Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten. Publicatie van het Openbaar Ministerie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten. Publicatie van het Openbaar Ministerie"

Transcriptie

1 Publicatie van het Openbaar Ministerie Productie en samenstelling secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus 8248, 3503 RE Utrecht Deze uitgave is te bestellen: online via de webshop van de Nederlandse Politie of per mail via Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Artikelnummer Besteleenheid: set à 5 stuks Uitgave januari 2014

2 Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Datum inwerkingtreding: 1 januari

3 Deze uitgave is alleen bedoeld voor ketenpartners. Eventuele op- en aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u, bij voorkeur per , ter kennis brengen van: Commissie Feiten en Tarieven t.a.v. de secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus RE Utrecht 2

4 Inleiding In dit boekje zijn de milieu- en keurfeiten opgenomen, die voor afhandeling door middel van een bestuurlijke strafbeschikking op grond van artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering in aanmerking komen. De bestuurlijke strafbeschikking is een nieuw sanctie-instrument. Hiermee kan een boete worden opgelegd door bij algemene maatregel van bestuur aangewezen lichamen of personen, met een publieke taak belast. De milieuen keurfeiten zijn in de eerste kolom voorzien van een feitcode. Deze feitcode bestaat uit de letters BM en een cijfercode. Deze feitcode dient te worden vermeld op het verkort procesverbaal dat op een combibon wordt opgemaakt. De strafbeschikking verschilt op enkele punten van een transactie. Anders dan bij de transactie het geval is, berust een strafbeschikking op een schuldvaststelling. Dit brengt mee dat een verdachte die in de strafbeschikking berust, achteraf niet kan beweren dat zijn schuld niet is vastgesteld. Waar de transactie strekt tot voorkoming van vervolging, is het uitvaardigen van een strafbeschikking een daad van vervolging.. Een opgelegde boete kan zonder tussenkomst van de rechter door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden geïnd, tenzij de verdachte verzet heeft gedaan tegen de strafbeschikking. Het procesinitiatief komt bij de verdachte te liggen: als hij het niet eens is met de uitvaardigde strafbeschikking kan hij verzet doen bij het Openbaar Ministerie (OM), waarna de zaak alsnog in volle omvang door de rechter zal worden beoordeeld. Voor het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid en 3

5 het opmaken van verkorte processen-verbaal ( combibon ) heeft het College van procureurs-generaal de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten vastgesteld. Deze richtlijn is te raadplegen op Er staat bijvoorbeeld in onder welke omstandigheden geen bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgevaardigd voor een in het feitenboekje opgenomen milieu- of keurfeit. Wanneer in de praktijk vragen rijzen over de uitleg van milieu-of keurfeiten of van de richtlijn, kan contact worden opgenomen met de betrokken regionale vestiging van het Functioneel Parket. Milieufeiten De invoering van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten komt voort uit het rapport De tijd is rijp van de Commissie Mans. Hierin werd gepleit voor een herverdeling van de rollen van het bestuur en het OM bij de milieuhandhaving. Tegen aanzienlijk meer omgevingsrechtelijke overtredingen en delicten dient in beginsel alleen door het bestuur te worden opgetreden. Waar bestraffing mogelijk en gewenst is, zou het bestuur bij kleinere delicten door middel van een bestuurlijke strafbeschikking een boete moeten kunnen opleggen. Met ingang van 1 mei 2012 berust de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten bij: de directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten; de Colleges van gedeputeerde staten; de dagelijkse besturen van de waterschappen; de hoofdingenieur-directeuren van de regionale diensten van 4

6 Rijkswaterstaat; de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport; de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De bevoegdheid kan door deze lichamen en personen niet worden gemandateerd aan buitengewoon opsporingsambtenaren belast met het opsporen van strafbare feiten. Hierbij speelt de hoogte van de boete een rol. Deze ligt namelijk slechts voor één milieufeit onder de grens ( 340,- of meer) die in artikel 10:3, vierde lid, juncto artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht is gesteld voor het kunnen geven van een mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene die van de overtreding een rapport of procesverbaal heeft opgemaakt. De lijst van milieufeiten bestaat uit een aantal clusters met milieuovertredingen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de bewijsopdracht door de buitengewoon opsporingsambtenaar doorgaans betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren. De feiten behorend tot het cluster Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen, zijn overtredingen. De overige feiten, die allen vallen onder artikel 1 of 1a van de Wet op de economische delicten, zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan; voor zover zij geen misdrijven zijn, zijn zij overtredingen. De praktijk heeft het OM geleerd dat bij economische delicten veelal sprake is van op z n minst voorwaardelijke opzet. In de feitomschrijving wordt het onderscheid misdrijf/overtreding daarom niet gemaakt. Uit het verkort proces-verbaal moet blijken of de geconstateerde 5

7 overtreding opzettelijk of niet opzettelijk is gepleegd. Een uitzondering vormen enkele Flora- en faunawetfeiten; hiervan is uitsluitend de opzetvariant in de lijst opgenomen. Per milieufeit zijn boetebedragen voor natuurlijke personen en/ of rechtspersonen vastgesteld. Het gaat telkens om vaste bedragen, waarvan niet naar boven of beneden kan worden afgeweken. Bij het bepalen van de boetebedragen is rekening gehouden met de gangbare strafmaat bij de afdoening van de feiten door middel van een vonnis of transactie. Dit neemt niet weg in dat in een concreet geval, gelet op de feiten en omstandigheden, het aangegeven boetebedrag als niet passend kan worden beschouwd. Dan kan, na overleg met de betrokken regionale vestiging van het Functioneel Parket, door het bevoegd gezag worden besloten om het verkort proces-verbaal ter afdoening te sturen naar dat parket. Keurfeiten Met ingang van 1 mei 2012 berust de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor keurfeiten bij: de dagelijkse besturen van de waterschappen; de hoofdingenieur-directeuren van de regionale diensten van Rijkswaterstaat. De bevoegdheid kan door deze lichamen en personen worden gemandateerd aan buitengewoon opsporingsambtenaren, domein 2, uitsluitend voor zover het gaat om keurfeiten waarvoor een boetebedrag is vastgesteld van onder de 340,-. 6

8 De lijst van keurfeiten bestaat uit overtredingen van de keur die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de bewijsopdracht door de buitengewoon opsporingsambtenaar doorgaans betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren. De feiten zijn overtredingen. Per keurfeit zijn de boetebedragen voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen aangegeven. Het gaat telkens om vaste bedragen, waarvan niet naar boven of beneden kan worden afgeweken. Bij het bepalen van de boetebedragen is rekening gehouden met de gangbare strafmaat bij de afdoening van de feiten door middel van een vonnis of transactie. Dit neemt niet weg in dat in een concreet geval, gelet op de feiten en omstandigheden, het aangegeven boetebedrag als niet passend kan worden beschouwd. Dan kan, na overleg met het betrokken regioparket, door de buitengewoon opsporingsambtenaar of het bevoegd gezag worden besloten om het verkort proces-verbaal ter afdoening te sturen naar dat parket. 7

9 8

10 Inhoud Nummers BM BM 010 Wet Milieubeheer 12 Nummers BM BM 042 Europese Verordening Overbrenging 13 Afvalstoffen (EVOA) Nummer BM 011 Besluit inzamelen afvalstoffen 15 Nummers BM BM 015 Besluit beheer autowrakken 15 Nummer BM 016 Besluit beheer batterijen en accu s Nummers BM BM 021 Regeling beheer batterijen en accu s Nummer BM 022 Besluit beheer elektrische en 17 elektronische apparatuur Nummers BM BM 026 Regeling beheer elektrische en 17 en BM BM 501 elektronische apparatuur Nummers BM BM 044 Asbestverwijderingsbesluit (Avb) 18 en BM 530 Nummer BM 531 Besluit asbestwegen 18 Nummers BM BM 533 Bouwbesluit 18 Nummers BM BM 066 Besluit gebruik meststoffen (BGM) 19 Nummers BM BM 078 Besluit hygiëne en veiligheid 21 badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) Nummers BM BM 081 Ontgrondingenwet (Ogw) 23 Nummers BM BM 089 Wet bodembescherming (WBB) 23 Nummers BM BM 104 Besluit uniforme saneringen (BUS) en 24 Regeling uniforme saneringen (RUS) Nummers BM BM 112 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 27 Nummers BM BM 126 Besluit detectie radioactief besmet 28 schroot Nummers BM BM 135 en BM BM 526 Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB) 29 9

11 Nummers BM BM 165 Vuurwerkbesluit (Vwb) 33 en BM 502 Nummers BM BM 168 Wet explosieven voor civiel gebruik 39 (Wecg) Nummer BM 169 en BM 332 Wet algemene bepalingen 39 omgevingsrecht (Wabo) Nummers BM BM 172 Wet milieubeheer BRZO 40 Nummers BM BM 220 Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) 40 en BM BM 330 Nummers BM BM 229 Waterwet (Wtw) 44 Nummers BM BM 233 Waterbesluit (Wtb) 46 Nummers BM BM 235 Waterregeling (Wtr) 46 Nummers BM BM 239 Besluit lozing afvalwater huishoudens 47 (Blah) Nummers BM BM 255 Drinkwaterbesluit (Dwb) 47 Nummers BM BM 259 Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) 50 en BM BM 336 Nummers BM BM 277 Flora- en faunawet (FFW) inheems 51 en BM 331 Nummers BM BM 291 Flora- en faunawet (FFW) uitheems 54 Nummers BM BM 294 Boswet (Bw) 59 Nummer BM 295 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw ) Nummer BM 297 Wet op de economische delicten (Wed) 59 Nummers BM BM 512 Regeling gefluoreerde broeikasgassen en 60 gereguleerde stoffen koelinstallaties Nummers BM BM 494 Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) 60 Nummers BM BM 499 Activiteitenregeling milieubeheer (Arm) 67 Nummers BM BM 442 Model Keur 68 10

12 Bestuurlijke strafbeschikking milieu Categorie-indeling F: 1- Natuurlijk persoon; 2- Rechtspersoon. 11

13 Bestuurlijke strafbeschikking milieu Categorie-indeling F: 1- Natuurlijk persoon; 2- Rechtspersoon. Nummers BM BM 010: Wet Milieubeheer 12 BM 001 a zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 0-5 m³ niet voor gevaarlijke afvalstoffen. BM 001 b zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 5-10 m³ niet voor gevaarlijke afvalstoffen. BM 003 zich door afgifte aan een ander hebben ontdaan van bedrijfsafvalstoffen; max. 10 m³ BM 004 als degene die zich van bedrijfsafvalstoffen heeft ontdaan door deze af te geven aan een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met f Wet milieubeheer, niet registreren van een of meer gegevens als bedoeld in art lid 1 onder a tot en met f Wet milieubeheer BM 005 als een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a of b Wet milieubeheer, die zich van bedrijfsafvalstoffen heeft ontdaan door deze af te geven aan een andere zodanige persoon, niet melden van, met betrekking tot een zodanige afgifte, de in artikel 10.38, eerste lid Wet milieubeheer bedoelde gegevens aan een door onze minister aan te wijzen instantie

14 13 BM 006 als degene die zich van bedrijfsafvalstoffen heeft ontdaan door afgifte aan een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met e Wet milieubeheer, aan degene die opdracht heeft de afvalstoffen naar die persoon te vervoeren, niet verstrekken van een begeleidingsbrief, welke ten minste de in het eerste lid, onder a, en de in artikel 10.38, eerste lid Wet milieubeheer, bedoelde gegevens bevatte BM 007 als degene als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a of b Wet milieubeheer, aan wie bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven, zodanige afgifte niet melden aan een door onze minister aan te wijzen instantie BM 008 als degene als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid Wet milieubeheer, bedrijfsafvalstoffen in ontvangst nemen zonder dat hem daarbij een omschrijving en een begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.39, eerste lid, onder a en b Wet milieubeheer, is verstrekt BM 009 als degene die bedrijfsafvalstoffen vervoert, terwijl hij die afvalstoffen onder zich heeft, geen begeleidingsbrief als bedoeld in artikel Wet milieubeheer bij die afvalstoffen aanwezig hebben BM 010 bedrijfsafvalstoffen inzamelen zonder vermelding op een lijst van inzamelaars Nummers BM BM 042: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) BM 029 a overbrengen van afvalstoffen in strijd met de voorwaarden verbonden aan de toestemming voor een aangemelde overbrenging BM 029 b overbrenging van afvalstoffen in strijd met de vervoersvoorwaarden verbonden aan de kennisgeving BM 030 overbrengen van afvalstoffen zonder de betrokken bevoegde autoriteiten zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van een - wegens onvoorziene omstandigheden benodigde - routewijziging bij een algemene kennisgeving

15 14 BM 031 overbrengen van afvalstoffen in strijd met de voorwaarde dat naderhand aanvullende informatie en documentatie wordt verstrekt aan de betrokken bevoegde autoriteiten in geval van een algemene kennisgeving BM 032 overbrengen van afvalstoffen terwijl niet binnen drie dagen na ontvangst van de afvalstoffen door de, met voorlopige nuttige toepassing of verwijdering belaste, inrichting een schriftelijke bevestiging van ontvangst van die afvalstoffen is toegestuurd BM 033 a overbrengen van afvalstoffen terwijl niet: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de voltooiing en uiterlijk één kalenderjaar na ontvangst van de afvalstoffen, door de inrichting die de voorlopige nuttige toepassing of voorlopige verwijdering heeft verricht, is bevestigd dat de voorlopige nuttige toepassing of voorlopige verwijdering is voltooid BM 033 b overbrengen van afvalstoffen terwijl niet: afschriften van het vervoersdocument met de verklaring aan de kennisgever en/of de betrokken autoriteiten zijn verstuurd door de betrokken inrichting BM 034 overbrengen van afvalstoffen terwijl het vervoersdocument niet volledig of onjuist is ingevuld of niet is ondertekend door de kennisgever BM 035 overbrengen van afvalstoffen terwijl niet het ingevulde vervoersdocument aan de bevoegde autoriteit minimaal drie werkdagen voorafgaand aan het transport is toegezonden BM 036 overbrengen van afvalstoffen waarbij het transport van afvalstoffen op een andere dan de opgegeven transportdatum plaatsvindt BM 037 overbrengen van afvalstoffen waarbij het vervoer niet vergezeld gaat van de juiste documenten (vervoersdocument, de afschriften van het kennisgevingsdocument met de schriftelijke toestemmingen en de voorwaarden die door de betrokken bevoegde autoriteiten resp. zijn verleend en gesteld) Er is wel een kennisgeving verricht en de benodigde toestemmingen zijn verkregen.

16 BM 038 overbrengen van afvalstoffen terwijl de inrichting de ontvangst van de afvalstoffen niet binnen drie dagen na ontvangst van de afvalstoffen heeft bevestigd BM 039 niet binnen de daarvoor gestelde termijnen opsturen van de verklaring van de voltooiing van de niet-voorlopige nuttige toepassing of verwijdering door de inrichting van nuttige toepassing of verwijdering BM 042 niet gedurende ten minste 5 jaar door de kennisgever en/of de ontvanger en/of de inrichting die de afvalstoffen heeft ontvangen, bewaren van aan of door de bevoegde autoriteiten verzonden documenten inzake de overbrenging van afvalstoffen Nummer BM 011: Besluit inzamelen afvalstoffen 15 BM 011 als inzamelaar tijdens het inzamelen geen gewaarmerkte kopie van het certificaat waaruit blijkt dat hij op de lijst van inzamelaars staat vermeld, zichtbaar ten behoeve van de handhaving aanwezig hebben staat wel op de lijst, heeft wel een certificaat. Nummers BM BM 015: Besluit beheer autowrakken BM 012 a als producent en/of importeur van voertuigen die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld geen zorg dragen voor: een landelijk dekkend innamesysteem voor autowrakken BM 012 b als producent en/of importeur van voertuigen die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld geen zorg dragen voor: het om niet kunnen afgeven van autowrakken BM 012 c als producent en/of importeur van voertuigen die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld geen zorg dragen voor: het opzetten van een verwerkingssysteem voor autowrakken

17 BM 013 als producent en/of importeur van voertuigen niet binnen dertien weken nadat dit besluit op hem van toepassing is geworden, aan Onze Minister mededeling doen over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de verplichtingen BM 014 als producent en/of importeur van voertuigen niet de verplichtingen uitvoeren overeenkomstig de mededeling, zoals onze minister daarmee heeft ingestemd BM 015 als producent en/of importeur van voertuigen niet voor 1 augustus van elk jaar aan Onze Minister een verslag zenden over de uitvoering van de verplichtingen in het voorafgaande kalenderjaar Nummer BM 016: Besluit beheer batterijen en accu s BM 016 als producent en/of fabrikant van batterijen en/of accu s niet binnen dertien weken nadat de Regeling beheer batterijen en accu s 2008 op hem van toepassing is geworden, mededeling doen aan Onze Minister Nummers BM BM 021: Regeling beheer batterijen en accu s 2008 BM 017 als producent van draagbare batterijen en/of accu s geen zorg dragen voor een inzamelingssysteem dat de eindgebruikers in staat stelt om zich in hun nabijheid kosteloos op een in voldoende mate toegankelijk inzamelpunt in Nederland van die draagbare batterijen en accu s te ontdoen BM 018 als producent van draagbare batterijen en/of accu s geen zorg dragen voor een systeem voor de verwerking en de recycling als materiaal van afgedankte batterijen en accu s BM 019 als producent van draagbare batterijen en/of accu s niet zorgen dat die batterijen en/of accu s en/of batterijpakken zijn voorzien van het symbool, bedoeld in bijlage II, van richtlijn 2006/66/EG (afvalcontainer met kruis)

18 BM 020 als producent van draagbare batterijen en/of accu s zich niet laten registreren bij de Minister van Infrastructuur en Milieu BM 021 als fabrikant en/of producent van draagbare batterijen en/of accu s niet voor 1 augustus van elk jaar aan de Minister van Infrastructuur en Milieu een verslag zenden Nummer BM 022: Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur BM 022 als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur niet binnen dertien weken nadat de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur op hem van toepassing is geworden mededeling doen aan onze minister 17 Nummers BM BM 026 en BM BM 501: Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur BM 025 a als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een symbool zoals opgenomen is in bijlage IV bij richtlijn nr. 2002/96/EG (afvalcontainer met kruis) BM 025 b als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische en/of elektronische apparatuur niet voorzien van: een aanduiding waardoor de producent duidelijk is te identificeren BM 025 c als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een aanduiding waaruit blijkt dat het apparaat na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht BM 026 als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur niet binnen 6 maanden na afloop van ieder kalenderjaar de Minister van Infrastructuur en Milieu informeren conform artikel 16 Regeling beheer elektische en elektronische apparatuur

19 BM 500 als distributeur bij het ter beschikking stellen van een nieuw product, een soortgelijk na gebruik vrijgekomen product - zijnde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - van particuliere huishoudens, dat hem wordt aangeboden niet ten minste om niet innemen BM 501 ten onrechte in rekening brengen van een afvalbeheersbijdrage (ofwel verwijderingsbijdrage) Nummers BM BM 044 en BM 530: Asbestverwijderingsbesluit (Avb) 18 BM 530 als opdrachtgever niet verstrekken van het asbestinventarisatie rapport aan degene die het werk uitvoert BM 043 bij het gehele of gedeeltelijk slopen van een gebouw of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport alleen bsb voor particulieren BM 044 bij het verwijderen van asbest uit een gebouw of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport alleen bsb voor particulieren Nummer BM 531: Besluit asbestwegen BM 531 als degene die een asbestbevattende weg voorhanden heeft de aanwezigheid hiervan niet melden Nummers BM BM 533: Bouwbesluit BM 532 zonder sloopmelding slopen, terwijl daarbij asbest is of zal worden verwijderd

20 BM 533 a door degene die sloopt c.q. degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet binnen wettelijke termijnen voorafgaande aan de feitelijke aanvang van de sloop of sanering aan het bevoegd gezag de datum of het tijdstip van de feitelijke aanvang van de sloop- en/of saneringswerkzaamheden melden BM 533 b door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet schriftelijk melden van de datum van voltooiing van de sloop c.q. sanering binnen de wettelijke termijnen na beëindiging van de sloop- of saneringswerkzaamheden aan het bevoegd gezag Nummers BM BM 066: Besluit gebruik meststoffen (BGM) 19 BM 045 gebruiken van meststoffen BM 046 gebruiken van zuiveringsslib en overige organische meststoffen BM 047 gebruiken van zuiveringsslib op weideland gedurende de periode van beweiding BM 048 gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor de teelt van voedergewassen, minder dan drie weken voor de oogst BM 049 gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor groente- of fruitaanplant, met uitzondering van fruitbomen, gedurende de groeiperiode van de groente onderscheidenlijk het fruit BM 050 gebruiken van zuiveringsslib op grond die is bestemd voor de teelt van groenten of vruchten, die gewoonlijk in rechtstreeks contact met de bodem staan en rauw worden geconsumeerd, minder dan tien maanden voor de oogst alsmede tijdens de oogst BM 051 a gebruiken van dierlijke meststoffen of compost: op natuurterrein BM 051 b gebruiken van dierlijke meststoffen of compost: op overige grond

21 BM 052 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, of een mengsel met deze meststoffen, terwijl de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw BM 053 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze messtoffen, terwijl de bovenste bodemlaag met water is verzadigd BM 054 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen in de periode van 1 september tot en met 31 januari, terwijl de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd BM 055 gebruiken van vaste dierlijke meststoffen of steekvast zuiveringsslib in de periode van 1 september tot en met 31 januari 20 BM 056 gebruiken van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib in de periode van 1 augustus tot en met 15 februari BM 057 gebruiken van stikstofkunstmest op bouwland of grasland in de periode van 16 september tot en met 31 januari BM 058 vernietigen van de graszode op grasland BM 059 niet emissie-arm aanwenden van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen op grasland of bouwland BM 060 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen anders dan door een zo gelijkmatig mogelijke verspreiding over het perceel waarop de meststoffen worden gebruikt BM 061 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op grond met een hellingspercentage van 7 of meer indien de desbetreffende grond is aangetast door geulenerosie

22 BM 062 gebruiken van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer BM 063 gebruiken van stikstofkunstmest op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer BM 064 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op bouwland met een hellingspercentage van 18 of meer BM 065 niet direct aansluitend na de teelt van maïs op zand- en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas BM 066 vernietigen van gewassen die na maïs worden geteeld, bedoeld in het eerste lid, voor 1 februari van het daarop volgende jaar 21 Nummers BM BM 078: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) BM 067 door de houder van een badinrichting geen zorg dragen dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid van artikel 2a Bhvbz BM 068 door de houder van een badinrichting niet binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse bedoeld in artikel 2a Bhvbz een beheersplan opstellen voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting of niet binnen drie maanden een bestaand beheersplan herzien, terwijl uit risicoanalyse blijkt dat sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, Bhvbz bedoelde risico BM 069 door de houder van een badinrichting de in het beheersplan, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, Bhvbz, vermelde risicopunten niet ten minste halfjaarlijks op de aanwezigheid van Legionella laten onderzoeken door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 Bhvbz

23 22 BM 070 door de houder van een badinrichting niet onmiddellijk na de vaststelling van een concentratie van legionellabacteriën van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, Bhvbz bedoelde risicopunten, gedeputeerde staten hiervan in kennis stellen BM 071 ontbreken in de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, van een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd BM 072 ontbreken bij gesloten zandfilters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, waarbij het filtermateriaal in fluïdisatie geraakt, van een voorziening waardoor dit in fluïdisatie geraken waargenomen kan worden BM 073 door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van Bhvbz, niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, onderzoeken BM 074 door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I van Bhvbz niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, op de in de bijlage IV van Bhvbz aangegeven wijze, laten onderzoeken door een laboratorium dat voldoet aan de in artikel 10, eerste lid, Bhvbz gestelde eisen BM 075 door de houder van een badinrichting de uitkomsten van een onderzoek als bedoeld in artikel 10 lid 1 Bhvbz, niet laten noteren in een aan hem uit te brengen rapport BM 076 vloeren van badinrichtingen die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn niet zodanig aangelegd dat het afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is BM 077 diepte van het zwem- en badwater van een badinrichting is voor de zwemmers en baders niet duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is BM 078 in de badinrichting wordt gedurende de openstelling niet in voldoende mate toezicht uitgeoefend

24 Nummers BM BM 081: Ontgrondingenwet (Ogw) 23 BM 079 a ontgronden zonder vergunning: als degene die ontgrondt BM 079 b ontgronden zonder vergunning: als zakelijk gerechtigde of als gebruiker van enig onroerende zaak BM 080 niet melden van een van de vergunningplicht vrijgestelde ontgronding BM 081 starten met een ontgronding zonder machtiging verleend door bevoegd gezag na verstrijken termijn als bedoeld in artikel 3:16 Awb BM 082 a door degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert niet melden van (voorschriften opgenomen in beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): start sanering overeenkomstig vastgestelde termijn of voorafgaand aan de feitelijke sanering BM 082 b door degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert niet melden van (voorschriften opgenomen in beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): het bereiken van de einddiepte van een grondsanering vóór het aanbrengen van aanvulgrond of deklaag BM 083 door degene die voornemens is te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd en/of verplaatst overeenkomstig de regels gesteld krachtens het eerste lid van artikel 39 a, eerste lid WBB, dat voornemen niet vijf werkdagen voor de start van de bussanering melden aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie BM 084 a door degene die op en/of in de bodem handelingen verricht met betrekking tot niet gevaarlijk afval, terwijl hij of zij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd en/of aangetast, niet nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging en/of aantasting te voorkomen, dan wel te beperken en/of verminderen: 0 t/m 5 m³

10.2 Wet milieubeheer 750 3000. art. 10.2 Wet milieubeheer 1500 6000

10.2 Wet milieubeheer 750 3000. art. 10.2 Wet milieubeheer 1500 6000 Bestuurlijke strafbeschikking milieu Categorie-indeling F: 1- Natuurlijk persoon; 2- Rechtspersoon. Feit Nummers BM 001 - BM 010: Wet Milieubeheer r BM 001 a zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door

Nadere informatie

BIJLAGE 1: MILIEUFEITENLIJST

BIJLAGE 1: MILIEUFEITENLIJST BIJLAGE 1: MILIEUFEITENLIJST Bestuurlijke strafbeschikking milieu Categorie-indeling F: 1 Natuurlijk persoon; 2 Rechtspersoon. Nummers BM 001 BM 010: Wet Milieubeheer r BM 001 a zich hebben ontdaan van

Nadere informatie

Uitgave mei 2012. Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten

Uitgave mei 2012. Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Uitgave mei 2012 Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Datum inwerkingtreding: 1 mei 2012 1 Eventuele op- en

Nadere informatie

Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten

Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Uitgave januari 2013 Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Datum inwerkingtreding: 1 januari 2013 1 Eventuele

Nadere informatie

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Bijlage 2 Mei 2012 hebben gedeputeerde staten van de provincie Drenthe het toepassingskader voor de bestuurlijke strafbeschikking

Nadere informatie

Feitenlijst afvalfeiten

Feitenlijst afvalfeiten Feitenlijst afvalfeiten Wet Art. 10.2 Wet Art. 10.30 Wet Art. 10.37 Wet Art. 10.38 lid 1 Wet jo Art. 10.37 lid 2 sub a t/m f Wet Art. 10.38 lid 3 Wet jo Art. 10.38 lid sub a tot en met f jo Art. 10.37

Nadere informatie

Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten

Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Uitgave januari 2016 Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Datum inwerkingtreding: 1 januari 2016 1 Deze uitgave

Nadere informatie

Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten

Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Uitgave januari 2018 Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018 1 Deze uitgave

Nadere informatie

Feitenboekje Strafbeschikking milieu Specialistisch

Feitenboekje Strafbeschikking milieu Specialistisch Feitenboekje Strafbeschikking milieu Specialistisch Nummers PM 001 PM 010: Wet Milieubeheer... 3 Nummers PM 029 PM 042: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)... 4 Nummers PM 045 PM 066:

Nadere informatie

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 1. Voorbereiding en uitvoering sanering Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt gestart met een

Nadere informatie

Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe

Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 23-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2016-0321 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/33037 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 02-08-2012) Besluit van 18 december 2000, houdende regels ter uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam 1 Afdeling Handhaving Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg 13 15 1099 BS Amsterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel De raad van de gemeente Beesel; Gelezen het voorstel van het college van 20 december 2010, inzake de wijziging van de Afvalstoffenverordening 2011 van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017

Afvalstoffenverordening 2017 Afvalstoffenverordening 2017 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op hoofdstuk 10 Wet milieubeheer (afvalstoffen);

Nadere informatie

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014 Informatieblad Omgang met afval van de lading Stand: maart 2014 Inleiding Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is op 1 november 2009 in werking

Nadere informatie

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2016; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23 lid 1 van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 19445 18 februari 2016 Afvalstoffenverordening Breda 2016 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Vastgestelde tekst per 1 april 2014 Wet belastingen op milieugrondslag HOOFDSTUK IV. AFVALSTOFFENBELASTING AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 22 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 11-2016 B Agenda no. 7 De raad van Edam-Volendam; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015; B e s l u i t : tot

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

St. Annaparochie, 26 november No

St. Annaparochie, 26 november No St. Annaparochie, 26 november 2009. No. 091100 De raad van de gemeente het Bildt; overwegende dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; dat de afstemming

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats :

Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats : Pagina 1 van 8 Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats : niet Omschrijving acc. acc. n.v.t. Opmerkingen: Sloopmeldingsformulier

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 10-09-2014) Besluit van 19 maart 2004, houdende regels met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (Besluit inzamelen afvalstoffen) Wij Beatrix,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 0 4 DEC 2014 OMGEVINGSDIENST INHOUDSOPGAVE 1 ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT 2 PROCEDURE 2 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 2 3 INGEKOMEN VVGB 2 4 OVERWEGINGEN 2 Afwijkingen en aanvullingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval door Mr M.J. van Dam Inleiding: 1 EVOA (Verordening EG) 1. EVOA (Verordening EG). rechtstreekse werking, maar: - de EVOA laat veel over aan nationale

Nadere informatie

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 *ZD8B66F6A78* Raadsbesluit 2011-69 Zaaknummer : 11-9499 - 254 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 Overwegende, de wetwijzigingen door de invoering van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 183 95 22 22september 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming /HZ_ONTBR Wagenvoort Vuurwerk 27 mei 2017 IJsselmeer nabij Urk

Ontbrandingstoestemming /HZ_ONTBR Wagenvoort Vuurwerk 27 mei 2017 IJsselmeer nabij Urk Ontbrandingstoestemming 182836/HZ_ONTBR-53617 Wagenvoort Vuurwerk 27 mei 2017 Aanvraagnummer: Vuurwerk_aanvragen_evenement_47281217 2705910_Schietlijst(1) 2705912_tekening 2705911_Certificaathouders Locatie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

3 december 1992, houdende plaatsing in het

3 december 1992, houdende plaatsing in het Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981,695), zoals deze luidt na wijziging krachtens

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam Huisman Vastgoed b.v. T.a.v. de heer I. Spijker Admiraal Trompstraat 2 3115 HH SCHIEDAM gemeente Schiedam Cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijk gebruik Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015 De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [ ]; gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer; gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR57414_1 11 oktober 2016 Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie De raad der gemeente Hefshuizen: op voorstel van burgemeester en wethouders gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk?

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk? Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu van vuurwerk? Vraag van vuurwerk? Stilstaan tijdens transport Parkeren voertuig met vuurwerk Transport Laden en lossen Herkenning voertuig Classificatie

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : AFVALSTOFFENVERORDENING 2008 VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : AFVALSTOFFENVERORDENING 2008 VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE. No.: 10a/7. De raad van de gemeente Menterwolde; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; B E S L U I T : vast te

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387.

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387. Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 10 juni 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010 AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Ons kenmerk 2016-0299 Maastricht 18 april 2016 Zaaknummer Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Invoer, uitvoer en doorvoer

Invoer, uitvoer en doorvoer Invoer, uitvoer en doorvoer Voorschrift Overtreding Overtreder 1 Beoogd resultaat handhaving Bestuurlijk Bestuursrechtelijke Strafrechtelijke bevoegd gezag actie actie 1.2.2 /1.3.1 Vwb Invoer vuurwerk

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging

Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenburg aan de Geul. Nr. 99774 31 december 2015 Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting. DSM Advanced Polyesters Emmen BV

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting. DSM Advanced Polyesters Emmen BV VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting DSM Advanced Polyesters Emmen BV 2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWAARDEN ONDERDEEL BOUW 3 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 48 Besluit van 18 december 2000, houdende regels ter uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de

Nadere informatie

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 0 4 DEC 2014 INHOUDSOPGAVE 1 ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT 2 PROCEDURE 2 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) 2 3 INGEKOMEN VVGB 2 4 OVERWEGINGEN 2 Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 12 januari /

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 12 januari / datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 12 januari 2011 177943 / 2010059 010 284 8747 onderwerp Besluit omgevingsvergunning voor het slopen van gevel in verband met uitbreiden garage

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 024 Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 26

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland;

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; Regionale afvalstoffenverordening 2010 Milieudienst Kop van Noord-Holland Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; gezien de regionale afvalstoffenverordening van

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Dutch Fireworks Professional B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-203419 Maastricht 17 augustus 2017 Ons kenmerk 2017/58149 Verzonden Bijlage(n) 1 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Dutch Fireworks

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2036505/2799671 op de op 14 juni 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Rasenberg Bouwbedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Raadsbesluit nr.14 Betreft: Afvalstoffenverordening 2014 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college 3 december 2013.. gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet Milieubeheer

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag Besluit omgevingsvergunning milieu Aanvraagnummer: 170186 Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus 294 2501 BC Den Haag Locatie: Total Express Hoofddorp, Graan voor Visch 19201 te Hoofddorp

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 33 Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Toezicht op Asbest. Regelgeving

Toezicht op Asbest. Regelgeving Toezicht op Asbest Regelgeving Belangrijkste regelgeving Asbestverwijderingsbesluit Productenbesluit Asbest Besluit asbestwegen Bouwbesluit Activiteitenbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit Subregelgeving

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Afvalstoffenverordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer Stadszaken Milieu Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Grondslag B.V. De heer A. van Steenderen Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik Datum 19 juni 2017 Uw brief mail d.d. 19 april 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie