra diensten zoals advisering, vanwege de bijkomende kosten van de adviesdiensten. Wat in dit kader echter opvalt is het feit dat een groot deel van de ondervraagde bedrijven aangeeft behoefte te hebben aan advies van de accountant betreffende de toekomst op basis van de jaarrekening, terwijl zij dit advies NIET ontvangen van de accountant (1 wordt niet geadviseerd terwijl zij grote behoefte hebben aan dit advies). Daarbij is er nog een groep die in kleine mate geïnteresseerd is in een dergelijk advies van de accountant en van hen wordt slechts 68% geadviseerd over de toekomst door de accountant. Een derde van deze bedrijven ontvangt dit advies NIET. De accountants laten hier dus een grote kans liggen om adviesdiensten te leveren. MKB en ZZP ers tevreden over hun accountant, met uitzondering van de prijs De ZZP ers geven hun accountant een 8,2 gemiddeld en de MKB-bedrijven een 7,8. Verder geldt dat hoe kleiner de vestiging is, hoe hoger de tevredenheid met de accountant uitvalt. Slechts 6% is ontevreden met de eigen accountant (4% geeft een 6 als rapportcijfer, geeft een 5 en geeft een 4). Een kwart van de bedrijven geeft de accountant een 9 of 10! De klantvriendelijkheid van de accountant wordt, binnen alle gesegmenteerde groepen, het meest positief gewaardeerd. De prijs is het aspect waarover men het minst tevreden is. Hoe groter de vestiging, hoe lager de beoordeling op het prijsaspect. De prijs hangt matig positief samen met de algemene tevredenheid, maar de tevredenheid met de prijs (6,9) is lager dan het kritieke punt van 7,0. De prijs is daarom duidelijk een aandachtspunt. Accountant heeft goed imago Intermediairs associëren het beroep accountant met de woorden betrouwbaar, fiscaal, deskundig, saai en noodzakelijk. Het MKB en ZZP ers associëren de accountant voornamelijk met cijfers, saai, deskundig, boekhouder, belasting. Intermediairs, MKB-bedrijven en ZZP ers omschrijven het profiel van de accountant in eerste instantie als vertrouwenspersoon en belastingadviseur. 7

8 Kenmerken van de accountant zijn betrouwbaar en professioneel maar duur In de voorgaande meting vonden de MKB-bedrijven en ZZP ers de accountant vooral correct, nauwgezet en betrouwbaar. In 2011 professioneel, betrouwbaar en correct. De intermediairs vonden de accountant in 2006 vooral betrouwbaar, correct en intelligent. Nu noemen zij voornamelijk nauwgezet, betrouwbaar en professioneel. Flexibel, creatief en innovatief passen juist niet goed bij de accountant. Alle doelgroepen vinden de accountant voornamelijk duur, dit wordt genoemd als best passende negatieve kenmerk. Duur was ook in 2006 het best passende negatieve kenmerk volgens de doelgroepen. Gemakzuchtig, onvriendelijk en onprofessioneel passen juist niet bij de accountant. Bekendheid twee typen accountants, AA- en RA-accountant in de afgelopen jaren iets groter geworden Vrijwel alle intermediaire partijen weten dat er twee typen accountants bestaan; AA- en RAaccountants. Ook geldt, hoe groter de vestiging, hoe vaker men bekend is met het feit dat er een AA- en een RA-accountant is. Ruim de helft van de ZZP ers is op de hoogte van het bestaan van de twee typen (56%). 8

9 3 Onderzoeksverantwoording 3.1 Heliview B.V. Heliview is opgericht in 1983 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een vooraanstaand leverancier van business-to-business en business-to-consumer informatie. Met haar eigen research-, congres-, consultancy- en trainingsorganisatie is Heliview een full-service aanspreekpunt in de Nederlandse markt. De organisatie kenmerkt zich door een platte structuur met korte communicatielijnen. Dit betekent voor u dat er altijd professionele en enthousiaste medewerkers klaarstaan om uw vragen snel en adequaat te beantwoorden. De activiteiten en specialiteiten van Heliview zijn: Research Consultancy Conferences Training Online Marktonderzoeken: ICT, Finance, HRM en Transport & Verkeer Advisering, begeleiding en specifieke maatwerk dienstverlening: ICT Evenementen: ICT, Finance, HRM, Mobiliteit en Overheid Trainingen en workshops: ICT, management en directiesecretaresses Online leadgeneratie voor zakelijke dienstverleners Belangrijke referenties van Heliview Research zijn onder andere: 365 ArboNed, ASR Verzekeringen, De Lage Landen, De Nederlandsche Bank, ING, KPN, Microsoft, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederlandse Hartstichting, Rabobank, RHI, Royal Haskoning, SAP, SDU, T-Mobile, Unicef en Ziggo. 3.2 Onderzoeksmethode Uit naam van Heliview Research hebben met betrekking tot de vragenlijst netto 776 telefonische interviews plaatsgevonden met intermediairs, MKB-bedrijven en ZZP ers. Deze interviews zijn uitgevoerd op locatie van Heliview Research te Breda. De interviews hebben plaatsgevonden binnen het kader van het onderzoek en hadden uitsluitend betrekking op het betreffende onderwerp. Dat wil zeggen dat er in het veldwerk geen combinatie van verschillende onderwerpen heeft plaatsgevonden. 9

10 3.3 Populatie De populatie van ZZP ers, MKB-bedrijven en intermediairs is in het onderstaande schema weergegeven. Populatie Werknemers Branche 0 1 tot tot tot tot 100 Eindtotaal Zakelijke/overige dienstverlening Detail- / Groothandel Industrie Zorg Bouw/ transport Horeca Intermediairs Eindtotaal Onder intermediairs wordt verstaan advocatenkantoren, assurantietussenpersonen, banken, Kamer van Koophandelkantoren en notariskantoren. De geselecteerde MKB-bedrijven in dit onderzoek zijn actief in de volgende branches: zakelijke en overige dienstverlening, detail-/ groothandel, industrie, zorg, bouw, transport en horeca. Onder een ZZP er verstaan we in dit onderzoek zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen eerder genoemde branches. 3.4 Steekproef Responsoverzicht Bruto steekproef 5838 Geen aansluiting (opgeheven) / onjuist telefoonnummer 464 Valt buiten de doelgroep / Niemand kan iets over onderwerp vertellen 60 Dubbel in bestand / overig 14 Juiste persoon niet bereikbaar op korte termijn 1046 Alles via het hoofdkantoor 523 Totale basis voor respons Mag niet meedoen aan marktonderzoek / bedrijfsbeleid 197 5% Alleen schriftelijk 99 Weigering om aan onderzoek mee te werken Netto aantal interviews (netto steekproef)

11 Het percentage weigeringen (7) is hoog te noemen. Bij soortgelijke andere onderzoeken die Heliview Research uitvoert ligt dit percentage meestal tussen 5 en 6. Indien contactpersonen aangeven te weigeren aan het onderzoek mee te werken, is hen gevraagd aan te geven welke redenen hieraan ten grondslag liggen. De redenen om niet mee te werken aan het onderzoek betreffen geen redenen die samenhangen met het onderwerp van onderzoek. Het gaat om redenen als: "geen tijd", "geen belangstelling", "te druk", "werk nooit mee aan onderzoeken. Dit betekent dat de non-respons geen vertekening van de onderzoeksresultaten oplevert. Met andere woorden de steekproefresultaten geven een representatief beeld van de opvattingen die leven binnen de totale populatie. Deze resultaten zijn in ieder geval niet structureel beïnvloed door de non-respons Steekproefbeschrijving en steekproefomvang Hieronder volgt de verdeling van de steekproef. Let op: zes intermediairs staan in de kolom met 0 werknemers. Dit zijn ZZP ers, maar zij zijn niet als zodanig in het onderzoek meegenomen. Wanneer in het onderzoek gesproken wordt over ZZP ers dan worden hiermee vestigingen bedoeld zonder werknemers in de branches zakelijke en overige dienstverlening, handel, industrie, zorg, bouw/ transport en horeca. Intermediairs zijn zoals eerder vermeld advocatenkantoren, assurantietussenpersonen, banken, Kamer van Koophandelkantoren of notariskantoren. Steekproef Werknemers Branche 0 1 tot tot tot tot 100 Eindtotaal Zakelijke/overige dienstverlening Detail- / Groothandel Industrie Zorg Bouw/ transport Horeca Intermediairs Eindtotaal Naast de segmentatie naar organisatietype, branche en werknemersaantal is ook een verdeling te maken op basis van de leeftijd van de onderneming; 118 vestigingen zijn opgericht na 2006 en worden in deze rapportage benoemd als startende onderneming. De vestigingen die opgericht zijn in 2006 of eerder worden als volwassen onderneming beschouwd. Hiervan zijn er 633 in het onderzoek meegenomen. 11

12 Functie Functie respondent Functie MKB-respondenten Eigenaar Algemeen directeur Hoofd administratie Adjunct directeur Boekhouder Financieel directeur/ manager Administratief medewerker Bedrijfsleider Controller Projectmanager/ praktijkmanager Secretaresse Accountmanager 8% 6% 6% 5% 14% 2 27% Overig Basis: MKB % respondenten 12

13 Functie Functie intermediair-respondenten Eigenaar Algemeen directeur Boekhouder Hoofd administratie Notaris Bedrijfsleider Advocaat Controller Administratief medewerker Financieel directeur/ manager Adviseur Adjunct directeur Secretaresse 5% 5% 18% 57% Overig Basis: Intermediairs % respondenten 13

14 marges steekproefresultaat Wijze van steekproeftrekken en bron adresgegevens Het onderzoek is uitgevoerd met een a-selecte gestratificeerde steekproef, dat wil zeggen dat de interviews niet willekeurig zijn verdeeld over de branches en werknemersklassen, maar volgens een vooraf opgestelde verdeling. Binnen deze groepen instellingen is vervolgens willekeurig geselecteerd. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de populatie zijn gecorrigeerd door middel van weegfactoren Betrouwbaarheid resultaten MKB-bedrijven Onderstaand nomogram betreft de oneindige populatie van MKB-bedrijven. Nomogram 95%-norm bij 'oneindige' populatie 15% 14% % 8% 7% 6% 5% 4% omvang netto steekproef n 1/9 2/8 3/7 4/6 5/5 In het nomogram voor een oneindige populatie is te zien dat voor een steekproef van 486 interviews met als interviewresultaat 1 (of 9), een boven- en ondermarge geldt van ongeveer 2,7%. Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek bij een soortgelijke steekproef, met 95% zekerheid, het resultaat zal liggen binnen de range (10-2,7)% tot (10+2,7)%. Of anders gezegd, in "werkelijkheid" zal, met 95% zekerheid, het antwoord liggen tussen 7, en 12,7%. Indien we bij een volgende meting uitkomen op 3 bij een zelfde aantal interviews dan ligt het "werkelijke" percentage (zie nomogram) tussen 25,9% en 34, (3 +/- 4,). Bovengenoemde range (7, - 12,7%) en de nu gevonden range (25,9% - 34,) overlappen elkaar niet. 14

15 Dit betekent dat het verschil tussen het eerste percentage (1) en het tweede percentage (3) statistisch significant is. Er is dus pas sprake van een significant verschil als beide ranges elkaar niet overlappen Betrouwbaarheid resultaten intermediairs Voor een steekproef van 169 interviews met als interviewresultaat 1 (of 9), geldt een bovenen ondermarge van ongeveer 4,5%. Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek bij een soortgelijke steekproef, met 95% zekerheid, het resultaat zal liggen binnen de range (10-4,5)% tot (10+4,5)%. Of anders gezegd, in "werkelijkheid" zal, met 95% zekerheid, het antwoord liggen tussen 5,5% en 14,5%. Indien we bij een volgende meting uitkomen op 3 bij een zelfde aantal interviews dan ligt het "werkelijke" percentage (zie nomogram) tussen 23, en 36,9% (3 +/- 6,9%). Bovengenoemde range (5,5% - 14,5%) en de nu gevonden range (23, - 36,9%) overlappen elkaar niet. Dit betekent dat het verschil tussen het eerste percentage (1) en het tweede percentage (3) statistisch significant is Weegfactoren Zoals uit de populatie- en steekproefbeschrijving naar voren komt, is binnen dit onderzoek gewerkt met een disproportionele steekproef: de verdeling van de steekproef komt niet exact overeen met de daadwerkelijke verdeling binnen de populatie. Bij de berekening van de percentages voor MKBbedrijven en intermediairs zijn dan ook weegfactoren gebruikt. 3.5 Veldwerk Vragenlijst Heliview Research heeft een gestructureerde vragenlijst opgesteld na overleg met de opdrachtgever. Tevens is gebruik gemaakt van de door Heliview Research opgebouwde expertise van onderzoek op het gebied van imago en identiteit en de kennis en ervaring op het gebied van financiële dienstverlening Pilot fase Voor de daadwerkelijke start is de gehanteerde vragenlijst uitgebreid getest op lengte, consistentie en validiteit. Bij de telefonische verzameling van de gegevens is gebruik gemaakt van een CATIsysteem (Computer Assisted Telephone Interviewing), waarbij de gegeven antwoorden tijdens de interviews meteen zijn ingevoerd in de computer. Daarna is de gehanteerde vragenlijst kort getest gedurende tien interviews. Op grond van de bevindingen zijn geen wijzigingen in de vragenlijst doorgevoerd. 15

16 3.5.3 De briefing De enquêteurs hebben een interne opleiding op het gebied van business-to-business interviews gehad. Voorafgaand aan het veldwerk zijn de interviewers uitgebreid mondeling ingelicht over de achtergronden van het onderzoek, de opdrachtgever, de wijze van steekproeftrekken, de gewenste respondenten, de vraagstelling, de te verwachten problemen tijdens de interviews en de mogelijkheid dat er wordt meegeluisterd De interviews Voor dit onderzoek zijn zestien interviewers in dienst van Heliview Research ingeschakeld. De interviews zijn uitgevoerd in het callcenter van Heliview Research te Breda. De interviews zijn afgerond gedurende de weken 27, 28 en 29 op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Een gesprek duurde gemiddeld circa vijftien minuten Gehanteerde gedragscodes De interviews zijn uitgevoerd conform de gedragscodes van ESOMAR en MOA (MarktOnderzoeksAssociatie) voor marktonderzoek en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit betekent onder meer dat geen informatie kan worden geleverd over wie wat heeft geantwoord. De opdrachtgever wordt dan ook geen zogenaamde één-op-één informatie verschaft. 3.6 Verwerking Invoercontrole De interviews zijn gecontroleerd door steekproefsgewijs en onaangekondigd meeluisteren door de veldwerkleiding, door middel van een geautomatiseerde controle op de interne consistentie (CATI/SPSS) en het terugbellen op vraaggevallen (onduidelijkheden in de interviewresultaten) Verwerking van de (open) vragen Met behulp van het softwarepakket SPSS zijn de onderzoeksgegevens geanalyseerd en verwerkt tot tabellen en overzichten. Mogelijke antwoorden op open vragen zijn in de vragenlijst vooraf voorzien van een code waaronder de enquêteur de antwoorden van de respondent kon categoriseren. Na afronding van de interviews zijn de tekstuele antwoorden onder overig zoveel mogelijk gecategoriseerd naar bestaande codes of voorzien van een nieuwe code. Missing values worden buiten beschouwing gelaten in het onderzoeksresultaat en worden als normaal verdeeld verondersteld. 16

17 3.7 Projectcoördinatie De algehele coördinatie van het onderzoek is in handen van de Business Unit Manager. Daarnaast dragen gekwalificeerde analisten zorg voor de controle en kwaliteitsbewaking van het veldwerk, de statistische analyse en de rapportage. 3.8 Opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en de rapportage De antwoorden en opvattingen van de respondent zijn generaliseerbaar naar de populatie, maar er moet bij de interpretatie van de resultaten rekening mee worden gehouden dat deze zijn gebaseerd op interviewgegevens en dat antwoorden van de respondenten kunnen afwijken van de feitelijke realiteit. Tevens kan het voorkomen dat onderzoeksresultaten gebaseerd zijn op de antwoorden van een gering aantal respondenten. Deze resultaten dienen, alhoewel vermeld, slechts als indicatief te worden beschouwd. Bij de rapportage van resultaten gebaseerd op een schaal, of vragen waarbij slechts één antwoord mogelijk is, komt het soms voor dat het totaal aan antwoorden uitkomt op een enkel procent meer of minder dan 10. Dit is het gevolg van een optelling van afgeronde cijfers. Er is voor gekozen geen correcties in de resultaten aan te brengen om optelling tot 10 mogelijk te maken; dit om een zo exact mogelijk beeld weer te geven van de afzonderlijke onderzoeksuitkomsten. 17

18 4 Inschakeling accountant 4.1 Inschakeling accountant en andere financieel adviseurs Ten eerste kijken we naar de inschakeling van externe financieel adviseurs, opgesplitst naar MKBvestigingen en ZZP ers. Inschakeling externe financieel adviseurs Accountant Boekhouder Belastingadviseur Administratiekantoor Verzekeringsadviseur Juridisch adviseur Overig 1 7% 8% 4% % 7 MKB ZZP Geen 6% 14% Basis: MKB en ZZP'ers % respondenten De meeste MKB-vestigingen (94%) en ZZP ers (86%) schakelen een externe financieel adviseur in. Meest genoemd zijn de accountant en boekhouder. De meerderheid van de MKBbedrijven (7) en circa de helft van de ZZP ers (48%) schakelt een accountant in. 18

19 De volgende grafiek toont het onderscheid tussen volwassen en startende ondernemingen. Inschakeling externe financieel adviseurs Accountant Boekhouder Belastingadviseur Administratiekantoor Verzekeringsadviseur Juridisch adviseur Overig 6% 9% 1 27% 3 59% 56% Volwassen onderneming Startende onderneming Geen Basis: MKB en ZZP'ers % respondenten Van de startende ondernemingen (MKB en ZZP) schakelt 87% een externe financieel adviseur in, tegenover 9 van de volwassen ondernemingen. Dit verschil is statistisch niet significant. Starters en volwassen ondernemingen verschillen ook niet significant als het gaat om het inschakelen van een accountant. 19

20 Inschakeling accountant % % 74% % 59% 5 48% 48% tot tot tot 50 >= 50 ZZP MKB Startende onderneming Basis: MKB en ZZP'ers Volwassen onderneming Wanneer we alleen kijken naar de inschakeling van de accountant dan valt op dat hoe groter de vestiging is, hoe hoger het percentage vestigingen dat een accountant inschakelt. Circa de helft van de ZZP ers schakelt een accountant in tegenover 67% van de kleinere MKBvestigingen en maar liefst 94% van de grote MKB-vestigingen. 20

21 4.2 Inschakeling accountant vergelijking In vergelijking met 2006 is het gemiddelde percentage bedrijven dat een accountant inschakelt licht gedaald. Inschakeling financiële dienstverleners in 2006 en totaal 2011 totaal 2011 ZZP 2011 MKB Geen 5% 1 14% 6% Accountant 8 58% 48% 7 Belastingadviseur 18% 9% 7% 1 Boekhouder 16% 28% 3 2 Administratiekantoor 6% 4% 8% Juridisch adviseur Verzekeringsadviseur Fiscaal jurist Overig 4% Deze daling, overall gezien, wordt voornamelijk gezien binnen de kleinere MKB-vestigingen, tot 20 werknemers. Kleine MKB-vestigingen komen vaker voor in de populatie dan grote MKBvestigingen, vandaar dat zij het overall gemiddelde percentage naar beneden halen. De daling binnen de groep MKB-vestigingen tot 10 werknemers is hoger dan in de groep met 10 tot 20 werknemers. Deze daling kan mogelijk verklaard worden door de crisis die vanaf 2008 heerst. De MKB-vestigingen van 20 tot 50 werknemers schakelen in 2011 juist vaker een accountant in, vergeleken met Inschakeling accountant in 2006 en 2011 naar aantal werknemers tot 10 wn 8 0 wn 48% 1 tot 10 wn 67% 10 tot 20 wn 96% 10 tot 20 wn 74% 20 tot 50 wn 89% 20 tot 50 wn 9 >= 50 wn 6 >= 50 wn 94% 21

22 4.3 Vestigingen die geen accountant inschakelen Aan MKB-vestigingen en ZZP ers die geen accountant inschakelen is gevraagd waarom men geen gebruik maakt van de diensten van een accountant. Reden waarom men geen gebruik maakt van een accountant Niet nodig/ niet van toepassing voor dit bedrijf We doen het zelf De boekhouder doet alles Te duur Bedrijf is te klein Administratiekantoor doet alles Belastingadviseur doet alles Kennissen/ familie doen alles Overig 8% 7% 8% 7% 17% 16% 25% % MKB ZZP Basis: MKB en ZZP die geen accountant inschakelen % respondenten Circa een kwart (2 tot 25%) geeft aan geen accountant nodig te hebben, maar zij leggen niet verder uit wat daar de reden van is. 2 van de MKB-instellingen en 3 van de ZZP ers voeren zelf de accountanttaken uit. 27% van de MKB-organisaties en 1 van de ZZP ers zegt al een andere uitvoerende partij te hebben waardoor een accountant niet meer nodig is (boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of kennis). Verder zegt 16% binnen het MKB en 7% van de ZZP ers een accountant te duur te vinden. 8% van de MKB ers en 27% van de ZZP ers vindt de eigen vestiging te klein om een accountant in te schakelen. 22

23 Reden waarom men geen gebruik maakt van een accountant Niet nodig/ niet van toepassing voor dit bedrijf We doen het zelf De boekhouder doet alles Te duur Bedrijf is te klein Administratiekantoor doet alles Belastingadviseur doet alles Kennissen/ familie doen alles Overig 5% 4% 4% 2 18% % 3 3 Volwassen onderneming Startende onderneming Basis: MKB en ZZP die geen accountant inschakelen % respondenten Tussen startende en volwassen ondernemingen zitten verschillen in de redenen die men opgeeft. Volwassen vestigingen geven significant vaker aan dat zij de accountanttaken zelf uitvoeren dan startende vestigingen. Starters vinden op hun beurt significant vaker dan volwassen ondernemingen de accountant te duur (starters 2 en volwassen vestigingen 5%). Overige verschillen zijn niet significant. 23

24 4.4 Inschakeling accountant over vijf jaar In de onderstaande grafiek staat het percentage vestigingen dat nu een accountant inschakelt en het percentage vestigingen dat nu geen accountant inschakelt, maar dit over vijf jaar waarschijnlijk wel doet. Schatting inschakeling accountant over 5 jaar % % dat nu niet maar over 5 jaar wel een accountant inschakelt % dat accountant inschakelt % 67% 67% 77% 74% 9 94% 5 48% % 56% 59% tot tot tot 50 >= 50 ZZP MKB Startende onderneming Basis: MKB en ZZP'ers Volwassen onderneming Afgerond 5 van alle ZZP ers verwacht over vijf jaar gebruik te maken van de diensten van een accountant, tegenover 7 van de MKB ers, ervan uitgaande dat vestigingen die nu een accountant inschakelen dit over vijf jaar nog steeds doen. In de voorgaande meting (2006) lagen de penetratiecijfers van de accountant aanzienlijk hoger; 8 van de vestigingen met 0 tot 100 werknemers maakte toen gebruik van een accountant als externe adviseur. Van de vestigingen die geen gebruik maakten van een accountant zei 4 dit wel van plan te zijn in Nu, in 2011, zegt slechts 7 van het MKB en 48% van de ZZP ers een accountant te hebben en daar zal naar verwachting slechts respectievelijk en bijkomen in de komende vijf jaar. 24

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 Klik om de stijl te bewerken FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 IN OPDRACHT VAN Conclusr Research B.V. 28 november 2014 drs. Willeke van Baars business unit manager HR onderzoek Conclusr Research

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie