Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten. Publicatie van het Openbaar Ministerie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenboekje. Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten. Publicatie van het Openbaar Ministerie"

Transcriptie

1 Publicatie van het Openbaar Ministerie Productie en samenstelling secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus 8248, 3503 RE Utrecht Deze uitgave is te bestellen: online via de webshop van de Nederlandse Politie of per mail via Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Artikelnummer Besteleenheid: set à 5 stuks Uitgave januari 2014

2 Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten Datum inwerkingtreding: 1 januari

3 Deze uitgave is alleen bedoeld voor ketenpartners. Eventuele op- en aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u, bij voorkeur per , ter kennis brengen van: Commissie Feiten en Tarieven t.a.v. de secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus RE Utrecht 2

4 Inleiding In dit boekje zijn de milieu- en keurfeiten opgenomen, die voor afhandeling door middel van een bestuurlijke strafbeschikking op grond van artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering in aanmerking komen. De bestuurlijke strafbeschikking is een nieuw sanctie-instrument. Hiermee kan een boete worden opgelegd door bij algemene maatregel van bestuur aangewezen lichamen of personen, met een publieke taak belast. De milieuen keurfeiten zijn in de eerste kolom voorzien van een feitcode. Deze feitcode bestaat uit de letters BM en een cijfercode. Deze feitcode dient te worden vermeld op het verkort procesverbaal dat op een combibon wordt opgemaakt. De strafbeschikking verschilt op enkele punten van een transactie. Anders dan bij de transactie het geval is, berust een strafbeschikking op een schuldvaststelling. Dit brengt mee dat een verdachte die in de strafbeschikking berust, achteraf niet kan beweren dat zijn schuld niet is vastgesteld. Waar de transactie strekt tot voorkoming van vervolging, is het uitvaardigen van een strafbeschikking een daad van vervolging.. Een opgelegde boete kan zonder tussenkomst van de rechter door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden geïnd, tenzij de verdachte verzet heeft gedaan tegen de strafbeschikking. Het procesinitiatief komt bij de verdachte te liggen: als hij het niet eens is met de uitvaardigde strafbeschikking kan hij verzet doen bij het Openbaar Ministerie (OM), waarna de zaak alsnog in volle omvang door de rechter zal worden beoordeeld. Voor het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid en 3

5 het opmaken van verkorte processen-verbaal ( combibon ) heeft het College van procureurs-generaal de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten vastgesteld. Deze richtlijn is te raadplegen op Er staat bijvoorbeeld in onder welke omstandigheden geen bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgevaardigd voor een in het feitenboekje opgenomen milieu- of keurfeit. Wanneer in de praktijk vragen rijzen over de uitleg van milieu-of keurfeiten of van de richtlijn, kan contact worden opgenomen met de betrokken regionale vestiging van het Functioneel Parket. Milieufeiten De invoering van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten komt voort uit het rapport De tijd is rijp van de Commissie Mans. Hierin werd gepleit voor een herverdeling van de rollen van het bestuur en het OM bij de milieuhandhaving. Tegen aanzienlijk meer omgevingsrechtelijke overtredingen en delicten dient in beginsel alleen door het bestuur te worden opgetreden. Waar bestraffing mogelijk en gewenst is, zou het bestuur bij kleinere delicten door middel van een bestuurlijke strafbeschikking een boete moeten kunnen opleggen. Met ingang van 1 mei 2012 berust de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten bij: de directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten; de Colleges van gedeputeerde staten; de dagelijkse besturen van de waterschappen; de hoofdingenieur-directeuren van de regionale diensten van 4

6 Rijkswaterstaat; de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport; de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De bevoegdheid kan door deze lichamen en personen niet worden gemandateerd aan buitengewoon opsporingsambtenaren belast met het opsporen van strafbare feiten. Hierbij speelt de hoogte van de boete een rol. Deze ligt namelijk slechts voor één milieufeit onder de grens ( 340,- of meer) die in artikel 10:3, vierde lid, juncto artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht is gesteld voor het kunnen geven van een mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene die van de overtreding een rapport of procesverbaal heeft opgemaakt. De lijst van milieufeiten bestaat uit een aantal clusters met milieuovertredingen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de bewijsopdracht door de buitengewoon opsporingsambtenaar doorgaans betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren. De feiten behorend tot het cluster Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen, zijn overtredingen. De overige feiten, die allen vallen onder artikel 1 of 1a van de Wet op de economische delicten, zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan; voor zover zij geen misdrijven zijn, zijn zij overtredingen. De praktijk heeft het OM geleerd dat bij economische delicten veelal sprake is van op z n minst voorwaardelijke opzet. In de feitomschrijving wordt het onderscheid misdrijf/overtreding daarom niet gemaakt. Uit het verkort proces-verbaal moet blijken of de geconstateerde 5

7 overtreding opzettelijk of niet opzettelijk is gepleegd. Een uitzondering vormen enkele Flora- en faunawetfeiten; hiervan is uitsluitend de opzetvariant in de lijst opgenomen. Per milieufeit zijn boetebedragen voor natuurlijke personen en/ of rechtspersonen vastgesteld. Het gaat telkens om vaste bedragen, waarvan niet naar boven of beneden kan worden afgeweken. Bij het bepalen van de boetebedragen is rekening gehouden met de gangbare strafmaat bij de afdoening van de feiten door middel van een vonnis of transactie. Dit neemt niet weg in dat in een concreet geval, gelet op de feiten en omstandigheden, het aangegeven boetebedrag als niet passend kan worden beschouwd. Dan kan, na overleg met de betrokken regionale vestiging van het Functioneel Parket, door het bevoegd gezag worden besloten om het verkort proces-verbaal ter afdoening te sturen naar dat parket. Keurfeiten Met ingang van 1 mei 2012 berust de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor keurfeiten bij: de dagelijkse besturen van de waterschappen; de hoofdingenieur-directeuren van de regionale diensten van Rijkswaterstaat. De bevoegdheid kan door deze lichamen en personen worden gemandateerd aan buitengewoon opsporingsambtenaren, domein 2, uitsluitend voor zover het gaat om keurfeiten waarvoor een boetebedrag is vastgesteld van onder de 340,-. 6

8 De lijst van keurfeiten bestaat uit overtredingen van de keur die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de bewijsopdracht door de buitengewoon opsporingsambtenaar doorgaans betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren. De feiten zijn overtredingen. Per keurfeit zijn de boetebedragen voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen aangegeven. Het gaat telkens om vaste bedragen, waarvan niet naar boven of beneden kan worden afgeweken. Bij het bepalen van de boetebedragen is rekening gehouden met de gangbare strafmaat bij de afdoening van de feiten door middel van een vonnis of transactie. Dit neemt niet weg in dat in een concreet geval, gelet op de feiten en omstandigheden, het aangegeven boetebedrag als niet passend kan worden beschouwd. Dan kan, na overleg met het betrokken regioparket, door de buitengewoon opsporingsambtenaar of het bevoegd gezag worden besloten om het verkort proces-verbaal ter afdoening te sturen naar dat parket. 7

9 8

10 Inhoud Nummers BM BM 010 Wet Milieubeheer 12 Nummers BM BM 042 Europese Verordening Overbrenging 13 Afvalstoffen (EVOA) Nummer BM 011 Besluit inzamelen afvalstoffen 15 Nummers BM BM 015 Besluit beheer autowrakken 15 Nummer BM 016 Besluit beheer batterijen en accu s Nummers BM BM 021 Regeling beheer batterijen en accu s Nummer BM 022 Besluit beheer elektrische en 17 elektronische apparatuur Nummers BM BM 026 Regeling beheer elektrische en 17 en BM BM 501 elektronische apparatuur Nummers BM BM 044 Asbestverwijderingsbesluit (Avb) 18 en BM 530 Nummer BM 531 Besluit asbestwegen 18 Nummers BM BM 533 Bouwbesluit 18 Nummers BM BM 066 Besluit gebruik meststoffen (BGM) 19 Nummers BM BM 078 Besluit hygiëne en veiligheid 21 badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) Nummers BM BM 081 Ontgrondingenwet (Ogw) 23 Nummers BM BM 089 Wet bodembescherming (WBB) 23 Nummers BM BM 104 Besluit uniforme saneringen (BUS) en 24 Regeling uniforme saneringen (RUS) Nummers BM BM 112 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 27 Nummers BM BM 126 Besluit detectie radioactief besmet 28 schroot Nummers BM BM 135 en BM BM 526 Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB) 29 9

11 Nummers BM BM 165 Vuurwerkbesluit (Vwb) 33 en BM 502 Nummers BM BM 168 Wet explosieven voor civiel gebruik 39 (Wecg) Nummer BM 169 en BM 332 Wet algemene bepalingen 39 omgevingsrecht (Wabo) Nummers BM BM 172 Wet milieubeheer BRZO 40 Nummers BM BM 220 Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) 40 en BM BM 330 Nummers BM BM 229 Waterwet (Wtw) 44 Nummers BM BM 233 Waterbesluit (Wtb) 46 Nummers BM BM 235 Waterregeling (Wtr) 46 Nummers BM BM 239 Besluit lozing afvalwater huishoudens 47 (Blah) Nummers BM BM 255 Drinkwaterbesluit (Dwb) 47 Nummers BM BM 259 Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) 50 en BM BM 336 Nummers BM BM 277 Flora- en faunawet (FFW) inheems 51 en BM 331 Nummers BM BM 291 Flora- en faunawet (FFW) uitheems 54 Nummers BM BM 294 Boswet (Bw) 59 Nummer BM 295 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw ) Nummer BM 297 Wet op de economische delicten (Wed) 59 Nummers BM BM 512 Regeling gefluoreerde broeikasgassen en 60 gereguleerde stoffen koelinstallaties Nummers BM BM 494 Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) 60 Nummers BM BM 499 Activiteitenregeling milieubeheer (Arm) 67 Nummers BM BM 442 Model Keur 68 10

12 Bestuurlijke strafbeschikking milieu Categorie-indeling F: 1- Natuurlijk persoon; 2- Rechtspersoon. 11

13 Bestuurlijke strafbeschikking milieu Categorie-indeling F: 1- Natuurlijk persoon; 2- Rechtspersoon. Nummers BM BM 010: Wet Milieubeheer 12 BM 001 a zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 0-5 m³ niet voor gevaarlijke afvalstoffen. BM 001 b zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 5-10 m³ niet voor gevaarlijke afvalstoffen. BM 003 zich door afgifte aan een ander hebben ontdaan van bedrijfsafvalstoffen; max. 10 m³ BM 004 als degene die zich van bedrijfsafvalstoffen heeft ontdaan door deze af te geven aan een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met f Wet milieubeheer, niet registreren van een of meer gegevens als bedoeld in art lid 1 onder a tot en met f Wet milieubeheer BM 005 als een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a of b Wet milieubeheer, die zich van bedrijfsafvalstoffen heeft ontdaan door deze af te geven aan een andere zodanige persoon, niet melden van, met betrekking tot een zodanige afgifte, de in artikel 10.38, eerste lid Wet milieubeheer bedoelde gegevens aan een door onze minister aan te wijzen instantie

14 13 BM 006 als degene die zich van bedrijfsafvalstoffen heeft ontdaan door afgifte aan een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met e Wet milieubeheer, aan degene die opdracht heeft de afvalstoffen naar die persoon te vervoeren, niet verstrekken van een begeleidingsbrief, welke ten minste de in het eerste lid, onder a, en de in artikel 10.38, eerste lid Wet milieubeheer, bedoelde gegevens bevatte BM 007 als degene als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a of b Wet milieubeheer, aan wie bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven, zodanige afgifte niet melden aan een door onze minister aan te wijzen instantie BM 008 als degene als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid Wet milieubeheer, bedrijfsafvalstoffen in ontvangst nemen zonder dat hem daarbij een omschrijving en een begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.39, eerste lid, onder a en b Wet milieubeheer, is verstrekt BM 009 als degene die bedrijfsafvalstoffen vervoert, terwijl hij die afvalstoffen onder zich heeft, geen begeleidingsbrief als bedoeld in artikel Wet milieubeheer bij die afvalstoffen aanwezig hebben BM 010 bedrijfsafvalstoffen inzamelen zonder vermelding op een lijst van inzamelaars Nummers BM BM 042: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) BM 029 a overbrengen van afvalstoffen in strijd met de voorwaarden verbonden aan de toestemming voor een aangemelde overbrenging BM 029 b overbrenging van afvalstoffen in strijd met de vervoersvoorwaarden verbonden aan de kennisgeving BM 030 overbrengen van afvalstoffen zonder de betrokken bevoegde autoriteiten zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van een - wegens onvoorziene omstandigheden benodigde - routewijziging bij een algemene kennisgeving

15 14 BM 031 overbrengen van afvalstoffen in strijd met de voorwaarde dat naderhand aanvullende informatie en documentatie wordt verstrekt aan de betrokken bevoegde autoriteiten in geval van een algemene kennisgeving BM 032 overbrengen van afvalstoffen terwijl niet binnen drie dagen na ontvangst van de afvalstoffen door de, met voorlopige nuttige toepassing of verwijdering belaste, inrichting een schriftelijke bevestiging van ontvangst van die afvalstoffen is toegestuurd BM 033 a overbrengen van afvalstoffen terwijl niet: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de voltooiing en uiterlijk één kalenderjaar na ontvangst van de afvalstoffen, door de inrichting die de voorlopige nuttige toepassing of voorlopige verwijdering heeft verricht, is bevestigd dat de voorlopige nuttige toepassing of voorlopige verwijdering is voltooid BM 033 b overbrengen van afvalstoffen terwijl niet: afschriften van het vervoersdocument met de verklaring aan de kennisgever en/of de betrokken autoriteiten zijn verstuurd door de betrokken inrichting BM 034 overbrengen van afvalstoffen terwijl het vervoersdocument niet volledig of onjuist is ingevuld of niet is ondertekend door de kennisgever BM 035 overbrengen van afvalstoffen terwijl niet het ingevulde vervoersdocument aan de bevoegde autoriteit minimaal drie werkdagen voorafgaand aan het transport is toegezonden BM 036 overbrengen van afvalstoffen waarbij het transport van afvalstoffen op een andere dan de opgegeven transportdatum plaatsvindt BM 037 overbrengen van afvalstoffen waarbij het vervoer niet vergezeld gaat van de juiste documenten (vervoersdocument, de afschriften van het kennisgevingsdocument met de schriftelijke toestemmingen en de voorwaarden die door de betrokken bevoegde autoriteiten resp. zijn verleend en gesteld) Er is wel een kennisgeving verricht en de benodigde toestemmingen zijn verkregen.

16 BM 038 overbrengen van afvalstoffen terwijl de inrichting de ontvangst van de afvalstoffen niet binnen drie dagen na ontvangst van de afvalstoffen heeft bevestigd BM 039 niet binnen de daarvoor gestelde termijnen opsturen van de verklaring van de voltooiing van de niet-voorlopige nuttige toepassing of verwijdering door de inrichting van nuttige toepassing of verwijdering BM 042 niet gedurende ten minste 5 jaar door de kennisgever en/of de ontvanger en/of de inrichting die de afvalstoffen heeft ontvangen, bewaren van aan of door de bevoegde autoriteiten verzonden documenten inzake de overbrenging van afvalstoffen Nummer BM 011: Besluit inzamelen afvalstoffen 15 BM 011 als inzamelaar tijdens het inzamelen geen gewaarmerkte kopie van het certificaat waaruit blijkt dat hij op de lijst van inzamelaars staat vermeld, zichtbaar ten behoeve van de handhaving aanwezig hebben staat wel op de lijst, heeft wel een certificaat. Nummers BM BM 015: Besluit beheer autowrakken BM 012 a als producent en/of importeur van voertuigen die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld geen zorg dragen voor: een landelijk dekkend innamesysteem voor autowrakken BM 012 b als producent en/of importeur van voertuigen die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld geen zorg dragen voor: het om niet kunnen afgeven van autowrakken BM 012 c als producent en/of importeur van voertuigen die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld geen zorg dragen voor: het opzetten van een verwerkingssysteem voor autowrakken

17 BM 013 als producent en/of importeur van voertuigen niet binnen dertien weken nadat dit besluit op hem van toepassing is geworden, aan Onze Minister mededeling doen over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de verplichtingen BM 014 als producent en/of importeur van voertuigen niet de verplichtingen uitvoeren overeenkomstig de mededeling, zoals onze minister daarmee heeft ingestemd BM 015 als producent en/of importeur van voertuigen niet voor 1 augustus van elk jaar aan Onze Minister een verslag zenden over de uitvoering van de verplichtingen in het voorafgaande kalenderjaar Nummer BM 016: Besluit beheer batterijen en accu s BM 016 als producent en/of fabrikant van batterijen en/of accu s niet binnen dertien weken nadat de Regeling beheer batterijen en accu s 2008 op hem van toepassing is geworden, mededeling doen aan Onze Minister Nummers BM BM 021: Regeling beheer batterijen en accu s 2008 BM 017 als producent van draagbare batterijen en/of accu s geen zorg dragen voor een inzamelingssysteem dat de eindgebruikers in staat stelt om zich in hun nabijheid kosteloos op een in voldoende mate toegankelijk inzamelpunt in Nederland van die draagbare batterijen en accu s te ontdoen BM 018 als producent van draagbare batterijen en/of accu s geen zorg dragen voor een systeem voor de verwerking en de recycling als materiaal van afgedankte batterijen en accu s BM 019 als producent van draagbare batterijen en/of accu s niet zorgen dat die batterijen en/of accu s en/of batterijpakken zijn voorzien van het symbool, bedoeld in bijlage II, van richtlijn 2006/66/EG (afvalcontainer met kruis)

18 BM 020 als producent van draagbare batterijen en/of accu s zich niet laten registreren bij de Minister van Infrastructuur en Milieu BM 021 als fabrikant en/of producent van draagbare batterijen en/of accu s niet voor 1 augustus van elk jaar aan de Minister van Infrastructuur en Milieu een verslag zenden Nummer BM 022: Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur BM 022 als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur niet binnen dertien weken nadat de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur op hem van toepassing is geworden mededeling doen aan onze minister 17 Nummers BM BM 026 en BM BM 501: Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur BM 025 a als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een symbool zoals opgenomen is in bijlage IV bij richtlijn nr. 2002/96/EG (afvalcontainer met kruis) BM 025 b als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische en/of elektronische apparatuur niet voorzien van: een aanduiding waardoor de producent duidelijk is te identificeren BM 025 c als producent van elektrische/elektronische apparatuur de door hem geproduceerde elektrische/elektronische apparatuur niet voorzien van: een aanduiding waaruit blijkt dat het apparaat na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht BM 026 als producent van elektrische en/of elektronische apparatuur niet binnen 6 maanden na afloop van ieder kalenderjaar de Minister van Infrastructuur en Milieu informeren conform artikel 16 Regeling beheer elektische en elektronische apparatuur

19 BM 500 als distributeur bij het ter beschikking stellen van een nieuw product, een soortgelijk na gebruik vrijgekomen product - zijnde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - van particuliere huishoudens, dat hem wordt aangeboden niet ten minste om niet innemen BM 501 ten onrechte in rekening brengen van een afvalbeheersbijdrage (ofwel verwijderingsbijdrage) Nummers BM BM 044 en BM 530: Asbestverwijderingsbesluit (Avb) 18 BM 530 als opdrachtgever niet verstrekken van het asbestinventarisatie rapport aan degene die het werk uitvoert BM 043 bij het gehele of gedeeltelijk slopen van een gebouw of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport alleen bsb voor particulieren BM 044 bij het verwijderen van asbest uit een gebouw of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport alleen bsb voor particulieren Nummer BM 531: Besluit asbestwegen BM 531 als degene die een asbestbevattende weg voorhanden heeft de aanwezigheid hiervan niet melden Nummers BM BM 533: Bouwbesluit BM 532 zonder sloopmelding slopen, terwijl daarbij asbest is of zal worden verwijderd

20 BM 533 a door degene die sloopt c.q. degene die de sanering feitelijk uitvoert, niet binnen wettelijke termijnen voorafgaande aan de feitelijke aanvang van de sloop of sanering aan het bevoegd gezag de datum of het tijdstip van de feitelijke aanvang van de sloop- en/of saneringswerkzaamheden melden BM 533 b door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet schriftelijk melden van de datum van voltooiing van de sloop c.q. sanering binnen de wettelijke termijnen na beëindiging van de sloop- of saneringswerkzaamheden aan het bevoegd gezag Nummers BM BM 066: Besluit gebruik meststoffen (BGM) 19 BM 045 gebruiken van meststoffen BM 046 gebruiken van zuiveringsslib en overige organische meststoffen BM 047 gebruiken van zuiveringsslib op weideland gedurende de periode van beweiding BM 048 gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor de teelt van voedergewassen, minder dan drie weken voor de oogst BM 049 gebruiken van zuiveringsslib op grond die wordt gebruikt voor groente- of fruitaanplant, met uitzondering van fruitbomen, gedurende de groeiperiode van de groente onderscheidenlijk het fruit BM 050 gebruiken van zuiveringsslib op grond die is bestemd voor de teelt van groenten of vruchten, die gewoonlijk in rechtstreeks contact met de bodem staan en rauw worden geconsumeerd, minder dan tien maanden voor de oogst alsmede tijdens de oogst BM 051 a gebruiken van dierlijke meststoffen of compost: op natuurterrein BM 051 b gebruiken van dierlijke meststoffen of compost: op overige grond

21 BM 052 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, of een mengsel met deze meststoffen, terwijl de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw BM 053 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze messtoffen, terwijl de bovenste bodemlaag met water is verzadigd BM 054 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen in de periode van 1 september tot en met 31 januari, terwijl de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd BM 055 gebruiken van vaste dierlijke meststoffen of steekvast zuiveringsslib in de periode van 1 september tot en met 31 januari 20 BM 056 gebruiken van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib in de periode van 1 augustus tot en met 15 februari BM 057 gebruiken van stikstofkunstmest op bouwland of grasland in de periode van 16 september tot en met 31 januari BM 058 vernietigen van de graszode op grasland BM 059 niet emissie-arm aanwenden van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen op grasland of bouwland BM 060 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen anders dan door een zo gelijkmatig mogelijke verspreiding over het perceel waarop de meststoffen worden gebruikt BM 061 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op grond met een hellingspercentage van 7 of meer indien de desbetreffende grond is aangetast door geulenerosie

22 BM 062 gebruiken van dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer BM 063 gebruiken van stikstofkunstmest op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7 of meer BM 064 gebruiken van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een mengsel met deze meststoffen op bouwland met een hellingspercentage van 18 of meer BM 065 niet direct aansluitend na de teelt van maïs op zand- en lössgronden telen van een bij ministeriële regeling aangewezen gewas BM 066 vernietigen van gewassen die na maïs worden geteeld, bedoeld in het eerste lid, voor 1 februari van het daarop volgende jaar 21 Nummers BM BM 078: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) BM 067 door de houder van een badinrichting geen zorg dragen dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid van artikel 2a Bhvbz BM 068 door de houder van een badinrichting niet binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse bedoeld in artikel 2a Bhvbz een beheersplan opstellen voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting of niet binnen drie maanden een bestaand beheersplan herzien, terwijl uit risicoanalyse blijkt dat sprake is van het in artikel 2a, tweede lid, Bhvbz bedoelde risico BM 069 door de houder van een badinrichting de in het beheersplan, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, Bhvbz, vermelde risicopunten niet ten minste halfjaarlijks op de aanwezigheid van Legionella laten onderzoeken door een laboratorium als bedoeld in artikel 10 Bhvbz

23 22 BM 070 door de houder van een badinrichting niet onmiddellijk na de vaststelling van een concentratie van legionellabacteriën van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, Bhvbz bedoelde risicopunten, gedeputeerde staten hiervan in kennis stellen BM 071 ontbreken in de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, van een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd BM 072 ontbreken bij gesloten zandfilters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie van een badinrichting, waarbij het filtermateriaal in fluïdisatie geraakt, van een voorziening waardoor dit in fluïdisatie geraken waargenomen kan worden BM 073 door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van Bhvbz, niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, onderzoeken BM 074 door de houder van een badinrichting de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I van Bhvbz niet ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven, op de in de bijlage IV van Bhvbz aangegeven wijze, laten onderzoeken door een laboratorium dat voldoet aan de in artikel 10, eerste lid, Bhvbz gestelde eisen BM 075 door de houder van een badinrichting de uitkomsten van een onderzoek als bedoeld in artikel 10 lid 1 Bhvbz, niet laten noteren in een aan hem uit te brengen rapport BM 076 vloeren van badinrichtingen die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn niet zodanig aangelegd dat het afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is BM 077 diepte van het zwem- en badwater van een badinrichting is voor de zwemmers en baders niet duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is BM 078 in de badinrichting wordt gedurende de openstelling niet in voldoende mate toezicht uitgeoefend

24 Nummers BM BM 081: Ontgrondingenwet (Ogw) 23 BM 079 a ontgronden zonder vergunning: als degene die ontgrondt BM 079 b ontgronden zonder vergunning: als zakelijk gerechtigde of als gebruiker van enig onroerende zaak BM 080 niet melden van een van de vergunningplicht vrijgestelde ontgronding BM 081 starten met een ontgronding zonder machtiging verleend door bevoegd gezag na verstrijken termijn als bedoeld in artikel 3:16 Awb BM 082 a door degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert niet melden van (voorschriften opgenomen in beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): start sanering overeenkomstig vastgestelde termijn of voorafgaand aan de feitelijke sanering BM 082 b door degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert niet melden van (voorschriften opgenomen in beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): het bereiken van de einddiepte van een grondsanering vóór het aanbrengen van aanvulgrond of deklaag BM 083 door degene die voornemens is te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd en/of verplaatst overeenkomstig de regels gesteld krachtens het eerste lid van artikel 39 a, eerste lid WBB, dat voornemen niet vijf werkdagen voor de start van de bussanering melden aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie BM 084 a door degene die op en/of in de bodem handelingen verricht met betrekking tot niet gevaarlijk afval, terwijl hij of zij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd en/of aangetast, niet nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging en/of aantasting te voorkomen, dan wel te beperken en/of verminderen: 0 t/m 5 m³

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART Strasbourg 9 septembre 1996 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VERDRAG INZAKE

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie